HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN «ETT BEDRE LIV»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV»"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN «ETT BEDRE LIV» Vedtatt av Frosta Kommunestyre

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Kommunes arbeid med planen 6 3 Lovgivning 7 4 Rus og psykisk helsearbeid i kommunen Oppvekstvilkår og sosiale relasjoner Levekårenes betydning for helse Varpet Dagsenter og LevaFro Frivillig innsats Tjenester for rus og psykisk helse i kommunen Eksterne behandlingstiltak for rus Eksterne behandlingstilbud for psykisk helse Rus og psykisk helse på Frosta Folkehelseprofil Brukerplanundersøkelsen Samhandling for et helhetlig og koordinert tjenestetilbud Kompetanse og tjenesteutvikling 20 6 Mål for rus og psykiatri Nasjonale føringer Den norske behandlingsmodellen Nasjonale mål og prioriteringer Opptrappingsplan rus og psykiatri Alkohol Pilotprosjektet «Ansvarlig alkoholhåndtering» Ung HUNT Omsetning, regulering og kontroll av salg og skjenking av alkohol Alkoholloven Vanedannende legemidler Illegale rusmidler Kjøring i ruspåvirket tilstand Mobbing Mål og visjon for rus og psykisk helse i Frosta kommune Forebygging først og fremst Helsefremmende arbeid Forebyggende arbeid Team og tiltak som anbefales i Frosta kommune Primærforebygging Helsestasjon for ungdom opprettes fra august SLT koordinator Sekundærforebygging: Tverrfaglige team i skole og barnehager 34 Program Rus og psykiatriteam 37 Depresjonsmestring Tertiærforebygging Ruskontrakter Oppfølging av overvektige barn og unge Koordinerende enhet Vedtatte retningslinjer: Individuell plan 42 2

3 7.6.3 Ansvarsgrupper: Koordinatorrollen 43 8 Tiltak Helsestasjon for ungdom og styrket helsestasjon Ruskoordinator Miljøterapeut Lavterskeltilbud, arbeids- og aktivitetstilbud. Rus Lavterskeltilbud til mennesker med mild til moderat angst og depresjon 45 9 Prioriteringer, vurderinger og kostnadsberegning Helsestasjon for ungdom og styrket helsestasjon Ruskoordinator Miljøterapeut Foreldremedvirkning i enhet Oppvekst(barnehage, SFO og skole) Team og nye undervisningsprogram i skole, barnehage og helse Koordinerende enhet Lavterskel arbeidstilbud «Dagsverket» Frosta(8.3) Rask psykisk helsehjelp(8.5) 47 Vedlegg 48 1 Prosessplan 48 2 Folkehelseprofil Brukerplan Ansvarlig Alkoholhåndtering pilotprosjekt 48 5 Antimobbeplan for barnehager på Frosta 48 6 Tiltaksplan når krenkende adferd blir oppdaget 48 7 Foreløpige anbefalinger fra arbeidsgruppen «Forebyggende arbeid VR» 48 8 Koordinerende Enhet Frosta kommune 48 9 Søknad om prosjektmidler rus lavterskel Plan for videreutvikling av foreldremedvirkning i enhet oppvekst Høringsuttalelser 48 3

4 1 Innledning 4 Bakgrunn for rus- og psykiatriplanen Rus og psykiatri henger ofte sammen og har sammenfallende utfordringer. Det er mange felles utfordringer som krever helhetlige og koordinerte tjenester. Frosta kommune har derfor valgt å skrive en felles plan for rus og psykisk helse. Et viktig styringssignal i samhandlingsreformen (st.meld. nr. 47) er sitat: «Veksten i ressurser må i større grad gå til å bygge opp tjenester i kommunene. Det skal lønne seg for kommunene å satse på forebygging, slik at folk i mindre grad trenger spesialisthelsetjenester. Og det skal lønne seg for sykehus og kommuner å spille på lag. Med kloke løsninger skal pasientene få rett behandling på rett sted til rett tid.» Frosta kommune sin plan for rus og psykisk helse legger dette til grunn for at alle prioritereringer viser en reell venstreforskyvning altså en prioritering av forebygging og samhandling fremfor reparasjon og behandling. Utviklingen spesielt innen barnevern er bekymringsfull. I Politisk Nemnd møte for barneverntjenester ble det gitt en presentasjon av alle eksisterende kommunale forebyggende tiltak og lavterskeltilbud fra samtlige Værnes region (VR) kommuner; Tydal, Selbu, Meråker, Frosta og Stjørdal. Dette på bakgrunn av at VR barnevern «bruker for mye penger» - der den store kostnadsøkningen i all hovedsak skjer på tiltak utenfor hjemmet. Det er et klart ønske om dreining av innsats til mere forebygging nettopp for å forhindre omsorgsovertakelser i større grad - altså en reell venstreforskyving. Politisk Nemnd for barneverntjenester gav Rådmannen i den enkelte kommune i oppdrag å etablere en tverrsektoriell arbeidsgruppe, med god lederforankring, til å kartlegge og drøfte følgende: o Hva finnes av forebyggende tiltak og lavterskeltilbud i kommunen? o Hva virker? o Hva skal prioriteres? o Hva kan det samarbeides om? o eventuelle strukturelle, organisatoriske og ledelse utfordringer? hva må til av evt. endringer? I «VR-Modellen et tverrfaglig samarbeid for barn og unge i et folkehelseperspektiv» er det under arbeid en samlet oversikt og beskrivelse av de tiltak og tilbud som VR kommunene sammen ønsker å prioritere for gjennomføring både gamle som videreføres og nye som igangsettes. Dette arbeidet skal til politisk behandling i hver kommune høsten 2015 og vil få innflytelse på den videre organisering av det forebyggende arbeidet i kommunen og vil således også få betydning for denne planen.

5 Lokalt rus- og psykisk helsearbeid skal bidra til flere friske leveår for innbyggerne og reduserer negative konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer for den enkelte, for tredjepart og for samfunnet. Planene skal bidra til å bidra til å bedre levekårene for personer som har et rusmiddel -eller psykisk helseproblem, forebygge og redusere problemutviklingen og fremme mestring av eget liv. Pårørende til mennesker med disse utfordringene skal sikres nødvendig støtte og avlastning. Frosta kommune har ansvar for forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. «Å omdanne livssmerte til livskraft er fult mulig. Min erfaring er at det er nødvendig å snakke sant om livet og det er et vågestykke. Hvis jeg ikke snakker sant om livet, forsvinner jeg. Å snakke sant om livet» innebærer at jeg våger å vise min sårbarhet, så vel som min styrke. Ingen er bare sterk eller tøff. Ingen er bare sårbar eller svak.» (Siv Helen Rydheim) Det beskriver den terapeutiske prosessen med enkle ord og beskriver det aller vanskeligste på en god måte. Frosta kommune har «ett bedre liv» som tittel på planen. Vi ønsker å utforme tjenestene i ett brukerperspektiv. Målet er å forebygge utvikling av rus og psykiske lidelser. En stor takk til arbeidsgruppen og til alle de som har bidratt med innspill, forslag og ikke mist som diskusjonspartnere. Frosta 18. mars 2015 Jostein Myhr Enhetsleder Helse og omsorg 5

6 Arbeidsgruppen: Avdelingsleder Liv Leth-Olsen, leder Psykiatrisk sykepleier Hildur Heggvik Sosionom Liv Kari Kjøsnes Bidragsytere i planen: Brukerrepresentanter PREMIS (barnevern, skole, barnehage, fysioterapi, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, sosionom NAV, miljøterapeut, politi, prest) Varpet Dagsenter ARA(avdeling for rusrelatert avhengighet) Stjørdal DPS(distriktspsykiatris senter) Frivillige lag og organisasjoner Høringsinstanser: PREMIS Frosta Sanitetsforening Nesset FK Barnehage Skole Lege Mental Helse Helsestasjon Politiet ARA NAV Pensjonistforbundet Frosta Frosta Idrettslag Befolkningen på Frosta Ungdomsrådet Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre FUSK Fysioterapi Friskliv DPS Dagsenter 2 Kommunes arbeid med planen Handlingsplan for rus og psykisk helse erstatter rusmiddelpolitikk handlingsplan Frosta kommune og Plan for psykisk helsearbeid De eksisterende planene har blitt videreført i Planen skal rulleres hvert 4.år. Vi startet arbeidet med prosessplan i januar Prosessplanen ble godkjent av styringsgruppen Vi har hatt en lang prosessperiode som har sikret bred deltakelse av lokale og eksterne ressurser og brukere. PREMIS som består av lokale faglig ressurser har vært en viktig samarbeidspartner i arbeidet med planen. Det har ført til mange innspill og drøftinger. Engasjementet gir mulighetsrom. Prosessplan ligger som vedlegg 1. 6

7 3 Lovgivning Helse og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, pasient og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven tydeliggjør kommunenes overordnede ansvar for forsvarlige tjenester. Lovhenvisninger: -Lov om helse- og omsorgstjenesteloven -Pasient og brukerrettighetsloven Lov av 2.juni 1989 nr.27 om omsetning av alkoholholdig drikk. -Lov av 17.juli 1992 om barnevernstjenester. -Lov av 5.august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer. -Lov av nr.62 om psykisk helsevern. -Lov av nr.61 om spesialisthelsetjenesten m. m. -Pasient og brukerrettighetsloven Forskrift nr.538 fra 8.juni om omsetning av alkoholholdig drikk m. v. -Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer IS-1/2013 Rundskriv Nasjonale mål og prioriterte områder for Lov av 24.juni 2011 om Kommunale helse -og omsorgstjenester m.m. -Lov av 24.juni 2011om Folkehelseloven 3 4 -Lov om sosiale tjenester i NAV Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. -Spesialisthelsetjenesteloven Samhandlingsreformen (St.meld.nr 47, ). -Psykisk helsearbeid for voksne i kommunen(2005). -Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunen. -St.meld.nr 25 ( )åpenhet og helhet. -Lov om grunnskolen og den videregående opplæring. -Lov om barnehager. 4 Rus og psykisk helsearbeid i kommunen 7 Helsedirektoratets nye veileder beskriver lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. I «sammen om mestring» beskrives at om lag en sjette del av den voksne befolkningen til en hver tid har en psykisk lidelse. Økt dødelighet, sykemeldinger og uførepensjon er blant de viktigste følgene av psykisk sykdom. Ny forskning viser at psykisk syke menn har 20 år kortere levetid og psykisk syke kvinner lever i gjennomsnitt 15 år kortere enn den generelle befolkningen. Det beskrives videre at det psykiske helsearbeidet i kommunene skal omfatte følgende: Forebygging Diagnostikk og behandling for øvrig Rehabilitering Oppfølging i bolig Psykososial støtte og veiledning Henvisning til spesialist helsetjenesten ved behov.

8 Psykisk helsearbeid utføres i helse og sosialtjenesten og andre sektorer i kommunen. Kommunen skal i samsvar med den nye folkehelseloven ha oversikt over den psykiske helsetilstanden i befolkningen, faktorer som påvirker den og over behovet for tiltak og tjenester. God tilgjengelighet til helsetjenester og kunnskap om psykiske lidelser hos sentrale tjenesteytere er en forutsetning, for å kunne drive et effektivt helsearbeid på det psykiske helsefeltet. (Psykisk helsearbeid for voksne- Helsedirektoratet.no). Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin definisjon av psykisk helse: «En tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner i livet, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte, og har mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet». Dette omfatter utvikling av både følelser, tanker, atferd og sosiale evner, samt evnen til selvstendighet, tilknytning, fleksibilitet og vitalitet. Psykisk helse er avgjørende for livskvalitet, mellommenneskelige forhold og produktivitet og langt mer enn fravær av sykdom. 4.1 Oppvekstvilkår og sosiale relasjoner 8 For å redusere og i størst mulig grad hindre psykiske problemer og rusmiddelmisbruk er det nødvendig, og økonomisk lønnsomt, å starte forebygging så tidlig som mulig i barns liv, for så fortsatt å ha sterkt fokus på forebyggende arbeid oppover i aldersgruppene. Gode rutiner kan gi trygghet og forutsigbarhet som er viktige forutsetninger for en god oppvekst. Gjennom dette og i samhandling med andre, lærer barn viktige «menneskelige trafikkregler». Spesielt er dette viktig i sårbare overgangsfaser fra ett miljø til et annet, for eksempel overgangen mellom barnehage og skole, mellom de ulike trinn i skoletiden og spesielt i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Kreativitet, oppfinnsomhet, sosial kompetanse, evne til samarbeid og interesse for læring er viktig for å takle framtida. Utfordringen er i stor grad å bevare interessen for å lære å legge denne til grunn også når voksne trenger hjelp på grunn av psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer. Potensialet for endring er spesielt stort hos barn, men utviklingsendringer er mulig hele livet. Foreldre har stor påvirkning på barns utvikling. Det har også andre aktører, for eksempel venner, lag og foreninger, frivillige organisasjoner, kommunale etater, politi etc. Det handler om å bygge opp gode og sunne holdninger og rutiner over tid. Det er mange aktører som er viktige i det forebyggende arbeidet. Vi må derfor jobbe for et godt samarbeid mellom de ulike aktørene.

9 4.1.1 Levekårenes betydning for helse Helsefremmende og forebyggende helsearbeid dreier seg om å bedre helsen gjennom å redusere risikofaktorene og øke beskyttelsesfaktorene. Risikofaktorer er knyttet til bl.a. sosioøkonomisk ulikhet, arbeidsledighet, bomiljø, tilgang på alkohol, røyking, mangel på fysisk aktivitet, samlivsproblemer, ensomhet, sosial isolasjon og fravær av sosial støtte og opplevelse av misforhold mellom krav og kontroll av arbeid. Tiltak for å utjevne sosial ulikhet vil trolig ha forebyggende effekt på utvikling av enkelte psykiske lidelser. De viktigste beskyttelsesfaktorene mot utvikling av psykiske lidelser er sosial støtte og utvikling av mestringsevne i ulike situasjoner. Sosial støtte omfatter i første rekke empati og følelsesmessig støtte fra andre mennesker, men også praktisk hjelp og sosial kontroll. Påvirkningsfaktorer for rusmiddelproblemer er i stor grad de samme som for psykiske lidelser. I tillegg er tilgjengelighet til alkohol en kjent risikofaktor for alkoholrelaterte skader. Norske epidemiologiske studier tyder på at forekomsten av rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer er mindre i stabile samfunn med tette bånd mellom mennesker. Sosial deltagelse på naturlige møteplasser gir personer med psykiske problemer og rusmiddelproblemer mulighet til å etablere nettverk og relasjoner. Noen har behov for møteplasser og meningsfylte aktiviteter hvor de kan møte andre i samme situasjon. Lavterskel helse- og aktivitetstilbud er egnet til å nå mennesker som har et stort tjenestebehov, og som i liten grad oppsøker eller oppsøkes av tjenesteapparatet. Bolig er avgjørende for helse, selvstendighet og deltagelse. Bolig er ofte en forutsetning for å kunne iverksette og lykkes med behandling og oppfølgingstjenester. Bolig kan forebygge risiko for tilbakefall og redusere behovet for opphold i institusjon eller hindre fengselsopphold. Tjenester i bolig kan være nødvendig for å opprettholde og mestre boforholdet. Utdanning og arbeid fremmer god helse, innflytelse og selvstendighet, og har betydning for den enkeltes økonomi. Mange vil og kan delta i utdanning og ordinært arbeid hvis de gis mulighet. Ved alvorlige og langvarige problemer/lidelser vil hovedfokuset være å forhindre tilleggsproblemer og å fremme den enkeltes vei mot bedring og mestring av egen livssituasjon. Forebygging kan også bestå i å redusere muligheten for at den enkelte blir utsatt for stigmatisering og diskriminering, hindre forverring og tilbakefall av problemet og arbeide for langsiktig bedring. God ivaretakelse av pårørende er vesentlig både av hensyn til pårørende og bruker. 4.2 Varpet Dagsenter og LevaFro 9 Dagsenteret er et lavterskeltilbud for aktivisering som er åpent alle dager unntatt på helg og helligdager.

10 LevaFro er en arbeidsmarkedsbedrift som eies av Frosta og Levanger kommune. De tilbyr arbeidstrening og arbeidsutprøving. 4.3 Frivillig innsats Veiledningssenteret for pårørende holder til i Stjørdal og har Region Midt som geografisk arbeidsområde. De representerer et gratis lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddel-avhengige. Foreningen mot stoff holder til i Verdal og kan også kontaktes av pårørende til rusmiddelavhengige. Elihu-menigheten i Frosta er aktive for å yte praktisk hjelp, bistand og støtte til rusmiddelavhengige. Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber organisasjonen for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer. Leve. Landsforening for etterlatte ved selvmord ble etablert i 1999 og er en frivillig organisasjon som har som formål å sikre omsorg og støtte til etterlatte ved selvmord. LEVE arbeider også for å forebygge og redusere antall selvmord og selvmordsforsøk bla gjennom Verdensdagen for selvmordsforebygging og andre prosjekter. LEVE er en livssynsnøytral, landsdekkende organisasjon som består av etterlatte ved selvmord og fagpersoner. 4.4 Tjenester for rus og psykisk helse i kommunen Organisering i dag I Frosta kommune er det flere enheter og avdelinger som har ansvar og samarbeider i forhold til rus og psykiske lidelser. Det er psykiatrisk sykepleier, sosionom ved NAV og legetjenesten som har de fleste henvendelsene. Rus og psykiatri team Teamet består i dag av kommuneoverlege, sosionom fra NAV og psykiatrisk sykepleier. Teamet har tidvis blitt utvidet med lensmann, også representanter fra andrelinjetjenesten har blitt invitert. Teamets funksjon har vært å skaffe oversikt over rusbildet i kommunen, samt å utvikle samarbeid internt og i forhold til andrelinje tjenesten og tverretatlig. En viktig funksjon er også å utvikle et bedre tilbud i kommunen til rusavhengige, ROP (Rus og samtidig psykisk lidelse) pasienter og mennesker med spesielle og sammensatte behov i forhold til atferd og psykisk helse. Det er også særlig viktig å samordne de aktuelle gruppene på en mer tilfredsstillende måte. Faglig oppdatering og mulighet for refleksjon er også tidvis svært viktige funksjoner. 10

11 4.4.1 Eksterne behandlingstiltak for rus Når bruk av rusmidler blir et problem, er det viktig å kunne få tilgjengelig og god hjelp. Skillene mellom bruk, skadelig bruk og avhengighet er ikke absolutte. Et rusproblem oppstår når et individ bruker rusmidler slik at det skaper problem i daglig fungering, i relasjon til andre, helsemessig og/eller sosialt. Planlagt behandling starter hos fastlege eller det kommunale tjenesteapparat. Tilbudet består av samtaleoppfølging, kartlegging medisinsk behandling, råd og veiledning og ulike tiltak etter behov. Dersom den kommunale tjenesten ikke er tilstrekkelig, kan det henvises til spesialisthelsetjenesten. Når det er behov for rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, er det enten NAV/sosialtjenesten eller lege som kan henvise til tverrfaglig spesialisert behandling. For barn og unge under 18 år med psykiske problemer/rus henvises til psykisk helsevern for barn og unge. For voksne over 18 år med alvorlige psykiske problemer og alle typer rusproblemer henvises til psykisk helsevern for voksne For ungdom over 15 år og voksne med alle typer rusproblemer og moderate psykiske problemer henvises til tverrfaglig spesialisert rusbehandling Eksterne behandlingstiltak for rusmiddelmisbrukere er siden 2004 et statlig ansvar ved de regionale helseforetakene etter spesialisthelsetjenesteloven. Dette medfører blant annet at pasientrettighetsloven også gjelder denne gruppen. Rusmiddelmisbrukere vil kunne ha rett til behandling for sitt rusmiddelmisbruk etter pasientrettighetsloven 2-1 om rett til nødvendig helsehjelp. Det praktiseres også rett til å velge behandlingssted tilsvarende retten til valg av sykehus. Pasientrettighetsloven gir også rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Tverrfaglig spesialisert behandling har blant annet fokus på bruken av rusmidler, psykisk helse, fysisk helse og sosial situasjon/nettverk. Helse Midt-Norge har behandling på følgende steder: St. Olavs Hospital. Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin i Trondheim. De har en ungdomsavdeling for pasienter mellom 16 og 25 år og en voksenavdeling for pasienter over 25 år. Hver avdeling har 17 sengeplasser og tilbyr behandling til pasienter med rus og eventuelt psykiske lidelser. 11

12 Helse Møre og Romsdal. Klinikk for rusavhengighet: Molde Behandlingssenter (Veksthuset) har 18 plasser til rusavhengige over 18 år. Ålesund Behandlingssenter har en åpen avdeling med 24 plasser for rusavhengige over 18 år og en avdeling med 7 plasser som kan lukkes. Inntil 8 plasser er spesielt tilrettelagt for kvinner. Det gis tilbud til alle typer rusavhengighet der korttids-behandling i institusjon blir sett på som formålstjenlig. Helse Nord-Trøndelag. Avdeling for rusrelatert psykiatri Avdeling for Rus og avhengighet (ARA) gir tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk/-avhengighet samt psykiske vansker. Tilbudet gis til personer fra 15 år og oppover, og gjelder alle typer rusmidler. Avdelingen består av følgende poliklinikker: Sykehuset Levanger. Poliklinikken i Levanger gir tilbud til Frosta. Poliklinikken har 13 ansatte og er tverrfaglig sammensatt. ARA, seksjon døgn tilbyr 6-8 ukers innleggelse for utredning og behandling av rusrelaterte lidelser. Det er 6 plasser som skal gi tilbud til befolkningen i hele Nord-Trøndelag. Under innleggelse vektlegges bred kartlegging og utredning som skal danne grunnlag for en videre behandlingsplan. Behandlingen ved ARA består av kartlegging og utredning, samtalebehandling, rådgiving, samarbeid med andre hjelpeinstanser og lokalt hjelpeapparat, familie m.m. ARA gir også veiledning til pårørende og samarbeidsinstanser. Det er etablert fast samarbeid mellom ARA og Frosta kommune ved rus og psykiatriteamet med jevnlige møter. Ved behov for innleggelse for mer omfattende behandling, samarbeider ARA med tilbudet som organiseres av Rusbehandling Midt-Norge. Sykehuset Namsos, Poliklinikk Andre behandlingstilbud Lade Behandlingssenter Blå Kors (LBS) er et tverrfaglig spesialisert behandlingstiltak for mennesker med alle typer rusmiddelproblemer. LBS har følgende avdelinger: Avdeling for gravide og småbarnsforeldre. Avdeling for langtidsbehandling med innleggelse i leiligheter. Akutt avrusingsavdeling har til sammen 18 plasser. 13 plasser ar beregnet for planlagte innleggelser, mens 5 plasser disponeres mer fleksibelt for nødvendig avrusningsopphold ut ifra en vurdering som gjøres av Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital. Avdelingen er lukket med høy grad av tiltak for å sikre rusfrihet under innleggelsen. Skjermingsog Utredningsavdeling består av to poster: Utredningsposten innebærer utredning av rusmisbrukerens motivasjon og behov for videre behandling. Posten har 7 plasser for utredning av kvinner og menn. Oppholdet er 6 uker pluss en til to uker avrusning i forkant. Skjermingsposten har 7 plasser og er spesielt beregnet på ROP pasienter (rus og psykiatri). 12

13 Klinikkposten har som hovedmål russkjerming og motivering for videre rusbehandling for kvinner og menn over 18 år. Det er separerte behandlingstilbud for menn og kvinner i åpne poster. Kvinneposten har 9 plaser og Mannsposten har 11 plasser. Tyrilistiftelsen er en ideell organisasjon som tilbyr behandling og oppfølging av personer fra 16 år og oppover med alvorlig rusavhengighet. Tyrili har elevplasser (pasientplasser) fordelt på 6 enheter i Skien, Oslo, Lillehammer, Folldal og Trondheim (Høvringen). Det er fellesskapet som er grunnstammen i Tyrili, med tro på at menneskelig vekst og utvikling skjer i fellesskap med andre. Tyrili bygger på en humanistisk tradisjon med et positivt menneskesyn og en grunnleggende tro på forandring. Hverdagen blir en treningsarena for å prøve ut ny kunnskap og å forholde seg til menneskene rundt seg. Opphold på Tyrili varer i ett år. Det gis også mulighet til oppfølging i ettertid gjennom Ambulant team. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS eies av Norske Kvinners Sanitetsforening og har driftsavtale med Helse Midt-Norge. Kvamsgrindkollektivet tilbyr behandlingsopplegg forunge voksne fra 16 til 24 år. Det er 22 døgnplasser fordelt på 3 avdelinger. Anslått behandlingstid i døgnbehandling er måneder. Sentrale grunnpilarer i behandlingen i kollektivet er medlever skap hvor elever og terapeuter bor sammen, med fokus på trygge og langvarige relasjoner. Behandlingen er helhetlig og integrert med fokus på viktige livsområder som helse, arbeid, skole, økonomi og sosialt nettverk. LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) er en behandlingsform der metadon eller Buprenorfin(Suboxone) brukes for å understøtte behandlings- og rehabiliteringstiltak for opiatavhengige (heroin, morfin med flere). Formålet med behandlingen er å bidra til økt livskvalitet og endring av livssituasjonen gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å redusere skadene av opiatmisbruk og faren for dødsfall. Pasienter i LAR kan oppholde seg i institusjon eller bo hjemme. Annen rusbehandling uten substitusjon skal være vurdert/prøvd (særlig hos yngre mennesker). LAR-behandling forutsetter et nært samarbeid mellom pasient, spesialisttjenesten, kommunens helse- og sosialtjeneste og pasientens fastlege. Pasienten må ha en fastlege som kan påta seg å følge opp pasienten helsemessig og forskrive godkjent medikament etter godkjenningen. Sosialtjenesten (NAV) bør utarbeide en individuell plan (IP) sammen med søkeren og evt. være ansvarlig for koordineringen. Hvis ikke IP foreligger har spesialisthelsetjenesten ansvar for å ta initiativ til IP. LAR er en langvarig behandling og kan vare hele livet. 13

14 4.4.2 Eksterne behandlingstilbud for psykisk helse Sykehuset Levanger Psykiatrisk avdeling Akutt psykiatri. Post 2 er en lukket akuttpost med øyeblikkelig - hjelp funksjon. Det gies behandling til alle typer psykiske lidelser. Post 2 har 12 senger. Målet med innleggelsen er utredning, oppstart av behandling og ev henvisning til annen behandlingsinstans. Seksjon psykoser. Seksjon psykoser skal gi et målrettet tilbud om utredning, behandling, rehabilitering og habilitering. Dette gis til mennesker med spørsmål om, eller diagnostisert alvorlig psykoselidelse og\eller alvorlig funksjonssvikt. Unge nysyke skal prioriteres for innleggelse. Seksjonen har 10 døgnplasser. Seksjon allmennpsykiatri. Seksjonen har 14 sengeplasser. Gjennomsnittlig liggetid er kort, men varierer etter problemstilling og hvilken målsetting innleggelsen har. Habiliteringstjenesten for voksne. Habilitering er planmessig arbeid og tiltak for å støtte og utvikle funksjonsevne. Det legges vekt på selvstendighet og livskvalitet på egne premisser for mennesker med medfødt og tidlig ervervede funksjonshemninger. Seksjon alderspsykiatri. Seksjon alderspsykiatri er en spesialseksjon som har som målgruppe eldre med psykiske lidelser. I utgangspunktet er aldersgrensen 65 år, men den kan fravikes. Alderspsykiatri befatter seg primært med eldre med nyoppstått psykisk sykdom og med personer md ervervet kognitiv svikt\demensutvikling. Når det gjelder demens har vi ingen aldersgrense nedad. Opptaksområde er: Meråker, Stjørdal, Frosta, Leksvik, Inderøy, Verdal, Steinkjer og Snåsa. DPS avd. Stjørdal (distriktspsykiatrisk senter Målet med DPS Stjørdal er å flytte tjenestene og pasientbehandlingen nærmere der pasientene bor. DPS Stjørdal har kommunene Stjørdal, Frosta, Meråker, Selbu, Tydal og Malvik som opptaksområde. Poliklinikken.Teamet her mottar søknader fra leger i opptaksområdet. Teamet utfører diagnostikk\ utredning og ev behandling av psykiske lidelser. Har også et veiledningsteam som besøker kommunene i opptaksområdet 4 ganger hvert år. Sengeposten. Allmennpsykiatrisk sengepost, som har 20 senger. BUP. Sengepost.Sengeposten skal gi et utrednings og behandlingstilbud til barn og unge i alderen år med tilhørighet til Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger, hvor innleggelse er vurdert som mest hensiktsmessig omsorgsnivå. Enheten har 7 sengeplasser for elektive og akutte innleggelser etter paragraf 2 i lov om psykisk helsevern. Innleggelsene kan være akuttinnleggelser, observasjons\utredningsopphold eller behandlingsopphold. Poliklinikk. Poliklinikk for barn og ungdom og deres foresatte. 14

15 Spesialpoliklinikk ved Nidaros DPS. Traumeteam. Spesialpoliklinikk for traumer og PTSD. Spesialpoliklinikken tilbyr utredning og behandling av pasienter med traumerelaterte lidelser, primært PTSD- problematikk. Det tilbys individual terapi i form av fokusert traumebehandling. 5. Rus og psykisk helse på Frosta 5.1 Folkehelseprofil Folkehelseprofil 2015 for Frosta viser trekk ved kommunens folkehelse. Helse og sykdom Andelen med psykiske symptomer og lidelser i alderen år er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Folkehelsebarometeret for Frosta kommune fra Folkehelseprofil 2015 viser at vi ligger dårligere an enn landet som helhet på psykiske symptomer og psykiske lidelser (se vedlegg). HUNT. På Frosta viser tallene fra siste HUNT undersøkelse, at det er høyt tall for depresjon og bruk av antidepressive legemidler. I 2014 var det 83 personer som hadde behov for lokal psykisk helsehjelp, i tillegg hadde mange behov for spesialist helsetjenester og andre for privatpraktiserende psykologer og psykiatere. Mange bruker også fastlegen, uten at det foreligger tall på dette. Generelt vet vi at kviner ligger høyt på statistikken for depresjon, mens menn har høye tall for selvmord. Ca.550 mennesker begår selvmord hvert år i Norge. Videre ser vi at andelen langvarige og alvorlige psykiske lidelser er relativt stabil, med dette menes schizofreni og manisk/depressive ledelser spesielt. Andelen personlighetsforstyrrelser, AD/HD og Asperger Syndrom øker kraftig, mens andelen psykiske helseproblemer som følge av rusmisbruk er økende, det samme er angst og depresjon (tallene er hentet fra psykiskhelse.no. Helse og sosial direktoratet og SSB samt NAV). Folkehelseprofil 2015 ligger som vedlegg Brukerplanundersøkelsen Rusmiddelsituasjonen i Frosta I 2013 ble det for første gang foretatt en kartlegging av rusmiddelmisbruk i Frosta. Denne ble gjentatt i Kartleggingen er gjennomført ved å ta i bruk Brukerplan, som er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakteren av rusmiddelmisbruk i kommunen.

16 Med rusmiddelmisbruk mener vi i denne sammenhengen bruk av rusmidler som er til skade for personens funksjonsnivå og relasjonen til andre. Kartleggingen er foretatt av psykiatrisk sykepleier og Nav/sosial i tett samarbeid med legene og også i samarbeid med helse- og omsorg og barneverntjenesten. Kartleggingen fremkommer gjennom kjennskap til brukerne og faglige vurderinger. Brukerplan har mørketall og viser «toppen av isfjellet», da det er langt flere innbyggere med et rusproblem enn det som er kjent for tjenesteapparatet i kommunen. Det antas at Brukerplan kartlegger ca. 15 % av alle med alkoholproblem, ca. 35 % av alle med illegalt misbruksproblem, ca. 50 % av alle som injiserer rusmidler og 100 % av alle med en omfattende ruslidelse i kombinasjon med en alvorlig psykisk lidelse. Det er registrert 27 personer i 2013 og 40 personer i 2014 i aldersspennet fra 18 år og oppover. 2/3 av de registrerte er menn. Andelen i forhold til folketallet 18 år og eldre var 1.3 % i 2013 og 1,96 % i Antallet rusmiddelmisbrukere er høyere enn forventet for en kommune på Frostas størrelse (estimert antall er 19). Dette er høye tall sammenlignet med andre kommuner, og har allerede medført omtale i Trønderavisa og Frostingen og engasjement i Frostas befolkning. Brukerplan viser bruk av tjenester og forventet etterspørsel av tjenester/behov og gir et godt grunnlag for videre arbeid. Den inneholder 8 funksjonsvurderinger på en tredelt skala; grønn = noenlunde under kontroll, gul = omfattende men forutsigbart og rødt = helt vilt/grenseløst. Vi tar utgangspunkt i registreringen for Rusmiddelbruk 72,5 % av de registrerte har omfattende problem (gul og rød). Alkohol er det klart mest brukte rusmiddelet. Deretter følger legemidler og cannabis. 16

17 Figur 1 viser gjennomsnittlig andel brukere i prosent av befolkningen 18 år og eldre for Nord-Trøndelag (Brukerplan Statistikk 2014) og Norge (Rusmiddelbruk i Norge, Brukerplan Statistikk 2013). Frosta kommune har den høyeste andelen av befolkningen utav de 17 kommuner som kartla i Nord-Trøndelag 2014, med en økning i andel kartlagte fra 1,33 i Figur 2 viser gjennomsnittlig andel brukere i prosent av befolkningen 18 år og eldre for Nord-Trøndelag (Brukerplan Statistikk 2014) og Norge (Rusmiddelbruk i Norge, Brukerplan Statistikk 2013). 17

18 Figur 3 viser andel kvinner og menn med kjent rusproblem i Frosta kommune. Sytti prosent av de kartlagte er menn totalt sett for Norge (Rapport: Rusmiddelbruk i Norge, Brukerplan Statistikk 2013) og for Nord-Trøndelag (Brukerplan Statistikk 2014). Figur 4 viser hvordan kjent rusproblem er mer utbredt blant menn. Sytti prosent av de kartlagte er menn totalt sett for Norge (Rapport: Rusmiddelbruk i Norge, Brukerplan Statistikk 2013) og for Nord-Trøndelag (Brukerplan Statistikk 2014). Økonomi 35 % av de registrerte er i gul og rød gruppe. De fleste av de registrerte har noenlunde kontroll på økonomien. Psykisk helse 70 % av de registrerte har omfattende psykiske problemer. 18

19 Fysisk helse 47,5 % av de registrerte sliter med dårlig fysisk helse Bolig 22,5 % har dårlige boforhold. Av disse har 5 % svært dårlige boforhold eller mangler bolig. Sosial fungering 82,5 % fungerer dårlig sosialt slik at det er et problem. Av disse er det 5 % som fungerer svært dårlig sosialt. Nettverk 82,5 % har dårlig nettverk. Av disse har 10 % svært dårlig eller manglende nettverk. Arbeid/aktivitet 57,5 % mangler aktivitet/arbeid. Brukerplan viser også at svært få rusmiddelmisbrukere har ansvarsgruppe og storparten mangler IP (individuell plan). Det er vurdert at 27 personer har behov for tjenester fra ruskonsulent og 8 personer har behov for miljøarbeider. 10 personer hadde i løpet av siste året vært innlagt på institusjon for rusbehandling eller psykiatrisk hjelp. Det er behov for forutsigbarhet for hva de kan forvente av tjenester og støtte etter opphold i institusjon. Kartleggingen gjennom Brukerplan synliggjør at det i Frosta er en stor gruppe personer som har behov for råd, veiledning, hjelp og behandling. I tillegg er det nødvendig med forebyggende tiltak av ulike slag. 5.3 Samhandling for et helhetlig og koordinert tjenestetilbud Mennesker med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser har sammensatt problematikk og har ofte behov for flere typer tjenester fra forskjellige instanser. Det er nødvendig at tjenesteytere kjenner til andre aktører og tjenester og har stor grad av samhandling. Nødvendig samhandling må skje mellom tjenestene i kommunen og mellom kommunen og spesialisttjenestene. Et godt samarbeid krever at utøverne utvikler felles forståelsesramme og begrepsforståelse. God samhandling forutsetter løpende kontakt og god dialog. Samarbeid er nødvendig, men også utfordrende. Det kan være krevende å utvikle og opprettholde gode samarbeidsrelasjoner i praksis. Brukeren er viktigste aktør, og skal delta i samarbeidet om egne mål og behov. 19

20 5.3.1 Kompetanse og tjenesteutvikling Sammensatte årsaksforhold og stor variasjon i grad av rusmiddelavhengighet og psykiske problemer stiller store kompetansekrav. Ettersom dette er et krevnende og i dag et relativt usynlig helsefaglig område, er det nødvendig med faglig styrking for å sikre at det finnes god og tilstrekkelig kompetanse til enhver tid. Det er stort behov for ruskoordinator, noe også Brukerplan viser. Oppretting av en slik stilling er avgjørende for at kommunen skal kunne etterkomme de behov som er synliggjort i kartleggingen i Brukerplan. Denne stillingen kan i tillegg til å være en faglig styrking og dessuten være en styrking for å koordinere det tverrfaglige samarbeidet og utviklingen av nødvendige lavterskeltilbud. Brukerplan 2014 ligger som vedlegg 3. 6 Mål for rus og psykiatri 6.1 Nasjonale føringer Det rusforebyggende arbeid er en del av folkehelsearbeidet. Det handler ikke bare om alkohol og andre rusmidler, men også om å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og som fremmer felleskapet, trygghet, inkludering og deltakelse. En god hjemmesituasjon, en god barnehage, kvalitet i skolefritidsordning og skole er med på å skape fotfeste for unge mennesker og beskytter mot uønsket væremåte og eventuelle veier inn i rus og kriminalitet Den norske behandlingsmodellen Når bruken av rusmidler utvikles til problem, er det viktig å kunne få tilgjengelig og god hjelp. Hvordan er behandlingsmodellen for rusrelaterte problemer lagt opp i Norge? Vi vet at rusavhengighet er et alvorlig og sammensatt problem, hvor behandlingsprosessene krever mye av den enkelte, pårørende og hjelpeapparatet. Rusproblemer rammer mange mennesker. Med individuelt tilrettelagt oppfølging og behandling er det gode muligheter for varig bedring. Har jeg et rusproblem? Skillene mellom bruk, skadelig bruk og avhengighet er ikke absolutte. Et rusproblem oppstår når et individ bruker rusmidler slik at det skaper problemer i daglig fungering, i relasjoner til andre, helsemessig og/eller sosialt. 20

21 Tidlig intervensjon handler om å gripe tidlig inn før problemene utvikler med alvorlig. Mange kan bidra ved å tørre å spørre og oppmuntre til åpenhet. Dersom den kommunale innsatsen ikke er tilstrekkelig, kan det henvises til behandling i spesialisthelsetjenesten: I tråd med pasient- og brukerrettighetsloven er det krav til spesialisthelsetjenesten om prioritering/rettighetsvurdering, informasjon, medvirkning og faglig forsvarlighet for å sikre et tilgjengelig, likeverdig og kvalitativt godt tilbud i hele landet uavhengig av sykdom, bakgrunn og så videre. Behandlingen vil innebære en spesialisert utredning (rus, psykisk, kroppslig, sosialt) hvor aktuelle diagnoser fastsettes som grunnlag for en behandlingsplan som utarbeides i dialog med pasient og pårørende, og kommunale samarbeidspartnere, gjerne som del av en individuell plan. Spesialisthelsetjenesten skal tilby koordinator for å sikre samhandlingen med pasient, pårørende, kommune og andre. Selv om behandlingen tar utgangspunkt i pasientens problemer, vil ressursområdene ofte være viktige i bedringsprosessene Nasjonale mål og prioriteringer Nasjonale mål og prioriteringer på helse og omsorgsområdet i 2015 gir føringer for kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet. Fagfeltene rus- og psykisk helse er høyt prioritert. Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats overfor mennesker med rusmiddel- og eller psykiske problemer. En styrket innsats skal bidra til kapasitet og kvalitetsutvikling i tjenestetilbudet. Et overordnet mål er helhetlig, tilgjengelige og individuelt tilpassede tjenester til målgruppen. God tilgang til behandling og oppfølging, deltakelse i arbeid, aktivitet, bedre livskvalitet, god bolig og et sosialt liv er en målsetting. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd ( ), fastslår at alle skal ha et godt sted å bo, og at alle som har behov for det skal få hjelp til å mestre boforholdet. Samarbeid med brukere og pårørende er grunnleggende for å få til ønsket utvikling i tjenesten. Bruker- og mestringsperspektiv skal være et bærende prinsipp både når det gjelder forebygging, behandling og oppfølging hvor et godt lokalt tjenestetilbud bygger på flerfaglighet og tverrsektoriell tenkning. Ny opptrappingsplan for rusfeltet ble varslet i regjeringserklæringen av 2013, og planen skal legges frem for Stortinget i løpet av Hovedinnsatsen rettes mot kommunesektoren. Planen skal ha et langsiktig og helhetlig perspektiv, hvor tiltaksdelen skal spisses mot personer som er i ferd med å utvikle eller allerede har etablert et rusmiddelproblem 21

22 Helsedirektoratet ber om at kommunene: Tar i bruk tilgjengelig verktøy, nasjonale og lokale data fra relevante undersøkelser og rapporter for bedre oversikt, planlegging og dimensjonering av rus- og psykiskhelse tjenester i kommunen jf. avsnitt om folkehelsearbeidet. Videreutvikler og styrker kvalitet, kapasitet og kompetanse innen psykisk helse- og rusarbeid ved å ta i bruk faglige retningslinjer og veiledere for fagfeltene. Videreutvikler og styrker helsetilbudet og psykososial oppfølging til personer som berøres av vold, overgrep, traumer og omsorgssvikt, inkludert forebygging av selvmord og selvskading. Aktivt benytter de mulighetene ulike statlige tilskuddsordninger legger til rette for, blant annet for å bedre tilgang til egnet bolig med oppfølgingstjenester, økt kapasitet og samhandling mellom tjenester og nivåer. Etablerer strukturerer for samarbeid med brukere/ pårørende og frivillig sektor. Aktivt benytter deres erfaringer/kompetanse i tjenesteutviklingen og som et supplement til de offentlige tjenestene. Samarbeid mellom kommunene- og spesialisthelsetjenesten Rus og psykisk helse skal fortsatt ha høy prioritet. Rusbehandling og psykisk helsevern skal hver for seg ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk, målt i kostnadsendringer, ventetid og aktivitet. Innen psykisk helsevern skal veksten komme innen distrikts psykiatriske sentre (DPS) og psykisk helsevern barn og unge (PHBU). DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akutt tjenester gjennom døgnet, døgnbehandling, ambulante tjenester og poliklinikk, slik at befolkningens behov for vanlige spesialisthelsetjenester dekkes. Tjeneste- og behandlingstilbudene innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling må gjøres mer tilgjengelige. Det må legges vekt på en faglig og kompetansemessig oppgradering innenfor begge sektorer for å sikre pasientene trygge tjenester av god kvalitet. 6.2 Opptrappingsplan rus og psykiatri Ny oppfølgingsplan for rusfeltet kommer i 2015, ifølge fagdirektør Christian Sohlberg i Helse- og omsorgsdepartementet. Helseminister Bent Høie har varslet en ny opptrappingsplan, med mål om å etablere sammenhengende behandlingsforløp for personer med rusproblemer. Helseministeren vil at psykisk helse-arbeidet i kommunene skal styrkes, og vil prioritere kommunene framfor spesialisthelsetjenesten. Dette skal blant annet gjøres ved å øremerke 343 millioner kroner av kommunenes frie midler til rusarbeid. Høie vil korte ned ventetiden ved å kjøpe inn 200 flere døgnplasser fra private tilbydere og stiftelser. 22

23 Resultatet av den forrige opptrappingsplanen som gjaldt fram til 2012, ble oppsummert i en rapport fra Helsedirektoratet i I rapporten går det blant annet fram at bruken av alkohol og cannabis blant ungdom har gått ned, samt at 40 prosent av dem som har vært med på kvalifiseringstiltak, har gått over i jobb eller studier. 6.3 Alkohol I 2013 drakk hver person i Norge over 15 år i gjennomsnitt 6,22 liter ren alkohol. I tillegg kommer uregistrert forbruk fra grensehandel, smugling og hjemmeproduksjon. Alkohol er en lovlig vare. Totalkonsumet påvirker hvor mange som får problemer. Dersom befolkningen dobler konsumet av alkohol, tredobles antallet med alkoholproblemer. Alkoholforbruket i et samfunn har en tendens til å fordele seg slik at noen drikker mye, mens de fleste drikker i små mengder. Ca. 10 % drikker halvparten av all alkohol som konsumeres. 85 % av Norges befolkning drikker alkohol av og til eller ofte. Dersom vi ikke tar med de 15 % som er avholdende eller de 10 % som er storforbrukere, står vi igjen med et gjennomsnittlig forbruk pr person på 5 liter ren alkohol. (5 liter ren alkohol betyr at hver person over 15 år i Norge i gjennomsnitt drikker 6 glass vin eller 6 x 0,33 liter øl hver uke hele året gjennom). Gjennomsnittlig debutalder for alkohol er 15 år. Alkohol er rusmiddelet som forårsaker størst skade. Det er et stort problem at alkoholmisbruket ofte oppdages så seint Pilotprosjektet «Ansvarlig alkoholhåndtering» Politiets perspektiv på rus og psykiatrisituasjonen er at den største utfordringen er alkohol. Politirapporten viser at alkohol er den enkeltfaktor som har størst innvirkning på etterspørselen av politi. Forskning viser at bruk av alkohol og narkotika bør sees i sammenheng, bl. a fordi tidlig alkoholdebut øker risikoen forbruk av narkotika. Ansvarlig alkoholhåndtering Nord-Trøndelag er et pilotprosjekt hvor Fylkesmannen, Kommunens sentralforbund, NHO, Fylkeskommunen, KO Rus -Midt og politiet er prosjekteiere. Overordnet mål for arbeidet: Å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger av alkohol. Hovedmålet er å styrke kommunens, nærings og øvrige aktørers kompetanse på forvaltning av alkoholloven. Gjennom dette kunne forebygge helsemessige skader av alkohol og hindre skjenking til mindreårige og over skjenking. Delmålene er: 23

24 Redusere de langsiktige skader av alkohol i et folkehelseperspektiv Bevisstgjøre foreldre til ansvarlig alkoholhåndtering Heve debutalderen på alkohol Redusere alkoholrelatert akutte skader som vold og ulykker Skape trivelige sosiale møteplasser gjennom å arbeide for like og forutsigbare vilkår for utelivsbransjen og arrangører Opprette nettverk som sikrer samhandling for å bekjempe alkoholens skadevirkninger også etter at prosjektperioden er over. Ansvarlig Alkoholhåndtering, pilotprosjekt ligger som vedlegg Ung HUNT 3 Som en del av de ordinære HUNT-undersøkelsene er det utført spesielle deler for ungdom. Ung HUNT 3 er utført i blant ungdom i alderen år. Gjennomsnittlig debut er 14,5 år. Mellom år: dobling av andel som begynner å drikke alkohol 5 av 6 begynte å drikke alkohol før 16 år Forbruk av alkohol blant åringer har gått ned Færre drikker men de som drikker, drikker mer Forbruket blant jenter har økt Har aldri drukket alkohol. Halvparten av elevene i ungdomsskolen Det er spesielt viktig å fange opp ungdommer som begynner å drikke regelmessig allerede før de avslutter ungdomsskolen. Den store voksendugnaden er å utsette alkoholdebut. De som begynner tidlig å drikke har økt risiko for å drikke mer og oftere og får flere alkoholrelaterte problemer senere Omsetning, regulering og kontroll av salg og skjenking av alkohol Kommunens lokale bestemmelser og reguleringer av salgs- og skjenkebestemmelsene er et av de viktigste virkemidlene for å begrense alkoholrelaterte skader. Salg av øl og rusbrus i butikk Salg i butikk ? Ant. Bevilg Skjenkesteder Kontroller blir foretatt av innleide selskap, for tiden Securitas. Det blir foretatt 4 kontroller i året pr salgs og skjenkested, samt 4 på ambulerende bevillinger i året. 24

25 Alkoholpolitikk er kommunepolitikk. Kommunen avgjør tilgjengeligheten av alkohol. Forskning viser at kommunenes bevillings -og kontrollmyndighet er blant de mest effektive virkemidlene(korus). Målet må være at ingen skal ta skade av egen eller andre sine rusmiddelvaner. Kommunen må regulere tilgjengeligheten. AKAN(arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani) er et trepartssamarbeid mellom LO, NHO og staten. Formålet er å forebygge rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv, gjøre ledere og ansatte i stand til tidlig å gripe fatt i risikofylt rusmiddelbruk, samt å bidra til at ansatte med rusmiddelproblem. Undersøkelser tyder på at 11 prosent av norske arbeidstakere har et risikofylt forhold til alkohol(korus) Alkoholloven Alkohollovens formål: «å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.» 1-5:Salg, skjenking eller utlevering av brennevin må ikke skje til noen under 20 år. Salg, skjenking eller utlevering av annen alkoholholdig drikk må ikke skje til noen som er under 18 år. 8-11:Det er forbudet å selge eller skjenke alkoholholdig drikke til personer som er åpenbart beruset, eller skjenke alkoholholdig drikke på en slik måte at vedkommende må antas åpenbart beruset Vanedannende legemidler Internasjonalt regner man med at en tredjedel av rusavhengighet i verden er misbruk av reseptbelagte medikamenter. Andelen brukere av vanedannende legemidler øker markant med økende alder. Fra 30-årsalderen er det en økende forskjell mellom kjønnene, og det er andelen kvinner som øker. Dette er det legale markedet, mens en vet lite om den illegale omsetningen. Statistikk fra Reseptregisteret viser at det totale antall brukere av reseptbelagte smertestillende midler i Nord-Trøndelag er og av sovemidler og beroligende midler er det totale antall brukere Illegale rusmidler 25 I Norge er det forbudt å innføre, omsette, oppbevare og bruke narkotika. All bruk av narkotika er derfor å anse som misbruk. Bruken av illegale rusmidler økte gjennom 1990-tallet, toppet seg rundt årtusenskiftet og har siden gått noe tilbake. Det anslås at det er mellom og injiserende rusmiddelavhengige i Norge. Andelen unge mellom 15 og 20 år som oppgir å ha brukt cannabis noen ganger, ligger litt over 10 % på landsbasis og i underkant av 20 % i Oslo. Det er ingen forskjell mellom gutter og jenter i bruk av cannabis. Ved siden av cannabis er amfetamin det stoffet

26 som flest unge oppgir å ha brukt. Andelen i aldersgruppen år som har brukt amfetamin ligger på ca. 2 %. Når det gjelder andre narkotiske stoffer, varierte andelen som oppga å ha brukt disse mellom ½ og3 % på landsbasis.(sirus Rapport nr. 5/2009) Kjøring i ruspåvirket tilstand I 2008 ble det utført ca rusmiddelanalyser av bilførere mistenkt for påvirket kjøring. I mer enn 90 % av alle blodprøvene fant Folkehelseinstituttet ett eller flere rusgivende legemidler, narkotiske stoffer eller rusmidler. I tillegg til alkohol er det høy forekomst av cannabis, beroligende medikamenter og amfetamin i prøvene. (Angstdempende/beroligende midler er for eksempel Stesolid, Valium, Vival og Sobril. Sovemidler er for eksempel Apodom, Flunipam, Imovane, Zopiclone og Stilnoct. Smertestillende er for eksempel Paralgin forte og Pinex forte). 6.4 Mobbing Trivsel på skolen er en av flere faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og trivsel er viktig for å kunne mestre utfordringer i skolehverdagen. Opplevelse av mestring styrker barns selvtillit og psykiske helse. Frosta har antimobbeplan for barnehagene på Frosta vedtatt i kommunestyret 30/ Skolen har tiltaksplan når krenkende atferd blir oppdaget. Antimobbeplan for barnehager på Frosta ligger som vedlegg 5. Tiltaksplan når krenkende atferd blir oppdaget ligger som vedlegg 6. Figuren på neste side viser andelen 10.-klassinger som oppgir at de trives godt eller svært godt på skolen. Tallene blir vist både for kommune, fylke og landet som helhet (Elevundersøkelsen, 2008/ /14). 26

27 Et belastende eller stressende skolemiljø vil øke risikoen for psykiske helseproblemer. Mobbing, faglige vansker, negative forhold til lærere og manglende støtte fra elever og voksne gir økt risiko for skolefravær og psykiske helseplager. Figuren på neste side viser andel 10.-klassinger som oppgir at de føler seg mobbet på skolen. Tallene blir vist både for kommune, fylke og landet som helhet.(elevundersøkelsen, 2008/ ). Tallene for trivsel og mobbing kan skjule stor variasjon mellom ulike skoler i kommunen og dette må tas med i vurderingen av tallene. Skolen kan bidra til å fremme elevenes psykiske helse gjennom å bygge opp et støttende sosialt miljø og fange opp elever med faglige vansker tidlig. Samarbeid med foreldre er også viktig. I tillegg finnes det ulike skoleprogram som har vist gode resultater, blant annet gjennom å øke elevenes kunnskap om psykisk helse, heve den sosiale mestringsfølelsen, styrke de sosiale ferdighetene og forebygge mobbing. Figuren viser andel 7. og 10. klassinger som oppgir at de mobbes på skolen (Elevundersøkelsen, 2008/ /14). Feil på x-aksen, den skal være

28 Frafall i videregående skole Både norsk og internasjonal forskning viser sammenheng mellom psykisk helse og frafall i videregående skole. Spesielt kan atferdsvansker i barndommen føre til dårligere skoleprestasjoner som igjen fører til økt risiko for frafall. Tiltak som styrker barn og unge som sliter med faglige og sosiale vansker vil være effektive i forebygging av frafall. Det forebyggende arbeidet bør starte tidlig og omfatte alle faser i utdanningsløpet. Aktuelle tiltak i kommunen er å satse på barnehager som bidrar til å styrke språk og sosiale ferdigheter. Videre er det viktig at skolen satser på god språkopplæring for alle, og med spesielle tiltak for elever som har lesevansker og andre læringsvansker. Også tiltak som styrker det sosiale miljøet på skolen kan forebygge frafall. Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk om frafall i videregående skole i vår kommune.(se vedlegg 2). 6.5 Mål og visjon for rus og psykisk helse i Frosta kommune Visjon: Et bedre liv Alle barn og unge opplever lik mulighet til å mestre livet 28

29 Overordnet mål: Å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger av alkohol. Redusere forekomsten av psykiske lidelser Tidligere intervensjon mot rus -og eller psykiske problemer. Behandlingstilbud til mennesker med rus -og eller psykiske problemer oppleves helhetlig og godt Økt livskvalitet og verdig behandling av mennesker med varige rus og eller psykiske problemer. Konkrete mål i planperioden : Etablere en sammenhengende og en overordnet organisering av forebyggende tiltak slik at antall barn og unge som står i fare for å utvikle rusproblemer eller psykiske plager blir tidlig identifisert og får hjelp på et tidlig tidspunkt i forløpet Debutalderen for alkohol økes med mål om å oppfylle lovverket Redusert bruk av rusmidler i alle aldersgrupper- Brukerplan viser at Frosta er likt med eller under gjennomsnittet for Fylket Nullvisjon for selvmord blant Frostas innbyggere Nullvisjon for mobbing av elever Alle har rett til akseptabel bolig Alle har rett til et arbeids/aktivitetstilbud Faglig forsvarlig oppfølgings- og behandlingstilbud for voksne Alle som er motiverte skal få en Individuell plan, en koordinator og hjelp til å nå sine mål Frosta vil satse på forebyggende arbeid i tråd med nasjonale føringer og utvikle metodikk og tiltak i samarbeid med ande kommuner i Værnesregion. 29

30 7. Forebygging først og fremst 7.1 Helsefremmende arbeid Helsefremmende tiltak er tiltak som gjør folk i stand til å opprettholde livskvaliteten, trivselen og muligheten til å mestre de utfordringer og belastninger man utsettes for i dagliglivet. Helsefremmende arbeid handler om å gi mennesker sterkere kontroll over forhold som påvirker egen helse og livskvalitet, og det forutsetter fokus både på individuelle og samfunnsmessige forhold. Hvilke faktorer gjør innbyggerne friske? Faktorer i samfunnet som gir god helse må styrkes, og de som medfører helserisiko må svekkes. Målet er flere leveår med god helse i befolkningen totalt sett, og redusere helseforskjeller mellom ulike sosiale grupper, etniske grupper og mellom kvinner og menn. 7.2 Forebyggende arbeid Forebyggende arbeid er tiltak som fører til en forhindring, svakere utvikling eller reduksjon i sykdommer, skader, sosiale problemer, dødelighet og risikofaktorer. For eksempel mammografiundersøkelser av damer over 40 år, røykekampanjer, kostholdsrådgivning, holdningsskapende arbeid rus, opplæringstilbud på psykisk helse i skolen, påbud om sykkelhjelm på skoleveien mv. Forebygging kan skje på mange ulike måter og vinklingen inn mot målgrupper varierer. Forebyggende arbeid deles inn i primær-, sekundær- og tertiærforebygging. Primærforebygging (universelt) innebærer forebyggende innsats rettet mot hele befolkningen/store befolkningsgrupper, er således en befolkningsstrategi. Målet er at samfunnsmedlemmene skal ha god helse. 30

31 Sekundærforebygging (selektivt) er tiltak rettet mot avgrensede risikogrupper. Problemet, skaden eller sykdommen foreligger. Målet er å oppdage dette så tidlig som mulig slik at videreutvikling eller tilbakefall kan unngås, eller holdes under kontroll; fjerne eller redusere risiko. Tertiærforebygging (indikativ) er tiltak rettet mot personer og/eller mindre grupper som allerede har utviklet et problem, dette med sikte på å begrense konsekvensene, hindre en forverring og snu utviklingen. Figuren viser hvor resursene skal settes inn. Venstreforskyvning fra behandling til forebygging. Lavterskeltilbud. Kort vei til profesjonell og god hjelp. Tilbudet skal være lett tilgjengelig ved at man kan henvende seg uten henvisning og lang saksbehandling. 7.3 Team og tiltak som anbefales i Frosta kommune. Prosjektet «Tverrfaglig samarbeid for barn og unge i et Folkehelseperspektiv». I Politisk Nemnd møte for barneverntjenester ble det gitt en presentasjon av alle eksisterende kommunale forebyggende tiltak og lavterskeltilbud fra samtlige VR kommuner; Tydal, Selbu, Meråker, Frosta og Stjørdal. Dette på bakgrunn av at VR barnevern «bruker for mye penger» - der den store kostnadsøkningen i all hovedsak skjer på tiltak utenfor hjemmet (252). Det er et klart ønske om dreining av innsats til mere forebygging nettopp for å forhindre omsorgsovertakelser i større grad - altså en reell venstreforskyving. 31

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2015. Alkoholpolitisk handlingsplan (2012-2016) Redigert 13.02.12

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2015. Alkoholpolitisk handlingsplan (2012-2016) Redigert 13.02.12 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Redigert 13.02.12 2012-2015 Alkoholpolitisk handlingsplan (2012-2016) Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2015 er utarbeidet av: Asker kommune, januar 2012 Anne Bowitz

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014 Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. 1 Vedtaks og endringsprotokoll: Sørum kommunestyre 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa Rusmiddel politisk handlings plan Birkenes kommune 2013-2017 Forslag fra arbeidsgruppa Innhold 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 MANDAT 5 2.2 ARBEIDSGRUPPAS SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM 5 2.3 UTFORDRINGSBILDET

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Steinkjer Kommune 2011-2014 Steinkjer har tradisjonelt vært en by med et relativt oversiktlig og håndterbart rusmiljø. Problematikken er allikevel alvorlig og belastende

Detaljer

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse PLAN FOR PSYKISK HELSE 2011-2015 1 FORORD Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2 Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Planarbeidet... 6 2.1 Organisering av planarbeidet... 6 2.2 Ruspolitisk handlingsplan 2003-2007...

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE 2010-2014 Side 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1. Kommunens arbeid med planen. Organisering av planarbeidet.... 4

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011 2014 LEIRFJORD KOMMUNE

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011 2014 LEIRFJORD KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011 2014 LEIRFJORD KOMMUNE 1.0 INNLEDNING Grunnlag Verdigrunnlaget for norsk rusmiddelpolitikk dreier seg om omsorg for enkelt mennesket og om samfunnets evne til solidaritet.

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 19.06.12, sak 12/50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Rusmiddelpolitiske føringer og lovgivning... 3 1.2 Kommunens

Detaljer

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020 Delplan Psykisk Helsearbeid Vedtatt av Sel kommunestyre 17. februar 2014 Forsidebilde, Fotograf: Liv Annette Nygjerdet, Informasjonsrådgiver

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling 2011-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging og brukerbehandling Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag 3 2. Politiske føringer 3 2.1 Arbeidet med planen 4 2.2 Kommunalt ansvar 4 3. Rusmiddelpolitiske

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Lier kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Lier kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Lier kommune 1 Innhold 1. Rammer for planen s. 3 1.1. Innledning 1.2 Lovgivning 1.3 Kommunens arbeid med planen 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen

Detaljer

RUSMIDDELPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE

RUSMIDDELPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE RUSMIDDELPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. De forrige planene, og bakgrunnen for ny plan... 3 1.2. Lovgrunnlaget... 4 1.2.3. Hensyn i forhold til loven... 4 2.0.EVALUERING

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

Temaplan for rusarbeidet

Temaplan for rusarbeidet Temaplan for rusarbeidet Perioden 2015-2018 HØRING «Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker». Menneske rettighetserklæringen, 1789, 4 10 langruppa AM 02.05.2014 OM TEMAPLANER Temaplanen

Detaljer

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Rusprosjekt Nord-Gudbrandsdal Dovre Sel Vågå Lom Skjåk Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Sammen skal vi skape en forskjell for brukere av kommunale tjenester til beste for fremtiden, med

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3 Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Forord Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN GENERELL DEL

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN GENERELL DEL RINGSAKER KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN GENERELL DEL EN SEPARAT DEL AV KOMMUNENS RUSPOLITISKE HANDLINGSPLAN VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 23. MAI 2007, SAK NR. 60. 1 Innhold INNLEDNING 1.1 Lovgivning

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016

KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016 KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret i sak 46/12 den 24.05.2012 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 Ruspolitisk utvalg... 4 1. HVORFOR EN RUSPOLITISK

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Ad-Hoc utvalget for Rusplan Arendal 27. Oktober 2009 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning side 1.1 Hvorfor en handlingsplan 4 1.2 Kommunens arbeid

Detaljer

Psykiatriplan 2007 2010

Psykiatriplan 2007 2010 Psykiatriplan 2007 2010 Rygge kommune Vedtatt i kommunestyret 14.12.2006 1.0 Plan psykisk helse fellesdel...4 1.1 Innledning...4 1.2 Sammendrag...5 1.3 Intensjonen i opptrapningsplan for psykisk helse...5

Detaljer

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2012

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2012 Forslag til HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2012 FOR GRIMSTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.09.08 FORORD Foreliggende Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-2012 for Grimstad

Detaljer