2.1.1 Kommunale veier Private veier Demontering av bestående anlegg Midlertidig fjerning av belysningen...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.1.1 Kommunale veier... 5 2.1.2 Private veier... 5. 2.3.1 Demontering av bestående anlegg... 6 2.3.2 Midlertidig fjerning av belysningen..."

Transkript

1 Teknisk veilysnorm

2 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 2 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING GENERELT MÅLSETTING OMFANG REGLER, LOVER OG FORSKRIFTER ETABLERING AV VEIBELYSNING BEHOVSVURDERING Kommunale veier Private veier PROSJEKTERINGSPLAN FOR BELYSNING FINANSIERING Demontering av bestående anlegg Midlertidig fjerning av belysningen INNMÅLING OG KVALITETSSIKRING DOKUMENTASJON UTFORMING AV VEILYSANLEGG GENERELT MASTEPLASSERING OG LINJEFØRING ESTETIKK FARGE PÅ BELYSNINGSUTSTYR MILJØ LYSTEKNISKE KRAV TEKNISKE KRAV STYRINGSSYSTEMER, TILKOBLINGSPUNKT KRAV TIL TENNPUNKT SYSTEMSPENNING BESKYTTELSE MOT ELEKTRISK SJOKK KABLER LUFTLEDNINGSNETT ENERGIMÅLING MASTER OG FUNDAMENTER Stålmaster Stolpeinnsats Tremaster Fundamenter ARMATUR OG LYSKILDE Armatur Lyskilde Metallhalogenlamper, samt Cosmopolis/CPO-T... 15

3 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 3 av LED ANNET UTSTYR FORSKRIFTER, NORMER OG HENVISNINGER GYLDIGHET VEI - OG PLANFORSKIRFTER ELEKTRISKE FORSKRIFTER, KRAV OG STANDARDER STATENS VEGVESENS HÅNDBØKER REN-NORMEN HMS SAMSVARSERKLÆRING VEDLEGG SØKNAND OM MIDLERTIDIG FJERNING REN-BLAD UTSTYR FOR KLASSE

4 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 4 av 18 1 Innledning 1.1 GENERELT Veilysnormen skal være retningsgivende for alle som planlegger og utfører arbeid på veilysanlegg tilhørende Drammen kommune og på trafikkarealer som kommunen har drift og vedlikeholdsansvar for. Dette omfatter planlegging, godkjenning og utførelse av anlegg som kan overtas av kommunen for videre drift og vedlikehold. Ved detaljer innen planlegging, godkjenning, kontroll og overtakelse av veilysanlegg, henvises i tillegg til de til enhver tid gjeldende kommunale prosedyrer. 1.2 MÅLSETTING Veilysnormen skal sikre: at belysningen bidrar til et godt miljø med trygghet, sikkerhet og trivsel for alle som ferdes i kommunens utendørsområder riktig kvalitet på alt arbeid og materiell som inngår i belysningen forsvarlig økonomisk og effektiv forvaltning, samt drift og vedlikehold riktig energibruk og bidra til at Drammen kommune fremstår som miljøbeviste 1.3 OMFANG Veilysnormen gjelder for belysningsanlegg på gater, veier, gang- og sykkelveier, plasser, turveier og enkelte private veier, som kommunen har drift og vedlikeholdsansvar for. Den omhandler nyanlegg, bestående anlegg og anlegg som utbedres. Likeledes anlegg som skal overtas til kommunalt ansvar, for eksempel ved omklassifisering av riks- eller fylkesvei. 1.4 REGLER, LOVER OG FORSKRIFTER Etablering av veibelysning reguleres av bestemmelser hjemlet i vegloven. Også naboloven (Lov om rettshøve mellom grannar) har aktuelle bestemmelser. Relevante lover og forskrifter er angitt i punkt 6. 2 Etablering av veibelysning 2.1 BEHOVSVURDERING Det er Drammen kommune som avgjør hvilke områder som skal belyses, men som hovedregel skal alle offentlige og private veier som er åpne for allmenn ferdsel ha veibelysning. Naturstier og turveier er ikke definert som vei.

5 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 5 av 18 Ved planlegging og prosjektering av veianlegg som eget anlegg eller som en del av et boligfelt, påligger det utbygger å avklare etablering av belysning med kommunen. Slik belysning skal være en del av veianlegget, og skal byggemeldes. Jevnfør Plan- og bygningsloven 93a Kommunale veier Kommunal utendørsbelysning er definert som belysning av veier, gater, torg, plasser, parker, gang- og sykkelveier, åpne for alminnelig ferdsel, anlagt eller overtatt av kommunen. Belysning som etter avtale tilkoples det offentlige vei- og gatelysnettet overtas av kommunen. Kommunen har deretter ansvar for drift og vedlikehold Private veier På private veier kan belysningen være privat. Av hensyn til estetikk og kvalitet skal slik belysning likevel tilfredsstille krav i veilysnormen. 2.2 PROSJEKTERINGSPLAN FOR BELYSNING Ved prosjektering av vei- og gatebelysning skal det utarbeides en plan basert på veigeometri og veiklasse, denne veilysnormen, samt øvrige krav og normer. Før detaljprosjektering startes skal planen være godkjent av Drammen kommune. Planen skal minimum inneholde: Samlet vurdering av tekniske krav Vurdering av estetikk og funksjonalitet ved linjeføring, lysfordeling, masteplassering og armaturer Utførte lysberegninger i henhold til NS-EN 'Veibelysning Del 3: Beregning av ytelse Vurdering av aktuell nettstruktur med styringssystem Tilpasning av planlagt anlegg til tilstøtende anlegg Planen skal presenteres på følgende nivå: Situasjonsplan i M=1:1000 eller 1:500 og utomhusplan i M=1:200, hvor master, grøfter og annen veilysrelatert infrastruktur er inntegnet. I tillegg skal det fremlegges et enlinjeskjema som viser hvordan anlegget rent elektrisk er foreslått bygget, samt hvordan det eventuelt er tenkt innkoblet i bestående belysningsanlegg.

6 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 6 av FINANSIERING Veibelysning utgjør en del av veianlegget, og skal finansieres på lik linje med veianlegget for øvrig. I kostnader for veibelysningen inngår også planlegging og dokumentasjon av anleggene Demontering av bestående anlegg Ved ombygging av bestående anlegg, eller der bestående anlegg på annen måte blir berørt av utbyggingen, tilligger det utbygger å fremlegge planer, samt bekoste demontering av disse anleggene. Demontert og utrangert utstyr skal, for utbyggers regning, transporteres til godkjent avfallsdeponi. Demontert utstyr som vurderes av Drammen kommune å være av verdi, levers til Drammen Kommunes lager på Muusøya. Det må gjøres avtale om dette i forkant. Master, fundamenter og armaturer demonteres og leveres hver for seg. Armaturer skal lagres innendørs Midlertidig fjerning av belysningen Det kan i enkelte sammenhenger være behov for midlertidig fjerning av veibelysningen. I slike tilfeller må det søkes om tillatelse til dette hos Drammen kommune, og dersom Drammen kommune anser det nødvendig må midlertidig belysning etableres. Ansvarlig søker må i så fall dekke alle kostnader, både i forhold til demontering, midlertidig løsning og ny løsning. Omkringliggende veibelysning tillates normalt ikke utkoblet. Dersom omkringliggende veibelysning som en følge av ovenstående blir satt ut av drift, forbeholder Drammen Kommune seg retten til selv å foreta feilretting, også utenfor ordinær arbeidstid. Kostnader for dette vil belastes ansvarlig søker. Gammelt utstyr godtas normalt ikke montert opp igjen, og Drammen kommune vil i så fall beskrive hva slags utstyr som kreves satt opp. Søknadsskjema for slikt arbeid finnes i vedlegg INNMÅLING OG KVALITETSSIKRING Kabelplan sendes kommunen før arbeidene igangsettes. Utbygger skal sørge for innmåling, samt oppdatere tegninger og dokumentasjonen "som bygget". Innmåling skal skje på åpen grøft, ved hjelp av GPS, og alle data skal leveres i SOSI format. Koordinatsystemet som benyttes er Euref 89 sone 32. Kablene skal registreres kontinuerlig, slik at innmåling kan registreres som heltrukne linjer.

7 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 7 av 18 Koding ved måling av linjer Linjeobjekt SOSI kode Luftledning trace veilys 8011 Luftledning trace blank tenntråd 8101 Kabel trace veilys 8001 Signalkabel trace veilys 8101 Rør, senter 8004 Koding ved måling av punkter Objekt Merknad SOSI kode Ende rør Senter 8321 Inntak 8352 Kryssing 8353 Kum 8721 Tamp Signalkabel veilys 8312 Tamp Kabel veilys 8312 Kveil Signalkabel veilys 8333 Kveil Kabel Veilys 8334 Tremast / stålmast veilys Mast senter 8511 Muffe Signalkabel veilys 8312 Muffe Kabel veilys 8312 Tennskap veilys Fordelingsskap DOKUMENTASJON Før kommunen overtar driftsansvar for veilysanlegget skal anlegget dokumenteres. I tillegg til stedsbundet informasjon(punkt 2.4), skal det levers som bygget tegninger, FDV- dokumentasjon, samt sluttkontroll og samsvarserklæring. Enlinjeskjema og tavleskjema skal finnes ute på anlegget og i dokumentasjonen som overleveres Drammen kommune. Ved utvidelse og endringer i tavler utarbeides ny kursfortegnelse for hele tavlen. Drammen Kommune Vei Natur Idrett vil ikke overta eierskap og drift av nye eller vesentlig ombygde anlegg før ovennevnte er utført. Dokumentasjon og FDV-håndbok skal overleveres senest to virkedager før overtagelsesforretningen, og da i to eksemplarer, både som elektronisk dokument og som A4-format i stive permer.

8 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 8 av 18 Egenskapsdata for veilysanlegg: Tennpunkt Armatur Lampe Mast Arm Adresse Adresse Lampetype Adresse Type Tennpunktnummer Tennpunktnummer Lampeeffekt Materiale Materiell Dato for spennigsetting Kursnummer Fabrikant Mastetype Lengde Fabrikasjonsår Armaturfabrikant Sokkeltype Lyspunkthøyde Diameter Tennprinsipp Armaturtype Fargetemp. Sikring i mast Innfestingsmåte Styrt fra Antall i mast El nummer Tilkoblingsklemme Vinkel Antall kurser Belysningsfunksjon Toppdiameter Overflatebehandling Driftsspenning Skjermtype Bunndiameter Jordfeilvarsler Forkoblingsutstyr Overflatebehandling Overspenningsvern Demping og - type Fundamenteringsmåte Målernummer El nummer Fundamentmaterial Avskjæringsledd/deformasjon Tabell 2.5: Ovenstående egenskapsdata skal minimum inngå i overlevert dokumentasjon 3 Utforming av veilysanlegg 3.1 GENERELT Trafikksikkerhetsmessige hensyn skal normalt være dimensjonerende for vei- og gatelysanlegg, men sikkerhet og trygghet for gående skal også vektlegges høyt. 3.2 MASTEPLASSERING OG LINJEFØRING LPH(lyspunkthøyde) behøver ikke alltid å være det samme som mastehøyde. Der avvik mellom topp fundament og topp kjørevei blir mer enn +/- 50 cm, må dette korrigeres for ved valg av mastehøyde. Dette justeres i så fall til nærmeste 50 cm. I tillegg må man ta hensyn til hvor langt fra veiskulder mastene blir plassert. Plasseres mastene mer enn 2,0 meter fra veiskulder, må en vurdere LPH. Snittegning må utarbeides for fremlegging og godkjenning av kommunen. Master skal ikke plasseres i veiens grøftebunn. Mastene plasseres parallelt med veien og på stram linje. Dette i forhold til optisk føring, lesbarhet i mørket, samt estetiske hensyn på dagtid. Ved prosjektering må grunnforhold og

9 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 9 av 18 ledningsanlegg undersøkes i forkant, slik at en slipper å fravike kravet nevnt over på grunn av uforutsette hindringer eller forhold en ikke allerede hadde avdekket. Som hovedregel skal følgende LPH legges til grunn: Hoved- og samlevei: LPH 7-8 meter Bolig- og adkomstvei(uten fortau): LPH 6 meter Gang- og/ eller sykkelvei: LPH 5 meter 3.3 ESTETIKK Utendørsbelysningens utforming og karakter skal være med på å gi de aktuelle områder identitet og gode uterom. Det tilstrebes at veilysanlegg i størst mulig grad harmonerer med veiens utforming og omgivelser, og at det velges utstyr med god kvalitet og estetikk. Valg av farge på belysningsutstyret skal tilpasses øvrige utendørsmøbler, og godkjennes av kommunen FARGE PÅ BELYSNINGSUTSTYR Master, utliggere og armaturer skal som hovedregel ha følgende farger: RAL 6012 Black Green (Grønt område på figur nedenfor). Andre farger som kan forekommer er: RAL 9023 pearl dark grey, RAL 7042 Traffic grey A (hovedsakelig Grønland) og RAL 9006 White Aluminum, eventuelt kun galvanisert. Valg av farge må avklares med Drammen kommune før utstyr bestilles.

10 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 10 av 18 Ovenstående kart viser et overordnet belysningskonsept der sentrum skiller seg fra byens øvrige arealer gjennom en belysning som understreker sentrums fortettede og mangfoldige karakter. Konseptet markerer også en del (kulturelle) holdepunkter utenfor sentrum gjennom belysning. Gatenormens definerte område for bred rød kantstein er vist med gult der det strekker seg utover det grønne sentrumsområdet. I det gule området bør det i utgangspunktet være en egen utstyrsstandard som danner et eget sjikt mellom sentrumsområdet og byen forøvrig. 3.4 MILJØ Det tilligger det offentlig å tenke energiøkonomisering og livstidskostnader, og derfor skal det velges lyskilder, forkoblingsutstyr og styringssystemer som ivaretar slike målsettinger. Det vektlegges at valg av materialer og utførelse av anleggsarbeider skjer etter miljømessige kriterier. Håndtering av eventuelle miljøskadelige anleggsdeler skal følge de til enhver tid gjeldende offentlige pålegg og retningslinjer. 3.5 LYSTEKNISKE KRAV Følgende krav skal legges til grunn ved prosjektering av veilysanlegg for Drammen kommune. Standardklasse Midlere luminansnivå Lm (cd/m²) Hoved- og samlegater Bolig- og adkomstgater Gang- og sykkelveier 1 0,7 0,7 cd/m² Eventuelt midl. hor. belysningsstyrke Ehm = 7-10 lux Jevnhet Total midlere Langsgående jevnhet jevnhet Standardklasse Uo (Lmin/Lm) (Lmin/Lmaks) Tørr Våt tilstand Tørr tilstand tilstand Uo.v > Ul > Uo > Ubehagsblending Blendingstallet Blending Synsnedsettende blending G > TI% < Hoved- og samlegater 0,4 0,15 0, Bolig- og adkomstgater 0,4 0,15 0,3 4/5 10 Gang- og sykkelveier 0,3 0,15 0,3 4/5 20

11 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 11 av 18 4 Tekniske krav 4.1 STYRINGSSYSTEMER, TILKOBLINGSPUNKT Det er Drammen kommune som fastsetter valg av styringssystem og eventuelt tilkoblingspunkt til bestående veilysanlegg. Kontroll med inn- og utkopling av veilysanlegg er viktig for strømforbruket. Lokal fotocelle eller ur vil normalt ikke godtas. Med styring menes som et minimum, at lyset slås av og på med styrekommandoer som kan være tidsstyrt eller kontrollert av fotoceller og luminansmeter. Med regulering menes at lysstyrken justeres opp eller ned avhengig av variasjonene i lysforholdene, trafikkforholdene, veidekkets refleksjonsnivå på grunn av tørr eller våt vei, snø eller andre forhold ved omgivelsene. Det foreligger to hovedprinsipper for styring og regulering av veilys. Enten inn-/utkopling av veilyskursene ved hjelp av styring på tennpunktsnivå eller funksjonsstyrt/intelligent veibelysning. 4.2 KRAV TIL TENNPUNKT Tennpunktet utføres som dobbeltvegget Hydalskap ALX 2000 eller lignende med 30cm blindfelt i bunnen. Det benyttes ikke plate med kabelgjennomføringer i bunn av skap, derimot fylles skapets nedre del med løs Leca-masse. Skapet leveres i fabrikkferdig utførelse og skal være isolert mot kondens og fuktighet. Det skal være dobbeltvegget, av sjøvannsbestandig aluminium for utendørs bruk og med tilstrekkelig stivhet i både vegger og dører og med mekanisk styrke av anerkjent merke. Det skal leveres med sokkel, forberedt for montasje på fundament. Dør skal være hengslet med min. 3 fester, og lukkefunksjon av dør skal ha ett håndtak som skal tette døren oppe og nede og i senter av dør, ved en operasjon. Kapslingsgrad skal være IP 65, og skapet skal være i standard farge og sylinderlås med OLH- nøkkel. Tennpunktet skal kommunisere og styres ved hjelp av M2M-terminal T1 for lysstyring, produkt nummer levert av Datek Wireless AS. Skapet skal ha utgående kurser i henhold til prosjektert nettstruktur, samt være forberedt for to reservekurser. Skapet skal inneholde nødvendig sikringsmateriell, kontaktorer, styrevender, rekkeklemmer og kortslutningsvern. Det skal monteres komplett målerarrangement. (kwh-måler), for to-veiskommunikasjon. I tillegg skal det være dimensjonert for min. 30 % reserveplass.

12 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 12 av 18 Følgende utstyr monteres i tennpunktskapet: 1 stk styrevender "Auto Man" 1 stk varmeelement, tilpasset skapets størrelse med bryter og elektronisk termostat 1 stk stikkontakt 2/16+j dobbel, montert på skinne i skapet 1 stk lysarmatur med dørbryter 1 stk overspenningsvern tilpasset gjeldende fordeling 1 stk jordfeilbryter I tillegg kommer automatsikringer og kontaktorer i henhold til fordelingsskjema. Ved dimensjonering av kortsluttningsvern skal hensyn til kapasitive strømmer i kablene tas. Alle sikringer, brytere og apparater i skapet skal ha holdbar og tydelig merking av sikringsstørrelse, ledningstverrsnitt og hvor kursen fører. Det skal anvendes graverte skilt i overensstemmelse med det utførte anlegg. Alle kabler føres inn/ut i bunn av skap. Interne ledningsforbindelser skal legges i plastkanaler eller tilsvarende, tilstrekkelig dimensjonert for det aktuelle antall ledninger og fylles opp til maksimalt 70 % av total kapasitet. Rekkeklemmelister skråstilles ved horisontal montering. Alle rekkeklemmer skal merkes tydelig. Alle kabler skal merkes med unikt nummer for å hindre forveksling. Merkingen skal være preget i plastbrikker som festes til kablene med plaststrips. Kursfortegnelse i plast leveres og henges opp i fordelingen. Skapene skal merkes utvendig med graverte skilt med Veilys Drammen Kommune og systemspenning. Tennpunkt skal normalt plasseres så nær nettstasjon/transformator som mulig. 4.3 SYSTEMSPENNING For nye anlegg skal systemspenning være 400 V TN-S og utføres etter FEF 2006 med NEK400 som norm. Hvor 400V ikke er tilgjengelig fra lokalt distribusjonsselskap, benyttes eksisterende 230 V system. 4.4 BESKYTTELSE MOT ELEKTRISK SJOKK REN-blad 4513 tabell 1(se vedlegg 2) beskriver aktuelle løsninger. Alternativ 1 skal benyttes dersom ikke spesielle forhold tilsier at andre løsninger beskrevet i REN-blad 4513, er bedre egnet. Eksempel på materiell som kan brukes for å oppnå klasse II i veilysmaster fremgår av vedlegg 3.

13 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 13 av KABLER Jordkabel i grøft skal være av type PFXP/TFXP og ha minimum tverrsnitt 4X25mm² Al. Kabelforlegning skal være i henhold til Drammen kommunes graveinstruks, hvilket i de fleste tilfeller betyr 60 cm overdekking. For å oppnå 60 cm overdekking, må normalt grøftedybden være minst 70 cm. Kabel i mast fra sikringsinnsats og jordklemme til armatur utføres som klasse II ved PFXP 3 x 2,5 i flertrådet utførelse. 4.6 LUFTLEDNINGSNETT Ved utskifting av luftledningsnett og bygging av nyanlegg skal REN standard benyttes. Drammen kommune har ikke tradisjon for å bygge veilys som 400V luftnett. Dette må avklares med Drammen kommune i hvert enkelt tilfelle. 4.7 ENERGIMÅLING Alle nyanlegg, og store ombyggingsanlegg skal energimåles og kunne fjernavleses. Det lokale distribusjonsselskapets rutiner for forhåndsmelding og etablering av måling skal følges. Målemetode fastsettes av Drammen kommune i samarbeid med distribusjonsselskapet avhengig av anleggets utforming for øvrig. Ved ombygging(utvidelse av bestående anlegg) kan det bli påkrevd å bytte tennpunkt. 4.8 MASTER OG FUNDAMENTER Stålmaster For klassifisering og krav til materialer og montering, vises til Statens vegvesen håndbok 264, samt håndbok 062 Trafikksikkerhetsutstyr og 237 Vei og gatelys. Ettergivende master eller master med avskjæringsledd benyttes der hastigheten er 60 km/h eller høyere, og der krav til nødvendig rekkverk, i henhold til Statens vegvesens håndbok 017, ikke er tilfredsstilt. For å redusere problemet med avrevne masteluker skal masteluker, der det er mulig, vende bort fra veien / brøyteskjær. Det er viktig at det velges mast med tilstrekkelig diameter og høyde på luke slik at det er plass til kapsling og kabler. Høyde fra ferdig terreng til underkant masteluke skal minst være 50 cm.

14 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 14 av Stolpeinnsats Stolpeinnsatsen skal være en dobbeltisolert boks (Se vedlegg 3) i IP 65, med en 30mA flerpolet automatsikring, eventuelt også med jordfeilbryter. Sikringsstørrelse og karakteristikk bør velges så man har selektivitet ved kortslutning i belysningsutstyret. I utsatte områder for krypstrøm kan termiske sikringer benyttes dersom anlegget kan kortslutningsberegnes i henhold til NEK krav Tremaster Oppsetting av trestolper utføres i henhold til RENBLAD Fundamenter Det skal benyttes varmforsinket og pulverlakkert stålfundament eller tilsvarende. Det benyttes 1000 mm fundamentlengde med c/c 160 mm boltavstand for master mellom 5.0 og 8.0 meter. For lengre master benyttes fundamentlengde 1250 mm alternativt 1500 mm med c/c 200 alternativt 240 mm boltavstand. For fundamenter med bolter skal topp fotplate ligge 50 mm over ferdig terreng. Dette er spesielt viktig ved master med avskjæringsledd. Nedsetting og forankring av fundamenter utføres i henhold til REN normen. 4.9 ARMATUR OG LYSKILDE Armatur Lavenergiarmaturer skal benyttes. Hovedregelen er at en armatur som belyser kommunal gate ikke skal trekke mer enn 50W. Armaturer med kvikksølv- eller høytrykksnatriumlamper tillates ikke benyttet i nyanlegg. Hvis mulig skal optikk og forkoplingsutstyr være atskilt, og skal minst tilfredsstille IP 65 for lampehus (optikk) og IP 44 for forkoplingsutstyret. Hvis optikk og forkoblingsutstyr er én enhet, skal den ha mist IP 65. Det kan gjøres unntak for eldre anlegg hvor det er snakk om komplettering. Armaturer i klasse II (dobbeltisolerte) skal brukes hvis dette er tigjengelig i markedet. Forkoplingsutstyr eller driver skal lett kunne skiftes, og damplampearmaturer skal være utstyrt med elektroniske ballaster der dette er tigjengelig i markedet. Armaturen skal være fasekompensert for cos φ 0,9 og være utstyrt med utkoplingsautomatikk (cutoff), for å unngå blinkende lys når lampene nesten er utbrent. Det skal velges løsninger som gjør armaturen spenningsløs ved lampeskift. Plan eller halvkrum avskjerming i herdet glass skal fortrinnsvis velges. Armatur skal levers med ferdig koblet

15 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 15 av 18 kabel, tilpasset mastelengde, samt være av type PFXP 3 x 2,5 i flertrådet utførelse. Kabel skal ha strekkavlaster, eller tilsvarende løsning for å motstå vibrasjoner og ytre påvirkninger, samt fuktighet. Denne bør være en del av armaturhuset og ikke sitte på elektroblokken. LED-armatur skal være i høyverdig aluminium, mens damplampearmatur også kan være i rustfritt stål. Leverandør må garantere at forespurt utstyr/reservedeler/suppleringsarmaturer kan leveres minst 15 år fra leveringsdato. Tilbyders garantier skal oppgis. Armaturen skal tilfredsstille FEU (Forskrift for elektrisk utstyr), og armaturens energimerkingsklasse skal oppgis. Armaturene skal også tilfredsstille kravene i NEK EN Lysarmaturer Del 1: Generelle krav og prøver og NEK EN Lysarmaturer Del 2-3: Spesielle krav til armaturer for vei- og gatebelysning. Armaturen skal tåle de ytre påvirkninger som kan forventes på installasjonsstedet(for eksempel hærverk i underganger) i henhold til FEL/NEK Lyskilde Som hovedregel skal LED-belysning, alternativt Metallhalogenlamper med keramisk- eller skrusokkel, samt Cosmopolis/CPO-T benyttes i veibelysningen. I spesielle tilfeller kan andre lyskilder benyttes, men det skal i så fall godkjennes av Drammen kommune i hvert enkelt tilfelle. Lyskildene skal oppfylle sikkerhetskrav til temperatur i NEK EN Utladningslamper(unntatt lysrør) Sikkerhetsspesifikasjoner. De må tåle vibrasjon og mindre rystelser som forekommer ved normale driftsforhold uten forringelse av kvalitet Metallhalogenlamper, samt Cosmopolis/CPO-T Det skal kun benyttes lyskilder med hvit lys, K , og Ra 80. Metallhalogen skal ha minst 2,5 års/ timers levetid, og ikke utfall på > 5 %. Cosmopolis/CPO-T skal ha minst 4 års/ timers levetid, og ikke utfall på > 5 % LED Det skal kun benyttes dioder med K , og Ra >70. Armatur skal ha lystilbakegang på mindre enn 10 % (L90) etter timer, og levetid for elektronikk/driver må ha samme levetid som for diodene. Driver og dioder må være sertifisert for å fungere fra - 40 C til + 50 C. LED-belysning skal ha minst 12,5 års/ timers levetid og ikke utfall på > 2 %.

16 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 16 av 18 5 Annet utstyr Bysykkelstativ, billettautomater og returstasjoner tillates ikke tilkoblet veilysnettet. Arkitektonisk- og effektbelysning skal ha egen sikringskurs fra tennpunkt. 6 Forskrifter, normer og henvisninger 6.1 GYLDIGHET Det er til enhver tid den siste versjon, utgave, ajourføring eller vedtak som gjelder i henhold til nedstående opplisting. 6.2 VEI - OG PLANFORSKIRFTER Veglovens 13. Forskrift om anlegg av veg 7 pkt 3 og 4, vedtatt Veglovens 33. Om reklame, permanent og variabel( ). Statens Vegvesens vegnormal, håndbok 017. Vegtrafikkloven 5 med forskrifter 1. Plan og bygningsloven 93. Søknadsplikt - tekniske anlegg. Plan og bygningsloven. Forskrift om saksbehandling og kontroll(sak) 5 og 6, samt temaveiledning "Offentlige veianlegg og byggesak" (HO-2/2000) omhandler unntak fra PBL 93. Lov om vern mot forurensninger og avfall (Forurensningsloven) 6, 7 og 9. Kommunale forskrifter og vedtekter. 6.3 ELEKTRISKE FORSKRIFTER, KRAV OG STANDARDER Forskrift om elektrisk utstyr (FEU). Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF). Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (FEL). Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med veiledning (FSL). Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk med veiledning (FKE). Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (Eltilsynsloven). Tekniske bestemmelser for fellesføring. REF - publikasjon om hengeledningsanlegg

17 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 17 av 18 NS-EN Veibelysning Del 2: Ytelseskrav. NS-EN Veibelysning Del 3: Beregning av ytelse. NS-EN Veibelysning Del 4: Metoder for måling av belysningens ytelse. NS-EN Ettergivende konstruksjoner for veiutstyr Krav og prøvingsmetoder. NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK EN serien: Lavspennings koblings- og kontrollanlegg. NEK EN Lysarmaturer Del 1: Generelle krav og prøver. NEK EN Lysarmaturer Del 2-3: Spesielle krav til armaturer for vei- og gatebelysning. NEK EN Vekselstrøms elektronisk forkoblingsutstyr for lysrør. Ytelseskrav NEK EN Utladningslamper (unntatt lysrør) Sikkerhetsspesifikasjoner. 6.4 STATENS VEGVESENS HÅNDBØKER Håndbok 017, Veg- og gateutforming Håndbok 237 Vei og gatelys. Håndbok 062 Trafikksikkerhetsutstyr Håndbok 264, Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning 6.5 REN-NORMEN Oppsetting av trestolper, REN normen, blad 5012 versjon HMS HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). 6.7 SAMSVARSERKLÆRING Gjelder både prosjekterende firma og utførende entreprenør. Samsvarserklæringen skal inneholde liste over anvendte normer. En felles samsvarserklæring kan utarbeides dersom samme firma står for både prosjektering og gjennomføring. Det stilles også krav til dokumentasjonen som skal følge samsvarserklæringen, se FEF/NEK 400

18 Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 18 av 18 7 Vedlegg 7.1 SØKNAND OM MIDLERTIDIG FJERNING 7.2 REN-BLAD UTSTYR FOR KLASSE 2

19 Til: Drammen Kommune, Vei Natur Idrett v/truls Rieger Engene 1, 3008 Drammen Telefon: Mobil: e-post: SØKNAD OM MIDLERTIDIG FJERNING AV VEIBELYSNINGEN I DRAMMEN KOMMUNE Se punkt og i Teknisk veilysnorm Fra Ansvarlig firma: v/saksbehandler: Telefon: e-post: Firmaadresse: Opplysninger om anlegget Arbeidssteds adresse: Kartutsnitt over arbeidsstedet må vedlegges hvis søknad skal behandles Ut- og innkobling: Når fjernes gatebelysningen: dato Når er anlegget remontert og klart for inspeksjon: dato Hvem kan utføre arbeidet. Drammen Kommune ønsker å legge til rette for at alle elektroentreprenører skal kunne utføre nyanlegg, men kun forhåndsgodkjente elektroentreprenører tillates å arbeide på eksisterende veilysanlegg. Forhåndsgodkjent elektroentreprenør skal bistå ved tilkobling av nyanlegg til eksisterende nett. Forhåndsgodkjent elektroentreprenør: EB Energimontasje ved Roar Moen tlf Infratek ved Bjørn Andersen Ikke forhåndsgodkjente entreprenører som tar seg til rette blir belastet for eventuell feilretting Dato og Signatur:

20 Utendørsbelysning Prosjektering Beskyttelse mot elektrisk sjokk NR 4513 VER 1. 2 / 2011 Utendørsbelysning Prosjektering Beskyttelse mot elektrisk sjokk NR 4513 VER 1. 2 / 2011 Side 1 av 9

21 Utendørsbelysning Prosjektering Beskyttelse mot elektrisk sjokk Formål Det skal velges metode for beskyttelse mot elektrisk sjokk. 2-4 Beskyttelse mot elektrisk sjokk Anlegg skal være slik at det hindrer utilsiktet berøring eller farlig nærhet til spenningssatte anleggsdeler, eller være isolert slik at det er berøringssikkert. Ved feil på anlegget skal det ikke forekomme farlige berøringsspenninger på utsatte anleggsdeler. Innhold 1. Valg av system for beskyttelse mot elektrisk sjokk 3 2. Beskyttelse mot elektrisk sjokk ved feil i overspenningsvern 7 3. Vedlegg 1: Beskyttelse i vanlig drift: 7 4. Vedlegg 2: Beskyttelse ved feil 8 NR 4513 VER 1. 2 / 2011 Side 2 av 9

22 Utendørsbelysning Prosjektering Beskyttelse mot elektrisk sjokk Referanser: FEL FEF NEK400 Håndbok 264 Statens vegvesen. 1. Valg av system for beskyttelse mot elektrisk sjokk Med hensyn på beskyttelse mot elektrisk sjokk er det 2 hovedpunkter en skal ta stilling til: 1. Beskyttelse mot elektrisk sjokk i vanlig drift. 2. Beskyttelse mot elektrisk sjokk ved jordfeil. Det første punktet håndteres ved bruk av grunnleggende isolasjon, dobbelisolasjon, avskjerming og kapsling i områder hvor ikke sakkyndige personer ferdes, og i områder hvor sakkyndige ferdes kan i tillegg metodene hindre og plassering utenfor rekkevidde anvendes. Det henvises til vedlegg nr. 1. Med unntak av hindre og plassering utenfor rekkevidde regulerer dette punktet seg selv da dette leveres som standard ved materiell leveranse. For mer informasjon henvises det til vedlegg 1. Det henvises også til REN blad 4530 som angir krav for materiell til utebelysning og REN blad 4507 forprosjektering som omtaler dette på overordnet nivå. Når det gjelder punkt 2 er dette et mer omfattende punkt. I denne forbindelse har en laget tabell nr. 1 som viser hovedpunktene for valg av ulik type beskyttelsesmetode. Generell informasjon om nettsystemer er omtalt i vedlegg nr. 2. NR 4513 VER 1. 2 / 2011 Side 3 av 9

23 Utendørsbelysning Prosjektering Beskyttelse mot elektrisk sjokk Tabell nr. 1 NR Type nett 1 TN-S, IT, TT Beskyttelses Beskrivelse metode KABELFREMFØRING Dobbeltisolert Dobbelisolert armatur Dobbelisolert ledning i grøft. Dobbeltisolert ved oppføring inne i mast Dobbelisolert tilkoblinger. (Eventuelt påføring av ekstra isolasjon) Det skal ikke føres frem jordledning. 2 TN S Alternativ 1 3 TN S Alternativ 2 Grunnleggende isolasjon + automatisk utkobling. Bruker kabel TFXP (Den 4 leder skal være blå). Dette betyr at det må føres med uisolert jordleder i tillegg til kabel. Grunnleggende isolasjon + automatisk utkobling Brukes 5 leder kabel PFSP, Som standard skal det være: Uisolert jordleder i kabelgrøft. Uisolert jordleder i kabelgrøft tilkobles i hver mast. (Tilleggsutjevning). Det skal tilstrebes utkoblingstider under 5 sekunder, men det kan aksepteres høyere utkoblingstider, og da maks under 300 sekunder. (REN krav) Beskyttelse av termisk og mekanisk skade på anlegget skal være tilfredsstilt, og det må også vurderes risiko med hensyn til lysbue ved feil. For utkobling ved feil i selve mast er kravet under 0,4 sekunder, og ved bruk av automatsikring vil dette i realiteten tilsvare momentan utkobling. Tilleggsutjevningsforbindelse betraktes som en tilleggsforanstaltning ved beskyttelse ved feil, og i dette tilfellet vil den uisolerte jordleder forbinde hver mast sine utsatte deler og ledende deler sammen med jordsmonnet for øvrig. Dette gir en ekstra beskyttelse utover utjevningen beskrevet i NEK Ellers henvises det til NEK , og NEK , og Alt. 1 Det kan tillates utkobling over 5 sekunder. Fremføring av uisolert jordleder i kabelgrøft. Uisolert jordleder i kabelgrøft tilkobles i hver mast NR 4513 VER 1. 2 / 2011 Side 4 av 9

24 Utendørsbelysning Prosjektering Beskyttelse mot elektrisk sjokk TFSP eller tilsvarende. Med andre ord en kabel som har jordforbindelse konstruert i selve kabel. Ved utkobling over 5 sekunder må beskyttelse av termisk og mekanisk skade på anlegget være tilfredsstilt, og det må også vurderes risiko med hensyn til lysbue ved feil. Maks utkoblingstid skal være under 300 sekunder. (REN krav) For utkobling ved feil i selve mast er kravet under 0,4 sekunder, og ved bruk av automatsikring vil dette i realiteten tilsvare momentan utkobling. 4 IT/TT/TN 230V Grunnleggende isolasjon + automatisk utkobling Alt. 2 Utkobling innen 5 sekunder. Ikke nødvendig med tilleggsjording utover jording via skjerm i kabel. For utkobling ved feil i selve mast er kravet under 0,4 sekunder, og ved bruk av automatsikring vil dette i realiteten tilsvare momentan utkobling. REN standard: Alternativ 1. Ellers henvises det til NEK , og NEK , og Bruker TFXP (standard) kabel eller PFSP. Den fjerde leder eller skjerm fører med seg jordpotensial til masten. Krav til automatisk utkobling eller jordfeil overvåking via 5.2 i FEF. Alt. 1: Utkobling innen 5 sekunder (Aut. Utkobling) Legger ikke uisolert jordleder i grøft. Etablering av egen jordelektrode for hver mast. Dimensjonering av elektrode etter total jordfeilstrøm. Tillatt berøringsspenning UTP 75V. Jordelektrodene kobles sammen via skjerm eller den fjerde leder i kabel slik at det er den totale overgangsmotstand som skal benyttes. Det skal benyttes jordfeilbryter for å få oppnå utkobling innen 5 sekunder. Overgangsmotstand utregnes ved å anvende jordfeilstrømmen til jordfeilbryter. NR 4513 VER 1. 2 / 2011 Side 5 av 9

25 Utendørsbelysning Prosjektering Beskyttelse mot elektrisk sjokk Jordfeilbryter sin merkeverdi settes til maksimum 0,5 x maksimal jordfeilstrøm for anlegget, (Tommelfinger regel etter transformator størrelse) og plasseres i fordelingsskapet. Standard verdi for jordfeilvern er 300 ma, og av type S. Alt. 2: Utkobling over 5 sekunder (Overvåking) Uisolert jordleder i kabelgrøft. Uisolert jordleder i kabelgrøft tilkobles i hver mast. Denne måten tilfredsstiller kravet til berøringsspenning 75V. Krav til jordfeil overvåking via 5.2 i FEF. REN standard: Alternativ 2. LUFTFREMFØRING 5 TN-S, IT, Dobbelisolert Dobbelisolert armatur TT Dobbelisolert ledning. Master Dobbelisolert tilkoblinger. (Eventuelt av metall påføring av ekstra isolasjon) Det skal ikke føres frem jordledning. Denne løsningen anbefales ikke brukt. 6 TN S, IT, TT Impregne rte isolerend e stolper Grunnleggend e isolasjon + Ikke ledende omgivelser. Dette er beskrevet i NEK C.1 Ikkeledende omgivelser. Denne kan benyttes i anlegg med tilgang for sakkyndig personale. Det henvises også til Bruker EX ledning. Ikke ledende omgivelser er definert av stolpens isolering samt ledningshøyden over bakken. Dobbelisolert armatur og tilkoblingsledning. Det skal ikke føres frem jordledning. NR 4513 VER 1. 2 / 2011 Side 6 av 9

26 Utendørsbelysning Prosjektering Beskyttelse mot elektrisk sjokk vedlegg nr. 2. NB! Bruk av felles jordleder med nettselskap i fellesføringsgrøfter skal godkjennes av nettselskap. Følgende skal vurderes etter en risikovurdering: Det skal vurderes bruk av strømstyrt jordfeilvern i kombinasjon med overstrømsvern, med en utløsestrøm som ikke overstiger 30 ma, for enkelt master i områder etter følgende vurdering: Det ansees som sannsynlig at ikke sakkyndig personer kan komme i berøring med utsatte ledende deler som metallisk mast eller skap og andre ledende deler som eksempelvis gjerde, metallrekkverk, trikkeskinner eller andre lignende ledende deler. Lengde av utkoblingstid. Ved mast eller skap som har en uheldig plassering i forhold til der mange personer oppholder seg.(bussholdeplass, skoler, barnehage, lekeplass osv). Ved veier der det er krav til høy trafikksikkerhet. Spørsmålet som må stilles: Hva er konsekvensen hvis hele kursen faller ut ved feil? For detaljer henvises det til vedlegg 1 og Beskyttelse mot elektrisk sjokk ved feil i overspenningsvern Hvis det oppstår en feil i overspenningsvern som medfører jordfeil skal følgende forhold være ivaretatt av prosjektert anlegg: 1. I TN systemet skal overstrømsvern koble ut feilen innen spesifisert tid. Se tabell nr For IT/TT nett: Enten ved jordfeilbryter eller utkobling etter retningslinjene angitt i 5-2 og tabell nr. 1. Det henvises også til NEK Vedlegg 1: Beskyttelse i vanlig drift: Både FEF 2006 og FEL - NEK 400 omhandler krav til beskyttelse av mennesker, husdyr og eiendom mot fare og skade som følger av elektrisk sjokk ved normal drift og ved feil. NEK Farlige spenningsførende deler skal ikke være tilgjengelig for berøring. Dette gjøres ved grunnleggende beskyttelsestiltak: (NEK400, tillegg 41A) Grunnleggende isolasjon av spenningsførende deler. Avskjerming eller bruk av kapsling Hvis installasjoner er under kontroll og tilsyn av sakkyndig eller instruert personell, kan det brukes: (NEK400, Tillegg 41B) Hindere NR 4513 VER 1. 2 / 2011 Side 7 av 9

27 Utendørsbelysning Prosjektering Beskyttelse mot elektrisk sjokk Plassering av anlegg utenfor rekkevidde som skal hindre utilsiktet berøring, og hvor samtidig tilgjengelige deler med forskjellig potensial skal ikke være innenfor rekkevidde av hverandre. ( > 2,5 m). 4. Vedlegg 2: Beskyttelse ved feil Ved jordfeil skal beskyttelsen mot elektrisk sjokk oppnås ved å kombinere grunnleggende beskyttelses tiltak med ett eller flere følgende beskyttelse: Automatisk utkobling ved feil (NEK ) Dobbeltisolert anlegg (NEK ) Ikke ledende omgivelser. (NEK400 tillegg 41C) Det finnes også andre metoder, men disse er ikke relevant for utebelysning. Beskyttelsestiltaket ikke ledende omgivelser kan bare benyttes når installasjonen drives eller er under tilsyn av en sakkyndig eller instruert person. Dette beskyttelsestiltaket har til hensikt å forhindre samtidig berøring av deler som kan ha forskjellig potensial på grunn av svikt i grunnleggende isolasjon. I tabell nr. 1 er dette tiltaket kun beskrevet under luft delen hvor kun sakkyndig personell har tilgang til mastetopp. Trestolpe og avstandene til bakken anses som ikke ledende omgivelser. Dobbelisolert anlegg skal ha to isolasjonsbarrierer før det kan opptre en feil, og dette gjelder både kabler, utstyr, tilkoblinger og tilhørende installasjon. Automatisk utkobling ved feil: Automatisk utkobling av strømtilførselen er et beskyttelsestiltak hvor: Grunnleggende beskyttelse er ivaretatt Beskyttelse ved feil er ivaretatt ved: o Automatisk utkobling etter NEK o Tilleggsbruk av potensialutjevning eller bruk av jordfeilvern (NEK ) Med hensyn på NEK 400 tillates det en utkoblingstid for gate og vegbelysning på lengre enn 5 sekunder så lenge utsatte deler ikke er tilgjengelig for ikke-sakkyndige. (NEK ). Det aksepteres kun utkoblingstider opp til 300 sekunder. (REN krav). Videre står det i NEK at kravene for utkobling ikke kan oppfylles med hensyn på tiden som er spesifisert (5 sekunder) kan det etableres tilleggsutjevning jamfør NEK REN krav i forhold til tilleggsutjevning er forlegning av uisolert jordledning i grøften for utebelysningstraseen og jording av hver mast. Potensialutjevningsforbindelse skal ikke forbedre utkoblingstid for vernet men redusere berøringsspenning ved at alle utsatte ledende deler, jordsmonn og alle andre ledende deler får tilnærmet samme potensial. NR 4513 VER 1. 2 / 2011 Side 8 av 9

28 Utendørsbelysning Prosjektering Beskyttelse mot elektrisk sjokk Utforming av jordingssystem Jordsystemet skal ha en overgangsmotstand til jord etter figur 5-1 i FEF. I praksis vil denne gi en tillatt berøringsspenning på 75V for IT og TT nett. For 400V TN-S systemer håndteres dette av automatisk utkobling innen gitt tid. Jordfeilstrømmen ved IT nett kan regnes ut ved tommelfingerregel. Utregning av jordfeilstrømmen ved TT nett er mer komplisert Se REN blad Uansett: Hvis en anvender REN sitt krav til jordingssystem, dvs. uisolert jordledning i grøften for utebelysningstraseen og jording av hver mast, er jordingssystemet tilfredsstillende med hensyn på kravene. NR 4513 VER 1. 2 / 2011 Side 9 av 9

29

30

31

Teknisk veilysnorm. for Kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier og Røyken. Vedtatt av Kongsberg kommunestyre 17.04.08

Teknisk veilysnorm. for Kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier og Røyken. Vedtatt av Kongsberg kommunestyre 17.04.08 Teknisk veilysnorm for Kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier og Røyken Vedtatt av Kongsberg kommunestyre 17.04.08 Teknisk veilysnorm Side 2 av 10 Utarbeidet av Veilyskompetanse AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TEKNISK VEILYSNORM. Vedtatt 14.mars 2013 av Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk 1/14

TEKNISK VEILYSNORM. Vedtatt 14.mars 2013 av Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk 1/14 TEKNISK VEILYSNORM Vedtatt 14.mars 2013 av Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk 1/14 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Omfang... 3 1.4 Regelverk... 3 2. Etablering

Detaljer

Teknisk veilysnorm for KONGSBERG KOMMUNE

Teknisk veilysnorm for KONGSBERG KOMMUNE Teknisk veilysnorm for KONGSBERG KOMMUNE Revidert 26.02.2015 Teknisk veilysnorm for Kongsberg kommune Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 MÅLSETTING... 3 1.3 OMFANG...

Detaljer

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 1 Geir Noss» Seksjonssjef BKK Nett AS, seksjon Lys og trafikkteknikk.» Mer enn 30 års erfaring fra elektrobransjen.» 13 år i BKK, 8 år som

Detaljer

Teknisk veilysnorm for

Teknisk veilysnorm for Teknisk veilysnorm for Revidert 29.01.2015 Teknisk veilysnorm for Gran, Jevnaker og Lunner kommune Side 2 av 16 Forord: De tre kommunene; Gran, Jevnaker og Lunner har inngått samarbeid om drift og vedlikehold

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad NR 4120 VER 1.1 02 / 2016 Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad Beskrivelse: RENbladet er myntet på installatører som arbeider i grensesnitt mellom netteier og kunder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Styrilia veilysrehabilitering

Styrilia veilysrehabilitering Styrilia veilysrehabilitering Styrilia veilys rehabilitering Eidsvoll kommune 28.09.2009 28.09.2009 Prosjekt: Styrilia veilysrehabilitering Side 00-2 A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET A3 Orientering om prosjektet

Detaljer

3.0 Omfang Instruksen omfatter hele fordelingsnettet tilhørende Hafslund Nett Øst.

3.0 Omfang Instruksen omfatter hele fordelingsnettet tilhørende Hafslund Nett Øst. SPESIFIKASJON OG KRAV FOR MERKING AV ANLEGG I FORDELINGSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Nordevall Vidar Martiniussen Gyldig fra: 15 november, 2013 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 1.0 Hensikt

Detaljer

Veibelysningsnormen kan med fordel også benyttes ved bygging av veibelysning langs andre veier åpen for allmenn ferdsel i kommunen.

Veibelysningsnormen kan med fordel også benyttes ved bygging av veibelysning langs andre veier åpen for allmenn ferdsel i kommunen. Oktober 2013 Veibelysningsnorm Side 2 av 22 Forord Asker kommunes veibelysningsnorm er en lokal norm som skal være et supplement til lover og forskrifter som regulerer det elektriske anlegget et veilysanlegg

Detaljer

Veglysforvalter n et praktisk kurs i drift av gatelys Gardermoen

Veglysforvalter n et praktisk kurs i drift av gatelys Gardermoen Veglysforvalter n et praktisk kurs i drift av gatelys 28.11.2016 Gardermoen REN AS REN eies av 61 Nettselskap, har 17 ansatte og leier inn ca 4-5 årsverk. REN har 126 nettselskap som medlemmer. REN arbeider

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 5 Side: 2 av 5 Hensikten med kapittelet er å sikre at sporvekselvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer, at monteringen av utstyr i sporvekselen ikke påvirker funksjonen til anlegget,

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9 Belysning Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lyskilder...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 6 Side: 2 av 6 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene bygges slik at belysningsanlegget gir tilstrekkelig belysning for publikum og ansatte, slik at alle kan ferdes trygt

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Skap, kabel, grøft etc.

Skap, kabel, grøft etc. Skap, kabel, grøft etc. Oppsetting av skap - Nødvendig graving for fundament. - Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern. - Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. - Montering

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1 Betjeningskategorier

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune

VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune Revidert 09.03.15/sbv 1 INNHOLD 1. Innledning 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer

Rev.: 4 Sporvekselvarme Side: 1 av 8

Rev.: 4 Sporvekselvarme Side: 1 av 8 Sporvekselvarme Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 SPORVEKSELVARMESYSTEM... 3 2.1 Sporvekselvarmeanlegg... 3 2.1.1 Strømforsyning...3 2.2 Fordelingsskap for sporvekselvarmeanlegg... 3 2.3 Aktivering,

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

Dimensjonering av hovedjordleder og potensialutjevningsleder

Dimensjonering av hovedjordleder og potensialutjevningsleder 4-11 Jordingssystem Jordingssystem skal være tilpasset det elektriske anlegget og være dimensjonert og utført slik at det ved feilsituasjoner i det elektriske anlegget ikke oppstår fare for liv, helse

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar

Detaljer

Veglysnorm for Lunner Kommune

Veglysnorm for Lunner Kommune Veglysnorm for Lunner Kommune Forord Lunner kommune har tatt i bruk ny veglysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider. Normen skal være retningsgivende for alle som

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Veilysnorm for Lunner Kommune

Veilysnorm for Lunner Kommune Veilysnorm for Lunner Kommune Forord Lunner kommune har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider. Normen skal være retningsgivende for alle som

Detaljer

BELYSNINGSNORM FOR TROMSØ KOMMUNE

BELYSNINGSNORM FOR TROMSØ KOMMUNE BELYSNINGSNORM FOR TROMSØ KOMMUNE Sammendrag Belysningsnormen legges til grunn for prosjektering og arbeid med lysanlegg som kommunen eier eller overtar for videre drift og vedlikehold Forord Tromsø kommune

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

Jording i jernbaneanlegg

Jording i jernbaneanlegg Jording i jernbaneanlegg Jernbaneverket Teknologi Jernbaneteknikk Øyvind Stensby, 5. februar 2016 Plan for presentasjonen Introduksjon til elektrisk jernbane og ulike kontaktledningssystemer Lovgrunnlag

Detaljer

Veileder i veibelysing

Veileder i veibelysing Veileder i veibelysing 2008 for byer og tettsteder Veileder i veibelysning Innledning Prosjektet startet høsten 2006 og ble ferdigstilt til sommermøtet 2008. Veilederen er en veiviser og en hjelp for kommuner

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene Spesifikasjon 211-05 NETTSTASJON ROM I BYGG OG UNDERJORDISK - ELEKTROTEKNISKE KRAV Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kim Ove Asklund Gyldig fra: 2015-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper

Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper Innhold A Armatur for damplampe, Glamox... 2 G Gate-/veilysarmatur, Siteco, SR-serien... 4 Gate-/veilysarmatur, Siteco, ST-serien... 4 K Kondensatorer gate-/veilysarmaturer...

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Kåre Espeland REN AS 2 Kap 3 Termer og definisjoner 3.4.11 impedans til jord, Z E impedance to earth (of an earthing system), Z

Detaljer

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Erland S. Østgård Øyvind Bergsrønning Frode Øverby Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - DSB Justis

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104 Produkt R101 R102 R103 Navn Ny stolpe Stolpeskift med isolert linje Stolpeskift med uisolert linje R104 Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 Isolert luftlinje EX 3/4x50 Al

Detaljer

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Falig Forum Nordland Fauske 04. og 05. september 2011 1 Er det tilfredsstillende med plugg og stikkontakt til en varmepumpe som får strømtilførselen til inne -delen? Må det monteres sikkerhetsbryter i

Detaljer

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.09 Togvarme Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 TOGVARMEANLEGG...3 2.1 Område for togvarmeanlegget... 3 2.2 Fordelinger og vern...4 2.2.1 Høyspenningsfordeling...4 2.2.2 Hovedkabel...5 2.2.3 1000V-fordeling...5

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning Revisjon nr.2 Utarbeidet av: roa Dato: 14.11.13 Side 1 av 17 VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning INNHOLD 1. Hensikt/sammendrag 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Forskriftskrav jordfeil

Forskriftskrav jordfeil Agenda/læringsmål Agenda: Gå gjennom relevante forskriftskrav Læringsmål: Vite hvilke bestemmelser i FEF2006 som er relevante for jordfeilshåndtering Hva må vern stilles på for å håndtere forskriftskravene

Detaljer

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Side: 1 av 20 Forord Lørenskog kommune og Skedsmo kommune har i samarbeid utarbeidet en veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg

Detaljer

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

Jording I Kraftforsyning. Arne Leif Strømsnes

Jording I Kraftforsyning. Arne Leif Strømsnes Jording I Kraftforsyning Arne Leif Strømsnes FEF 5-5. Jordingssystem Jordingssystem skal være dimensjonert og utført slik at det ved feilsituasjoner i det elektriske anlegget ikke oppstår fare for liv,

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

Veilysnorm for Fet kommune

Veilysnorm for Fet kommune AURSKOG-H FET ENEBAKK NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM Januar 2014 1 Forord Som følge av endringer i rammebetingelsene de siste årene, har det blitt nødvendig å beskrive krav til utforming, drift og vedlikehold

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 11.03.14 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset SYKEHUSET INNLANDET HF SIHF - Gr. 2 rapport OPPDRAGSNUMMER 10296001 Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset HEO GJØVIK EL EYVIND SANDNES Sammendrag Generelt ved alle de

Detaljer

Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper

Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper Innhold F Fabrikat: BAG ELECTRONICS... 7 Fabrikat: TRIDONIC... 7 For stolpetopp/arm 42-60 mm - For 76 mm stolpe må overgang bestilles... 6 G Gate-/veilysarmatur,

Detaljer

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune Vei-norm for Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE OFFENTLIG VEG / GATE Side 2.01 Dimensjonering og utforming. Statens Vegvesens normaler 017, Veg- og gateutforming og 018, Vegbygging skal legges til

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER...

Detaljer

Adelie. Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning

Adelie. Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning Adelie Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning Tidløst design med LED-teknologi til både klassiske og moderne miljøer Komfortabel, indirekte belysning skaper en rolig atmosfære i parker

Detaljer

Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje)

Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje) Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje) Ulike løsninger Ulik løsninger via plattform Ulik løsninger som er bakkebetjent.

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12K)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12K) 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12K) Revisjoner 8.3.2007 Opprettet og vedtatt 4.6.2010 Korrektur, små justeringer. Vedtatt i veilysforum 29.9.2010 innført 28.12.2011 11.10.2010 innført 28.12.2011 3.12.2010

Detaljer

Instrukser Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Thomas Øyvang/ Eivind Fjelddalen

Instrukser Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Thomas Øyvang/ Eivind Fjelddalen 19.09.14 1 1 7 Instruks for bygging av nye provisoriske forsøksinstallasjoner og endring av eksisterende provisoriske installasjoner. 1. Instruksens formål. Instruksen gir praktiske retningslinjer for

Detaljer

Spørsmål 1: Bygningsloven:

Spørsmål 1: Bygningsloven: Spørsmål 1: Bygningsloven: Hvordan forholder DLE seg til FEL 35 (Feilkode 109350100) vedr. krav som Plan og bygningsloven har når det gjelder branntetning. Er det DLE som skal kontrollere/skrive avvik

Detaljer

Jording av anleggsdeler for Trikk (Forstadsbaner og bysporvei) samt metroanlegg i Sporveien Oslo AS.

Jording av anleggsdeler for Trikk (Forstadsbaner og bysporvei) samt metroanlegg i Sporveien Oslo AS. Jording av anleggsdeler for Trikk (Forstadsbaner og bysporvei) samt metroanlegg i Sporveien Oslo AS. 1 Kort om Sporveien Oslo AS > Frakter mennesker med Metro og Trikk, samt busser i Oslo > Ca 222 mill

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Datablad UNI-signalskap

Datablad UNI-signalskap Mai 2016 Side 1 av 11 Datablad UNI-signalskap Innhold: Side 1 Generell beskrivelse 2 2 Funksjon 2 3 Vedlikehold 5 4 Konstruksjon og tekniske data 5 5 Koblingsskjema 10 6 Målskisser 11 Mai 2016 Side 2 av

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Andre dok./skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 nettutvikling KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket m.m. Godkjent: Nettsjef Godkjent: 01.06.15 KS Rutine: Dokumentasjon tekniske

Detaljer

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering Bladet beskriver krav til tilgang og plassering av målepunkt for lavspenningsinstallasjoner Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Plassering av

Detaljer

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter.

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. DSBs organisasjon Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg (250 ansatte) Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. (pr. april 2011) DSBs mål

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer