Kristiansand kommune Songdalen kommune Virksomhetsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015"

Transkript

1 Kristiansand kommune Songdalen kommune Virksomhetsplan 2015

2 Innhold Innledning Interkommunal satsing FoU-prosjekter Liverpool Care Pathway Pasientsikkerhetsprogrammet Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester - d.v.s 2 innsatsområder Velferdsteknologi og e-helse Kols - United 4 Health Fagutvalg kompetansedeling Alderspsykiatri/demensutredning og behandling «Effekt av dagaktivitetstilbud for personer med demens» ECOD-studien Frivillighet Interkommunale fagnettverk Lindrende omsorg Demens Aktiv mestring Utviklingshemming Fagutvalg ehelse og velferdsteknologi i Agder Fagutvalg for rehabilitering Øvrig kompetanseutvikling ABC studiemodellen Fag og- prosedyredager «Student følger pasient» Tidlig identifisering av livstruende tilstander (TILT) Samhandling i rehabiliteringsfeltet Videreutdanninger Videreutdanning i Avansert Sykepleie i kommunehelsetjenesten Master i helsevitenskap Master i psykisk helsearbeid Kommunal virksomhet USHT Songdalen Frivillighet Demens Lindrende behandling og omsorg Pasientsikkerhet i sykehjem Hverdagsmestring Utdanningen Aktiv Omsorg Læring og mestring Brukermedvirkning på systemnivå Praksistilbud elever, lærlinger, studenter og turnusleger Innovasjon i tjenesteutvikling til utviklingshemmede Andre kompetanseutviklingstiltak USHT Kristiansand kommune Kommunal fagstab Fagnettverk av ressurspersoner i sykehjem og hjemmetjenester Demensomsorgens ABC, Kristiansand kommune... 35

3 3.3 Øvrig fou-arbeid i USHT Kristiansand Gode pasientforløp Modell for systematisk opplæring Demens: dagtilbud til personer med tidlig demensdebut Lindring Pasientsikkerhet «Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten» Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid i sykehjem E-læringskurs i helsepedagogikk Hospiteringsordninger Rekruttering Rehabilitering Ernæring... 44

4 1. Innledning Virksomhetsplan 2015 inneholder en oversikt over kompetansehevende tiltak i regi av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vest-Agder (Songdalen og Kristiansand kommune). Virksomhetsplanen bygger på Helsedirektoratets overordnede strategi samt strategiplan for 2014 for USHT Vest-Agder. Begge sentrene har et felles ansvar for interkommunale kompetansehevende tiltak. Hovedmål: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Delmål: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er: 1. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte 2. satsingsområder 3. Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 4. Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 5. Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene Lokal strategiplan viser fordeling av hovedsatsningsområder der Utviklingssentrene ivaretar pådriverrollen i Vest-Agder fylke. Hovedsatsningsområde i Vest-Agder for USHT Songdalen: Lindrende omsorg Demens Aktiv omsorg Utviklingshemming Hovedsatsningsområde i Vest-Agder for USHT Kristiansand: KOLS Pasientsikkerhet Velferdsteknologi Kilde: SSB 2013 Vest-Agder totalt Vest-Agder uten Kristiansand Kristiansand kommune Innbyggere Sykehjemsplasser Mottakere av hjemmetjenester Totalt antall mottakere av sykehjem eller hjemmetjenester

5 2 Interkommunal satsing Øvrige kommuner i fylket er både målgruppe og samarbeidspartnere for Utviklingssentrene. Den interkommunale satsingen omhandler både inkludering i, og spredning av fag- og kompetansehevingstiltak gjennom blant annet FoU-prosjekter, interkommunale fagnettverk, kompetanseutvikling, og videreutdanninger. 2.1 FoU-prosjekter Et av delmålene for utviklingssentrene er å tilrettelegge for forskning og utvikling i omsorgstjenestene Liverpool Care Pathway Delmål 3 og 4 Ansvarlig: USHT Songdalen Implementeringsprosjekt av tiltakspakke som kvalitetssikrer omsorgen for døende personer og deres pårørende. Liverpool Care Pathway er et lisensiert produkt som forvaltes av kompetansesenter for lindrende behandling, Vest. Prosjektet innebærer undervisning av helsepersonell på sykehjem og i noen kommuner også hjemmetjeneste. Prosjektleder 50%: USHT Songdalen Prosjektmedarbeider 20% : USHT Kristiansand Finansiering Helsedirektoratet Tidsperiode Planlagte tiltak 2015 Undervisning i tiltaksplanen for nye avdelinger ved sykehjem / ny undervisning der det er et behov Invitasjon til og inkludering av hjemmetjenestesoner Undervisning for hjemmetjenestesoner Erfaringskonferanse Utarbeidelse av undervisningspakke i grunnleggende palliasjon Oppstartsundervising i undervisningspakke grunnleggende palliasjon Spredning Nasjonal nettside: utviklingssenter.no Lokal nettside: Presentasjon for Bachelor-studenter i sykepleie februar 2015 Presentasjon i samling for USHT sør-øst og Senter for Omsorgsforskning Sør Artikkel i tidsskriftet «Fagbladet» nummer 1, 2015 Kommuner i Vest-Agder Nasjonalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse-Vest 2

6 2.1.2 Pasientsikkerhetsprogrammet Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester - d.v.s 2 innsatsområder Delmål 1 og 3 Ansvarlig: USHT Vest-Agder Innsatsområdet «Samstemming av legemiddellister og LMG i hjemmetjenesten»: spredning gjennom fylkesvise læringsnettverk fra Samarbeid mellom Utviklingssentrene på Agder (Grimstad, Songdalen, Kristiansand) og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Finansiering Fylkesmannen i Vest-Agder, via «Kompetanse og innovasjonsmidler» Tidsperiode Planlagt tiltak 2015 Oppfølging av tre heldags læringsnettverk i 2013 for sykehjem og tilsvarende tre heldags læringsnettverk i 2014 for hjemmetjenester: - erfaringskonferanse / fagdag for alle 30 agderkommuner - fortsette informasjonsspredning til fastleger gjennom ulike tiltak Spredning Publisert kristiansand.kommune.no/utviklingssenter Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender». Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Sekretariatet i Pasientsikkerhetsprogrammet Velferdsteknologi og e-helse Mulighetsrommet Delmål 1 og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand Finansiering «Mulighetsrommet» som visningsmiljø for velferdsteknologiske løsninger ble etablert i 2013 på Kongens senter i Kristiansand kommune. «Mulighetsrommet» er arena for kompetanseheving hos potensielle brukere, pårørende og ansatte i kommunen gjennom å: - tilby kurs, informasjonsmatriell, visning og demonstrasjon av teknologi. - å vise teknologiske løsninger for soverom, stue, kjøkken og bad knyttet opp mot utfordringer ved kognitiv svikt, fall, ensomhet og brann. - være arena for dialog med aktuelle leverandører i markedet. Fylkesmannen, helsedirektoratet og egenfinansiering Kristiansand kommune 3

7 Tidsperiode Planlagte tiltak 2015 Spredning - Vertskap for årlig nettverksamling av kommuner med visningsmiljø for velferdsteknologi - Fortsette undervisning og demonstrasjon av velferdsteknologiske løsninger for brukere, ansatte og leverandører. Publisering på nettside: kristiansand.kommune.no/utviklingssenter Publisering på nasjonal nettside: utviklingssenter.no Brosjyre og Prosjektrapport Reportasje NRK/Sørlandet og reportasje Sørnett Etableringen av Mulighetsrommet er et samarbeid med kommunene i Knutepunktet Sørlandet og USHT Vest- Agder, Kristiansand kommune. Det er et etablert lignende visningsmiljø to andre steder i Agder (Lyngdal og Kvinesdal), og flere er under planlegging. Gjennom «Fagutvalget for E-helse- og velferdsteknologi i Agder» skal man sikre erfarings- og kunnskapsdeling i hele Agder (se pkt 2.2.5) «Samspill»-et prosjekt om varslings- og lokaliseringsteknologi Delmål 1og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand Finansiering Tidsperiode Prosjektet «Samspill» er et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Målsettingen er å utvikle praksisnære tjenestemodeller og forskningsbasert kunnskap om organisering av trygghetstjenester for personer med kognitiv svikt/ demens. Prosjektet ønsker å utvikle kunnskap om hvordan bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi (dør-alarm, fall-alarm, bevegelsessensorer, GPS, osv.) kan integreres som en del av kommunenes operative pleie- og omsorgstjenester. Det er også ønskelig og utforske hvordan brukerne og deres pårørende, offentlige aktører og private leverandører kan samhandle slik at teknologien kan bidra til effektiv tjenesteutforming og imøtekomme brukernes behov. Prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet. Regionale Forskningsfond Hovedstaden, Oslofjordfondet og Agderfondet og egenfinansiering Kristiansand kommune. 4

8 Plankagte tiltak 2015 Utprøving av valgt varslings- og lokaliseringsteknologi i omsorgssentre og hjemmetjenesten: 1: lokaliseringsteknologi (GPS) 2: teknologi med påminnelsesfunksjoner (medisindispensere). 3: I tillegg vil det også fokuseres på erfaringsspredning av teknologi som allerede er i bruk i enkelte omsorgssentre og soner i kommunen. Dette er teknologi som bevegelsessensorer og døralarmer Link til Prosjektrapport om funn i behovskartlegging. Kommunene som samarbeider i prosjektet er Oslo, Skien, Drammen og Kristiansand. Oslo kommune er prosjektleder FoU partnere i prosjektet er SINTEF og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) Digital læringsarena for pårørende til personer med demens. Delmål 1 og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand Prosjekteier: Seniornett Norge og representant for sluttbrukerne. Fagkoordinatorene i demens og KOLS er delaktige i prosjektet fra USHT Kristiansand. Hovedmål for prosjektet er å designe, utvikle og evaluere en ny brukervennlig og adaptiv digital læringsarena for målgruppen. Arenaen vil fremme egenmestring hos pårørende med demens gjennom å tilby informasjon, opplæring og hjelp som er brukervennlig og tilgjengelig, og som kan tilpasses den enkelte. Hensikten med prosjektet er å gi pårørende kunnskap og virkemidler som kan gjøre hverdagen lettere både for personer med demens og de pårørende selv. Lenke til prosjekt Finansiering Norsk forskningsråd og Kristiansand kommune Tidsperiode Planlagte tiltak 2015 Utforming av innhold i læringsarenaen basert på utredning. Norsk Regnesentral - har prosjektledelsen. Røyken kommune, Aurskog Høland kommune, Amendor og Diakonhjemmet Høyskole. 5

9 Off phd - Gevinstrealisering ved bruk av teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste Delmål 1, 3 og 4 Ansvarlig: Kristiansand kommune Doktorgradsprosjektet dreier seg om gevinstrealisering ved bruk av teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Hensikten er å se nærmere på mulighetene for å effektivisere og hente ut gevinster både økonomiske og menneskelige - knyttet til effektiviseringsog endringstiltak i kommunens helse- og omsorgsektor. Dette skal oppnås gjennom å innføre, tilpasse og videreutvikle metodikk for gevinstrealisering. Prosjektet er svært relevant for kommunens pågående og framtidige satsing og veivalg som gjelder forventet økt bruk av nye og velferdsteknologiske løsninger innen helse- og omsorgstjenester. Det kan bidra til å sikre at denne utviklingen i større grad er styrt av behov hos brukere og ansatte, og i mindre grad leverandør- og teknologidrevet. Resultater fra forskningen forventes å ha stor overføringsverdi til andre kommuner. Finansiering Norsk forskningsråd og prosjektmidler Kristiansand kommune. Tidsperiode Phd-kandidat ansatt fra høsten Planlagt aktivitet og spredning publisering av artikler i tidsskrift og på konferanser formidle erfaringer og resultater i nettverket European Innovation Partnership (EIP) som Kristiansand kommune er en del av. bidra med erfaringer fra Kristiansand kommune på nasjonale konferanser initiert av for eksempel KS eller Helsedirektoratet. formidling gjennom dagspresse, fagblader og populærvitenskapelige tidsskrift. Erfaring og kunnskap fra prosjektet er relevant for spredning på regionale og nasjonale arrangement i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. dele forskningen på ulike regionale arenaer, som blant annet fagutvalget for ehelse og velferdsteknologi, fagdager lokalt og arrangement i regi av brukerorganisasjoner. Universitetet i Agder 6

10 2.1.4 Kols - United 4 Health Delmål 1,3 og 4 Ansvarlig USHT Kristiansand United 4 Health er et EU- prosjekt som består i å teste ut hjemmemonitorering for brukere med kols-diagnose, 170 pasienter skal inkluderes. SSHF v/forskningsenheten og Universitetet i Ager v/ senter for ehelse og omsorgsteknologi er prosjektansvarlig Utprøvingen startet i Kristiansand kommune i februar USHT Kristiansand har en sentral rolle i dette prosjektet, med særlig ansvar for både utvikling av tiltaket gjennom deltakelse i helsefaglig gruppe, og for opplæring i nært samarbeid med lungeavdelingen på SSHF. Opplæringstiltakene som gjelder kols vil inkludere O2-kontakter, fagpersonell og ledere i begge fylker. USHT Kristiansand, fagkoordinator kols har en 20 % stilling i prosjektet Lenke til mer informasjon: Finansiering Helsedirektoratet, RUP (Regionale utviklingsprosjekt), EU-midler, Verdikt (Norsk forskningsråd) samt egenfinansiering Kristiansand kommune Tidsperiode Planlagte tiltak 2015 Fortsatt implementering og oppfølging av pasienter Utarbeide et foreløpig forslag for kommunens videre arbeid med telemedisin Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF), Universitet i Agder, USHT og alle kommunene på Agder, Telemedisins senter i Tromsø og de internasjonale partnerne fra 33 land Fagutvalg kompetansedeling Utviklingssentrene på Agder deltok i 2013 i den OSS-nedsatte faggruppen (OSS= Overordnet Strategisk Samarbeidsorgan) «Kompetanseutveksling» som skulle gi anbefaling om modeller og systemer som bedre kan sikre et forutsigbart kvalitetssystem for kompetansedeling mellom sykehus og kommuner med utgangspunkt i deltavtalene seks og syv. På bakgrunn av anbefalingene i rapporten vedtok OSS i desember 2013 å nedsette «Fagutvalg for kompetansedeling». Alle tre Utviklingssentrene på Agder er representert sammen med representanter fra de fem kommuneregionene, SSHF og UiA. Fagutvalget har ansvar for systematisk samarbeid og samhandling om: 1: Gjensidig Personellutveksling (Hospitering og kombinasjonsstillinger) 7

11 2: Felles opplæringstiltak (Kurs og undervisning, elæring Læringsportalen) 3: Pasientforløp (Behandlingslinje eller pasientforløp) 4: Nettverk (Forskningsnettverk, Interkommunale fagnettverk) Fagutvalget har to årlige møter. Det er nedsatt to arbeidsgrupper som arbeider med systematisering av gjensidig hospitering og felles opplæringstiltak. Det arbeides kontinuerlig med utvikling av felles nettressurs på SSHFs samhandlingsside. Utviklingsarbeidet videreføres i 2015 og skal evalueres i slutten av året Alderspsykiatri/demensutredning og behandling I forbindelse med delavtale en «oppgave og ansvarsfordeling» som er inngått mellom SSHF og kommunene på Agder nedsatte kommunesammenslutningen Knutepunkt Sør og SSHF i 2013 en arbeidsgruppe ledet av USHT Songdalen. Arbeidet skulle tydeliggjøre oppgavefordeling i de ulike fasene i pasientforløpet med særskilt vekt på tidlig diagnostisering og pasienter med utfordrende adferd samt komme med anbefalinger om hvordan det vil være hensiktsmessig å jobbe videre med disse områdene. Rapport med anbefalinger ble lagt frem i mai 2013, og det ble besluttet å videreføre arbeidet med konkretisering av tiltak, og ny arbeidsgruppe ledet av Songdalen USHT har jobbet med dette i Planer 2015: Resultatet av arbeidsgruppens arbeid legges frem for RS i En mindre arbeidsgruppe skal jobbe med konkretisering av system for oppfølging og informasjon til pasient og pårørende etter diagnose «Effekt av dagaktivitetstilbud for personer med demens» ECODstudien Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse har igangsatt en landsomfattende kvantitativ studie der man skal sammenligne effekten for brukere og pårørende som har tilbud om tilrettelagt dagtilbud for personer med demens med en kontrollgruppe som ikke har slikt tilbud. Studien startet i 2013 og vil gå over fire år. Prosjektleder er post doc Anne Marie Mork Rokstad. USHT Songdalen har bidratt med å rekruttere og kartlegge deltakere fra kommuner i Agderfylkene. Fagkonsulent ved USHT Songdalen har vært intern koordinator av arbeidet i samarbeid med forskerne. Planer 2015: Videreføring. Fortsatt behov for flere deltakere til studien. 8

12 2.1.8 Frivillighet Delmål: 1 og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand og Songdalen Planlagte aktiviteter i 2015 Aktivitetsvenn: USHT Kristiansand og Songdalen vil i 2015 utvide satsningen på rekruttering og oppfølging av samarbeid med frivillige medarbeidere. Det har vært innledende samtaler med Nasjonalforeningen for folkehelsens prosjekt Aktivitetsvenn til personer med demens med formål om å inngå avtale for å rekruttere frivillige som aktivitetsvenn. EU-søknad, prosjekt In for Care: Både Songdalen og Kristiansand kommune har sendt innspill til Knutepunkt sør som søker om EU-midler for å videreutvikle arbeidet med frivillige. Et viktig fokus er rekruttering av frivillige til omsorgstjenestene. Blant annet ønsker Songdalen kommune å satse på å engasjere ungdom som står i fare for å droppe ut av videregående skole. Kristiansand kommune ønsker å ha fokus på rektruttering av frivillige til frisklivstiltak. Hensikten med prosjektet er tjenesteutvikling ved å optimalisere uformelle og formelle nettverk. Dette for å møte de utfordringer som følger av en aldrende befolkning, reduserte budsjetter og økende etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester. 2.2 Interkommunale fagnettverk Samtlige kommuner i Vest-Agder deltar i interkommunale fagnettverk som hovedsakelig jobber med erfaringsutveksling og spredning av kunnskap innen ulike fagområder. Fagnettverkene består av representanter fra kommuner i Vest-Agder samt representant fra UiA og relevante avdelinger på Sørlandet sykehus HF. Nettverkene fungerer som arena for samhandling og kompetanseoverføring mellom kommunene, SSHF, og UiA. Et vesentlig delmål er å oppnå større grad av kunnskapsbasert praksis i omsorgstjenesten. Nettverkene har samling tre-fire ganger i året. I tillegg arrangerer nettverkene inntil to fagdager pr. år. Med bakgrunn i innmeldte behov fra samarbeidskommunene planlegger USHT Songdalen etablering av et nytt fagnettverk innen utviklingshemning i

13 2.2.1 Lindrende omsorg Delmål: 1, 3 og 4 Ansvarlig: USHT Songdalen Ansvarsområde Fokuset er rettet både mot den gamle døende pasient og kreftpasienten. Nettverket er tverrfaglig. Nettverkssamlingene består dels av fag- og forskningsformidling, ofte med eksterne forelesere, og dels av erfaringsutveksling gjennom kasuistikkpresentasjoner og uformell samtale. Medlemmene i fagnettverket trekkes aktivt inn i de ulike prosjekt som utviklingssenteret driver, slik som LCP og smertekartlegging. Planlagte aktiviteter i 2015 I 2015 planlegges det 4 nettverkssamlinger og 1-2 fagdager. Det planlegges et samarbeid med UiA og Utviklingssenteret i Aust-Agder om en fagdag. Informasjon om nettverkets aktiviteter finnes her. Det er utarbeidet et kursopplegg for helsefagarbeidere og assistenter, bestående av ulike temaer tilknyttet omsorg ved livets slutt Demens Delmål: 1 og 3 Ansvarlig USHT Songdalen Ansvarsområde Fokus er satsingsområdene i den nasjonale Demensplan 2015 og den nye Demensplan 2020 når den er klar. Fagnettverksmøter og seminarer planlegges i samarbeid mellom USHT Kristiansand, USHT Songdalen og Alderspsykatrisk avdeling på SSHF. Nettverkssamlingene består dels av fag- og forskningsformidling, ofte med eksterne forelesere, og dels av erfaringsutveksling og uformell samtale. Medlemmene i fagnettverket bidrar aktivt til deling av kunnskap Planlagte aktiviteter i 2015 I 2015 planlegges det 2 heldags nettverkssamlinger og 1 fagdag. Det vurderes å arrangere årets fagdag i samarbeid med andre fagnettverk eller andre samarbeidspartnere. Fagnettverksmøte 19/2 Tema: Smertelindring av personer med alvorlig demenslidelse og kommunikasjonsproblemer Tema for øvrige fagnettverksmøter avtales med medlemmene fra gang til gang. Aktuelle temar er samtykkekompetanse, tiltakspakke demens, frivillige/aktivitetsvenner, utredning og 10

14 oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Informasjon om nettverkets aktiviteter finnes her Aktiv mestring Delmål: 1 og 3 Ansvarlig: USHT Songdalen Ansvarsområde Fokus er utviklingsarbeid som påvirkes av sentrale føringer jfr. St. meld 47( ) Samhandlingsreformen og Meld.St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). Hovedtema i 2014 og i 2015 er og vil være ulike aspekter ved kommunal rehabilitering. Pasient og pårørendeopplæring vil være et aktuelt tema senere pga oppgaveoverføring til kommunen i tråd med samhandlingsreformen og gjeldende delavtaler. 13 av Vest-Agders 15 kommuner har medlemmer i dette fagnettverket. Fagnettverksmøtene planlegges i samarbeid mellom fagkonsulent ved USHT Songdalen og fagutviklingssykepleier i Mandal kommune. Fagseminarene planlegges i samarbeid med fagnettverk aktiv mestring i Aust-Agder. Planlagt aktivitet i 2015 Fra 2015 er navnet endret til «fagnettverk for aktiv mestring». Det vil bli lagt opp til 2 3 halvdags fagnettverkssamlinger med hovedfokus på konkret erfaringsutveksling om hverdagserehabilitering fordi mange kommuner er i gang eller skal starte opp med dette. Kommunene er bedt om å gjøre ny vurdering av hvem som er relevant for deltakelse i fagnettverket. Plan for fagnettverksmøte 26. mars: Hverdagsrehabilitering. Erfaringsutveksling. Det er utarbeidet et tverrfaglig kursopplegg i rehabilitering Utviklingshemming I samarbeid med Fylkessmannen, SSHF og UiA, søkes det om å etablere et nytt tverrfaglig interkommunalt fagnettverk for ansatte i fylkets kommuner som gir tjenester til brukere med psykisk utviklingshemning. 11

15 Delmål: 1, 3 og 4 Ansvarlig: USHT Songdalen Ansvarsområde Nettverkssamlingene vil bestå dels av fag- og forskningsformidling, ofte med eksterne forelesere, og dels av erfaringsutveksling gjennom kasuistikkpresentasjoner og uformell samtale. Fylkesmannens oppfølging av lov og helse og omsorfgstjenesteloven 9 om tvang og makt planlegges integrert i fagnettverkets aktivitet. Medlemmene i fagnettverket planlegges trukket aktivt inn i de ulike utviklingsprosjekt som USHT driver innen fagfeltet. Det planlegges integrert spredning av det nye opplæringsprogrammet «mitt livs ABC» i arbeidet. Dette i tett dialog med Nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemming og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, som sluttfører opplæringsprogrammet høsten Planlagte aktiviteter i 2015 Det planlegges tre nettverkssamlinger og en-to fagdager. Songdalen USHT har fra 2001 integrert tjenester til personer med utviklingshemming i sin interne satsing Fagutvalg ehelse og velferdsteknologi i Agder Delmål: 1 og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand Ansvarsområde OSS har nedsatt et fagutvalg for ehelse- og velferdsteknologi som har i mandat å sikre erfaringsspredning og kunnskapsbygging innen feltet i begge Agder-fylkene. USHT i begge Agder-fylkene har fast plass i utvalget sammen med representanter fra de fem andre kommuneregionene, SSHF, ansattrepresentant og brukerrepresentant. Fagutvalget har en tett kontakt med blant annet UiA om kompetansetiltak og regionale fag- og strategisamlinger. Planlagt aktivitet i 2015 Fagutvalg ehelse og velferdsteknologi Agder har planlagt seks møter for 2015, hvor fokus er erfaringsutveksling, kompetanseoverføring og koordinering av prosjekter og aktiviteter. Mye ressurser brukes på den pågående dialogen med Helsedirektoratet om to mulige storskala-prosjekter knyttet til Agder: a) avstandsoppfølging rettet mot kronikere og 12

16 b) felles prosjekt for alarmmottak. Representant fra Fagutvalget er med i programkomiteen for ehelseuka 2015 på UiA. Kristiansand har hatt ledelsen av utvalget siden det startet i I løpet av de senere år har det blitt en betydelig økt aktivitet på Agder innen ehelse og velferdsteknologi-prosjekter. Behovet for koordinering av arrangementer, fagdager, konferanser og interkommunale/regionale prosjekter innen denne tematikken er derfor økende Fagutvalg for rehabilitering Delmål: 1 og 3 Ansvarlig: Kristiansand kommune Ansvarsområde Det ble i 2014 opprettet et Fagutvalg for rehabilitering i regi av RS i Knutepunktet (syv agderkommuner inkl. Kristiansand kommune). Fagutvalgets mandat er å være et rådgivende organ for RS i forhold når det gjelder strategiske valg innen somatisk rehabilitering. Fagutvalget arbeider på oppdrag fra RS. Det har blitt spesifisert følgende oppdrag: - å tydeliggjøre hva som er kommunenes og hva som er spesialisthelsetjenestens ansvarsområder for rehabiliteringstjenester. - å vurdere hensiktsmessig modell for samhandling/koordinering innen rehabiliteringsfeltet - vurdere sammenhenger mellom velferdsteknologi og rehabilitering. Arbeidet skal gjennomføres med en kunnskapsbasert tilnærming. Fagutvalget ledes fra Kristiansand kommune Planlagt aktivitet i 2015 Det planlegges fire møter pr år, samt fordeling av oppgaver og mailkorrespondanse mellom disse. Fagutvalget vil også være orientert om nasjonale prosesser som har betydning for rehabiliteringsfeltet, og undersøke muligheter for å kunne gi innspill til dette. Fagutvalget er tverrfaglig sammensatt, med representanter fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, samt brukerrepresentanter. Fagutvalget ledes fra Kristiansand kommune. 13

17 2.3 Øvrig kompetanseutvikling ABC studiemodellen Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC er en stor satsning i fylket. Opplæringspakken er utviklet og administreres på landsbasis av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Ansvar for koordinering av Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC i Vest-Agder er delt mellom USHT Songdalen og Kristiansand. ABC-kontakt i Kristiansand kommune har ansvar for oppfølging i egen kommune (se punkt 3.2.9). Delmål: 3 Tema Ansvarlig: for ABC studiemodellen Vest-Agder (minus Kristiansand kommune): USHT Songdalen Kompetanseutvikling gjennom Demensomsorgens ABC, ABC Miljøbehandling og Eldreomsorgens ABC. De fleste deltakerne i Vest- Agder holder på med Demensomsorgens ABC, mange startet på ABC Miljøbehandling høsten 2014, noen deltakere har lest de fleste permene i Eldreomsorgens ABC. Planlegging av fagseminarer for de 14 kommunene skjer i samarbeid med de respektive kommunenes ABC-kontakter. Fagseminarene blir arrangert for hhv. Listerregionen (seks kommuner), og Lindesnesregionen sammen med tre Knutepunkt-kommuner (åtte kommuner). Deltakerne skal ha tilbud om to fagseminarer pr perm, dvs. ca. ett fagseminar pr halvår. Finansiering Planlagte tiltak 2015 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Vest-Agder via Kompetanse og innovasjonstilskuddet 2015 Kommunene søker samme tilskuddsordning for dekning av studiematerialet. 30/1 samling for ABC-kontakter i 14 kommuner. Våren: Oppfølgingsseminarer (seminar to) for de som startet på Demensomsorgens ABC eller ABC Miljøbehandling høsten Totalt ca. 150 deltakere. Høsten: Oppstartseminar (seminar en) for nye deltakere på Demensomsorgens ABC eller ABC Miljøbehandling. - Oppfølgingsseminar (seminar tre) for de som fortsetter på perm to i Demensomsorgens ABC. ABC-kontaktene i 14 kommuner. Kompetansetjeneste for Aldring og helse Fylkesmannen i Vest-Agder, ABC-kontakt i Kristiansand (samarbeid om enkelte fagseminarer og/eller forelesere) 14

18 2.3.2 Fag og- prosedyredager Delmål 3 Ansvarlig: USHT Agder Oppfølging av «Praksisprosjektet» som ble avsluttet i Samarbeidsorganet (SO) mellom SSHF, UiA og kommunene på Agder er ansvarlig for tiltaket. Det arrangeres to kompetansedager årlig på tre lokalisasjoner i Agderfylkene, der trening i praktiske prosedyrer inngår. USHT er medarrangør. Finansiering «Praksisprosjektmidler» Universitetet i Agder, Tidsperiode Aktivitet Planlegge og arrangere fag- og prosedyredager på tre ulike lokalisasjoner høsten Det vurderes å utvide tilbudet til å inkludere simuleringstrening for ansatte i sykehus og ØHD-avdelinger. Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Agder. Kommuner i Aust-Agder: Arendal, Grimstad og Lillesand. Kommuner i Vest-Agder: Songdalen og Kristiansand. SSHF, Universitetet i Agder «Student følger pasient» Delmål 2 og 3 Ansvarlig: USHT Agder Oppfølging av «Praksisprosjektet» som ble avsluttet i Samarbeidsorganet (SO) mellom SSHF, UiA og kommunene på Agder er ansvarlig for tiltaket. Det er utviklet en ny praksis for sykepleiestudenter som er i sykehuspraksis der studentene minimum følger en pasient fra sykhus til sykehjem. Hensikten er at studentene får erfaring med samhandling mellom behandlingsnivåene og får innblikk i de erfaringer pasientene gjør. Studenten skal få innblikk i hvordan overføring av pasient foregår, fra avdelingen der de er student og til kommunal institusjon Finansiering «Praksisprosjektmidler» Universitetet i Agder, Tidsperiode

19 Planlagt tiltak 2015 Sykehjem som mottar mange pasienter fra sykhusene i Agder deltar i praksisordningen. Det er gjennomført én praksisperiode på sykehus der studentene deltok i praksisordningen, som er gjort obligatorisk. Praksisveiledere på sykehus og i sykehjem samt studenter evaluerer fortløpende erfaringene med overflytningene. Praksisordningen fortsetter i 2015 og skal evalueres etter siste praksisperiode høsten Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Agder. Kommuner i Aust-Agder: Arendal og Grimstad Kommuner i Vest-Agder: Kristiansand og Flekkefjord SSHF (SSA,SSF og SSK), Universitetet i Agder Tidlig identifisering av livstruende tilstander (TILT) Delmål 3 Ansvarlig: USHT Agder TILT er et systematisk scoringssystem for å oppdage symptomer på akutt kritisk sykdom, utarbeidet ved Sørlandet sykehus Kristiansand og basert på scoringssystemet Modified Early Warning Score (MEWS). Informasjon om TILT og TILT-kurs.pdf Finansiering Kompetanse- og innovasjonstilskudd, Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder Tidsperiode Planlagte tiltak 2015 Arbeidsmøter Planlegging og gjennomføring av tre fagdager i TILT Fullføre e-læringsprogrammet i TILT Planlegging og gjennomføring av kurs for TILT-instruktører Planlegging og gjennomføring av e-læringskurs med case-arbeid (ansvar: TILT-instruktørene) Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Agder. Farsund, Arendal, Songdalen, Kristiansand Kommuneleger i Songdalen, Grimstad og Kristiansand. SSHF, Universitetet i Agder. 16

20 2.3.6 Samhandling i rehabiliteringsfeltet Delmål 3 Ansvarlig: Kristiansand Finansiering Et samarbeidsprosjekt mellom Knutepunkt Sørlandet og SSHF. Prosjektet er tredelt på områdene kartlegging, kompetanse og særskilte pasientgrupper, med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. Prosjektet skal gi anbefalinger for å sikre god samhandling innen rehabiliteringsfeltet. Helsedirektoratet Tidsperiode Planlagte tiltak 2015 Prosjektet ferdigstilles i mars 2015 Lage plan for kompetanseheving innen rehabilitering Oppfølging av prosjekt ved opprettelse en ny fagkoordinatorstilling for rehabilitering i Kristiansand USHT våren 2015 Kommunene i knutepunkt Sørlandet, SSHF 2.4 Videreutdanninger Utviklingssentrene på Agder gir innspill til Universitetet i Agder om behov for videreutdanninger. Fylkesmannen i de to Agder-fylkene har gitt økonomisk støtte til disse tiltakene via kompetanseløftet. Utviklingssentrene har deltatt aktivt i utarbeidelsen av fagplan for studiene, og utviklingssentrene i de to fylkene er representert i referansegruppene Videreutdanning i Avansert Sykepleie i kommunehelsetjenesten Lister kompetanse sammen med kommunesammenslutningen i Lindesnes tok i 2012 initiativ til utvikling av en videreutdanning i avansert sykepleie og utarbeidet en skisse sammen med UiA til utdanningsprogram. Studiet ble finansiert via Kompetanseløftet 2015 etter søknad fra Utviklingssentrene. Videreutdanningen er desentralisert med 30 studiepoeng fordelt på fire semestre, med oppstart januar Hensikten med studiet er å imøtekomme de faglige utfordringer som ligger i Samhandlingsreformen. Det er totalt 51 studenter på studiet som hittil har god evaluering. Oversikt over deltakere pr. kommune.xlsx Master i helsevitenskap I forbindelse med omlegging av masterstudiet i helsevitenskap var USHT fra begge fylker aktivt inne med bidrag. Studiet hadde oppstart høsten Det vil bli aktuelt med fortsatt tett 17

21 kontakt om innhold i studiet. Ansatte i utviklingssentrene bidrar med undervisning på delemner i studiet Master i psykisk helsearbeid Kristiansand har deltatt i utarbeidelse av ny modul for rehabilitering av rusavhengige i studieplan for master psykisk helsearbeid. I tillegg deltok Kristiansand kommune i programevaluering av masterstudiet i psykisk helsearbeid. Fagkoordinator i psykiskhelse /rus bidrar med undervisning på delemner på forespørsel. 3.0 Kommunal virksomhet 3.1 USHT Songdalen Det er etablert egen FoU-stab bestående av FoU-leder, fagutviklingskonsulenter, og fagpersoner med engasjement tilknyttet spesifikke prosjekter. I tilknytning til dette har vi et fagbibliotek og et moderne undervisningslokale. Et tiltak for å nå målet om forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene er at USHT Songdalen deltar på månedlige møter i «Forskerforum ehelse» ved Universitetet i Agder. Dette er en arena for informasjon om relevante forskningsprosjekt og resultat av disse, samt en arena for drøfting av samarbeid om fremtidige forskningsprosjekt Frivillighet Frivillighet som del av helse og omsorgstjenestene Delmål: 1 og 3 Planlagte aktiviteter i 2015 Videreføre og avslutte arbeidet med skriftliggjøring av systematikk og suksesskriterier i rekruttering, opplæring og oppfølging av alle de frivillige. Dette inkluderer arbeids- og ansvarsfordelingen mellom Frivilligsentralen og kommunen og en synliggjøring av hvor stor ressurs de frivillige yter og hva det kreves av helse-og omsorgstjenesten. Det skal utarbeides en brosjyre til de frivillige med informasjon om praktiske forhold knyttet til den frivillige tjenesten. (eks. navn på kontaktperson, økonomi, oppfølging, taushetsplikt osv) Frivillighetskoordinatorer skal delta på eget opplæringsprogram i regi av Verdighetssenteret i Bergen. Opplæring av frivillige i førstehjelp og ellers ut fra deres behov. 18

22 I 2014 er det registrert ca 75 personer i frivillig tjeneste på Songdalstunet. Det er stor variasjon i hva de frivillige bidrar med, og hvor ofte de kommer Songdalstunet et aktivt møtested Delmål 1 Finansiering Motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekking, og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap. Styrke fellesskap mellom generasjonene. Hoved-målgruppe: Yngre eldre. Helse- og omsorgsenheten, Songdalen kommunes gavemiddelfond og Helsedirektoratet (-tilskudd: Ble tildelt midler høsten Søkt tilskudd for 2015 for å videreføre tiltaket) Kommunal egenandel. Tidsperiode 2015 Planlagte tiltak Videreføre arbeid med å utarbeide og implementere årshjul for læring, aktivitet og kultur, slik at det blir en naturlig del av kulturen på Songdalstunet og for hjemmeboende personer i målgruppen. -Styrke samarbeidet med Frivilligsentralen i Songdalen, lage samarbeidsavtale - Sikre bred brukerdeltakelse i utarbeiding av tilbudet. Frivilligsentralen i Songdalen, samt flere av de frivillige organisasjonene. Kulturkonsulenten, Kulturskolen og Biblioteket i kommunen Storaker gård (Inn på tunet), ideelle virksomheter (eks. Porsmyr bygdetun) Ruslevenner til beboere med demens Delmål 1 Finansiering Ruslevenner på Songdalstunet. Rekruttere, beholde og følge opp frivillige som bidrar til aktiv hverdag for personer med demens. Sørge for gode samarbeidsrutiner med ledelse og ansatte i bo-enhetene samt Frivilligsentralen og frivillige organisasjoner. Demensfyrtårn. Arbeidsinnsats fra ansatte i bo-enhetene på Songdalstunet og fra leder for Frivilligsentralen i Songdalen. 19

23 Tidsperiode Planlagte tiltak 2015 Opplæring av leder for dagsenteret som i 2015 overtar ansvar for daglig oppfølging av ruslevennene i ordninær drift. Arbeid med å skriftliggjøre systematikk og suksesskriterier i rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige til personer med ulik grad av demens er igangsatt. Arbeids- og ansvarsfordelingen mellom Frivilligsentralen og kommunens ansatte skal synliggjøres, samt hvor stor ressurs de frivillige yter og hvilken innsats det kreves av helse-og omsorgstjenesten. Spredning Erfaringer er tilgengelig i kort og en utfyllende rapport her. Erfaringer vil også spres i de Interkomunale fagnettverkene. Frivilligsentralen i Songdalen kommune. Ledelsen i Helse- og omsorgsenheten i Songdalen kommune Demens USHT Songdalen er ett av demensfyrtårn for sykehjem og hjemmetjenester i Norge. Det søkes tilskudd årlig fra Helsedirektoratet Kompetanseheving i demens Delmål: 1 og 3 Planlagte aktiviteter i 2015 Følge opp deltakere i ABC-studiemodellen. Rekruttere nye deltakere til Demensomsorgens ABC og til ABC Miljøbehandling. I 2015 er det 11 deltakere som tar med Demensomsorgens ABC, 6 deltakere tar ABCmiljøbehandling. Følge opp kommunens hukommelsesteam. Faglige veiledning til ansatte i forhold til enkeltbrukere med demensdiagnose.bistand ved saker hjemlet i Pasient- og brukerrettighetslovens kap 4 A. Opplæring, støtte og veiledning ved behov for å skrive vedtak i henhold til pas.brukerrettighetslovens kap. 4 A Personsentrert omsorg for beboere med demens Delmål 1 og 3 Beskrivelse Personsentrert omsorg som verdigrunnlag, samt praktisk bruk av miljøbehandlingsprinsipper og aktiv omsorg for beboere med demens på Songdalstunet (både beboere i institusjon og omsorgsboliger). 20

24 Hensikt: Fokus på trivsel og livskvalitet, redusere/forebygge uro, redusere behov for medisiner, forebygge/hindre bruk av tvangstiltak. Kompetanseutvikling for ansatte: Lære inholdet i begrepet VIPS (verdi, individuell tilpasning, perspektive til den syke, støttende sosialt fellesskap) Aktivitetsplan for hver beboer Systematisk bruk av livshistorieopplysninger Samarbeid med pårørende og frivillige Vurdere bruk av VIPS som metode i fagmøter Systematisk bruk av kartleggingsverktøy på sykehjem som anbefales av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i forhold til adferd/angst/depresjon/planlegging av miljøtiltak osv. Finansiering Demensfyrtårn-midler. Arbeidsinnsats fra ledere og ansatte i bo-enhetene på Songdalstunet. Midler til aktiviteter/utstyr kan søkes til gavemiddelfondet i Songdalen kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen (TV-aksjons-midler) Tidsperiode Planlagt aktivitet , med mulig forlengelse Inspirasjonsseminar for ansatte i bofellesskap i januar -15. Formell og uformell veiledning om prinsippene og tenkemåten i personsentrert omsorg og miljøbehandling. Kobles også til kap 4 A, rett til helsehjelp når personen motsetter seg det. Faglig støtte til gruppeledernes innsats med aktiv omsorgs-prosjekter. Alle beboere i langtidsgruppa og bofellesskapet har plan for aktivitet/nyttig miljøbehandling. Vurdere opplæring av ansatte, frivillige og muligens pårørende i bruk av individuelt tilpasset musikk i hverdagen. Avdelingsledere og gruppeledere i Helse-og omsorgsenheten. Veiledning av professor Åshild Slettebø, Omsorgsforskning sør Dagtilbud og avlastningsordninger Delmål 1 Planlagt aktivitet i 2015 Oppfølging av samarbeidet med Inn på tunet-virksomheten i Songdalen gjennom månedlige veiledningssamtaler med ansatte. Virksomheten avvikles sommeren Inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å delta i prosjekt «Aktivitetsvenn» 21

25 for hjemmeboende personer med demens. Oppstart i Kartlegge kommunens behov for aktivitet på dagtid for hjemmeboende personer med demens. Brukermedvirkning og utvikling av tilbud/opplegg som tillegg til eksisterende dagtilbud, innlemmes som en del av prosjekt Aktivitetsvenn (se ovenfor). Kommunene målsetting er utstrakt bruk av ulike dagaktiviteter overfor brukerne for å redusere behov for langtidsplass. Det planlegges utvidelse av areal til formålet i Marte Meo-utdanning Delmål 3 Planlagt aktivitet i 2015 To sykepleiere fra USHT Songdalen tar utdanning i veiledningsmetoden Marte Meo. Kompetansetjenesten for aldring og helse er ansvarlig for utdanningen som startet i november 2014 og avsluttes til sommeren i Kompetansen vurderes benyttet både innen demensomsorgen og tjenester til personer med utviklingshemning. Det er investert i teknisk utstyr for å kunne ta i bruk metoden Demensvennlig samfunn Delmål 1 Planlagt aktivitet i 2015 Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker kontakt med kommuner som vil være med i prosjekt «Demensvennlig samfunn». Ordfører har fått informasjon, og tjeneste-og levekårskomiteen i Songdalen kommune vedtok i sitt møte 10. mars-15 å gå inn for dette i Ansatte skal delta på konferanse i Arendal i mars om Demensvennlig samfunn. I Songdalen kommune ligger hovedvekten av omsorgsboligene i kommunens sentrum, Nodeland. 22

26 3.1.3 Lindrende behandling og omsorg Delmål: 1,3 og 4 Planlagt aktivitet i 2015 Kompetanseheving hos ressurspersoner innen lindring, gjennom kurs og etterutdanning Oppdatering ift medikamenter til uhelbredelig syke og døende (sykepleiergruppen) Kurspakke på 8 timer gjennomføres for Helsefagarbeidere og assistenter hvert 2. år (gjennomført høsten 2014) Systematisert oppfølging av etterlatte (etterlattemappe, etterlattesamtale,) Jobbe med utvikling av personalets kommunikasjonsferdigheter Jobbe med å innføre og videreutvikle planlagte samtaler med pasient, pårørende, lege og helsearbeider til beboere ved innflytting og ved forverring av helsetilstand både i institusjon og omsorgsboliger Liverpool Care Pathway (LCP) Ta i bruk tiltakspakken i institusjon og hjemmetjeneste, informasjon til fastleger, fortløpende veiledning til ansatte i bruk av tiltakspakken (del av interkommunalt prosjekt fra 2013, videreføres i 2015) Samhandling med kreftkoordinator. Korttidsavdelingen har etablert eget egnet rom til benyttelse ved livets slutt Pasientsikkerhet i sykehjem Delmål 1 og 4 Doktorgradsprosjekt ved stipendiat Kathrine Cappelen (HiT), som inngår som en del av forskningsprosjekt ved UiS «Quality and safety in Elderly Care Services». Hensikten er todelt: rette fokus mot pasientsikkerhet i sykehjem i lys av Samhandlingsreformer, og å bidra til at krav og kvalitet på pasientsikkerhet skal være de samme på alle nivå i helsetjenesten og overganger mellom nivåene. Finansiering Senter for omsorgsforskning, Sør Tidsperiode Planlagte tiltak 2015 Gjennomføring av ny spørreundersøkelse Prosjektrapport Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Agder Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 23

27 Kommuner i Aust-Agder: Arendal, Grimstad og Lillesand. Kommuner i Vest-Agder: Songdalen og Mandal Hverdagsmestring Delmål 1 Planlagt aktivitet i 2015 Implementere tiltak fra de gode erfaringene i hverdagsrehabiliteringsprosjektet i Dette ved å vektlegge hverdagsmestring for brukerne i alle tjenestene der målet er å styrke brukernes egen mestring og å forebygge behov av omsorgstjenester. Samhandling for hverdagsmestring for brukerne er overordnet strategi for helse- og omsorgstjenestene. Songdalen kommunes Helse- og omsorgsplan Utdanningen Aktiv Omsorg Delmål 1 og 3 Planlagt aktivitet i 2015 Tre ansatte i Helse- og omsorgstjenesten deltok i 2014 på utdanningen i Aktiv omsorg som er igangsatt og ledet av Senter for omsorgsforskning sør. Tilbakemeldingene fra deltakerne er svært positive, og det har ført til inspirasjon og fornyelse i tjenestene til brukere både i sykehjem og hjemmetjenesten. Opplæringen starter opp igjen høsten Det vil jobbes for rekruttering av nye deltakere fra Songdalen. Det arbeides med å tilrettelegge for at ressurspersonene som har fått ny kompetanse sprer denne i sine avdelinger. Hverdagsmestring for alle er overordnet strategi for helse- og omsorgstjenestene. 24

28 3.1.7 Læring og mestring Delmål: 1 og 3 Planlagte aktiviteter i 2015 Ansatte skal opplæres til å bli instruktører i eget lærings- og mestringskurs. Det vil bli gitt opplæring i KID/KIB-kurs (mestring av depresjon og belastningslidelser) og i helsepedagogikk i regi av Knutepunkt Sør. Dette for å kunne delta i opplæringstilbud i regi av knutepunkt Sørlandet, der målgruppen er innbyggere med KOLS, Diabetes 2 og andre kroniske lidelser. En viktig strategi for å støtte dem i å mestre eget liv. Samarbeid med fastlege står sentralt i denne satsingen Brukermedvirkning på systemnivå Delmål: 1 Planlagt aktivitet i 2015 Alle brukere av helse- og omsorgstjenester skal ha en primærkontakt. Ansatte skal få opplæring i rollen som primærkontakt. Brukermedvirkning og involvering av pårørende i utformingen av helse- og omsorgstjenestene skal videreutvikles. Etablere nytt samarbeidsutvalg for pårørende i sykehjem og hjemmetjenestene for å styrke brukermedvirkning på systemnivå. Utvalget planlegges å ha tett kontakt med eget politisk oppnevnt Råd for eldre og funksjonshemmede Praksistilbud elever, lærlinger, studenter og turnusleger Delmål: 2 USHT er praksisplass for helsefagelever, lærlinger, turnuslege, sykepleie-, ergoterapi-, og vernepleiestudenter. Dette er et viktig utviklingsarbeid for å bedre rekruttering til helse og omsorgsutdanningene. Planlagt aktivitet i

29 Kurs for praksisveiledere i egen kommune pluss en annen kommune hvor målet er å øke kunnskap og motivasjon i veiledning av sykepleiestudenter. Dette for å kunne tilby bedre opplæringsplasser som igjen kan føre til god rekruttering. Integrere turnuslege i oppfølging av helse- og omsorgstjenestene bl.a.gjennom deltagelse i tverrfaglig tiltaksteam Innovasjon i tjenesteutvikling til utviklingshemmede Delmål 1 og 3 Planlagte aktiviteter i 2015 Songdalen arbeider med tjenesteutvikling for utviklingshemmede som planlegges integrert i arbeidet i planlagt interkommunalt fagnettverk for utviklingshemming. Det gjelder: Hverdagsmestring overfor brukere med utviklingshemning som skal flytte inn i nytt bofellesskap. Opplæring i hverdagsmestring retter seg mot brukerne, skole og foreldre. Utforming av nye omsorgsboliger for personer med utviklingshemning der nye IKT løsninger tas i bruk i stor utstrekning, inklusiv bruk av håndholdte enheter for brukerne. Spre erfaringene i planlagt nytt interkommunalt fagnettverk utviklingshemning. Egen person frikjøpes til oppfølgingsarbeidet Andre kompetanseutviklingstiltak Tverretatlige ressursgrupper; Psykisk helse/rus, samt utfordrende adferd Delmål 1, 3 Planlagt aktivitet i 2015 Det ble høsten 2014 opprettet to nye ressursgrupper; en innen området rus- og psykisk helse og en i området utfordrende adferd. Gruppen er sammensatt av ansatte fra ulike deltjenester i kommunen. Ressursgruppene fortsetter sin aktivitet i 2015 med fokus på tverrfaglig arbeid og kompetanseheving innen fagfeltet. Kommunen vektlegger samordning av somatikk og psykisk helse områdene. 26

30 Ressurspersoner Delmål 1, 3 og 4 Planlagt aktivitet i 2015 Helse- og omsorgsenheten har ressurspersoner innen en rekke fagområder, der mandat og funksjon er klargjort. Overordnet funksjon er å være oppdatert på kunnskap innen enkelte fagområder og delta i spredning av kunnskapen internt i organisasjonen. FoU-enheten arranger halvårlige/årlige møter med alle ressurspersonene der hensikten dels er å integrere ressurspersonenes arbeid i virksomhetens overordnede plan for kompetanseheving, og dels gi inspirasjon til deres videre arbeid. Siste møte ble gjennomført høsten 2014, og det planlegges nytt møte høsten Songdalen har inngått egen avtale med KS sin e-læringsportal Kommit for å kunne benytte disse opplæringspakkene både for ressurspersonene og andre relevante ansatte innen de ulike områdene. Ressursperson i ernæring planlegger hospitering på Sørlandet sykehus HF for å øke kompetansen. Kostkoffert distribuert gjennom Helsedirektoratet planlegges tatt i bruk. De ulike avdelingene oppfordres til å spille på ressurspersonene når de har utfordringer innen fagfeltene Faglunsj og internundervisning Delmål 1 og 3 Planlagt aktivitet i 2015 Både faglunsj og internundervisning arrangeres for alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som del av systematisk opplæring og kompetanseutviklingsplan. Tema velges på bakgrunn av opplæringsplaner, der både eksterne og interne fagpersoner planlegges å bidra med aktuelle innlegg. Intern kompetanseutviklingsplan utarbeides årlig. 27

31 Faglunsj for ledergruppen Delmål 1 og 3 Planlagt aktivitet i 2015 Det stilles store krav til ledere på sykehjem og hjemmetjenester som har oppdrag som Utviklingssenter. Derfor er det viktig at FoU avdelingen og ledelsen som er ansvarlig for driften holder hverandre oppdatert. På bakgrunn av dette startet FoU avdelingen med faglunsj for ledere og FoU i januar Tiltaket er evaluert som svært nyttig og fortsetter i Det er utarbeidet ny politisk vedtatt plan for helse og omsorgstjenestene der USHT satsingen er integrert Sykepleiefaglig forum Delmål 1 og 3 Planlagt aktivitet i 2015 FoU-avdelingen har et faglig forum for sykepleiere i institusjon og hjemmetjeneste, med månedlige møter. Formålet er å løfte frem og diskutere faglige problemstillinger som sykepleierne har ansvar for i den daglige driften. Videre skal forumet bidra til å bevisstgjøre den enkelte ansatte i anvendelsen av kunnskapsbasert praksis i arbeidshverdagen. Sykepleiefaglig forum benyttes som del av systematisk kunnskapsformidling og praktisk/klinisk kompetanseoppbygging. Det legges vekt på innøving av praktiske ferdigheter i eksisterende og nye prosedyrer, samt formidling og implementering av prosedyrer knyttet til dokumentasjon, medikamentsikkerhet m.m. Fra 2013 er det spesielt vektlagt kompetanseoppbygging med tanke på kommunens utvikling av øyeblikkelig hjelptilbud. Sykepleiefaglig forum fortsetter i 2015, der integrering av ny elektronisk sykepleiehåndbok blir del av aktiviteten. Det utarbeides eget dokumentasjonssystem for individuell prosedyrekompetanse sykepleiere Hospitering ved Sørlandet sykehus Kristiansand SSK HF Delmål: 3 Planlagt aktivitet i

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 01.02.2016 Årsrapport 2015 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2015-2016... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 2.2 USHT

Detaljer

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder HELSE OG SOSIAL AVDELING Kompetanse og samhandling i Vest-Agder Rosfjord 18 05 17 Kl Program 09.30 Kaffe og rundstykker 10.00-10.05 Velkommen 10.05-10.15 Åpning 10.15-10.45 Innledning om USHT-ordningen

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Orientering fra USHT Vest-Agder

Orientering fra USHT Vest-Agder Orientering fra USHT Vest-Agder Agenda Om USHT og vertskommuneansvar Ny leder Interkommunale fagnettverk ABC opplæring Fagdager Vest-Agder Samarbeidsformer Kompetanseløft velferdsteknologi Prosjektdeltakelse

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 3 2.1 Visjon... 3 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Innhold 1. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 3. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kommunene på Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som sikre effektiv kompetansebygging Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Søkt

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen 20.11.2014 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser

Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Prosjektleder Anne-Brit Riiser Bakteppe «Samhandlingsreformen», St meld 47, Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Retningslinjer

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 Betty Sandvik Døble 16.09.2015 Flere enn 20 000 deltakere er registrert i opplæringen i Demensplan 2015 2014 2015-1 2015-2 20386 19862 19250 ABC deltakere

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2015-2018 Vedtatt dato 11.05.2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategisk profil for Senter for omsorgsforskning - Sør... 3 2.1 Samhandling og samarbeid... 3 3 Organisering og innovasjon

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

Rapport publisert 12.01.2015. Årsrapport 2014. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 12.01.2015. Årsrapport 2014. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 12.01.2015 Årsrapport 2014 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 3 2 Satsingsområder 2014... 3 2.1 USHT Aust-Agder i 2014...

Detaljer

7-stjerna, S. sunnmøre

7-stjerna, S. sunnmøre Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre 25.04.2017 Brit Steinnes Krøvel Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

Detaljer

Rapport publisert Årsrapport Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert Årsrapport Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 10.02.2017 Årsrapport 2016 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2016-2017... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 3 Fag-

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Mitt livs ABC Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming

Mitt livs ABC Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming Per-Christian Wandås Fagkonferansen på Storefjell, 11.11.2017 Likeverdige helse og omsorgstjenester NOU 2016: På lik linje Kompetanse

Detaljer

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd Dagsmøte 18.3.2015 Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Politiske føringer i statsbudsjettet 2015 for nytt kompetanse- og innovasjonstilskudd Mål: styrke

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Sentrale styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013

Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013 Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Revidert nov.2012 1 Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013(rev.) Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Spørsmål 1. Hvilken nytte har du hatt av å delta i fagnettverket? 2. Hvilken nytte har

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Informasjon Fylkesmannens kontaktmøte 13. desember 2017 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Agenda Det nye samfunnsoppdraget Noen utvalgte aktiviteter og innsatsområder 2017/2018 Forankring og samarbeidsaktører

Detaljer

AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2013 AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2014

AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2013 AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2014 AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2013 Oktober 2013: Samarbeidsmøte med LCP prosjektleder og leder av utviklingssenteret i Songdalen November 2013: Møter og informasjon om LCP prosjektet

Detaljer

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 15.01.2013 Årsrapport 2012 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 4 2 Satsingsområder 2012-2013... 4 2.1 Utviklingssenter

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Kristiansand kommune ehelse og velferdsteknologi

Kristiansand kommune ehelse og velferdsteknologi Kristiansand kommune ehelse og velferdsteknologi 04.09.2014 Gro Anita Fosse Prosjektleder Helse- og sosialdirektør Stab Virksomhet helsefremming og innovasjon Virksomhet oppfølgingstjenester Virksomhet

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Samhandlingsorganer Østre Agder og Sørlandet sykehus Beslutningsorganer Østre Agder. Samhandlingsprosjekter

Samhandlingsorganer Østre Agder og Sørlandet sykehus Beslutningsorganer Østre Agder. Samhandlingsprosjekter Samhandlingsorganer og Sørlandet sykehus Beslutningsorganer Samhandlingsprosjekter 2012 Formaliserte beslutningsorganer i Beslutningsarena Medlemmer Funksjon Møtefrekevens Leder Styringsgruppe for Ordførerne

Detaljer

08 Søgne kommune. Delavtale. mellom. Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid

08 Søgne kommune. Delavtale. mellom. Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF (SSHF) og Søgne

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

Detaljer

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Litt om Kristiansand og Agder Kristiansand: 85 000 innbyggere Vertskommune sykehus og universitet

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Telemedisin Agder - TELMA Eirik Abildsnes, MD PhD Kristiansand kommune

Telemedisin Agder - TELMA Eirik Abildsnes, MD PhD Kristiansand kommune Telemedisin Agder - TELMA Eirik Abildsnes, MD PhD Kristiansand kommune Foto i presentasjonen: Erling Hægeland T E L M A Felles telemedisinsk løsning på Agder Avstandsoppfølging Personer med kronisk sykdom

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal PROSJEKTRAPPORT Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER wenche.sagvold.kluken@verdal.kommune.no 74048200 e-post telefon Verdal

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Revidert 24.februar 2016

Revidert 24.februar 2016 Kristiansand kommune Songdalen kommune Revidert 24.februar 2016 Årsrapport 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 INTERKOMMUNAL SATSING... 5 2.1 FoU-prosjekter... 5 2.1.1 Liverpool Care Pathway... 5 2.1.2 Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tingparken Tirsdag 31. januar 2012

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tingparken Tirsdag 31. januar 2012 FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tingparken Tirsdag 31. januar 2012 Saksliste felles møte 1. Godkjenning av referat 2. Godkjenning av innkalling 3. Elin Loga: prosjektet med behandlingslinjer for geriatrisk

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling 1 Hovedmål for ordningen Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Et styrket fellesskap Kommune Frivillighet «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Frivillighetssatsning innen helse- sosial og omsorg Sandefjord kommune Utviklingssenter for sykehjem & hjemmetjenester i Vestfold

Detaljer

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel / post 733 79 År dere søker om å motta tilskudd 2012 Tilskuddsordning

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med

Detaljer

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre Demensomsorgens ABC Demens- omsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for kommunehelsetjenesten MÅLSETTING Å sette i gang prosesser som resulterer i kompetanseheving i demensomsorgen. Hovedhensikten

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Undervisningspakke i grunnleggende palliasjon

Undervisningspakke i grunnleggende palliasjon Undervisningspakke i grunnleggende palliasjon Cathrine Humlen Ruud Prosjektleder/Lindrende fagkoordinator Kristiansand kommune Bakgrunn * Samhandlingsreformen kortere liggetid, sykere pasienter ut i kommunen

Detaljer

Handlingsplan Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi

Handlingsplan Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi Handlingsplan Strategisk plan for samarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi 2013-2015 1 Bakgrunn Regionalt samarbeidsutvalg Helsenettverk har blitt utfordret av rådet og rådmannsutvalget

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016 Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsmelding 2016 1 Årsmelding 2016 Pasient- og pårørendeopplæring er med på å fremme helse og livskvalitet ved å bidra til økt

Detaljer

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Bakgrunn - Senter for ehelse og omsorgsteknologi Vår visjon «Ordningen» med Off. Ph.D. Utfordringer Mulige prosjekter Veien videre 28.11.2013 ehealth, UiA, 2013 1

Detaljer

Regional samarbeidsstruktur for helsetjenesteutvikling og helseinnovasjon på Agder

Regional samarbeidsstruktur for helsetjenesteutvikling og helseinnovasjon på Agder Regional samarbeidsstruktur for helsetjenesteutvikling og helseinnovasjon på Agder Østre Agder: 92 000 Setesdalsregionen: 7000 Region Kristiansand: 139 000 Lindesnesregionen 26 000 Listerregionen: 40 000

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen Helsetorgmodellen Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen 1 2 3 4 Haugesund sjukehus, Haugland og Karmøy DPS, HSH (kampus Haugesund), Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 1.0. Hovedfokus i 2010... 3 1.1. Samarbeid... 4 2.0. Informasjon og kommunikasjon... 4 2.1. IKT og USH... 5 3.0. Faglige satsingsområder i 2010... 5 3.1. Omsorgsfilosofiens

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde Introduksjon Lillehammer 19.09.17 Turi Stapnes Espen Gjerde Stortingsmelding 45 (2012 2013) Frihet og likeverd. Om mennesker med utviklingshemning. s. 21: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) vil etablere

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale 7 fremforhandlet 22.05.2012 Arendal kommune!!)1 \.! \\ \41211\\911\ \\\\111 \\ 2010113725 15 ND Gee Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning,

Detaljer

Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser

Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Prosjektleder Anne-Brit Riiser Mandat Etablere et forutsigbart, strukturert system som ivaretar gjensidig kompetanseutveksling

Detaljer

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Os 11. november 2013 Prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Bakgrunn for Demensplan 2015 Tjenestetilbudet var ikke godt nok: 50 % i sykehjem med sikre

Detaljer

Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til?

Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til? HELSE OG SOSIAL Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til? Medisin, helse, omsorg som grunnlag for ny næringsutvikling 21. mars 2017 Wenche P. Dehli Hvor trenger nye løsninger mest? - Mentale og kognitive

Detaljer

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015 Velferdsteknologi med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN 2015 26. NOVEMBER 2015 Nasjonale velferdsteknologiske satsinger Trygghet og mestring i hjemmet Avstandsoppfølging

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

Tema : Demens. Eldrerådet

Tema : Demens. Eldrerådet Tema : Demens Eldrerådet 22.11.17 Tjenestetrappen Tidlig innsats Hjemmetjenester Heldøgns omsorg Tidlig innsats I samarbeid med eksterne I drift Demensvennlig samfunn Pårørendeskole Aktivitetsvenn Demenstelefon

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

IKT Pluss. Presentasjon OSS Fredag 25. september 2015 Wenche Tangene Prosjektleder, Forskningsenheten, SSHF

IKT Pluss. Presentasjon OSS Fredag 25. september 2015 Wenche Tangene Prosjektleder, Forskningsenheten, SSHF IKT Pluss Presentasjon OSS Fredag 25. september 2015 Wenche Tangene Prosjektleder, Forskningsenheten, SSHF Telemedisinsk oppfølging Egenmestring og empowerment Helhetlige og kostnads effektive pasientforløp

Detaljer