Fagplan VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE. 60 studiepoeng. Studieåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE. 60 studiepoeng. Studieåret 2015-16"

Transkript

1 Fagplan VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE 60 studiepoeng Studieåret

2 Videreutdanning i Kreftsykepleie FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Videreutdanning i Kreftsykepleie Emneinformasjon Emne A KS Kreftsykepleiens grunnlag og kontekst Emne B - KS Klinisk spesialitet i kreftsykepleie Emne C - KS Fordypning i klinisk kreftsykepleie Emne D - KS Forskningsetikk, vitenskapsteori og metode...11 GODKJENT AV HØGSKOLESTYRET

3 1 Videreutdanning i Kreftsykepleie Fagplanen for videreutdanning i Kreftsykepleie (KS) bygger på Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet1. desember 2005 og Forskrift til rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1.desember Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og en spesialisering i kreftsykepleie. Studiet er organisert i ukesamlinger og kan tas på heltid (1 år) eller på deltid (2 år). Heltidsstudiet har 3 samlinger à 2 uker per semester, mens deltidsstudiet har 3 samlinger à 1 uke per semester. I tillegg utgjør praksis to perioder à 6 uker. Nitti prosent av praksistiden skal være knyttet til arbeid med reelle pasientsituasjoner, observasjonspraksis av kortere varighet kan komme i tillegg. All praksis er obligatorisk. Høgskolen Betanien bygger sin virksomhet på det kristne livssyn der et helhetlig menneskesyn, respekt for enkeltmenneskets unike verdi, tro på menneskelivets ukrenkelighet og nestekjærlighet står sentralt. Se høgskolens nettsider og Idégrunnlag og verdisyn. Kreft er en alvorlig sykdom som påvirker helse og livssituasjon i stor grad. Kort liggetid i sykehus gir behov for økt kompetanse på alle nivå i helsetjenesten. Oppdatert kunnskap innen kreftomsorg er viktig når sykepleiere i selvstendig arbeid og i samarbeid med andre faggrupper skal gjøre vurderinger og fatte beslutninger på et faglig, rettslig og etisk holdbart grunnlag. I følge Helse- og omsorgsdepartementet skal tjenester som utøves være virkningsfulle, trygge og sikre og styrke brukerperspektivet. Tjenestene skal være samordnet, preget av kontinuitet og god samhandling på tvers av fag og nivåer der ressursene utnyttes på en god måte. Høgskolen Betanien har som mål å utdanne reflekterte kreftsykepleiere som kan utøve sykepleie til kreftpasienter innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse. Studiet bidrar til å utvikle evnen til å skape gode relasjoner hvor mennesker blir møtt, sett og bekreftet. Høgskolens kvalitetssikringssystem medvirker til kvalitet i utdanningstilbud og læringsmiljø. Videreutdanning i kreftsykepleie kvalifiserer til å arbeide med: o Forebygging av kreftsykdom o Kreftpasienter med ulike kreftdiagnoser i alle aldersgrupper, inkludert barn med kreftsykdom o Kreftpasienter i ulike faser: utredning, behandling, rehabilitering, lindrende og terminal fase o Andre alvorlig og/eller kronisk syke Opptakskrav Minstekrav for opptak er autorisasjon som sykepleier og to års relevant yrkespraksis som sykepleier. Det forutsettes at studentene har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig, kan lese engelsk litteratur og bruke dataverktøy. 3

4 Internasjonalisering Det er lagt til rette for studiebesøk i utlandet med en ukes studietur med formål å gi kjennskap til hvordan behandlings- og omsorgstilbudet til kreftsyke er organisert og ivaretatt. Høgskolen kan også etter individuell søknad legge til rette for praksis i utlandet. Videreutdanningen kan etter individuell søknad innpasses i relevant masterutdanning. Læringsutbytte etter fullført studium Kunnskaper o har avansert kunnskap om utredning, behandling og palliasjon av kreftpasienter i alle aldersgrupper o har inngående kunnskap om kreftforebygging, rehabilitering og senskader ved kreftbehandling o har inngående kunnskaper om konsekvenser for pårørende til pasienter med kreft o har inngående kunnskap om etiske og psykologiske teorier, omsorgsbegrepet, samt kreftpasientens eksistensielle og åndelige behov o har kunnskap om relevant lovverk, samt politiske og administrative virkemidler som legger premisser for kreftomsorg i Norge o har inngående kunnskap om ulike forskningsmetoder og kunnskapsbasert praksis Ferdigheter o ivaretar kreftpasienten og hans pårørende i alle faser av sykdommen o bidrar til rehabilitering av kreftpasienten gjennom hele pasientforløpet o møter kreftpasienten og hans pårørende med respekt og omsorg og imøtekommer deres eksistensielle og åndelige behov o samhandler på tvers av faggrupper og nivå og handler etisk og juridisk forsvarlig o gir situasjonstilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasienter, pårørende, studenter og helsepersonell o anvender relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid ved praktiske og teoretiske problemstillinger Generell kompetanse o har avansert vurderings- og handlingskompetanse i utøvelse av kreftomsorg i primær- og spesialisthelsetjenesten o identifiserer etiske dilemma og reflekterer og handler etisk forsvarlig i utfordrende situasjoner o bidrar til nytenkning og deltar i kontinuerlig forbedring og innovasjonsprosesser i helsetjenesten Innhold Fagplanen er organisert i 4 emneområder, emne A-D. Studiepoeng (SP) per semester (S): Deltid Heltid Emne kode Emnets navn SP S1 Høst S2 Vår S3 H S4 V S1+3 H S2+4 V A-KS Kreftsykepleiens kunnskapsgrunnlag og kontekst B-KS Klinisk spesialitet i kreftsykepleie (inkl. 6 uker praksisstudier) C-KS Fordypning i klinisk kreftsykepleie GODKJENT AV HØGSKOLESTYRET

5 Emne kode D-KS Studiepoeng (SP) per semester (S): Deltid Heltid Emnets navn SP S1 S2 S3 S4 S1+3 S2+4 Høst Vår H V H V (inkl. 6 uker praksisstudier) Forskningsetikk, vitenskapsteori og metode Pedagogisk tilnærming Studiet er tilrettelagt voksenpedagogiske prinsipper med høy grad av egenaktivitet og ansvar for egen læring. Troen på menneskets iboende evne til å lære og til å utvikle seg er grunnlaget for høgskolens pedagogiske tenkning. Undervisningen er forskningsbasert og tar utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis hvor integrasjon av teoretisk kunnskap og praktisk erfaring vektlegges. Ulike metoder som narrativ tilnærming, simulering, dialog, studiegrupper og muntlige fremlegg skal bidra til personlig og faglig utvikling. Videre inngår forelesninger, seminarer, veiledning, prosjektarbeid, studietur og selvstudier. Studiestøtteprogrammet It s learning benyttes som læringsverktøy. Undervisning foregår på Høgskolen Betanien og ved Haukeland Universitetssykehus (HUS), se timeplan. Veiledningsgrupper Studentene blir delt i mindre grupper og får tildelt veileder. Hensikten med veiledningsgruppene er å reflektere over situasjoner som kan oppstå i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Dette gjøres sammen med medstudenter og lærer og gir også øvelse i kollegaveiledning. Studentene har ansvar for å presentere tema til refleksjon. Det er obligatorisk fremmøte. Praksisstudier I praksisperiodene har studentene 30 timer i praksis per uke pluss en studiedag. Studiedager kan i noen tilfeller legges opp som undervisning på skolen. I uker med bevegelige helligdager vil det ikke bli gitt studiedag i tillegg. Fravær på grunn av sykdom eller annet som overstiger 10 % må tas igjen. Studenter vil ikke få innvilget forkortet praksis på bakgrunn av tidligere yrkeserfaring eller betalte ekstravakter i praksisperioden. Praksisveileder har ansvar for å gi daglig, individuell veiledning til studenten, legge forholdene til rette for at fagplanens intensjoner oppnås, samt gi studenten konstruktive tilbakemeldinger. I sluttevalueringen vurderes praksis til bestått/ikke bestått. Evalueringen tar utgangspunkt i studentens individuelle målsetting. Det er høgskolens lærere som er hovedansvarlig for å evaluere om studentens mål er nådd Sentrale kriterier for godkjenning av praksis: tar utgangspunkt i et brukerperspektiv og utviser god handlingsberedskap i møte med pasient og pårørende integrerer teori og praksis, analyserer og tolker på grunnlag av faglige vurderinger viser selvstendighet, interesse og er aktiv deltakelse reflekterer over egne erfaringer/opplevelser, viser forståelse for sammenhenger og har innsikt i det komplekse systemet de er en del av viser gode holdninger og samarbeidsevner både overfor pasienter og deres pårørende i tillegg til helsepersonell og andre samarbeidspartnere GODKJENT AV HØGSKOLESTYRET

6 Dersom studenten ikke viser den nødvendige progresjon i forhold til oppsatte mål og kriterier, har praksisveileder ansvar for å gi tilbakemelding om dette til student og lærer. Ved fare for ikke bestått praksis, skal studenten ha skriftlig beskjed om dette innen halve praksis er gjennomført slik at han/hun får anledning til å forbedre seg. Eksamen Ved Kreftsykepleie gjennomføres skoleeksamen i emne B og fordypningsoppgave i emne D. Begge eksamener vurderes med bokstavkarakter A F. Eksamensdatoer legges på It s learning. Studentene har obligatorisk praksis i emne B og i emne C som vurderes til bestått/ikke bestått. For at studiet skal kunne godkjennes må arbeidskrav innenfor hvert emne være godkjent, praksis og eksamener være bestått. Retningslinjer for studiekrav ligger på It s learning. Se i faget «Timeplan og Info» i mappen «Retningslinjer studiekrav». Bestemmelser om eksamen er gitt i Lov om universiteter og høyskoler, Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen Betanien og Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen Betanien (se høgskolens nettsider). Pensum/litteratur Pensumliste/litteraturliste finnes på høgskolens nettsider Det tas forbehold om justeringer av pensumlisten. Endelig pensumliste foreligger ved emnets oppstart. Pensum har et omfang på ca sider. GODKJENT AV HØGSKOLESTYRET

7 2 Emneinformasjon 1.1 Emne A KS Kreftsykepleiens grunnlag og kontekst 15 stp Emne A omhandler verdier, etikk og psykologisk tilnærming som er relevant i kreftomsorgen. Videre vektlegges konsekvenser av ulike behandlingsformer, mestringsstrategier og livskvalitet for pasienter og pårørende. Læringsutbytte Kunnskap har omfattende kunnskap om etisk teori, mestring og livskvalitet har avansert kunnskap om kommunikasjon og samhandling med pasienter med kreftsykdom, alvorlig syke og døende og deres pårørende har inngående kunnskap om administrering av kjemoterapi og om konsekvenser av ulike behandlingsformer ved kreftsykdom har inngående kunnskap om palliativ behandling og omsorg har kunnskap om ulike kulturers ritualer og holdninger til sykdom og død har omfattende kunnskap om sorg og sorgarbeid Ferdigheter vurderer pasientens behov for psykososial støtte og omsorg og iverksetter tiltak i alle stadier av kreftsykdommen kommuniserer på en nyansert måte med kreftsyke og deres pårørende og gir tilpasset informasjon og undervisning iverksetter tiltak i forhold til forebygging og lindring av bivirkninger av kjemoterapi og strålebehandling Generell kompetanse har innsikt i de verdigrunnlag som bør styre handlinger i møte med kreftsyke og deres pårørende iverksetter tiltak som fremmer pasienter og pårørendes livskvalitet Innhold omsorgsbegrepet og omsorgsbehov ved kreftsykdom kommunikasjon og samhandling ulike kulturer og menneskesyns innvirkning på utøvelsen av omsorg for kreftpasienter empatibegrepet og den empatiske prosess håpets betydning, åndelige og eksistensielle behov hos kreftpasienter mestringsstrategier og livskvalitet etisk teori og anvendt etikk ved aktuelle problemstillinger kriseteorier, stress og reaksjoner på stress hos pasienter, pårørende og helsepersonell familieperspektivet ved kreftsykdom konsekvenser av ulike behandlingsformer ved kreftsykdom barn og unge med kreftsykdom ernæring til pasienter med kreftsykdom GODKJENT AV HØGSKOLESTYRET

8 selvbilde og seksualitet kreftsykepleiers pedagogiske funksjon Arbeidskrav/eksamener Individuell oppgave Studenten skal skrive et refleksjonsnotat relatert til omsorg og kommunikasjon med kreftpasienter. Vurderingsuttrykk: godkjent/ikke godkjent. Gruppeoppgave Studentene skal utarbeide en gruppeoppgave i etikk. Vurderingsuttrykk: godkjent/ikke godkjent. Gruppeoppgave om undervisning Studentene skal utarbeide et undervisningsopplegg for kreftpasienter og deres pårørende etter et gitt tema. Undervisningsopplegget skal fremføres for klassen i emne A og for en gruppe pasienter/pårørende i emne B. Vurderingsuttrykk: godkjent/ikke godkjent. 2.2 Emne B - KS Klinisk spesialitet i kreftsykepleie 15 stp Emnet har fokus på kunnskaper om kreftsykdommers forekomst, årsaksfaktorer, forebygging, aktuelle behandlingsformer, samt lindring av plagsomme symptomer relatert til kreftsykdom og behandling. I emnet inngår også praksisstudier relatert til medisinsk-onkologisk praksis. Praksisperioden vektlegger sykepleie til kreftpasienter som får kjemoterapi og strålebehandling. Behandling av bivirkninger samt smerte- og symptomlindring er sentralt. Læringsutbytte Kunnskap har avansert kunnskap om kreftsykdommers forekomst, årsaksfaktorer, forebygging, aktuelle behandlingsformer, samt lindring av plagsomme symptomer relatert til kreftsykdom og behandling har inngående kunnskap om virkning og bivirkning av ulike behandlingsformer ved kreft Ferdigheter anvender spesialisert kunnskap om kjemoterapi og strålebehandling, vurderer og iverksetter tiltak overvåker, observerer og rapporterer kreftpasientene sine symptomer og iverksetter tiltak i samarbeid med tverrfaglig team iverksetter tiltak som bidrar til mestring og livskvalitet i samarbeid med pasienter og pårørende bidrar til lindrende behandling underviser pasienter og pårørende individuelt og i grupper GODKJENT AV HØGSKOLESTYRET

9 Generell kompetanse anvender tilegnet kunnskap i veiledning av pasienter, pårørende og i tverrfaglige team finner ny, aktuell forskning og anvender denne i praksis Innhold kreftsykdommer; årsaker, patologi, forebygging, utredning og behandling kirurgisk behandling av kreft medisinske behandlingsformer; kjemoterapi, strålebehandling, hormonbehandling og hypertermi symptomlindring ved smerter, pustebesvær, dårlig ernæring (kakeksi), kløe, kvalme, diaré, obstipasjon, fatigue, munnsårhet, delir, angst og depresjon rehabilitering senskader ved kreftbehandling komplementære behandlingsformer og helsepersonells rolle Innhold i praksisstudier Sykepleie, behandling og omsorg til pasienter som får beinmargstransplantasjon Studentene skal få kjennskap til hvordan strålebehandling, hypertermi, relevante undersøkelser og hyperbar behandling utføres Arbeidskrav/eksamener Praksis Emnet innbefatter 6 uker med praksisstudier. Praksisstudier er obligatoriske. Vurderingsuttrykk: godkjent/ikke godkjent. Gruppeoppgave om undervisning Studentene skal gjennomføre undervisningsopplegget fra emne A for en gruppe pasienter/pårørende. Vurderingsuttrykk: godkjent/ikke godkjent. Deltagelse i veiledningsgrupper Studentene må delta aktivt i veiledningsgrupper. Skoleeksamen Skoleeksamen omfatter innholdet i emne B. Varighet: 5 timer. Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter A F. GODKJENT AV HØGSKOLESTYRET

10 2.3 Emne C - KS Fordypning i klinisk kreftsykepleie 15 stp Emnet setter fokus på kreftomsorg i et samfunnsperspektiv hvor rammefaktorer, lovverk, politiske og administrative virkemidler og prioriteringer i helsevesenet har betydning for kreftomsorgen. Brukermedvirkning ved utforming av tjenestene står sentralt. Emnet har fokus på samarbeid mellom ulike helsetjenestenivå og ulike faggrupper, samt juridiske spørsmål med konsekvenser for yrkesutøvelsen. Kunnskapsbasert praksis, kontinuerlig forbedring, endringsprosesser og prosjektarbeid inngår i emnet. Praksisperioden i emnet kan velges innen spesialist- eller kommunehelsetjenesten. Studentene skal fordype seg i den helhetlige omsorgen for pasienter og familier i krise som følge av en kreftsykdom. Fokus for praksisperioden vil variere ut fra studentenes bakgrunn og kliniske erfaring. Læringsutbytte Kunnskap har kunnskap om relevant lovverk, politiske og administrative virkemidler som legger premisser for kreftomsorg har kunnskap om ulike behandlings- og omsorgstilbud til kreftpasienten har kunnskap om utredning, diagnostisering og kirurgisk behandling har kunnskap om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt innenfor og utenfor institusjon har kunnskap om samarbeidsmodeller med primærhelsetjenesten og andre institusjoner Ferdigheter involverer aktivt pasient og pårørende i utforming av tjenestene samarbeider tverrfaglig og med ulike nivåer i helsetjenesten initierer og deltar i forbedrings- og prosjektarbeid Generell kompetanse vurderer kontinuerlig egen yrkesrolle bidrar til konstruktivt samarbeid i grupper og evaluerer gruppeprosesser handler etisk og juridisk forsvarlig i møte med pasienter og pårørende Innhold Aktuelle lover, forskrifter, trygderettigheter og hjelpeordninger for kreftpasienter og deres pårørende, samt ulike pasientorganisasjoner og støtteforeninger Brukermedvirkning og pasientsikkerhet Organisering av kreftomsorgen, samhandlingsmodeller og nettverksarbeid på ulike nivåer i helsetjenesten Sykepleiers ansvar for koordinering av tjenestene rundt kreftpasienten Tverrfaglig og flerfaglig samarbeid Organisasjon, ledelse, organisasjonskultur og endringsprosesser Prosjektarbeid GODKJENT AV HØGSKOLESTYRET

11 Innhold i praksisstudier Kirurgisk praksis o sykepleie til pasienter som gjennomgår diagnostisering og operasjon for en kreftsykdom o oppfølging av pasienten og pårørende etter utskriving i samarbeid med primærhelsetjenesten Lindrende behandling o kartlegging og observasjon av pasientens plagsomme symptomer og iverksetting av tiltak ut fra dette o smertebehandling og annen symptomlindrende behandling o pleie og omsorg til alvorlig syke og døende pasienter o kommunikasjon i komplekse pasient- og pårørendesituasjoner o håp for pasienter og pårørende i sorg og krise o tilbud til etterlatte o oppfølging etter utskriving i samarbeid med pasienten, pårørende, pasientens lege og primærhelsetjenesten Kommunehelsetjeneste o oppfølging av kreftpasienter og deres pårørende utenfor institusjon o samarbeid på tvers av nivåer og med ulike yrkesgrupper i helsetjenesten Arbeidskrav/eksamener Gruppeoppgave om kommunikasjon Studentene får tildelt et tema relatert til kommunikasjon hvor metoden simulering skal anvendes. Vurderingsuttrykk: godkjent/ikke godkjent. Praksis Emnet innbefatter 6 uker med praksisstudier. Praksisstudier er obligatoriske. Vurderingsuttrykk: godkjent/ikke godkjent. Individuell oppgave Studentene skal ta utgangspunkt i en pasient og utarbeide en individuell plan. Vurderingsuttrykk: godkjent/ikke godkjent. Deltagelse i veiledningsgrupper Studentene må delta aktivt i veiledningsgrupper. Hospitering I løpet av en av praksisperiodene skal studentene hospitere en dag på Mammografisenteret og en dag i Palliativt team ved HUS. Studenter som har praksis ved Sunniva senter for lindrende behandling trenger ikke hospitere ved palliativt team. Studietur/hospitering Studietur eller hospiteringsopphold relatert til behandlings- og omsorgstilbud til kreftsyke GODKJENT AV HØGSKOLESTYRET

12 inngår som en obligatorisk del av utdanningsprogrammet. Studentene kan velge a) Studietur eller b) Hospitering Studietur skal gi kjennskap til hvordan behandlings- og omsorgstilbudet til kreftsyke er organisert og ivaretatt i andre deler av landet eller i utlandet, mens hospitering skal gi kjennskap til hvordan kreftomsorgen er organisert og ivaretatt i egen region. Deltagelse skal gi den enkelte student faglig påfyll, inspirasjon og idéer til fornyelse, noe som også kan komme studentenes arbeidsplasser til gode. Faglig innhold og praktisk opplegg for studietur og hospitering er studentenes ansvar, men det faglige innholdet skal godkjennes av høgskolen. En lærer ved videreutdanningen kan eventuelt delta på studiereisen. Organisering av studietur skjer ved at det nedsettes en komité med 3 studentrepresentanter tidlig i studieåret. Disse kan konsultere emneansvarlig lærer ved behov. Komiteen har følgende oppgaver: vurdere reisemål utarbeide økonomiske overslag over ulike alternativ bestille turen når reisemål er valgt utarbeide sosialt program utarbeide faglig program presentere faglig program og bekreftelse fra aktuelt studiested for ansvarlig lærer for godkjenning foreta evaluering av studieturen Studenter som skal hospitere må selv innhente en skriftlig tilbakemelding fra aktuell virksomhet om at avdelingen kan ta imot studenten og bidra til det faglige innholdet. Hospiteringen skal gjennomføres innen semesterslutt i emne C, og skal ha et faglig opplegg med en arbeidsmengde tilsvarende 3 arbeidsdager. Studentene må selv dekke alle utgifter ved studietur/hospitering, også eventuelle kostnader ved undervisningsopplegg. Ved uforutsette hendelser eller sykdom som forhindrer en student i å delta på studietur, må alternativt opplegg gjennomføres for at studenten skal få godkjent emnet GODKJENT AV HØGSKOLESTYRET

13 2.4 Emne D - KS Forskningsetikk, vitenskapsteori og metode 15 stp Studenter skal tilegne seg kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og metoder som er sentrale innenfor helsefag. Dette skal gjøre dem i stand til å velge egnede metoder til bruk i forskning og klinisk virksomhet, samt formulere prosjektplan og gjennomføre eget vitenskapelig arbeid. Kritisk vurdering av forskning og analyse av forskningsartikler, samt kunnskap om retningslinjer vektlegges med tanke på å kunne anvendes i klinisk praksis. Læringsutbytte Kunnskaper Emnet skal gi studenten oppdatert kunnskap om sentrale kjennetegn ved natur-, human- og samfunnsvitenskapene forskningsetikk og gjeldende etiske retningslinjer forskningsdesign og metode Ferdigheter kan selvstendig formulere forskningsspørsmål og skrive prosjektskisse kan anvende relevante forskningsdesign og metoder for datainnsamling kan analysere og kritisk vurdere kvalitative og kvantitative data kan analysere og forholde seg kritisk til vitenskapelig publisering kan planlegge kvantitative og kvalitative forskningsprosjekt kan gjennomføre clinical audit Generell kompetanse kan anvende sentral vitenskapsteoretisk kunnskap kan anvende kvalitative og kvantitative forskningsmetoder kan analysere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger Innhold vitenskapsteori for helsefag med sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner forholdet mellom vitenskapsteori og metodologi kvantitative metoder og epidemiologi clinical audit kvalitative metoder utforming av prosjektplan: design, valg av problemstilling, konstruksjon av empiri, analyse, drøfting forskningsprosessen vitenskapelig abstrakt kvalitetskriterier for forskning: reliabilitet, validitet, generalisering (kvantitativ), troverdighet, bekreftbarhet, overførbarhet (kvalitativ) forskningsetikk; meldeplikt, forskningsetiske prinsipper litteratursøk kritisk vurdering av kvalitative og kvantitative forskningsartikler akademisk skriving GODKJENT AV HØGSKOLESTYRET

14 Arbeidskrav/eksamener Gruppeopgave Studentene skal kritisk analysere og vurdere en vitenskapelig artikkel. Vurderingsuttrykk: Godkjent/ikke godkjent. Fordypningsoppgave Studentene skal skrive en fordypningsoppgave innen et selvvalgt tema. Problemstillingen skal godkjennes av høgskolen. Studentene vil få tildelt veileder. Gjeldende retningslinjer følges. Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter A F. Plenumspresentasjon av egen oppgave Studentene skal legge frem arbeidet sitt for medstudenter der også representanter fra eget arbeidssted /praksisfelt kan inviteres. GODKJENT AV HØGSKOLESTYRET

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008 Fagplan Bachelor i sykepleie Kull 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning 2008-2011 Fagplanen er basert på Rammeplan og forskrift fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i

Studieplan for videreutdanning i Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i akuttsykepleie Studieplan for videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2009

Detaljer

Programplan for Helsesøsterutdanning

Programplan for Helsesøsterutdanning Programplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng Studieplan Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng Høgskolen Betanien 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 1.1 Ambulansetjenesten....

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Legevakt... 2 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 2 Videreutdanning

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet 1.år i mastergrad i helse og sosialfag; kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent i studieutvalgsmøte

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver

Detaljer

Undervisningsplan for Masterstudium i jordmorfag 2015

Undervisningsplan for Masterstudium i jordmorfag 2015 Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse Undervisningsplan for Masterstudium i jordmorfag 2015 Undervisningsplanen bygger på Programplan for Masterstudium i Jordmorfag 0 1. Innhold

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer