Det er stadig et ønske om kompetansehevning innen de grupper som arbeider innen helsevesenet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er stadig et ønske om kompetansehevning innen de grupper som arbeider innen helsevesenet."

Transkript

1 Sertifiseringer Generell informasjon Det er stadig et ønske om kompetansehevning innen de grupper som arbeider innen helsevesenet. Det har til nå vært relativt få og spredte muligheter for medisinsk teknisk personell til oppdatering og kompetanseutvikling. MTF tilbyr derfor tre mulige sertifiseringer en grunnleggende og to påbyggende: 1. MTF-godkjenning 2. Medisintekniker-MTF 3. Klinikkingeniør-MTF avhengig av utdanningsbakgrunn. Formålet med å innføre særskilte sertifikater og titler er å: 1. stille minimumskrav til tittelinnehavernes kompetanse 2. synliggjøre denne kompetansen for arbeidsgiver og de andre profesjonene MTF mener at dette kan oppnås ved å sette nærmere spesifiserte krav til dokumenterte kunnskaper ut over det som kreves gjennom DSB-samtykket. Undervisningsrådet MTF avgjør i hvert enkelt tilfelle om kurskombinasjoner, fordypning og innholdet i kurs/utdanning er tilfredsstillende. Sertifiseringene er for å øke det teoretiske grunnlaget. Lang praksis og/eller stillingstittel gir ikke fradrag i teorikravet. Kurs og fag skal, som hovedregel, være på universitets-/høgskolenivå (gjelder ikke «Medisintekniker-MTF). Kandidater uten ordinær studiekompetanse kan ta visse kurs uten å få studiepoeng. Fag og fagkombinasjoner fra kandidatens primærutdannelse kan inngå i MTFs spesialistgodkjenninger, men da etter søknad siden hensikten er at godkjenningene skal representere en tydelig utvidelse av kandidatens grunnutdannelse. Alle fag og kurs skal dokumenteres ved kopier av eksamensbevis etc. Bakgrunn Medisinsk tekniske ingeniører og teknikere har nå eksistert i mange år som arbeidstakergrupper i og utenfor norske sykehus. De har normalt opparbeidet seg DSBsamtykke (tidl. «NVE-godkjenning) etter det foreskrevne antall praksisår. I de medisinsk tekniske miljøene har det, som kjent, lenge vært diskutert om ikke ordningen bør utvides på uformell basis altså uten at det foreligger forskrifter eller andre offentlige pålegg som en kan basere opplegget på.

2 Mange mener at dersom det etableres seriøse spesialistordninger, vil dette etter en tid bli akseptert og etterspurt, uten at ordningen nødvendigvis er offentlig. MTAs oppgaver har først og fremst vært definert som reparasjon, service og vedlikehold. Forholdene rundt fagfeltet medisinsk teknikk har imidlertid vært under kontinuerlig utvikling og endring, og det er derfor på tide å ajourføre en del formelle forhold rundt «medisinteknikerne». En fremtidsrettet virksomhet ved MTA vil bety mye mer enn reparasjon og service. Vi ser en dreining mot mer opplæringsvirksomhet, hjelp til applikasjoner av medisinsk teknologi, planleggings- og utredningsarbeid. Det forventes at MTA i fremtiden må bli mer synlig også ute i klinikken. Denne dreining av arbeidsoppgavene er i tråd med det som allerede foregår internasjonalt og som forventes å fortsette i årene som kommer. MTF-godkjenning For faget Medisinsk teknologiforvaltning se Universitetet i Stavanger under Fag/Kurstilbydere 1. Medlemskap i Medisinsk Teknisk Forening 2. Samtykke fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, DSB eller PEsamtykke 3. Bestått faget Medisinsk Teknologiforvaltning-teoridel (5 sp) eller tilsvarende høgskolekurs med vekt på relevante lover og forskrifter, anatomi og fysiologi, risikovurderinger og sikkerhetsspørsmål. (Selve faget kan tas før Samtykke er oppnådd) 4. Godkjenningen er gebyrfri! Søknadskjema: Søknadskjema for MTF-godkjenning Medisintekniker - MTF 1. MTF-godkjenning 2. Tilsvarende ca. 1/3 års fulltidsstudium relevante kurs. Tilleggsutdannelsen skal planlegges i samråd med undervisningsrådet. 3. Betalt gebyr kr Godkjenningen (autorisasjonen) er særlig beregnet på yrkesfaglig personell uten ordinær studiekompetanse. Søknadskjema: Søknadskjema Medisintekniker MTF

3 Klinikkingeniør - MTF Autorisasjonen er ment som en dokumentert tilleggsutdannelse for kandidater som tidligere har realfaglig eller teknologisk utdannelse fra universitet eller høgskole. De som har utdannelse fra utlandet eller fra skoler som tidligere ikke var innlemmet i høgskolesystemet, må kunne dokumentere at avsluttet eksamen minst tilsvarer det som tilbys ved våre høgskoler i dag. 30 sp. tilsvarer omtrent et halvt års fulltids studier. 1. MTF-godkjenning 2. Høgskoleingeniør eller tilsvarende. 3. Ca. 15 sp. obligatoriske fag med utvidet vekt på anatomi, fysiologi og patofysiologi, medisinsk statistikk, vitenskapsteori og etikk mv. Minst ca. 15 sp. valgfrie fagkombinasjoner i samråd med undervisningsrådet. Eksempel kan være informatikk, økonomiske fag og spesialiserte teknologiske og biologiske fag. 4. Betalt gebyr kr Søknadskjema: Søknadskjema Klinikkingeniør MTF Søknader og søknadsfrister Spørsmål vedrørende sertifikatene, forkunnskaper, fag, overgangsordninger m.m. kan tas opp uformelt med rådets medlemmer eller sekretariat. For å sikre en enhetlig behandling må imidlertid alle formelle henvendelser gå via sekretariatet. Søknader sendes til Utdanningsrådet ved sekretariatet. Søknaden skal vedlegges bekreftede kopier av de relevante dokumenter for det sertifikat det søkes på. Søknadene vil først bli behandlet etter at sertifiseringsavgiften er mottatt av sekretariatet. All behandling av individuelle forhåndsgodkjenninger og sertifiseringssøknader er konfidensiell.. Søknadskjemaer: Søknadskjema for MTF-godkjenning Søknadskjema Klinikkingeniør MTF Søknadskjema Medisintekniker MTF Utdanningsrådet har to sertifiseringsmøter i året, et under MTFs landsmøte og et i oktober. Søknadene skal være poststemplet henholdsvis senest 1 mnd. før landsmøtet og innen 20. september hvert år. Søknader om MTF-godkjenning kan sendes når som helst. Rådet vil behandle disse fortløpende. Aktuelle kandidater for «Klinikkingeniør-MTF» og «Medisintekniker-MTF» bør i tillegg ta kontakt med Utdanningsrådet i forkant av at man starter opp, slik at ønsket fagkombinasjon kan avklares.

4 Tidsfrister for oppmelding til enkeltfag: Se under «Fag/kurstilbydere». Kostnader For hvert av sertifikatene Medisintekniker MTF og Klinikkingeniør MTF betales en sertifiseringsavgift, til MTF (i tillegg kommer de enkelte kursavgifter og utgifter). Sertifikatet MTF-godkjenning er gratis. Sertifiseringsavgiften skal dekke de faktiske utgiftene for ordningene. Utgiftene er knyttet til MTFs utdanningsråd og sekretariatets arbeid og møter, og det er en forutsetning at ordningene skal være selvfinansierende. Kostnadene for hvert enkelt fag avhenger av hvordan hvert enkelt studiested håndterer fagtilbudet for nettbaserte fag. Noen læresteder vil ta en kursavgift som skal dekke de fleste kostnader ved faget. Andre vil ta opp kandidatene som deltidsstudenter, da er det kun semesteravgift som skal betales. I begge tilfeller kommer studiemateriell i tillegg. Utdanningsrådet Styret i Medisinsk teknisk forening (MTF) har lansert MTFs sertifiseringer for sine medlemmer. Utdanningsrådet er nedsatt av styret i MTF. 1. Utdanningsrådet skal så langt mulig utvikle tilbud og kvalitetssikre innholdet i studietilbudene som ligger innenfor sertifiseringsordninga. De skal videre holde løpende kontakt med utdanningsinstitusjonene om tilbudets innhold og avklare til hvilke tider de ulike kursene går. Informasjon legges ut på foreningens hjemmeside via MTF redaksjon ved styret. 2. Rådet skal godkjenne kandidatenes avlagte eksamener i fag som inngår i sertifiseringa. 3. I tilfeller hvor kandidatene ikke har formell studiekompetanse for å ta studiet ved studiestedet, kan rådet avgjøre om kandidaten kan hospitere ved dette studiet og etter avlagt eksamen få dette godkjent i sertifiseringsordninga. 4. Rådet skal administrere sertifiseringsordninga. 5. For sertifikat Klinikkingeniør MTF og Medisintekniker MTF skal det innkreves en avgift på kr 2000,- av kandidaten før utstedelse. For MTF-Godkjenning kreves ikke avgift. 6. Rådet dekker selv sine utgifter til sekretariatets arbeid og møter, primært via avgiftsordningen, men ved behov kan styret MTF søkes om ekstraordinære midler til drift. 7. Sekretariatet skal føre regnskap for rådet hvor regnskapet skal revideres av MTFs revisorer og legges fram for styret og generalforsamlingen til godkjenning. 8. Sekretariatet skal til enhver tid ha oversikt over hvem som har fått sertifikat og det må også være en kopi av denne oversikten oppbevart på et annet godkjent sted. Eventuell anke av avgjørelser tatt av utdanningsrådet skal behandles av styret i MTF. Sammensetning og funksjonstid Utdanningsrådet har denne sammensetning:

5 Funksjonstid: Arne Rettedal (leder) Ragnar Nedregård Stig Koteng John Sigmund Olsen Jan Randa Sekretariat Funksjonstid: Erik Fønstelien er rådets sekretariat Utdanningsrådet velger selv sekretariatet Rapportering til MTF Rådet skal gi skriftlig rapport til styret i MTF en gang pr. år. Denne rapport må foreligge styret MTF pr 31. mars sammen med regnskap for rådets konto. Mandat vedtatt på styremøtet 8. oktober Revidert: 25. april 2006 og 5. mai 2013 Elisabeth Fahlstrøm (sign.) Styreleder MTF Kontakt oss Sekretariatets adresse: MTF Utdanningsråd v/erik Fønstelien Oreveien Røyken tlf.: e-post: eller Rådets konto er: Medisinsk teknikk, Fag-kurs Vi er avhengig av hvilke fag som til enhver tid tilbys i markedet. Det kan tas andre fag enn de som er listet opp her, kontakt utdanningsrådet. Fagene som inngår i ordningene kan tas delvis parallelt og i den rekkefølge som passer den enkelte. Om fag som tilbys av høgskoler og universiteter: se under «Kurs» på MTF-portalen.

6

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert.

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert. Retningslinjer for tildeling av tittelen Sertifisert av Norges Jordskiftekandidatforening Vedtatt av årsmøtet for Norges Jordskiftekandidatforening 25.oktober 2007 1. Tittelen Norges Jordskiftekandidat

Detaljer

Revidering av studiet kost og ernæring (30 studiepoeng) Norsk høgskole for helhetsterapi Februar 2013

Revidering av studiet kost og ernæring (30 studiepoeng) Norsk høgskole for helhetsterapi Februar 2013 Revidering av studiet kost og ernæring (30 studiepoeng) Norsk høgskole for helhetsterapi Februar 2013 Institusjon: Studietilbud: Studiested og studieform Grad/Studiepoeng: Norsk høgskole for helhetsterapi

Detaljer

INNHOLD 1.10 NYTT SYSTEM FOR EMNEKODER VED NTNU 17 1.11 KOMPETANSE - UNDERVISNING I SKOLEN 18

INNHOLD 1.10 NYTT SYSTEM FOR EMNEKODER VED NTNU 17 1.11 KOMPETANSE - UNDERVISNING I SKOLEN 18 INNHOLD SIDE 1 1. GENERELT 5 1.1 KILDER TIL INFORMASJON 5 1.2 KALENDER FOR STUDIEÅRET 6 1.3 BEGREP OG GRADER 7 1.3.1CAND.MAG.-GRADEN 8 1.3.2CAND.SCIENT.-GRADEN 9 1.3.3DR.SCIENT.-GRADEN 9 1.4 FAGTILBUD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Institusjon: Studietilbud: Studiested og studieform Grad/Studiepoeng: Atlantis

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider. ecademy AS August 2013

Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider. ecademy AS August 2013 Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider ecademy AS August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS, fjernundervisning Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider Dato for vedtak: 29.08.2013

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold Revidering av godkjenning for dekksoffiser og maskinoffiser April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform:

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND Innholdsfortegnelse Innledning...2 Audiografen...2 Hjemmesiden...2 Medlemsinformasjon via E- post...2 Yrkesetiske retningslinjer for medlemmer i NAF

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Versjon 14.11 Ansvarshavende: Rektor KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Innholdsfortegnelse: Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND u 1 MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND 1. Innledning...2 2. Styreverv...3 3. Yrkesetiske retningslinjer...4 4. Autorisasjon...5 5. Rettigheter via Folketrygden...6 6. Medlemsfordeler

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER

PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 16.12.10 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Trine Ellefsen 10/1008 PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer