SAKSLISTE. Berg kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Berg kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2013 Tid: 09.00"

Transkript

1 Berg kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/13 13/174 NF- MI EIENDOM- SØKNAD STØTTE VENTILASJONSANLEGG 23/13 13/721 NF - DESTINASJON SENJA - SØKNAD TILSKUDD Skaland, Guttorm N ergård ordfører

2 Sak 22/13 NÆR-Sak 22/13 NF- MI EIENDOM- SØKNAD STØTTE VENTILASJONSANLEGG Saksbehandler: A.rkivsaksnr.: 13/174 Wenche Pedersen Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 22/13 Næringsfondet Møtedato I lll1 stilling: l. Ml Eiendom AS innvilges tilskudd stort kr til investering i ventilasjonsanlegg kombinert med avsug for sveisegas som beskrevet i søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. MI Eiendom AS.innvilges i tillegg lån kr Lånets løpetid settes til 6 år. 5. Dekning over kommunalt utviklingsfond. Skaland Bjørn Rådmann redriksen ide 2 av 7

3 Sak22/13 Vedlegg: Søknad nr Saksopplysninger: Saka behandles etter "Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Berg" vedtatt , og "Behandlingskriterier for næringsfondene i Berg" vedtatt I henhold til kommunens delegasjonsreglement 2-3 er det næringsfondsstyret som skal fatte avgjørelser i henhold til retningslinjer vedtatt i Berg kommunestyre Saka gjelder søknad om støtte til investering i ventilasjonsanlegg kombinert med avsug for sve1segass. Søknadsbeløp kr Sum budjsett kr Søker er MI Eiendom AS ved Aid Einarsen. Prosjektleder er Torgeir Tobiassen. MI Eiendom AS leier ut lokaler til Maritim Installasjon AS i Senjahopen. Selskapet har også en båtslipp som Maritim Installasjon AS benytter. Grunnet nye krav til mekaniske bedrifter er det nå påkrevet å investere i nytt og vesentlig større ventilasjonsanlegg kombinert med avsug for sveisegass. Målet med prosjektet er å kunne tilby Maritim Installasjon og dets ansatte et så godt arbeidsmiljø at dette bidrar til utvikling og rekruttering. Samtidig skal bedriften tilfredsstille myndighetenes krav til luftkvalitet og arbeidsmiljø. Søknad er vedlagt tilbud på utstyr og arbeid fra Mathiassen Ventilasjon og Maritim Installasjon. Vurdering: Prosjektet er i tråd med vedtatt næringsfyrtårn i Berg (2011). Maritim Installasjon som leier lokalene hos MI Eiendom, leverer en viktig tjeneste i Senjahopen Fiskerihavn. I henhold til søknaden er behovet for mekaniske tjenester økende. Spesielt fremmedflåten gir uttrykk for at de setter pris på at dette tilbudet eksisterer i havnen. Det har tidligere vært gitt støtte til bedrifter til investering i utstyr grunnet nye krav. Eksempel er butikkene i Senjahopen og på Skaland som i 2012 fikk midler til utskifting av kortautomater til bensinpumper grunnet nye krav. Behov for støtte er godt dokumentert gjennom vedlegg av tilbud som samsvarer med kostnadsplan. I henhold til gjeldende behandlingskriterier for næringsfond pkt 2, kan det ytes støtte med inntil 50% av totalbudsjett. Søknadsbeløpet ligger innenfor dette. Søknaden dreier seg om støtte til investering. Behandlingskriterienes pkt 3, sier at støtte som hovedregel skal gis med både lån og tilskudd med fordelingen 50/50. For å sikre handlingsrom for næringsfondet første halvår 2014 er det innstilt på å ikke støtte søknad fullt ut. Dette er også i tråd med søknadsbehandling i siste møte i næringsfondet. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 3 av 7

4 RF BERG KOMMUNE Acimln/strasjQnen Avu.1<;0;<c;.-, tv(q -----, - 5 MAR 2013 Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2013 Kommunalt næringsfond Søknad på tilskudd og lån til ventilasjonsanlegg Arkivsak Kort beskrivelse Ml Eiendom leier ut lokaler til Maritim Installasjon AS i Senjahopen. Selskapet har også en båtslipp som Maritim Installasjon benytter. Grunnet nye krav til mekaniske bedrifter er det nå påkrevet å investere i nytt og vesentlig større ventilasjonsanlegg kombinert med avsug for sveisegass. Pr dato er det ikke installert avsug for sveisegass. Prosjektbeskrivelse Installering av balansert ventilasjonsanlegg som tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav samt avsug for sveise røyk. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker/ Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Ml Eiendom AS Aid Einarsen Torgeir Tobiassen Senjahopen SENJAHOPEN Senjahopen SENJAHOPEN Senjahopen SENJAHOPEN Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Senjahopen Fiskerihavn er, som næringsfyrtårn i Berg kommune, avhengig av å kunne levere fiskerinæringen en rekke tilbud. Behovet for mekaniske tjenester med reparasjon, vedlikehold og slippsetting av båter er økende. Spesielt gjelder dette for fremmede fiskefartøy som setter stor pris på at dette tilbudet eksisterer i havnen. For enkelte er dette sågar et krav når de skal vurdere hvilken fiskerihavn de skal levere i. Skal Maritim Installasjon AS klare å opprettholde sin aktivitet og sågar øke denne må arbeidsmiljøet være tilfredsstillende eller aller helst være meget godt. Mangel på fagfolk er en utfordring og omsøkte tiltak vil være helt nødvendig for bedriftens utvikling. For Ml Eiendom AS er denne investeringen av en slik størrelse at lån og tilskudd fra Berg kommunes -l-

5 RF næringsfond vil være viktige elementer i tinansieringen. Pr i dag tilfredsstiller ikke dagens ventilasjonsanlegg de krav Arbeidstilsynet detter til luftkvalitet. Avsug for sveisegass har aldri vært tilfredsstillende løst. Prosjektmål Ml Eiendom skal kunne tilbys Maritim Installasjon AS og dets ansatte et så godt arbeidsmiljø at dette bidrar til utvikling og rekruttering. Samtidig skal bedriften selvsagt tilfredsstille myndighetenes krav til luftkvalitet e.t.c. Forankring Investeringen er forankret i behovet for å tildfredsstille myndighetenes krav til luftkvalitet samtidig som leietager er avhengig av denne for å kunne rekruttere fremtidige ansatte. Investeringen er også forankret i Berg kommunes næringsplan hvor Senjahopen Fiskerihavn er definert som Næringsfyrtårn. Prosjektorganisering Gjennmføringen av investeringen vil bli ledet av Maritim Installasjon AS v/torgeir Tobiassen. Samarbeidspartnere Maritim lnstallsjon vil her være samarbeidspartner under gjennomføring, Aktiviteter Montering av ventilasjonsanlegg og avtrekkssystem for sveise røyk. Målgrupper Målgruppe er kommunens eneste bedrift som leverer mekaniske tjenester til fiskefartøy og fartøy tilhørende havbruksnæringen. Resultat Et tilfredsstillende og godt arbeidsmiljø for leietagers ansatte. Effekter Økt effektivitet grunnet bedre arbeidsmiljø og dermed bedre muligheter for å rekruttere nye medarbeidere. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Investeringen planlegges gjennomført i løpet av våren Kostnads plan Tittel SUM Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning Forarbeid, fundament e.t.c Sveiseatrekk i verksted

6 RF l Sum kostnad l Finansieringsplan Tittel SUM Berg kommune Egenkapital Lån fra finansinstitusjon l Sum finansiering l Geografi 1929-Berg Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Tilbud avtrekksvifter.jpg [1].pdf Tilbud ventilasjonsanlegg og sveiseavsug

7 +l') (j ill ekanisk.. ar i hn lnslnllus,;on ots \'ct ksted --Butikk-- :Halin:.:- Slipp (;sin ri lager-- TreYan:r -- u!,ierililtu. MI Eiendom AS 9386 Senjahopen Vi takker for forespørsel og kan tilby følgende: Laging og montering av fundament/fester til avtrekksvifter. Assistanse Mathisen ved montering av avtrekksvifter. Pris materiell og arbeid; 99500,00 eks mva. Med hilsen Maritim Installasjon AS { - d [ 'Y'(Xf. EinaJsen Pb SENJAHOPEN E-post: ril'rn.;la_s.d_q Org. nr.: NO MVA Tlf.: / Faks: 77 BS Bankgiro: (Nordlandsbanken) Foretaket er registrert l Foretaksregistret. C:\Users\aid.M.-\RITJME\Documents\Tilbud Ml Eiendom Ø\'trl'kks,ifter.doc

8 MI Eiendom AS () mathiassen W å illt\1 [e] j blikkenslager Adres a: Sjøgl 32 Boks g Finnsnes T!t 77 as 25 oo Fa O i firm no w. :w meth'as!.en no Foretaksreglstrort: NO MO MV/1. Deres ref.: L':saiass n. SM 1 ROl\2 TILBUD PÅ VENT.ANLEGG OG SVEISEAVSUG FOR VERKSTED SEN,JAHOI EN. Vi takker for henvendelsen og har herved gleden av og komme med følgende tilbud på levering og montering av ventilasjonsanlegg og svciseavsu for ovcmcvnte prosjekt, i h.hold til møte hos dere., Ventilasjonsanlegg Balansert ventilasjon m/varmegjennvinning(rotor) kap ca.4000m3/h kr ,- Prosjektering,reise etc. kr 8000,- Sum eks mva kr ,- Sveiseavtrekk i verksted. l stk vifte N40 2,2kw 3 fas inkl stativ,vifte har kap.for 3 avsug 2 stk avsugsarmer 3m inkl belysning og startfstopp vifte l stk vingarm lengde 6m med avsugskanal ø200 l stk svingarm lengde 4,2 m med avsugskanal ø200 2 stk forlengcseskabel for bryter og belysning 2 stk veggkonsoll Kr ,- kr ,. kr ,- kr ,- kr 1664,- kr 1528,- Det er beregnet og bruke eksisterende kanal,men noe må kompletteres. Kanal er ø500-og ø200 m deler og ytterveggsdst Monterings og reisekostnader Sum eks mva kr 7500,- kr , kr ,-

9 Sum totalt fot begge systcmcl' cks.mva kl', ,- NB.dct er opplyst at overnatting holdes av dere. Alle priser eks. mva og gjelder i 6 mnd. KORT BESKRIVELSE A V ANLEGGET System: Systemet baseres på et anlegg med forvarmct friskluft, vannegjenvinning(roterende Varmeveksler) og balansert ventilasjon,dimcnsjonerende luftmengder i hht. Byggeforskriftene Aggregat plasseres på messanin i verksted,innlak og avkast føres ut gjennom yttervegg. Kanalnctt ligger montert over traverskran,tilluftsdoncr plassere ca 2m over gulv,slik at man får lufta ut ved gulv i arbcidsoncn,gunstig pgu,prcsser uforurcnst luft opp. Isolering: Inntaks og avkastkanaler isoleres, samt der hvor der er nødvendig med brannisolering. VVS-automatikk Automatikk for ventilasjonsanlegget er innebygget i aggregat. Bygningsmessige og elektriske hjelpearbeider: Bygningsmessige og elektriske hjelpearbeider er ikke medtatt. Ellers er det opplyst at eventuell ombygning av diverse slativer,samt demontering av gammelt utføres av dere. Øvrig: I prisen er også følgende medregnet: Søknad om godkjenninger Prosjektering og utarbeidelse av arbeidstegninger for ventilasjonsanlegget i M=l:50 Innregulere anlegget luftteknisk inkl. rapp01t Merking av kanaler og komponenter Utarbeide og levere drifts- og vedlikeholdsinnstruks Prosjekterings- og hyggemøter FerdigbefCiring og garantibefaring

10 Vi håper tilbudet er av interesse og ber Dem la kontakt dersom noe er uklart. Med hilsen mathiassen VENTILASJON blikkenslager s,f,l i daglig leder

11 Sak 23/13 NÆR-Sak 23/13 NF- DESTINASJON SENJA- SØKNAD TILSKUDD Saksbehandler: Arkivsaksm.: 13/721 Wenche Pedersen Arki :223 Saksnr.: Utvalg 23/13 Næringsfondet Møtedato Innstilling: 1. Destinasjon Senja inn.vilges tilskudd st01t kr til videreføring av destinasjonsarbeidet i m llomperjode fram til forventet omorganisering av destinasjonsstrukturen er avklart. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over fond for regionale utviklingsprosjekt. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann Side 5 av 7

12 Sak23/13 Vedlegg: Søknad nr Saksopplysninger: Saka behandles etter "Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Berg" vedtatt , og "Behandlingskriterier for næringsfondene i Berg" vedtatt I henhold til kommunens delegasjonsreglement 2-3 er det næringsfondsstyret som skal fatte avgjørelser i henhold til retningslinjer vedtatt i Berg kommunestyre Saka gjelder søknad om tilskudd til videreføring av destinasjonsarbeidet i mellomperiode fram til forventet omorganisering av destinasjonsstrukturen i hele landet, inkludert Troms. Søknadsbeløp kr Sum budjsett kr l Søker er Destinasjon Senja ved Stig Stokkland. Prosjektleder er Destinasjon Senja. I søknad henvises til møte med ordførerne i de fire Senja-kommunene, samt fylkesråd for næring i september i år. I utgangspunktet skulle utredningen om destinasjonsstrukturen for hele landet foreligge i Dette arbeidet er forsinket. Under forventning om at dette arbeidet vil skape føringer for hvordan destinasjonsarbeidet, også i Senja-regionen, vil organiseres og finansieres, søkes i mellomtiden om videreføring av støtte fra de fire Senjakommunene og Troms fylkeskommune. Målsetningen på kort sikt er å videreføre destinasjonsarbeidet for medlemsbedriftene og kommunene. Dersom en må legge ned virksomheten, vil regionens posisjon i forhold til destinasjonsstrukturen svekkes, heter det i søknaden. Det anses om viktig å opprettholde virksomheten. Langsiktig mål er å utvikle Senja til ett av nordnorges 5 beste reisemål. Det arbeides ut fra følgende langsiktige delmål: l. Ta posisjon i reiselivslandskapet 2. Etablere en solid plattform for organisasjonen 3. Selge Senja! 4. Utvikle Senja som reisemål. Vurdering: In-sak 22/11 ble det innvilget støtte til prosjektet for to år. Deretter skulle ordningen evalueres. I og med at en helhetlig utredning av destinasjonsstrukturen er under utarbeidelse vil det være formålstjenlig å avvente denne før en eventuell evaluering. En endelig avgjørelse på destinasjonstilhørighet vil måtte avklares regionalt, og det vil være naturlig at Berg kommune stiller seg bak den løsningen som velges. Side 6 av 7

13 Sak 23/13 I mellomtiden er det viktig at destinasjonsarbeidet for Senja-regionen opprettholdes, ikke minst med tanke på å posisjonere seg i foihold til den framtidige destinasjonsstrukturen. Søknaden dreier seg om såkalt "myk" støtte, og det har vært praksis å gi støtte kun i form av tilskudd til slike prosjekt. Denued er det i innstillingen sett bort fra behandlingskriterienes pkt 3, som sier at støtte som hovedregel skal gis med både lån og tilskudd med fordelingen 50/50. Støtten kan hentes fra fond for regionale utviklingsprosjekt. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 7 av 7

14 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår Berg nærings- og utviklingsfond Søknad om støtte til Destinasjon Senja Arkivsak Kort beskrivelse Det søkes om støtte til videreføring av destinasjonsarbeidet i Destinasjon Senja, for og fram til avklaring rundt destinasjonsstrukturen i Troms. Ut fra en årlig nøkkel på kr+ 8 kr/innbygger, beregnet ut fra 927 innbyggere. Prosjektbeskrivelse Videreføring av destinasjonsarbeidet i mellomperiode fram til forventet omorganisering av destinasjonsstrukturen i hele landet, inkludert Troms. Herunder oppgaver som - Senjaguiden - Nettsider og facebooksider - Håndtere henvendelser fra turister i sesong - Visnings- og presseturer -Arbeide for å sikre langsiktig drift av Senjafergene - Informasjon/ oppfølging medlemsbedriftene Reiselivsnæringa i Finnsnes-regionen genererte i hele 140 mill kr. i samlet omsetning, og er en av regionene med størst vekst. Godt destinasjonsarbeid er en av forutsetningene for videre utvikling og vekst i reiselivet. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker/ Prosjekteier Destinasjon Senja Org.nr: Postboks SILSAND Kontaktperson Stig Stokkland Heimveien BRØSTADBOTN Prosjektleder Destinasjon Senja Postboks SILSAND Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Destinasjon Senja har mottatt tilsvarende støtte fra kommunene i og 20 11, samt støtte fra Troms fylkeskommune. Dette som en tidsbegrenset oppfølging av fylkets utredning om reisemålsstrukturen i Troms. - 1-

15 RF Spesifikasjon Bakgrunn Vi henviser til møte med ordførerne i de fire Senja-kommunene, samt fylkesråd for Næring, Willy Ørnebakk, den 3. sept l utgangspunktet skulle utredningen om destinasjonsstrukturen for hele landet foreligge i Ut fra signaler fra fylkeskommunen som deltar i arbeidet er resultatet forsinket. Vi forventer at dette arbeidet vil skape føringer for hvordan destinasjonsarbeidet i Senja-området vil organiseres og finansieres. l mellomtiden vil Destinasjon Senja være uten finansiering utover medlemskontingent fra de vel 30 med le ms bed riftene. Derfor søker vi nå om videreføring av støtte fra de fire Senjakommunene og Troms fylkeskommune. Se vedlegg. Prosjektmål Målsettingen på kort sikt er å videreføre destinasjonsarbeidet for medlemsbedriftene og kommunene. Dersom vi må legge ned virksomheten, vi regionens posisjon i forhold til destianasjonsstrukturen svekkes. Derfor er det viktig å opprettholde virksomheten. Vårt langsiktige mål er å utvikle Senja til en av nordnorges 5 beste reisemål. Vi arbeider ut fra følgende langsiktige delmål: 1) Ta posisjon i reiselivslandskapet 2) Etablere en solid plattform for organisasjonen 3) Selge Senja! 4) Utvikle Senja som reisemål. Forankring Styret Medlemsmøte Møte med kommunene v/ ordførerne og fylkesråd for næring Willy Ørnebakk. Prosjektorganisering Reiselivssjef Lena Tru Issen. Samarbeidspartnere Medlemsbedriftene Kommunene Nordnorsk Reiseliv AS Troms fylkeskommune Innovasjon Norge Aktiviteter Senjaguiden -2

16 RF Nettsidene Facebooksider: Og annen områdemarkedsføring. Håndtere henvendelser fra turister i sesongen Visnings- og presseturer Arbeide for Senjafergene Informasjon/ oppfølging medlemsbedriftene Målgrupper Medlemsbedriftene Turister og turoperatører Reiselivsorganisasjonene Kommunene Resultat Videreføre og videreutvikle destinasjonsarbeidet. Effekter Fortsatt og økende vekst i reiselivsnæringa i Senja-området. Vil gi store ringvirkninger for øvrig næringsliv og gode samfunnseffekter i fht attraktive lokalsamfunn. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Kostnadsplan Tittel SUM Drift/ utvikling Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Bedriftene Berg nærings- og utviklingsfond Lenvik kommune Torsken kommune Tranøy kommune Troms fylkeskommune Sum finansiering Geografi Tranøy, 1928-Torsken, 1929-Berg, 1931-Lenvik

17 RF Vedleggsliste Søknad Senjakommunene og fylkeskommunen.pdf -4-

18 Berg kommune Tranøy kommune Torsken kommune Lenvik kommune Troms fylkeskommune Silsand, Søknad om videre støtte til Destinasjon Senja Innledning Vi viser til møte med ordførerne i Senja-kommunene og Troms Fylke v/ fylkesråd for næring Willy Ømebakk, der Destinasjon Senjas framtid var diskutert. Med bakgrunn i dette møtet søkes det herved om forlengelse av kommunal og fylkeskommunal medfinansiering fra 2014 og fram til evt. ny organisering av destinasjonsnivået er på plass. Om Destinasjon Senja Destinasjon Senja representerer fellesapparatet for reiselivsnæringa på Senja. Vårt formål er å utvikle og fremme Senja som reisemål, og ivareta interessene til reiselivsaktørene på Senja. Vårt langsiktige mål er at Senja skal bli ett av Nord-Norges 5 beste reisemål. Vi er en medlemsorganisasjon med ca 30 medlemsbedrifter og er lokalisert på Silsand under Senjastua. Som reiselivsorganisasjon ser vi at vi (som mange andre mindre destinasjonsselskaper) har for få ressurser i forhold til de oppgaver det forventes at vi skal løse. Vi har en begrenset personalressurs i form av daglig leder som representerer oss som en del av en halv stilling der hovedoppgaven er prosjektet «Reisemål Senja», et prosjekt som administrativt ligger i Berg kommune. Noen av våre oppgaver: Senjaguiden: norsk/#/1/ Nettsider: onsen ja. no Facebooksider: https://www.facebook.com/destinasjonsenja Håndtere henvendelser fra turister i sesongen. Visnings- og presseturer Arbeide for Senjafergene Informasjon/ oppfølging medlemsbedriftene.

19 Om utvikling i reiselivet i Senja/ Midt-troms I perioden har Finnsnes-regionen hatt 63% økning i hotellovernattinger og 57% økning i campingovernattinger. Samtidig har Senjafergene, internveien i Berg, etablering av en av 11 nasjonale turistvegstrekninger, og nå sist Torsken-pakken gjort Senja mer tilgjengelig for turistene. Det har de siste 20 årene vært en betydelig oppbygging av tilbud, med etablering og oppbygging av mange små og større reiselivsanlegg. Senja har videre et unikt utgangspunkt for reiseliv, med til dels ekstreme naturkvaliteter og autentiske lokalsamfunn, og med byen Finnsnes og fergeforbindelser som naturlige innfallsporter. TVproduksjoner som «Da damene dro», «Hell:fjord» og «Oppdrag Nord-Norge» har vært med og sette Senja på kartet. Sykkelrittet «Arctic Tour of Norway» kan være med og løfte sykkelturisme som reiselivsprodukt. Samtidig har vi en del utfordringer i forhold til å utvikle reiselivet. Manglende forutsigbarhet og kapasitet i Senja-fergene, dårlig skilting, veistandarden og for få og spredte tilbud langs hovedaksene generelt og Nasjonal turistveg spesielt, er noe som kan trekkes fram. På den annen side ser vi store muligheter i å utvikle naturbaserte opplevelser og å sørge for bedre nasjonal og internasjonal synliggjøring, markedsføring og salg av området og produktene. Ringvirkninger av reiselivsnæringa i Finnsnes-regionen. NHO Reiseliv har utarbeidet anslag over regionfordelt total omsetning i og rundt reiselivsnæringa. Tallene for Finnsnes-regionen viser en kraftig vekst de siste årene. Dette er med og underbygger behovet for godt destinasjonsarbeid. Kilde: Samlet omsetning skapt av overnattingsturismen Omsetning skapt etter ovemattingsmåte Mill. kroner. Valgt region. Prosent. Valgt region Hoteller... Private Hytter :; Camping/Hyttegrender IDO lo o o

20 Strategi for Destinasjon Senja Vi har i 2013 hatt en strategidiskusjon i styret, der vi har landet på 4 delmål/satsningsområder som vi ønsker å jobbe videre med. 1. Ta posisjon i reiselivslandskapet. Dersom det blir ett stort destinasjonsselskap i Troms etter konsernmodell, så ser styret for seg at vi kan være et lokalkontor som en del av dette. Dersom det imidlertid skulle bli flere selskap, så ønsker styret at vi skal rigges som et komplett destinasjonsselskap. 2. Etablere en solid plattform for organisasjonen. Vi ønsker en sterkere forankring i forhold til kommunene, vi må :fa på plass en langsiktig finansieringsmodell, vi må sikre at vi har rett kompetanse og bemanning i forhold til oppgavene, og vi må :fa et sterkere administrativt apparat. Det vil også være aktuelt å inkludere Sørreisa og Dyrøy til å delta i samarbeidet. Videre må vi ha et godt tilpasset medlemstilbud. Vi er fortsatt en nyetablert organisasjon og trenger tid til å «sette oss». 3. Selge Senja! En svært viktig oppgave for Destinasjon Senja er å bidra til synliggjøring, markedsføring og salg av området og bedriftene. 4. Utvikle Senja som reisemål Styret ønsker at Destinasjon Senja skal kunne igangsette og delta i prosjekter og tiltak sammen med bedriftene, kommunene og andre aktører. Styret ønsker videre at det settes i gang et arbeid med helhetlig reisemålsutvikling for Senja. Som en del av dette deltar vi aktivt i arbeidet med å sikre langsiktig drift av Senjafergene.

21 Reiselivsstrategi for Troms Troms fylke har i 2013 vedtatt «Strategi for reiselivet i Troms Satsningsområde l i fylkets reiselivsstrategi er «Organisering og samhandling», med målsetting om å utvikle reiselivet i Troms av sterke og kompetente reiselivsorganisasjoner. Der heter det videre: -Støtte til destinasjonsnivået og reiselivets fellesselskaper er viktig for å sikre videre utvikling. Destinasjon Senja anser at vår strategi i sum samsvarer godt med fylkeskommunens reiselivsstrategi og kommunenes satsinger. Breitind. foto Sissel Lanset

22 Finansieringsmodell2011/12- og beregning av grunnlag for søknad om videre finansiering. Vår finansieringsmodell har i 2011 og 2012 vært basert på følgende grunnfinansiering, i tillegg til medlemskap. Troms Fylkeskommune: pr kommune. Senja-kommunene: pr kommune+ 8 kr/innb. kr kr Bidraget fra Troms Fylkeskommune er en del av den såkalte «reiselivsmillionen» som ble bevilget til fylkets destinasjonsselskaper i påvente av den statlige utredningen om organisering av reisemålsselskapene som ble varslet i den nasjonale reiselivsstrategien «Destinasjon Norge». I forbindelse med dette ble det i regi av Troms fylkeskommune gjennomført en utredning av destinasjonsstrukturen i Troms i Kommunenes bidrag fulgte fylkets bevilgning. Både fylkeskommunens og kommunenes finansiering var tidsbegrenset til og med For å kunne videreføre arbeidet i mellomfasen mens vi avventer en framtidsrettet organisering av reiselivsselskapene i Troms, der vi helt klart skal ha en aktiv rolle, er vi avhengig av å opprettholde drift på dagens nivå. Dersom vi må innskrenke eller i verste fall avvikle vår virksomhet, vil det være desto tyngre å reetablere en tilsvarende organisasjon med en så sterk næringsmessig forankring. Beregning av søknadsbeløp Kommune Innbyggere Grunnbeløp Innbyggerstyrt Sum (avr) beløp (8kr/innb) Tranøy 1518 Kr Kr Kr Berg 927 Kr Kr Kr Torsken 876 Kr Kr Kr Lenvik Kr Kr Kr Sum kommunene Kr Troms f.vlkeskommune Kr Sum finansiering Kr Vi håper at fylkeskommunen og Senja-kommunene ser viktigheten av dette og er villig til å prioritere støtte til videreføring av arbeidet. Kontakt undertegnede eller styremedlem Geir Tony Andreassen for spørsmål. Vennlig hilsen Destinasjon Senja v/ styret Stig Stokkland, styreleder. Dl:lfiiiAIIOII SENJA

23 Gi Berg kommune VEDTAK Destinasjon Senja v/geir-tony Andreassen 9303 SILSAND SØKNAD OM STØTTE FOR UTVIKLING AV SENJA SOM REISEMÅLDESTINASJON SENJA Vår ref /WP Arkiv kode 223 Deres ref. Dato Næringsfondet behandlet i møte sak Følgende vedtak ble fattet: l. Berg kommune blir medlem av Destinasjon Senja med en kontingent på kr Berg kommune betaler kr 8,- pr innbygger for destinasjonsoppgaver som gjøres av Destinasjon Senja. 3. Pkt l og 2 gjelder for to år. Ordningen og medlemskapet evalueres etter to år. Dekning over kraftfondet. Dette vedtaket kan etter forvaltningslovens paragraf28-29 påklages til styret i Berg næringsfond innen 3 uker fra mottakelsen av dette vedtaket. En eventuell klage skal framsettes skriftlig og sendes til Berg kommune, 9385 Skaland. Dersom det er ønskelig, kan kommunens saksbehandler gi nærmere informasjon om rettigheter til innsyn i saksdokumenter og event. hjelp med utforming av klagen. Med vennlig hilsen Berg kommune Berit Skogland formannskapssekretær Postadresse: 9385 Skaland Besøksadresse: Skaland Telefon: Telefaks: OI

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD l Berg ommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE Berg Gi kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.1 1.2013 Tid: 09.00 Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER l Berg kommune Utvalg: Møtested: NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 10.00 13.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 13.11.14 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00 18.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.02.2014 Tid: 09.00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Ivar Mortensen,

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 4/15 15/25 SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET STIFTELSEN FOLDAL

Sakspapirer. Saksliste PS 4/15 15/25 SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET STIFTELSEN FOLDAL Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.02.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 08.30 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 2/15 15/116 ØKONOMIRAPPORTERING 1/2015 PS 3/15 15/114

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 03/12 12/211 Sak unntatt off.- off.l. 14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING A V BEDRIFT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 03/12 12/211 Sak unntatt off.- off.l. 14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING A V BEDRIFT IBerg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.07.2012 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30 Berg Q kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer