KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE. C 2 Hasleveien 9 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE. C 2 Hasleveien 9 13"

Transkript

1 KRAVSPESIFIKASJON FOR BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE Prosjekt: C 2 Hasleveien 9 13 Utarbeidet av: AS Bygganalyse Dato: , rev Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 1

2 Innhold Innledning om prosjektet Bygning generelt Toleranser Krav til energibehov, varmeisolering Konstruksjonstetthet Våtrom Kabel og rørføringer Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS og elektro Innvendig listverk, foringer, sokler, overganger Bæresystemer, se kap 29 fra RIB Yttervegger Generelt Yttervegg innvendig overflate Utvendig overflate / oppbygging av yttervegg Vinduer Ytterdører Innervegger Generelt Innerveggstyper generell innervegg: Skjørt Innvendige dører Listverk Fliser Dekker Bærende dekke Gulvbelegg Gulvbeleggstyper Inngangsparti Himlinger Innvendige himlinger Utvendige himlinger Innkassinger for tekniske føringer Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 2

3 26 Yttertak Primærkonstruksjoner T 03: Tak over utgangsdører til takterrasse Gesims Fast inventar Generelle krav Innredning i felles og hybelkjøkken Innredning i bad Diverse innredninger i hybler og felleskjøkkener Innvendig skilting Trapper, balkonger m.m Trapper i korridorer Trappetrinn i leiligheter Pergola Utvendige rekkverk, skillevegger og trapper på takterrasser Rekkverk balkonger Diverse overflatebehandling Generelt Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 3

4 Innledning om prosjektet Den eksisterende studentboligblokk Hasleveien 9 13 er en studentboligblokk i Hasleveien rett nord for Carl Berners plass, som stod ferdig i Blokken er i 4 6 etasjer og består i dag av studenthybler og småleiligheter med til sammen 206 enheter. Blokken har parkeringsanlegg i kjelleren med nedkjøring i sydgavlen og diverse fellesrom i underetasjen. Blokken er 12 meter bred og har bærende langfasader og bærende hulldekker. Fasadene er bygget opp av prefabrikkerte sandwich elementer med utside i malt betong. Trappetårnene er dels plasstøpte og dels bygget opp av prefabrikkerte elementer. Blokkene har flate tak med innvendig taknedløp. Det vises til vedlagte tegninger av eksisterende bygg: Tegning A 50AB A 57 AB, A 80 AB A 82 AB og A 74 AR. De nye studentboligene Det skal bygges 140 nye studentboliger (hybelenheter) på toppen av den eksisterende blokken. Disse fordeler seg på to fulle etasjer og en inntrukket etasje. Blokken ble ved bygging forberedt konstruktivt og teknisk for et påbygg med en full etasje og en inntrukket etasje. Dette ble aldri realisert. Med det nå planlagte påbygget, som er større og høyere, har det vært nødvendig å stive av bygget konstruktivt. De nye betongskivene på blokkens østfasade, som er forankret i fjell, er et svar på dette. De to nederste påbygg etasjene har hybler med felles kjøkken i tilsvarende størrelse som det eksisterende bygget, men 1 roms og 2 roms leiligheter har en litt annen utforming. Vertikal sjakter ligger i samme posisjon. I toppetasjen, som er inntrukket, er alle boligene 1 roms leiligheter med eget minikjøkken og balkong. Vertikal sjakter har her en litt annen posisjon og det må foretas tilspasninger til etasjene under. Antall eksisterende og nye hybler/leiligheter fordeler seg slik: (Eks. situasjon = blått og ny = rødt ) Eks. felleskjøkken Eks. hybler (felles kjøkken) Eks. 1 roms med kjøkken Eks. dubletter Eks. hybelenheter Nye felleskjøkken Nye hybler (felles kjøkken) Nye 1 roms (eget kjøkken) Nye 2 roms eller dubletter Sum Nye hybelenheter Sum hybelenheter Type A B C A B C 9. etasje 4 11 (2) etasje (2) etasje (6) etasje (6) (6) etasje (8) (4) etasje (12) etasje (12) etasje (12) etasje (8) U.etasje (58) (18) Eksisterende bygg har et bruksareal (BRA) på m2. Nybyggets bruksareal (BRA) er på ca m2. Til sammen er dette et bruksareal på ca m2. Bygget har felles takterrasser for studentene i 6., 7., 8. og 9. etasje. Takterrassene inngår i byggets rømningssystem. Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 4

5 Trappetårnene med hovedtrapper og heis forlenges opp til de nye etasjene i samme posisjon som eksisterende. I det nordlige forlenges heis og trapp 3 etasjer. I det midtre og sydlige forlenges trappen 3 etasjer og heisen 4 etasjer til tilhørende takterrasse. I tillegg er det over hvert trapperom plassert aggregatrom. Nye tak over inngangspartier på bakkeplanet er en del av tilbudsmaterialet. De nye langfasadene er bærende på samme måte som de eksisterende med sandwich elementer i malt betong som har en tilsvarende oppbygging, men de er litt tykkere på grunn av økt krav til isolasjon. Bygget har en svak krumning i den nordlige delen. Den nye fasaden skal ikke knekkes, men påbygget skal ha en tilsvarende krumning som eksisterende fasade. De nye sandwich elementene skal følge de vertikale fugene til det eksisterende bygget, men høydene vil variere litt, se fasadetegningene. Den inntrukne toppetasjen er en lett konstruksjon med utvendig platekledning. Takene er flate med innvendig nedløp. Leveransens omfang Med produksjonen skal det leveres et ferdig og komplett påbygg i to fulle etasjer og en inntrukket toppetasje i henhold til vedlagte tegning og ytelsesbeskrivelse. Alle nødvendige bygningsmessige overganger mellom nytt og gammelt bygg skal medtas. Riving av eksisterende tak, taktekking og beslag medtas slik at påstøp og nytt gulvbelegg kan legges på eksisterende tak. Det vises til vedlagte tegninger fra arkitekt: Hovedtegninger: til 012, til og til 021 Det vil bli til sammen 140 hybelenheter med følgende fordeling: Hybler med felles kjøkken: 1 roms leiligheter: 2 roms leiligheter: Felles kjøkkener: 70 stk 30 stk 20 stk 11 stk I tillegg skal 2 eksisterende dublett leiligheter i 4.etasje bygges om til to 2 roms leiligheter for å etablere to rømningsveier til de nye boligene i denne etasjen. Alle tre hovedtrapper og heiser skal forlenges og alle viste takterrasser medtas som beskrevet. Nye tak over inngangspartier på bakkeplaner er en del av leveransen. I parkeringskjelleren inkluderes bygging og innredning av rom for sykkelparkering og i underetasje/1.etasje nye kjellerrom og montering av sportsboder. For detaljering vises til vedlagte tegninger fra arkitekt: Skjemategninger: til , til , til , og 143, og Detaljtegninger: til Byggets eksisterende og nye betongfasader skal males utvendig. Det bes om separat pris på maling av eksisterende og nye fasader. Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 5

6 Formelle godkjenninger Reguleringsplan for eiendommen Hasleveien 9 13 ble stadfestet , se vedlagte reguleringskart og reguleringsbestemmelser. Rammetillatelse ble gitt , se vedlegg. Det må påregnes tilleggsmelding av endring av fasader som følge av detaljprosjektering i forbindelse med utarbeidelse av tilbudsmateriale. Det foreligger en klage på reguleringsplanen fra til fylkesmannen som ikke er ferdigbehandlet. 20 Bygning generelt Dette kapittelet omhandler kun arkitektfag. Komplett spesifikasjon inkluderer generelle kapitler som: Bok 0: Overordnet del Kap. 1: Kapitalytelser, rigg og drift av byggeplass Annen dokumentasjon som program, tegninger, bilder, skjemaer osv. Der det i beskrivelse og på tegninger er angitt med fabrikat, produkt, type etc., kan entreprenøren velge å prise fabrikat, produkt, type etc. som er likeverdig. Dersom entreprenøren velger å prise noe annet enn det som er angitt, skal likeverdighet dokumenteres. Dette skal oppgis i følgebrevet til anbudet. Dersom slik dokumentasjon ikke innleveres eller er mangelfull, vil byggherren forbeholde seg retten til å kreve levert det fabrikat, produkt, type etc. som fremkommer av beskrivelsestekst og tegningsunderlag uten priskonsekvens for byggherren. Standarder og Forskrifter Teksten i denne beskrivelsen skal sees i sammenheng med arkitekttegningene. Bygget skal tilfredsstille minimumskravene i TEK 07. Alle arbeider skal utføres etter NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 2011 og Byggforskseriens detaljer der dette er relevant. Universell utforming Det skal legges vekt på at hybelboligene og leilighetene følger retningslinjer for universell utforming gitt av: NS : 2009, Universell utforming av byggverk. Med universell utforming (UU) menes at boligene kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Statiske beregninger, tegninger m.v. Entreprenøren har det fulle ansvar for dimensjoneringen. Tilbudstegningenes viste dimensjoner er retningsgivende. Dersom entreprenøren ved sin beregning av konstruksjonene finner å måtte endre på de oppgitte dimensjoner eller løsninger, skal han snarest gjøre byggherren oppmerksom på dette, da det kan ha betydning for planløsninger, detaljer, fasader m.v. Slike eventuelle endringer skal godkjennes av byggherren. Funksjons og ytelseskrav Det er beskrevet generelle funksjons og ytelseskrav samt tekniske krav til materialer. Beskrivelsen skal ikke oppfattes som en komplett detaljert beskrivelse. Entreprenøren er selv ansvarlig for å Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 6

7 innhente alle relevante og nødvendige tilleggsopplysninger for å kunne gi tilbud på en komplett leveranse. Funksjons og ytelseskravene (lyd, brannkrav m.v.) er overordnede krav og skal tilfredsstilles selv om det stilles spesifikke krav til konstruksjonene/ bygningselementene. Tilbudet skal omfatte alle bygningsdeler med alle tilhørende detaljer selv om disse ikke er beskrevet. Konstruksjoner tilpasset påkjenninger Alle konstruksjoner skal være tilpasset de påkjenninger de kan utsettes for. Spesielt skal det benyttes robuste og solide materialer i områder der overflater kan utsettes for mekanisk (trafikk, spark, traller etc.) eller kjemiske aggressive påkjenninger (salter ved bakkenivå, luftforurenset partikler etc.). Det skal i størst mulig grad benyttes materialer som er enkle og rimelige å vedlikeholde og som er lett å erstatte ved eventuell nødvendig utskifting. Farger og materialer tas ut av ARK/byggherre der hvor dette fremgår av denne beskrivelsen. Byggherren skal ha mulighet til å engasjere NBI eller andre rådgivere med nødvendig kompetanse for gjennomgang og kontroll av fasader, tekkingsarbeider og bygningsfysiske detaljer mv. før arbeidene kommer til utførelse. Gjennomgang og kontroll skal kunne dokumenteres. Brannkrav Det vises til egen brannteknisk redegjørelse. Der det er angitt brann og/ eller sikkerhetskrav skal konstruksjonen som helhet, inkl. tilslutninger ol., tilfredsstille kravet. All nødvendig fuging og evt. spesialutførelser (av flankekonstruksjoner ol.) skal inkluderes i enhetsprisene for de aktuelle konstruksjonene. Lydisolering og akustiske forhold Det vises til NS 8175, klasse C for aktuell bygningsgruppe. Disse kravene skal tilfredsstilles. Entreprenør er ansvarlig for å sikre dette ved dokumentasjon fra akustisk konsulent, kfr. notat angående lyd/akustikk. Der det er angitt lydkrav skal konstruksjonen som helhet, inkl. tilslutninger ol., tilfredsstille kravet. All nødvendig fuging og evt. spesialutførelser (av flankekonstruksjoner ol.) skal inkluderes i enhetsprisene for de aktuelle konstruksjonene. Valg av materialer Det skal ikke benyttes tropisk trevirke (les: trevirke fra urskog) i kryssfiner eller annet type tremateriale. Det skal velges materialer og produkter som kan gjenbrukes eller gjenvinnes. Helse, miljø, sikkerhet (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø) Ved valg av materialer og utførelse skal hensynet til inneklima styre. Ut fra dagens kunnskapsnivå skal det velges materialer og utførelser som i minst mulig grad kan være allergi eller sykdomsfremkallende. Dette gjelder både i det ferdige bygg og senere i driftsperioden. Alle rom skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys, i henhold til krav i gjeldende Teknisk forskrift. Vindusstørrelser og posisjoner som vist på tilbudstegninger skal følges. Fravik skal godkjennes av ARK/ byggherre. Dersom entreprenøren ved sin prosjektering finner å måtte endre på de oppgitte dimensjoner eller løsninger, skal han snarest gjøre byggherren oppmerksom på dette, da det kan ha betydning for planløsninger, detaljer, fasader m.v. Slike eventuelle endringer skal godkjennes av byggherren. Byggeforskriftenes lydkrav og Arbeidstilsynets krav til arbeidsmiljøet, skal tilfredsstilles som et minimumskrav der det ikke er angitt spesifikke krav i denne beskrivelsen. Der det er angitt spesifikke Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 7

8 krav skal entreprenøren velge løsninger slik at komplett utførelse av arbeidene og ferdig konstruksjon som helhet tilfredsstiller kravene. Leveransene skal være komplette Alle arbeider, inklusive prosjektering og dokumentasjon som er nødvendig for utførelse av arbeidet og godkjennelse av myndigheter skal inkluderes, herunder også komplett FDV dokumentasjon. Referanse /prøvefelt Ved igangsetting av arbeidet på byggeplassen skal det velges diverse felt som skal danne referanse for det øvrige arbeidet. Referansefeltene skal utføres i henhold til kravene i beskrivelsen og formgiving på tegning. Feltet skal utføres og godkjennes av byggherre i god tid før produksjonen igangsettes. I tillegg skal produkter på forespørsel fra byggherre, legges frem til vurdering og godkjenning før de implementeres i bygget. For følgende bygningselementer skal det settes opp prøvefelt: Kledning med SteniColour plater i toppetasjen. Prøvefeltet skal være 2 meter bredt og høyden med gesims og sokkel. Prøvefeltet skal også vise montering av hjørneelement. Rekkverk til takterrasse i forskriftsmessig høyde og lengde minimum 2 meter Hvis prøvefeltene godkjennes av arkitekt/byggherre kan de plasseres i bygget som en start på produksjonen. Dokumentasjon og kontroll Det er stilt funksjons og ytelseskrav til bygningen som helhet, og til de enkelte bygningselementer. Entreprenørens kostnader til dokumentasjon og kontroll skal inkluderes i prisen. Der det er stilt krav til bygningskomponenter, skal entreprenøren på forespørsel kunne dokumentere at disse er tilfredsstilt. For bygningselementer hvor det er stilt krav til dokumentasjon og test av ferdig utførte arbeider, skal entreprenøren utføre et oppgitt antall tester. Eksempel på dette er lydisoleringskrav til vegger. Med anerkjente metoder menes testmetoder som er godkjent av Byggforsk til å verifisere de krav som er stilt. Testfelt (produkt) må være representativt i form, størrelse og utførelse for det endelige produkt Toleranser Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normale toleranser for det enkelte fag iht. NS 3420, 0 Fellesbestemmelser pkt. d. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles. Spesielle krav: Gulvflater, hvorpå det skal utlegges tynnbelegg, skal tilfredsstille kravene for gjeldende belegg. Om nødvendig benyttes selvutjevnende mørtel / helsparkling. Der det ikke fremgår direkte av tegningene, aksepteres ikke sprang i gulvnivåer. Gulv skal bygges opp slik at det tar hensyn til varierende tykkelser på gulvbelegg. Ok alle gulv skal flukte Krav til energibehov, varmeisolering Totalt energiforbruk skal som minimum tilfredsstille regler og krav gitt i Teknisk forskrift til plan og bygningsloven (TEK), med ikrafttredelse 1. feb Dette gjelder krav til energieffektivitet og Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 8

9 energiforsyning. Beregninger utføres etter NS 3031 eller anerkjente programmer med modeller som minst tilfredsstiller NS 3031 nivå. Kuldebroer skal begrenses og skal ikke føre til støv eller vannkondens på innsiden. Kondens av vann skal ikke oppstå ved: 15 ºC ute, +20 ºC inne og 40 % Relativ fuktighet (RF) inne Konstruksjonstetthet Det vises til Byggforskseriens byggdetaljer. Regntetthet Værhud/ klimaskille skal utføres med to trinns tetting mot nedbør, slik at vanninntregning unngås se Byggforskseriens byggdetaljer Vann og fokksnø som kan trenge inn i konstruksjonen skal kunne dreneres ut uten å forårsake skader. Kravene gjelder konstruksjonene inklusive alle tilslutninger. Det skal tas spesielt hensyn til overganger mellom vegg og vindu, dører, etc. Vinduer, vindusdører, entrédører og glassfelt skal tilfredsstille kravene iht. Norsk Dør og Vinduskontroll (NDVK) eller likeverdige krav fra tilsvarende prøvinger og kontrollordninger. Regntetthet skal dokumenteres. Lufttetthet Værhud / klimaskillekonstruksjoner skal utformes slik at det ikke kan spores luft eller luftlekkasjer på innsiden, og så tett at lekkasjetallet ikke blir større enn 1,0 ved en trykkdifferanse på 50 Pa, testet etter anerkjent metode beskrevet i NS INSTA 130. Vinduer, vindusdører, dører samt øvrige glassfelt skal tilfredsstille krav iht. Norsk Dør og Vinduskontroll`s (NDVK), eller likeverdige krav fra tilsvarende kontrollordning. Dette gjelder også langtidsegenskapene Tettesjikt, tilslutninger og fuger skal være så tette at varmeisoleringen ikke reduseres og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk eller nedfukting. Utvendig tetting og beslag inklusive fuger, vind og dampsperresjikt skal utformes slik at infiltrasjon av kaldluft eller varmluft i konstruksjonen unngås. To trinns tetting skal utføres slik at vindskjerm hindrer at vann treffer direkte på luftsperresjiktet. Luftsperresjiktet skal være så tett at det oppstår et trykkfall når evt. vann passerer regnskjermen Våtrom Våtrom skal ha sluk og gulvet skal ha fall til sluk i henhold til skjemategningene. Det skal tilfredsstille Byggebransjen våtromsnorm. Baderom kan leveres som modulseksjoner Kabel og rørføringer Alle kabler og rørføringer skal være skjult i vegger og dekker/ himling, med innfelte bokser. Underordnede rom som tekniske rom, kan unntas dette kravet Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS og elektro Alle bygningsmessige hjelpearbeider medtas under dette kapittel. Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 9

10 Hjelpearbeider VVS I det etterfølgende er det listet opp noen punkter som skal inkluderes, men det gjøres oppmerksom på at entreprenøren likevel er ansvarlig for at alle bygningsmessige hjelpearbeider er medtatt. Branntettinger Hulltagninger, utsparinger og tettinger Tekniske rom Utvendig og innvendig grøfter Innkassinger for ventilasjonskanaler, inkludert tetting av tomrom mellom kanaler og innkassing med isolasjon for å unngå sprinkling innvendig i innkassinger. Oppgraving og gjenfylling for sanering av oljetank. Kranleie for demontering og montering av VVS utstyr på tak Hugging og slissing fro etablering av sluk i nytt teknisk rom ( opsjon) Avdekking og tildekking av kollektorføringer og energibrønner ute. Etablering av forlengelse av sjakter i nye etasjer. Nytt stålrepos fra gulvnivå i vaskerom opp til sprang ved dør inn til teknisk rom, for beskyttelse av nytt avløpsrør fra nye vaskemaskiner,, oppe på eksisterende gulv. Innfelling av brannskap. Sjakter med dører inn til korridorer. Tettinger av utsparinger som tas ut av bruk. Utsparing og nødvendig komplette tilpassinger for å oppfylle brannkravene til evakulering av luft ved overtrykkssetting av korriodor ut til det fri via nye kanaler med samlet tverrsnitt på 0,3 m2, samt nødvendig brannisolering og brannspjeld ut til fasade via felleskjøkkener. Dette gjelder i alle nye samt i alle eksisterende korridorer i bygget. Nødvendige tilpasninger og utsparinger i plassbygde eller prefabrikerte elementer for tilluft til hybler i fasade. Der det er plass under vindusbrystning,skal det monteres tilluftsventiler type EPEVENT. Ellers må det lages etableres muligheter for andre tilluftsventiler annet sted fra fasaden. Etablering av forlengelse av de eksisterende sjaktene i for ventilasjon over tak. Tilluft og avkast. Nødvendige sargoppbygg og inntekkinger for ny og eksisterende ventilasjon av bygget. Hjelpearbeider Elektro I det etterfølgende er det listet opp noen punkter som skal inkluderes, men det gjøres oppmerksom på at entreprenøren likevel er ansvarlig for at alle bygningsmessige hjelpearbeider er medtatt. Hulltagninger, utsparinger, spikerslag og tettinger for el anlegg i kap. 4,5 og 7. Hjelpearbeider i tekniske rom. Utvendig og innvendig grøfter med tilhørende rør i grunnen. Kulverter for innkomne kabler fra trafo i tekniske rom. Hjelpearbeider for nytt inntak for telefoni, bredbånd og elkraft. Hjelpearbeider i forhold til skjult elanlegg i vegger, tak, himlinger og dekker. Nedstøping av gulvbokser. Innkassinger for elkraftføringer i form av broer, røranlegg og eventuelt elkanaler. Kulverter for innkomne kabler fra trafo i tekniske rom. Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 10

11 Branntetting: All branntetting skal gjennomføres av godkjent firma. Gjennomføringer i vegger og dekker for kabler, kanaler og rør skal branntettes. Alle utsparinger og enkelt hull skal tettes der det er brannkrav. Dette arbeidet skal utføres med brannklassifiserte løsninger og materialer. Disse skal tilfredsstille minst de krav som er stilt til den vegg eller det dekke de går igjennom. Dette gjelder alle vegger og dekker som har en brannteknisk klasse. Alle gjennomføringer skal merkes og forsegles i henhold til myndighetenes krav. I alle utsparinger for elkabling hvor det er kabelbroer på begge sider av vegger / dekker som inn og ut av tavlerom, IKT rom og tekniske rom skal det medtas ekstra trekkerør. Det benyttes type som er selvlukkende. I hver utsparing skal det medtas 2 stk 32mm og 3 stk 25mm ekstra gjennomføringer. Sluttdokumentasjon med oversikt over alle branntettinger i bygget skal utarbeides som en del av FDV dokumentasjonen Innvendig listverk, foringer, sokler, overganger Listverk generelt Massivt eller laminert tre som skal gjæres i innvendige og utvendige hjørner. Foringer: Taklister: Gulvlister: Ved nye vinduer Ved innvendige glassfelt og dører For innside vinduer og glassfasader skal gerikter og karmer utføres i tre også der disse går ned til gulvnivå. Kfr. ARK angående farger. Gjærede hjørner. Fuget løsning i møte med gipsplater. Malt gulvlist 15 x 58 mm m/ rett kant Sokkelbelegg I fellesarealer skal belegg legges med oppbrett mot vegg. Sokkelfliser H = 75 mm i samme materiale som gulvflis der det ikke er fliser på vegg. Fuget overgang Det skal fuges i overgang mellom forskjellige gulvbelegg om nødvendig benyttes metallist. 22 Bæresystemer, se kap 29 fra RIB. 23 Yttervegger 23.1 Generelt Fasade og plantegninger gjelder for antall, størrelse, utforming og plassering av vinduer, glassfasader og ytterdører. Toppetasjen: Fasader utføres hovedsakelig som klimavegger med kledning av plater (SteniColour). Utformingen skal ta hensyn til rasjonelt renhold og vedlikehold. Sløyfer og lekter til kledninger skal være i impregnert trevirke. Fasaden sikres forsvarlig mht. innbrudd og hærverk. De to øvrige etasjene vil ha fasader i sandwich element, se beskrivelse RIB. Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 11

12 Klimavegg Klimavegg utføres i isolert stenderverk med vindsperre og solid diffusjonssperre. Damp /diffusjonssperre plasseres 50 mm innenfor ytterveggens innerside, og skal bestå av minimum 0,2 mm aldringsbestandig plastfolie eller evt. annet materiale med likeverdig kvalitet. Diffusjonssperren skal klemmes eller tapes i alle skjøter, eksempelvis ved tak, vindusåpninger etc. Generelt skal innside av ytterveggene kles med ett lag robustgips. Krav til isolasjon Krav til isolasjon i bindingsverk: varmekonduktivitet bedre eller lik 0,037 W/mk Kuldebroer Veggenes konstruksjon samt tilslutning til søyler, etasjeskillere mv., skal utformes slik at kuldebroer unngås. 2 trinns tetting Alle fuger, tilslutninger mv. i yttervegg utføres som 2 trinns tetting. Med unntak av fasadesystem til ytterveggstype YV1, skal fugemasse ikke eksponeres for "sol og regn". Vindsperre skal være av type som er godkjent av SINTEF Teknisk Godkjenning. Gipsplater skal ikke benyttes uten at disse er beskyttet med f. eks Tyvek eller tilsvarende. Beslag Alt beslagsarbeid skal være utført i forpatinert titansink. Alle synlige beslag skal være pulverlakkerte, farge tas ut av ARK/ byggherre etter RAL fargekartet. Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om varig totrinns tetting ivaretas. Beslag mot terreng, ved sokler m.v. skal monteres med en avstand på minimum 6 mm til underliggende konstruksjon, slik at vannet kan dreneres ut. Beslagene skal ha systematisk oppdeling, og ha tilstrekkelig utstikk med dryppnese. Vannbrettbeslag, sålbenkbeslag og alle øvrige beslag, skal utføres i forpatinert sink med tykkelse min. 0,7 mm og dobbeltfalsede skjøter. Takhatter over avløpsrør fra boligene skal føres over tak i akse 1 7,5 der det ikke er takterrasser. Der avløpsrør ligger rett under takterrasser skal luftingen samles i færre gjennomføringer, og føres igjennom der det ikke vil være til sjenanse luktmessig og for praktisk bruk av takterrassen. Byggherre / arkitekt skal godkjenne løsningen før produksjon settes i gang Yttervegg innvendig overflate Overflatebehandling av innside av yttervegg blir tilsvarende som for innervegger dvs. 13 mm robustgips. Det skal være spikerslag for oppheng av varmeovner / radiatorer, bildeoppheng, skap og kjøkkenseksjoner. Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 12

13 23.3 Utvendig overflate / oppbygging av yttervegg YV 01 YV 02 Sandwich elementer (medtas av RIB) Klimavegg med platekledning Oppbygning (innenfra og ut): 13 mm gips 48 mm liggende utforing inkl. isolasjon (50 mm) 0,2 mm plastfolie (dampsperre) 198 mm bindingsverk inkl. isolasjon (200 mm) 48 mm stående utforing inkl. isolasjon (50 mm) 48 mm liggende utforing inkl. isolasjon (50 mm) Vindtettingsplate, GU/ GU X plate (9 mm) Vind og vanntett duk (vindsperre) 23 mm stående utlekting 23 mm liggende utlekting Fibercementplate type Steni Color med utvendig farge som tas ut etter NCS systemet Fasadekledning med platekledning skal bygges opp av 7 mm tykke SteniColourplater etter følgende prinsipp: a) Faste hjørne elementer ferdig limt på fabrikk etter mål angitt på fasadeutsnitt tegn.nr b) Horisontale plater med høyder/ lengder som vist på fasadeutsnitt c) Vertikal detalj i følge skjema og detaljtegning Alle synlige skjærekanter på platene skal lakkeres i samme farge som platenes utside. Det vises også til fasadetegningene til Alle fasader målsettes av arkitekt etter samme prinsipp som vist på skjemategning før platekledningen settes i bestilling. Eventuelle produksjonstegninger skal godkjennes av ARK/ byggherre innen bestilling. Farge på kledning tas ut av ARK/ byggherre etter NCS fargekartet Vinduer Tegningshenvisninger: og Generelt Komplett vindu (glass med omramming / karm) skal minimum tilfredsstille angitte generelle og spesifikke funksjonskrav, og være godkjent av Norsk Dør og vinduskontroll. Lufting og vindusvask Vinduer skal ivareta krav til sikker vindusvask. Utvendige og innvendige glassflater/vinduer i fasade og tak skal være vaskbare fra innside. Garantier Glassrutene skal leveres med minimum 10 års garanti mot lekkasjer i forseglingen og mot brudd og riss pga. spenninger ved normal bruk, samt mht. funksjonskravene. Garantien skal inkludere alt arbeid og hjelpemateriell. Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 13

14 Lydkrav Bygget ligger i rød støysone. Det er ikke foretatt støyprosjektering. Støyprosjektering vil bli belagt med ansvar. Vinduer og dører i fasaden må tilpasses de aktuelle kravene til støy. Isolerglass Alt glass skal være uten synlige bølger eller ujevnheter, og belegg skal generelt være klare og fargenøytrale. Glassrutens egenskaper (lys / soltransmisjon, etc.) skal tilfredsstille krav til farge, dagslys og samlet energiberegning, dersom ikke annet er beskrevet. Glassrutene skal i størst mulig grad ha lik farge og refleksjon som eksisterende ruter. Entreprenøren oppgir her leverandør og type glass:... Fuging, tetting, glasslister Fuger skal dyttes med mineralull. Bunnfyllingslist av ekspandert polyetylen med lukket cellestruktur monteres Alle flater rengjøres og primes før påføring av fugemasse. Høyelastisk fugemasse utvendig og innvendig IKKE fugeskum rundt vinduer Det skal benyttes innvendige glasslister, eventuelle utvendige glasslister skal være av uorganisk materiale. Vinduer typer: Tegningshenvisninger: og V1 h Tre Fast vindu med topphengslet utadslående topphengslet åpningsvindu V1 v Tre Fast vindu med topphengslet utadslående topphengslet åpningsvindu V2 Tre Fast vindu med underfelt V3.1 Tre Åpningsvindu utadslående topphengslet V3.2 Tre Åpningsvindu utadslående topphengslet V3.3 Tre Åpningsvindu utadslående topphengslet V4 Tre Fast vindu VS 1 Tre Skyvevindusdør mot terrasse VS 1s Tre Skyvevindusdør mot terrasse VF 1 Tre Vindusfelt med balkongdør VT 1 Tre Fast vindu VT 2 Tre Fast vindu VT 3 Tre Fast vindu VT 4 Tre Fast vindu VT 5 Tre Fast vindu VT 6 Tre Fast vindu VT 7 Tre Fast vindu VT 8 Tre Fast vindu VT 9 Tre Fast vindu VT 10 Tre Fast vindu Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 14

15 Vinduer i tre med utvendige aluminiumsbeslag og tre lags energiglass, ferdig overflatebehandlet. Arkitekt tar ut farger senere. Det vil bli en mørk farge på utsiden og lys farge på innsiden. Vinduer skal generelt være åpningsbare, sidehengslet (enkelte topphengslede) og ivareta krav til sikker vindusvask. Spalteventil i overkant vindu. Alle nødvendige beslag skal medtas. Type: Trevinduer m/aluminiumsmantling utvendig. 3 hånds grep. Type Nordan eller likverdig Vinduene skal være: profil/karm med brutte kuldebroer ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, pulverlakkert, kfr. ARK angående farge utstyrt med spor i underkant karm for overgang mot vannbrettbeslag Åpningsbare vinduer skal ha følgende funksjoner: være topphengslet utadslående ha 3 hånds grep åpningsmekanisme. Plassering etter avtale med arkitekt. kunne settes i sikker lufteposisjon ha barnesikring avtagbare åpningsmekanismer Enkelte vinduer i korridoren mot takterrassene har farget, laminert glass type Vanceva eller tilsvarende. Det skal kunne benyttes hele paletten til Vanceva, det vises til vindusskjemaer. Arkitekt tar ut farger senere. Entreprenøren oppgir her leverandør og type vindu: Ytterdører Tegningshenvisning: og 124 Gjelder ytterdører (inngangsdører til hybler/leiligheter) og ytterdører fra korridorer til takterrasser. Generelt Komplett dør skal minimum tilfredsstille angitte generelle og spesifikke funksjonskrav, og være godkjent av Norsk Dør og vinduskontroll. Terrassedører skal være dørtype i klasse D1 etter NS Dørpumper skal være av type Dorma TS 83, eller likeverdig kvalitet. Innvendige pumper skal ha glideskinne med fast arm som ikke kan justeres eller demonteres. Detaljer vedrørende lås og beslag skal avklares med bruker for hensiktsmessige funksjoner og estetikk. TE, ved RIE, anbefales å koordinere disse arbeidene i forbindelse med detaljer om tilkoblinger og funksjoner. Se også elektrokapittel vedrørende sikkerhet. Alle dører skal være HC tilpasset så langt dette er teknisk mulig ut fra de krav som stilles med hensyn til lyd og brann. Dørterskler skal ha maks høyde på 25 mm over innvendig gulvnivå og utvendig nivå. Lydkrav Bygget ligger i rød støysone. Det er ikke foretatt støyprosjektering. Støyprosjektering vil bli belagt med ansvar. Vinduer og dører i fasaden må tilpasses de aktuelle kravene til støy. Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 15

16 Dører til takterrasse: Dører ut på felles takterrasse skal være utført som slagdører i tre med aluminiumsbeslag på utsiden og glassfelter. Skjematisk oversikt over ytterdører: Dørbetegnelse Dør av Modulmål Lydkrav Brannkrav YD1 Aluminium med glassfelter 9 x 20 YD2 Aluminium med glassfelter 9 x 21 Låssystem og adgangskontroll Det vises til punkt 24.5 der det er en samlet beskrivelse og oversikt. Entreprenøren oppgir her leverandør og type dører: Innervegger 24.1 Generelt Vegger og dører skal tilfredsstille lyd og brannkrav i henhold til byggeforskriften, brannteknisk redegjørelse, NS8175 for aktuell bygningskategori/ type og ha fysiske egenskaper som tilfredsstiller generelle krav og funksjonene i det enkelte rom. Kfr. generelle og spesifikke funksjons og ytelseskrav. Innfelling av brannskap Vegger skal tilrettelegges for innfelling av alle brannskap. Nødvendige utsparinger, forsterkninger av bæresystem, utvidelse av veggtykkelse, platekledning, slissing i murverk, innpussing, fuging etc. skal derfor medtas komplett. Bærende innervegger: Kfr. RIB. Lettvegger /Ikke bærende innervegger Ikke bærende skillevegger, med spikerslag for oppheng, utføres prinsipielt som stålstendervegger med ikke brennbar platekledning, ett lag normal gips og ett lag robust gips (alternativt OSB + gips), og isolering med mineralull klasse 39. Utvendige hjørner skal forsterkes med stålprofil for innsparkling. Horisontale og vertikale skjøter skal ha spikerslag. Utenpåliggende flat gulvlist, rustfritt stål. Nye boder i underetasjen og i 1. etasje skal ha nettingvegger (troax) og dør som kan låses med hengelås. Riving av vegger til trimrom i underetasje for bygging av boder og teknisk rom for fjernvarme i henhold til tegning. Bodvegger i netting. Riving av vegg i søppelrom 1. etasje og oppsetting av ny vegg. I parkeringskjeller skal det settes opp tette lettvegger for sykkelboder. Dører med lås i følge dørskjema. Sykkelstativer type Haniss, enkelte i to høyder i følge tegning Innerveggstyper generell innervegg: Tegningshenvisninger: og plantegningene. Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 16

17 For lettvegger under dekke HD265 (1. påbygningsdekke) må det tas høyde for en mulig nedbøyning på mm. For lettvegger under HD400 (2.påbygningsdekke) og for dekke under takterrasse på ca. 15 mm. Teleskopløsninger skal medtas på topp av alle vegger. Der det kan dokumenteres at nedbøyningen er så liten at det ikke er nødvendig, kan veggene utføres uten. Generell oppbygning GIPSVEGGER: Robust gips Gips Bindingsverk Gips Robust gips Innerveggstyper: IV01: Vegg korridor/ hybel, 55 db / EI60 Oppbygging: 13 mm robust gips 13 mm gips 70 mm stålstendere (lydstender) c/c 600 mm inkl. isolasjon (75 mm) 50 mm stålstendere (lydstender) c/c 600 mm inkl. isolasjon (50 mm) 13 mm gips 13 mm robust gips IV02: Tett vegg mellom hybel Oppbygging: 13 mm robust gips 13 mm gips 70 mm stålstendere c/c 600 mm inkl. isolasjon (70 mm) 10 mm hulrom 70 mm stålstendere c/c 600 mm inkl. isolasjon (70 mm) 13 mm gips 13 mm robust gips IV03: Sjaktvegg Oppbygging: 13 mm robust gips 13 mm gips 50 mm stålstendere c/c 600 mm 50 mm isolasjon (fastholdt Rockwool eller tilsvarende) IV04: Baderom vegg Oppbygging: 13 mm robust gips 50 mm stålstendere c/c 300 mm inkl. isolasjon (50 mm) 2x13 mm gips mot baderom IV05: Baderom vegg (der baderom ligger vegg i vegg) Oppbygging: 2x13 mm gips mot baderom 50 mm stålstendere c/c 300 mm inkl. isolasjon (50 mm) Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 17

18 20 mm plate 50 mm hulrom 50 mm stålstendere c/c 300 mm inkl. isolasjon (50 mm) 2x13 mm gips mot baderom IV06: Vegg med skyvedør i hybel Oppbygging: 13 mm robust gips 96 mm pocketkarm inkl. Isolasjon (100 mm) 13 mm robust gips 24.3 Skjørt Det skal medtas skjørt som avslutning for nedsenkede himlinger. Kfr. Rombehandlingsskjema tegning nr til Skjørtenes høyde skal tilpasses tekniske installasjoner og himlingshøyden for øvrig. Nedsenkede himlinger forekommer bl.a. i korridorer/fellesareal Innvendige dører Tegningshenvisninger: , og Generelt Komplette dører skal minimum tilfredsstille angitte generelle og spesifikke funksjonskrav, og være godkjent av Norsk Dør og Vinduskontroll (fork. NDVK). Inngangsdører til hybler/leiligheter skal være i klasse D4 og øvrige innvendige dører skal være i klasse D5 etter NS Dørpumper skal være av type Dorma TS 83, eller likeverdig kvalitet. Innvendige pumper skal ha glideskinne med fast arm som ikke kan justeres eller demonteres. Alle dører skal være HC tilpasset så langt dette er teknisk mulig, ut fra de krav som stilles med hensyn til lyd og brann. Alle dører skal leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk i farge som tas ut av arkitekt senere. Det må påregnes bruk av 6 (8 på dører til sjakter) ulike farger. Det skal være kontrastfarger på leilighetsdører fra korridor (UU). Dørene skal leveres komplett med alle låser og beslag i børstet stål. Alle dørbeslag skal godkjennes av byggherren. Det skal medtas hengsler tilpasset dørenes vekt, størrelse og bruk. Dørstoppere skal monteres i nødvendig utstrekning, slik at en unngår skader på dørblad eller tilstøtende overflater. Alle dører må oppfylle nødvendige forskriftskrav til bla. lyd og brann. Fuging og tetting er som for vinduer. Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10 mm og runde sveisede bend. Dørterskler skal ha maks høyde på 25 mm over gulvnivå. Terskler til baderom skal være av stål. Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 18

19 Dørtyper: Enfløyede dører i hybelleiligheter/ boliger skal være av type NORDAN eller tilsvarende. Standard skyvedører m/ pocketkarm i farge som dørblad. Innerdører av stål skal ha plane overflater på dørblad og uten overfals m/omslutningskarm. Nødvendig bæring skal være inkludert. Korrosjonsbeskyttet og pulverlakkert. Dører til våtrom skal være skyvedører med aluminiumsomramming av dørblad og aluminiumsgerikter på baderomsside. Enkelte baderom (akse 2,5/ 9.etg) har vanlig en fløyet dør mot oppholdsrom. Inngangsdører til hybler/leiligheter mot korridor utføres i tre, alle farger avtales med arkitekt under detaljprosjektering. Dør skal være utstyrt med kikkehull. Dør trapperom/korridor og dør i korridor utføres i stål. Dør mellom trapperom og korridor har et mindre vindusfelt. Dører inn til tekniske rom skal ha døråpning min mm. Dører inn til sjakter skal ha døråpning min. 700 mm med terskel. Det settes inn dører til samtlige vertikale sjakter i korridorene. Dørene monteres i vegg uten gerikt. Branndører/ dører med brannkrav utføres med automatisk dørlukker, se kapittel for lås og beslag. Branndører i korridorer skal kunne stå åpne på magnet med utløsermekanisme i tilfelle brann. Glassdører leveres med klart sikkerhetsglass klasse A1 (9mm laminert) på yttersiden og F1 (4mm herdet el 6mm laminert) på innsiden. Karm og ramme utføres i pulverlakkert aluminium. Entreprenøren oppgir her leverandør og type innvendige glassdører:... Garasjeport skal kunne åpnes med fjernkontroll mellom avdeling for sykkelport og bilgarasje. Entreprenøren oppgir her leverandør og type garasjeport:... Skjematisk oversikt over dørtyper: Dørbetegnelse Dør av Modulmål Lydkrav Brannkrav D1 Tre 9 x 21 db 35 EI30S D2 Tre 9 x 21 D3 Stål med glassfelt 9 x 21 E30CS D4 Stål 9 x 21 EI60CS D5 Stål 9 x 21 EI30CSa D6 Tre 7 x 21 D7 Tre 7 x 21 Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 19

20 D8 Tre (skyvedør) 15 x 21 D9 Stål 10 x 21 D10 Stål 10 x 21 E30CS D11 Tre 9 x 21 db 35 EI30S D12 Tre 7 x 21 D13 Tre 10 x 21 D14 Tre (skyvedør) 16 x 21 Låssystem og adgangskontroll En del ytterdører og innerdører skal ha adgangskontroll, se skjematisk oversikt under. Type adgangskontroll: Mifare berøringsfri smartkortleser. Dører til hybler og leiligheter skal ha kortleser. Type kortleser: Hullkort, type VingCard, se oversikt under. Dører i rømningsvei skal tilkoples alarmsentral, se oversikt under. Skjematisk oversikt over nye dørtyper og lås /adgangskontroll: Dør Sted Dør av Modulmål Lydkrav Brannkrav Lås Adgangskontroll Kjeller D13 Sykkelrom Tre 10 x 21 Kortleser Adgangskontroll på utsiden Garasjeport Kortleser Adgangskontroll Underetasje D13 Boder Tre 10 x 21 Kortleser Adgangskontroll på utsiden D10 Teknisk rom Stål 10 x 21 E30CS Standard 1.etasje D13 Boder Tre 10 x 21 Kortleser Adgangskontroll på utsiden D10 Teknisk rom Stål 10 x 21 E30CS Standard 4.etasje D3 Trapp/korridor Stål med 9 x 21 E30CS Kortleser/ Adgangskontroll glassfelt D4 Korridor akse 10,0 Stål 9 x 21 Kortleser og 12,5 D11 Felleskjøk/korridor Tre 9 x 21 db 35 EI30S D6 Elektrotavle/korridor Tre 7 x 21 Standard D7 VVS-sjakt korridor Tre 7 x 21 Standard alle sjakter D1 Alle dører mellom Tre 9 x 21 db 35 EI30S Kortleser hybler/leiligheter og korridor D8 Skyvedør alle Tre 15 x 21 Standard baderom hybler D14 Skyvedør 2-roms Tre 18 x 21 D12 Dør bad 2-roms Tre 7 x 21 Standard 5.etasje D3 Trapp/korridor Stål med glassfelt D4 Korridor akse 9,5 og 12,5 D11 Felleskjøk/korridor akse 11,5/12, 14/14,5 9 x 21 E30CS Kortleser/ Stål 9 x 21 Kortleser Tre 9 x 21 db 35 EI30S D6 Elektrotavle/korridor Tre 7 x 21 Standard D7 VVS-sjakt korridor Tre 7 x 21 Standard mot trapperom Adgangskontroll på inngangsside Adgangskontroll mot trapperom Adgangskontroll på inngangsside Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 20

21 alle sjakter D1 Alle dører hybler/ Tre 9 x 21 db 35 EI30S Kortleser leil. og korridor D8 Skyvedør alle Tre 15 x 21 Standard baderom hybler D14 Skyvedør 2-roms Tre 18 x 21 D12 Dør bad 2-roms Tre 7 x 21 Standard 6.etasje D3 Trapp/korridor akse 8/8,5, 13/13,5 Stål med glassfelt 9 x 21 E30CS Kortleser/ YD2 Korridor/takterrasse Aluminiu 10 x 21 Kortleser/ m D5 Korridor akse 9,5 Stål 9 x 21 E30CS Kortleser/ og 12,5 D11 Felleskjøk/korridor Tre 9 x 21 db 35 EI30S akse 8,5/9 og 11,5/12 D6 Elektrotavle/korridor Tre 7 x 21 Standard D7 VVS-sjakt korridor Tre 7 x 21 Standard alle sjakter D1 Alle dører mellom Tre 9 x 21 db 35 EI30S Kortleser hybler/leiligheter og korridor D8 Skyvedør alle Tre 15 x 21 Standard baderom hybler D14 Skyvedør 2-roms Tre 18 x 21 D12 Dør bad 2-roms Tre 9 x 21 Standard D-2 Dør sov/stue 2- roms 7.etasje D3 Trapp/korridor akse Stål med 9 x 21 E30CS Kortleser/ 3,5/4, 8/8,5 og glassfelt 13/13,5 YD1 Korridor/takterrasse Aluminiu 10 x 20 Kortleser/ m D4 Korridor akse 8 Stål 9 x 21 Kortleser/ D5 Korridor akse 10 og Stål 9 x 21 E30CS Kortleser/ 4,5 D11 Felleskjøk/korridor Tre 9 x 21 db 35 EI30S akse 2/2,5, 5,5/6 og 8,5/9 D6 Elektrotavle/korridor Tre 7 x 21 Standard D7 VVS-sjakt korridor Tre 7 x 21 Standard D1 alle sjakter Alle dører mellom hybler/leiligheter og korridor Tre 9 x 21 db 35 EI30S Kortleser D8 Skyvedør alle Tre 15 x 21 Standard baderom hybler D14 Skyvedør 2-roms Tre 18 x 21 D12 Dør bad 2-roms Tre 9 x 21 Standard 8.etasje D3 Trapp/korridor Akse 3,5/4, 8/8,5 Stål med glassfelt 9 x 21 E30CS Kortleser/ D3 Heis/Takterrasse Stål med 9 x 21 E30CS Kortleser/ Akse 13/13,5 glassfelt YD1 Korridor/takterrasse Aluminiu 10 x 20 Kortleser/ m D5 Korridor akse 10 og Stål 9 x 21 E30CS Kortleser/ 4,5 D11 Felleskjøk/korridor Tre 9 x 21 db 35 EI30S akse 2/2,5 og 5,5/6 D6 Elektrotavle/korridor Tre 7 x 21 Standard D7 VVS-sjakt korridor Tre 7 x 21 Standard Adgangskontroll mot trapperom Adgangskontroll på utsiden Adgangskontroll mot trapperom Adgangskontroll på utsiden Adgangskontroll på inngangsiden Adgangskontroll mot trapperom Adgangskontroll mot takterrasse Adgangskontroll mot takterrassen Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 21

22 alle sjakter D9 Dør aggregat Stål 10 x 21 Standard D1 Alle dører mellom Tre 9 x 21 db 35 EI30S Kortleser hybler/leiligheter og korridor D8 Skyvedør alle Tre 15 x 21 Standard baderom hybler D14 Skyvedør 2-roms Tre 18 x 21 D12 Dør bad 1-roms Tre 9 x 21 Standard 9.etasje D3 Trapp/korridor Akse 3,5/4, Stål med glassfelt 9 x 21 E30CS Kortleser/ D3 Heis/Takterrasse Stål med 9 x 21 Akse 8/8,5 glassfelt YD1 Korridor/takterrasse Aluminiu 10 x 20 Standard Akse 1 m lås YD2 Korridor/takterrasse Aluminiu 10 x 21 Kortleser/ Akse 8,5 m D4 Korridor akse 8 Stål 9 x 21 Kortleser/ D6 Elektrotavle/korridor Tre 7 x 21 Standard D7 VVS-sjakt korridor Tre 7 x 21 Standard alle sjakter D9 Dør aggregat Stål 10 x 21 Standard D1 Alle dører mellom Tre 9 x 21 db 35 EI30S Kortleser hybler/leiligheter og korridor D14 Skyvedør 2-roms Tre 18 x 21 D12 Dør bad 1-roms Tre 9 x 21 Standard 9.etasje, mezzanin D9 Dør aggregat Stål 10 x 21 Standard D10 Teknisk rom Stål 10 x 21 E30CS Standard Adgangskontroll mot trapperom Adgangskontroll mot takterrassen Adgangskontroll på inngangsiden Følgende eksisterende dører ha ny lås og ny adgangskontroll: Kjelleretasjen Lås Adgangskontroll Eks. dør sluse/parkeringskjeller akse 3,5 /4 Ny kortleser Ny adgangskontroll på utsiden Garasjeport akse 15 Ny kortleser Ny adgangskontroll på utsiden Dør akse 15 Ny kortleser Ny adgangskontroll på utsiden Underetasje Eks. ytterdør inngang / trapperom akse 13/13,5 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll Eks. dør trapperom/korridor akse 13/13,5 Ny kortleser/tilkoblet alarm Ny adgangskontroll Eks dør boder/korridor akse 11,5 Ny kortleser Ny adgangskontroll mot korr. Eks dør vaskeri akse 10/10,5 Ny kortleser Ny adgangskontroll på utsiden Eks. dør trapperom/sluse akse 8/8,5 Ny kortleser Ny adgangskontroll Eks. dør sluse/boder akse 8 Ny kortleser Ny adgangskontroll Eks. dør trapperom/sluse akse 3,5 /4 Ny kortleser Ny adgangskontroll 1.etasje Eks. dør trapperom/korridor akse 3,5 /4 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll Eks. dør korridor/boder akse 3 Ny kortleser Ny adgangskontroll Eks. dør til nye boder Ny kortleser Ny adgangskontroll Eks. ytterdør/søppelrom akse 6/6,5 Ny kortleser Ny adgangskontroll Eks. ytterdørdør postrom/portrom akse 7 Ny kortleser Ny adgangskontroll Eks. ytterdør inngang / trapperom akse 8/8,5 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll Eks. dør trapp/korridor akse 8/8,5 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll Eks. dør trapp/korridor akse 13/13,5 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll 2.etasje Eks. ytterdør inngang / trapperom akse 3,5 /4 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll Eks. dør trapperom/korridor akse 3,5 /4 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll Eks. dør trapp/korridor akse 8/8,5 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll Eks. dør trapp/korridor akse 13/13,5 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll 3.etasje Eks. dør trapperom/korridor akse 3,5 /4 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll Eks. dør trapp/korridor akse 8/8,5 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 22

23 Eks. dør trapp/korridor akse 13/13,5 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll 4.etasje Eks. dør trapperom/korridor akse 3,5 /4 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll Eks. dør trapp/korridor akse 8/8,5 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll 5.etasje Eks. dør trapperom/korridor akse 3,5 /4 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll Eks. dør trapp/korridor akse 8/8,5 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll 6.etasje Eks. dør trapperom/korridor akse 3,5 /4 Ny kortleser/ tilkoblet alarm Ny adgangskontroll 24.5 Listverk Det skal medtas listverk iht. rombehandlingsskjema tegn.nr til List for bilder på alle vegger i felles kjøkkener, hybler og leiligheter Fliser Bad: Det skal legges fliser på baderom på gulv og vegger. Vegger, type Vitra Arkitekt, eller tilsvarende, Color Glossy, hvit, mål 10 cm x 10 cm, helt til tak på bad. Gulvflisen type Arkitekt Porcelain Uni, mål 10 cm x 10 cm føres opp som sokkelflis på veggen. Det skal benyttes ulik farge på gulv og vegg. Alle arbeider skal utføres iht. våtromsnormen. Det må tas hensyn til at speil skal felles inn i fliskledning. Farge på fliser tas ut av arkitekt senere. Trapperom/ trapper: Det skal legges fliser i trapperom, på repos foran trapp og heis og i trapperom, type Vitra, Colour Dot i eller tilsvarende, mål 30 x 30 cm. Mørk grå farge som tas ut av arkitekt senere. Sokkelflis høyde i samme farge og type flis. Trappetrinn skal ha trappenese med sklisikring. Flisene legges etter samme leggemønster som på repos og trapp i eksisterende trapp. 25 Dekker 25.1 Bærende dekke Bærende betongdekke (medtas av RIB) 25.2 Gulvbelegg Alle overflater for persontrafikk skal ha tilstrekkelig sklisikring i henhold til romfunksjon. Gulvbelegg skal ha sjattering/ fargespill, ikke være ensfarget/ homogent. Gjelder også enkeltflis. Det skal ikke leveres knottebelegg. Underlag for belegg Gulvflater hvorpå det skal utlegges gulvbelegg, skal tilfredsstille kravene for gjeldende belegg. Om nødvendig benyttes selvutjevnende mørtel/helsparkling. Kotehøyde på plantegning angir overkant ferdig gulv. Der det ikke fremgår av tegninger, aksepteres ikke sprang i gulvnivåer. Gulv skal bygges opp slik at det tar hensyn til varierende tykkelser på gulvbelegg slik at alle gulv flukter. I rom med banebelegg er kravet til underlag toleranseklasse PB. Fuktinnhold i betong I byggets fremdriftsplan må man ta hensyn til at alle betonggulv som skal ha tette banebelegg, får tilstrekkelig uttørringstid. Byggforskserien Byggdetaljer Tabell 821 Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 23

24 Veiledende nivåer for kritisk RF i betonggulv for forskjellige beleggtyper Golvbelegg Kritisk RF % Keramiske fliser med semenbasert lim 100 Helsyntetiske tekstilbelegg uten belagt bakside (dampåpen) 99 1) Flytende golv, for eksempel parkett, på plastfolie Akrylbelegg (lagt i flytende form) 95 Epoksy og polyuretanbelegg (lagt i flytende form) Tekstilbelegg med naturmateriale uten belagt bakside (dampåpen) Tekstilbelegg med belagt bakside Vinylbelegg (mer enn 50 % fyllstoff) Linoleum Korkplater med plastsjikt på baksiden 90 2) Avrettingsmasser Vinylbelegg (mindre enn 50 % fyllstoff) Påstrykningsmembraner Gummibelegg 85 Korkplater uten plastsjikt på baksiden Tekstilbelegg med jutebakside 80 Banebelegg (vinyl, linoleum, gummi o.l.) på golv med golvvarme 75 3) Tregolv direkte på betong 60 Det skal måles fuktinnhold i betongen for å tilfredsstiller kravene i tabellen. Dette er spesielt viktig for påstøp og ekstra tykke dekker. Produsentens anvisninger skal følges ved legging. Avrettingsmasser Avrettingsmasser skal være godkjent iht. SINTEF Tekniske Godkjenning og Produktsertifisering, og ha så høy fasthet at konstruksjonens forutsatte bruksegenskaper ikke fravikes. Gulv med sluk I rom som krever sluk i gulv skal gulvene ha fall fra vegg til sluk slik at kun begrenset mengde fuktighet blir stående etter vannsøl. Slukplassering og fallretning er angitt på skjemategningene. Limprodukter Det skal benyttes lavemitterende vannløselige og løsningsmiddelfrie limtyper. For valg av limprodukt og utførelse av limarbeider, henvises til generelle anvisninger i Byggforskseriens Byggdetaljer. Limet skal være tilpasset både underlaget og belegget. Alt belegg skal hellimes etter limprodusentens anvisning Gulvbeleggstyper Det skal medtas gulvbelegg iht. rombehandlingsskjema, tegn til Linoleum m/pur Gulvbelegg hybler/leiligheter: Linoleum, type Armstrong Colorette PUR eller tilsvarende. Lyddempende underlag. Gulvbelegg felleskjøkken: Linoleum, type Armstrong Colorette PUR eller tilsvarende. Lyddempende underlag. Gulvbelegg korridorer: Linoleum, type Armstrong Colorette PUR eller tilsvarende. Lyddempende underlag. Arkitekt tar ut farger senere. Det må påregnes bruk av 6 ulike farger. Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 24

SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297

SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 1 SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297 KRAVSPESIFIKASJON FOR BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE ARKITEKT Utarbeidet av: HRTB

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt

Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt Dokumenttype Totalentreprise Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN Funksjonsbeskrivelse for Totalentreprise Arkitekt NOME KOMMUNE Revisjon Dato 2015. 06.09 Roar Svendsen Utført av Kontrollert av TAD Godkjent

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet 1 00. GENERELT... 7 01. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 7 01.1 Rigg og drift... 7 01.1.1 Rigg på byggeplass 7 01.1.2 Drift av byggeplass 7 01.1.3 Entrepriseadministrasjon

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 Forord Oslo kommune stiller, som

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 I D R E T T S - O G S V Ø M M E H A L L ER

Kravspesifikasjon 2009 I D R E T T S - O G S V Ø M M E H A L L ER I D R E T T S - O G S V Ø M M E H A L L ER INNHOLD A Orientering... 3 A1 Hensikt med bøkene... 3 A2 Visjon og mål med bøkene... 5 A3 Brukere av bøkene... 7 A4 Bruk av bøkene... 10 SVØMMEHALLER 19 B Produktbeskrivelse...

Detaljer

Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3.

Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3. Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3. Sørenga kvartal D1b- 6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas tredje byggetrinn. Generelt Denne beskrivelse

Detaljer

SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN. Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen.

SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN. Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen. VEDLEGG September 2013 SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen. 2 ETASJEPLANER 1. ETASJE = SOLGT -101 56,7 m² -102 28,7 m² -103 83,2 m² -104 76,6 m²

Detaljer

ØVRE HØVIK. LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet

ØVRE HØVIK. LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet ØVRE HØVIK LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet HØVIKTUNET 2015.05.21 Kirkeveien 28 og 30, 1363 Høvik Gnr. 10, Bnr. 241 og 247 i Bærum kommune. Leveransebeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper

Detaljer

BYGG C Prospekt del 2

BYGG C Prospekt del 2 C BYGG C Prospekt del Innholdsfortegnelse Eiendommen fra A - Å 4 Romskjema 8 Leveransebeskrivelse 10 Utomhusplan m/snitt 18 Etasjeplan, pr etg 0 Kjøpetilbud 4 Prisliste 5 Salgstegninger 6 3 Eiendommen

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE 1:2011 Bolig levert i hht. til Teknisk forskrift 2010 (TEK10)

LEVERINGSBESKRIVELSE 1:2011 Bolig levert i hht. til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) LEVERINGSBESKRIVELSE 1:2011 Bolig levert i hht. til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) FOR ET NYTT MESTERHUS Byggherre/Tiltakshaver/Forbruker Inngått mellom Byggmester Byggeplass Gnr./B.nr. : 46/1014 Kommune

Detaljer

Leilighetene selges etter Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad. (Bustadoppføringslova).

Leilighetene selges etter Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad. (Bustadoppføringslova). LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og kontraktstegninger. I slike

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE. www.riftcolosseum.no

TEKNISK BESKRIVELSE. www.riftcolosseum.no TEKNISK BESKRIVELSE RIFT COLOSSEUM TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner,

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014

LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014 LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014 Overhalla Hus AS, Skogmo, 7863 OVERHALLA, Telefon: 74 28 25 00, Telefax: 74 28 25 39 E-post: post@overhallahus.no, Internett: www.overhallahus.no Side 1 av 13 Standard

Detaljer

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE S.nr. 5251 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE utarbeidet av: februar 2012 fel OBOS Prosjekt BJERREGAARDSGATE VEDLIKEHOLDSNOKKELEN Utfort av: OBOS Prosjekt AS v / Thomas

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT 1 arkitektur planlegging Storgt 2, 6300 Åndalsnes 71 22 14 00 post@streken.no www.streken.no Org.nr. 980 663 248 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 INNLEDNING. SAMMENDRAG 00 BAKGRUNN

Detaljer