Kurskatalog. - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede. Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt. nyhetsbrev!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog. - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede. Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt. nyhetsbrev!"

Transkript

1 Kurskatalog for Ridderne AS Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev! Kurskatalog kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede Ridderne AS

2 Kurskatalog for Ridderne AS Din bydel / kommune Alle våre kurs kan bestilles og arrangeres lokalt. Dette gir økt mulighet for at flere fra samme arbeidssted kan delta. For mindre kommuner og bydeler har vi positiv erfaring med samarbeid om å arrangere kurs på tvers av kommunegrensene. Hva skjer på fagfeltet? Er du allerede registrert som mottaker av nyhetsbrevet vårt, Budbringeren? Budbringeren kommer ut en gang hver måned. Nyhetsbrevet inneholder aktuelle nyheter fra fagfeltet, samt informasjon om kurs. Dersom du ikke allerede er abonnent, men ønsker å bli det, meld deg på via vår hjemmeside DU kan påvirke hvilke åpne kurs som skal settes opp Ved å sende oss en e-post der du melder din interesse for et kurs, kan du påvirke hvilke kurs vi setter opp som åpne kurs. Se oversikt over kurskoder nederst på hver side for beskrivelse av kursene i katalogen. Dersom mange nok melder sin interesse for et kurs vil det bli arrangert som åpent kurs. Dato for kurset vil bli annonsert i vårt nyhetsbrev og på hjemmesiden. Behov for hjelp? Ridderne tar også veiledning og rådgivningsoppdrag. Dette kan være i forhold til enkeltpersoner, personalgrupper eller systemnivå i bydelen / kommunen. Les mer om andre tjenester på side 4. Hva vet pårørende om Kap. 4A? Pårørende har en sentral rolle i Sosialtjenesteloven Kap. 4A, men er ikke tillagt noen formell beslutningsmyndighet etter loven. Vi erfarer at misforståelser mellom pårørende og ansatte ofte kan oppstå fordi pårørende ikke har fått god nok informasjon om loven. Informasjon til pårørende bør derfor være en del av arbeidet med Kap. 4A. Les mer på side 11. Behov for mer informasjon? For deg som ønsker mer informasjon om et eller flere av våre kurs har vi lagt ut utfyllende beskrivelser på hjemmesiden. Der finner du også brosjyrer for hvert av kursene som kan lastes ned. Dersom du ikke finner svar på hjemmesiden, ta gjerne kontakt med oss via e-post eller telefon.

3 Kurskatalog for Ridderne AS sfortegnelse Andre tjenester... 4 Riddere uten rustning... 5 Det kom som lyn fra klar himmel!... 6 Saksbehandling sosialtjenesteloven Kap. 4A Pasientrettighetsloven Kap. 4A Etisk refleksjon... 9 Kommunikasjon Sosialtjenesteloven Kap. 4A for pårørende Tilretteleggerrollen Autisme et praktisk blikk Utviklingshemmede og psykiske lidelser Mestring av stress i arbeidslivet Depresjon hos mennesker med utviklingshemning.. 16 Sitt pent og spis maten din. 17 Psykoser hos mennesker med utviklingshemning.. 18 Individuell plan fra bruker til planeier Sosialtjenesteloven Kap. 4A for vikarer.. 20 Kontaktinformasjon.. 21 e... 22

4 Kurskatalog for Ridderne AS Andre tjenester Rådgivning / veiledning Vi tar oppdrag i enkeltsaker. Dette kan være i forhold til enkeltpersoner, personalgrupper eller på systemnivå i bydelen / kommunen. Tema kan være knyttet opp mot bruk av tvang og makt, kommunikasjon, utfordrende atferd, datahjelpemidler m.m. Vi har også erfaring fra å lede nettverksgrupper over en lengre periode. Nettverksgrupper kan bestå av 8 10 personer som møtes jevnlig og deler erfaringer i forhold til bestemte tema og problemstillinger. På områder der vi selv ikke har den nødvendig kompetanse vil vi videreformidle forespørselen til vårt nettverk av fagpersoner. Seminarledelse Vi har erfaring fra planlegging og ledelse av seminar for personalgrupper på det enkelte tjenestested. Seminarene har hatt ulike fagtema, som makt og tvang, etisk refleksjon og selvbestemmelse. Noen av seminarene har hatt fokus på samarbeid og felles grunnforståelse. Det kan være både seminar over en eller to dager, samt bortreiseseminar. Lukking av avvik etter tilsyn Ridderne tar oppdrag der vi bistår bydeler eller kommuner med å lukke avvik etter tilsyn av Fylkesmannen. Dette kan være avvik knyttet til tjenestemottakere, som f.eks. ulovlig bruk av tvang, mangelfull kartlegging m.m. Ved avvik på systemnivå kan vi bistå med i utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for melding og oppfølging av skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner, vedtak om tiltak med tvang, opplæring av tjenesteyterne, opplæringsplaner m.m.

5 Kurskatalog for Ridderne AS Riddere uten rustning - handler om bruk av andre løsninger enn tvang og makt e 21 timer (3 dager) Lars Ole Bolneset eller Jan Gunnar Berg Formålet med reglene i sosialtjenestelovens Kap. 4A er å hindre at mennesker med utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade, samt forebygge og begrense bruk av tvang og makt. Kommunen plikter å legge forholdene til rette for minst mulig bruk av tvang og makt (jf. 4A-4 Krav til forebygging). - historikk og bevissthet rundt egne holdninger og egen atferd - mulige utfordringer knyttet til det å ha en utviklingshemning - bakgrunn for loven - hvem omfattes/omfattes ikke? - hva er tvang? - vilkår for bruk av tvang - vesentlig skade og nødsituasjon - melding om skadeavvergende tiltak - andre løsninger og forebygging et formidles gjennom en veksling mellom forelesninger og gruppearbeid. Kurset ble i sin tid utviklet av Bærum kommune og det videreutvikles og gjennomføres i forståelse med Bærum kommune. Dette er et meget populært kurs. Siden 2001 er det avholdt 60 kurs, med over 2000 deltakere. Ansatte som arbeider med tjenestemottakere som omfattes av Kap. 4A. Enten de jobber med gjennomføring av vedtak eller med løsninger uten bruk av tvang. Kurset er aktuelt for tjenesteytere med og uten relevant utdannelse.

6 Kurskatalog for Ridderne AS Det kom som lyn fra klar himmel! - et kurs om utfordrende atferd 6 timer (1 dag) Jan Gunnar Berg En av de største faglige utfordringene i arbeidet med mennesker med utfordrende atferd vil i mange tilfeller være å sikre tilstrekkelig bredde i tilnærmingen. Den utfordrende atferden griper inn i alle livsområder og setter personens livskvalitet i fare. Alle livsområder må derfor ivaretas når tiltak mot den utfordrende atferden skal settes i verk. Kurset vektlegger forebyggende tiltak og innholder utstrakt bruk av eksempler fra hverdagen. - vanlige forståelsesformer for utfordrende atferd - årsaker til utfordrende atferd - konsekvenser av utfordrende atferd - kartlegging og analyse - forebygging og tilrettelegging - situasjonshåndtering - oppfølging av personalet i miljøer med utfordrende atferd Alle som yter tjenester til mennesker med utfordrende atferd.

7 Kurskatalog for Ridderne AS Saksbehandling - Sosialtjenesteloven Kap. 4A 10 timer (2 dager) Jan Gunnar Berg Kommunen har ansvaret for å fatte vedtak om tiltak med tvang og makt etter 4A-7 tredje ledd bokstav b eller c. Alle vedtak om anvendelse av tvang skal overprøves av Fylkesmannen. Loven stiller strenge krav til saksbehandlingen av vedtak, og mange sliter med å komme i gang med vedtaksarbeidet. Dette kurset gir en grundig innføring i saksbehandlingen av vedtak om tiltak med tvang, og deltakerne får mulighet til å ta opp egne problemstillinger. - modell for Kap. 4A - ulike typer vedtak - krav til vedtakets innhold - dispensasjon fra utdanningskravene - hvordan komme i gang med vedtaksarbeidet? - tilbakemeldinger på eget arbeid - fornyelse av vedtak Kurset vil gi mange nyttige tips til hvordan arbeidet kan gjøres mest mulig effektivt og samtidig som innholdet i vedtakene kvalitetssikres. Kurset har begrenset antall deltakere for å gi rom for individuell oppfølging. Alle som jobber med å utarbeide og/eller fatte vedtak om tiltak med tvang og makt etter Sosialtjenestelovens Kap. 4A ( 4A-5 b eller c).

8 Kurskatalog for Ridderne AS Pasientrettighetsloven - Kap. 4A - helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen 6 timer (1 dag) Lars Ole Bolneset eller Jan Gunnar Berg Reglene i Sosialtjenesteloven kapittel 4A omfatter ikke bruk av tvang ved medisinering, medisinsk undersøkelse og/eller behandling. De nye reglene i pasientrettighetsloven kapittel 4A vil omhandle bruk av tvang i disse tilfellene. Enkelte pasienter uten samtykkekompetanse motsetter seg slik helsehjelp uten å forstå konsekvensene av det. Det kan føre til vesentlig helseskade. Å gjennomføre helsehjelp som blodprøvetaking, tannbehandling, medisinering, fysioterapi o.l. mot pasientens vilje er et betydelig inngrep i pasientens selvbestemmelsesrett. Det vil derfor være av stor betydning at vi som jobber med personer med utviklingshemning har god kunnskap om loven, intensjonen med den og hvordan den skal anvendes i praksis. Kurset innholder utstrakt bruk av eksempler fra hverdagen. - intensjonen med loven / formål - hvem omfattes av loven - samtykke / vurdering av samtykkekompetanse - vilkår for å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg - begrepene motstand, alvorlig helseskade m.m. - grensene mellom sosialtjenesteloven kapittel 4A og pasientrettighetsloven kapittel 4A - tillitskapende tiltak og forebygging Alle som yter tjenester til personer som av og til motsetter seg helsehjelp

9 Kurskatalog for Ridderne AS Etisk refleksjon - de vanskelige valgene i arbeid med andre mennesker 6 timer (1 dag) Lars Ole Bolneset Det å yte tjenester til andre mennesker byr på mange utfordringer. Ikke minst når tjenestene skal ytes i personens eget hjem. Økt fokus på rettssikkerhet og individuelt tilrettelagte tjenester gjør etikken til et svært nødvendig fundament i det daglige arbeidet. Etisk refleksjon skal hjelpe oss til å forstå, vurdere og begrunne våre verdivalg og handlinger. Selv om etisk refleksjon ikke gir oss fasitsvar, vil den bidra til at vi tar mer helhetlige hensyn og forhåpentligvis treffer klokere valg. - alle snakker om etikk men hva er det? - etiske prinsipper og grunnleggende rettigheter (Sosial og helsedirektoratet) - omsorg og makt maktforholdet mellom den som yter og den som nyter tjenester - kultur på arbeidsplassen - en felles grunnforståelse - arbeid i andres hjem - anerkjennes hjemmet som privat arena? - selvbestemmelse - gjelder denne også retten til ukloke valg? Alle som yter tjenester til utviklingshemmede. Ansatte som yter tjenester til rusmisbrukere, beboere på sykehjem, personer med psykiske lidelser o.l. har også hatt utbytte av kurset

10 Kurskatalog for Ridderne AS Kommunikasjon - tilrettelegging av et godt kommunikasjonsmiljø for utviklingshemmede 6 timer (1 dag) Lars Ole Bolneset Mange mennesker med utviklingshemning har problemer med både å forstå andres kommunikasjon og det å selv gjøre seg forstått. Ved bruk av eksempler fra hverdagen ser vi på utfordringer og praktiske løsninger i kommunikasjonen mellom mennesker. - språkets betydning og forutsetninger for kommunikasjon - tidsforståelse og oppmerksomhet - kommunikasjon og utfordrende atferd - alternative kommunikasjonsformer og kommunikasjonshjelpemidler - hva kjennetegner et godt kommunikasjonsmiljø? - behov for struktur - tilrettelegge for selvbestemmelse, oversikt, forutsigbarhet og stabilitet. Alle som yter tjenester til språksvake mennesker eller som er interessert i å lære mer om kommunikasjon og tilrettelegging for et godt kommunikasjonsmiljø for mennesker med utviklingshemning. Ingen forkunnskaper er påkrevd og kurset er relevant for personer både med og uten helse og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning.

11 Kurskatalog for Ridderne AS Sosialtjenesteloven Kap. 4A - informasjon til pårørende 3 timer (dag eller kveld) Jan Gunnar Berg Pårørende er ikke tillagt noen formell besklutningsmyndighet etter kapittel 4A, men de er mottakere av meldinger om skadeavvergende tiltak og skal trekkes med i vedtaksprosessen der det er aktuelt å fatte vedtak om tiltak med tvang. Pårørende vil i mange tilfeller ha svært god kjennskap til tjenestemottakeren. De kan ofte gi viktige forklaringer om bakgrunnen for den aktuelle atferden og bidra med tidligere erfaringer med forskjellige tiltak. Vår erfaring er at misforståelser mellom pårørende og ansatte ofte oppstår som følge av at pårørende ikke har fått god nok informasjon om intensjonen med, og innholdet i loven. God informasjon til pårørende bør derfor inkluderes i arbeidet med Kap. 4A. - bakgrunn for loven - hvem omfattes / omfattes ikke av loven? - hva defineres som tvang? - hva er ikke tvang? - vilkår for bruk av tvang - pårørendes rolle - melding om skadeavvergende tiltak - andre løsninger og forebygging m.m. Pårørende som har behov for informasjon om kapittel 4A

12 Kurskatalog for Ridderne AS Tilretteleggerrollen - i forhold til selvbestemmelse og medbestemmelse 6 timer (1 dag) Lars Ole Bolneset Selvbestemmelse, medbestemmelse og empowerment er begreper som de siste årene har fått større og større betydning i arbeidet med mennesker med utviklingshemning. Det stilles med andre ord nye krav til oss som tjenesteytere og vi må i mange tilfeller revurdere vår praksis og bearbeide våre holdninger. Hvordan kan vi som tjenesteytere tilrettelegge for økt brukermedvirkning og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemning? Hvem bestemmer ferien, hvem styrer økonomien, hvem bestemmer fritiden, hvem bestemmer hvor du skal jobbe osv. Gjennom å legge for holdene til rette for etablering av brukerråd i boliger og på arbeidsplasser, bidra til at informasjon gjøres lett-lest og mer tilgjengelig for de som skal bruke informasjonen. Forelesningen tar utgangspunkt i praktiske eksempler fra 20 års erfaring med tilrettelegging for brukerråd og utøvelse av rollen som tilrettelegger og tolk. : - begrepsavklaringer - den nye hjelpevergerollen og samarbeid med pårørende - eksempler på brukerstyring fra Danmark og Sverige - brukerråd i bolig, arbeid og fritid - daglig arbeid med selvbestemmelse Alle som jobber med mennesker med utviklingshemning

13 Kurskatalog for Ridderne AS Autisme - et praktisk blikk e 12 timer (2 dager) Lene Valaker og Rune Sandberg Enkelte personer med diagnosen autisme har uttalt at de føler seg annerledes og at det som er logisk og selvfølgelig for andre, ikke nødvendigvis er det for dem. Foran diagnosen autisme finnes barn, ungdommer og voksne mennesker med vidt forskjellig bakgrunn, behov, interesser, ønsker og drømmer. De har ofte store utfordringer knyttet til kommunikasjon og sosialt samspill som er nøkkel ferdigheter for å kunne påvirke sin egen hverdag og oppnå økt livskvalitet. I hverdagen opplever ofte mennesker med autisme at de ikke forstår eller blir forstått. Autisme er i dag definert som en biologisk betinget utviklingsforstyrrelse som kjennetegnes av tre kjernesymptomer. Kommunikasjonsvansker, sosiale vansker og en repeterende stereotyp atferd. Infantil autisme og Asperger syndrom som er de mest kjente diagnosebenevnelsene innen autismespekteret. - har autisme alltid eksistert? - et historisk tilbakeblikk - hva er autisme? - å leve med diagnosen - forutsetninger for individuell tilrettelegging - forutsetninger for å være en god ledsager / veileder / pårørende - ulike verktøy for individuell tilrettelegging Alle som yter tjenester til mennesker med autisme, eller som er interessert i å lære mer om autisme.

14 Kurskatalog for Ridderne AS Utviklingshemmede og psykiske lidelser - hvordan kan en ved målrettet miljøarbeid forebygge og beskytte mot psykisk sykdom hos utviklingshemmede? 6 timer (1 dag) Anne Gro Innstrand Utviklingshemmede er mer utsatt for psykiske lidelser enn andre. Jo tidligere en går inn og behandler symptomer på psykiske lidelser, medisinsk og miljøterapeutisk, jo bedre effekt av behandling og bedre prognose. En utfordring er at miljøpersonalet mangler henvisningskompetanse og mange innen spesialisthelsetjenesten mangler behandlingskompetanse. Psykiske sykdommer og alvorlige sinnslidelser har vidtrekkende konsekvenser for det miljøterapeutiske samspillet. Hvordan kan en vite om en utviklingshemmet hører stemmer, hallusinerer eller bare innbiller seg ting? Hvordan skal en forholde seg til selvskading som kan skyldes vrangforestillinger? Hvordan kan en forholde seg til uttrykte paranoide forstillinger rettet mot personalet? Hvordan kan en forholde seg til pågående hamstring eller tvangshandlinger? - hvordan kan målrettet miljøarbeid virke forebyggende og beskyttende i forhold til psykiske lidelser? - skillet mellom behandling av symptomer og beskyttende miljøterapeutiske arbeid - mulighet for diskusjon og for å ta opp egne problemstillinger Alle som arbeider med utviklingshemmede

15 Kurskatalog for Ridderne AS Mestring av stress i arbeidslivet - hvordan gi profesjonell kollegastøtte? 6 timer (1 dag) Anne Gro Innstrand Det å arbeide med utviklingshemmede som skader seg selv, som utagerer og skader andre kan gi merbelastninger og stress i arbeidslivet. Kurset vil gi deltagerne innsikt i stressreaksjoner, emosjonelle påkjenninger og hvordan stress påvirker arbeidsmiljøet i en kollegagruppe. Fokus på kurset er hvordan man helt konkret gjennomfører profesjonell kollega støttesamtale slik den er tenkt skal gjennomføres i etterkant av at en medarbeider har vært utsatt for en truende hendelse. Slik kunnskap er viktig for forebygging av stressreaksjoner og kan bidra til å gjøre en personalgruppe gode på å ivareta hverandre. - hvordan gi profesjonell kollegastøtte? - hvordan forebygge stress og utbrenthet? - mestring av akutt stress i arbeidslivet - bevisstgjøring i forhold til etterreaksjoner - personal- og gruppereaksjoner - praktiske råd til rutiner som er anbefalt etter alvorlige hendelser, med hensyn til å ta vare på kollegaer Alle som arbeider med utviklingshemmede

16 Kurskatalog for Ridderne AS Depresjon hos mennesker med utviklingshemning 6 timer Anne Gro Innstrand Mennesker med utviklingshemning er i større grad enn andre utsatt for utvikling av depresjon. Forskning viser at mange utviklingshemmede ikke har fått diagnostisert psykisk lidelse, men går med ubehandlede symptomer. - hvorfor er utviklingshemmede mer utsatt for depresjon enn andre? - hva er symptomene på depresjon hos mennesker med utviklingshemning? - når skal man henvise til spesialisthelsetjenesten?, - hvordan kan man ved målretta miljøarbeid forebygge depresjon og tilrettelegge hverdagen for en som er deprimert?, - er det noe man ikke skal gjøre i miljøarbeidet? Alle som arbeider med utviklingshemmede

17 Kurskatalog for Ridderne AS Sitt pent og spis maten din! - målrettet miljøarbeid og forebygging av spiseforstyrrelser 6 timer (1 dag) Anne Gro Innstrand Daglig blir utviklingshemmede utsatt for korreksjoner ved spisebordet: Ikke hyl mens du spiser!, Sitt fint når du sitter ved bordet!, Ikke ta så stor porsjon med middag!, Ta litt mer grønnsaker!, Nå har du drukket nok saft, drikk vann!... Hverdagskorreksjonene kan være godt ment, men kan ha alvorlige konsekvenser for utvikling av spiseforstyrrelser og emosjonelt stress. Personer med dyp grad av utviklingshemning er spesielt sårbare for utvikling av spisevegring og undervekt som følge av samspillvansker under måltidene. Virkningen av korreksjonene kan føre til overspising utenom måltidene, stjeling av mat eller tap av appetitt og undernæring. Samtidig lider mange utviklingshemmede av overvekt og vansker med å regulere inntak av mat. I miljøarbeidet kan man da bli opptatt av og nettopp hjelpe til med denne reguleringen, med fare for å utøve hverdagstvang og krenkende korreksjoner. - hvilke spiseforstyrrelser er utviklingshemmede mest sårbare for å utvikle? - de viktigste risikofaktorene for utvikling av spiseforstyrrelser hos utviklingshemmede - Hvordan forebygge spisevegring hos mennesker med dyp grad av utviklingshemning? Alle som arbeider med utviklingshemmede

18 Kurskatalog for Ridderne AS Psykoser hos mennesker med utviklingshemning 6 timer (1 dag) Anne Gro Innstrand Mennesker med utviklingshemning er mer utsatt for psykiske lidelser enn andre. Dette gjelder også for alvorlige sinnslidelser som psykoser. Mange utviklings hemmede går lenge med ubehandlede symptomer på psykoser. Når de får behandling innen psykisk helsevern er det ofte kun i form av medisinsk hjelp. Psykoser har vidtrekkende konsekvenser for et miljøterapeutisk samspill og samspill med pårørende. Kurset vektlegger hvordan tilrettelegge for et miljøterapeutisk arbeid som beskytter og demper symptomer på psykose, og ikke minst, gir noen retningslinjer for hva man helst ikke skal gjøre. - gjennomgang av kjennetegn og forståelse for alvorlig sinnslidelse og alvorlig psykose hos utviklingshemmede - hvordan kan man vite om personen hører stemmer, hallusinerer, eller bare innbiller seg ting? - kan symptomene variere fra dag til dag, eller time for time? - hvordan tilrettelegge for et miljøterapeutisk arbeid som beskytter og demper symptomer på psykose? - noen retningslinjer for hva man helst ikke skal gjøre - kan en bli frisk fra en alvorlig sinnslidelse? Alle som arbeider med utviklingshemmede

19 Kurskatalog for Ridderne AS Individuell plan - fra bruker til planeier 6 timer (1 dag) Lars-Ove Nordnes Man kan ikke kalle en plan for en individuell plan dersom hovedpersonen ikke føler eierskap og ansvar for planen og arbeidet med den. Man kan heller ikke lage en Individuell plan (IP) for en person uten omtanke for, og medvirkning fra, personens nettverk. Brukerrepresentant Leif Kåre Fjelde vil representere brukerperspektivet under forelesningen. - hvordan styrke planeier i planarbeidet slik at han/hun opplever seg som eier av planen? - empowerment - hva innebærer begrepet i IP sammenheng? - dialog og samspill som metode - hva kjennetegner ulike nettverk? familie og venner - profesjonelt nettverk - samarbeid med ulike nettverk - ressurser og utfordringer - eksempler fra praksis Kurset har fokus på empowerment og nettverksarbeid i planarbeidet. Koordinatorer av Individuelle planer (IP) innen helse og sosialtjenester eller andre med interesse for temaet

20 Kurskatalog for Ridderne AS Sosialtjenesteloven Kap. 4A - kurs for ekstravakter og ferievikarer 4 timer (dagtid eller kveldstid) Jan Gunnar Berg En del av lovens formål er å hindre at enkelte personer med utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade, men lovens skal også bidra til å forebygge og begrense bruk av tvang og makt. Det vil derfor være av stor betydning at alle som jobber med personer med utviklingshemning har kunnskap om loven og intensjonen med den, samt er i stand til å identifisere situasjoner med bruk av tvang og makt. Ekstravakter og vikarer benyttes i stor grad i tjenestene til utviklingshemmede, i helger, ferier og høytider. Til tross for dette er det en gruppe som lett glemmes når det gjelder opplæring og kursing. - Er alle ansatte i stand til å kjenne igjen situasjoner med tvang? - Kjenner alle ansatte til utfylling av melding om skadeavvergende tiltak? - Kjenner alle ansatte til kravet om at andre løsninger skal være forsøkt før tvang benyttes? - bakgrunn og intensjon med loven - hvem gjelder loven for og hvor gjelder den? - hva er tvang? - vilkår for bruk av tvang - begrepene vesentlig skade og nødsituasjon - melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner - forebygging og andre løsninger Ekstravakter, ferievikarer og andre interesserte som jobber med utviklingshemmede

21 Kurskatalog for Ridderne AS Kontaktinformasjon Ridderne AS ble etablert våren Vi tilbyr opplæring, og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede, til bydeler og kommuner. Vi ønsker både å bidra til bedre levekår for mennesker med utviklingshemming og til at ansatte får økt sin kompetanse. Se gjerne vår hjemmeside for mer informasjon, samt påmelding til nyhetsbrev. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 287, 1301 Sandvika Rådmann Halmrastsvei 18 (3. etasje) 1337 Sandvika Telefon: E-post: Hjemmeside: Mobil - Lars Ole Bolneset: Mobil - Jan Gunnar Berg:

22 Kurskatalog for Ridderne AS e LARS OLE er utdannet Cand. Spes. ped., førskolelærer og M- pedagog (Statens spesiallærerhøgskole, studie med hovedfokus på mennesker med autisme og multifunksjonshemninger). Han har lang erfaring i arbeid med utviklingshemmede, blant annet fra en spesialinstitusjon for mennesker med autisme, som tilrettelegger for Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum, som konsulent i Habiliteringstjenesten i Akershus og som faglig rådgiver i Bærum kommune med hovedfokus på Kap. 4A. Han har erfaring med tilrettelegging av datatekniske hjelpemidler, tidshjelpemidler og kommunikasjonshjelpemidler. Han har jobbet med personer med multifunksjonshemninger i mange år og han har også noe erfaring i arbeidet med døvblinde mennesker med autisme. Lars Ole jobber heltid i Ridderne AS. Lars Ole Bolneset JAN GUNNAR er utdannet vernepleier (-99) og har tidligere jobbet som faglig rådgiver, med spesielt ansvar for utvikling og oppfølging av rutiner og system for arbeidet med Kap. 4A, i Bærum kommune. Han har vært nettverksleder i fylkesmannens faglige nettverk. Han har nærmere 20 års erfaring i arbeid med utviklingshemmede, spesielt brukere med utfordrende atferd. Jan Gunnar er kjent for å formidle komplisert stoff på en lettfattelig og engasjerende måte. Jan Gunnar jobber heltid i Ridderne AS. Jan Gunnar Berg LENE er utdannet vernepleier (-97) med videreutdanning i spesialpedagogikk, veiledning og kognitiv terapi. Hun er ansatt som faglig rådgiver for Bærum kommunale arbeidssentre med ansvar for tilrettelegging av arbeid og aktivitet. Hun har også mange års erfaring med tilrettelegging for barn, ungdom og voksne mennesker med autisme og/eller utviklingshemning. I tillegg er Lene engasjert i faglig råd i Autismeforeningen i Norge. Lene Valaker

23 Kurskatalog for Ridderne AS RUNE er utdannet vernepleier (-94) med videreutdanning i psykisk helsearbeid og grunnfag idrett. Han er ansatt som prosjektleder i Asker kommune med ansvar for å koordinere bygging av boliger til personer med utviklingshemming/autisme. Han har tidligere jobbet som fagkonsulent og tjenesteleder med ansvar for tilrettelegging hjemme hos voksne mennesker med autisme / utviklingshemning. Styremedlem i Autismeforeningen, fylkeslaget i Akershus. Rune har selv en sønn med Autismespekterdiagnose. Rune Sandberg ANNE GRO er spesialist i klinisk psykologi/habilitering med privatpraksis i Bergen. Hun har lang erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. Fokus i arbeidet har i alle år vært utviklingshemmede med psykiske lidelser og habilitering. Anne Gro er kjent for å være en engasjerende foreleser, med mange praktiske og konkrete råd. Anne Gro Innstrand Lars-Ove Nordnes LARS-OVE er utdannet vernepleier, veileder og familieterapeut. Han er ansatt som faglig rådgiver i Bærum kommune. For tiden arbeider han i koordinerende enhet (KE). Enheten arbeider med koordinering av tjenester på tvers av etater og nivåer. KE har spesielt ansvar på systemnivå i forhold til individuelle planer, og har også ansvar for opplæring og veiledning til ansatte og brukere av individuelle planer. Lars-Ove arbeider mye med brukermedvirkning og er tilrettelegger for Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum (RGB) Han har, sammen med bruker, holdt en rekke foredrag om selvbestemmelse og brukermedvirkning. Dette har vært i regi av Samordningsrådet (SOR), fylkeskommuner og kommuner.

24 Kurskatalog for Ridderne AS Opplæring/kurs - Veiledning - Rådgivning - Observasjon - Temadager - Seminarledelse - Undervisningsmateriell

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Vinterlys konferansen 11.02.2015 v/seniorrådgiver Gunn Elise Mathisen

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

landskonferanse 2008 velkommen for høgskolegrupper sted:!!!! quality airport hotell, stavanger (sola) dato:!!!!

landskonferanse 2008 velkommen for høgskolegrupper sted:!!!! quality airport hotell, stavanger (sola) dato:!!!! landskonferanse 2008 sted:!!!! quality airport hotell, stavanger (sola) dato:!!!! 29.09-30.09 2008 konferansens konsept:! det nære språket - mennesket som ressurs arrangør:!!! Fagforbundet avd 281 Sandnes,

Detaljer

SKOLEN HAR SVÆRT BEGRENSEDE PARKERINGSMULIGHETER OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. K

SKOLEN HAR SVÆRT BEGRENSEDE PARKERINGSMULIGHETER OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. K NORDVOLLKURSENE Høsten 2015 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 www.nordvoll.gs.oslo.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter Nordvoll

Detaljer

Lier kommune Rådgivingsenheten

Lier kommune Rådgivingsenheten LL Lier kommune Rådgivingsenheten Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref: ELSO/2012/5802/F00 Deres ref: Lier 16.11.2012 Høring Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i

Detaljer

Pådriver for fag-og tjenesteutvikling Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever,

Pådriver for fag-og tjenesteutvikling Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, Vestfold Sandefjord kommune Pådriver for fag-og tjenesteutvikling Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte. Tilrettelegge

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1 HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR Kap 1 Tema: Om habilitering og rehabilitering Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst

Detaljer

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp?

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Elena Selvåg 2014 Historie 1, Ole Ole, 46 år, har mye ufrivillige bevegeser, moderate svelgvansker, perioder med mye oppkast. Tett oppfølging fra hjemmesykepleier,

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Rettsikkerhet for personer med psykisk utviklingshemning - KHOL 9

Rettsikkerhet for personer med psykisk utviklingshemning - KHOL 9 Rettsikkerhet for personer med psykisk utviklingshemning - KHOL 9 Formål ( 9-1). Å hindre at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for betydelig skade Å forebygge og begrense

Detaljer

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Kari Storhaug spesialtannlege Dr.odont. 20. september 2013 Hva kan være et klinisk etisk problem? Når man vet hva som er riktig men ytre

Detaljer

Veileder for utfylling av

Veileder for utfylling av Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen.

Detaljer

Retten til å gjøre dårlige valg Selvbestemmelse, verdighet og omsorgsansvar

Retten til å gjøre dårlige valg Selvbestemmelse, verdighet og omsorgsansvar Jan Fridthjof Bernt Retten til å gjøre dårlige valg Selvbestemmelse, verdighet og omsorgsansvar Foredrag på SOR-konferanse Likhet for loven? Om rettssikkerhet for utviklingshemmede Bergen 25. oktober 2011

Detaljer

Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010. Lars Helge Myrset

Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010. Lars Helge Myrset Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010 Lars Helge Myrset Etikkprosjektet i Stavanger kommune Pilotprosjekt ved Bergåstjern og Tasta sykehjem. Kartlegging. Spørreundersøkelse h 2008 og v 2010. Har

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

Påmelding: Påmeldingen er bindende og gjøres elektronisk på våre nettsider https://nordvoll.osloskolen.no/veiledning-og-kurs/kurs/kurs/

Påmelding: Påmeldingen er bindende og gjøres elektronisk på våre nettsider https://nordvoll.osloskolen.no/veiledning-og-kurs/kurs/kurs/ Nordvollkursene Våren 2016 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 https://nordvoll.osloskolen.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter

Detaljer

Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010

Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010 Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010 Problemstillinger i forhold til henvisninger - ulike lovverk Berit Herlofsen Juridisk avdeling Helse Sør-Øst RHF Aktuelle spørsmål/sjekkliste

Detaljer

Rettssikkerhet ved tvang og makt overfor personer med utviklingshemming lovregler og rundskriv

Rettssikkerhet ved tvang og makt overfor personer med utviklingshemming lovregler og rundskriv Rettssikkerhet ved tvang og makt overfor personer med utviklingshemming lovregler og rundskriv Bodø, 28. oktober 2013 Kjersti Hillestad Hoff Ann-Kristin Wassvik Plan for innlegget Generelt om rundskrivrevisjonen

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven 9-4 Krav til forebygging

Helse- og omsorgstjenesteloven 9-4 Krav til forebygging 1 Helse- og omsorgstjenesteloven 9-4 Krav til forebygging Kommunen plikter å sørge for at forholdene legges til rette for minst mulig bruk av tvang og makt. 2 Tilretteleggingen skal være i overensstemmelse

Detaljer

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Glemmen sykehjem USH Østfold Fredrikstad kommune ca 70 000 innbyggere Glemmen sykehjem

Detaljer

FYLKESLEGENS TIME. Erfaringer fra tilsynsmyndigheten Samtykkekompetanse vurdering og formulering Fylkeslege Pål Iden 15.09.2015

FYLKESLEGENS TIME. Erfaringer fra tilsynsmyndigheten Samtykkekompetanse vurdering og formulering Fylkeslege Pål Iden 15.09.2015 FYLKESLEGENS TIME Erfaringer fra tilsynsmyndigheten Samtykkekompetanse vurdering og formulering Fylkeslege Pål Iden 15.09.2015 1 Fylkeslegens time Litt om samtykke, generelt Samtykkekompetansevurdering

Detaljer

Individuell plan (IP)

Individuell plan (IP) Individuell plan (IP) Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinator Angelmans syndrom Lise Beate Hoxmark Rådgiver/sosionom Frambu, 7. april 2014 Individuell plan Mål med IP Pasient

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland Bildebredden må være 23,4cm Pasrl. 4-1 Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Utviklingshemming og psykisk helse

Utviklingshemming og psykisk helse Utviklingshemming og psykisk helse Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Utviklingshemming og psykisk helse Jarle Eknes (red.) Universitetsforlaget 520 sider kr 398,- www.habil.net Innledning &

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Gir helsepersonell adgang til å yte

Detaljer

SKOLEN ER I EN OMBYGNINGSFASE OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT.

SKOLEN ER I EN OMBYGNINGSFASE OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. NORDVOLLKURSENE Våren 2015 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 www.nordvoll.gs.oslo.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter Nordvoll

Detaljer

De gode eksemplene. samarbeid med kommunene. Sjefpsykolog John Petter Mykletun:

De gode eksemplene. samarbeid med kommunene. Sjefpsykolog John Petter Mykletun: Sjefpsykolog John Petter Mykletun: De gode eksemplene samarbeid med kommunene John Petter Mykletun, sjefpsykolog, Sykehuset Buskerud TEKST: BENTE N. OWREN FOTO: THOMAS OWREN Regionalt senter for psykisk

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Kapittel 4A i et barneperspektiv

Kapittel 4A i et barneperspektiv Kapittel 4A i et barneperspektiv Hva er barneoppdragelse og hvor går grensen mot tiltak etter sosialtjenstelovens kapittel 4A Kurs Kristiansand 03.06.09. HABU Tverrfaglig utredning og oppfølging av barn

Detaljer

LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, KAPITTEL 9

LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, KAPITTEL 9 MIUH, Årsmøtet 27.oktober 2013 LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, KAPITTEL 9 Nils Olav Aanonsen avdelingsleder Avdeling for nevrohabilitering OUS Formål KHOL Kapittel 9-1 Hindre at personer med

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING HØRINGSNOTAT FRA STIFTELSEN RADARVEIEN, STIFTELSEN HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER OG STIFTELSEN RAGNA RINGDALS DAGSENTER LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING INNLEDNING OM HØRINGSNOTATET

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A

Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A 1. INNLEDNING Enkelte pasienter er ikke i stand til å vurdere

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Psykisk helse og utviklingshemming

Psykisk helse og utviklingshemming Regional Fagkonferanse 27.november 2015 Psykiske lidelser og utfordrende atferd «Mitt livs ABC» Psykisk helse og utviklingshemming Lise Øverland, Psykiatrisksykepleier, MSc, Prosjektleder Aldring og helse

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Trondheim kommune Omsorgstrappa Hjemmetjenester 4 bydeler Helsehus

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr. Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser

Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr. Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser Målgruppe Ansatte i kommuner og andre virksomheter som har fullført og bestått

Detaljer

Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl. Overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital

Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl. Overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl Overlege, St. Olavs Hospital Ulike rettsgrunnlag for å kunne yte helsehjelp 1. Eget samtykke som baseres på samtykkekompetanse (Pasient og brukerrettighetsloven) 2.

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn Figur side 317 Psykiske problemer Fysiske plager/ sykdom Psykiske problemer og fysiske plager eller sykdom henger sammen. Figur side 323 Fysisk aktivitet Fysisk virkning Velvære, avspennning Forebygger/reduserer

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

Hva sier lovverket om Velferdsteknologi Lasse Svenstrup Andersen, Fylkesmannen i Aust-Agder

Hva sier lovverket om Velferdsteknologi Lasse Svenstrup Andersen, Fylkesmannen i Aust-Agder Hva sier lovverket om Velferdsteknologi Lasse Svenstrup Andersen, Fylkesmannen i Aust-Agder Hva er VFT? Nytt begrep Nye muligheter. Nye lovregler fra 1.9.2013- Teknologi som kan bidra til økt trygghet,

Detaljer

Psykoser hos mennesker med utviklingshemming

Psykoser hos mennesker med utviklingshemming Psykoser hos mennesker med utviklingshemming NAFO, 2009 Foreleser: Anne Gro Innstrand Spesialist i klinisk psykologi/habilitering Tilknyttet: Ridderne, Oslo medisinske senter og Engen psykologsenter. Stress-sårbarhetsmodellen

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vestre Viken helseområde 2016 2022

Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vestre Viken helseområde 2016 2022 Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og i Vestre Viken helseområde 2016 2022 Samarbeidsområder i Vestre Viken helseområde: Side 1 av 8 1. Bakgrunn og

Detaljer

Kommunereformen: konsekvenser og utfordringer for habilitering i spesialisthelsetjenesten

Kommunereformen: konsekvenser og utfordringer for habilitering i spesialisthelsetjenesten Kommunereformen: konsekvenser og utfordringer for habilitering i spesialisthelsetjenesten Til Nasjonal ledersamling i Molde 240915 Avd. overlege Avd. for nevrohabilitering Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG OMSORGSLOVGIVNINGEN - VERGENS ROLLE Seniorrådgiver Hans D. Reppen, 22.06.2016 Innledning Bruk av tvang og makt må ha hjemmel i lov, og kan først utøves etter at vedtak eller

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Hensikt og omfang Rutiner for avdekking og håndtering av seksuelle

Detaljer

Innhold. Del 1 - Utviklingshemning

Innhold. Del 1 - Utviklingshemning 7 Innhold Del 1 - Utviklingshemning Kapittel 1 Frode Kibsgaard Larsen og Elisabeth Wigaard En god aldringsprosess... 16 Modeller for god aldring... 17 Tiltak for å oppnå god aldring... 18 Bokens oppbygging...

Detaljer

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter - Stiftelsen Nordre Aasen - Kapellveien habiliteringssenter juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter Hvem er vi? Stiftelsen Nordre Aasen Oslo Universitetssykehus avd. Ullevål,

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse

Somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse Somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Turnuskurs 12.november 2014 Anne Tove Sivertsen Juridisk rådgiver fmtrats@fylkesmannen.no Gunn Elise

Detaljer

Styring av tjenester til personer med utviklingshemming. Thore Ottershagen Sørum Kommune

Styring av tjenester til personer med utviklingshemming. Thore Ottershagen Sørum Kommune Styring av tjenester til personer med utviklingshemming Thore Ottershagen Sørum Kommune Organisering Overordnet faglig ansvarlig; Kommunalsjef Omsorg og Velferd Delegert ansvar Virksomhetsleder bo- og

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Å møte personer med demens... 13 Kari Lislerud Smebye. Kapittel 2 Hva er demens?... 27 Anne Marie Mork Rokstad

Innhold. Kapittel 1 Å møte personer med demens... 13 Kari Lislerud Smebye. Kapittel 2 Hva er demens?... 27 Anne Marie Mork Rokstad Innhold Kapittel 1 Å møte personer med demens........................ 13 Kari Lislerud Smebye Hensikten med boka................................... 13 Kunnskapsbasert praksis...............................

Detaljer

1. Personopplysninger

1. Personopplysninger KOMMUNE / BYDEL: Unntatt fra offentlighet: Offl 13, jf helse- og omsorgstjenesteloven 12-1 VEDTAK OM TVANG OG MAKT ETTER LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 9-5 TREDJE LEDD BOKSTAVENE B OG C Dersom

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

SUMO rapporten. kort fortalt BODØ 28.10.13

SUMO rapporten. kort fortalt BODØ 28.10.13 SUMO rapporten kort fortalt BODØ 28.10.13 Europarådsrapporten peker på følgende risikofaktorer: En offentlighet preget av fiendtlighet eller likegyldighet overfor mennesker som er synlig annerledes Institusjonsomsorg,

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisnigssykehjemmet

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisnigssykehjemmet Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisnigssykehjemmet Anny S. Kvelland Liv Heddeland Berit Westbye Janne Lossius Mette B. Nilsen Opplæringspakke-rehabilitering

Detaljer

Hva lærer man på tolkebrukerkurs?

Hva lærer man på tolkebrukerkurs? Hva lærer man på tolkebrukerkurs? Offentlige tjenester på hundre språk? Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013. Grand hotel, Oslo Tatjana Radanović Felberg Førsteamanuensis

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

INNSPILL TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

INNSPILL TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET THOMAS OWREN OG SØLVI LINDE, VERNEPLEIERUTDANNINGEN, HØGSKOLEN I BERGEN: INNSPILL TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET ANGÅENDE KVALIFIKASJONSMÅL FOR VERNEPLEIERE Innledning Vi oppfatter at vernepleiere har en viktig

Detaljer

1. Personopplysninger.

1. Personopplysninger. Kommune: Unntatt fra offentlighet: Offl 13, jf fvl. 13 VEDTAK SOM INNEBÆRER BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR ENKELTE PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 9-5

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Spiseforstyrrelser. Eating disorder BOKMÅL

Spiseforstyrrelser. Eating disorder BOKMÅL Spiseforstyrrelser Eating disorder BOKMÅL Hva er en spiseforstyrrelse? Tre typer spiseforstyrrelser Går tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt ut over livskvaliteten og hverdagen

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

1. Personopplysninger.

1. Personopplysninger. Kommune: Unntatt fra offentlighet: Offl 13, jf fvl. 13 VEDTAK SOM INNEBÆRER BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR ENKELTE PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 9-5

Detaljer

Vdr. lovanvendelse ved bruk av epilepsialarmen overfor psykisk utviklingshemmede

Vdr. lovanvendelse ved bruk av epilepsialarmen overfor psykisk utviklingshemmede Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: SKU Vår ref.: 09/5713 Dato: 19.10.2009 Vdr. lovanvendelse ved bruk av epilepsialarmen overfor psykisk utviklingshemmede Det vises

Detaljer

Vurdering av samtykkekompetanse -fagdag i regi av fylkesmannen 10.04.15. Psykologspesialist Ingfrid Oppistov Lien Habiliteringstenesten for vaksne

Vurdering av samtykkekompetanse -fagdag i regi av fylkesmannen 10.04.15. Psykologspesialist Ingfrid Oppistov Lien Habiliteringstenesten for vaksne Vurdering av samtykkekompetanse -fagdag i regi av fylkesmannen 10.04.15 Psykologspesialist Ingfrid Oppistov Lien Habiliteringstenesten for vaksne VURDERING AV SAMTYKKEKOMPETANSE Kari er 45 år. Ho bur i

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer