Entreprenørforretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Entreprenørforretning"

Transkript

1 45 Entreprenørforretning Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 284 Entreprenørselskap med mer enn 10 tyngre kjøretøy / anleggsmaskiner skal også oppfylle bransjekrav nr. 17 Veitransport. 917 I samarbeid med byggherren skal entreprenøren sørge for at det utarbeides en HMS-plan for den enkelte byggeplass, der retningslinjer for Rent Tørt Bygg er innarbeidet. Dette inkluderer god informasjon til ansatte om løsninger i aktuelle bygg. HMS-planen skal være tilgjengelig på byggeplass. Mer informasjon om Rent Tørt Bygg finnes i RIF-håndboken "Rent Tørt Bygg" Virksomheten skal kontrollere om naturverdier eller kulturminner berøres av anleggsarbeider. Ved funn av fornminner, avfall eller forurensede masser skal rett myndighet kontaktes. 919 Entreprenørselskapet skal i forbindelse med bygge- og gravearbeider spørre tiltakshaver om det er forurenset grunn på byggetomta, slik at dette kan vurderes og tas hensyn til. 920 Det skal være en miljøansvarlig i alle prosjekter, som blant annet har ansvar for avfall. Arbeidsmiljø 46 Virksomheten skal ha bedriftshelsetjeneste i henhold til FOR nr 1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Bedriftshelsetjenesten skal være godkjent i henhold til FOR , Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger), kap Tilstrekkelig med personlig verneutstyr av egnet type og god kvalitet skal være tilgjengelig i henhold til FOR nr 1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap Førstehjelpskurs skal gjennomføres for alle ansatte. Repetisjonskurs minst hvert 3. år. 465 Anleggsbrakker skal være i henhold til avtale mellom LO og NHO med hensyn til renhold, sanitær, dusj, plass etc. 924 Det skal være rutiner for regelmessig vedlikehold av løfteutstyr og sikkerhetsutstyr.

2 Innkjøp 299 HK Virksomheter som kjøper inn varer for mer enn kroner eks.mva. per år skal ha medlemskap i Grønt Punkt Norge (GPN) eller tilsvarende ordning. Virksomheten avklarer med GPN hva slags medlemskap den skal ha. 432 HK Virksomheten skal ikke bruke eller omsette produkter som innholder helse- og miljøfarlige kjemikalier i henhold til lov LOV , Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), og substitusjonsplikten i 3a. 930 I samarbeid med prosjekteringsgruppen skal entreprenørselskapet bidra til at bygg blir fleksible i arealbruk, at det brukes materialer og ventilasjonsløsninger som gir godt inneklima, at det brukes materialer med lang holdbarhet og som kan gjenvinnes / brukes på nytt, og at bygget får en miljøvennlig energibærer og et lavt energiforbruk. Energi 267 Energibruk på hjemmebase registreres og følges opp en gang i måneden for virksomheter med over 20 årsverk og/eller 200 m2 lokaler. Mindre virksomheter registrerer kun årsforbruket. 288 Energibruk på egne byggeplasser (byggestrøm) skal registreres og følges opp månedlig. 933 Virksomheten skal påvirke oppdragsgiver til å velge energieffektive løsninger der de er kostnadseffektive i et livsløpsperspektiv. Transport 268 Transport av materialer må skje mest mulig direkte fra leverandør til byggeplass - til rett tid og rett sted. 269 Planlegging skal gi færrest mulig omlastninger i forbindelse av transport av masse. 270 Masser skal bare kunne transporteres ut fra byggetomt dersom det ikke kan finnes anvendelse på tomten.

3 Avfall 281 Virksomheten skal registrere avfall oppstått på byggeplass og hjemmebase. Minst 70 % av avfallet skal kildesorteres. 286 Som hovedentreprenør har virksomheten ansvar for å etablere kildesortering på byggeplass. Containere må merkes godt, og på engelsk dersom det er utenlandske arbeidere på byggeplassen. 938 Ved nybygg bør virksomheten se på løsninger for design som gjør byggkonstruksjoner lette å demontere med tanke på senere gjenbruk. 939 Bedriften skal sammen med arkitekt og rådgivere medvirke til bruk av mest mulig prefabrikkerte deler og ferdigkappede materialer. 941 Returordninger for kapp og rester av byggematerialer skal benyttes (isolasjon, gips etc). 942 De tre største byggvareleverandørene skal skriftlig oppfordres til optimal emballasjebruk (unngå overemballering), og til å bruke trepaller med pant/europaller. 943 Som hovedleverandør skal entreprenørselskapet be om, eller bidra til at det lages avfallsplan for alle bygge-/rivingsprosjekter i henhold til plan- og bygningslov (LOV )- byggteknisk forskrift (FOR ) kapittel 9 og byggesaksforskriften (FOR ) kapittel 8, 12, 13 og Ved rivnings- og rehabiliteringsprosjekter skal entreprenørselskapet bidra til at PCB-holdige isolerglass fraktes til godkjent mottak som farlig avfall. Entreprenørselskapet skal også bidra til at PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur leveres som EE-avfall. 946 Når bygg som har PCB i mur, mørtel, maling, fuger og lignende skal rehabiliteres eller rives, må det tas hensyn til at dette avfallet skal håndteres forsvarlig. 975 CCA-trykkimpregnert materiale, eller trevirke med kreosot, leveres som egen avfallstype til godkjent avfallsplass eller til andre godkjente mottakere av farlig avfall. Utslipp til vann 950 Vask av bygning og klargjøring av kjøretøy og utstyr skal i størst mulig grad skje med vaskemidler som er miljømerket (Svanen, EU-Blomsten, Bra miljöval, eller tilsvarende).

4 Estetikk 951 Firmaet skal benytte mest mulig stedlige masser og bevare mest mulig opprinnelig vegetasjon. 952 Det skal være ryddig på byggeplassen. Veiledning Arbeidsmiljø 47 Tilstrekkelig med verneutstyr må ses i sammenheng med virksomhetens drift. Utstyret skal være av egnet type og god kvalitet og være tilgjengelig ved arbeidsoperasjoner som medfører støy, støv eller avgassing (eksosavsug, hørselsvern, støvmaske m.v.) Ansatte skal ha gjennomført opplæring i bruk og vedlikehold av verneutstyret der det er avansert utstyr. 48 Hensikten med kravet er å sikre at det til en hver tid er personell tilstede i virksomheten som har et oppdatert førstehjelpskurs. Førstehjelpskurs må ledes av kompetent personell. Innkjøp 299 Grønt Punkt Norge er per i dag det eneste selskapet i Norge som finansierer returordninger for alle typer brukt emballasje. Men av hensyn til regelverk for offentlige anskaffelser må uttrykket "eller tilsvarende" være med. I regelverket for offentlige anskaffelser fremgår det av loven 5 og forskriften 3-1 grunnleggende krav som likebehandling og ikke-diskriminering. Det er således problematisk å benytte merkeordninger, og i den grad det benyttes skal det være ledsaget av uttrykket "eller tilsvarende". Dette gjelder for øvrig alle offentlige virksomheter som er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Merk at avtale med renovatør for henting av kildesortert emballasje, levering til mottaksanlegg eller at leverandøren tar med seg emballasjen ikke regnes som tilsvarende returordning. En returordning rapporterer gjenvinning til Klima- og forurensingsdirektoratet. 432 Miljøfarlig: Myndighetenes prioritetsliste: REACH-forskriften: Husk å sjekke spesielt: - Tekstiler (Azofargestoffer) - Tekstiler i kontakt med hud (Formaldehydinnhold under 100 mg/kg) - Tekstiler ikke direkte i kontakt med hud (Formaldehydinnhold under 300 mg/ kg) - Tekstiler og gulvtepper (Brommerte flammehemmere) - Tekstiltrykk (PVC) - Reklamemateriell (PVC) - Emballasje (PVC) - Plastvarer (ftalater) Energi 288 Med byggestrøm mener vi «Byggestrøm etableres som et midlertidig anlegg som benyttes av utbygger/entreprenør/arrangør som en provisorisk løsning for uttak av strøm fra energileverandørs nett i en bygge-/anleggsperiode (tidsbegrenset periode) eller ved et enkeltstående arrangement som har spesielle strømbehov.» Avfall

5 943 For følgende tiltak skal det i en avfallsplan gjøres rede for planlagt håndtering av avfall fordelt på ulike avfallstyper og -mengder: oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 BRA c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall. 975 Trykkimpregnering med krom, kobber og arsen (CCA) fikk omsetningsforbud i For informasjon se:

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 8

Prosjekteringsanvisning 8 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Fylke dato: 21.01.2008 Filnavn: FEF dato: 02.10.07 Side 1 av 28 Prosjekteringsanvisning 8 BYGG- OG ANLEGGSAVFALL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Hotell. 84 Hvert år skal det lages HMS-handlingsplan.

Hotell. 84 Hvert år skal det lages HMS-handlingsplan. 3 Hotell Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 81 Hotellet bør være

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1 Summary...6 2 Bakgrunn...7 3 Regelverk i forbindelse med avfallshåndtering i anleggsnæringen...8 3.1 Forurensningsloven...8 3.2 Avfallsforskriften...8 3.2.1 Hvem

Detaljer

Entreprisearbeid i tilknytning til offentlige anlegg. Anbefalte miljøkriterier for innkjøp.

Entreprisearbeid i tilknytning til offentlige anlegg. Anbefalte miljøkriterier for innkjøp. Dette er en populærversjon av Difis kriteriesett for innkjøp av entreprenørtjenester til offentlige anlegg. Her finner du forslag til miljøkriterier som kan benyttes ved innkjøp av disse tjenestene. Kriteriene

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

1 Sammendrag. 2 Innledning. 2.1 Formål og virkeområde

1 Sammendrag. 2 Innledning. 2.1 Formål og virkeområde 1 Sammendrag Formålet med en intern avfallsplan er å strukturere Oslo Havns avfallsarbeid og sørge for at avfall håndteres i overensstemmelse med de gjeldende nasjonale og kommunale føringer. Retningslinjer

Detaljer

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Program Veien til Miljøfyrtårn Oppstartsfasen og miljøgruppen Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Konsulentrapporten Kort om lover og forskrifter Veien til Miljøfyrtårn

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer 9-3 Forurensning i grunnen 9-4 Utvalgte naturtyper

Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer 9-3 Forurensning i grunnen 9-4 Utvalgte naturtyper Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram. Posthuskvartalet Dronningsgate 15

Miljøoppfølgingsprogram. Posthuskvartalet Dronningsgate 15 Miljøoppfølgingsprogram Posthuskvartalet Dronningsgate 15 August 2004 revidert 10.10.2004 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Hensikten med miljøoppfølgingsprogrammet... 4 Sammendrag... 4 Målgruppe... 5 Miljøbegrepet...

Detaljer

FORORD. Oppfølging av krav til avfallshåndtering vil skje gjennom årsrapportering fra vegkontorene og Forvaltningsavdelingen i Vegdirektoratet.

FORORD. Oppfølging av krav til avfallshåndtering vil skje gjennom årsrapportering fra vegkontorene og Forvaltningsavdelingen i Vegdirektoratet. FORORD Hensikten med retningslinjene Avfallshåndtering er å få redusert avfallsmengdene samt å sikre en enhetlig, systematisk og miljøvennlig håndtering av det avfallet som oppstår i Statens vegvesen.

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2013-2020 Vedlegg

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2013-2020 Vedlegg Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2013-2020 Vedlegg Vedlegg 1 Organisering og innsamling av husholdningsavfall i dag Vedlegg 2 Rammebetingelser Vedlegg 3 Evaluering av avfallsplan 2006-10

Detaljer

Kurs i kjemikalier og farlig avfall

Kurs i kjemikalier og farlig avfall Kurs i kjemikalier og farlig avfall 22. april 2015 Solvår Reiten Sysselmannens miljøvernavdeling Innhold i presentasjonen Myndigheter HMS helse, miljø og sikkerhet Regelverket - overordnet Kjemikalier:

Detaljer

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg Vedlegg 1 Organisering og innsamling av husholdningsavfall i dag Vedlegg 2 Rammebetingelser Vedlegg 3 Evaluering av avfallsplan 2006-10

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 i INNHOLDSFORTEGNELSE Side SAMMENDRAG... i 1 INNLEDNING... 1 2 RAMMEBETINGELSER... 2 2.1 Internasjonalt regelverk og internasjonale forpliktelser... 2 2.1.1 Internasjonale

Detaljer