Vedtatt sak 034/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt 15.12.2006 sak 034/06"

Transkript

1 LOPPA KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LOPPA KOMMUNE Vedtatt sak 034/06 1

2 INNLEDNING 3 MÅLSETTING 4 Hovedmålsettinger for planen 4 Mål og visjoner for psykisk helsevern i Finnmark 5 MÅLGRUPPE 5 Behovet for tilbud fra psykisk helsevern 5 Områder som trenger styrking: 6 ANSVARSFORDELING OG ORGANISERING PÅ ULIKE FORVALTNINGSNIVÅER 6 Kommunens ansvar og organisering: 6 Helseforetaket ansvar og organisering: 7 UNN- Psykiatrisk avdeling Tromsø: 8 KOMMUNENS HJELPEOMRÅDER 8 Boliger 8 Tilbud i sykehjem/ demensavdeling / omsorgsbolig / kommunal bolig 9 Bistand i boligen 9 Brukermedvirkning 9 Dagtilbud 10 Fritidstilbud 10 Tilbud til familie / pårørende 10 Støtte til barn og barnefamilier 10 Allmennlegetjenesten 11 Tiltak for akuttsyke 11 Beredskap ved kriser 11 Lokal kompetanseutvikling 12 Allment opplysningsarbeid 12 2

3 INNLEDNING Psykiatriplanen for Loppa Kommune ble rullert for et år siden, og ble vedtatt i kommunestyret den , sak 042/05 (Psykiatriplan ). På grunn av nye krav fra sentrale myndigheter er psykiatriplanen blitt rullert igjen, og planen med tiltaksdelen skal dekke planperioden Det er blitt stilt som vilkår for utbetaling av øremerket tilskudd 1. termin 2007 at den enkelte kommunen har en oppdatert og politisk vedtatt plan for sitt samlede psykiske helsearbeid. Kommunene må blant annet planlegge hvordan psykisk helsearbeid skal driftes etter opptappingsperioden, det vil si fra Sosial- og helsedirektoratet er kommet med en presisering og gitt holdepunkter og føringer for det psykiske helsearbeid i kommunene (Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet ). Handlingsplan /-program for kommunens psykiske helsearbeid skal framgå i tilknytning til økonomiplanen for Den enkelte kommunen skal sørge for å integrere den oppdaterte planen i kommunens økonomiplan, jfr. Kommunelovens 44 nr 3 og nr 5 samt merknadene til sistnevnte bestemmelse der planer som må presenteres som vilkår for statlige tilskudd er nevnt eksplisitt. Sosial- og helsedirektoratet understreker at det er viktig å få fram den varige styrkingen som de øremerkede midlene og kommunens egenfinansiering gir rom for. Som planforutsetning for 2009 og 2010 legges til grunn den generelle forventede veksten i kommunenes inntekter for disse to årene. Dette innebærer at veksten for psykisk helsearbeid antas som for øvrige tjenester som finansieres gjennom frie inntekter. Da psykiatriplanen akkurat er blitt rullert og vedtatt, har administrasjonen valgt å ikke sende denne nye utkasten ut på høring hos de aktuelle referansegruppene. Planen er blitt evaluert og rullert administrativt, og utgangspunktet har vært den vedtatte psykiatriplanen Administrasjonen har hentet uttalelser muntlig fra ansatte i kommunen og spesielt fra ansatte som jobber innenfor psykiatritjenesten. Uttalelser er også blitt hentet fra brukere for å sikre brukermedvirkning. Blant annet følgende lover og andre dokumenter har gitt holdepunkter og føringer for dette planarbeidet: Sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, spesialhelsetjenesteloven, lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2006: Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene; Rundskriv IS 1/2006. Veileder for Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene ; IS-1332 Veileder, Sosial- og helsedirektoratet desember St.prp.nr.1 ( ) for budsjettåret 2006, Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30.september 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) St.prp.nr.1 ( ) for budsjettåret 2007, Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 15.september 2006, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) Opptrappingsplanen for psykisk helse. Oppdatering av kommunens planer for deres samlede psykiske helsearbeid Føringer for kommunenes planarbeid; Rundskriv fra Sosialog helsedirektoratet

4 MÅLSETTING Helse- og sosialtjenester til mennesker med psykiske lidelser utgjør hovedtyngden i kommunens psykiske helsearbeid og omfatter forebygging, utredning og behandling, rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte og veiledning. Målsettingen med denne planen er å sikre at mennesker med psykiske lidelser får den tjenesten de har krav på. Målsettingen er også å forebygge psykiske vansker og lidelser i lokalsamfunnet. Hovedmålsettinger for planen «Gi bedre levekår for mennesker med psykiske lidelser» I Veileder for Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (IS-1332 Veileder, Sosial- og helsedirektoratet desember 2005) understrekes det at den satsing som har vært gjort de siste årene har frembrakt resultater, men at dette ikke er nok. Det er fortsatt behov for sterkere og mer målrettet innsats framover i opptrappingsperioden og årene etter opptrappingsperioden for psykisk helsevern. I denne sammenheng framheves følgende målsettinger for det videre arbeidet: Styrke forebyggende arbeid rettet mot psykiske lidelser. Mestring av egen sykdom. Gjøre tjenester til mennesker med psykiske lidelser mer tilgjengelig. Samhandling / Tverrfaglighet. Øke kompetansen blant personell og samfunnet for øvrig. Forbedre kvaliteten og effektiviteten i tjenestene. Brukermedvirkning; tilpasse tjenestene bedre til pasientenes behov, gi pasienter og pårørende større innflytelse over tjenestene. Følgende mål er oppnådd i Loppa kommune: Lønn for støttekontakter er blitt hevet, kurs og veiledning til støttekontakter. En del kompetanseheving blant ansatte, utdanning av 2 psykiatriske sykepleiere, kompetanseheving i rus/psykiatri, KID kurs og andre mindre kurs innen psykisk helsevern. Prosjektet Du Bestemmer har blitt gjennomført på Høgtun og ved Bergsfjord skole. Kriseteam er blitt opprettet og prosedyrer er under utarbeiding. Kommunalt psykiatriteam er blitt opprettet. Tverrfaglige møter. Reiser i distriktet. Oppstart av dagsenter Prosedyrer for Individuelle plan er blitt utarbeidet. Tverrfaglig samarbeid i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Jevnlig veiledning til ansatte. En viktig mål vi har nådd de siste årene, er oppstart av dagsenter på Nerstranda omsorgsbolig med kafé og tombola. Det har arrangert siden vår 2005 en gang pr. uke og er blitt svært populært. Det bruker å være innom ca besøkende hver gang. Vi har samarbeidet med Loppa demensforening om kafeen. Brukere er delaktige ved kafédriften og forskjellige arrangementer, for eksempel når det arrangeres grillfest om sommeren og julebord ved adventstiden. 4

5 Mål og visjoner for psykisk helsevern i Finnmark Visjonene for psykisk helsevern i Finnmark kommer til uttrykk i følgende målsetting: «Et kvalitativt godt psykisk helsevern tilpasset Finnmarks befolkning, kultur og bosetting» Finnmark fylkeskommune har utarbeidet en plan for psykisk helsevern i Finnmark. I planen er mål og visjoner for tjenesten i Finnmark trukket opp og følgende målformuleringer er konkret nedfelt i planene: Større vekt på forebyggende arbeid i kommunene. Arbeidet rettes inn mot målgrupper som lever i helsetruende miljø (primær forebygging), og mot enkeltpersoner som står i fare for å utvikle psykiske lidelser (sekundær forebygging). Tjenestene organiseres slik at nødvendig tilbud kan gies nærmest mulig den enkeltes bosted, etter prinsippet om lavest mulig effektive omsorgsnivå. Dette forutsetter et nært og forpliktende samarbeid mellom og innen forvaltningsnivå. Behandlingstilbudet må holde en god faglig standard i forhold til behovet, slik dette til enhver tid kommer til uttrykk i form av synlige helseproblemer i befolkningen. Behandlingstilbudet må tilpasses de kulturelle forskjellene i befolkningen som har sammenheng med etnisk bakgrunn. Tilfredsstillende kvalitetssikring av tjenestene, med vekt på utvikling av metoder for internkontroll. Målsettingen for det lokale tilbudet for mennesker med psykiske lidelser er å gi for den enkelte i målgruppen et tilbud i samsvar med statlige og fylkeskommunale målsettinger. MÅLGRUPPE I 1998 var planens målgruppe pasienter over 18 år og kriteriene for å komme innom psykisk helsevern var strenge. Da planen ble rullert 2001 var det satt størst fokus på barn og unge, samt at tilbudet til voksne ble utvidet. Målgruppen omfatter nå både barn, ungdom og voksne. Behovet for tilbud fra psykisk helsevern Behovet for et kommunal psykiatri tilbud kommer klart til uttrykk gjennom nasjonal helseplan der statistikken for 1998 henviser til følgende forhold: 7 % av befolkningen opplever nedsatt psykisk velvære Ca 50 % av alle kvinner og 25 % av alle menn opplever depresjoner En av tre voksne har psykiske plager på et gitt tidspunkt Mentale lidelser utgjør 25 % av samfunnets sykdoms- og uførekostnader 1-3 % lider av langvarige psykiske lidelser Antallet selvmord i Norge har økt betydelig, særlig blant menn I Loppa kommune er forholdene små og gjennomsiktige. Hjelpeapparatet har til enhver tid en rimelig god oversikt over antallet personer med ulike typer psykiske lidelser. Vi vet at depresjon og sosial angst er tett knyttet til rusproblematikken, samt at gruppen med angst og depresjon er større enn tidligere antydet. En del brukere tar allerede imot tilbud fra psykiatrisk helsetjeneste. Andre problemområder som ofte er representert i klientgruppen er utbrenthet, mobbing, adferdsvansker og spiseforstyrrelser. Vi har ikke mange konkrete tall å vise til, men vi vet at en del barn i kommunen har fått diagnosen AD/HD. Her er det viktig å satse på å styrke kunnskapen om AD/HD i skolen og 5

6 ellers i barne- og ungdomsmiljøer. Dette kan gjøres blant annet ved kursing og ved å arrangere temada /kveld for både voksne og barn. Områder som trenger styrking: Loppa Kommune har et relativt stort og omfattende tjenestetilbud når det gjelder helse. Dette gjelder også for psykiatrisk helsearbeid. Vi mener likevel at følgende områder trenger styrking: - Arbeid til personer med psykisk lidelse, kommunale arbeidsplasser til rus/psykiatri i samarbeid med sosialkontor og Alta produkter. Samarbeid er i gang, men her trenges det mer presiseringer av bl.a. ansvarsområder og arbeidsmetoder. - Kompetanseheving av personell. Spesielt i barnehagen, skolene og oppvekstssentre med tanke på forebygging blant barn og ungdom. - Dagsentertilbud for mennesker med demens og andre psykiske lidelser. ANSVARSFORDELING OG ORGANISERING PÅ ULIKE FORVALTNINGSNIVÅER De ulike forvaltningsnivåene har ansvar for ulike deler av tilbudet til mennesker med psykiatriske lidelser. Det har i de siste 20 årene skjedd en drastisk nedbygging av psykiatriske døgninstitusjoner, noe som har gjort det vanlig at psykiatriske pasienter bor i sitt hjem/ nærmiljø. Forutsetting for nedbygging av institusjonene har vært at det skulle bygges opp alternative hjelpetilbud i kommunene. Det vil i praksis si en ansvarsforskyving fra fylkeskommunalt/statlig til kommunalt nivå. Psykiatrisk enhet i Loppa består for tiden av en 100 % psykiatrisk sykepleier og 50 % miljøarbeider stilling. I tillegg har vi en del støttekontakter. Det er blitt opprettet en 20 % sosiallærer stilling (prosjektstilling) med arbeidssted Høgtun skole. Denne stillingen skal veiledes av psykiatrisk sykepleier. Avdelingsleder i pleie og omsorg er nærmeste leder for ansatte i psykiatritjenesten, og har ukentlige møter med psykiatrisk sykepleier. Det er ønskelig at en ansatt i kommunen skal ta en videreutdanning innen rus/psykiatri dersom kommunens økonomiske rammer tillater det. I tillegg skal det opprettes en til 50 % miljøarbeiderstilling i hjemmetjenesten. Kommunens ansvar og organisering: Kommunen bygger opp og utvikler tjenester som både skal forebygge psykiske lidelser og gi tilbud til mennesker som har utviklet slike lidelser. Tjenestene gis som individuelt tilpassede tilbud. Psykisk helsearbeid i kommunene er i tillegg rettet mot familier og nettverk rundt mennesker med psykiske lidelser. Målsettingen med psykisk helsearbeid i kommunene er også å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser. Det legges vekt på at mennesker med psykiske lidelser skal integreres i lokalsamfunnet. Kommunene har bygd opp (og skal i det videre arbeidet enda større grad bygge opp) samarbeid med spesialisthelsetjenesten, statlige etater som trygdeetaten og Aetat (framtidige NAV etaten), frivillige organisasjoner og brukernes egne organisasjoner. Kommunen har ansvar for: Anskaffelse av bolig Bistand i bolig Dagaktivitet 6

7 Opplæring og utdanning Rehabilitering Allmennlegetjeneste Koordinering av tjenestetilbud Forebyggende arbeid Individuelle planer Brukermedvirkning For å kunne ivareta det ansvaret kommunen er pålagt i forhold til mennesker med psykiske lidelser er det blitt bygget opp følgende organisering av tjenesten: Det er blitt opprettet: Kommunalt psykiatri team - med hovedansvar for planlegging og utforming av tiltak. Teamet består av: Psykiatrisk sykepleier Avdelingsleder pleie og omsorg Kommunelege 1 Sosialleder Andre interne og eksterne samarbeidsparter kan innkalles etter behov. Målsettingen er at disse skal utgjøre en faglig enhet som kan bygge opp kompetanse innen fagfeltet og hindre faglig isolering og utbrenthet. Det innkalles til tverrfaglige møter etter behov. Psykiatrisk sykepleier tillegges følgende oppgaver: Dagsenterdrift Miljøterapi / Støttesamtaler Organisering av konsultasjonsdager m. 2.linjetjenesten. Koordinering av psykiatrisk tjenestetilbud Forebyggende arbeid med barn, ungdom og voksne/eldre. Oppfølging av psykiatriske pasienter i distriktet. Veiledning til andre ansatte Helseforetaket ansvar og organisering: Poliklinisk virksomhet Behandling i døgnenhet Dagtilbud Rehabilitering Veiledning og kompetansestøtte Sykehus For Loppa kommune blir dette ivaretatt av: DPS for Vest-Finnmark Døgnenheten Jansnes VPP - Voksenpsykiatrisk Poliklinikk i Alta - BUP - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Alta - 7

8 UNN- Psykiatrisk avdeling Tromsø: Behandling av særlig vanskelige pasienter Akuttbehandling, skjermet avdeling Korttidsbehandling, åpen avdeling Langtidsbehandling /rehabilitering Alderspsykiatri, Ambulerende team fra Alderspsykiatrisk Poliklinikk kommer til kommunen 2 ganger årlig. Behandling av lettere psykiske lidelser Psykiatriske tiltak for flyktninger / asylsøkere Psykiatriske tilbud til rusmisbrukere Selv om hvert nivå i hjelpeapparatet har sine oppgaver og ansvarsområder er det en del av oppgavene i forhold til planen å gjennomgå og klargjøre grenseoppganger og samarbeidsrutiner innenfor og på tvers av nivåer. KOMMUNENS HJELPEOMRÅDER Den enkelte kommune er i henhold til St.melding 25 pålagt ansvaret for å ivareta bestemte oppgaver i forhold til mennesker med psykiske lidelser. Planen skal være tilpasset de lokale behov, og for Loppa kommune sin del vil planen inneholde følgende tiltak: Boliger Tilbud i sykehjem/ demensavdeling / omsorgsbolig / kommunal bolig Bistand i boligen Brukermedvirkning Dagtilbud Fritidstilbud Tilbud til familie / pårørende Støtte til barn og barnefamilier Allmennlegetjeneste Tiltak overfor akuttsyke Beredskap ved kriser Lokal kompetanseheving Allment opplysningsarbeid Utdanning og opplæring Arbeid Forebyggende arbeid Tverrfaglig samarbeid Boliger Tilbud om egen bolig er et basisbehov i forhold til å gi den enkelte mennesket med psykiske lidelser et tilbud utenom institusjon. I dag søker denne gruppen om bolig på lik linje med andre innbyggere i kommunen, men man erkjenner et særlig ansvar for denne gruppen jfr. Sosialtjenesteloven 3-4, Boliger til vanskeligstilte. Bolignemnda tildeler kommunale boliger, sosialsektoren har fast representant i Nemnda og anbefalinger herfra vektlegges. Pleie og omsorg tildeler trygdeboliger og omsorgsboliger ut fra det individuelle pleie- og omsorgsbehovet. 8

9 Det er ikke behov for et eget boligprogram for denne gruppen. Hvis personer i målgruppen ønsker å eie egen bolig vil disse få nødvendig bistand i forhold til planlegging og gjennomføring fra sosialkontoret og teknisk etat til dette. Tilbud i sykehjem/ demensavdeling / omsorgsbolig / kommunal bolig Det tilbud som i dag gies er en ordinær sykehjemsplass og en plass på demensavdelingen, denne med noe personalforsterkning, eller leilighet på en omsorgsbolig eller en trygdebolig med mulighet for daglig tilsyn. Bistand i boligen I dag disponeres en del av hjelp til personer med behov for bistand i boligen fra pleie- og omsorgs- avdelingen. Det tilbud som i dag gies er: Hjemmehjelp Matombringing Hjemmesykepleie Miljøarbeider Støttekontakt Psykiatrisk sykepleie Dette vil være hovedelementene i bistanden den enkelte vil få tilbud om også framover. Det er imidlertid nødvendig å se på organisering av det tilbudet som den enkelte i målgruppen gies, og vi tenker at det personell som settes til oppgaven bør ha gjennomgått en grunnopplæring og være organisert slik at man unngår utbrenthet. Veiledning vil bli gitt. Brukermedvirkning Brukermedvirkning er en arbeidsform der enkeltpersoner eller representative organisasjoner som er eller blir påvirket av en tjeneste / et tiltak skal ha innflytelse på beslutningsgrunnlaget for tjenesten / tiltaksutformingen. Brukermedvirkning i Loppa kommune: - Samarbeid med Loppa demensforening; planlegging av tjenestetilbudet, samarbeid ved kafédriften og forskjellige arrangementer, økonomisk støtte. (Mental Helse har ikke lokallag i Loppa) - Tilbud til brukere om å delta på kurser, seminarer, sommerfest på Jansnes. - Rutiner og retningslinjer for Individuell Plan. Det er blitt opprettet et inntaksteam for individuell plan. Sosialleder er leder for dette teamet, kommunelege1 og pleie- og omsorgsleder er de øvrige medlemmer for gruppen. - Ansvarsgruppemøter. - Kafédriften har brukermedvirkning, men er ikke brukerstyrt. - Markering av Verdensdagen for psykisk helse i samarbeid med barnehagen, skoler, helsesøsteren, fysioterapeuten, legen, ungdomskonsulenten, sosiallæreren, sanitetsforeningen, kulturskolen, demensforeningen, Alta Produkter og brukere. - Temakveld noen ganger pr. år for å spre kunnskap om psykisk helsevern. - Planverk sendes ut på høring til foreninger og brukere, og disse kan komme med innspill og uttalelser. 9

10 Dagtilbud Bærebjelken i dagtilbudet til den voksne delen av målgruppen er dagsentret med tilrettelagte aktiviteter. Dagsentret er lokalisert til Nerstranda og har vært en suksess hittil. Fritidstilbud Sosial fungering og integrering er ofte en uoverstigelig terskel for mange psykiatriske pasienter. Dette kan være sykdomsrelatert, men manglende kunnskap om psykiske lidelser kan gjøre det vanskelig å få innpass i enkelte aktiviteter for en del fra målgruppa. Dagsenteret vil gi tilbud til en del av gruppa, men mange vil ha behov for støtte når isolasjonen skal brytes. Her vil følgende tiltak være aktuelt Støttekontakter Miljøarbeidere Tilbud om turer/utflukter Samarbeide med lokale foreninger om aktiviteter og informasjon om/ for psykisk syke og pårørende. Dagsenteret kan være en arena også på kveldstid. Tilbud til familie / pårørende Familien er en viktig ressurs for mennesker med psykiske lidelser. Når målsettingen er integrering i nærmiljøet vil dette for mange i vår kommune bety mye kontakt med pårørende. Noen vil bo hjemme, dette vil i første rekke gjelde eldre pasienter. For de nærmeste kan det å være pårørende til personer med psykiske lidelser være både slitsomt og dramatisk. Et godt tilbud til pårørende vil være nødvendig for at den enkelte pasient skal ha det bra. På dette området tenker man følgende tiltak: Beredskap ved kriser /akuttinnleggelser (se eget punkt) Legge til rette for oppstart av pårørende-gruppe Tilbud om samtale for nye pasienter og deres familie Støtte til barn og barnefamilier Ved behandling av statsbudsjettet for 2001 sluttet Stortingets sosialkomite seg til at i lys av de økonomiske måltallene i opptrappingsplanen bør 20 % av tilskuddene rettes mot barn og unge. Arbeidet rettet mot barn og unge er fortsatt en viktig satsingsområde. Helsestasjonstjenesten, barnehagen og skolen har de største kontaktflatene i forhold til denne gruppen. Helsesøster møter så og si alle foreldre og barn gjennom sine tilbud, og er et viktig kontaktledd til barn og barnefamilier. For å styrke det primærforebyggende arbeidet har vi følgende tiltak: Helsesøster bruker foreldreveiledningsprogrammet i sine konsultasjoner med nybakte foreldre. Dette skal øke fokus på tidlig samspill mellom foreldre og barn. Starte prosjekt i skole/barnehage som tar for seg psykiatri i skolen. Prosjekt regnbuen son tar for seg barn av psykisk syke kan være aktuelt. Åpen time på Høgtun skole, med målgruppe klasse. Tilbudet drives i samarbeid mellom skolen, helsesøster og psyk. sykepleier. Det opprettes en tverrfaglig samarbeidsgruppe, med psykiatrisk sykepleier, helsesøster og sosialleder, som en tenker seg skal jobbe opp mot personalet i barnehager og skoler i kommunen. 10

11 Det er blitt opprettet 20 % prosjektstilling som sosiallærer med lokalisasjon på Høgtun skole (fra skoleår ). Sosiallæreren skal bistå hele distriktet og få veiledning av psykiatrisk sykepleier. Allmennlegetjenesten Fastlegens medisinske arbeid er en viktig del av det samlede psykiske helsearbeidet i kommunen. De aller fleste som har psykiske lidelser og trenger medisinsk utredning og behandling, kommer først til fastlegen. Fastlegen henviser til spesialhelsetjenesten dersom det er behov for det, i tillegg informerer og henviser til den kommunale psykiatritjenesten. Fastlegen er med på ansvarsgruppemøter. Særlig for denne pasientgruppen er det viktig med kontinuitet innen allmennlegetjenesten. Det gir trygghet og gjør det lettere å henvende seg til lege. Denne pasientgruppen trenger ofte lengre tid enn andre pasienter for å skape et tillitsforhold til legen. Leger som kjenner pasienten vil også kunne fange opp signaler om forverring på et tidlig stadium. Det vil derfor virke sykdomsforebyggende for en del pasienter. Psykiatritjenesten i Loppa Kommune har legevisitt hver 14. dag. Legen er med på møter med DPS / VPP, samt Ambulerende team fra Alderspsykiatrisk poliklinikk fra UNN. Tiltak for akuttsyke I kommunen er det kommunelegen som har ansvaret i forhold til akutt syke. Lov om psykisk helsevern har klare prosedyrer ved tvangsinnleggelse jfr. Kap. 3, Tvunget psykisk helsevern. Ved behov kan medlemmer i kriseteamet tilkalles i forhold til pårørende. Dette er særlig aktuelt i forhold til første gangs innleggelse. Dette skal legen informere pårørende om. Beredskap ved kriser Kriseteamet skal bistå enkeltpersoner og familier ved personlige kriser eller akutte kriser i nærmeste familie. Teamet består av Psykiatrisk sykepleier Prest Lensmann Kommunelege1 Helsesøster(der det angår barn) Sosialleder / Sosialkurator Pu- leder Det vil være naturlig at beredskapsteamet tar kontakt med annet helse personell eller andre som familien/den enkelte ønsker å snakke med, f.eks. prest, helsesøster (særlig der det angår barn) eller andre. Teamet skal møtes minst to ganger pr år. Situasjoner der det er naturlig å tilby pårørende hjelp fra beredskapsteamet: Akutt innleggelse i psykiatrisk institusjon Alvorlig ulykke Selvmordsforsøk Forlis Plutselige dødsfall 11

12 Andre situasjoner (for eksempel personlig krise) Det er viktig at lege, prest, politi eller andre offentlige personer som først møter pårørende i slike situasjoner er trygg på hvem de kan henvende seg når de trenger støtte og informasjon i møte med mennesker i krisesituasjoner. Det skal utarbeides informasjonsmateriell som sendes ut til legevakten, prestekontor, lensmannskontor, skoler og barnehager, brannstasjon og legestasjon. Lokal kompetanseutvikling Kunnskap om psykisk helsevern er generelt lav i det kommunale hjelpeapparatet, og ettersom utviklingen tilsier at et stadig større ansvar for denne pasientgruppen overføres til kommunene, må kompetansen lokalt heves. Dette er særlig viktig for den gruppen ansatte som skal ha dette som arbeidsfelt, men alle deler av forvaltningen trenger økt kunnskap om denne brukergruppen. I utgangspunktet skal de som utgjør kjernen i hjelpetilbudet skoleres, men også helse og sosialtjenesten generelt trenger mer påfyll av kunnskap og opplæring: Regelmessige møter for de som jobber i tjenesten Kurs for støttekontakter og veiledning av støttekontakter Tilbud om hospitering ved institusjon eller i første linjetjenesten i andre kommuner Veiledning Bruke DPS som ressurs i forhold til opplæring / gjennomgang av tema Psykiatrisk sykepleier har jevnlig veiledning med ansatte, for eksempel hjemmesykepleien, assistenter, ansatte i Alta Produkter og andre ved behov. Det har vært støttekontaktkurser i 2005 og 2006, i tillegg får støttekontakter jevnlig veiledning etter individuelt behov. Også psykiatrisk sykepleier selv får regelmessig veiledning og mulighet for faglige diskusjoner med fagpersoner. Allment opplysningsarbeid Kunnskap om psykiske lidelser er lav generelt i befolkningen. Denne pasientgruppen har vært gjemt bort i sentralinstitusjoner, og psykiske lidelser har gjennom lang tid vært beheftet med skam. Økt åpenhet om psykiske lidelser og omfanget av disse har gitt et innblikk i en ukjent og for mange en skremmende del av norsk helsevesen. Avmystifisering av psykiske lidelser kan best skje gjennom opplysningsarbeid. Det må arbeides systematisk i forhold til følgende grupper: Befolkningen generelt, informasjons møter, temakvelder f.eks. ved Mental helse, brosjyrer, markere Verdensdagen sammen med skole og lag og foreninger Kommunale etater Skoleverket, her har vi startet et prosjekt som går på psykiatri i skolen. Skoleverket blir en særlig viktig arena i forhold til å forebygge psykiske lidelser. Det er viktig at skolene har rutiner for å møte barn i kriser, og at skolen sikres nødvendig informasjon om oppståtte kriser i barnets nærmeste familie/miljø. 12

13 Planlagt disponering av psykiatrimidler Tiltak Informasjon, brosjyrer, filmer, bøker, lage infofolder, Tverrfaglig samarbeid Brukerorganisasjoner og pårørende Kompetanseheving, div. kursing av ansatte lokalt og eksternt, veiledning Bistand i bolig, miljøarbeidere, har en 50 % stilling, skal økes til to 50% stillinger innen Aktivitets/ dagsenter, turer, innleie aktivitør Støttekontakt til voksne Kommunale arbeidsplasser til rus/ psykiatri i samarbeid med sosialkontor Tilrettelagt behandlingstilbud, faglig veiledning, Koordinering, gruppeterapi.har en 100 % psykiatrisk sykepleier stilling. Skolehelsetjeneste, helsestasjon og psykososialt arbeid barn/unge. Åpen kontortid på skolen, samarbeid helsesøster, psyk.spl. Prosjekt i skolen, samarbeid lærere, helsesøster og psyk.spl. F.eks regnbue prosjektet. Kursing og materiell til de som skal delta i prosjektet. Annet forebyggende psykososialt og kultur/ fritidstilbud barn unge. 20 % stilling til sosialrådgiver med arbeidssted på skolen.veiledes av psyk.spl og skal betjene hele distriktet. Støtte til forebyggende arbeid og fritidstiltak for psykisk syke barn/ unge. Støttekontakt til barn og unge Til sammen Beregnet opptrappingsmidler

14 14

Psykiatriplan for Hasvik Kommune 2006-2008. www.hasvik.kommune.no

Psykiatriplan for Hasvik Kommune 2006-2008. www.hasvik.kommune.no Psykiatriplan for Hasvik Kommune 2006-2008 www.hasvik.kommune.no 1. Innledning s. 3 2. Målsetning s. 4 2.1 Hovedmålsetning for planen s. 4 2.2 Mål og visjon for helsevern i Finnmark s. 4 3. Målgruppe s.

Detaljer

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010 Psykiatriplan Hasvik Kommune 2007-2010 Rullering 2008, vedtatt i Hasvik kommunestyre 22. september 2008 1. INNLEDNING...2 2. MÅLSETNING...3 3. MÅLGRUPPE...4 3.1 Behovet for tilbud fra psykisk helsevern...4

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 14.12.06 Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen er justert

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 040/05-045/05 Dato: 04.11.2005 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Arild Amundsen, Ann-Tove

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege Revidert av: Mona S. Søndenå/kriseteamet Tot. ant. sider: 1 av 3 FORMÅL: Sikre et hjelpetilbud som kan gi psykososial førstehjelp til personer som er eksponert for traumatiske opplevelser i forbindelse

Detaljer

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Hva sa Stortinget i 1998? 1) Et tjenestetilbud med brist i alle

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert:

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert: MELDAL KOMMUNE Psykiatriplan 2013-2016 Revidert: 18.10.12 Psykiatriplan for Meldal Kommune. Tidsfrist for rullering: Evalueres hvert år innen 15. oktober. Visjon overordna mål Visjon for Meldal kommune

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/07 07/151 ÅRSREGNSKAP 2006

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/07 07/151 ÅRSREGNSKAP 2006 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Bakgrunn

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Du er kommet til rett sted...

Du er kommet til rett sted... Du er kommet til rett sted... Rapport utarbeidet av Sosial- og Helsedirektoratet 2005 2006 Uttrykk for et ønske om å komme folk i møte Ambulante akutteam 12.10.06 1 Opptrappingsplanen for psykisk helse

Detaljer

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230113 sak 18-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Vedlegg til handlingsprogrammet 2009-2012

Vedlegg til handlingsprogrammet 2009-2012 TEMAPLAN FOR PSYKISK HELSE Vedlegg til handlingsprogrammet 2009-2012 1 INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Opptrappingsplan og opptrappingsmidler (1999-2008)... 3 3 Forekomst av psykiske lidelser... 3 4 Kommunens

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2004-2008 Vedtatt av Omsorgskomiteen, sak 05/0009, 19.05.05 Vedtatt av Måsøy Formannskap, 05/0051, 30.05.05 Vedtatt av Måsøy Kommunestyre, sak 05/0022, 14.06.05 INNHOLD

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Ellen Kobro, spesialrådgiver Helse og velferdsetaten, Oslo kommune 25.11.10 Brukere med omfattende tjenestebehov Helsedirektoratets

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør Utfordringer på psykisk helsefeltet Øystein Mæland, assisterende helsedirektør NSH 14.10.2013 Mål møte pasienter og pårørende Pasienter/brukere vet hvor de kan fåhjelp når de trenger det Tilgang pånødvendig

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen 1 2 Opptrappingsplanen (St.prp. 63, 97/98): Brukeren skal mestre eget liv Forebygging der dette er mulig Mest mulig frivillighet:

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 21.03.2006 kl. 17.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 21.03.2006 kl. 17.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 21.03.2006 kl. 17.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Revideres årlig til 2008

Revideres årlig til 2008 1 Revideres årlig til 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn 1.1. Innledning 1.2. Psykiatritjenesten hvem er det? 1.3. Ansvar og utfordringer for fagområdet 1.4. Om planarbeidet 1.5. Planens innhold 1.

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200900389 Arkivkode: 219 Saksbeh: Anders Norman Saksgang Møtedato Oppvekst- og kulturkomiteen

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011

Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011 Vedlegg 3 Temaplan for psykisk helse 2007-2008 Forslag til TEMAPLAN FOR PSYKISK HELSE 2008-2009 Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011 INNHOLD INNLEDNING...3 OPPTRAPPINGSPLAN OG OPPTRAPPINGSMIDLER (1999-2008)...3

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 04.01.2006 Tid: 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 04.01.2006 Tid: 09.00 Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 04.01.2006 Tid: 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Odd Ivar Gladsø Roger

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Brukermedvirkning er en forutsetning for å nå målene i. Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008. - hvor står vi? - hvor går vi?

Brukermedvirkning er en forutsetning for å nå målene i. Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008. - hvor står vi? - hvor går vi? Brukermedvirkning er en forutsetning for å nå målene i Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008 - hvor står vi? - hvor går vi? Prosjektleder Finn Aasheim, Sosial- og helsedirektoratet Opptrappingsplanen

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen Roller, ansvar og samhandling Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen 1 Oppdraget: Fortelle om modellen for samhandling i Midt-Troms og Indre Sør-Troms, mellom kommunene og

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1 Koordinatorforløpet 31.10.2017 Haugesund kommune 1 Individuell plan/koordinator fra lov til praksis Lovverk/forskrift/veileder koordinator Bruker Kommune 31.10.2017 Haugesund kommune 2 Lovverk og forskrifter

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Hva ville vi oppnå? Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon psykisk helse og rus

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Hva ville vi oppnå? Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon psykisk helse og rus Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Hva ville vi oppnå? Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon psykisk helse og rus Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) 1.Om kulturen og historien

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver Byråd Hilde Onarheim 9.11.2011 Nøkkeltall helse og omsorg 2209 sykehjemsplasser 482 korttidsplasser 265 aldershjemsplasser 505 boliger i bofellesskap

Detaljer

Disposisjon. Rus- og psykiatritjenesten. Oppsøkende team. Psykiatrisk boligtjeneste. Sosialfaglig arbeid og helsefaglige arbeid

Disposisjon. Rus- og psykiatritjenesten. Oppsøkende team. Psykiatrisk boligtjeneste. Sosialfaglig arbeid og helsefaglige arbeid Disposisjon Rus- og psykiatritjenesten Sosialfaglig arbeid og helsefaglige arbeid Oppsøkende team Samarbeidsprosjekt mellom UNN og Tromsø kommune Psykiatrisk boligtjeneste Samarbeid mellom UNN og Tromsø

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007 En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Tilsyn - formål Målet med tilsynet er å undersøke om og hvordan kommunen etterlever myndighetskravene

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Sakene: 034/06-045/06 Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 12:30

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Sakene: 034/06-045/06 Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 12:30 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Sakene: 034/06-045/06 Dato: 28.11.2006 Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Jorunn Romsdal, Annfrid Slettvoll,

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Steigen kommune Beredskapsplan for psykososialt kriseteam 03.05.2017 INNHOLD FORORD... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 2. KONTAKTPERSONER I PSYKOSOSIALT KRISETEAM... 4 2.1 Varslingsrutiner til teamet...

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene Fra: Kjell Dalløkken [mailto:kjell.dallokken@tynset.kommune.no] Sendt: 3. januar 2013 10:52 Til: Postmottak KD Kopi: Stein Halvorsen; Erling Straalberg Emne: SVAR HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV

Detaljer

PSYKIATRIPLAN 2007-10.

PSYKIATRIPLAN 2007-10. PSYKIATRIPLAN 2007-10. Denne plan vil omhandle planarbeidet for 2007-10, og skal danne grunnlaget for det psykiatriske arbeid i Hvaler kommune etter Opptrappingsplanens avslutning. Grunnlaget for Psykiatritjenestens

Detaljer

Ny veileder for DPS. Hva er godt lokalbasert helsevern? Er veilederen verktøyet vi trenger

Ny veileder for DPS. Hva er godt lokalbasert helsevern? Er veilederen verktøyet vi trenger Ny veileder for DPS Hva er godt lokalbasert helsevern? Er veilederen verktøyet vi trenger Britt Arntsen, Nordlandsstkehuset Lofoten DISRIKTSPSYKIATRISKE SENTRE Med blikket vendt mot kommunene og Spesialiserte

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Hvordan sikre prioritering av psykisk helsearbeid?

Hvordan sikre prioritering av psykisk helsearbeid? Hvordan sikre prioritering av psykisk helsearbeid? Kommunaldirektør Tor Åm NSH, kommuner og psykisk NSH-konferanse; Kommuner og psykisk helse, Oslo 12 februar 2007 helsearbeid, Oslo 12.2.07, Tor Åm Utfordringer

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

Fastlegen og individuelle planer

Fastlegen og individuelle planer Moss kommune Fastlegen og individuelle planer Knut Michelsen Kommuneoverlege i Moss NSH 15.september 2005 Lovhjemmel individuell plan først og fremst i: Pasientrettighetsloven 2-5 Pasientrettighetsloven

Detaljer

Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser. Union Scene 22. November 2016

Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser. Union Scene 22. November 2016 Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser Union Scene 22. November 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune 2015 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune Sist revidert 25.08.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Lovgrunnlag... 2 3. Målsetting og rammer for arbeidet... 3 4. Prinsipper

Detaljer