Prospekt. k profil Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum og maksimum NOK 12,5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 15 000 000 NOK 12,5"

Transkript

1 Antall aksjer Minimum og maksimum Tegningskurs NOK 12,5 Tegningsperiode Fra 12. mai 2011 kl til 16. juni 2011 kl k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge ASA 12. mai 2011 Distribuert av: Tilrettelagt av: Forvaltet av:

2 Sammendrag Sammendrag UNION Eiendomsinvest Norge ASA 12. mai 2011

3 DEL 1: SAMMENDRAG Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Hvorfor investere i eiendom? Beskrivelse av UNION Eiendomsinvest Norge ASA UNION Eiendomskapital UEN AS UENs styre og ledelse Eiendomsfondets portefølje Beskrivelse av emisjonen Finansiell informasjon Likvide midler, fordringer og gjeld Gjeld og egenkapital Skatt og formueseffekt Risiko Øvrige forhold

4 DEL 1: SAMMENDRAG Sammendrag 1.1 Innledning Sammendraget skal leses som en introduksjon til Prospektet, og enhver beslutning om å tegne aksjer bør baseres på investors vurdering av Prospektet som helhet. Sammendraget har til hensikt å gi en oppsummering av Prospektets hovedområder og er således ikke uttømmende. Investorer oppfordres derfor til å lese hele Prospektet. Det gjøres oppmerksom på at ord som i dette sammendraget er skrevet med stor bokstav skal ha den betydning disse har i henhold til definisjonslister som er inntatt i Verdipapirdokumentet og Registreringsdokumentet. 1.2 Hvorfor investere i eiendom? Eiendom har i et historisk perspektiv gitt en god risikojustert avkastning. I tillegg har eiendom samvariasjonsegenskaper som gjør at denne aktivaklassen passer godt sammen med andre investeringer i en portefølje. Investeringsmarkedet for eiendom har de siste årene gjennomgått en betydelig profesjonalisering, både av markedet for kjøp/salg av eiendom samt av forvaltere av eiendom. Eiendom er blitt etablert som en aktivaklasse på linje med aksjer og obligasjoner. De siste årene har svingningene i leiepriser og verdien av næringseiendom vært større enn vi det vi har observert i tidligere år. I årene økte avkastningskravet på næringseiendom med i størrelsesorden punkter, noe som førte til et kraftig verdifall i eiendomsmarkedet. Verdifallet i eiendomsmarkedet flatet ut i 1. halvår 2010, og eiendomsverdiene steg i 2. halvår Denne utviklingen parallelt med at norsk økonomi forventes å ha en normalisert vekst i årene som kommer sannsynliggjør at eiendomsmarkedet vil gi en attraktiv avkastning i årene som kommer. 1.3 Beskrivelse av UNION Eiendomsinvest Norge ASA UNION Eiendomsinvest Norge ASA (heretter UEN) ble stiftet den 9. desember 2009 i Oslo, Norge. UEN er etablert for å legge tilrette for investering i fast eiendom fra private investorer, bedrifter og private investeringsselskaper. UEN har en aksjekapital på NOK ,- og en samlet egenkapital (aksjekapital med tillegg overkursfond og annen egenkapital) på NOK ,- per dato for Prospektet. Per dato for Prospektet eier UEN tre eiendommer som er verdivurdert til MNOK 498,3. Vedtektene for UEN er basert på alminnelige vedtekter for Allmennaksjeselskap. Selskapets styre skal bestå av 3 medlemmer, og Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg. Styret kan meddele prokura. Styret velges iht. Allmennaksjeloven 6-6 og velges således for en periode på 2 år. Styret skal godkjenne nye aksjonærer, og skal nekte godkjennelse dersom aksjonæren ikke har tiltrådt foreliggende aksjonæravtale. Det er 3

5 DEL 1: SAMMENDRAG videre tatt inn en bestemmelse om at UEN kan bruke elektronisk kommunikasjon til å gi meldinger og varsler mv., herunder å innkalle til generalforsamling, jfr. Allmennaksjeloven 18-5 (1). Vedtektene er vedlagt Verdipapirdokumentet som vedlegg 3. Figuren nedenfor viser dagens selskapsstruktur i UEN. Selskapsstrukturen gjenspeiler at den enkelte eiendomsinvestering skjer gjennom single purpose selskaper dvs. selskaper hvis eneste formål vil være å eie fast eiendom. Det er sannsynlig at fremtidige eiendomskjøp vil organiseres på tilsvarende måte: Nedenstående redegjørelse knytter seg til UEN: Formål UEN sitt formål er å gjøre eiendomsinvesteringer tilgjengelig for investorer som ønsker å investere i en diversifisert portefølje av eiendommer Målsetning UEN skal søke å etablere en diversifisert eiendomsportefølje på NOK 2,0 til NOK 5,0 milliarder fordelt på 20 til 50 eiendommer i ulike eiendomssegmenter, og UEN skal i hovedsak investere i eiendommer som gir en løpende kontantstrøm. Investorer i UEN vil gjennom sin investering delta i en diversifisert portefølje av eiendommer, og få tilgang til en profesjonell forvaltning av eiendommene. Investorene forventes i tillegg å få en fordel av lavere lånekostnad relatert til belåning av UEN sine eiendomsinvesteringer, sammenlignet med hva investorene normalt ville fått på egenhånd. Dette vil bidra til å øke forventet avkastning og utbytte sammenlignet med alternative eiendomsplasseringer investorene har tilgang til Avkastningsmål Målsettingen for UEN er å skape best mulig avkastning for investorene, og avkastningsmålet er en totalkapitalavkastning på ca. 8,0 9,5 % 1. Med en belåning av eiendomsporteføljen på ca. 65 % i UEN gir dette 1 Eksklusive skatt, tegnings- og tilretteleggingshonorar samt forvaltningshonorar. 4

6 DEL 1: SAMMENDRAG en egenkapitalavkastning på ca. 8,0 12,0 % 2. UEN sin målsetting er å gi en løpende utdeling på i gjennomsnitt ca. 4,0-6,0 % i Selskapets levetid. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at ovennevnte tall ikke innebærer noen form for garanti for at slik avkastning blir oppnådd Investeringsstrategi UEN vil primært investere i næringseiendom med god kvalitet og moderat risikoprofil i de største byene i Norge. Eiendomsporteføljen vil i hovedsak bestå av kontor-, handel/kjøpesenter- og lager/logistikk/industrieiendom. UEN vil i liten grad ha utviklingsprosjekter i porteføljen. Selskapets styre skal godkjenne investeringsstrategien som utarbeides av Forvalter Finansieringsstrategi Det legges opp til at UEN skal ha en belåningsgrad på 60 til 75 %, og at belåningsgraden i snitt skal være ca. 65 % i UEN sin levetid. Gjennom bruk av rentesikringsinstrumenter, vil UEN redusere renterisikoen på en slik måte at minimum 50 % av gjelden i UEN er sikret mot en renteoppgang Verdivurdering av eiendomsporteføljen og fastsettelse av emisjonskurs UEN sin eiendomsportefølje vil bli kvartalsvis verdivurdert av inntil 2 uavhengige og anerkjent sakkyndige i forbindelse med emisjoner i Selskapet. Verdivurderingen av eiendommene er grunnlaget for beregning av verdijustert egenkapital i UEN i forbindelse med fastsettelse av emisjonskurs i fremtidige emisjoner, avkastningsberegninger mv. Etter utløpet av 31.desember 2011 vil UEN sin eiendomsportefølje bli verdivurdert halvårlig Fremtidige emisjoner Det tas sikte på at det i UEN skal gjennomføres kvartalsvise emisjoner frem til 31. desember Formålet med emisjonen er å øke Selskapets kapitalbase slik at Selskapet kan gjennomføre ytterligere erverv av næringseiendom og derigjennom få en diversifisert portefølje av eiendommer. 2 Eksklusive tegnings- og tilretteleggingshonorar, men inklusive skatt og forvaltningshonorar i UEN. 5

7 DEL 1: SAMMENDRAG Levetid UEN løper til 31. desember 2016 hvoretter Selskapet skal avvikles. Det er lagt opp til en avviklingsfase på inntil 2 år slik at Selskapet avvikles senest 31. desember Investorene i UEN kan imidlertid på dette tidspunkt vedta å forlenge Selskapets levetid med inntil to år til 31. desember Dersom investorene vedtar å forlenge Selskapets levetid med 2 år som beskrevet ovenfor, vil avviklingen starte 1. januar 2019 og avsluttes senest 31. desember Forvaltning UEN og dets investeringer forvaltes av UNION Eiendomskapital UEN AS (UEK). Alle kjøp og salg av eiendom som UEN gjennomfører skal fremlegges av UEK for godkjennelse av UEN sin investeringskomite. Investeringskomiteen kan bestå av inntil 6 medlemmer, og består per dato for Prospektet av 2 representanter fra UEK, 1 representant fra Harbarn AS v/ Harald S. Astrup, 1 representant for øvrige investorer samt 1 representant fra Storebrand Finansiell Rådgivning AS. Styret i Selskapet skal, etter innstilling fra investeringskomiteen, godkjenne eller forkaste erverv eller avhendelse av fast eiendom Honorar UEK vil motta et engangshonorar ved kjøp av eiendom på 0,60 % av eiendomsverdien på de enkelte eiendommer som erverves. UEK vil i tillegg motta et årlig forvaltningshonorar på 0,60 % av Totalkapitalen, og er berettiget til et suksesshonorar ved oppnådd egenkapitalavkastning knyttet til UEN. Ved oppnåelse av en årlig egenkapitalavkastning utover 8 % skal UEK motta 20 % av meravkastningen. Suksesshonoraret skal utbetales ved avviklingen av UEN. UEK skal i tillegg motta et salgshonorar fra UEN tilsvarende 0,25 % poeng av realiserte eiendommers eiendomsverdi. Øvrige omkostninger knyttet til Selskapets emisjoner er nærmere beskrevet i Diverse Harbarn AS eier per Prospektets dato 39,9 % og UNION Gruppen AS 13,0 % av aksjene i Selskapet. Styret i UEN er for øvrig ikke kjent med at noen aksjonærer/investorer har til hensikt å tegne seg for en eierandel som overstiger 5,0 % av aksjene i Selskapet i forbindelse med emisjonen. Det er inngått en forvaltningsavtale mellom UEK og UEN. Forvaltningsavtalen er inngående beskrevet i Registreringsdokumentets kapittel 7. Styret i UEN er for øvrig ikke kjent med at det er foretatt transaksjoner med nærstående parter. Kjelstrup & Wiggen AS er revisor for UEN 6

8 DEL 1: SAMMENDRAG Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS er juridisk rådgiver for UEN Aksjonæravtaler, firmaattester og vedtekter for UEN fremkommer i Registreringsdokumentets vedlegg 1-3. Følgende dokumenter både for UEN kan besiktiges på Selskapets kontor: o Stiftelsesprotokoll og vedtekter o Alle regnskaper, revisorbekreftelser, rapporter m.v. som det er henvist til i Prospektet o Alle vedlegg til Prospektet o All annen historisk finansiell informasjon fra og med stiftelsesåret

9 DEL 1: SAMMENDRAG 1.4 UNION Eiendomskapital UEN AS UEK driver aktiv forvaltning av eiendomsinvesteringer, og fokuserer på å skape meravkastning for investor i alle deler av verdikjeden innenfor eiendom. UEK er eiet av UNION Gruppen AS som består av: UNION GRUPPEN UNION NORSK NÆRINGSMEGLING UNION CORPORATE UNION CAPITAL UNION EIENDOMSKAPITAL UNION MANAGEMENT UNION INVESTORSERVICE TRANSAKSJONS- RÅDGIVNING / UTLEIE STRATEGISK RÅDGIVNING KAPITALINNHENTING KAPITALFORVALTNING TEKNISK DRIFT INVESTOR SERVICE l Rådgiver i transaksjoner med et volum på NOK 45 mrd. siden 2002 l Utleie- og søksmegling l Verdivurdering av eiendom og selskaper l Kapitalmarkedstransaksjoner (M&A) l Private og offentlige emisjoner l Restrukturering l Int. institusjonelle investorer l Norske private investorer l Retail investorer via ekstern distribusjon l Forvalter NOK 8,6 milliarder l Eiendomsfond og syndikater l Fokus på aktiv forvaltning l Teknisk forvaltning og adm. av underleverandører på teknisk drift l Teknisk DD ifm. kjøp og salg l Byggeadministrasjon og prosjektoppfølging l Forretningsførsel l Økonomisk forvaltning l Syndikater etablert av UNION l Eksterne profesjonelle investorer 1.5 UENs styre og ledelse Styrets hovedoppgave er, for uten å godkjenne erverv og avhendelse av fast eiendom, å forestå gjennomføring av fremtidige kapitalforhøyelser samt påse at UEN forvaltes forvarlig i henhold til lovpålagte krav og i henhold til Forvaltningsavtalen som er vedlagt Registreringsdokumentet i vedlegg 4. Styret i UEN består i dag av følgende personer: John A. Rein (styrets leder) Hege Bømark (styremedlem) Lars Even Moe (styremedlem) UEK er ansvarlig for forvaltningen av UEN. Den formelle posisjon som daglig leder i UEN har Bjørn Henningsen som også er daglig leder i UNION Eiendomskapital AS og partner i UNION Gruppen AS. UEN har ingen ansatte per i dag og det skal heller ikke være ansatte utover det som måtte være nødvendig iht. lover og forskrifter. UEK sin rolle som forvalter er nærmere beskrevet i Registreringsdokumentets vedlegg 4. 8

10 DEL 1: SAMMENDRAG 1.6 Eiendomsfondets portefølje UEN eier per utløpet av 9. mai 2011 følgende eiendommer: Brutto leie Verdivektet Overtagelses- (MNOK) gjenværende dato Adresse Beliggenhet Segment Areal m 2 leietid (år) 1) Jogstadveien 5 Hvam Kontor/prod./lager ,8 10, Østervåg 7 Stavanger Kontor/handel ,6 3, Aslakveien 20 Oslo Kontor/lager/handel ,6 3, Sum ,0 5,8 1) Gjenværende leietid vektet iht. areal. 2) Leieinntekt når eiendommen er ferdig utviklet. Ovennevnte portefølje er per 9. mai 2011 verdsatt av Akershus Eiendom AS til NOK 498,3 millioner som beskrevet i Verdipapirdokumentet kapittel Beskrivelse av emisjonen Hovedvilkår for emisjonen Aksjeemisjonens størrelse (antall aksjer som emitteres) Tegningskurs Minimum 1,0 millioner og maksimum 15 millioner aksjer Tegningskursen for emisjonen er fastsatt til NOK 12,5 per aksje Samlet brutto emisjonsproveny Minimum NOK 12,5 millioner og maksimum NOK 187,5 millioner. Minste Investert Kapital NOK (NOK 0,05 millioner) i Investert Kapital. Periode for innsendelse av tegningblankett Tegningssted Tildeling Betaling Fra 12. mai 2011 kl til 16.juni 2011 kl UNION Corporate AS Bolette Brygge 1 Postboks 1715 Vika, 0121 Oslo Beskjed om tildeling sendes så snart som mulig etter 16.juni Selskapets styre står fritt til å stryke eller forkaste tegning. Tilrettelegger gis fullmakt til å trekke Investert Kapital med tillegg av tegningshonorar som beskrevet på tegningsblanketten fra tegners konto. Dette vil skje umiddelbart etter utløpet av tegningsperioden ca. den 17.juni

11 DEL 1: SAMMENDRAG Emisjonen antas å være registrert i Foretaksregisteret senest 15. juli Umiddelbart etter at Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret vil aksjene overføres til den enkelte tegners VPS-konto, og dette forventes gjennomført senest 29. juli Det presiseres at tilbudet er angitt i norske kroner og at tilbudet henvender seg til investorer i Norge Vedtak om aksjeemisjon Generalforsamlingen fattet 29. april 2011 vedtak som angitt i ovennevnte punkt I overensstemmelse med fullmakt fra generalforsamlingen, besluttet styret endelig tegningskurs i styremøte den 11. mai Øvrige vilkår er beskrevet i Verdipapirdokumentets punkt Fastsettelse av fremtidig emisjonskurs Den endelige emisjonskursen ved fremtidige emisjoner vil baseres på en beregning av verdijustert egenkapital i UEN ved starten av tegningsperioden, herunder hører en verdivurdering av underliggende aktiva. Verdivurderingen vil også ta hensyn til en eventuell overkurs/underkurs knyttet til UEN sin gjeld og historiske etableringskostnader og kjøpskostnader Formålet med emisjonen Formålet med emisjonen er å øke Selskapets egenkapital slik at Selskapet får en utvidet kapitalbase til å gjennomføre erverv av fast eiendom og derigjennom få en diversifisert portefølje av eiendommer Emisjonskostnader Kostnader som er direkte relatert til Emisjonen dekkes av UEN. Kostnadene er i det vesentlige relatert til bistand fra advokat og revisor, og utgjør henholdsvis ca. NOK ,- og NOK ,-. Andre kostnader er beregnet til å utgjøre ca. NOK ,-. Det vises for øvrig til øvrige omkostninger beskrevet i punkt Tegning av aksjer Tegning skal skje på tegningsblankett som er utarbeidet i forbindelse med Emisjonen. Ved overtegning vil tegnerne som har tegnet tidlig prioriteres og tildeling vil for øvrig skje på en slik måte at aksjonærsammensetningen, etter styrets oppfatning, er optimal for Selskapet. 10

12 DEL 1: SAMMENDRAG Eksisterende aksjekapital og utvanning Forut for Emisjonen har UEN en aksjekapital på NOK ,- fordelt på aksjer, hver aksje pålydende NOK 1,00. Aksjekapitalen er fullt innbetalt. En aksje i UEN forut for Emisjonen utgjør 1/ av Selskapets verdi. Etter at nærværende emisjon er gjennomført i UEN vil aksjekapitalen utgjøre minimum NOK ,- og maksimum NOK ,-. Dersom det utstedes nye aksjer, vil én aksje utgjøre 1/ av Selskapets verdi, hvilket tilsvarer en utvanning på ca. 4,9 prosent. Dersom det utstedes nye aksjer, vil én aksje utgjøre 1/ av Selskapets verdi, hvilket tilsvarer en utvanning på ca. 43,8 prosent Betaling for tildelte aksjer Tegningsblanketten inneholder en fullmakt for Tilrettelegger til å trekke Investert Kapital direkte fra tegnerens bankkonto og det presiseres at det må være dekning for hele beløpet på den oppgitte konto fra og med 17. juni 2011 og inntil belastning skjer Aksjenes rettigheter Det foreligger kun én aksjeklasse i UEN og alle aksjer har like rettigheter i Selskapet. Ved tegning av de nye aksjene tiltrer investoren gjeldende aksjonæravtale. I henhold til aksjonæravtalen vedlagt i Registreringsdokumentet i vedlegg 1 fraskriver aksjonærer i UEN seg sin fortrinnsrett til tegning av nye aksjer. Videre er aksjonærene forpliktet til å stemme for fremtidige kapitalforhøyelser. For øvrig har alle aksjonærer aksjonærrettigheter i overensstemmelse med vedtektenes og allmennaksjelovens bestemmelser Annenhåndsomsetning Aksjene i UEN er fritt omsettelige. Ved ønske om kjøp eller salg av aksjer kan UNION Corporate AS (heretter UC) kontaktes. Det gjøres oppmerksom på at UC har inngått en avtale med Storebrand Finansiell Rådgivning AS hvoretter dette selskapet i tillegg til UC, vil bidra med informasjon om mulighetene for omsetning i annenhåndsmarkedet. UC vil ved annenhåndsomsetning beregne seg et honorar på inntil 3,0 % av aksjenes transaksjonsverdi fra henholdsvis både kjøper og selger. Kjøp og salg som skjer uten bistand fra UC vil UC ikke beregne seg honorar av. UC og Storebrand Finansiell Rådgivning AS kan ikke garantere for omsetning av aksjene, og det presiseres at investorer som investerer i UEN bør ha en langsiktig tidshorisont som tilsvarer UEN sin løpetid. 11

13 DEL 1: SAMMENDRAG Omkostninger Investorer som ønsker å tegne aksjer i UEN blir belastet et tegningshonorar som kommer i tillegg til Investert Kapital. Tegningshonoraret skal maksimalt utgjøre 1,0 % - 4,0 % av Investert Kapital som beskrevet i Vedlegg 6 i Verdipapirdokumentet. Tilrettelegger beregner seg videre et tilretteleggingshonorar på 0,25 % av Total Investert Kapital som investeres og belånes i UEN. Kostnader som er direkte relatert til Emisjonen dekkes av UEN, jfr. punkt Finansiell informasjon UEN ble opprettet 9. desember 2009 og har som eneste formål å investere i næringseiendom i Norge. Årsregnskap for år 2010, herunder balanse, kontantstrømsoppstilling med noter og revisjonsberetning er inntatt som vedlegg 8 til Verdipapirdokumentet. Resultat per Tall i NOK 1000 Driftsinntekter Leieinntekt 478 Øvrige inntekter 5 Sum driftsinntekter 482 Driftskostnad Sum driftskostnader -930 Finansposter Renteinntekter 109 Rentekostnader -223 Netto finansposter -115 Periodens resultat før skattekostnad -563 Betalbar skatt -58 Endring utsatt skatt 266 Periodens resultat etter skattekostnad -355 Kontantstrømoppstilling per Tall i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Periodens resultat før skatt -563 Betalbar skatt -58 Endring i andre tidsavgreningsposter 266 Netto kontantstrøm -355 Netto endring i likvider i perioden Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

14 DEL 1: SAMMENDRAG 1.9 Likvide midler, fordringer og gjeld Selskapet hadde per NOK ,- i egenkapital. UNION Eiendomsinvest Norge ASA Tall i NOK A. Kontanter B. Kontantekvivalenter 0 C. Verdipapirer 0 D. Totale likvide midler (A)+(B)+(C) E. Fordringer F. Kortsiktig bankgjeld G. Kortsiktig andel av langsiktig gjeld 0 H. Annen kortsiktig gjeld I. Total kortsiktig gjeld (F)+(G)+(H) J. Netto kortsiktig finansiell gjeld (I)-(E)-(D) K. Langsiktig bankgjeld L. Obligasjonslån 0 M. Annen langsiktig gjeld N. Total langsiktig finansiell gjeld (K)+(L)+(M) O. Netto finansiell gjeld (J)+(N) Nedenunder følger en kortfattet oversikt over gjeld og egenkapital for UEN. Tallene er á jour per , og resultat og balanse er vedlagt i Verdipapirdokumentet vedlegg 8. 13

15 DEL 1: SAMMENDRAG 1.10 Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld UNION Eiendomsinvest Norge ASA Tall i NOK Garantier 0 Sikret gjeld Usikret gjeld Sum Langsiktig gjeld Garantier 0 Sikret gjeld Usikret gjeld Sum Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital 0 Annen egenkapital 0 Minoritetsinteresser 0 Sum Totalt gjeld og egenkapital Endringene i Aksjekapitalen fra stiftelsen skyldes kapitalutvidelser (inklusive overkurs) hhv med NOK , med NOK og med NOK , slik at samlet aksjekapital per 12. mai 2011 utgjør NOK Skatt og formueseffekt For investorer som er omfattet av fritaksmodellen, vil aksjeutbytte og aksjegevinst (ved realisasjon eller likvidasjon) være skattefri inntekt, med unntak av en skatt på 0,84 prosent. Fritaksmodellens anvendelsesområde omfatter også tilfeller der et aksjeselskap realiserer andel i et deltakerliknet selskap, eksempelvis et ansvarlig selskap. For investorer som ikke er omfattet av fritaksmodellen, herunder fysiske personer, er utbytte og aksjegevinster med virkning fra 1. januar 2006 skattepliktig med 28 % utover et skjermingsfradrag. Aksjegevinster beregnes 14

16 DEL 1: SAMMENDRAG som differansen mellom salgssum/likvidasjonsvederlag og inngangsverdi. Ubenyttet skjermingsfradrag tillegges aksjens inngangsverdi. Formuesaktiva i UEN vil i hovedsak være aksjer i underliggende eiendomsaksjeselskaper. Et underliggende eiendomsaksjeselskap som kun eier fast eiendom, vil ha en formuesverdi lik eiendommen(e)s likningsverdi, som ikke skal settes høyere enn til 60 % av eiendommens markedsverdi. UENs gjeld vil anslagsvis utgjøre 65 % av UENs totalkapital. Denne gjelden vil komme til fradrag når UENs skattemessige formuesverdi skal beregnes. På bakgrunn av den antatte gjeldsgraden og den relativt lave skattemessig verdsettelsen av eiendelene, vil aksjene i UEN mest sannsynlig få en likningsverdi lik null Risiko Erverv av aksjer i UEN vil være forbundet med ulike former for risiko, jfr. kapittel 1 om Risiko i Registreringsdokumentet. Enhver investor må derfor være forberedt på at en slik investering kan medføre tap. Et slikt tap vil være begrenset til den enkelte tegners Investerte Kapital med tillegg av tegningshonorar. Ved vurdering av spørsmålet om å tegne aksjer, bør de risikoelementer som er beskrevet nedenfor vurderes i sammenheng med den øvrige informasjonen i Prospektet; risiko knyttet til fremtidig utvikling og avkastning i eiendomsmarkedet risiko knyttet til generell utvikling i økonomien (makroøkonomiske forhold) risiko knyttet til utviklingen i rentenivå og inflasjon risiko knyttet til leietaker og leieinntekt risiko knyttet til eiendommenes beliggenhet risiko knyttet til teknisk drift av eiendommene/driftskostnader oppfyllelse av låneforpliktelser m.v. risikoøkning ved finansiering likviditetsmessig risiko risiko knyttet til endringer i skatte- og avgiftsreglene juridisk risiko risiko knyttet til aksjene forholdet til forvalter risiko ved bruk av hjemmelsselskaper 1.13 Øvrige forhold Prospektet og vedlegg til dette inneholder viktig informasjon som bør leses før man treffer beslutning om å tegne aksjer i UEN. Prospektets uttalelser om fremtiden er usikker, men gjenspeiler det syn styret i UEN etter beste skjønn har per dags dato. Prospektet er et EØS- prospekt som er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet i medhold av Verdipapirhandelloven 5-7. Utenlandske investorer må selv vurdere investeringen i henhold til den 15

17 DEL 1: SAMMENDRAG lovgivningen disse er underlagt. Tilbudet om å tegne aksjer i UEN vil ikke bli markedsført i jurisdiksjoner der dette er ulovlig eller medfører krav til registrering eller godkjennelse. Eventuelle tvister vedrørende dette Prospektet er undergitt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Dersom det skulle oppstå rettstvist knyttet til opplysninger som fremkommer av Prospektet, kan en saksøkende investor i henhold til nasjonal lovgivning være forpliktet til å dekke kostnader som er forbundet med oversetting av Prospektet forut for behandling av saken. Styret kan holdes erstatningsansvarlige for opplysninger som gis i sammendraget, men kun dersom sammendraget er misvisende, ikke er korrekt eller selvmotsigende når dette leses i sammenheng med resten av Prospektet. 16

18 Verdipapirdokument Verdipapirdokument UNION Eiendomsinvest Norge ASA 12. mai 2011

19 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT 1 Meddelelse Dette Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokumentet datert 22. oktober 2010 og Sammendraget datert 12. mai 2011 et prospekt ( Prospektet ). Prospektet er utarbeidet i forbindelse med en aksjeemisjon i UNION Eiendomsinvest Norge ASA ( UEN ). Prospektet og vedlegg til dette inneholder viktig informasjon som bør leses før man treffer beslutning om å tegne aksjer i UEN. Investeringer i aksjer vil alltid være forbundet med risiko, og de risikofaktorer som antas å være mest aktuelle er det redegjort for i kapittel 2. Investorer oppfordres til å konsultere egne rådgivere før investeringsbeslutninger fattes. Prospektets uttalelser om fremtiden er usikker, men gjenspeiler det syn styret i UEN etter beste skjønn har per Prospektets dato. Prospektet er et EØS-prospekt som er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Eventuelle vesentlige nye omstendigheter, unøyaktigheter eller vesentlig feil som kan få betydning for vurderingen av UEN og som fremkommer mellom tidspunktet for offentliggjøring av Prospektet og tidspunktet for akseptperiodens utløp vil offentliggjøres i overensstemmelse med Verdipapirhandellovens Prospektet er basert på norsk lovgivning og utenlandske investorer må selv vurdere investeringen i henhold til den lovgivningen disse er underlagt. Tilbudet om å tegne aksjer i UEN vil ikke bli markedsført i jurisdiksjoner der dette er ulovlig eller medfører krav om registrering eller godkjennelse. For ordens skyld understrekes det at det ikke utelukkes å rette tilbudet om å tegne aksjer i UEN til andre jurisdiksjoner innen EØS-området. Eventuelle tvister vedrørende dette Prospektet er undergitt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Oslo, den 12. mai

20 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT Innholdsfortegnelse 1 Meddelelse Risikoforhold Makroøkonomiske forhold Leietaker og leieinntekt Eiendommenes beliggenhet Teknisk risiko Oppfyllelse av låneforpliktelser m.v Renterisiko og inflasjon Risikoøkning ved gjeldsfinansiering Likviditetsmessig risiko Skatterisiko Juridisk risiko Risiko knyttet til aksjene Eierinnflytelse og styresammensetning Forholdet til Forvalter Risiko ved bruk av hjemmelsselskaper Erklæringer Styrets ansvarserklæring Erklæring fra tilrettelegger og juridisk rådgiver Nærmere om emisjonen Innledning Emisjonen Fastsettelse av emisjonskurs Begrunnelse for emisjonen og bruk av emisjonsproveny Eksisterende aksjekapital og utvanning Minimums- og maksimumsinvestering Tegning av aksjer Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett Tildeling og offentliggjøring Betaling for tildelte aksjer Overdragelse Adgang til tegning for UNION Corporate AS, dets ansatte, styremedlemmer, aksjonærer og/eller deres nærstående, herunder UNION Gruppen AS og dets aksjonærer Aksjene og aksjonærmessige forhold Aksjenes rettigheter Fremtidige emisjoner

21 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT 5.3 Annenhåndsomsetning Utbytte Styrets/daglig leders deltakelse i Emisjonen, eierinteresser m.v Tvungen overføring av aksjer Aksjonæravtaler, andre avtaler Aksjonæravtale UEN Omkostninger i forbindelse med emisjonen Tegningshonorar Tilretteleggingshonorar Emisjonskostnader Netto emisjonsproveny Finansiell informasjon Arbeidskapital Egenkapital og gjeld Likvide midler, fordringer og gjeld Gjeld og egenkapital Skattemessige forhold Aksjeutbytte og aksjegevinst for private og offentlige investorer Formuesskatt Selskapsstruktur og skatt Kildeskatt på utbytte Annen informasjon Endrede forhold oppdatering av Registreringsdokumentet Eiendomsporteføljen UEN sin markedsverdi per mai Nye datterselskaper Endring av styre Rådgivere Definisjoner Vedlegg Vedlegg 1 Tegningsblankett for UNION Eiendomsinvest Norge ASA Vedlegg 2 Aksjonæravtale for UNION Eiendomsinvest Norge ASA Vedlegg 3 Vedtekter for UNION Eiendomsinvest Norge ASA Vedlegg 4 Beregning av eiendomsporteføljens markedsverdi Vedlegg 5 Beregning av verdijustert egenkapital ved emisjon Vedlegg 6 Tegningshonorar og tilretteleggingshonorar Vedlegg 7 Befaring av verdivurderte eiendommer Vedlegg 8 Regnskap for UNION Eiendomsinvest Norge ASA

22 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT 2 Risikoforhold Investering i aksjer, herunder i eiendomsaksjeselskaper og eiendom generelt, er forbundet med ulike former for risiko som kan påvirke aksjenes verdi og eiendommenes inntekter, kostnader eller markedsverdi. Enhver investor må derfor være forberedt på at en slik investering kan medføre tap. Et slikt tap vil være begrenset til den enkelte tegners innbetalte aksjekapital, overkurs og omkostninger i forbindelse med investeringen. Ved vurdering av spørsmålet om å tegne aksjer, bør de risikoelementer som er beskrevet nedenfor vurderes i sammenheng med den øvrige informasjonen i Prospektet. Oversikten over risikofaktorene beskrevet nedenfor er ikke uttømmende, men antas å omfatte vesentlige risikofaktorer knyttet til aksjene i UEN. 2.1 Makroøkonomiske forhold UEN vil være eksponert for effekter knyttet til makroøkonomiske konjunkturer og dette vil kunne gi endringer i leienivåer, utleiegrad og verdien på eiendommene. De viktigste faktorene er tilbud og etterspørsel av eiendom, og det avkastningskrav som investorer legger til grunn ved kjøp av eiendom, sett i sammenheng med netto leieinntekt på eiendommen. Rentefluktuasjoner og inflasjon, samt ledighetsgrad og leiepriser er faktorer som derfor er av vesentlig betydning for verdiutviklingen av eiendom. 2.2 Leietaker og leieinntekt Leietakernes økonomi og finansielle styrke, og dermed deres evne til å betjene leien, har stor betydning for risikoen knyttet til bortfall av leieinntekter. Slikt tap på fordringer vil begrenses ved at de fleste av UENs leiekontrakter vil forplikte leietaker til å stille sikkerhet for tre til seks måneders husleie med tillegg av felleskostnader og andre omkostninger. Risikoen for ledighet og utleieverdi av arealene er vesentlige risikofaktorer, og de avhenger til en stor grad av konjunkturene i økonomien. Ledighet i en eiendom vil føre til bortfall av leieinntekter, samt at eier vil måtte dekke en andel av eiendommens fellesutgifter. 2.3 Eiendommenes beliggenhet Beliggenhetens attraktivitet vil kunne endre seg som følge av befolkningsendring, endring i handelsvaner, endring av infrastruktur med mer. Dette vil kunne påvirke eiendommens verdi. 5

23 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT 2.4 Teknisk risiko Med teknisk risiko menes de risikoene som kan forbindes med den tekniske driften av en eiendom. Dette kan blant annet være risiko for: Konstruksjonsfeil og andre skjulte feil og mangler. Denne type risiko vil man ikke kunne forsikre seg fullstendig mot. Skade forårsaket av brann eller naturkrefter (storm, flom m.m.) I tillegg til bygningsmessig skade vil dette kunne føre til leiebortfall. Forurensning. Eksempler på dette kan være forurensning i grunnen fra tidligere eiere/ brukere. Det kan være asbest i bygningsmaterialer, eller PCB i lysarmaturer m.v. Regulering. Eksempler på dette kan være midlertidige reguleringer som ikke forlenges, eller bruk som ikke er i tråd med gjeldende regulering. Eiendom kan også utsettes for reguleringsendringer. Dette kan føre til bruksendring som reduserer leieverdien, eller det kan være prosjektutvikling som tar lengre tid enn forutsatt med de ekstrakostnader dette medfører. Myndighetskrav herunder miljøkrav, lover eller forskrifter som fører til økte driftskostnader eller krav til bygningsmessige endringer/utbedringer. Feil og mangler etter salg av eiendom. Det er strenge retningslinjer i blant annet avhendingsloven som gir selger et ansvar i en periode også etter at eiendommen er solgt. God oversikt over eiendommenes tekniske tilstand ved salg, kombinert med klare salgskontrakter vil kunne begrense, men ikke eliminere risikoen. 2.5 Oppfyllelse av låneforpliktelser m.v. UEN skal inngå låneavtaler for å finansiere eiendommene som UEN erverver. Låneavtaler inneholder normalt enkelte finansielle vilkår ( financial covenants ) knyttet til minimum egenkapitalandel, maksimal belåningsgrad (LTV), rentedekningsgrad, verdi av pantesikkerhet mv. samt andre forpliktelser av finansiell karakter. Det kan ikke gis noen garanti for at UEN vil oppfylle alle disse forpliktelsene eller at dets långivere vil frafalle eller endre vilkårene for å unngå et faktisk eller forventet mislighold av de nevnte låneforpliktelser. Dette vil kunne medføre at lån til UEN bringes til forfall av långiverne hvilket igjen vil medføre at UEN må søke å refinansiere sine lån. Det kan ikke garanteres at UEN kan avtale nye lånefasiliteter på tilfredsstillende vilkår og i det omfang som er nødvendig for å kunne videreføre dets eksistens og fremtidige virksomhet dersom dette blir et krav. 2.6 Renterisiko og inflasjon Rentenivået påvirker avkastningskravet for investorer i eiendom, og vil derfor over tid være en vesentlig faktor i verdiutviklingen på eiendommene og den avkastning investor vil kunne forvente. Lånerenter er en vesentlig kostnad i belånte eiendomsinvesteringer. En økning i rentenivået vil gi høyere finanskostnader, og kan utgjøre en likviditetsbelastning for UEN. Renterisikoen søkes imidlertid redusert ved bruk av rentesikring. 6

24 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT 2.7 Risikoøkning ved gjeldsfinansiering UEN skal belåne sine eiendomsinvesteringer med i gjennomsnitt ca. 65 % i UENs levetid. Dette gjøres for å oppnå en gearingeffekt (økt avkastning på egenkapitalen ved å lånefinansiere til en rente som er lavere enn forventet avkastning på eiendommen). Gearingeffekten øker risikoen på investors egenkapital. 2.8 Likviditetsmessig risiko Eiendom er en lite likvid aktivaklasse. Det tar normalt flere måneder både å investere i og realisere direkteinvesteringer i eiendom. Den svake likviditeten er en av de mest vesentlige risikoforhold ved eiendom som en investor må forholde seg til. 2.9 Skatterisiko Endringer i lover og regler mht. skatter og avgifter, herunder skattesatser, fradragsrett og innføring eller endring av avgifter knyttet til for eksempel overdragelse av aksjer eller eiendom, kan medføre redusert lønnsomhet for investeringen. Det samme gjelder endringer i tolkningen av gjeldende lover og regler, som følge av domstolsavgjørelse eller endringer i forvaltningspraksis Juridisk risiko Det kan forekomme servitutter, tinglyste og ikke tinglyste, på en eiendom. Det kan være usikkerhet knyttet til betydningen av disse, og det kan være at en rettighetshaver velger å påberope seg slike rettigheter. Dette kan i sin tur innebære høyere kostnader enn forventet eller medføre at den ervervede eiendom ikke kan benyttes som forutsatt. Selskapet vil søke å minimere slik risiko ved å gjennomføre forsvarlige undersøkelser forut for erverv av eiendommer. Innføring av nye, eller eventuelt endrede, rammebetingelser som den enkelte investor er underlagt kan innebære lavere lønnsomhet enn forventet eller innebære at aksjene må avhendes tidligere enn forutsatt. Dette kan for eksempel være tilfelle for investorer som er underlagt særlige regler om kapitaldekning og/eller kapitalforvaltning. Det gjøres oppmerksom på at aksjonæravtalen inneholder bestemmelser som begrenser enkelte av de rettigheter aksjonærer ellers ville hatt i henhold til aksjelovgivningen. Det kan ikke utelukkes at slike begrensninger i gitte tilfeller ikke er i overensstemmelse med de interesser den enkelte aksjonær måtte ha. Aksjonæravtalen innebærer bl.a. at aksjonærene i Selskapet forplikter seg til å stemme for fremtidige kapitalforhøyelser i Selskapet, i overensstemmelse med styrets forslag og de retningslinjer som er fastsatt i aksjonæravtalen og i Prospektet. Aksjonærene i Selskapet er videre forpliktet til å stemme for eller mot å forlenge UEN sin levetid med 2 år. Denne beslutningen tas ved siste ordinære generalforsamling før 31. desember 2016 og vil eventuelt forlenge 7

25 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT UEN sin forvaltningsfase til 31. desember UEN vil i så fall avvikles i perioden 1. januar 2019 til 31. desember Risiko knyttet til aksjene 2.12 Investeringens egnethet for ulike investorer Potensielle investorer må selv vurdere hvorvidt investering i aksjer i UEN er en hensiktsmessig og egnet investering sett i lys av sine egne forhold. Av særlig viktighet fremheves at potensielle investorer bør: (i) (ii) (iii) (iv) ha eller skaffe seg tilstrekkelig kunnskap til å kunne foreta en velfundert evaluering av aksjene og den risiko som er forbundet med en slik investering, samt å kunne foreta en tilsvarende evaluering av innholdet av Prospektet; analysere den potensielle investeringen i forhold til egen finansiell situasjon og i forhold til den totale porteføljen av investeringer den enkelte investor måtte besitte; sette seg grundig inn i de aksjonæravtaler og regler som er styrende for aksjene i UEN, samt å gjøre seg kjent med relevante markedsmessige forhold; foreta en evaluering av mulige scenarier hva gjelder økonomiske, rentemessige og øvrige forhold som kan ha betydning for investeringen samt å evaluere den betydning denne har for egen økonomi. Det gjøres oppmerksom på at dersom det oppstår en tvist vedrørende dette Prospektet vil dette bli underlagt norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Ved en ev. tvist vil kostnaden knyttet til en oversettelse av Prospektet måtte dekkes av den part som initierer et søksmål Annenhåndsomsetning av aksjene Aksjene i UEN er ikke notert på noe regulert marked og det foreligger heller ikke planer om å søke aksjene tatt opp til notering. Dette innebærer at likviditeten i aksjene er begrenset og potensielle investorer bør derfor vurdere investeringen i et langsiktig tidsperspektiv. Ved eventuell annenhåndsomsetning kan det ikke utelukkes at den prisen en investor vil oppnå er lavere enn den pris aksjene blir verdivurdert til. Den pris som kan oppnås i annenhåndsmarkedet vil blant annet avhenge av generelle makroøkonomiske forhold, prisen for lignende investeringer, Selskapets finansielle stilling, eiendomsmarkedets utvikling med videre. Det understrekes at overdragelse av aksjer er betinget av styrets godkjennelse, og at slik godkjennelse utelukkende vil bli gitt til aksjonærer som tiltrer foreliggende aksjonæravtale. 8

26 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT 2.14 Eierinnflytelse og styresammensetning Investorer vil bli part i foreliggende aksjonæravtale inntatt som vedlegg 2. I henhold til nevnte aksjonæravtale fraskriver investorene seg vesentlige deler av den eierinnflytelse de har i henhold til allmennaksjeloven. Investorene har således blant annet kun rett til å utpeke ett av styrets tre medlemmer og er forpliktet til å stemme for ytterligere kapitalforhøyelser i Selskapet i overensstemmelse med de forslag styret fatter, som nærmere angitt i aksjonæravtalen. Endelig er aksjonærene forpliktet til å avvikle Selskapet innen gitte tidsrammer Forholdet til Forvalter UEN forutsettes ikke å ha egen administrasjon og egne ansatte. Den daglige drift av UEN er overlatt Forvalter i henhold til en forvaltningsavtale som, med unntak for vesentlig mislighold, eller ved brudd på konkurranseklausuler, er uoppsigelig i UENs løpetid. UEK er forvalter for UEN, og en tilfredsstillende utvikling av eiendomsmassen forutsetter blant annet at Forvalter utfører sine oppgaver på en best mulig måte. UEK er ansvarlig for den daglige driften av UEN. UEN vil således være avhengig av at Forvalter til enhver tid er bemannet med personer med relevant kunnskap og kompetanse knyttet til eiendomsdrift og eiendomsutvikling Risiko ved bruk av hjemmelsselskaper For å oppnå fullt rettsvern for erverv av eiendomsrett er det et krav etter tinglysningsloven at ervervet tinglyses på eiendommens blad i grunnboken. Med rettsvern menes i denne sammenheng at kjøper av eiendommen, utenom de tilfeller der annet er tinglyst tidligere og ikke senere er slettet, er beskyttet mot at selgerens kreditorer tar beslag i eiendommen (kreditorekstinksjon) og mot etterfølgende konkurrerende rettsstiftelser i eiendommen. Slik tinglysning utløser dokumentavgift. I større eiendomstransaksjoner er det vanlig at kjøper ikke erverver eiendommen direkte, men erverver aksjene/andelene i det selskapet som eier eiendommen og som har tinglyst grunnbokshjemmel til eiendommen. Ved en slik transaksjonsform utløses ikke dokumentavgift. Denne transaksjonsform vil også bli valgt i flere tilfeller for UEN. Så lenge kjøperen ikke har tinglyst sitt erverv, kan det likevel ikke utelukkes at en konkurrerende kreditor vinner rett på bekostning av ny eier. Bakgrunnen for at dette ikke kan utelukkes er at den rettslige situasjonen knyttet til bruken av hjemmelsselskaper ikke er endelig avklart gjennom rettspraksis mv. UEN står imidlertid fritt til å gjennomføre tinglysning mot å betale den dokumentavgift som da påløper. 9

27 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT Enkelte hjemmelsselskap vil først kunne overdras til UEN etter gjennomført fisjonsprosess. Det følger da normalt av kjøpekontrakten at fisjonen skal være gjennomført innen en tidsfrist. Dersom det likevel skulle oppstå en situasjon hvor det er nødvendig å tinglyse UENs erverv av en eller flere eiendommer, fordi det oppstår fare for konkurs eller kreditorforfølgning hos den tidligere eier, vil det normalt avtales at selgerne skal være ansvarlig for å betale den dokumentavgiften som måtte påløpe. UEN vil normalt kunne fremme krav om dekning av dokumentavgift overfor selgerne inntil hjemmelsselskapene er endelig overført til UEN. Særlige risikosituasjoner i tilknytning til hjemmelsselskaper er der selger eller selgers rettsforgjenger har fisjonert ut hjemmelen, solgt ut eiendommen eller på annen måte splittet hjemmel og eierskap, slik at hjemmelen ligger i eget hjemmelsselskap, for så å overdra aksjene i hjemmelselskapet som ledd i en etterfølgende transaksjon. UEN vil ha særlig fokus på å sikre seg i slike situasjoner, og om nødvendig tinglyse ervervet. 10

28 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT 3 Erklæringer 3.1 Styrets ansvarserklæring Styret Dette prospektet er utarbeidet med sikte på å gi en mest mulig fullstendig og korrekt beskrivelse av UNION Eiendomsinvest Norge ASA i forbindelse med aksjeemisjon i Selskapet. Styret i UNION Eiendomsinvest Norge ASA bekrefter at opplysningene i prospektet, så langt styret kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, at det er ikke forekommer utelatelser fra prospektet som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold, og at styret har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Styret i UNION Eiendomsinvest Norge ASA Oslo, den 12. mai 2011 John A. Rein Lars Even Moe Hege Bømark Styrets leder styremedlem 11

29 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT 3.2 Erklæring fra tilrettelegger og juridisk rådgiver Erklæring fra Tilrettelegger UNION Corporate AS er tilrettelegger og har bistått UNION Eiendomsinvest Norge ASA med utarbeidelsen av dette Prospektet. Informasjonen i Prospektet er basert på offentlig tilgjengelig informasjon og informasjon innhentet fra UNION Eiendomsinvest Norge ASA. UNION Corporate AS kan ikke påta seg noe juridisk eller økonomisk ansvar for at innholdet i Prospektet er korrekt eller fullstendig i ethvert henseende. Oslo, den 12. mai 2011 UNION Corporate AS Terje Nesbakken Juridisk erklæring Vi har bistått UNION Eiendomsinvest Norge ASA i forbindelse med utarbeidelsen av dette Prospektet. Vi har i denne forbindelsen gjennomgått kapitlene 4, 5 og 9 for å vurdere de juridiske forhold som beskrives i disse kapitlene. Etter vår oppfatning, og på basis av den informasjon som er gjort tilgjengelig for oss, gir Prospektet på disse områdene et adekvat og dekkende bilde av de juridiske forhold som der beskrives. Med unntak av registrerte opplysninger i Foretaksregisteret dekker vår erklæring ikke riktigheten av beskrivelsen/faktiske forhold. Vi understreker at vi ikke har foretatt en due diligence-gjennomgang av UNION Eiendomsinvest Norge ASA. Vår vurdering er begrenset til forhold som omfattes av norsk rett. Oslo, den 12. mai 2011 Thomas Berntsen Vogt & Wiig Advokatfirma AS Frode Berg 12

30 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT 4 Nærmere om emisjonen 4.1 Innledning Investorene tilbys å tegne aksjer i UNION Eiendomsinvest Norge ASA (heretter UEN) på de vilkår som fremkommer av dette Prospektet. Hovedvilkårene for Emisjonen fremkommer av nedenstående tabell. Det presiseres at tilbudet er angitt i norske kroner: Aksjeemisjonens størrelse (antall aksjer som emitteres) Tegningskurs Minimum 1,0 millioner og maksimum 15 millioner aksjer Tegningskursen for emisjonen er fastsatt til NOK 12,5 per aksje Samlet brutto emisjonsproveny Minimum NOK 12,5 millioner og maksimum NOK 187,5 millioner. Minste Investert Kapital NOK (NOK 0,05 millioner) i Investert Kapital. Periode for innsendelse av tegningblankett Tegningssted Tildeling Betaling Fra 12. mai 2011 kl til 16. juni 2011 kl UNION Corporate AS Bolette Brygge 1 Postboks 1715 Vika, 0121 Oslo Beskjed om tildeling sendes så snart som mulig etter 16.juni Selskapets styre står fritt til å stryke eller forkaste tegning. Tilrettelegger gis fullmakt til å trekke Investert Kapital med tillegg av tegningshonorar som beskrevet på tegningsblanketten fra tegners konto. Dette vil skje umiddelbart etter utløpet av tegningsperioden ca. den 17.juni Det er ikke etablert noe garantikonsortium i forbindelse med Emisjonen. De nærmere vilkår for Emisjonen og tegningen fremkommer nedenfor. 4.2 Emisjonen Den 29. april 2011 kl fattet generalforsamlingen vedtak om å forhøye Selskapets aksjekapital. I henhold til vedtaket er aksjeemisjonens størrelse på minimum NOK ,- og maksimum NOK ,-, hver aksje pålydende NOK 1,00 til tegningskurs NOK 12,5. Samlet emisjonsproveny utgjør således minimum NOK ,- og maksimum NOK ,-. Alle aksjer som omfattes av tilbudet 13

31 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT er nye aksjer, og det vil ikke skje noe simultant salg. Det er et vilkår for gjennomføring av emisjonen at minimumstegning oppnås. For øvrig vil ikke utsteder ha anledning til å trekke tilbudet. Vedtaket ble enstemmig fattet og lyder som følger: 1. Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK ,- og maksimum NOK ,- ved utstedelse av minimum og maksimum aksjer, hver pålydende NOK Styret gis fullmakt til å fastsette endelig tegningskurs for aksjene, dog minimum NOK 11,90 og maksimum NOK 13,90 per aksje. Tegningskursen skal baseres på de prinsipper som er angitt prospekt datert 1. mars Selskapet skal dekke direkte emisjonsutgifter samt tilretteleggingshonorar. 3. Tegningsperioden starter tidligst den 12. mai 2011 dog ikke tidligere enn umiddelbart etter det tidspunkt prospekt som utarbeides i forbindelse med emisjonen er godkjent av Finanstilsynet. Tegningsperioden avsluttes tidligst den 16. juni Styret har fullmakt til, før tegningsperioden starter, å fastsette endelig tidspunkt for tegningsperioden. Tegning skjer på tegningsblankett som er vedlagt prospekt som er under utarbeidelse i forbindelse med emisjonen. 4. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning fravikes. 5. Aksjene tilbys allmennheten i samsvar med prospektet som utarbeides i forbindelse med emisjonen. 6. Selskapets styre står fritt til å stryke eller forkaste tegning. Ved eventuell overtegning avgjør styret fordelingen av aksjene i overensstemmelse med de prinsipper som fremkommer av prospekt som utarbeides i forbindelse med emisjonen. 7. Aksjeinnskudd skal betales til en av selskapets oppgitte bankkonto innen 4 dager etter tegningsperiodens utløp og for øvrig i samsvar med det som fremgår av tegningsblanketten. Tildeling vil foretas så snart som mulig etter tegningsperiodens utløp. 8. De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med det tidspunkt aksjene er registrert i Foretaksregisteret. 9. Ved tegningen erkjenner tegnerne å tiltre foreliggende aksjonæravtale for selskapet som vedlegges prospektet som utarbeides i forbindelse med emisjonen. 14

32 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT Som en konsekvens av vedtaket om å forhøye aksjekapitalen fattet generalforsamlingen videre vedtak om å endre selskapets vedtekter. Vedtaket lyder som følger: Vedtektenes 4 endres til å lyde som følger: Selskapets aksjekapital er NOK [ ] millioner, fordelt på [ ] aksjer hver pålydende NOK 1,00. Generalforsamlingen tok til etterretning at størrelsen på den endelige aksjekapital og antall aksjer vil bero på størrelsen på Emisjonen. Vedtektene vil således endres i overensstemmelse med endelig antall tegnede aksjer. Aksjeemisjonen er ikke inndelt i ulike transjer og det er heller ikke enkelte deler av aksjeemisjonen som er forbeholdt ulike typer av investorgrupper. 4.3 Fastsettelse av emisjonskurs Som det fremkommer av generalforsamlingens beslutning, jf. punkt 4.2, ble styret gitt fullmakt til å fastsette den endelige tegningskursen innenfor intervallet NOK 11,9 og NOK 13,5 per aksje. Tegningskursen skulle baseres på de prinsipper som er angitt prospekt datert 1. mars I styremøte den 11. mai 2011 fattet styret følgende vedtak: På basis av foreliggende verdivurderinger og i overensstemmelse med de prinsipper som er angitt i prospekt datert 1. mars 2011, fastsettes tegningskursen til NOK 12,5 per aksje. Tegningskursen i emisjonen ble således fastsatt til NOK 12,5 per aksje, hvorav NOK 1,00 er aksjekapital og resterende, NOK 11,5 tilføres overkursfondet. I tillegg til emisjonskursen må tegnere betale et tegningshonorar som tillegges Investert Kapital, se nærmere under kapitel Begrunnelse for emisjonen og bruk av emisjonsproveny Formålet med emisjonen er å øke kapitalbasen i Selskapet for å gjennomføre erverv av næringseiendom og derigjennom få en mer diversifisert portefølje av eiendommer. Størrelsen på emisjonsprovenyet vil avhenge av størrelsen på de samlede tegninger etter utløpet av tegningsperioden. Brutto emisjonsproveny utgjør minimum NOK ,- og maksimum NOK ,-. 15

Antall aksjer: Tegningskurs: Tegningsperiode: Prospekt 22. oktober 2010 - Tilbud om tegning av aksjer. Minimum 2 500 000 og maksimum 40 000 000

Antall aksjer: Tegningskurs: Tegningsperiode: Prospekt 22. oktober 2010 - Tilbud om tegning av aksjer. Minimum 2 500 000 og maksimum 40 000 000 UNION Eiendomsinvest Norge ASA Prospekt 22. oktober 2010 - Tilbud om tegning av aksjer Antall aksjer: Minimum 2 500 000 og maksimum 40 000 000 Tegningskurs: NOK 10,0 Tegningsperiode: Fra 22. oktober 2010

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Vedlegg til sak 7 Storebrand Privat Investor ASAs levetid Levetiden til Storebrand Privat Investor ASA ( SPII ) er i utgangspunktet fastsatt til avvikling innen 2015. Det er muligheter for forlengelse

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Formler og fakta Sist redigert 30.06.2009 Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon,

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000,00 og

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) I forbindelse med enhver investering i et eiendomsprosjekt er det ulike

Detaljer

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling Felix konferansesenter 23. mai 2012 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Dronning Mauds gate 3, 10. etg,

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon IV) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon IV) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon IV) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Stavanger. Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter 1 BONUM 2 BONUM UTVIKLING B O N U M I N V E S T Vi er snart i gang med vårt første

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 2008/1093-160 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13.01.2015 Kommunestyret 19.01.2015 Emisjon TrønderEnergi AS

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

Prospekt. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428

Prospekt. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428 PRE II Prospekt SR EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer