Rapport IS Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Norsk pasientregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport IS-2301. Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Norsk pasientregister"

Transkript

1 Rapport IS-2301 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Norsk pasientregister

2 Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Utgitt: 04/2015 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-2301 Helsedirektoratet Norsk pasientregister Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Forfattere: Rapporten finnes kun i elektronisk form Per Jørgen Indergård Trude Solbakken Bente Urfjell Illustrasjon: Per Jørgen Indergård

3 INNHOLD INNLEDNING 4 SAMMENDRAG 5 1. AKTIVITETSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE Aktivitetsnivå Kjønn og aldersfordeling Hovedtilstand Henvisningsformalitet og rettslig grunnlag Individuell plan TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING Aktivitetsnivå Kjønn og aldersfordeling Hovedtilstand Individuell plan 20 2

4 INNHOLD 2.5 Situasjonsdata Bruk av data Mest brukte rusmiddel/medikament Alder ved behandlingsstart og debutalder KOMPLETTHET OG DATAKVALITET PSYKISK HELSVERN FOR VOKSNE Generelt om datamottaket for årsdata Mangler i kompletthet og kvalitet Ikke levert data eller data på avvikende format Informasjon mangler på enkeltområder Kvalitet og kompletthet oppsummert Hva gjør NPR for å sikre god kvalitet på data fra psykisk helsevern? KOMPLETTHET OG DATAKVALITET I TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING Kvalitet aktivitetsdata Rapportering av fødselsnummer og bosted Manglende registrering av status for individuell plan Uspesifisert angivelse av hovedtilstand Kvalitet i situasjon ved behandlingsstart 36 VEDLEGG 37 3

5 INNLEDNING I denne rapporten gjøres det rede for aktivitetsdata for 2014 rapportert til Norsk pasientregister (NPR) fra sykehus og institusjoner innen psykisk helsevern for voksne (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Rapporten inneholder også opplysninger om kartlegginger av situasjon ved behandlingsstart innen TSB (situasjonsdata). Aktivitet hos private avtalespesialister (psykologer og psykiatere) omtales egen rapport og er ikke med her. Formålet med rapporten er todelt. Vi ønsker å vise hovedtall for aktiviteten innen PHV og TSB i Samtidig ønsker vi å dokumentere kvalitet og kompletthet i datamaterialet. I kapittel 1 presenteres aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne. Vi presenterer data om behandlingsaktivitet og pasienter som fikk helsehjelp innen PHV i 2014 sammenliknet med tallene. Kapittel 2 omhandler aktivitetsdata og situasjonsdata for TSB i 2014 med utvikling fra Kapittel 3 og kapittel 4 redegjør for kvaliteten og komplettheten i datamaterialet fra henholdsvis PHV og TSB. Rapporteringen til NPR er regulert av NPR-forskriften, og forskriften tydeliggjør rapporteringsplikten for behandlingssteder som gir helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. I dette ligger krav om bruk av gjeldende kodeverk, rapporteringsformat, rutiner, frister samt behandlingsstedenes ansvar for sikring av kvalitet og kompletthet før oversending til NPR. Omtale av kvalitet og kompletthet i datamaterialet er en viktig del av rapporten. Det er vesentlig å ha fokus på dette da datagrunnlaget fra PHV og TSB ikke er komplett på alle områder. Data som rapporteres til NPR brukes til en rekke formål, blant annet som grunnlag for styringsinformasjon til regionale og sentrale myndigheter. Opplysningene brukes også til forskningsformål, av media, til nasjonale kvalitetsindikatorer og til annen nasjonal og internasjonal statistikk. Mange pasienter har samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser). Flere av enhetene som tilbyr rusbehandling er organisatorisk tilknyttet psykisk helsevern, og noen behandlingssteder tilbyr helsehjelp både til pasienter med rusmiddelproblemer og til pasienter med psykiske 4

6 SAMMENDRAG lidelser. Årsaker til at de to sektorene knyttes tettere sammen er faglige, organisatoriske og begrunnet i ressurser og tilgang på fagpersonell. I rapporten er PHV og TSB sektordelt ut fra en inndeling som SSB har utarbeidet i samarbeid med de regionale helseforetakene. Dette er samme inndeling som f.eks. SAMDATA-rapportene er basert på (se vedlegg 3 og 4). På grunn av at denne inndelingen er basert på organisasjonsstruktur, samt at det er vanlig med pasienter med ROP-lidelser i begge sektorene, vil ikke alle pasienter som får helsehjelp for sitt rusmiddelproblem motta denne i TSB-sektoren. Dette er illustrert i tabellen under, som viser at 33 prosent av døgnopphold og i underkant av 12 prosent av dagopphold/polikliniske der pasientens hovedtilstand er rusrelatert, finner sted i PHV-sektoren. I 2013 fant 21 prosent av de polikliniske kontaktene for pasienter med rusrelaterte problemer sted i PHV-sektoren. For 2014 er flere av de spesialiserte ruspoliklinikkene som er tilknyttet PHV-enheter definert inn i TSB-sektoren. Rusrelaterte tilstandskoder fordelt på sektor. Prosent i Alle episoder. Hovedtilstand TSBsektor Døgnopphold PHVsektor Antall episoder Dagopphold og polikliniske konsultasjoner TSBsektosektor PHV- Antall episoder F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer F630 Patologisk spillelidenskap innen tilstandsgruppen innen tilstandsgruppen innen tilstandsgruppen innen tilstandsgruppen 67,1 32, ,3 11, ,0 81, ,4 8, SUM 67,0 33, ,3 11,

7 SAMMENDRAG Psykisk helsevern for voksne 2014: I overkant av personer mottok behandling i psykisk helsevern for voksne (PHV) i 2014 basert på opplysninger rapportert til Norsk pasientregister. Dette var en økning på 3,7 prosent fra Det er økning i alle landets helseregioner, men noe mindre i Helse Nord enn i resten av landet. Hovedtrekk: Antall pasienter fortsetter å øke Antall utskrivinger øker etter en liten reduksjon fra 2012 til Antall oppholdsdøgn reduseres Fortsatt stor nedgang i dagbehandling Poliklinisk behandling fortsetter å øke Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014: Om lag personer mottok behandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Dette er en økning på 2,5 prosent fra året før. Det er en liten økning i Helse Sør-Øst, og en noe større tilvekst i Helse Vest og i Helse Midt-Norge. Helse Nord har en liten reduksjon på antall pasienter. Hovedtrekk: Antall pasienter øker etter reduksjon året før Antall utskrivinger øker etter reduksjon året før Oppholdsdøgnene øker også sammenliknet med året før Antallet polikliniske konsultasjoner øker Dagbehandling fortsetter å øke Kvalitet og kompletthet: Det har vært utfordringer med kvalitet og kompletthet, men vi ser en positiv trend. For 2014 har vi fått personentydige data fra alle rapporteringspliktige enheter, noe som gir en god oversikt over antall pasienter og behandlingsaktivitet i PHV og TSB i Norge. I rapporten gjøres det rede for manglende datakvalitet for viktige opplysninger eksempelvis individuell plan, hovedtilstand, lovgrunnlag og henvisningsformalitet. Innrapporterte data viser at enheter i psykisk helsevern i betydelig omfang gir behandlingstilbud til pasienter der rusmiddelavhengighet er hovedproblemet. Om lag 33 prosent av 6

8 SAMMENDRAG døgnbehandlingene og 12 prosent av polikliniske kontakter for pasienter med rusrelatert hovedtilstand skjedde ved enheter i psykisk helsevern. For pasienter som er til behandling for rusmiddelproblematikk skal det foretas en kartlegging av pasientens situasjon ved behandlingsstart (situasjonsdata). Systemtekniske feil sammen med manglende rutiner for registrering og rapportering gjør at det ble rapportert kartlegginger for kun halvparten av nyhenviste pasienter. 7

9 1. AKTIVITETSDATA PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE I denne delen blir data for psykisk helsevern for voksne gjennomgått. Vi presenterer data om behandlingsaktivitet og pasienter i 2013 og 2014, der også alle omsorgsnivå blir omtalt. 1.1 Aktivitetsnivå På nasjonalt nivå viser tabellen under følgende: Antall pasienter fortsetter å øke Antall utskrivinger øker etter en liten reduksjon fra 2012 til Antall oppholdsdøgn reduseres Fortsatt stor nedgang i dagbehandling Poliklinisk behandling fortsetter å øke Tallene under viser at i overkant av personer fikk helsehjelp innen psykisk helsevern for voksne i Antall pasienter økte i alle helseregionene, og på landsbasis var økningen 3,7 prosent. Økningen var størst i Helse Sør-Øst og i Helse Vest. 8 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014

10 Tabell 1.1: Antall utskrivinger, oppholdsdøgn, dagopphold, polikliniske kontakter og indirekte kontakter og antall pasienter per region med prosent endring fra 2013 Helseregion Utskrivinger fra institusjonsopphold 1 (døgn) Oppholdsdøgn i 2014 Dagopphold Polikliniske kontakter Herav indirekte kontakter Antall pasienter 2 Helse Sør-Øst Endring fra ,5-1,7-52,2 4,8 5,5 4,7 Helse Vest Endring fra ,8-4,1-21,7 5,1 15,4 3,8 Helse Midt-Norge Endring fra ,1-2,3 13,2 6,5 6,2 2,5 Helse Nord Endring fra ,7-4,4-58,7 1,6-0,5 0,4 Landet Endring fra ,9-2,6-34,2 4,9 6,8 3,7 1) Utskrivinger fra institusjonsopphold er utskrivinger fra sammenhengende døgnopphold ved et behandlingssted (avdelingsoverføringer er slått sammen) 2) En betydelig andel pasienter har mottatt behandling i flere regioner. Derfor stemmer ikke Landet totalt med sum av regionene. Det er en økning i antall utskrivinger fra institusjonsopphold på 2,9 prosent. Det er økning i alle helseregionene, bortsett fra i Helse Nord som har en liten nedgang. Det er en nedgang på 2,6 prosent i antall oppholdsdøgn fra 2013 til 2014 på landsbasis, og nedgangen gjelder alle helseregionene med størst prosentvis nedgang i Helse Vest og Helse Nord. Dette sett i sammenheng med økning i antall utskrivninger tilsier at gjennomsnittlig liggetid går ned. For behandling på poliklinikk var det en økning i alle regioner, og på landsbasis økte antall polikliniske konsultasjoner med nesten 5 prosent. Det er økning i både direkte og indirekte kontakter. Med indirekte kontakt menes en aktivitet der pasienten ikke er fysisk til stede (bl.a. telefonsamtale, e-post og videokonferanse, møte mellom fagpersoner). 4 av 5 av de indirekte kontaktene er telefonsamtaler. Det er stor reduksjon i dagbehandlingen fra foregående år, slik det har vært de siste årene. Landet sett under ett har en reduksjon i antall dagopphold på 34 prosent. Tallene for dagbehandling varierer mellom helseregionene, og Helse Midt-Norge har en økning i registrerte dagopphold. Det har tradisjonelt vært usikkerhet rundt registreringspraksis i dagbehandling kontra registering av polikliniske kontakter, og registreringspraksis varierer mellom helseforetakene. NPR-melding har en inndeling i tre omsorgsnivå, døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk kontakt, og dette er den standarden som skal brukes ved rapportering til NPR. Den største systemleverandøren (DIPS) opererer med fire omsorgsnivå: døgn, dag, poliklinikk og poliklinisk Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 9

11 dagbehandling. Poliklinisk dagbehandling blir rapportert som dagbehandling ved uttrekk til NPR. Den polikliniske behandlingen (som ofte er refusjonsberettiget) skal skilles fra dagbehandlingen (som i større grad er et aktiviseringstilbud) dersom dette skjer på samme dag. I vedleggstabell 1 presenteres aktivitetsnivået for hvert helseforetak. 1.2 Kjønn og aldersfordeling Figuren nedenfor viser antall pasienter som fikk behandling i psykisk helsevern, og utvikling fra 2014 fordelt per bostedsregion. 70,0 60,0 58,9 57,5 59,0 58,0 58,5 50,0 40,0 41,1 42,5 41,0 42,0 41,5 Sør-Øst Vest 30,0 Midt-Norge Nord 20,0 Landet 10,0 0,0 Menn Kvinner Figur 1.1: Andel pasienter fordelt etter kjønn og bostedsregion. Prosent i Kjønnsfordelingen er lik i alle regionene. 265 pasienter har ukjent bosted. Disse presenteres ikke som egen gruppe, men er med i totaltallet for landet. 10 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014

12 Tabell 1.2: Pasienter fordelt etter alder og bostedsregion. Prosent med prosentvis endring fra Aldersgrupper Bostedsregion Pasienter totalt Sør-Øst Vest Midt- Norge Nord Antall pasienter Andel av alle pasienter Endring fra år 0,6 1,4 0,4 1, ,8-2, år 29,1 31,7 32,0 31, ,3 4, år 22,6 22,1 20,6 19, ,9 2, år 20,6 18,1 18,5 19, ,7 2, år 13,7 12,6 12,2 13, ,2 4, år 6,6 7,0 7,6 7, ,9 5, år 3,8 4,1 4,5 3, ,9 4,4 80 år og eldre 3,1 3,1 4,3 3, ,3 3,6 Total ,0 3,7 Aldersfordeling per bostedsregion er vist i tabellen over. Det er nokså jevn økning i alle aldersgruppene over 18 år. Pasienter under 18 år har sitt hovedtilbud i psykisk helsevern for barn og unge. Pasienter uten bostedsinformasjon er ikke med i regionsfordelingen, men er med i totalen for landet. 1.3 Hovedtilstand Hovedtilstand og eventuelle bitilstander skal registreres for hver enkelt konsultasjon eller behandling (jf. journalforskriften). I tabellen under viser vi prosentvis fordeling av hovedtilstand for alle episoder og omsorgsnivå. Kapittel V i ICD-10 (Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer) dekker psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser (F00-F99). Imidlertid brukes også noen tilstandskoder utenfor kapittel V, da i hovedsak Z-koder (undersøkelse og utredning). Tabellen viser at «F30-F39 Affektive lidelser stemningslidelser» er den mest brukte hovedtilstandskoden, om lag 24 prosent av episodene er registrert med denne tilstandskoden. Også lidelser innen «F-20-F29 Schizofreni» og «F40-F48 Nevrotiske lidelser» er utbredt. Det er ingen store endringer i bruken av tilstandskoder fra året før. Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 11

13 Tabell 1.3: Hovedtilstand: Alle episoder fordelt på døgn og dag/poliklinikk. Prosent Hovedtilstand Døgn Dag og Poliklinikk Hovedtilstand ikke kodet () 5,5 1,2 Antall episoder totalt I beregningen av andelene videre i tabellen er episoder uten informasjon om hovedtilstand tatt ut av grunnlaget F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser 2,3 0,9 F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer 12,1 2,2 F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser 24,8 14,8 F30-F39 Affektive lidelser - stemningslidelser 25,3 23,9 F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser 15,3 20,6 F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer 2,0 3,3 F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne 8,5 7,0 F70-F79 Psykisk utviklingshemning 0,9 0,5 F80-F89 Utviklingsforstyrrelser 0,9 1,1 F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i 1,2 3,0 barn/ungd.alder G00-G99 Sykdommer i sentralnervesystemet 0,9 0,5 Uspesifisert psykisk lidelse (F99, Uspesifisert psykisk forstyrrelse. Z004, Generell 3,1 20,7 psykiatrisk undersøkelse. Z032, Obs.ved mistanke om psyk. lidelser og atferdsforstyr.) Andre Z-koder 1,6 1,2 Andre tilstander enn Fxx, Gxx og Zxx 0,9 0,3 Bruken av tilstandskodene varierer mellom omsorgsnivåene (døgnbehandling, dagtilbud/poliklinikk). «F10-Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser» som skyldes bruk av psykoaktive stoffer» og «F20- Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser» benyttes relativt sett mer ved døgnbehandling enn ved poliklinikk. Uspesifikke tilstandskoder (F99, Z004,Z032) brukes for over 20 prosent på dag/poliklinikk, men i mindre omfang ved døgnbehandling. Hovedtilstandskode var ikke rapportert for 5,5 prosent av døgnepisodene, tilsvarende andel for dagbehandling/poliklinikk var på 1,2 prosent. Andelen opphold og kontakter som er registrert med hovedtilstandskode er høyere enn for fjoråret. Koding av hovedtilstand har år for år hatt en positiv utvikling de siste fem årene. 1.4 Henvisningsformalitet og rettslig grunnlag Henvisningsformalitet og rettslig grunnlag for helsehjelpen er viktige opplysninger for å belyse omfanget av tvang i behandlingen. Henvisningsformalitet viser hvilken formalitet i Psykisk helsevernloven og annet lovverk pasienten henvises etter, og bestemmes av legen som har undersøkt og henviser pasienten. Rettslig grunnlag (spesialistvedtak) for helsehjelpen vurderes av spesialist i enheten pasienten skal få helsehjelp ved. 12 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014

14 Informasjon om henvisningsformalitet og rettslig grunnlag skal rapporteres, også når pasienten samtykker til helsehjelpen (frivillig). Det er likevel mangler i disse opplysningene. Tabellen under viser henvisningsformalitet for nye henvisninger i 2014 til psykisk helsevern voksne. Her inngår henvisninger som har ført til helsehjelp, henvisninger som ennå ikke har ført til helsehjelp (pasienten venter fortsatt) og henvisninger som er avsluttet uten at helsehjelp er satt i gang. Tabell 1.4: Henvisningsformalitet på nye henvisninger i Prosent. Helseregion Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Landet Mangler rapportering () 15,4 12,1 54,6 15,4 19,8 Totalt antall henvisninger I beregningen av andelene videre i tabellen er henvisninger uten informasjon om henvisningsformalitet tatt ut av grunnlaget Frivillig 93,0 88,1 89,2 91,5 91,6 Tvungen observasjon 4,7 7,1 7,9 4,9 5,5 Tvungen psykisk helsevern 2,2 4,6 2,6 3,4 2,8 Dømt til tvungen 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 behandling/omsorg Barnevernloven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gjennomføring av straff i 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 institusjon eller sykehus Tvang med samtykke 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Tilbakehold i institusjon på 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 grunnlag av eget samtykke Tilbakehold i institusjon uten eget 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 samtykke Tilbakeholdelse av gravid rusmiddelmisbruker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Henvisningsformalitet er ikke komplett rapportert. På landsbasis mangler opplysningen for 19,8 prosent av nye henvisninger i Helse Midt-Norge skiller seg ut med svært lav kompletthet i rapportering av henvisningsformalitet der halvparten av henvisningene manglet registrering av opplysningen. På nasjonalt nivå er 91,6 prosent av de henvisningene der det er rapportert henvisningsformalitet, basert på samtykke (frivillig). Rettslig grunnlag for helsehjelpen (lovgrunnlag/spesialistvedtak) viser hvilken hjemmel i psykisk helsevernloven eller annet lovverk helsehjelpen er underlagt altså lovgrunnlaget for behandlingen. Dette fastsettes ved mottak av pasienten på behandlingsstedet, og kan endres utover i behandlingsforløpet. Se kapittel 3 for nærmere informasjon om kompletthet i rapporteringen. Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 13

15 1.5 Individuell plan Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom pasienten ønsker det. En individuell plan er et viktig verktøy for å sette sammen et helhetlig og sammenhengende tilbud ut fra gjeldende behov. Tabellen under viser status for registrering av individuell plan. Kun henvisningsperioder som er avsluttet i 2014 er inkludert. Tabell 1.5: Status for individuell plan for siste episode i siste avsluttede henvisningsperiode for hver pasient. Prosent per helseregion og landet Status Individuell plan Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Landet Mangler registrering 52,9 79,5 90,4 82,5 66,4 Pasient oppfyller ikke kriteriene 37,4 13,0 5,3 12,3 25,7 Pasienten har avslått tilbud om IP 1,8 0,7 1,8 0,7 1,5 IP er under arbeid i spesialisthelsetjenesten 3,4 2,6 0,5 2,2 2,7 Pasienten har allerede en IP 3,8 3,8 1,1 1,9 3,2 UTGÅTT KODE - Individuell plan er avsluttet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ukjent med status for individuell plan 0,1 0,0 0,9 0,0 0,2 Pasienten oppfyller kriteriene 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 Pasienten ønsker individuell plan, samtykke 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 foreligger Melding om behov for IP sendt kommunen 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2 IP er ikke vurdert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antall pasienter med avsluttede henvisningsperioder i Som i tidligere år mangler opplysning på nasjonalt nivå om status for individuell plan for 2/3 av pasientene. Tabellen viser status for siste episode i siste avsluttede henvisningsperiode for hver pasient, altså på et tidspunkt da status for individuell plan bør være klart. Det er derfor beklagelig å konstatere at data er svært mangelfulle, og like lite komplett som foregående år. På nasjonalt nivå er det oppgitt at Individuell plan er under arbeid i spesialisthelsetjenesten eller at pasienten allerede har en IP for kun 5,9 prosent av pasientene. Men usikkerheten i tolkingen er selvsagt stor ettersom informasjon mangler for flertallet av pasientene. Det er gitt signaler om at andelen pasienter som får utarbeidet individuell plan skal økes bl.a. via HODs oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene. Det er derfor ikke tilfredsstillende at opplysningene er så mangelfulle. Noe av manglene kan skyldes tekniske feil hos systemleverandørene som ennå ikke er rettet opp (se ellers kap.3). 14 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014

16 2. TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING Kapitlet viser hovedtrekk i data for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Enheter i TSB skal i tillegg til opplysninger om behandlingsaktivitet rapportere kartlegging av pasientens situasjon ved behandlingsstart (situasjonsdata). 2.1 Aktivitetsnivå Tabellen under viser aktivitetstall for landet totalt og for de regionale helseforetakene. Hovedtrekkene er: Antall pasienter øker etter reduksjon året før Antall utskrivinger øker etter reduksjon året før Oppholdsdøgnene øker også sammenliknet med året før Antallet polikliniske konsultasjoner øker Dagbehandling fortsetter å øke Om lag personer mottok behandling innen TSB i Dette er en økning på 2,5 prosent fra året før. Det er en liten tilvekst i Helse Sør-Øst, og noe større i Helse Vest og i Helse Midt- Norge. Helse Nord har en reduksjon i antall pasienter med én prosent. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 15

17 Tabell 2.1: Antall utskrivinger, oppholdsdøgn, dagopphold, polikliniske kontakter og indirekte kontakter og antall pasienter per region med prosent endring fra Helseregion Utskrivinger fra institusjonsopphold 1 (døgn) Oppholdsdøgn i 2014 Dagopphold Poliklinisk kontakt Herav indirekte kontakter Antall pasienter 2 Helse Sør-Øst Endring fra 2013 () 4,9 1,6-14,7 8,1 21,7 0,8 Helse Vest Endring fra 2013 () 5,3 13,0 29,5 5,0 5,7 6,3 Helse Midt-Norge Endring fra 2013 () 6,5 17,9 89,3 6,7 5,0 5,0 Helse Nord Endring fra 2013 () -1,8-19,1-1,7 5,5 19,1-0,9 Landet Endring fra 2013 () 4,6 3,5 10,5 7,2 15,0 2,5 1) Utskrivinger fra institusjonsopphold er utskrivinger fra sammenhengene døgnopphold ved et behandlingssted (avdelingsoverføringer er slått sammen) 2) En betydelig andel pasienter har mottatt behandling i flere regioner. Derfor stemmer ikke Landet totalt med sum av regionene. På nasjonalt nivå er det en økning i alle måltallene i tabellen over fra 2013 til I kraft av sin størrelse er det Helse Sør-Øst som på bestemmer retningen på landstallene. Helse Nord hadde en stor nedgang i antall oppholdsdøgn, dette er i hovedsak en reduksjon ved private institusjoner. Helse Nord har redusert antall avtaleinstitusjoner fra fire til en. Utviklingen med økning i indirekte polikliniske kontakter fortsetter i 2014, økningen var spesielt stor i Helse Nord og i Helse Sør-Øst. Med indirekte kontakt menes en aktivitet der pasienten ikke fysisk er til stede (bl.a. telefonsamtale, e-post og videokonferanse, møte mellom fagpersoner). Telefonsamtale er den kontakten som skjer oftest. Omfanget av dagopphold har variert mye siden 2010, og tallene for 2014 viser at det er en økning på 10 prosent sammenliknet med året før. Årsaken til disse store variasjonene er vanskelig å fastslå, men sannsynligvis er registreringspraksis en viktig forklaringsfaktor. Etter en svak økning i antall pasienter fra 2011 til 2012 var det på nasjonalt nivå en markant nedgang fra 2012 til 2013 primært i Helse Sør-Øst. Tallene for 2014 viser en relativ jevn økning, men der den prosentvise veksten er størst i Vest. I vedleggstabell 2 presenteres aktivitetsnivået for hvert helseforetak. 16 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014

18 2.2 Kjønn og aldersfordeling I dette avsnittet omtales pasientenes kjønns- og aldersfordeling ut fra bosted. 80,0 70,0 64,2 69,5 66,4 71,5 65,9 60,0 50,0 Sør-Øst 40,0 30,0 35,8 30,5 33,6 28,5 34,1 Vest Midt-Norge Nord Landet 20,0 10,0 0,0 Menn Kvinner Figur 2.1: Andel pasienter fordelt etter kjønn og bostedsregion. Prosent i Det er ingen store endringer i fordelingen mellom kjønnene også for dette året, der ca. 2/3 er menn. Regionforskjellene er som i 2013, og også i 2014 var andelen menn høyest i Nord og lavest i Sør-Øst. Tabell 2.2: Pasienter fordelt etter alder og bostedsregion. Prosent i 2014 Aldersgrupper Bostedsregion Pasienter totalt Sør-Øst Vest Midt- Norge Nord Antall pasienter Andel av alle pasienter Endring fra år 0,7 0,8 1,1 0, ,8-13, år 7,6 9,3 9,1 5, ,0-2, år 16,1 20,0 17,9 16, ,1 1, år 23,6 26,9 23,3 24, ,3 2, år 24,9 22,1 22,7 26, ,2 0, år 19,0 15,2 16,4 19, ,0 6, år 6,8 5,0 8,4 7, ,6 8,4 70 og eldre 1,2 0,6 1,1 0, ,1 10,3 Total ,0 2, pasienter fikk behandling i TSB-sektoren i Hovedtyngden av pasientene er i alderen år. Vi ser av tallene over at andelen av pasientene i de to yngste aldersgrupperingene Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 17

19 synker noe sammenliknet med året før, mens andelen øker gradvis for de eldste grupperingene. Pasienter uten bostedsinformasjon er ikke med i regionsfordelingen, men er med i totalen for landet. 2.3 Hovedtilstand Ved hver episode innen TSB skal det registreres en hovedtilstand (jf. journalforskriften). I tabellen under vises fordelingen på hovedtilstand for alle episoder. 18 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014

20 Døgn Dag/ poliklinikk Døgn Dag/ poliklinikk Døgn Dag/ poliklinikk Døgn Dag/ poliklinikk Døgn Dag/ poliklinikk Tabell 2.3: Hovedtilstand. Alle episoder pr omsorgsnivå. Prosent i kolonne Hovedtilstand Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Landet Hovedtilst. ikke kodet () 9,5 3,5 11,2 2,1 16,0 24,2 12,8 2,1 11,1 5,3 Antall episoder totalt F10 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av alkohol F11 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av opiater F12 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av cannabinoider F13 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av sedativa og hypnotika F14 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av kokain F15 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av andre stimulanter, inkl. kaffein F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av flere stoffer F630 Patologisk spillelidenskap I beregningen av andelene videre i tabellen er episoder uten informasjon om hovedtilstand tatt ut av grunnlaget 36,5 23,6 27,4 16,3 46,0 24,2 43,4 12,0 36,6 21,6 28,2 24,2 35,6 36,7 16,3 26,3 19,0 58,0 27,3 28,3 6,2 10,2 4,6 9,7 10,2 9,6 6,4 2,7 6,5 9,8 3,9 2,7 6,2 2,7 5,5 2,4 3,1 1,6 4,5 2,7 0,5 0,7 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,5 7,7 5,6 7,7 5,2 12,1 7,7 8,0 4,8 8,3 5,6 12,4 6,3 15,2 9,6 4,1 4,3 14,3 4,4 11,9 6,8 0,0 1,8 0,1 1,2 0,1 1,6 0,0 0,6 0,0 1,6 F99, Z004, Z032 0,2 5,1 0,1 5,4 0,6 5,8 0,0 7,9 0,2 5,3 Øvrige F-koder 3,3 14,7 2,4 8,4 4,4 14,9 3,1 5,5 3,3 13,0 Øvrige Z-koder 0,4 5,2 0,6 4,5 0,0 2,8 0,6 1,3 0,4 4,7 Andre diagnoser enn Fxx og Zxx 0,6 0,0 0,2 0,1 0,4 0,3 2,1 1,2 0,6 0,1 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av alkohol (F10) og opiater (F11) er de klart mest brukte tilstandskodene, med henholdsvis 37 og 27 prosent av de innlagte pasientene. Også på omsorgsnivå dag og poliklinikk er disse to tilstandskodene mest brukt. Helse Nord og Helse Vest har større omfang av adferdsforstyrrelser knyttet til opiater enn de andre helseregionene. Det er en betydelig andel episoder der det ikke er rapportert informasjon om hovedtilstand, henholdsvis 11 og 5 prosent for døgn og dag/poli. På helsenorge.no publiseres kvalitetsindikator for rapportering av hovedtilstand innen TSB. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 19

21 2.4 Individuell plan Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har lovbestemt rett til å få utarbeidet en individuell plan se tabell. Tabell 2.4: Status for individuell plan for siste episode i siste avsluttede henvisningsperiode for hver pasient. Prosent per RHF og landet. Prosent i Status Individuell plan Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Landet Mangler registrering 43,2 34,0 44,7 70,8 43,3 Pasient oppfyller ikke kriteriene 35,3 20,7 7,0 7,4 27,9 Pasienten har avslått tilbud om IP 3,1 3,1 6,4 7,4 3,7 IP er under arbeid i spesialisthelsetjenesten 7,5 5,2 3,7 7,9 6,7 Pasienten har allerede en IP 5,9 6,8 11,9 4,1 6,6 Ukjent med status for individuell plan 2,5 25,8 22,6 0,4 8,8 Pasienten oppfyller kriteriene 1,2 2,2 1,6 0,6 1,4 Pasienten ønsker individuell plan, samtykke foreligger 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 Melding om behov for IP sendt kommunen 0,4 0,9 0,2 1,0 0,5 IP er ikke vurdert 0,6 1,0 1,6 0,1 0,8 Antall pasienter med avsluttede henvisningsperioder i prosent mangler informasjon om status for individuell plan. På nasjonalt nivå er det oppgitt at Individuell plan er under arbeid i spesialisthelsetjenesten eller at pasienten allerede har en IP for 13,3 prosent av pasientene. Men usikkerheten i tolkingen er stor ettersom informasjon mangler for nesten halvparten av pasientene. Se kapittel 4, tabell 4.1 for flere detaljer om rapportering av status for individuell plan. 2.5 Situasjonsdata I tillegg til data om aktivitet, skal pasientens situasjon kartlegges ved oppstart av behandling for rusproblematikk. Dette samles inn som en egen NPR-melding og rapporteres uavhengig av aktivitetsdata. Kartleggingen omfatter blant annet rusmiddel- og medikamentbruk, fysisk og psykisk helse, boforhold, graviditet og antall barn under 18 år i samme boenhet. De innhentede opplysningene er basert på pasientens egenvurdering, og reliabiliteten avhenger av pasientens evne til å avgi korrekt informasjon. Kartlegginger gjennomføres én til flere ganger per pasient og rapporteringsår, både under et behandlingsforløp og ved ulike behandlingssteder. De innrapporterte data inngår i rapporteringen til EUs overvåkingssenter for narkotika; EMCDDA1. Av institusjoner med rapporteringsplikt, mottar NPR i hovedsak situasjonsdata fra institusjoner innen TSB-sektoren som ikke er samorganisert med psykisk helsevern. 1 EMCDDA: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 20 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014

22 Tabellen under gir en oversikt over antall nyhenviste pasienter NPR mottok aktivitetsdata for i 2013 og 2014, samt totalt antall pasienter med én eller flere innrapporterte kartlegginger av situasjon ved behandlingsstart. Tabell 2.5: Rapporteringsvolum aktivitets- og situasjonsdata. Antall med prosentvis endring fra 2011, 2012 og Helseregion Nyhenviste pasienter Pasienter med kartlegging Helse Sør-Øst Endring fra ,8-1,1 Helse Vest Endring fra ,7-16,8 Helse Midt-Norge Endring fra ,5 1,0 Helse Nord Endring fra ,7-1,1 Landet Endring fra ,0-5,3 Det var det en betydelig økning i rapporteringsvolum for situasjonsdata for 2013 sammenliknet med året før, denne trenden har dessverre ikke fortsatt for Bruk av data Å benytte rapporterte situasjonsdata i nasjonale analyser innebærer stor usikkerhet. Den gjennomgående tendensen er at innrapportering mangler fra rapporteringspliktige enheter innen psykisk helsevern for voksne. Fordelingene i de følgende avsnitt må derfor tolkes med henblikk på at disse opplysningene mangler for om lag halvparten av pasientene Mest brukte rusmiddel/medikament Under kartleggingen bes pasienten rangere anvendte rusmidler og medikamenter de siste seks måneder før behandlingsstart, basert på lengst samlet tid i påvirket tilstand. Som vist i figuren under er alkohol oppgitt som mest brukte rusmiddel, etterfulgt av cannabis, amfetamin og heroin/opioider. Gruppen «annet» er her en samlekategori for rusmidler som ecstasy, kokain, LSD, GHB, GBL og andre sentralstimulerende og vanedannende medikamenter. 21 av innrapporterte situasjonsdata manglet opplysninger om mest brukte rusmiddel/medikament, mot 18,4 i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 21

23 Alkohol Cannabis 21 Amfetamin Heroin/opium Opiater/opioider forskrevet i LARprogram Benzodiazepiner ikke forskrevet av lege Benzodiazepiner forskrevet av lege Opiater/opioider ikke forskrevet av lege Opiater/opioider forskrevet utenfor LAR-program Figur 2.2: Mest brukte rusmiddel/medikament de siste 6 måneder før behandlingsstart. Prosent N = Alder ved behandlingsstart og debutalder Tabellen under gir en oversikt over debutalder og alder ved behandlingsstart for de fire mest brukte rusmidlene. Alder ved behandlingsstart er knyttet til den helsehjelp pasienten mottar ved gjeldende behandlingssted, og er ikke relatert til eventuelt tidligere behandlingsforløp. Tabell 2.6: Alder ved behandlingsstart og debutalder. Gjennomsnitt i Rusmiddel/ Alder ved Debutalder medikament behandlingsstart Alkohol Amfetamin Cannabis Heroin/opioider Lav debutalder og lav alder ved behandlingsstart er karakteristisk for pasientgruppen som oppgir cannabis som mest brukte rusmiddel. Alkohol har ikke overraskende lav debutalder, men til gjengjeld har denne pasientgruppen høy alder ved behandlingsstart. 22 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014

24 Boforhold Figuren nedenfor viser oppgitt boforhold de siste fire uker før behandlingsstart, eventuelt bosituasjon umiddelbart før behandlingsstart ved endringer av varig karakter i denne perioden, for de fire største rusmiddelgruppene Alkohol Cannabis Amfetamin Heroin/opium Egen privat bolig Privat bolig eid av annen Hospits/hybelhus/hotell Institusjon Ingen bolig Annen Mangler registrering Figur 2.3: Boforhold siste fire uker før behandlingsstart for pasientgrupper der alkohol, cannabis, amfetamin eller heroin/opium er oppgitt som mest brukte rusmiddel. Prosent Pasienter som oppgir alkohol som mest brukte rusmiddel er i stor grad bosatt i egen privat bolig, mens de andre pasientgruppene har mer ustabile boforhold Vedvarende sykdommer/skader Kartleggingen skal også belyse eventuelle vedvarende somatiske sykdommer eller skader som kan påvirke livsførsel og livskvalitet for pasienter i rusmiddelbehandling, slik som astma, leddgikt, HIV/AIDS, hepatitt C og ulike funksjonshemminger som lammelser, syns- eller hørselshemming. En oversikt over sykdomsbildet er gitt i figuren nedenfor, og en stor andel av pasientene oppgir å ha livspåvirkende lidelser eller skader. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 23

25 Ja Nei Ukjent 20 Mangler rapportering Alkohol Amfetamin Cannabis Heroin/opium Figur 2.4: Vedvarende somatiske sykdommer/skader i pasientgrupper der alkohol, cannabis, amfetamin eller heroin/opioider er oppgitt som mest brukte rusmiddel. Prosent Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014

26 3. KOMPLETTHET OG DATAKVALITET PSYKISK HELSVERN FOR VOKSNE I dette kapitlet gjør vi rede for kvalitet og kompletthet ved innrapporterte aktivitetsdata fra psykisk helsevern for voksne. NPR forvalter nasjonale aktivitets- og pasientdata, og er avhengig av komplett og korrekt rapportering fra alle behandlingsstedene. 3.1 Generelt om datamottaket for årsdata 2014 Etter mottak og kvalitetskontroll av data, sender NPR tilbakemelding til rapporteringsenhetene. Der vises forhold i de innrapporterte data som fremstår som feil eller mulige feil. Rapporteringsenhetene blir bedt om å korrigere/komplettere, og sende inn oppdaterte data. Institusjonene har i ulik grad rettet feil eller mangler før den nye innleveringen. NPR har løpende dialog med behandlingssteder, helseforetak og helseregionenes IKTleverandører i tillegg til rapporteringsenhetenes systemleverandører. Hos noen avdekker dette mangelfulle rutiner for registrering og svakheter i IT-systemene. Bildet er imidlertid sammensatt, og mange enheter rapporterer relativt komplette data av god kvalitet. På den andre siden er det også noen enheter som har alvorlige mangler i rapporteringen. Det er store variasjoner mellom helseforetakene, og også mellom enheter innen samme helseforetak. 3.2 Mangler i kompletthet og kvalitet Det er to grunnleggende forutsetninger for et komplett datagrunnlag Alle behandlingssteder må levere data for all aktivitet i perioden Viktige deler av datagrunnlaget må være komplett Ikke levert data eller data på avvikende format Første forutsetning for et komplett datagrunnlag er at alle rapporteringspliktige enheter sender inn opplysninger om alle pasienter og all behandling. For årsdata 2014 har vi fått inn aktivitetsdata fra alle rapporteringsenheter vi forventer å få inn data fra. Kompletthet og datakvalitet psykisk helsvern for voksne 25

27 For at dette skal være tilfellet også fremover vil NPR minne de regionale helseforetakene på viktigheten av komplett rapportering, og vil fortsatt be dem inkludere riktig rapportering som en del av kontraktsvilkåret ved avtaleinngåelse med private behandlingssteder. Dette er en forutsetning RHF-ene allerede har i avtalene med private spesialister Informasjon mangler på enkeltområder Den andre forutsetningen for at NPR skal inneholde data med tilfredsstillende kvalitet er komplett rapportering av de enkelte dataelementene. I rapporten fokuserer vi på noen av de mest sentrale parameterne; henvisningsformalitet, lovgrunnlag, individuell plan, hovedtilstander og fagområde. NPR har vært et personidentifiserbart register siden 2008, og det er mulig å følge pasienter mellom institusjoner og over tid. Antall pasienter som har mottatt behandling i 2014 kan beregnes presist ettersom tilnærmet all behandling er innrapportert, samtidig som at NPR har fått informasjon om pasientens identitet i 99,7 prosent av behandlingsepisodene. Rapportert bostedskommune og bydelskode er sammenstilt med opplysninger fra Folkeregisteret for kvalitetssikring Rettslig grunnlag for helsehjelpen Det er stort fokus på bruk av tvang innen psykisk helsevern. De regionale helseforetakene har siste år, som ledd i etableringen av ny Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i de psykiske helsetjenester, iverksatt regionale tiltaksplaner for å begrense og kvalitetssikre bruk av tvang i psykisk helsevern. Aspekter rundt tvangsbruk ble grundig gjennomgått av Bernt-utvalget som framla sin rapport i juni I denne Tiltaksplanen for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern (IS-1370), var en av konklusjonene at det var store mangler i rapporteringen til NPR, og at man derfor ikke kan dokumentere utvikling i tvangsbruk på en god måte. Data vi her presenterer viser at det fremdeles er mangler i datagrunnlaget og/eller rapporteringen. Figuren under viser komplettheten i rapportering av rettslig grunnlag for innleggelser til døgnbehandling i PHV for 2013 og Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014

28 ,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 94,1 95,5 94,6 95,6 69,1 55,4 92,0 91,0 88,5 87,7 0,0 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Landet Figur 3.1: Kompletthet i rapportering av rettslig grunnlag for innleggelser til døgnbehandling og Prosent. På nasjonalt nivå mangler informasjon om rettslig grunnlag for over ni prosent av innleggelsene. Det er særlig Helse Midt-Norge som har rapportert mangelfulle tall, og opplysninger mangler for nesten 1/3, men vi ser en bedring i komplettheten fra Midt-Norge fra 2013 til Helsedirektoratet vil i løpet av 2015 publisere tre kvalitetsindikatorer som omhandler rettslig grunnlag for henvisning eller helsehjelp: - Kompletthet i rapportering av henvisningsformalitet - Kompletthet i rapportering av rettslig grunnlag for innleggelser til døgnbehandling - Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne Indikatorene vil publiseres på helsenorge.no, og det vil være mulig å følge kompletthet i rapportering og antall tvangsinnleggelser ved ulike helseforetak og behandlingssteder. Publiseringen vil inkludere tall for For informasjon om bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne henviser vi til rapport utgitt av Helsedirektoratet (https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bruk-av-tvang-i-psykiskhelsevern-for-voksne) og til kommende publiseringer av kvalitetsindikatorer om temaet på helsenorge.no (https://helsenorge.no/kvalitetsindikatorer/psykisk-helse-for-voksne) Individuell plan Individuell plan er i psykisk helsevern en pasientrettighet som skal bidra til å sikre god Kompletthet og datakvalitet psykisk helsvern for voksne 27

29 brukermedvirkning samt effektive og tilpassede hjelpetiltak. Tabellen under viser manglende rapportering av status for individuell plan. Tabell 3.1: Manglende registrering av Individuell plan. Alle pasienter med avsluttede henvisningsperioder i Prosent. Helseforetak Manglende registrering Individuell plan Antall avsluttede henvisningsperioder Helse Sør-Øst Vestre Viken HF Akershus univ.sykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Helse Sør-Øst RHF, Privat Oslo universitetssykehus HF Helse Vest Helse Vest RHF, Privat Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Bergen HF Helse Førde HF Helse Midt-Norge Helse Midt RHF, Privat 0 4 St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Helse Møre og Romsdal HF Helse Nord Helse Nord RHF, Privat Helse Finnmark HF Univ. sykehuset i Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Landet Nasjonalt mangler informasjon om individuell plan for 2/3 av pasientene. Det er store forskjeller mellom helseregionene, men også mellom ulike helseforetak i samme helseregion. Bruken av individuell plan følges nasjonalt via kvalitetsindikatoren Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni i PHV. Denne publiseres på helsenorge.no, og er basert på tall levert fra NPR Hovedtilstand Uspesifikke tilstandskoder er et relevant mål på datakvalitet, da utstrakt bruk av disse gir lite informasjon om hvilke tilstander pasientene faktisk er behandlet for. Dette er vist i nedenstående tabell. Det er likevel klart at et visst omfang av uspesifikke koder vil forekomme, for eksempel knyttet til kortvarige behandlingsforløp. 28 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014

30 Tabell 3.2: Bruk av F99, Z004 og Z032 eller hovedtilstand mangler. Avsluttede henvisningsperioder, siste episode Prosent. Helseforetak Uspesifisert psykisk forstyrrelse: F99 Generell psykiatrisk undersøkelse: Z004 Obs ved mistanke om psykiske lidelser: Z032 Hoveddiagnose ikke angitt Antall Helse Sør-Øst Vestre Viken HF Akershus univ.sykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Helse Sør-Øst RHF, Privat Oslo universitetssykehus HF Helse Vest Helse Vest RHF, Privat Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Bergen HF Helse Førde HF Helse Midt-Norge Helse Midt RHF, Privat St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Helse Møre og Romsdal HF Helse Nord Helse Nord RHF, Privat Helse Finnmark HF Univ.sykehuset i Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Landet For psykisk helsevern for voksne brukes ICD-10 for å angi hovedtilstand og eventuelle bitilstander. Tabellen omhandler bare avsluttede henvisningsperioder, altså der helsehjelpen er avsluttet. Bildet av tilstandskoding er omtrent likt som året før, og på nasjonalt nivå manglet hovedtilstandskode på to prosent av avsluttede henvisningsperioder. Kodingen er relativt komplett i alle regioner, men enkelte helseforetak har store mangler (bl.a. private i Helse Nord, Sykehuset i Vestfold og Helse Førde). F99 Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse På nasjonalt nivå var tilstandskoden brukt i tre prosent for avsluttede henvisningsperioder. Koden anvendes nesten utelukkende i Helse Sør-Øst, og da primært i de store helseforetakene. Kompletthet og datakvalitet psykisk helsvern for voksne 29

31 Z004 Generell psykiatrisk undersøkelse Koden er registrert for 20 prosent på nasjonalt nivå, noe som er på samme nivå som året før. Mange helseforetak i alle de fire helseregionene har betydelige innslag av koden, mens andre ikke anvender koden overhodet. Z032 Observasjon ved mistanke om psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser På nasjonalt nivå er koden angitt i fem prosent av tilfellene. Variasjonen mellom behandlingsstedene er stor også her. I Helse Midt-Norge St. Olavs Hospital HF er koden brukt vesentlig mer enn i de andre helseforetakene. Den er også mye brukt ved Sykehuset Østfold HF, og ved Nordlandssykehuset HF. På helsenorge.no publiseres kvalitetsindikator for rapportering av hovedtilstandskode i psykisk helsevern voksne Kvalitet og kompletthet oppsummert Vi har gjennom en del sentrale dataelementer vist kompletthet og kvalitet i data som rapporteres til NPR: Alle rapporteringspliktige enheter sender nå data til NPR. Enhetene rapporterer pasientidentifikasjon i 99,7 prosent av behandlingsepisodene. Dette gir et godt grunnlag for å telle antall pasienter og å følge pasientene over år og sektorer. Det er mangelfull rapportering på noen sentrale dataelementer: henvisningsformalitet, lovgrunnlag, individuell plan og hovedtilstand. Variasjonen i kompletthet er stor; på alle områdene er det noen som rapporterer korrekt og komplett mens andre har svært store mangler. Stor variasjon mellom enheter innen samme organisasjon tyder ulik registreringspraksis innen RHF og HF. Konklusjonen er at det nasjonale datagrunnlaget NPR forvalter for psykisk helsevern for voksne har mangler på noen områder, men vi ser en gradvis forbedring bl.a. ved at alle enheter leverer data Hva gjør NPR for å sikre god kvalitet på data fra psykisk helsevern? God kvalitet på data er essensielt for NPR. Selv om NPR ikke «fremstiller» data, følges de innrapporterte data opp både i det rutinemessige arbeidet og gjennom ulike ekstraordinære tiltak. Selv om NPR sjekker de mottatte data, er det viktig å være klar over at pasientregisteret har begrenset mulighet til å gjøre noe med manglene og svakhetene i det innsendte materialet. NPR arbeider gjennom revisjon og kvalitetssikring systematisk og kontinuerlig med sikte på å forbedre kvaliteten på datagrunnlaget. Rapporteringsplikten til NPR er regulert gjennom NPR-forskriften, og det heter bl.a.: Avsender skal kontrollere at data som rapporteres er komplette og kvalitetssikret, og at dette skal inngå i virksomhetens internkontroll. Hvor god internkontroll institusjonene kan ha er usikkert, da 30 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014

32 innsending av data til NPR skjer tilnærmet automatisk fra helseregionenes IKT-enheter samt gjennom rapporteringsenhetenes systemleverandører Tiltak for bedre datakvalitet Helsedirektoratet ønsker at RHF-ene i større grad skal bruke data fra NPR i oppfølging av virksomheten herunder at data fra NPR brukes både i rutinemessige styringsparametere og mer prosjektbasert utviklingsarbeid. Siden 2008 har veileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern vært i bruk: helsedirektoratet.no/lists/publikasjoner/attachments/179/veileder-for-registrering-avaktivitetsdata-i-psykisk-helsevern-is-1541.pdf Hensikten med registreringsveilederen er å bidra til ensartet registrering av data som skal rapporteres til NPR. For å gjøre innholdet i registreringsveilederen kjent deltar NPR i regionale og lokale møter for å informere om riktig registrering. Vi oppfordrer RHF-ene til å arrangere regionale samlinger der riktig registrering av data for psykisk helsevern er tema. NPR prioriterer å delta i slike samlinger. I 2014 har NPR deltatt på følgende samlinger: Brukermøte om kvalitet i rapporteringen med systemleverandøren SOMA, møte med Helse Nord om kvalitet i rapporteringen, møte med Helse Sør-Øst om kvalitet i rapportering fra private avtaleinstitusjoner innen alle sektorer, møte med rusbehandlingen ved Sørlandet sykehus HF om kvalitet i rapporteringen, møte med St. Olavs Hospital HF om riktig registrering av utskrivningsklare pasienter. NPR har vært involvert i arbeidet med å forbedre datakvaliteten på tvang innen psykisk helsevern. Dette arbeidet er nedfelt i den nasjonale strategien «Bedre kvalitet økt frivillighet i de psykiske helsetjenester». Bedring på dette området er nødvendig for å sikre korrekt dokumentasjon av omfang og type tvang som er brukt på det enkelte behandlingssted, og for å kunne kvalitetssikre utviklingen på feltet. Dårlig kvalitet på data om tvang er bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å samarbeide med de regionale helseforetakene om å utarbeide tiltak for enhetlig og korrekt registrering og innrapportering av alle aktuelle tvangsdata til Norsk pasientregister. Dette gjelder nøkkeltall som for eksempel antall pasienter på tvungen observasjon/tvungent psykisk helsevern, bruk av tvangsmidler og tvangsbehandling. Det skal også sees på muligheten for overgang til elektroniske tvangsprotokoller. En ny IT-løsning for administrasjon av kontrollkommisjonene er under utvikling. Dette arbeidet koordineres av avdeling psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet. Elektronisk pasientjournal (EPJ) er sentralt i dette arbeidet, og EPJ-standarden for tvang er en standard for registrering av vedtak om tvangsbruk som er fattet med hjemmel i psykisk helsevernloven. Standarden skal bidra til å sikre at opplysninger i EPJ håndteres korrekt og kan bevares på tvers av teknologiske generasjonsskifter. Det er viktig at EPJ-standarden for tvang harmoniseres med NPR-melding og systemleverandørene. Kompletthet og datakvalitet psykisk helsvern for voksne 31

Rapport IS Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015 Norsk pasientregister

Rapport IS Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2454 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne

Detaljer

Rapport IS Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2016 Norsk pasientregister

Rapport IS Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2016 Norsk pasientregister Rapport IS-2608 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2016 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne

Detaljer

Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk 2012

Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk 2012 IS-2069 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk 2012 Norsk pasientregister 1 Heftets tittel: Aktivitetsdata fra psykisk helsevern for

Detaljer

Norsk pasientregister

Norsk pasientregister Rapport Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk 2013 IS-2171 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for psykisk helsevern

Detaljer

IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008. Norsk pasientregister

IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008. Norsk pasientregister IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008 Norsk pasientregister 1 Heftets tittel: Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008 Utgitt: 09/2009 Bestillingsnummer: IS-1749 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Pasienter i TSB. Samdata analyse. Rapport IS 1862 ISBN: 978 82 8081 213 1

Pasienter i TSB. Samdata analyse. Rapport IS 1862 ISBN: 978 82 8081 213 1 Samdata analyse Rapport Pasienter i TSB IS 1862 ISBN: 978 82 8081 213 1 Heftets tittel: Pasienter i TSB Utgitt: November 2010 Bestillingsnummer: IS-1862 ISBN-nr. 978-82-8081-213-1 Utgitt av: Kontakt: Helsedirektoratet

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Behandlingstilbud til pasienter i TSB

Behandlingstilbud til pasienter i TSB Heftets tittel: Behandlingstilbud til pasienter i TSB Utgitt: Mars 2011 Bestillingsnummer: IS-1863 ISBN-nr. 978-82-8081-223-0 Utgitt av: Kontakt: Helsedirektoratet Avdeling økonomi og analyse Postadresse:

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet Nr. 13/2017 Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet Analysenotat 13/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet

Detaljer

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge 2016

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge 2016 Nr. 04/2017 Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge 2016 Analysenotat 04/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Pasienter og behandlingsaktivitet

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister IS-8/2009 Ventetider og pasientrettigheter 2008 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2008 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-8/2009 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne 12 Opphold i institusjoner for voksne Anne Mette Bjerkan og Per B. Pedersen Sammendrag Nær halvparten av oppholdene i institusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent),

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Behandlingstilbudet i TSB

Behandlingstilbudet i TSB Nr. 0/0 Behandlingstilbudet i TSB Analysenotat 0/ SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Behandlingstilbudet i TSB Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste 0 / Utgitt av: Avdeling: Kontaktperson:

Detaljer

Befolkningens bruk av TSB

Befolkningens bruk av TSB Nr. 07/2017 Befolkningens bruk av TSB Analysenotat 07/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Befolkningens bruk av rusbehandling Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste 07 /17 Utgitt av:

Detaljer

Rapport IS-2173. Norsk pasientregister

Rapport IS-2173. Norsk pasientregister Rapport IS-2173 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2013 Norsk pasientregister 1 Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2013 Utgitt: 04/2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling SINTEF A11381 RAPPORT Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling Ragnild Bremnes og Heidi Jensberg SINTEF Helsetjenesteforskning Mars

Detaljer

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr. 11/2017 Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Analysenotat 11/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Rapport IS-2289. Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2014 Norsk pasientregister

Rapport IS-2289. Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2014 Norsk pasientregister Rapport IS-2289 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2014 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2014 Utgitt: 04/2015 Bestillingsnummer:

Detaljer

13 Bruk av tvungent psykisk helsevern ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet

13 Bruk av tvungent psykisk helsevern ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet 13 Bruk av tvungent psykisk helsevern ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet Ragnild Bremnes og Trond Hatling Sammendrag Andelen henvisninger med begjæring om bruk av tvungent psykisk helsevern

Detaljer

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016 Nr. 03/2017 Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016 Analysenotat 03/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Pasienter og behandlingsaktivitet i det

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9 Rapport IS-2349 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2349 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Rapport IS- Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Publikasjonens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2010

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2010 IS-1941 Rapport Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2010 Heftets tittel: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2010 Utgitt: November 2011 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk. helsevern for voksne i 2009

Bruk av tvang i psykisk. helsevern for voksne i 2009 Bruk av tvang i psykisk Rapport helsevern for voksne i 2009 Samdata analyse IS 1861 ISBN: 978 82 8081 212 4 Heftets tittel: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2009 Utgitt: Desember 2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd Ved utgangen av september 2012 var gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge fortsatt vesentlig

Detaljer

IS-2068. Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2012 Norsk pasientregister

IS-2068. Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2012 Norsk pasientregister IS-2068 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2012 Norsk pasientregister Heftets tittel: Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2012 Utgitt: 04/2013 Publiseringsnummer: IS-2068

Detaljer

Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet

Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet Nr. 06/2017 Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet Analysenotat 06/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet Nr: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 06

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2010

Ventetider og pasientrettigheter 2010 IS-1895 Ventetider og pasientrettigheter Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter Utgitt: 03/2011 Bestillingsnummer: IS-1895 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 5/217 Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Analysenotat 5/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Poliklinisk aktivitet innen Psykisk helsevern og Rus Hvem gjør hva?

Poliklinisk aktivitet innen Psykisk helsevern og Rus Hvem gjør hva? 2013 Poliklinisk aktivitet innen Psykisk helsevern og Rus Hvem gjør hva? Lovisenberg 30. april 2013 Morten Eimot Tor Øystein Seierstad 1 S ide Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Oppdraget... 3

Detaljer

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 Helsedirektoratet seniorrådgiver Jin Marte Øvreeide avdeling psykisk helsevern og rus SAMDATA 2013 Ressursinnsats Stabile personellrater totalt siste år (siden 2006)

Detaljer

Heftets tittel: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011. Utgitt: November 2012. Bestillingsnummer: ISBN-nr.

Heftets tittel: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011. Utgitt: November 2012. Bestillingsnummer: ISBN-nr. Rapport IS-2035 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011 Heftets tittel: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011 Utgitt: November 2012 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Rapport i habilitering og rehabilitering i S-23 spesialisthelsetjenesten 2013

Rapport i habilitering og rehabilitering i S-23 spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport is-2334 habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2013 Rapportens tittel: Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: Mai 2015 Ansvarlig utgiver: Redaktør:

Detaljer

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling SINTEF A11381 RAPPORT Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling Ragnild Bremnes og Heidi Jensberg SINTEF Helsetjenesteforskning Mars

Detaljer

Registrering og rapportering til NPR

Registrering og rapportering til NPR Registrering og rapportering til NPR Mette Ertsgaard, Norsk pasientregister(npr) 24.08.2012 Registrering og rapportering til NPR 1 Tema i denne sesjonen Norsk pasientregister Bruksområder Aktivitetstall

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013 Rapport Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013 b BRUK AV TVANG I PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE I 2013 Heftets tittel: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern

Registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern Registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 5. mars 2009 May Iren Kvello Bukten / Inger Nybrodahl Helsedirektoratet Norsk pasientregister Norsk pasientregister

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

apport%20astrid%20og%20sonja%2001%20februar.pdf

apport%20astrid%20og%20sonja%2001%20februar.pdf Fra: Per Jørgen Indergård [mailto:perjorgen.indergard@helsedir.no] Emne: VS: Vedr. Høring: Redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord. Tiltaksplan 2012-2015 Norsk pasientregister

Detaljer

1 Sentrale resultat i årets rapport

1 Sentrale resultat i årets rapport 1 Sentrale resultat i årets rapport 1.1 Fortsatt en del mangelfulle pasientdata I 2003 hadde man pasientdata av en akseptabel kvalitet for i overkant av 73 prosent av innleggelsene. Vi vet med andre ord

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Behandlingsforløp i det psykiske helsevernet for barn og unge

Behandlingsforløp i det psykiske helsevernet for barn og unge IS 1865 Rapport Behandlingsforløp i det psykiske helsevernet for barn og unge varighet og omfang av poliklinisk behandling Samdata analyse ISBN: 978 82 8081 215 5 Heftets tittel: Behandlingsforløp i det

Detaljer

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel»

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Nr. 12/2017 Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Analysenotat 12/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Prioritering av psykisk helsevern

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Pasientforløp, SSHF 2011-2030

Pasientforløp, SSHF 2011-2030 Møte 1 Pasientforløp, SSHF 2011-2030 1 Arbeidsgruppens mandat Deltakerne i arbeidsgruppene skal med bakgrunn i sin kliniske og administrative erfaring bidra med verifisering av grunnlagsdata og med faglige

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016 Hanne Narbuvold, Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Avdeling statistikk Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Detaljer

Implementering ROP- kurs for ledere 5. og 6. april

Implementering ROP- kurs for ledere 5. og 6. april . Implementering ROP- kurs for ledere 5. og 6. april Dette innlegget Først kort om implementering generelt Så kort om implementering av ROP retningslinjen Innledning Ledere på alle nivå i helsetjenesten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2012

Ventetider og pasientrettigheter 2012 IS-2053 Ventetider og pasientrettigheter Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter Utgitt: 03/2013 Bestillingsnummer: IS-2053 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

SINTEF A1159 RAPPORT. Pasienter med rusmiddelmisbruk og samtidige psykiske lidelser i psykisk helsevern for voksne. Solfrid Lilleeng.

SINTEF A1159 RAPPORT. Pasienter med rusmiddelmisbruk og samtidige psykiske lidelser i psykisk helsevern for voksne. Solfrid Lilleeng. SINTEF A1159 RAPPORT Pasienter med og samtidige psykiske lidelser i psykisk helsevern for voksne Solfrid Lilleeng SINTEF Helse Februar 2007 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt...

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

NPR-melding. Innhold, status og planer

NPR-melding. Innhold, status og planer NPR-melding Innhold, status og planer Innhold Hva er NPR-melding? Bakgrunnen for NPR-melding Dagens innhold Status for bruk Planer fremover Forutsetninger for god kvalitet i data Begrepsmodell som beskriver

Detaljer

5.2 Begrensninger og kompletthet i registerbasert personellstatistikk

5.2 Begrensninger og kompletthet i registerbasert personellstatistikk 5 Personell Eva Lassemo 5.1 Innledning Personellsammensetning er et mål på kompetansen i det tverrfaglige spesialiserte behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere. Behandlingstilbudet er under oppbygging

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

1 Sentrale resultat i årets rapport

1 Sentrale resultat i årets rapport 1 Sentrale resultat i årets rapport I februar 2004 ble alle døgninstitusjoner innen psykisk helsevern for voksne tilskrevet og bedt om å gi opplysninger om bruk av tvangsmidler og skjerming i 2003 på et

Detaljer

Indikatorer for kodingskvalitet

Indikatorer for kodingskvalitet DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-15 Klinisk relevante tilbakemeldinger Prosjekt initiert av NPR i 2013/2014 Ledd i NPRs kvalitetsstrategi «Korrekt medisinsk koding er nødvendig forutsetning for god

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

11 Pasienter i psykisk helsevern for barn og unge

11 Pasienter i psykisk helsevern for barn og unge 11 Pasienter i psykisk helsevern for barn og unge Anne Mette Bjerkan og Marit Sitter Sammendrag Totalt mottok 47 280 pasienter behandling i psykisk helsevern for barn og unge i løpet av 2006. Dette er

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister IS

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister IS Rapport IS-2448 Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2015 Utgitt: 03/2016, revidert utgave 04/2016 Bestillingsnummer: IS-2448

Detaljer

Arbeidsgruppe 1. tvang. Direktørmøte. Nasjonal Strategigruppe II. Nasjonalt implementeringsseminar 30.09.10

Arbeidsgruppe 1. tvang. Direktørmøte. Nasjonal Strategigruppe II. Nasjonalt implementeringsseminar 30.09.10 Arbeidsgruppe 1 Direktørmøte Riktigere og redusert aina.olsen@helse-nord.no bruk av tvang Nasjonal Strategigruppe II Nasjonalt implementeringsseminar 30.09.10 Mandat for arbeidsgruppe 1: Utarbeide innspill

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet 18.10.2016 Innledning Formål med denne presentasjonen: Gi et overblikk over de endringene som kommer

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2017 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2017 Norsk pasientregister Rapport IS-2645 Ventetider og pasientrettigheter 2017 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2017 Utgitt: 6/2017 Bestillingsnummer: IS-2645 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 0/2017 Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 201 Analysenotat /2017 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet

Detaljer

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Hva jeg skal si noe om Organisasjon før og nå RESH eller FRESH Organisasjon før Organisasjon nå Matrise Adm. enhet Fag 1 Fag 2 Fag 3 Fag 4 Fag 5 Støtte

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel»

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Nr. 12/2017 Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Analysenotat 12/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Prioritering av psykisk helsevern

Detaljer

Nytt fra Helsedirektoratet. Avdelingsdirektør Gitte Huus

Nytt fra Helsedirektoratet. Avdelingsdirektør Gitte Huus Nytt fra Helsedirektoratet Avdelingsdirektør Gitte Huus Tromsø 19.05.15 Veldig kort om. Forebygging, behandling og oppfølging i kommunene Noen utvalgte oppdrag som Helsedirektoratet jobber med - Prøveprosjekt

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Aina Olsen, Dato:

Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Aina Olsen, Dato: Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Aina Olsen, 75 51 29 00 Dato: 18.10.2010 Styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien oppfølging av styresak 69-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden 6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden Johan Håkon Bjørngaard, Per Bernhard Pedersen, Silje L. Kaspersen, Ragnild Bremnes, Anne Mette Bjerkan og Tove E. Waagan 6.1 Innledning Dette kapitlet beskriver

Detaljer

EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven

EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven (HIS 80702:2015) DIPS-forum 2. juni 2016 Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for e-helse Innhold Bakgrunn og historikk Formålet med standarden Generelt om

Detaljer

NPR-meldingen Begreper og godkjenningsprosessen

NPR-meldingen Begreper og godkjenningsprosessen NPR-meldingen Begreper og godkjenningsprosessen SINTEF Norsk pasientregister Erik Hedlund erik.hedlund@sintef.no 2006-03-09 1 Begreper og godkjenningsprosessen Overgangen til NPR-meldingen Litt om godkjenningsprosessen

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Endringer i psykisk helsevernloven

Endringer i psykisk helsevernloven Endringer i psykisk helsevernloven Hvorfor har vi ikke god oversikt over all bruk av tvang i psykisk helsevern? seniorrådgiver /advokat Vårin Hellevik, avd. psykisk helsevern og rus Avd. psykisk helsevern

Detaljer