Ta del i det globale eiendomsmarkedet med SKAGEN m 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ta del i det globale eiendomsmarkedet med SKAGEN m 2"

Transkript

1 Ta del i det globale eiendomsmarkedet med SKAGEN m 2

2

3 Ta del i det globale eiendomsmarkedet Med utgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheter for attraktive langsiktige investeringer i det globale eiendomsmarkedet, og lanserer SKAGEN m 2. SKAGEN tilbyr kun produkter vi mener vil gi god langsiktig avkastning for våre andelseiere, og hvor vi selv ønsker å investere. Vi lanserer nå SKAGEN m 2, som skal investere i eiendoms selskaper over hele verden. Hva er SKAGEN m 2? SKAGEN m 2 er et globalt aksjefond som investerer i børsnoterte selskaper som driver virksomhet knyttet til eiendom, for eksempel forvaltning og utvikling av kjøpe sentre, kontorer, lagre og leiligheter. Investeringsstrategi og målsetting SKAGEN m 2 har et globalt investeringsmandat og kjøper børsnoterte eiendomsselskaper. Fondets målsetting er å gi andelseierne best mulig avkastning i forhold til risikoen fondet tar. Forvalterne vil søke etter investeringer av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes ved å være undervurderte, underanalyserte og upopulære, og med potensial for å stige i verdi. Ved å investere i selskaper fremfor å kjøpe eiendommer direkte oppnår fondet høyere grad av fleksibilitet med hensyn til porteføljeendringer, samtidig som investeringene langsiktig speiler de underliggende eiendommenes avkastning. Som andelseier er fordelen at du til enhver tid kan kjøpe og selge andeler i SKAGEN m 2. Hvem passer fondet for? SKAGEN m 2 passer for deg som ønsker å ta del i verdistigningen i det globale eiendomsmarkedet gjennom SKAGENs unike verdibaserte investeringsfilosofi. Fondet gir deg muligheten til å spre dine investeringer i eiendom på en enkel måte. SKAGEN m 2 vil gjøre det mulig for flere å få tilgang til det globale eiendomsmarkedet, noe som vanligvis er dyrt, vanskelig og krever inngående lokal kunnskap om markedet man investerer i. Investorer bør ha mer enn fem års investerings horisont. Forskjellen på å eie eiendom direkte eller gjennom børsnoterte eiendomsselskaper Fordelen ved å eie børsnoterte eiendomsselskaper er at fondet til lave transaksjonskostnader kan kjøpe en andel i eiendomsaktører rundt om i verden med lokal markedskompetanse og kjent historikk. På denne måten oppnår du som andelseier en eksponering mot interessante eiendoms markeder uten å ha inngående kjennskap til lokale forhold. Mange som har investert i eiendom via unoterte eiendomsselskaper har opplevd at det ikke er mulig å realisere investeringen når de ønsker. Ved å investere i børsnoterte eiendomsselskaper er fondet sikret likviditet når du som investor vil kjøpe og selge fondsandeler. Eiendomsselskaper er, i forhold til andre typer selskaper, relativt lette å verdsette og har mer forutsigbare kontantstrømmer, samtidig som de kan utbetale forholdsvis høye utbytter. Til tross for dette opplever børsnoterte eiendomsselskaper ofte store feilprisninger, på grunn av aksjemarkedets kortsiktighet. SKAGEN ser dette som en mulighet.

4 Fem gode grunner til å investere i SKAGEN m 2 1. Eiendom er lokalt priset, og det gir muligheter for geografisk risikospredning. 2. Eiendom er en begrenset ressurs. Urbanisering, befolkningsvekst og velstandsøkning vil fortsatt være hoveddrivere for verdistigning i eiendomsmarkedet. 3. Fondet setter kurs hver dag og er likvid. Du kan kjøpe og selge andeler på samme måte som i våre andre fond. 4. Fondet anvender SKAGENs investeringsfilosofi og erfaring med å plukke undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper over hele verden. 5. På lang sikt svinger eiendomsmarkedet annerledes enn aksjer og obligasjoner. Derfor kan SKAGEN m 2 være et godt supplement til å skape best mulig risikojustert avkastning i din portefølje. «Eiendom står tradisjonelt for langsiktige verdier, har forutsigbar inntektsstrøm og kan gi en beskyttelse mot inflasjon. Børsnoterte eiendoms investeringer innebærer en stor fordel for deg som investor; umiddelbar likviditet og transparent prissetting» SKAGEN-gründer Kristoffer Stensrud. «SKAGEN m 2 er en attraktiv mulighet til å investere i aktivaklassen eiendom. En del av fondets oppstartskapital kommer fra eiere og ansatte i SKAGEN. Det vil sikre et sunt interessefellesskap mellom andelseierne i fondet og SKAGEN» Investeringsdirektør Harald Espedal. SKagen m 2 SKAGEN m 2 er et globalt aksjefond som investerer i eiendomsselskaper eller selskaper som har sin virksomhet knyttet til fast eiendom Fondets referanseindeks er MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD i NOK, en global eiendomsaksjeindeks Porteføljeforvaltere: Peter Almström, Michael Gobitschek og Harald Haukås Minste tegningsbeløp: 1000 kroner for engangstegninger og 250 kroner for spareavtaler Anbefalt investeringshorisont: mer enn fem år Fast forvaltningshonorar 1,5 %* Fondet utbetaler ikke utbytte Lanseringsdato: 31.oktober 2012 * Bedre/dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Maksimum forvaltningshonorar er 3% p.a, minimum 0,75 % p.a.

5

6 Urbanisering Urbanisering har vært en av hoveddriverne for verdistigning i eiendomsmarkedet i den utviklede verdenen, der storbyer har sett en kraftig økning i eiendomsprisene de siste 50 årene. I 2050 anslås verdens befolkning å være omkring 9 milliarder, og det forventes at 70 prosent vil bo i byer. Det betyr at det skal bygges opp urban kapasitet også i de frem voksende markedene. Revitalisering av storbyer og generell velstandsøkning vil også være viktige drivere. Til sammen gir dette muligheter for investering og verdi stigning i mange eiendomsmarkeder rundt om i verden, både i fremvoksende markeder og i den utviklede delen av verden.

7 Et globalt eiendomsmarked er likevel lokalt Mens andre sektorer de siste tiårene har blitt globalt prissatt, er eiendomsmarkedet fortsatt lokalt. Forholdet mellom etterspørsel og tilgang på eiendom bestemmer leienivåer og verdiutvikling i hvert lokalt marked. Lang byggetid gjør at tilbudet av eiendom forandres langsomt, og konjunktursvingninger skaper ofte sykliske bevegelser i leier og eiendomspriser, med betydelige forskjeller i de ulike markedene. Grafen under viser utviklingen for børsnoterte eiendomsselskaper i forskjellige land siden Den viser hvordan eiendomsaksjene i ulike markeder kortsiktig kan samvariere, men også hvordan forskjellen i underliggende eiendomsmarkeder over en lengre tids horisont kan lede til store forskjeller i aksjeavkastningen. Hong Kong, Sveits, Sverige og USA har hatt en positiv utvikling, mens Kina, Storbritannia og Japan har hatt en negativ utvikling. 250 Indeksene viser børsnoterte eiendomsselskaper fordelt på land Indeksert med base 100 i lokal valuta Tyskland Hong Kong Japan Norge Sveits Russland Sverige UK USA Nederland Kina Kilde: Bloomberg / Global Property Research. Tidsserien er indeksert.

8 Porteføljeteamet Porteføljeforvalterne i SKAGEN m 2 har komplementerende erfaring og kompetanse, med flere års erfaring fra eiendomsinvesteringer, corporate finance og det globale finansmarkedet. De har dybdekunnskap om SKAGENs filosofi og investeringsprosess, et stort globalt nettverk og sterke analytiske ferdigheter. Peter Almström Peter Almström har over 25 år med variert erfaring fra eiendom, fondsforvaltning og finans, og har en MSc i eiendomsvurdering og økonomi. Peter var forvalter i Carnegie Global Real Estate Fund før han begynte i SKAGEN. Kombinasjonen av teknisk utdannelse og profesjonell erfaring fra eiendomsinvesteringer gir Peter en unik kompetanse for å analysere og finne de beste globale eiendomsselskapene. Michael Gobitschek Michael Gobitschek har arbeidet i SKAGEN siden 2005, og har erfaring med SKAGENs investeringsfilosofi og -prosess gjennom sitt arbeid med institusjonelle kunder, og analytisk arbeid i porteføljeforvalterteamet. Han har sterke analytiske evner og en bakgrunn fra finansiering, sammenslåinger og oppkjøp. Dette vil gi merverdi for teamet ved analyse av potensielle eiendomsinvesteringer.

9 Harald Haukås Harald Haukås har arbeidet i SKAGEN siden 2006, både som analytiker og nylig som porteføljeforvalter for SKAGENs kombinasjonsfond SKAGEN Balanse 60/40. Han er dr.scient i matematisk statistikk og har tidligere jobbet på Universitet i Stavanger innen risiko og pålitelighetsanalyse. Hans gode analytiske evner, erfaring med SKAGENs investeringsfilosofi og -prosess, samt hans personlige kunnskap og interesse for eiendomsinvesteringer vil være et verdifullt bidrag til SKAGENs m 2 team.

10 Fondets sammensetning Fondet vil bestå av ulike typer eiendomsselskaper for å balansere muligheter og risiko. Vi kategoriserer selskapene i porteføljen som utbytterelaterte, verdi skapende og opportunistiske investeringer. Utbytterelaterte: I denne kategorien finnes selskaper med lav risiko og sterk underliggende kontantstrøm fra eiendomsdrift, som normalt utbetaler høye utbytter. Disse skal gi en langsiktig løpende avkastning og muligheter for å ta mer risiko i resten av porteføljen. En typisk andel av denne kategorien vil være Real Estate Investment Trusts (REITs*), i tillegg til ordinære eiendomsselskaper. Verdiskapende: Selskaper i denne kategorien er mer aktive med utvikling og foredling av sine eiendomsporteføljer. De betaler derfor normalt mindre utbytte. Selskapene har gode muligheter for verdistigning. Opportunistiske: Denne kategorien består av selskaper som er gjenstand for konjunktursvingninger, men som har store muligheter for verdistigning. Selskapene vil normalt ikke betale utbytte. Ved hjelp av SKAGENs investeringsfilosofi og sunn fornuft vil porteføljeforvalterne over tid fordele kapitalen mellom de forskjellige kategoriene. SKAGEN har foretatt investeringer i eiendom i sine andre aksjefond. Eksempler og mer informasjon finner du på skagenfondene.no. Risiko På kort sikt påvirkes eiendomsaksjer av svingningene på børsen, mens de på lang sikt utvikler seg i overensstemmelse med utviklingen av eiendomsverdiene. Slik kan en oppnå eiendomsavkastning gjennom eiendomsaksjer. For den langsiktige investor fungerer derfor eiendomsaksjer godt som eiendomsplassering og kan være et gunstig supplement for risikospredning i porteføljen. Siden SKAGEN m 2 investerer i børsnoterte verdip apirer er fondet eksponert mot markedsrisiko. Historisk avkastning i eiendomsmarkedet er ingen garanti for fremtidig avkastning i fondet. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Forvaltningshonorar Fast forvaltningshonorar er 1,5 prosent. Variabelt forvaltningshonorar; bedre/dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD i NOK målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Samlet belastet forvaltningshonorar utgjør maksimalt 3 % og minimum 0,75 % p.a. Mer informasjon om fondet og kostnader finner du i fondets prospekt og nøkkelinformasjon for investorer på skagenfondene.no. *ReITs er eiendoms selskaper og -fond som ofte har skattemessige fordeler og lovmessige krav til å utbetale utbytte. Markedet for REITs er størst i USA, men strukturen blir stadig mer populær rundt om i verden. Over 30 land har nå REITs lovgivning, mens flere utforsker muligheten.

11 Hvordan kjøpe andeler i SKAGEN m 2 For eksisterende kunder: 1. Bruk BankID og logg deg inn på Min side skagenfondene.no 2. Bruk brukerid og passord og logg deg inn på Min side skagenfondene.no 3. Fyll ut skjema for kjøp av fondsandeler. Dette finner du på våre nettsider, eller få det tilsendt ved å ta kontakt med Kundeservice For nye kunder: 1. Bruk BankID, opprett kundeforholdet og kjøp andeler på skagenfondene.no. 2. Fyll ut skjema for kjøp av fondsandeler. Dette finner du på våre nettsider, eller få det tilsendt ved å ta kontakt med Kundeservice Vi anbefaler at du tar kontakt med en av våre autoriserte rådgivere for mer informasjon om fondet.

12 «Buy land, they don t make it anymore» Mark Twain Melvær & Lien Foto: Getty Images. Kontaktinformasjon Kundeservice er tilgjengelig fra mandag fredag kl Telefon: E-post: Nettprat: på Oversikt og mer informasjon om SKAGEN m 2 finner du på Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Nytt aksjefond Bli med nå P.S. Krøyers hund, Rap, 1898. Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum (manipulert). SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Kunsten å bruke

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft

Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand. 1877. Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft Velkommen til

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gode muligheter i nordisk eiendom Den økonomiske veksten i Norden er i ferd med å ta seg opp. Det tilsier økt etterspørsel etter lokaler,

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

SKAGEN m 2. Statusrapport Desember 2012

SKAGEN m 2. Statusrapport Desember 2012 SKAGEN m 2 Statusrapport Desember 2012 Hvorfor skal en investere i eiendom? kjøp land, de lager det ikke lenger. - Mark Twain, amerikansk forfatter Eiendom er langsiktige verdier. Det gir normalt sett

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt fest i offshore Oljeselskapene bruker stadig mer penger i jakten på olje og gass. For oljeserviceselskapene betyr det at ordrebøkene

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Informasjon om BankID 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-19 Praktisk informasjon

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Opptur for verdiselskapene Gjennom sommeren har vi opplevd en ny periode med kursoppgang på verdens børser. Nå har også verdiselskapene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Jakter på utbytteselskapene ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å plukke selskapene vi mener vil gi andelseierne best avkastning

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Med fremtiden foran seg. Verdiskaping fremfor gratis penger. Smart plan

Markedsrapport. Med fremtiden foran seg. Verdiskaping fremfor gratis penger. Smart plan Markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2013 www.skagenfondene.no Verdiskaping fremfor gratis penger Kristoffer Stensrud kommenterer. >48 Smart plan Takket være en uttaksavtale fikk Roger Terje Larsson friheten

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport September 2002 6 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki Lukk dokumentet Årsrapport 2002 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Absolutt svakt relativt

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Kunsten å bruke sunn fornuft Velkommen til informasjonsmøte Fiskerne Søren Thy og Thomas Svendsen, 1911 Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne Bildet er utlånt av Skagens Museum. Kveldens program Kort

Detaljer

markedsrapport Håper på bedre tider SKAGENs pengemarkedsfond Er det håp? Gode råd SKAGEN svarer Ingen dramatisk nedtur for vekstmarkedene

markedsrapport Håper på bedre tider SKAGENs pengemarkedsfond Er det håp? Gode råd SKAGEN svarer Ingen dramatisk nedtur for vekstmarkedene markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 28 SKAGENFONDENE.NO 5 SKAGENs pengemarkedsfond porteføljeforvalter ola Sjöstrand om kredittkrisen. 6 Er det håp? etter nedgang følger oppgang, men når? les PorTEFøljEForvAlTErNES

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Gode utsikter i 2006 1 < >

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Gode utsikter i 2006 1 < > ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 1 < > Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming

Detaljer