SAKSFRAMLEGG SAK: HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG SAK: HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/2038 Arkivnr.: V60 SAK: HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN I Saksdokumenter (vedlagt): II Saksdokumenter (ikke vedlagt): Høringsnotat- oppheving av konsesjonsloven og boplikt, Landbruks- og matdepartementet 15. oktober III Saksutredning: Saken gjelder høringsuttalelse angående regjeringens forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten. Hele høringsnotatet legges ikke ved denne saka men litt om bakgrunnen for forslaget, gjeldende rett og konsesjonslovens formål og virkeområde gjengis. Hele høringsnotatet kan leses på departementets hjemmeside: Bakgrunnen for forslaget gjennomgås i kapittel: 1. Innledning Innholdet i høringsforslaget. Dette høringsnotatet inneholder forslag til oppheving av lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt endring av enkelte bestemmelser i lov 28.juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova). Konsesjonsplikten og boplikten foreslås opphevet uten å bli erstattet av andre regler. Oppheving av konsesjonsloven innebærer at reglene om boplikt i odelsloven også foreslås opphevet, fordi reglene må ses i sammenheng.

2 Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse (konsesjon) fra det offentlige. Forslaget styrker den private eiendomsretten, og gjør det enklere å få omsatt eiendom mellom private. Departementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at regjeringen i Prop. 124 L ( ) har foreslått å oppheve konsesjonslovens 9 første ledd nr. 1. Forslaget innebærer at det ved konsesjonsvurderingen ikke lenger skal legges vekt på om den avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling ved erverv av landbrukseiendom («priskontroll») Bakgrunnen for høringsforslaget. Regjeringen har i Sundvolden-plattformen lagt opp til vesentlige endringer når det gjelder reglene om fast eiendom. Den enkelte bonde skal gis større råderett over egen eiendom, blant annet ved at konsesjonsloven og boplikten oppheves. Det er samtidig et mål å gjennomføre forenklinger og å redusere landbruksbyråkratiet. Konsesjonslovens bestemmelser kan begrense selgers vilje til å legge eiendommen ut på salg i et åpent marked. Reglene kan derfor være til hinder for et effektivt marked for omsetning av konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Dette kan blant annet få som følge at rekrutteringen til næringen svekkes. Videre kan markedsbegrensinger gjøre det vanskelig for aktive næringsutøvere å få kjøpt tilleggsjord, noe som igjen på sikt kan svekke mulighetene for effektiv og rasjonell landbruksdrift. Gjeldende bestemmelser kan også dempe investeringslysten og dermed svekke driftsgrunnlaget på en del eiendommer. Behovet for å oppheve konsesjonslovens bestemmelser, samt odelslovens bopliktbestemmelser, er nærmere omtalt i kapittel 15. Forslaget i dette høringsnotatet bygger opp om målene i regjeringens politiske plattform. Høringsnotatet inneholder deretter en historisk gjennomgang av bakgrunnen for dagens regelverk og avslutter kapittelet slik: Da konsesjonsloven av 1974 trådte i kraft, lå avgjørelsesmyndigheten i konsesjonssaker til departementet. I årene som fulgte har myndigheten gradvis blitt overført til regionale og deretter til lokale myndigheter. I 2004 ble alle konsesjonsavgjørelser og alle avgjørelser om boplikt lagt til kommunene som første instans. I kapittel 3 gjøres det rede for gjeldende rett og her heter det bl. a. : 3. GJELDENDE RETT 3.1 Innledning Konsesjonslovens regler om konsesjonsplikt er begrunnet med det offentliges behov for å ha kontroll med eiendomsoverdragelser som kan ha betydning for nasjonale interesser. Inngrep i den private eiendomsretten begrenser eiers adgang til fri utnyttelse av sin eiendom, og har gjennom tidene vært et omdiskutert tema. Konsesjonsplikten har derfor også en ideologisk side. Professor dr. juris Torgeir Austenå har i sin bok Konsesjonsreglane for fast eigedom fra 1978 beskrevet dette på følgende måte: Det sentrale målet for konsesjonsreglane er ut frå fleire omsyn å få kontroll med den juridiske disposisjonsretten over fast eigedom. Dermed er ein inne ved hjarterøtene av spørsmålet om kva eigedomsrett er og kva posisjon eller funksjon den skal ha i vårt samfunn.

3 Friheten til selv å bestemme over egen eigedom er en sentral verdi i vårt samfunn, og regjeringen har i sin politiske plattform understreket at eiendomsretten er en grunnleggende rett som bør styrkes. Se omtale av behovet for endring i kapittel Konsesjonslovens formål og virkeområde Gjeldende konsesjonslov har til formål..å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet.., jf. konsesjonsloven 1. Bestemmelsen gir en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn. Lovens formålsbestemmelse legger opp til at en rekke hensyn skal tilgodeses. Dette gjelder blant annet hensynet til framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser, samt hensynet til bosettingen. Konsesjonsloven er ingen spesifikk landbrukslov som ensidig skal tilgodese landbruksnæringens interesser, men loven har størst betydning ved erverv av landbrukseiendom, og der kommunene har innført lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense 3.3 Konsesjonsplikten Innledning Konsesjonsloven er begrunnet ut fra at enkelte erverv kan være i strid med samfunnets behov for utnyttelse av eiendommen. Loven åpner for at forvaltningen skal foreta konkrete avveininger hvor både bruk og vern står sentralt. Konsesjonsplikten innebærer at et erverv krever godkjenning fra konsesjons-myndighetene. Kommunen avgjør saken i første instans. Søknad om konsesjon kan innvilges, avslås eller innvilges på slike vilkår som er påkrevd for å fremme lovens formål. Virkningen av at konsesjon ikke gis, er at erververen enten må sørge for at overdragelsen blir omgjort, eller at eiendommen blir overdratt til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon, jf. 18. Se kapittel Konsesjonspliktens omfang Konsesjonsloven 2 oppstiller som hovedregel at fast eiendom ikke kan erverves uten konsesjon. Det er imidlertid mange og viktige unntak fra denne hovedregelen. Dersom ervervet omfattes av ett av unntakene, er det ikke nødvendig å søke konsesjon. Loven omfatter etter 2 andre ledd ikke erverv som er konsesjonspliktige etter enkelte andre lover. I tillegg en det en rekke unntak fra konsesjonsplikten som følger av forskrift fastsatt etter konsesjonsloven 2 tredje ledd, se forskrift av 8. desember 2003 nr om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord (konsesjonsforskriften). Det er videre gjort unntak fra konsesjonsplikt på grunnlag av eiendommens karakter ( 4) og unntak på grunnlag av erververens stilling ( 5). Kongen kan imidlertid gi forskrift som setter enkelte av disse unntakene ut av kraft ( 7), se nærmere i kapittel 3.5. Lovens mange unntak innebærer at konsesjonsplikten i all hovedsak gjelder overdragelse av landbrukseiendom over en viss størrelse, overdragelse av fast eiendom der kommunen har innført lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (se kapittel 3.5), samt enkelte overdragelser av ubebygde tomter eller arealer. De viktigste paragrafene i konsesjonsloven i forhold jordbruket, er 1, 4,5 og 9 og disse gjengis nedenfor:

4 1.(lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn. 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen. 4.(unntak på grunnlag av eiendommens karakter) Konsesjon er ikke nødvendig ved erverv av: 1. ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus, dersom tomten ikke er større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. 2. ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus som ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndelinger foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. 3. andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg. 4. bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 25 dekar. Konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 1 og 2 er betinget av at tomten blir bebygd innen 5 år. Konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 3 er betinget av at erververen ikke foretar bruksendring i strid med planen. I områder som er regulert i reguleringsplan, er konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 4 betinget av at erververen ikke foretar bruksendring i strid med planen. Det samme gjelder når eiendommen i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg eller til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 4 kan settes ut av kraft ved forskrift etter 7 første ledd. 5.(unntak på grunnlag av erververens stilling) Konsesjon er ikke nødvendig når erververen er: 1. eierens ektefelle, eller er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken, eller er i svogerskap med eieren i rett oppstigende linje, forutsatt at eieren har sitt konsesjonsforhold i orden. Konsesjonsplikt kan likevel følge av 7 annet ledd. 2. odelsberettiget til eiendommen. 3. staten. 4. den fylkeskommune eller kommune der eiendommen ligger, såfremt ervervet gjelder en eiendom i område som omfattes av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven, og eiendommen i planen er utlagt til annet enn landbruksområde eller ervervet skjer ved ekspropriasjon. Et kommunalt tomteselskap der vedkommende kommune

5 har minst halvparten av kapitalen og flertallet i styret, likestilles med kommunen når det gjelder konsesjonsfrihet etter dette nummer. 5. bank eller annen institusjon som Kongen har godkjent i denne sammenheng, når ervervet skjer gjennom tvangssalg for å redde en fordring som erververen har panterett for i eiendommen. Eiendommen må selges videre innen to år. Fristen regnes fra stadfestingen av auksjonsbudet og kan forlenges av departementet. Ved erverv av bebygd eiendom hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 25 dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 1 og 2 betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst 5 år. Som bebygd eiendom regnes her eiendom med bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig. Det samme gjelder eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring dersom tillatelse til bebyggelse er gitt med sikte på boligformål. Erverver gjenlevende ektefelle eiendom fra sin avdøde ektefelle som eier eller ved uskifte, skal botiden gjenlevende har gjennomført før overtagelsen regnes mot plikttiden. Første og annet ledd gjelder tilsvarende for samboere i ekteskapslignende forhold. Som samboere etter bestemmelsen her regnes samboere som fyller vilkårene i arveloven 28 a. 9.(særlige forhold for landbrukseiendommer) Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antallet sameiere økes. Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. Første ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd nr. 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment. Som gjengitt i kapittel 3.2, andre avsnitt er konsesjonsloven ingen spesifikk landbrukslov som ensidig skal tilgodese landbruksnæringens interesser, men loven har størst betydning ved erverv av landbrukseiendom, og der kommunen har innført lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. VURDERING Regjeringen foreslår å oppheve konsesjonsloven av 28.november 2003 nr. 98 og å gjøre visse endringer i odelsloven for å tilpasse odelsloven i forhold til dette.

6 I kapittel 5 i høringsnotatet gjøres det nærmere rede for behovet for å fjerne konsesjonsloven. Følgende hovedelementer kan trekkes ut herfra: - større råderett over egen eiendom - konsesjonsloven begrenser selgers vilje til å legge eiendommen ut for salg og hindrer en effektiv omsetning av konsesjonspliktige eiendommer - rekrutteringen svikter - gjør det vanskelig å kjøpe tilleggsjord - demper investeringslyst - boplikt gjør at folk vegrer seg for å kjøpe landbrukseiendom Regjeringen mener at eiendomsretten er en grunnleggende rett som bør styrkes. I høringsnotetet vises det til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon første tilleggsprotokoll artikkel 1 første ledd, som lyder slik i norsk oversettelse: Art. 1. Vern om eiendom. Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper. Regjeringen vil fjerne konsesjonsloven men beholde driveplikten for jorda. Fjerning av konsesjonsloven vil styrke den private eiendomsretten, f.eks ved at priskontrollen fjernes. Samtidig kan en virkning bli at dyrka jord blir et spekulasjonsobjekt. Pengesterke personer vil kunne utkonkurere ungdom som ønsker å kjøpe seg en gård for å drive jordbruk. Dermed vil resultatet bli det motsatte av det regjeringen sier den ønsker, nemlig at en friere omsetning kan gjøre det lettere for interessert ungdom å få tak i gårdsbruk. En av innvendingene mot konsesjonsloven fra regjeringen, er at priskontrollen (se 9 pkt. 1i konsesjonsloven), gjør at eiere kvier seg for å legge eiendommen ut for salg. Når prissettingen ikke bare skjer ut fra en markedsverdi, blir prisen for lav til at selger kan kjøpe seg ny bolig uten å må ta opp nytt lån. I Alstahaug har vi eksempel på at det er inngått avtale om salg av et gårdsbruk, men at salget er stoppet pga manglende finansiering, ikke at avtalt pris var for høy. Manglende egenkapital gjør at aktuelle kjøper ikke får finansiering. Fri prisfastsetting vil derfor være til liten hjelp. Det skal bemerkes at den aktuelle eiendommen ligger i utkanten av kommunen. Muligheten for å skaffe seg arbeid utenfor bruket er derfor mindre enn i mer sentrale strøk og dette kan påvirke muligheten for finansiering. Bedre lønnsomhet i landbruket kan være et bedre tiltak enn fri prisfastsetting. I høringsnotatet blir det også vist til statistikk for avgjørelser av konsesjonssaker som gjelder landbrukseiendommer. Det blir vist til at bare 3% av sakene blir avslått og at konsesjonsbehandlinga er et unødvendig byråkrati. Det pekes imidlertid også på at når reglene i konsesjonsloven eksisterer, så kan det bidra til å dempe prispresset Regjeringa mener også at konsesjonsloven gir unødvendige administrasjonskostnader, både for det offentlige og private. I Alstahaug er gebyret for konsesjonsbehandling kr. 5000,-. Må du søke konsesjon fordi du ikke ønsker å bosette deg på eiendommen, slipper du gebyret.

7 Dersom regjeringa er bekymret for store private kostnader ved kjøp av eiendom, kunne man kanskje sett på dokumentavgifta, som for en eiendom med verdi kr. 5 mill blir på om lag ,- mens du for en eiendom med verdi 1 mill slipper unna med om lag 25000,-, og jobben med registrering er vel stort sett den samme. Når det gjelder boplikten mener regjeringa at denne tar fra folk lysten til å investere i landbrukseiendom, spesielt dersom eiendommen ligger langt fra et tettsted. Dette kan jo være et poeng for familier med små barn. Små bygdeskoler legges ned og det samme skjer med nærbutikken. Men hvorfor vil noen investere i en landbrukseiendom som ligger langt fra et tettsted når de allikevel ikke vil bo på eiendommen? Det er nærliggende å mene at investeringen da er et spekulasjonsobjekt. Overtar du en landbrukseiendom i dag, plikter du å bosette deg på eiendommen innen et år og bo der i fem år. Deretter kan du bosette deg der du vil, men det er fortsatt driveplikt på jorda og driveplikten kan oppfylles med å leie ut jorda. I løpet av disse fem åra har du kanskje etablert et sosialt nettverk som gjør at du og eventuelle familie fortsatt ønsker å bo på eiendommen. Regjeringa mener konsesjonsloven skaper behov for et unødvendig offentlig apparat. Fjerning av konsesjonslov og boplikt vil allikevel gi behov for kontroll av driveplikt. Det tette båndet mellom eier og bruker har de siste hundre åra vært sentrale i norsk landbruk. Boplikten er viktig i denne sammenhengen. Erfaringer viser at bønder steller egen jord bedre enn leiejord. I kapittel Boplikt på landbrukseiendom, heter det bl.a.: Reglene i jordloven om oppfyllelse av driveplikt ved bortleie gjør det mulig for ny eier å overta uten å drive gården selv. Dersom boplikt på landbrukseiendom fjernes, åpner det for at også den som ønsker å leie ut boligen kan overta. Flere enn i dag kan med en slik løsning få et passivt forhold til den landbrukseiendommen de eier. Departementet har imidlertid ikke grunn til å tro at en slik utvikling er påregnelig for et stort antall landbrukseiendommer. Undersøkelsene som er referert i vedlegg 1 viser at eierens følelser for for eiendommen i mange tilfeller er bestemmende for hvordan eiendommen blir brukt, slik at lovgivningen er av underordnet betydning. Etter landbruks- og miljøvernenhets syn er vi her ved et sentralt spørsmål. Formålet med regelene om boplikt er å bidra til å opprettholde og styrke bosetttingen, ivareta hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandsskap hensyn. Hvorfor vil noen kjøpe en landbrukseiendom dersom man vil leie ut både jorda og boligen? Hvordan oppstår følelser for eiendommen dersom du ikke bor der? Dette kan være en aktuell situasjon for folk født og oppvokst på en landbrukseiendom, men som ikke har deltatt aktivt i drifta, men fjerning av konsesjonsloven vil jo ikke hjelpe interessert ungdom inn i landbruksnæringa via et fritt marked. Bo- og driveplikt kan i slike tilfeller bidra til at en eiendom kommer på salg.

8 I høringsnotatet sier regjeringa også at fjerning av konsesjonsloven kan gjøre det enklere for aktive bønder å skaffe seg tilleggsjord. Jordloven åpner i dag for fradeling av større tomter rundt eksisterende tun, dersom restarealet selges som tilleggsjord til et nabobruk. Også i Alstahaug kommunes landbruksplan er det åpnet for tomter på dekar i slike tilfeller. I arealdelen av kommuneplanen er det imidlertid sagt at i LNF-sone 1, er det ikke tillatt med bygging som ikke er relatert til primærnæringen. Slike saker er derfor avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningsloven og er gjerne et større hinder for den som ønsker å kjøpe tilleggsjord, enn konsesjonsloven. Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og jordloven, kan i denne sammenheng være et like viktig virkemiddel som fjerning av konsesjonsloven. Norge har en målsetting om å øke matproduksjonen de nærmeste årene. Nåværende regjering ønsker å gjøre dette gjennom «å slippe bøndene fri». Heve kvotetaket for melkeproduksjon og høyere konsesjonsgrenser for produksjon av lyse kjøttsalg samt fjerne konsesjonsloven. Fjerning av konsesjonsloven med priskontroll og boplikt, skal bl.a. gjøre det lettere for ungdom å få kjøpt seg en gård. Blant annet ved at flere eiendommer legges ut for salg. Landbruks- og miljøvernenheten i Alstahaug kommune mener at fri prisfastsetting derimot vil gjøre det vanskeligere for ungdom å få kjøpt seg en gård. Spesielt i sentrale strøk vil ungdom uten stor egenkapital kunne bli presset ut til fordel for pengesterke mennesker som ønsker seg en attraktiv eiendom, hovedsakelig for spekulasjon/rekreasjon/jakt. Driveplikten ønsker de så å oppfylle ved å leie ut jorda, eller leie ut hele eiendommen. Fjerning av konsesjonsloven vil dessuten lettere åpne for at aksjeselskap eller matvarekjeder kjøper opp gårdsbruk og dermed skaffer seg kontroll over førsteleddet i primærproduksjonen og utviklingen vil gå mot et leilendingssystem i norsk landbruk. Regeringen mener priskontrollen på landbrukseiendommer demper investeringslysten hos bønder, fordi man risikerer å ikke få igjen pengene en investerer ved salg av eiendommen. Det er vanlig at store investeringer foretas like etter at du har kjøpt en eiendom. De fleste investeringer gjøres for å skaffe den enkelte mulighet for å kunne ha et levebrød på gården, og bedre lønnsomhet i landbruket vil ha større betydning for investeringslysten enn fjerning av konsesjonsloven. Spørsmålet om fjerning av konsesjonslov og boplikt er av en slik karakter at det vanskelig lar seg gjøre å skille de faglige og politiske vurderinger. Landbruks- og miljøvernenhet mener imidlertid at konsesjonsloven og boplikt har vært viktige elementer i landbrukspolitikken og bidratt til at vi i Norge fortsatt har landbruksproduksjon i store deler av landet. Fjerning av konsesjonsloven og boplikten skal i følge høringsnotatet styrke den private eiendomsretten. Jordloven og plan- og bygningsloven legger imidlertid begrensinger på den enkelte grunneiers muligheter for å disponere helt fritt over egen eiendom. Den største forskjellen for den private eiendomsretten blir da retten til få en fri prissetting på landbrukseiendom. Landbruks- og miljøvernenheten har vanskelig for å se at dette skal gjøre det lettere for interessert ungdom å få kjøpt seg en gård. Lovendringen blir derfor til fordel til de som skal slutte i næringen og neppe være positiv for rekrutteringen.

9 Når eiendom ikke kommer på salg, kan det også skyldes at eierne avventer for å se om ikke noen av barna vil overta, og ikke at konsesjonsloven stopper et salg. I forbindelse med utsendelsen av høringsnotatet, hevdet landbruks- og matministeren at gårder i Norge står tomme og mente konsesjonsloven var et hinder for at disse kom på salg. En tredjedel av disse er imidlertid så små at de kommer under grensa for konsesjon og kan derfor fritt omstttes. Det fins ingen lett tilgjengelig statistikk for Alstahaug. IV Saksbehandlers forslag til uttalelse: Alstahaug kommune, ved formannskapet som kommunens landbruksnemnd, mener konsesjonsloven og boplikten er viktig for å opprettholde familielandbruket og spredt bosetting. Det nære forholdet mellom eier-bruker, er viktig for å holde dyrka jord i god hevd. Kommunen tror i motsetning til det som er anført i høringsnotatet, at en fri omsetning av landbrukseiendommer ikke vil gjøre det lettere for interessert ungdom å komme seg inn i landbruksnæringa. Fjerning av konsesjonsloven og boplikten vil kunne gi ei utvikling mot et leilendingssystem i norsk landbruk. Alstahaug kommune ber derfor om at det ikke gjøres endringer i konsesjonsloven og boplikten som foreslått i høringsnotat av 15. oktober Sandnessjøen, den 24.november 2014 V Enhetsleders forslag til uttalelse: Svein Åsen Prosjektleder landbruk Tiltrer saksbehandlers forslag til uttalelse. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens forslag til uttalelse: Tiltrer enhetsleders forslag til uttalelse Hans Løvmo Landbruks- og miljøvernsjef Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Høringsnotat Oppheving av konsesjonsloven og boplikt Forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endringer i

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Odels-, konsesjonslov og jordlov

Odels-, konsesjonslov og jordlov Odels-, konsesjonslov og jordlov Skrevet av: Ingvild Nesset, Birgit Sundal, May-Alice Bjurstrøm, Anne Mette Laurendz Lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelsloven) Loven er inndelt

Detaljer

Innst. O. nr. 90. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen

Innst. O. nr. 90. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Innst. O. nr. 90 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 44 (2008 2009) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon

Detaljer

En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid

En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid Magnar Forbord Notat nr. 5/06, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim

Detaljer

Skatteetaten. Landbruk

Skatteetaten. Landbruk Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [juni 2010] Skatteetaten Landbruk juni 2010: språklig gjennomgang punkt 1.1 - presisering punkt 1.2 - begrepet landbruksdrift uaktuelt punkt 3 - nye konesjonsgrenser

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.01.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sakliste - tilleggssak

Sakliste - tilleggssak Sakliste - tilleggssak STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 28.01.2014 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 14/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE BESTEMMELSEN OM "PRISKONTROLL"

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsal øst Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Møte fredag den 30. mars kl. 11.50. President: Jorunn Ringstad

Møte fredag den 30. mars kl. 11.50. President: Jorunn Ringstad 2001 30. mars Endr. i konsesjonsloven og odelsloven mv. 341 Møte fredag den 30. mars kl. 11.50 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 28): 1. Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i konsesjonsloven

Detaljer

Orientering om gjeldende planer og regelverk

Orientering om gjeldende planer og regelverk Orientering om gjeldende planer og regelverk Regionale miljøkrav, husdyrgjødsel, avløpsslam, konsesjonsregler og jordlova Jon Gunnar Weng Landbrukskontoret HSA NB!!! SØKNADER NB!!! Areal en søker på SKAL

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Advokatene Finholt og Halaas Boks 7 21 Lillestrøm Deres ref Vår ref Dato 2712 /FLA 17.1.27 Klage over Statens landbruksforvaltnings vedtak om å omgjøre Hedmark

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Driveplikten etter jordloven

Driveplikten etter jordloven Rundskriv Kommunene, fylkeslandbruksstyrene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning Nr. M/3-2009 Vår ref: 200900001 Dato: 26. juni 2009 Rundskriv M-3/2009 Driveplikten etter jordloven Postboks 8007

Detaljer

Abstract (Norsk) Abstract (English)

Abstract (Norsk) Abstract (English) Boplikt på helårsboliger og boligpriser Residence requirements and house values Jan Erik Bustnes Institutt for landskapsplanlegging Masteroppgave 30 stp. 2012 Forord Dette er en masteroppgave skrevet ved

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg

INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg Eventuelt forfall meldes til Gry Løberg, telefon 32 22 0495 91 75 73 73 gry.loberg@lier.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer