Kurskatalog. - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede. Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt. nyhetsbrev!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog. - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede. Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt. nyhetsbrev!"

Transkript

1 Kurskatalog for Ridderne AS Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev! Kurskatalog kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede Ridderne AS

2 Kurskatalog for Ridderne AS Din bydel / kommune Alle våre kurs kan bestilles og arrangeres lokalt. Dette gir økt mulighet for at flere fra samme arbeidssted kan delta. For mindre kommuner og bydeler har vi positiv erfaring med samarbeid om å arrangere kurs på tvers av kommunegrensene. Hva skjer på fagfeltet? Er du allerede registrert som mottaker av nyhetsbrevet vårt, Budbringeren? Budbringeren kommer ut en gang hver måned. Nyhetsbrevet inneholder aktuelle nyheter fra fagfeltet, samt informasjon om kurs. Dersom du ikke allerede er abonnent, men ønsker å bli det, meld deg på via vår hjemmeside DU kan påvirke hvilke åpne kurs som skal settes opp Ved å sende oss en e-post der du melder din interesse for et kurs, kan du påvirke hvilke kurs vi setter opp som åpne kurs. Se oversikt over kurskoder nederst på hver side for beskrivelse av kursene i katalogen. Dersom mange nok melder sin interesse for et kurs vil det bli arrangert som åpent kurs. Dato for kurset vil bli annonsert i vårt nyhetsbrev og på hjemmesiden. Behov for hjelp? Ridderne tar også veiledning og rådgivningsoppdrag. Dette kan være i forhold til enkeltpersoner, personalgrupper eller systemnivå i bydelen / kommunen. Les mer om andre tjenester på side 4. Hva vet pårørende om Kap. 4A? Pårørende har en sentral rolle i Sosialtjenesteloven Kap. 4A, men er ikke tillagt noen formell beslutningsmyndighet etter loven. Vi erfarer at misforståelser mellom pårørende og ansatte ofte kan oppstå fordi pårørende ikke har fått god nok informasjon om loven. Informasjon til pårørende bør derfor være en del av arbeidet med Kap. 4A. Les mer på side 11. Behov for mer informasjon? For deg som ønsker mer informasjon om et eller flere av våre kurs har vi lagt ut utfyllende beskrivelser på hjemmesiden. Der finner du også brosjyrer for hvert av kursene som kan lastes ned. Dersom du ikke finner svar på hjemmesiden, ta gjerne kontakt med oss via e-post eller telefon.

3 Kurskatalog for Ridderne AS sfortegnelse Andre tjenester... 4 Riddere uten rustning... 5 Det kom som lyn fra klar himmel!... 6 Saksbehandling sosialtjenesteloven Kap. 4A Pasientrettighetsloven Kap. 4A Etisk refleksjon... 9 Kommunikasjon Sosialtjenesteloven Kap. 4A for pårørende Tilretteleggerrollen Autisme et praktisk blikk Utviklingshemmede og psykiske lidelser Mestring av stress i arbeidslivet Depresjon hos mennesker med utviklingshemning.. 16 Sitt pent og spis maten din. 17 Psykoser hos mennesker med utviklingshemning.. 18 Individuell plan fra bruker til planeier Sosialtjenesteloven Kap. 4A for vikarer.. 20 Kontaktinformasjon.. 21 e... 22

4 Kurskatalog for Ridderne AS Andre tjenester Rådgivning / veiledning Vi tar oppdrag i enkeltsaker. Dette kan være i forhold til enkeltpersoner, personalgrupper eller på systemnivå i bydelen / kommunen. Tema kan være knyttet opp mot bruk av tvang og makt, kommunikasjon, utfordrende atferd, datahjelpemidler m.m. Vi har også erfaring fra å lede nettverksgrupper over en lengre periode. Nettverksgrupper kan bestå av 8 10 personer som møtes jevnlig og deler erfaringer i forhold til bestemte tema og problemstillinger. På områder der vi selv ikke har den nødvendig kompetanse vil vi videreformidle forespørselen til vårt nettverk av fagpersoner. Seminarledelse Vi har erfaring fra planlegging og ledelse av seminar for personalgrupper på det enkelte tjenestested. Seminarene har hatt ulike fagtema, som makt og tvang, etisk refleksjon og selvbestemmelse. Noen av seminarene har hatt fokus på samarbeid og felles grunnforståelse. Det kan være både seminar over en eller to dager, samt bortreiseseminar. Lukking av avvik etter tilsyn Ridderne tar oppdrag der vi bistår bydeler eller kommuner med å lukke avvik etter tilsyn av Fylkesmannen. Dette kan være avvik knyttet til tjenestemottakere, som f.eks. ulovlig bruk av tvang, mangelfull kartlegging m.m. Ved avvik på systemnivå kan vi bistå med i utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for melding og oppfølging av skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner, vedtak om tiltak med tvang, opplæring av tjenesteyterne, opplæringsplaner m.m.

5 Kurskatalog for Ridderne AS Riddere uten rustning - handler om bruk av andre løsninger enn tvang og makt e 21 timer (3 dager) Lars Ole Bolneset eller Jan Gunnar Berg Formålet med reglene i sosialtjenestelovens Kap. 4A er å hindre at mennesker med utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade, samt forebygge og begrense bruk av tvang og makt. Kommunen plikter å legge forholdene til rette for minst mulig bruk av tvang og makt (jf. 4A-4 Krav til forebygging). - historikk og bevissthet rundt egne holdninger og egen atferd - mulige utfordringer knyttet til det å ha en utviklingshemning - bakgrunn for loven - hvem omfattes/omfattes ikke? - hva er tvang? - vilkår for bruk av tvang - vesentlig skade og nødsituasjon - melding om skadeavvergende tiltak - andre løsninger og forebygging et formidles gjennom en veksling mellom forelesninger og gruppearbeid. Kurset ble i sin tid utviklet av Bærum kommune og det videreutvikles og gjennomføres i forståelse med Bærum kommune. Dette er et meget populært kurs. Siden 2001 er det avholdt 60 kurs, med over 2000 deltakere. Ansatte som arbeider med tjenestemottakere som omfattes av Kap. 4A. Enten de jobber med gjennomføring av vedtak eller med løsninger uten bruk av tvang. Kurset er aktuelt for tjenesteytere med og uten relevant utdannelse.

6 Kurskatalog for Ridderne AS Det kom som lyn fra klar himmel! - et kurs om utfordrende atferd 6 timer (1 dag) Jan Gunnar Berg En av de største faglige utfordringene i arbeidet med mennesker med utfordrende atferd vil i mange tilfeller være å sikre tilstrekkelig bredde i tilnærmingen. Den utfordrende atferden griper inn i alle livsområder og setter personens livskvalitet i fare. Alle livsområder må derfor ivaretas når tiltak mot den utfordrende atferden skal settes i verk. Kurset vektlegger forebyggende tiltak og innholder utstrakt bruk av eksempler fra hverdagen. - vanlige forståelsesformer for utfordrende atferd - årsaker til utfordrende atferd - konsekvenser av utfordrende atferd - kartlegging og analyse - forebygging og tilrettelegging - situasjonshåndtering - oppfølging av personalet i miljøer med utfordrende atferd Alle som yter tjenester til mennesker med utfordrende atferd.

7 Kurskatalog for Ridderne AS Saksbehandling - Sosialtjenesteloven Kap. 4A 10 timer (2 dager) Jan Gunnar Berg Kommunen har ansvaret for å fatte vedtak om tiltak med tvang og makt etter 4A-7 tredje ledd bokstav b eller c. Alle vedtak om anvendelse av tvang skal overprøves av Fylkesmannen. Loven stiller strenge krav til saksbehandlingen av vedtak, og mange sliter med å komme i gang med vedtaksarbeidet. Dette kurset gir en grundig innføring i saksbehandlingen av vedtak om tiltak med tvang, og deltakerne får mulighet til å ta opp egne problemstillinger. - modell for Kap. 4A - ulike typer vedtak - krav til vedtakets innhold - dispensasjon fra utdanningskravene - hvordan komme i gang med vedtaksarbeidet? - tilbakemeldinger på eget arbeid - fornyelse av vedtak Kurset vil gi mange nyttige tips til hvordan arbeidet kan gjøres mest mulig effektivt og samtidig som innholdet i vedtakene kvalitetssikres. Kurset har begrenset antall deltakere for å gi rom for individuell oppfølging. Alle som jobber med å utarbeide og/eller fatte vedtak om tiltak med tvang og makt etter Sosialtjenestelovens Kap. 4A ( 4A-5 b eller c).

8 Kurskatalog for Ridderne AS Pasientrettighetsloven - Kap. 4A - helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen 6 timer (1 dag) Lars Ole Bolneset eller Jan Gunnar Berg Reglene i Sosialtjenesteloven kapittel 4A omfatter ikke bruk av tvang ved medisinering, medisinsk undersøkelse og/eller behandling. De nye reglene i pasientrettighetsloven kapittel 4A vil omhandle bruk av tvang i disse tilfellene. Enkelte pasienter uten samtykkekompetanse motsetter seg slik helsehjelp uten å forstå konsekvensene av det. Det kan føre til vesentlig helseskade. Å gjennomføre helsehjelp som blodprøvetaking, tannbehandling, medisinering, fysioterapi o.l. mot pasientens vilje er et betydelig inngrep i pasientens selvbestemmelsesrett. Det vil derfor være av stor betydning at vi som jobber med personer med utviklingshemning har god kunnskap om loven, intensjonen med den og hvordan den skal anvendes i praksis. Kurset innholder utstrakt bruk av eksempler fra hverdagen. - intensjonen med loven / formål - hvem omfattes av loven - samtykke / vurdering av samtykkekompetanse - vilkår for å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg - begrepene motstand, alvorlig helseskade m.m. - grensene mellom sosialtjenesteloven kapittel 4A og pasientrettighetsloven kapittel 4A - tillitskapende tiltak og forebygging Alle som yter tjenester til personer som av og til motsetter seg helsehjelp

9 Kurskatalog for Ridderne AS Etisk refleksjon - de vanskelige valgene i arbeid med andre mennesker 6 timer (1 dag) Lars Ole Bolneset Det å yte tjenester til andre mennesker byr på mange utfordringer. Ikke minst når tjenestene skal ytes i personens eget hjem. Økt fokus på rettssikkerhet og individuelt tilrettelagte tjenester gjør etikken til et svært nødvendig fundament i det daglige arbeidet. Etisk refleksjon skal hjelpe oss til å forstå, vurdere og begrunne våre verdivalg og handlinger. Selv om etisk refleksjon ikke gir oss fasitsvar, vil den bidra til at vi tar mer helhetlige hensyn og forhåpentligvis treffer klokere valg. - alle snakker om etikk men hva er det? - etiske prinsipper og grunnleggende rettigheter (Sosial og helsedirektoratet) - omsorg og makt maktforholdet mellom den som yter og den som nyter tjenester - kultur på arbeidsplassen - en felles grunnforståelse - arbeid i andres hjem - anerkjennes hjemmet som privat arena? - selvbestemmelse - gjelder denne også retten til ukloke valg? Alle som yter tjenester til utviklingshemmede. Ansatte som yter tjenester til rusmisbrukere, beboere på sykehjem, personer med psykiske lidelser o.l. har også hatt utbytte av kurset

10 Kurskatalog for Ridderne AS Kommunikasjon - tilrettelegging av et godt kommunikasjonsmiljø for utviklingshemmede 6 timer (1 dag) Lars Ole Bolneset Mange mennesker med utviklingshemning har problemer med både å forstå andres kommunikasjon og det å selv gjøre seg forstått. Ved bruk av eksempler fra hverdagen ser vi på utfordringer og praktiske løsninger i kommunikasjonen mellom mennesker. - språkets betydning og forutsetninger for kommunikasjon - tidsforståelse og oppmerksomhet - kommunikasjon og utfordrende atferd - alternative kommunikasjonsformer og kommunikasjonshjelpemidler - hva kjennetegner et godt kommunikasjonsmiljø? - behov for struktur - tilrettelegge for selvbestemmelse, oversikt, forutsigbarhet og stabilitet. Alle som yter tjenester til språksvake mennesker eller som er interessert i å lære mer om kommunikasjon og tilrettelegging for et godt kommunikasjonsmiljø for mennesker med utviklingshemning. Ingen forkunnskaper er påkrevd og kurset er relevant for personer både med og uten helse og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning.

11 Kurskatalog for Ridderne AS Sosialtjenesteloven Kap. 4A - informasjon til pårørende 3 timer (dag eller kveld) Jan Gunnar Berg Pårørende er ikke tillagt noen formell besklutningsmyndighet etter kapittel 4A, men de er mottakere av meldinger om skadeavvergende tiltak og skal trekkes med i vedtaksprosessen der det er aktuelt å fatte vedtak om tiltak med tvang. Pårørende vil i mange tilfeller ha svært god kjennskap til tjenestemottakeren. De kan ofte gi viktige forklaringer om bakgrunnen for den aktuelle atferden og bidra med tidligere erfaringer med forskjellige tiltak. Vår erfaring er at misforståelser mellom pårørende og ansatte ofte oppstår som følge av at pårørende ikke har fått god nok informasjon om intensjonen med, og innholdet i loven. God informasjon til pårørende bør derfor inkluderes i arbeidet med Kap. 4A. - bakgrunn for loven - hvem omfattes / omfattes ikke av loven? - hva defineres som tvang? - hva er ikke tvang? - vilkår for bruk av tvang - pårørendes rolle - melding om skadeavvergende tiltak - andre løsninger og forebygging m.m. Pårørende som har behov for informasjon om kapittel 4A

12 Kurskatalog for Ridderne AS Tilretteleggerrollen - i forhold til selvbestemmelse og medbestemmelse 6 timer (1 dag) Lars Ole Bolneset Selvbestemmelse, medbestemmelse og empowerment er begreper som de siste årene har fått større og større betydning i arbeidet med mennesker med utviklingshemning. Det stilles med andre ord nye krav til oss som tjenesteytere og vi må i mange tilfeller revurdere vår praksis og bearbeide våre holdninger. Hvordan kan vi som tjenesteytere tilrettelegge for økt brukermedvirkning og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemning? Hvem bestemmer ferien, hvem styrer økonomien, hvem bestemmer fritiden, hvem bestemmer hvor du skal jobbe osv. Gjennom å legge for holdene til rette for etablering av brukerråd i boliger og på arbeidsplasser, bidra til at informasjon gjøres lett-lest og mer tilgjengelig for de som skal bruke informasjonen. Forelesningen tar utgangspunkt i praktiske eksempler fra 20 års erfaring med tilrettelegging for brukerråd og utøvelse av rollen som tilrettelegger og tolk. : - begrepsavklaringer - den nye hjelpevergerollen og samarbeid med pårørende - eksempler på brukerstyring fra Danmark og Sverige - brukerråd i bolig, arbeid og fritid - daglig arbeid med selvbestemmelse Alle som jobber med mennesker med utviklingshemning

13 Kurskatalog for Ridderne AS Autisme - et praktisk blikk e 12 timer (2 dager) Lene Valaker og Rune Sandberg Enkelte personer med diagnosen autisme har uttalt at de føler seg annerledes og at det som er logisk og selvfølgelig for andre, ikke nødvendigvis er det for dem. Foran diagnosen autisme finnes barn, ungdommer og voksne mennesker med vidt forskjellig bakgrunn, behov, interesser, ønsker og drømmer. De har ofte store utfordringer knyttet til kommunikasjon og sosialt samspill som er nøkkel ferdigheter for å kunne påvirke sin egen hverdag og oppnå økt livskvalitet. I hverdagen opplever ofte mennesker med autisme at de ikke forstår eller blir forstått. Autisme er i dag definert som en biologisk betinget utviklingsforstyrrelse som kjennetegnes av tre kjernesymptomer. Kommunikasjonsvansker, sosiale vansker og en repeterende stereotyp atferd. Infantil autisme og Asperger syndrom som er de mest kjente diagnosebenevnelsene innen autismespekteret. - har autisme alltid eksistert? - et historisk tilbakeblikk - hva er autisme? - å leve med diagnosen - forutsetninger for individuell tilrettelegging - forutsetninger for å være en god ledsager / veileder / pårørende - ulike verktøy for individuell tilrettelegging Alle som yter tjenester til mennesker med autisme, eller som er interessert i å lære mer om autisme.

14 Kurskatalog for Ridderne AS Utviklingshemmede og psykiske lidelser - hvordan kan en ved målrettet miljøarbeid forebygge og beskytte mot psykisk sykdom hos utviklingshemmede? 6 timer (1 dag) Anne Gro Innstrand Utviklingshemmede er mer utsatt for psykiske lidelser enn andre. Jo tidligere en går inn og behandler symptomer på psykiske lidelser, medisinsk og miljøterapeutisk, jo bedre effekt av behandling og bedre prognose. En utfordring er at miljøpersonalet mangler henvisningskompetanse og mange innen spesialisthelsetjenesten mangler behandlingskompetanse. Psykiske sykdommer og alvorlige sinnslidelser har vidtrekkende konsekvenser for det miljøterapeutiske samspillet. Hvordan kan en vite om en utviklingshemmet hører stemmer, hallusinerer eller bare innbiller seg ting? Hvordan skal en forholde seg til selvskading som kan skyldes vrangforestillinger? Hvordan kan en forholde seg til uttrykte paranoide forstillinger rettet mot personalet? Hvordan kan en forholde seg til pågående hamstring eller tvangshandlinger? - hvordan kan målrettet miljøarbeid virke forebyggende og beskyttende i forhold til psykiske lidelser? - skillet mellom behandling av symptomer og beskyttende miljøterapeutiske arbeid - mulighet for diskusjon og for å ta opp egne problemstillinger Alle som arbeider med utviklingshemmede

15 Kurskatalog for Ridderne AS Mestring av stress i arbeidslivet - hvordan gi profesjonell kollegastøtte? 6 timer (1 dag) Anne Gro Innstrand Det å arbeide med utviklingshemmede som skader seg selv, som utagerer og skader andre kan gi merbelastninger og stress i arbeidslivet. Kurset vil gi deltagerne innsikt i stressreaksjoner, emosjonelle påkjenninger og hvordan stress påvirker arbeidsmiljøet i en kollegagruppe. Fokus på kurset er hvordan man helt konkret gjennomfører profesjonell kollega støttesamtale slik den er tenkt skal gjennomføres i etterkant av at en medarbeider har vært utsatt for en truende hendelse. Slik kunnskap er viktig for forebygging av stressreaksjoner og kan bidra til å gjøre en personalgruppe gode på å ivareta hverandre. - hvordan gi profesjonell kollegastøtte? - hvordan forebygge stress og utbrenthet? - mestring av akutt stress i arbeidslivet - bevisstgjøring i forhold til etterreaksjoner - personal- og gruppereaksjoner - praktiske råd til rutiner som er anbefalt etter alvorlige hendelser, med hensyn til å ta vare på kollegaer Alle som arbeider med utviklingshemmede

16 Kurskatalog for Ridderne AS Depresjon hos mennesker med utviklingshemning 6 timer Anne Gro Innstrand Mennesker med utviklingshemning er i større grad enn andre utsatt for utvikling av depresjon. Forskning viser at mange utviklingshemmede ikke har fått diagnostisert psykisk lidelse, men går med ubehandlede symptomer. - hvorfor er utviklingshemmede mer utsatt for depresjon enn andre? - hva er symptomene på depresjon hos mennesker med utviklingshemning? - når skal man henvise til spesialisthelsetjenesten?, - hvordan kan man ved målretta miljøarbeid forebygge depresjon og tilrettelegge hverdagen for en som er deprimert?, - er det noe man ikke skal gjøre i miljøarbeidet? Alle som arbeider med utviklingshemmede

17 Kurskatalog for Ridderne AS Sitt pent og spis maten din! - målrettet miljøarbeid og forebygging av spiseforstyrrelser 6 timer (1 dag) Anne Gro Innstrand Daglig blir utviklingshemmede utsatt for korreksjoner ved spisebordet: Ikke hyl mens du spiser!, Sitt fint når du sitter ved bordet!, Ikke ta så stor porsjon med middag!, Ta litt mer grønnsaker!, Nå har du drukket nok saft, drikk vann!... Hverdagskorreksjonene kan være godt ment, men kan ha alvorlige konsekvenser for utvikling av spiseforstyrrelser og emosjonelt stress. Personer med dyp grad av utviklingshemning er spesielt sårbare for utvikling av spisevegring og undervekt som følge av samspillvansker under måltidene. Virkningen av korreksjonene kan føre til overspising utenom måltidene, stjeling av mat eller tap av appetitt og undernæring. Samtidig lider mange utviklingshemmede av overvekt og vansker med å regulere inntak av mat. I miljøarbeidet kan man da bli opptatt av og nettopp hjelpe til med denne reguleringen, med fare for å utøve hverdagstvang og krenkende korreksjoner. - hvilke spiseforstyrrelser er utviklingshemmede mest sårbare for å utvikle? - de viktigste risikofaktorene for utvikling av spiseforstyrrelser hos utviklingshemmede - Hvordan forebygge spisevegring hos mennesker med dyp grad av utviklingshemning? Alle som arbeider med utviklingshemmede

18 Kurskatalog for Ridderne AS Psykoser hos mennesker med utviklingshemning 6 timer (1 dag) Anne Gro Innstrand Mennesker med utviklingshemning er mer utsatt for psykiske lidelser enn andre. Dette gjelder også for alvorlige sinnslidelser som psykoser. Mange utviklings hemmede går lenge med ubehandlede symptomer på psykoser. Når de får behandling innen psykisk helsevern er det ofte kun i form av medisinsk hjelp. Psykoser har vidtrekkende konsekvenser for et miljøterapeutisk samspill og samspill med pårørende. Kurset vektlegger hvordan tilrettelegge for et miljøterapeutisk arbeid som beskytter og demper symptomer på psykose, og ikke minst, gir noen retningslinjer for hva man helst ikke skal gjøre. - gjennomgang av kjennetegn og forståelse for alvorlig sinnslidelse og alvorlig psykose hos utviklingshemmede - hvordan kan man vite om personen hører stemmer, hallusinerer, eller bare innbiller seg ting? - kan symptomene variere fra dag til dag, eller time for time? - hvordan tilrettelegge for et miljøterapeutisk arbeid som beskytter og demper symptomer på psykose? - noen retningslinjer for hva man helst ikke skal gjøre - kan en bli frisk fra en alvorlig sinnslidelse? Alle som arbeider med utviklingshemmede

19 Kurskatalog for Ridderne AS Individuell plan - fra bruker til planeier 6 timer (1 dag) Lars-Ove Nordnes Man kan ikke kalle en plan for en individuell plan dersom hovedpersonen ikke føler eierskap og ansvar for planen og arbeidet med den. Man kan heller ikke lage en Individuell plan (IP) for en person uten omtanke for, og medvirkning fra, personens nettverk. Brukerrepresentant Leif Kåre Fjelde vil representere brukerperspektivet under forelesningen. - hvordan styrke planeier i planarbeidet slik at han/hun opplever seg som eier av planen? - empowerment - hva innebærer begrepet i IP sammenheng? - dialog og samspill som metode - hva kjennetegner ulike nettverk? familie og venner - profesjonelt nettverk - samarbeid med ulike nettverk - ressurser og utfordringer - eksempler fra praksis Kurset har fokus på empowerment og nettverksarbeid i planarbeidet. Koordinatorer av Individuelle planer (IP) innen helse og sosialtjenester eller andre med interesse for temaet

20 Kurskatalog for Ridderne AS Sosialtjenesteloven Kap. 4A - kurs for ekstravakter og ferievikarer 4 timer (dagtid eller kveldstid) Jan Gunnar Berg En del av lovens formål er å hindre at enkelte personer med utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade, men lovens skal også bidra til å forebygge og begrense bruk av tvang og makt. Det vil derfor være av stor betydning at alle som jobber med personer med utviklingshemning har kunnskap om loven og intensjonen med den, samt er i stand til å identifisere situasjoner med bruk av tvang og makt. Ekstravakter og vikarer benyttes i stor grad i tjenestene til utviklingshemmede, i helger, ferier og høytider. Til tross for dette er det en gruppe som lett glemmes når det gjelder opplæring og kursing. - Er alle ansatte i stand til å kjenne igjen situasjoner med tvang? - Kjenner alle ansatte til utfylling av melding om skadeavvergende tiltak? - Kjenner alle ansatte til kravet om at andre løsninger skal være forsøkt før tvang benyttes? - bakgrunn og intensjon med loven - hvem gjelder loven for og hvor gjelder den? - hva er tvang? - vilkår for bruk av tvang - begrepene vesentlig skade og nødsituasjon - melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner - forebygging og andre løsninger Ekstravakter, ferievikarer og andre interesserte som jobber med utviklingshemmede

21 Kurskatalog for Ridderne AS Kontaktinformasjon Ridderne AS ble etablert våren Vi tilbyr opplæring, og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede, til bydeler og kommuner. Vi ønsker både å bidra til bedre levekår for mennesker med utviklingshemming og til at ansatte får økt sin kompetanse. Se gjerne vår hjemmeside for mer informasjon, samt påmelding til nyhetsbrev. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 287, 1301 Sandvika Rådmann Halmrastsvei 18 (3. etasje) 1337 Sandvika Telefon: E-post: Hjemmeside: Mobil - Lars Ole Bolneset: Mobil - Jan Gunnar Berg:

22 Kurskatalog for Ridderne AS e LARS OLE er utdannet Cand. Spes. ped., førskolelærer og M- pedagog (Statens spesiallærerhøgskole, studie med hovedfokus på mennesker med autisme og multifunksjonshemninger). Han har lang erfaring i arbeid med utviklingshemmede, blant annet fra en spesialinstitusjon for mennesker med autisme, som tilrettelegger for Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum, som konsulent i Habiliteringstjenesten i Akershus og som faglig rådgiver i Bærum kommune med hovedfokus på Kap. 4A. Han har erfaring med tilrettelegging av datatekniske hjelpemidler, tidshjelpemidler og kommunikasjonshjelpemidler. Han har jobbet med personer med multifunksjonshemninger i mange år og han har også noe erfaring i arbeidet med døvblinde mennesker med autisme. Lars Ole jobber heltid i Ridderne AS. Lars Ole Bolneset JAN GUNNAR er utdannet vernepleier (-99) og har tidligere jobbet som faglig rådgiver, med spesielt ansvar for utvikling og oppfølging av rutiner og system for arbeidet med Kap. 4A, i Bærum kommune. Han har vært nettverksleder i fylkesmannens faglige nettverk. Han har nærmere 20 års erfaring i arbeid med utviklingshemmede, spesielt brukere med utfordrende atferd. Jan Gunnar er kjent for å formidle komplisert stoff på en lettfattelig og engasjerende måte. Jan Gunnar jobber heltid i Ridderne AS. Jan Gunnar Berg LENE er utdannet vernepleier (-97) med videreutdanning i spesialpedagogikk, veiledning og kognitiv terapi. Hun er ansatt som faglig rådgiver for Bærum kommunale arbeidssentre med ansvar for tilrettelegging av arbeid og aktivitet. Hun har også mange års erfaring med tilrettelegging for barn, ungdom og voksne mennesker med autisme og/eller utviklingshemning. I tillegg er Lene engasjert i faglig råd i Autismeforeningen i Norge. Lene Valaker

23 Kurskatalog for Ridderne AS RUNE er utdannet vernepleier (-94) med videreutdanning i psykisk helsearbeid og grunnfag idrett. Han er ansatt som prosjektleder i Asker kommune med ansvar for å koordinere bygging av boliger til personer med utviklingshemming/autisme. Han har tidligere jobbet som fagkonsulent og tjenesteleder med ansvar for tilrettelegging hjemme hos voksne mennesker med autisme / utviklingshemning. Styremedlem i Autismeforeningen, fylkeslaget i Akershus. Rune har selv en sønn med Autismespekterdiagnose. Rune Sandberg ANNE GRO er spesialist i klinisk psykologi/habilitering med privatpraksis i Bergen. Hun har lang erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. Fokus i arbeidet har i alle år vært utviklingshemmede med psykiske lidelser og habilitering. Anne Gro er kjent for å være en engasjerende foreleser, med mange praktiske og konkrete råd. Anne Gro Innstrand Lars-Ove Nordnes LARS-OVE er utdannet vernepleier, veileder og familieterapeut. Han er ansatt som faglig rådgiver i Bærum kommune. For tiden arbeider han i koordinerende enhet (KE). Enheten arbeider med koordinering av tjenester på tvers av etater og nivåer. KE har spesielt ansvar på systemnivå i forhold til individuelle planer, og har også ansvar for opplæring og veiledning til ansatte og brukere av individuelle planer. Lars-Ove arbeider mye med brukermedvirkning og er tilrettelegger for Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum (RGB) Han har, sammen med bruker, holdt en rekke foredrag om selvbestemmelse og brukermedvirkning. Dette har vært i regi av Samordningsrådet (SOR), fylkeskommuner og kommuner.

24 Kurskatalog for Ridderne AS Opplæring/kurs - Veiledning - Rådgivning - Observasjon - Temadager - Seminarledelse - Undervisningsmateriell

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A Thomas Owren 20. og 21. april arrangerte SOR sin vårkonferanse, i samarbeid med Fylkesmennene i Region Vest og Bergen Kommune. Tema

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG SOR Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG Sett navn på følelser Om å vokse opp på Nordnes Myndighetenes krav og forventning til tjenestene «Når vi mangler et felles språk!» Slik kan det gjøres» Jeg ønsker at dere

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning SINTEF A18961 - Åpen Rapport Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning Forfatter(e) Anne Mette Bjerkan Jan W. Lippestad

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING SOR Rapport NR. 2 2007 53. ÅRGANG Storebror ser deg! «Mange bekker små» «Jeg kjenner folk rundt meg det gir meg trygghet» Fastlegen, et viktig kort i kabalen Anvendelse av «miljøregler» et eksempel En

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

KARTLEGGING AV TUBERØS SKLEROSE FASE 4: PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SOM VERKTØY I DEN INDIVIDUELLE PLANEN

KARTLEGGING AV TUBERØS SKLEROSE FASE 4: PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SOM VERKTØY I DEN INDIVIDUELLE PLANEN KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 4: INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SOM VERKTØY I DEN INDIVIDUELLE PLANEN ET PROSJEKT GJENNOMFØRT AV NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS 1 E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS Av Anne-Marit Stokke St.Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern avd.brøset Habiliteringstjenesten for voksne

Detaljer

Grunnlagsarbeid for å fremme systematikk og kvalitet i tjenestetilbudet til personer med et omfattende og sammensatt bistandsbehov

Grunnlagsarbeid for å fremme systematikk og kvalitet i tjenestetilbudet til personer med et omfattende og sammensatt bistandsbehov Grunnlagsarbeid for å fremme systematikk og kvalitet i tjenestetilbudet til personer med et omfattende og sammensatt bistandsbehov samsvar mellom brukers behov, vedtak og tilbud Forfattere: Fagutvikler

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus HF, Aker Sissel Korshavn, prosjektleder Vedtatt av ledergruppen ved akuttpsykiatrisk avdeling

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Sandefjord Kommune Helse- og sosialetaten Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Implementering Rapporten

Detaljer

Rapport. Betraktninger omkring «samtykkekompetanse. Kvalitet i arbeidet med psykisk utviklingshemma. Nordisk seminar og nettverksmøte på Island

Rapport. Betraktninger omkring «samtykkekompetanse. Kvalitet i arbeidet med psykisk utviklingshemma. Nordisk seminar og nettverksmøte på Island SOR Rapport Utgave 5 2001 47. Årgang Tor Visnes Nordisk seminar og nettverksmøte på Island Side 4 Edith Lunde Betraktninger omkring «samtykkekompetanse i hverdagslivet» Side 6 Brit Olin Styve Kvalitet

Detaljer

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning SOR Rapport Utstrakt bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning skjer, og er lite regulert av kapittel 4A. En undersøkelse fra Hedmark Erfaringer med mestringskurs for personer

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer