Økodesign av profesjonelt kjøle-og fryseutstyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økodesign av profesjonelt kjøle-og fryseutstyr"

Transkript

1 Økodesign av profesjonelt kjøle-og fryseutstyr European Commission DG ENTR Lot 1 Storkjøkkenkjøleskap og frysere Blåsekjølere (nedkjølingsskap) Kjøle/fryserom, opp til 400 m 3 Væskekjølere for prosesskjøling Kondenseringsaggregater 1

2 Generelt (1/2) Berører et marked på 1.3 mill. enheter/år, med en samlet energibruk på 295 TWh/år. Vekst 1-2 %/år Omfatter i utgangspunktet all ressursbruk i forbindelse med produksjon, bruk og skroting Energi, vann, materialer, kjemikalier Markedet er kostnadsdrevet (kapital), miljøforhold mindre viktig Analysen fokuserer på energibruk og energieffektivitet Energikostnadene utgjør fra 27 % (blåsekjølere) til 91 % (LT væskekjøleaggregater) av livsløpskostnadene Direkte klimaeffekt av HFK-kuldemedier blir vurdert, men ingen krav om bruk av medier med lav/null GWP Utslipp av kuldemedium utgjør fra 3 % (kjøleskap med R-134a) til 56 % (blåsekjølere med R-404A) av total klimaeffekt fra sektoren (ved primærenergifaktor PEF=2.5) Utslippene veier relativt sett tyngre under norske forhold (lav PEF) Økodesignkravene omfatter Energieffektivitet (MEPS Minimum Energy Performance Standards) Produktinformasjon Energimerking (kun storkjøkkenmøbler) 2

3 Generelt (2/2) Forventet effekt av reguleringer: 10% reduksjon i energibruk per 2020 Konsekvensanalyse av økte produksjonskostnader vil bli gjennomført Tiltak Kontroll Bare utprøvde tekniske løsninger legges til grunn Mer effektive kompressorer, vifter, pumper, varmevekslere Bedre styring, inkl. avriming og antikondensvarme Bedre isolering Produsenten skal gjennomføre samsvarsvurdering Myndighetene vil utøve markedsovervåking med stikkprøvekontroll Gjennomgang av reguleringene Reguleringene skal gjennomgås i lys av teknologiutviklingen og legges fram for Consultation Forum (CF), senest 4 år etter ikrafttreden Vurdere mulig skjerping av krav Vurdere utvidelse av omfang av reguleringer (der dette er relevant) 3

4 Storkjøkkenkjøleskap og frysere (1/4) Omfatter ikke tilsvarende møbler for frembud av matvarer To modeller for oppstilling av energieffektivitetskrav presentert Modell 1 (studiets forslag) baseres på en absolutt EEI (Energy Efficiency Index) definert som enhetens energibruk i løpet av 48 h per indre volumenhet, kwh/48 h/m 3 Modell 2 (foreslått av noen stakeholders) benytter en relativ EEI basert på forholdet mellom aktuell energibruk og en standard energibruk for skap av tilsvarende volum Modell 2 enklere, men valg av modell ennå ikke foretatt Energibruken måles i henhold til EN 441 «Refrigerator display cabinets» 99 % av enhetene er relativt små og av plug in-type Velegnet for bruk av hydrokarbon (propan) som kuldemedium (< 150 gram) Krav om bruk av HC likevel ikke vurdert som aktuelt Kuldemediet står for kun 3 % av klimaeffekten (ved PEF=2.5) 4

5 Storkjøkkenkjøleskap og frysere (2/4) Eksempel på effektivitetskrav (MEPS) Uttrykt ved EEI etter modell 1, kwh/48 h/m 3 Tilsvarende tabeller for andre typer frysemøbler Enhet Temp. område Base case (450 l) BAT (441 l) BNAT (450 l) MEPS 2014 MEPS 2017 Skap Kjøl <17.5/14.5 <14.0/11.5 under/over 600 liter Frys <44.5/40 <38.0/37.5 Produsentene anmodes om å følge 2017-kravene allerede fra 2014 Konsekvenser av krav Energibruk: TWh (2020) TWh (2025) Investering: + 10 % (2014) + 20 % (2017) Livsløpskostnad: -(10-20)% (2014) -(20-30)% (2017) 5

6 Storkjøkkenkjøleskap og frysere (3/4) Krav til informasjon (modell 1) Netto volum, m 3 Total energibruk, kwh/48 h EEI, kwh/48 h/m 3 Type kuldemedium og mediets GWP-verdi Kuldemediefylling Eksempel på energimerkekrav (modell 1) Inndeling i energiklasser basert på EEI (kwh/48 h/m 3 ) Enhet Temp. område Energiklasse A B C D E F G Skap < 600 l Kjøl Frys

7 Storkjøkkenkjøleskap og frysere (4/4) Praktiske konsekvenser av foreslåtte reguleringer Generelt Moderate krav kanskje for moderate? Skap med opp til 85 % (frys) til 150 % (kjøl) høyere energiforbruk enn dagens beste standard aksepteres Berører i praksis kun de minst effektive enhetene Billige produkter vil fremdeles ha tilgang til markedet Eventuell prisøkning tjenes inn igjen i løpet av kort tid Spesielt for norske forhold Ingen norske produsenter (?) Ingen særlige konsekvenser for norske brukere Trolig liten omsetning av de berørte enhetene i Norge 7

8 Blåsekjølere (nedkjølingsskap) (1/3) Skap for nedkjøling av matvarer Kjøl: Fra 70 o C til 3 o C på 90 min (Alternativt fra 63 o C til 10 o C på 120 min) Frys: Fra 70 o C til -18 o C på 240 min (Alternativt fra 63 o C til -18 o C på 270 min) Kort driftstid, energibruken lite påaktet i markedet Relativ klimavirkning fra utslipp av HFK betydelig (56 % av total) Aktuelt bruksområde for naturlige kuldemedier, HC (små enheter) og CO 2 Studiets konklusjon: Begrensede muligheter for å utforme anlegg for disse mediene Hydrokarboner er brennbare CO 2 er ikke energieffektiv i land med høy omgivelsestemperatur Ingen krav i tilknytning til valg av kuldemedium 8

9 Blåsekjølere (nedkjølingsskap) (2/3) Eksempler på effektivitetskrav (MEPS), fra Energibruk i kwh/kg referert til en standard «matvare» Skap for innlasting for hånd («reach-in») I parentes: Skap for innrulling av vogn - Kjøling Frysing Base case BAT BNAT MEPS Base case BAT BNAT MEPS (0.074) (0.186) 1 Variasjonsområde avhengig av skapstørrelse Konsekvenser av krav Energibruk: -1.4 TWh (2020) -2.1 TWh (2025) Investering: + (7-11) % (2014) Livsløpskostnad: -(2-6)% (2014) 9

10 Blåsekjølere (nedkjølingsskap) (3/3) Krav til informasjon, Nedkjølings/innfrysingskapasitet, kg/syklus Energibruk, kwh/kg/syklus Type kuldemedium (men ikke mediets GWP-verdi?) Kuldemediefylling Andre konsekvenser av foreslåtte reguleringer Generelt Tilsynelatende vesentlig strengere krav enn for enheter for oppbevaring Skyldes trolig spesielt lite energifokus på dagens modeller Prisøkningen tjenes likevel inn igjen i løpet av relativt kort tid Spesielt for norske forhold Ingen norske produsenter (?) Ingen særlige konsekvenser for norske brukere 10

11 Kjøle/fryserom under 400 m 3 (1/6) Omfatter Prefabrikkerte og plassbygde rom Arbeidslokaler/arealer hvor næringsmidler blir behandlet Kjølte korridorer I utgangspunktet både selve rommet og tilhørende kuldeanlegg Unntak Rom for rent medisinske formål og rom benyttet for forskning Generelle krav, fra Produktinformasjon Tiltak for å redusere luftinfiltrasjon gjennom dører og åpninger Bygging etter god faglig praksis (state-of-the-art) Minimum energistandard (MEPS) for kjøle/fryserom som helhet ikke definert Grunnet mangel på bakgrunnsdata og relevante standarder Kun krav til komponenter (foreløpig) Krav til kuldeanlegget bare ved bruk av kondenseringsaggregat Dekkes av Del 5 i analysen 11

12 Kjøle/fryserom under 400 m 3 (2/6) Energirelaterte krav, fra Minstekrav til termisk isolasjonsevne Isolasjonens U-verdi Kuldebroer Nye harmoniserte standarder vil bli etablert Bl.a. for bestemmelse av U-verdier, ψ-verdier og χ-verdier Etter hvert også for å måle energiforbruk og energieffektivitet, inkl. for tilknyttet kuldeanlegg Ingen krav til blåsemiddel for skummet isolasjon Forutsetter cyclopentan/isopentan i base case Ingen krav i tilknytning til kuldemedium Bruk av naturlig kuldemedium vurdert å ikke være et aktuelt teknisk tiltak Ingen reguleringer i tilknytning til mediets GWP 12

13 Kjøle/fryserom under 400 m 3 (3/6) Maksimale U-verdier for isolasjonen, W/m 2 K Kjøl Frys Vegger og tak Golv Dører Vinduer Gjennomsiktige dører Maksimal varmelekkasje i kuldebroer i prefabrikkerte rom Maks. ψ- verdier, W/mK 13 Maks. χ-verdi, W/K Linjeformet kuldebro, vegg til vegg 0.6 vegg til golv 0.6 vegg til tak 0.6 vegg til dør 0.7 Punktformet kuldebro 0.3

14 Kjøle/fryserom under 400 m 3 (4/6) Konsekvenser av krav Energibruk: -1.8 TWh (2020) -3.2 TWh (2025) Investering:? Livsløpskostnad:? Krav om produktinformasjon, fra Lagringstemperaturen rommet er beregnet for, o C Romvolumet, m 3 U-verdien for vegger, golv, tak, dør(er) og vindu(er), W/m 2 K Ψ-verdien for alle lineære kuldebroer, W/mK (kun prefabrikkerte rom) χ-verdien for alle punktformede kuldebroer, W/K (kun prefabrikkerte rom) Valgt metode for å redusere infiltrasjon av luft fra omgivelsene Ytterligere produktinformasjon, fra Energibruken til elektrisk utrustning integrert i det isolerende skallet, kwh/døgn Kuldeytelse og kraftforbruk for tilknyttet kuldeanlegg, kw Effektfaktor (COP) for kuldeanlegget 14

15 Kjøle/fryserom under 400 m 3 (5/6) EU-kommisjonen skal gjennomgå reguleringene etter maksimalt 4 år, med fokus på Behovet for å skjerpe kravene til termisk isolasjonsevne Om det er hensiktsmessig å introdusere MEPS for kjøle/fryse- rommet som helhet, inkl. kuldeanlegget

16 Kjøle/fryserom under 400 m 3 (6/6) Praktiske konsekvenser av foreslåtte reguleringer Generelt Bringer kvaliteten på kjøle/fryseroms-isolasjon generelt opp til dagens nivå for god praksis Eliminerer misbruk av dårlig isolerte rom som kjølerom Redusert fleksibilitet ved at kravene stilles til enkeltelementer og ikke til den totale sammenstillingen Mer omfattende krav til dokumentasjon enn i dag Spesielt for norske forhold Neppe store konsekvenser for norske produsenter Ingen særlige (negative) konsekvenser for norske brukere Eventuell merpris betales ved redusert energibruk 16

17 Væskekjølere for prosesskjøling (1/4) Omfatter Alle typer og størrelser fabrikkproduserte væskekjøleaggregater for prosesskjøling Referansetemperaturer: HT: 6 O C MT: -8 O C LT: -25 o C Væskekjølere for AC (HT) sorterer under Lot 6. Krav til disse finnes der Unntak Plassbygde væskekjølere Væskekjølere med (kun) fordunstningskondensator Absorpsjonskjølere Energibruk den dominerende miljøfaktoren Utslipp av HFK står for bare 5 % av klimaeffekten (ved PEF=2.5) Ingen krav i tilknytning til kuldemediets GWP Krav til energieffektivitet Studiet: Krav til minimum COP i dimensjoneringspunktet Stakeholders: Krav til minimum energieffektivitet over året (SEPR) 17

18 Væskekjølere for prosesskjøling (2/4) Eksempler på krav til energieffektivitet (MEPS) for vannkjølt væskekjøleaggregat Effektfaktoren benyttes som indikator Inngående temperatur kjølevann (luft): 30 o C (35 o C) MEPS for luftkjølt aggregat i parentes Temp. Base case BAT BNAT MEPS 2014 MEPS 2017 nivå MT: 276 kw MT: 280 kw MT og LT: LT: 252 kw LT: 260 kw 265 kw MT (-8 o C) (Feil?) 2.2/ / (1.8/2.1) (2.3/2.6) LT (-25 o C) (Feil?) 1.6/1.9 2 (1.2/1.5) 1.9/ (1.6/1.85) 1 : <300 kw/>300 kw 2: <200 kw/>200 kw 18

19 Væskekjølere for prosesskjøling (3/4) Konsekvenser av reguleringer (Alt. 1) Energibruk: TWh/år (2020) TWh (2025) Investering : + 3% (2014) + 20% (2017) Livsløpskostnad: -(2-5)% (2014) -15% (2017) Krav til produktinformasjon, fra Temperaturområdet aggregatet er beregnet for COP ved fullast ved nærmere spesifiserte driftsbetingelser (EN 14511) Årsenergifaktor (SEPR) basert på en matrise med driftspunkter, % last En ny harmonisert standard for bestemmelse av SEPR forutsettes Et regneark vil bli tilgjengelig on-line for å hjelp mindre produksjonsbedrifter med å overholde SEPR-kravene Før kravene i trinn 2 iverksettes (2017), skal EU-kommisjonen gå gjennom erfaringene med reguleringene i trinn 1 19

20 Væskekjølere for prosesskjøling (4/4) Praktiske konsekvenser av foreslåtte reguleringer (etter modell 1) Generelt Kravene ved MT relativt moderate Stikkprøver indikerer at standard kjølere fra anerkjent produsent holder kravene ved de vanligste kuldemediene (R-404A/R-507A aggregater på grensen) Kjølere med R-404A/R-507 holder ikke 2017-kravene Kravene ved LT strengere Standard ett-trinns kjølere med ammoniakk og propan holder 2014-kravene To-trinns kompresjon nødvendig for å nå 2017-kravene. Likevel vanskelig for HFK Spesielt for norske forhold Skulle være relativt uproblematisk for norske produsenter av industrielle kjølere og kjølere til fiskeflåten (RSW) Hovedsakelig større kjølere i MT-området med ammoniakk, også noe HFK Ingen særlige konsekvenser for norske brukere

21 Kondenseringsaggregater (1/4) Omfatter Alle størrelser og varianter av luftkjølte kondenseringsaggregater Dekker medium- og lavtemperaturområdet Referansepunkt MT: 5 O C, LT: -18 O C Omfatter ikke Vannkjølte kondenseringsaggregater (!?) Kondenseringsaggregater for AC (HT), inkl. split units Dekket under Lot 6 Kompaktaggregater som også omfatter fordamper Energibruk den dominerende miljøeffekten Utslipp av kuldemedium (HFK) står likevel for mer enn 1/3 av klimaeffekten (PEF=2.5) Begrensede muligheter for å utforme anlegg for medier med lav/null GWP Hydrokarboner er brennbare Kondenseringsaggregater med CO 2 er tilgjengelig. Energieffektivitet? Mulig market shock ved krav om annet enn konvensjonelle medier 21

22 Kondenseringsaggregater (2/4) Eksempler på krav til energieffektivitet (MEPS) for små kondenseringsaggregater Effektfaktor (COP) benyttet som indikator Fordampingstemperatur -10 o C (kjøl), -35 o C (frys) Kjølelufttemperatur: 32 o C Temp.nivå Base case 5-7 kw BAT 5-7 kw BNAT 5-7 kw MEPS 2014 MEPS 2017 MT (-10 o C) / /1.6 1 LT (-35 o C) / / : Aggregatytelse: <1 kw/< 5 kw For aggregater over 2 kw (frys) og 5 kw (kjøl) benyttes en beregnet årsenergifaktor (SEPR) som indikator 22

23 Kondenseringsaggregater (3/4) Konsekvenser av reguleringer Energibruk: TWh/år (2020) TWh (2025) Investering : + 3 % (2014) + 20 % (2017) Livsløpskostnad: -(2-5) % (2014) -15 % (2017) Krav til produktinformasjon, fra Temperaturområdet aggregatet er beregnet for (i o C) Enheter med < 5 kw ytelse (kjøl) eller < 2 kw (frys): COP ved 32 o C og 25 o C omgivelsestemperatur, samt korresponderende kuldeytelse og kraftforbruk Enheter med > 5 kw ytelse (kjøl) eller > 2 kw (frys): SEPR basert på en matrise med driftspunkter, % last, samt kuldeytelse og kraftforbruk i alle driftspunktene Enheter beregnet for drift ved >35 o C omgivelsestemperatur COP ved 43 o C omgivelsestemperatur, samt korresponderende kuldeytelse og kraftforbruk 23

24 Kondenseringsaggregater (4/4) Praktiske konsekvenser av foreslåtte reguleringer Generelt I følge arbeidsdokumentet vil den minst effektive 10-prosenten av modellene gå ut ved trinn 1 (2014) Kanskje ambisjonsnivået burde vært lagt litt høyere? Billige produkter vil fremdeles ha tilgang til markedet Eventuell prisøkning tjenes inn igjen i løpet av kort tid Spesielt for norske forhold Ingen norsk fabrikkproduksjon, men en del skreddersøm Litt usikkert om denne produksjonen faller under reguleringenes gyldighetsområde Produserte enheter oppfyller trolig kravene (?) Ingen særlige konsekvenser for norske brukere

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...4 1.1 VARMEPUMPER FOR OPPVARMING OG KJØLING AV STØRRE BYGNINGER...4 1.2 CO 2 SOM ARBEIDSMEDIUM I VARMEPUMPER...4 1.3 FORPROSJEKT FOR PROTOTYP CO 2 -VARMEPUMPE...5

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven Vedlegg 1 Høringsforslag 30.mai 2006 endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1. NYE ENERGIKRAV 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen Energibruken i den norske bygningsmassen utgjør

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. R-2010-030 Projektnr. 5Z10004.10 ISBN 978-82-8232-124-2 ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdragsnavn: Energiforsyningskravet i byggeforskriftene Oppdragsnummer: 11081 Oppdragsgiver: Norsk fjernvarme/energi Norge Dato: 14. oktober 2014 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Søren Gedsø,

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no 15/1311 Høring nye energikrav til bygg Innspill til DiBK (post@dibk.no), innen 18.05.15 Vi viser til direktoratets høring på forslag til nye energikrav

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg

Energieffektivisering i eksisterende bygg Vista Analyse AS Rapport 2011/31 Energieffektivisering i eksisterende bygg Karin Ibenholt, Kristine Fiksen Vista Analyse/THEMA Consulting 7. desember 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel

Detaljer

Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter

Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for

Detaljer

Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening Innspill fra Norske Rørgrossisters Forening til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet Innledning og generelle betraktninger Norske Rørgrossisters Forening

Detaljer

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x MILJØTILTAKSBANK Vurdering av lønnsomhet og miljønytte November 2006 N A L E c o b o x Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Bakgrunn... 5 3 Metodebeskrivelse... 6 3.1 Lønnsomhet... 6 Kostnader... 6 Gevinster...

Detaljer

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: EUs Bygningsdirektiv Kartlegging av nåsituasjonen med beskrivelse av alternative tiltak Norges vassdrags- og energidirektorat Dato: 22. januar 2004

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

M U L T I C O N S U L T. Innhold. Energimerkesystemet for bygninger Revisjon av energikarakterskala

M U L T I C O N S U L T. Innhold. Energimerkesystemet for bygninger Revisjon av energikarakterskala Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Innledende orientering og vurderinger... 4 2.1 Føringer fra NVE... 4 2.2 Beregningsforutsetninger... 5 2.2.1 Bygningsmodeller, SIMENfiler og TEK10... 5 2.2.2 Revisjon av NS

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Reservestrømberedskap i Nødnett

Reservestrømberedskap i Nødnett Reservestrømberedskap i Nødnett Denne rapporten er utarbeidet av Direktoratet for Nødkommunikasjon Oslo, 20. desember 2012 Reservestrømberedskap i Nødnett Innhold Sammendrag... 1 1 Innledning... 3 2 Reservestrømberedskap...

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler

CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler Yngve Solemdal Master i energi og miljø Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Trygve Magne Eikevik, EPT Medveileder: Ole Jørgen Veiby, GK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

KOMMUNAL- OG REGIONAL DEPARTEMENTET Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg

KOMMUNAL- OG REGIONAL DEPARTEMENTET Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg Utgave: [Revisjon] Dato: 2012-06-27 Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

INNEKLIMA /2015. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Litt unna pluss i Powerhouse på Kjørbo Side 4

INNEKLIMA /2015. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Litt unna pluss i Powerhouse på Kjørbo Side 4 KRØYERS PLADS I KØBENHAVN TORSPLAN 2 GK DANMARK MED PÅ VERDENS BESTE BOLIGBYGG. Side 20 SVERIGES FØRSTE BREEAM OUTSTANDING. Side 22 HØYHUS I PLUSS REHABILITERT KONTORBYGG I WIEN. Side 26 INNEKLIMA /2015

Detaljer