Helse- og omsorgsdepartementet. Statsråd Jonas Gahr Støre. Ny Folkehelsemelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og omsorgsdepartementet. Statsråd Jonas Gahr Støre. Ny Folkehelsemelding"

Transkript

1 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd Jonas Gahr Støre Ny Folkehelsemelding Norske Kvinners Sanitetsforening takker for muligheten til å sende innspill i arbeidet med ny folkehelsemelding og viser til spørsmålene fremsatt i samrådsmøtet fredag 16.november: Hva er de viktigste strategiske grepene vi bør ta for å fremme befolkningens helse, slik din organisasjon ser det? Hvilke virkemidler kan vi benytte eller utnytte bedre og hvordan? 1. Strategisk grep for å fremme befolkningens helse 1.1. Vold mot kvinner et folkehelseproblem Helseministeren vektla i samrådsmøtet den 16.november, at folkehelsens utfordringer også må sees i en internasjonal ramme. Norske Kvinners Sanitetsforening påpeker derfor på behovet av at vold mot kvinner må inngå som område og tema i den nye folkehelsemeldingen, fordi vold mot kvinner er et folkehelseproblem Bakgrunn Verdensbanken beskriver vold mot kvinner som så omfattende at det utgjør en global helsetrussel på linje på HIV/AIDS og kreft. I FNs befolkningsrapport år 2000 kommer det frem at hver fjerde kvinne i verden utsettes for vold i eget hjem og 19 % av kvinners helseplager og skader i industriland er på grunn av menns vold. Dette synliggjør til fulle det store samfunnsproblemet som vold mot kvinner utgjør i global sammenheng. Vold og overgrep mot kvinner skjer i alle samfunn og i alle samfunnslag, og sammenhengen mellom vold, overgrep og andre alvorlige livsbelastninger og helse er svært godt dokumentert. I 2012 er Norge igjen kåret til verdens beste land å bo i. Men det gjelder dessverre ikke for alle. Vi bor i et fredelig land, men mange kvinner og barn opplever ikke fred i sitt eget hjem. Undersøkelser viser at kvinner som lever i voldelige forhold har dårligere livskvalitet enn soldater i krig (Alsaker 2004). Kvinner har oftere selvmordstanker, er deprimerte, har posttraumatisk stress og andre stress symptomer. De fysiske og psykiske konsekvensene av vold hindrer kvinners fulle deltakelse i samfunnet. Dette har igjen samfunnsmessige konsekvenser og utgjør et 1

2 direkte hinder for et lands politiske og demokratiske utvikling. I tillegg medfører volden både den utsatte og samfunnet store økonomiske kostnader innenfor helse (psykisk og fysisk) innenfor arbeidslivet (sykemeldinger), kostnader for politiet, rettssystemet etc. I FNs kvinnekommisjon artikkel 5 (a) heter det: Konvensjonspartene skal treffe egnede tiltak for å endre menns og kvinners sosiale og kulturelle adferdsmønstre med sikte på å avskaffe fordommer og skikk og bruk og all annen praksis som bygger på forestillingen om at det ene kjønn er mer eller mindre verd enn det andre, eller på stereotype roller for menn og kvinner. På FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995 sluttet Norge seg til en Platform for action. Handlingsplanen erkjenner at vold mot kvinner er et uttrykk for ulike maktforhold mellom kjønnene, noe som er et stort hinder for likestilling. Under en høring om likestilling i regi av FNs kvinnekomité i Genève i februar i år uttrykte komiteen stor bekymring for omfanget av kjønnsbasert vold og søkelyset ble bl.a satt på Norge vedr. manglende oppfølging i voldtektssaker og om norsk lovgivning er i samsvar med internasjonale menneskerettigheter. Kvinner blir undertrykt, mishandlet og drept fordi de er kvinner. Kvinner blir holdt nede, voldtatt av sine egne ektemenn, opplever uutholdelige smerter, og lever et liv i tortur. Noen kvinner er ekstra sårbare for å bli utsatt for vold og overgrep. Dette er for eksempel små jenter, kvinner med minoritetsbakgrunn, funksjonshemmede og eldre. I tillegg til volden opplever kvinner og ikke å bli trodd, og de fleste anmeldelser blir henlagt. En undersøkelse nylig gjennomført på oppdrag fra DIXI viser at det fortsatt er en holdning om at kvinnen har seg selv å takke om hun blir voldtatt dersom hun er påvirket av alkohol og er lettkledd. Rapporten viser også at det store flertall av voldtekter begås av bekjente, nære venner og familie - og at det nærmest er risikofritt å voldta. En rapport om menns vold mot kvinner; Hvem bryr seg fra 2007, gjennomført av Amnesty og Reform viser noe av det samme. Der kommer det frem at annenhver mann mener en kvinne er helt eller delvis ansvarlig for å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep dersom hun flørter åpenlyst. I perioden ble 166 kvinner drept i Norge. 79 av disse (48 %) ble drept av sin partner eller tidligere partner. Det som skjer innenfor husets fire vegger blir ofte sett på som et privat anliggende. Men vold mot kvinner er ikke det. Det rammer hele samfunnet - og ikke minst: Barn som er vitne til at mor blir slått og trakassert blir selvfølgelig preget av en slik oppvekst. I Norge har vi ikke maktet å løse dette store samfunnsproblemet. Dette til tross for mye fokus på situasjonen, mange handlingsplaner og utredninger. Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten frykt for eller erfaring med vold. Det er samfunnets ansvar å bidra til å forebygge vold og overgrep både på gaten, arbeidsplassen og i hjemmet. Det må skapes en innstilling om at ekte menn slår ikke. Denne innstillingen må føre til handlingsendring om vi skal ivareta de forpliktelser Norge har tatt på seg i forhold til FN, og gjøre Norge til et tryggere land å bo i for kvinner. Vi må våge å se virkeligheten slik den er, og handle deretter. 2

3 N.K.S. mener at vold mot kvinner er et folkehelseproblem og må inngå som område og tema i den nye folkehelsemeldingen. For God folkehelse er resultat av gode samfunnsforhold. Norske Kvinners Sanitetsforening har følgende forslag til virkemidler som kan benyttes og utnyttes bedre: 2. Hvilke virkemidler kan vi benytte? 2.1. Omfang og samfunnsøkonomiske kostnader må tydeliggjøres som grunnlag for tiltak Omfang Til tross for at vold og overgrep har svært negative konsekvenser for helse og livsbetingelser, særlig for kvinner, vet vi lite om forekomsten i den norske befolkning. Mange utenlandske studier kartlegger vold og overgrep, risikofaktorer, og sammenhenger med helseforhold. Men vold mot kvinner og vold i nære relasjoner studeres ofte som del av vold i et bredere perspektiv, og ikke alle skiller klart mellom vold i nære relasjoner og andre former for vold. Dette har bl.a. med ulike forståelse og definisjoner på vold å gjøre. Omfanget av vold varierer også mye mellom land og over tid. Forekomsten av vold, eller på hvilken måte volden fordeler seg i befolkningen, kan derfor ikke uten videre generaliseres fra forskning i andre land til å gjelde Norge. I Norge er det kun utført to nasjonalt representative undersøkelser av omfanget av vold mot voksne som i ulik grad fokuserer på vold i nære relasjoner. Regjeringen peker i sin handlingsplan mot vold i nære relasjoner ( ) på behovet for mer kunnskap, og Justisdepartementet har gitt NKVTS i oppdrag å utføre en omfangsundersøkelse hos 2000 menn, 2000 kvinner og 2000 ungdommer. Omfangsundersøkelsen vil inkludere en bred kartlegging av vold og overgrep mot kvinner, menn og ungdom i Norge på befolkningsnivå, identifisere konsekvenser av volden, og kartlegge bruken av hjelpetiltak og helsetjenester. N.K.S. fullfinansierer en dr.gradsstipendiatstilling som inngår som et ledd av denne delen av omfangsundersøkelsen som skal beregne forekomst av vold i nære relasjoner hos norske kvinner. I dette dr.gradsarbeidet vil det: undersøkes hvilke aspekter av volds- og overgrepshendelsene som gir størst helserisiko. fokuseres på hvorvidt kvinner i høyere grad enn menn får helseproblemer i etterkant av traumatisering, og eventuelle årsaker til dette, deriblant grad av skam- og skyldfølelse. N.K.S. oppfatter det er viktig å vektlegge behovet for forskning både hva gjelder omfang, årsaker, konsekvenser og samfunnsmessige og økonomiske kostnader av vold i nære relasjoner, satt inn i en egen kulturell forståelse. Slik kan man øke bevissthet om problemet og identifisere tiltak i sterkere grad og ikke minst kunne gå i 3

4 dybden hva gjelder forståelse både av risiko, og utvikling av juridisk rammeverk, rettsapparat og ikke minst tiltak og intervensjoner innenfor egen kulturell forståelse og land. I tillegg til å øke forståelsen av hvordan slike hendelser påvirker helse, vil omfangsundersøkelsens brede perspektiv på vold og overgrep, både i barndom og voksen alder, være et viktig bidrag til å forstå sammenhengen mellom vold, overgrep, andre alvorlige livsbelastninger og helse hos barn, menn og kvinner i Norge. Med det nasjonalt representative utvalget vil det mest sannsynlig kunne generaliseres funnene til å gjelde barn, menn og kvinner generelt i Norge. Arbeidet vil også identifisere potensielle risikofaktorer og konsekvenser. Dette vil kunne legge grunnlaget for å kunne iverksette bedre og mer målrettede forebyggingsstrategier og for å kunne planlegge tilstrekkelige tiltak for de som utsettes. Funnene vil også gi informasjon om hvem som er utsatt for vold og ikke oppsøker hjelpeapparatet. Forståelse av betydningen av sosial respons vil også gi informasjon om hvordan hjelpeapparat og pårørende best kan møte utsatte. N.K.S. ber om at den planlagte gjennomføringen av en nasjonal omfangsundersøkelse om vold i nære relasjoner igangsettes Samfunnsøkonomi Også EU vektlegger behovet for forskning både hva gjelder omfang, årsaker, konsekvenser og samfunnsmessige og økonomiske kostnader av vold i nære relasjoner, satt inn i en egen kulturell forståelse. Slik kan man øke bevissthet om problemet og identifisere tiltak i sterkere grad og ikke minst kunne gå i dybden hva gjelder forståelse både av risiko og utvikling av juridisk rammeverk, rettsapparat og ikke minst tiltak og intervensjoner innenfor egne kulturell forståelse og land. En nasjonal representativ undersøkelse av menns vold mot kvinner i nære relasjoner vil ikke bare gi sikrere kunnskap om omfanget av slik vold, den vil også gjøre det mulig å beregne kostnadene forbundet med denne type vold. Dette etterlyses allerede i NOU en fra Menns vold mot kvinner er et kompleks samfunnsproblem som hvert år fører med seg tap og kostnader i form av skader, nedsatt livskvalitet og i verste fall dødsfall. Disse tapene og kostnadene rammer i første rekke kvinnen, men samfunnet rammes også. Formålet med å beregne de samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til vold mot kvinner er flere. For det første er det en måte å få synliggjort virkningene av volden. Hvor mye koster vold mot kvinner samfunnet? Bevisstgjøring om voldens samfunnsøkonomiske kostnader kan gi større forståelse for voldens alvor. Økonomiske beregninger av kostnader som blir viktige premisser for politiske prioriteringer, og gir beslutningstakere et bedre grunnlag for sine disponeringer. NOU 2003, viser til at områder hvor det ikke foreligger beregninger av slike kostnader kan lett bli usynliggjort eller nedprioritert. Et annet formål er å undersøke kostnader forbundet med varige mén som følge av vold. Varige mén påvirker voldsofrenes livssituasjon og kan over tid medføre betydelige kostnader. Liknende undersøkelser og beregninger er blitt gjort for 4

5 kostnadene forbundet med skader etter trafikkulykker. (Velferdstap ved trafikkulykker, Rapport 0092/1991, Transportøkonomisk Institutt). Beregning av slike kostnader kan gi incitament til å iverksette også forebyggende tiltak. Et siste viktig formål med å beregne de samfunnsøkonomiske kostnadene forbundet med vold mot kvinner er mer målrettet og treffsikker ressursbruk fra det offentlige. Bevisstgjøring knyttet til hvor kostnader kanaliseres, bidrar til å avdekke heldige eller mindre heldige prioriteringer og reduserer risikoen for utilsiktede konsekvenser. Det vil være viktig å fokusere på samtlige kostnader, de som er målbare, men også kostnader som ikke er kvantifiserbare på samme måte. Eksempler på synlige kostnader av vold mot kvinner er kostnader ved hjelp på krisesentre, kostnader ved politianmeldelse, kostnader ved å sette en voldsutøver i fengsel osv. Eksempler på skjulte kostnader er kostnader ved lege/tannlegebehandling hvor pasienten ikke oppgir at hun har vært utsatt for vold. Målbare kostnader er kostnader ved en type virksomhet eller behandling som det kan settes markedsverdi på er: Utgifter til krisesenter Medisinsk behandling Utgifter ved fengsling av voldsutøver Domstolsutgifter ved rettssak Omplassering til annen bolig/hjem Omplassering av barn (barnehjem, fosterhjem) Familieterapi Terapi Tapte skatteinntekter Tapt lønnservervelse ved langtidsskade (ikke rett til sykepenger etter 1 år) Sykepenger, attføring eller uførepensjon Kostnad ved opplæring Frivillig virksomhet og ikke-offentlig virksomhet Ved bortfall av arbeidstakere grunnet skade eller fengselsopphold, kan arbeidsgiver selvfølgelig ansette en ny til å produsere det voldsofferet eller voldsutøveren produserte. Dette fører likevel med seg kostnader. Den nyansatte vil under opplæringsperioden ikke kunne produsere like mye som en som er opplært, og arbeidsgiveren taper dermed produksjon. Kostnadene for arbeidsgiveren blir større jo mer opplæring en erstatter trenger. I tillegg får arbeidsgiveren ekstra kostnader i form av arbeidsgiveravgift ved å ansette en ny. De ikke-målbare kostnadene er viktig del av kostnadene forbundet med vold mot kvinner, i et folkehelseperspektiv og det er derfor viktig at de ikke-målbare kostnadene inkluderes til eksempel i en studie av kostnadene forbundet med vold mot kvinner. Følgende ikke-målbare kostnader bør inkluderes i en norsk undersøkelse/studie: 5

6 Tapt livskvalitet (både for offer, overgriper og barn) Tapt human-kapital (offer, overgriper og barn) Tapte utdanningsmuligheter (offer, overgriper og barn) Med human kapital menes menneskers kunnskaper som bidrar til produktiv aktivitet. Dette er kunnskaper som tilegnes gjennom utdanning og opplæring. Ved hjelp av human-kapitalen kan det estimeres potensielle produksjonstap som en konsekvens av at kvinner som er blitt utsatt for vold blir sykemeldt, eller i noen tilfeller dør som følge av volden de er blitt utsatt for. At kvinnene ikke får bidratt med produksjon i samfunnet og brukt den humankapitalen de har opparbeidet seg i løpet av livet, blir altså et tap for samfunnet som helhet. Tilsvarende gjelder for voldsutøveren som havner i fengsel. Det er ikke foreslått i NOU 2003, hvilke beregningsmåter som vil være aktuelle for å beregne de samfunnsøkonomiske kostnadene ved vold mot kvinner i nære relasjoner. Her nevnes kun kort at både gjennomsnitt og andel av totalkostnader kan være aktuelle beregningsmåter for de målbare kostnadene, mens bruk av kostnytte analyser kan være aktuelle for å beregne de ikke-målbare kostnadene. N.K.S. ber om at den planlagte undersøkelsen av de samfunnsøkonomiske kostnadene av volden igangsettes Dokumentasjon av voldsskader Verdens Helseorganisasjon mener at dokumentasjon av voldsskader er første steg i retning voldsforebygging. Ved å identifisere kjønnsforskjeller med tanke på anatomiske skademønstre, type vold, åsted, skademønstre, antall skader, relasjon til gjerningsperson, samt å identifisere sårbarhetsfaktorer hos kvinner utsatt for vold, skapes offentlig oppmerksomhet og økt bevissthet rundt temaet. Ettersom det er en økende voldstendens i samfunnet generelt er det også allmennyttig å kartlegge slike skader for å sette fokus på voldsforbyggende tiltak. Dokumentasjon av voldsskader kan brukes for å sannsynliggjøre senskader og dødelighet. Senskader kan forekomme både i fysisk og psykisk form, og gi betydelig redusert livskvalitet. Kartlegging av typiske skademønstre kan også gjøre det lettere for helsepersonell og offentlig støtteapparat å identifisere voldsutsatte kvinner. N.K.S. ønsker at det igangsettes et arbeid som dokumenterer forekomsten av og type voldsskader, med spesielt fokus på vold mot kvinner og vold i hjemmet, og som kartlegger sårbarhetsfaktorer 2.3. Krisesentertilbudet I artikkel 23 i Europarådskonvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner skal det treffes de tiltak som er nødvendige for å opprette et tilstrekkelig antall hensiktsmessige og lett tilgjengelige krisesentre som 6

7 kan gi husvære til ofrene, og særlig til kvinner og deres barn, og for å hjelpe dem på en proaktiv måte. N.K.S. er svært positiv til innføringen av Krisesenterloven av 1. januar Likevel synes ikke denne loven å ha den positive innvirkningen for voldsutsatte kvinner, slik vi hadde håpet. En av de viktigste årsakene er endringen i finansieringsordningen. Nå har hver enkelt kommune fått alt økonomisk ansvar for å gi voldsutsatte et tilbud om hjelp. Dette medfører konkurranse om andre lovpålagte tiltak i kommunene. Omleggingen av finansieringsform har derfor ført til at de fleste krisesentrene i landet har fått signaler om nedskjæring i budsjettene, og vi ser hvordan de voldsutsatte taper kampen om budsjettpenger. Noen Krisesentre er allerede nedlagt. Dette medfører bl.a. at voldsutsatte kvinner og barn får lengre reisevei for å få hjelp og beskyttelse de har krav på. En forutsigbar og stabil økonomi er nødvendig for krisesentrene mener N.K.S Familievoldskoordinator Mange voldsutsatte har et komplekst og stort hjelpebehov, særlig nyankomne kvinner med minoritetsbakgrunn. Kommunene er gjennom Krisesenterloven 4 pålagt å tilby en helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet. N.K.S. vektlegger at det må opprettes tverrfaglige tiltak rettet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i hver kommune, og hver kommune bør derfor ha en egen kommunal familievoldskoordinator. Den største andelen av voldshendelser, derunder drap, foretas av personer som på forhånd ikke vurderes til å være i høyrisikosonen for vold, og det er tilnærmet umulig å forutse hvem som kommer til å drepe vektlegges det i NOU Tiltak mot den generelle befolkningen bør derfor prioriteres. Slike primærforebyggende tiltak vil generelt ha større preventiv betydning for antall voldshendelser, og dermed drap, enn sekundærforebyggende individrettede tiltak. Men en familievoldskoordinatoren bør også kunne arbeide med enkeltsaker i tillegg til forebyggende arbeid og sikre koordinering av offentlige tjenester Handlingsplaner og kompetanseheving N.K.S. foreslår at det bør utarbeides kommunale/interkommunale handlingsplaner for arbeid med vold mot kvinner. I handlingsplanen bør det også legges opp til en utredning på hvilke behov de voldsutsatte trenger i en reetableringsfase. Hver kommune må ha en egen helseprofil, og føre sin egen statistikk over vold mot kvinner. I tråd med artikkel 18 i Europarådkonvensjonen, foreslår N.K.S. at dette arbeidet skal være basert på et kjønnsperspektiv i forståelsen av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og fokusere på menneskerettighetene og offerets sikkerhet. Det trengs en kompetanseøkning blant helsepersonell i hvordan de skal avdekke voldssaker og snakke om problemet med sine pasienter. Det er også viktig at helsevesenet tar en sentral rolle i forhold til å gi informasjon og veiledning i forhold til hva man skal gjøre og hvor en kan henvende seg hvis en blir utsatt for vold. En forutsetning for og lykkes er også at det i større grad blir et tverrfaglig og tverretatlig 7

8 samarbeid på dette området. Det understrekes at dette må omfatte både spesialistog kommunehelsetjenesten. N.K.S. foreslår at det lages en plan for samarbeid og samordning av forebyggende arbeid på tvers av instanser som omfatter helsevesenet Helsetilbudet Å bli utsatt for overgrep er et psykisk traume som gir reaksjoner som sinne, angst, depresjon, stress, konsentrasjonsproblemer osv. Mange utvikler også posttraumatisk stressforstyrrelse. Det er derfor viktig at de utsatte får et profesjonelt og gratis helsetilbud, slik at de psykiske reaksjonene etter et overgrep kan lindres. Følgende virkemidler kan hjelpe: psykososiale tilbud til voldsutsatte og deres barn o Det er behov for traumebehandling, psykoterapi og psykososial oppfølging både i tilknytning til og uavhengig av det somatiske behandlingstilbudet. Det psykiske helsevernet må rustes opp for å kunne gi et relevant og variert tilbud til kvinner utsatt for vold. Fokus på voldsutøveren: styrket traumekompetanse i arbeidet med utøverne. Gratis helsetilbud til voldsutsatte uten å stå på venteliste. Overgrepsmottakene lovfestes o slik at den videre utviklingen av tjenestene som tilbys, treffer behovene og kommer de utsatte og tjenesteapparatet til gode. Helsevesenet og overgrepsmottakene må sikres midler og kompetanse. Kunnskap om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner må styrkes i grunnog videreutdanningen til helsepersonell. Det etableres en handlingsplan som omfatter konkrete forslag til forbedringer i forhold til helsevesenets behandling av voldsutsatte. Menns vold mot kvinner anerkjennes som et offentlig helseproblem og prioriteres av helsemyndighetene på lik linje som andre offentlig helseproblem. Dette må gjelde både for voldsutøver og voldsutsatt. Hjelp til voldsutøver vil også være et bidrag til å bedre kvinnenes og barnas situasjon Helsepersonellets rolle og taushetsplikten Videre ser vi at taushetsplikten skaper et hinder for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Helsepersonell må få mer kompetanse på formålet med taushetsplikten og avvergingsplikten de har i voldstilfeller. Helsesøster og fastleger spiller en sentral 8

9 rolle i arbeidet med vold mot kvinner, og må i større grad kunne fange opp voldstilfeller og de må bli mer bevisste på deres varslingsplikt Holdnings- opplysningskampanje Holdnings og opplysningskampanje I NOUen Flere gode leveår for alle. Forebyggingsstrategier (1991) opplyses det om viktigheten av forebyggende arbeid: «Det skal ikke stilles større krav til kostnad/nytte analyser når det gjelder forebyggende tiltak enn det som gjøres i forhold til behandling eller omsorg. Å unnlate å forebygge bør i like stor grad være et etisk spørsmål som å unnlate å gi hjelp til de som allerede er utsatt.» Forebyggende tiltak som endrer adferd er vist å kunne ha en fantastisk effekt på befolkningen, jf. vellykket røykekampanje. Dessuten har mange land positive erfaringer med virkemidler beregnet på å endre allmenne holdninger, for eksempel gjennom informasjonskampanjer. Dersom man overser det primærforebyggende i arbeidet mot menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner kan man i verste fall utvikle en kultur som tilrettelegger for at dette samfunnsproblemet fortsetter å eksistere (Krogstad, 2009). N.K.S. mener det trengs en nasjonal kampanje om vold mot kvinner på lik linje med andre opplysnings-/holdningsendringskampanjer, som for eksempel den nasjonale røykesluttkampanjen og trafikkulykkeforebyggingskampanjer. Det er også viktig å fokusere på konsekvenser for barna både på kort og lang sikt. Vi ber om at målet med en slik kampanje er forebygging av vold mot kvinner. Kampanjen bør ta sikte på å senke terskelen for å søke hjelp, fjerne skam og tabuer rundt vold. En slik kampanje bør helhetlig ta sikte på å styrke respekten for kvinners integritet og menneskeverd i tråd med internasjonale konvensjoner og handlingsplaner, jf. FNs kvinnekonvensjon (CEDAW), Europarådskonvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Som andre holdningsskapende tiltak foreslår vi at: Temaet vold mot kvinner og vold i nære relasjoner kommer inn som tema i læringsplaner for grunnskolen. Barn må tidlig lære at det ikke er lov å mishandle andre mennesker i Norge. Obligatorisk og praksisnær undervisning om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner finner sted i alle relevante grunnutdanninger. 9

10 2.9. Informasjon Rettighetsinformasjon I artikkel 19 i Europarådskonvensjonen, skal staten ved lovgivning eller på annen måte treffe de tiltak som er nødvendig for å sikre at ofrene mottar adekvat og formålstjenlig informasjon om tilgjengelige støttetjenester og rettslig tiltak, på et språk de forstår. Staten har som et ledd i gjennomføringen av ratifiserte menneskerettighetskonvensjoner, en plikt til å informere borgerne om deres rettigheter. I informasjonsforpliktelsen ligger et krav om å ta hensyn til borgernes ulike sosiale, kulturelle og språklige forutsetninger. FNs kvinnekomité har i sin kommentar til Norges statsrapport understreket betydningen av at rettskunnskap formidles på en måte som tar hensyn til kjønnsmessige, sosiale, kulturelle og språklige forskjeller. Informasjonen bør både være tilgjengelig, forståelig, pålitelig, aktuell og adekvat. Kunnskap om hvilke rettigheter man har i en livssituasjon er en nødvendig forutsetning for å foreta bevisste valg. Informasjon om rettigheter når du har vært utsatt for vold er per dags dato ikke tilgjengelig nok, og når ikke frem til offeret Nettportal for de som har vært utsatt for seksuelt overgrep /vold Lene Østby, lektor og forsker ved Diakonalhjemmet Høgskole har utredet behovet for et tilbud på internett for å gjøre det enklere for de som er utsatt for seksuelle overgrep å oppsøke hjelp. Prosjektet «Nettbasert bistand til voldtatte» er finansiert fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom N.K.S., og gjennomført på vegne av N.K.S. I rapporten konkluderer Østby med at det er behov for å opprette en nettportal med informasjon om hjelpetilbud til personer som er utsatt for seksuelle overgrep. I dataterminologi betegner portal, ofte også kalt webportal eller nettportal, et nettsted som fungerer som en inngang til en rekke andre ressurser og nettsider innen et visst emneområde eller rettet mot en spesiell brukergruppe. En nettportal for seksuelt misbrukte vil naturlig innehold en oversikt over alle hjelpetilbud som finnes samt en oversikt over rettigheter voldsutsatte har. Den vil inneholde råd om hva man bør gjøre etter et overgrep, et sted man kan søke bistand fra helsevesenet, få juridisk bistand og/eller få råd om hvordan man forholder seg til venner og familie. Det finnes i dag flere nettsteder i Norge som tilbyr hjelp, men ingen som henvender seg direkte til voldtatte - ei heller en portal som samler alle tilgjengelige ressurser slik Østby konkluderer med at det er behov for. Behovet for en slik nettportal ble beskrevet allerede i NOUen Fra ord til handling i 2008, men har fremdeles ikke blitt gjennomført. I regjeringens Handlingsplan mot voldtekt er et av tiltakene at «det skal igangsettes et arbeid med en nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt, jf regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner Behovet for å etablere en ny nettportal skal vurderes opp mot eksisterende websider på feltet.» Det er igangsatt et arbeid med enda en utredning om dette, men det 10

11 foreligger ingen konkrete planer om gjennomføring og etablering per i dag. Gjennom Østbys arbeid sitter N.K.S. nå med svaret på det fem departementer er ansvarlig for å vurdere. Rapporten inneholder også en «smørbrødliste» over hva en slik portal bør inneholde. Det er behov for en nettportal, og N.K.S. har derfor startet etableringen av denne med en informasjonsdel og en interaktiv del i samarbeid med fagfolk Samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner er nødvendig både for opplæring av de som arbeider med voldsutsatte, og for økt kompetanse om vold som samfunnsproblem Folkehelsetilbud på grasrotplan Lavterskeltilbud Hvordan er vi havnet i denne situasjonen i vårt moderne velferdssamfunn? Vi trenger kunnskap slik at relevante tiltak kan iverksettes. Det er behov for mer forskning. Helsepersonell og politi må få bedre kunnskap og kompetanse på området. Men vi trenger også vilje til forebygging og handling til å iverksette tiltak som vi vet virker. Vi vet at det må etableres nye lavterskeltilbud til kvinnene. Det må bli lettere å søke hjelp, og når kvinnen først har gått over den terskelen, må hjelpen finnes. Norske Kvinners Sanitetsforening driver pr. i dag fem veiledningssentre for pårørende til rusmiddelavhengig, i Oslo, Skien, Sandnes, Midt Norge og Nord Norge. Veiledningssentrenes tilbud er et gratis lavterskeltilbud med det mål å bidra til økt livskvalitet, bedret helse og tryggere økonomi for pårørende til rusmiddelavhengige. Veiledningssenteret er et gratis lavterskeltilbud. Her gis faglig veiledning til pårørende til rusmiddelavhengige på pårørendes egne premisser og uavhengig av om den rusmiddelavhengige mottar behandling og hjelp for sitt problem. Hovedmålsettingen er å bidra til økt livskvalitet for de pårørende som er berørt av problemer ved å ha nær relasjon til en rusmiddelavhengig. Tilbudene retter seg mot personer hvor en av deres nærmeste misbruker eller er avhengig av rusmidler, det være seg foreldre, samboere og ektefeller, besteforeldre, søsken til og barn av rusmiddelavhengige samt kollegaer og nære venner. Veiledningssentrene er også et sted hvor pårørendes egen opplevelse av sin og familiens situasjon blir tatt på alvor, og der de kan få støtte i en vanskelig livssituasjon, treffe andre med tilsvarende problemer, og å få hjelp til å se andre mulige måter å møte problemene på. Lokale behov og individuelle ønsker fra pårørende styrer videre tilbudene fra veiledningssenteret. En overordnet verdi for veiledningssentrene er brukermedvirkning. De enkelte veiledningssentrene tilpasser derfor sitt tilbud ut fra ønsker og behov som meldes fra pårørende som selv kjenner problemene på kroppen. Sentret i Oslo holder kurs for pårørende og uformelle treff der pårørende kan møte andre i liknende situasjon. Senteret i Rogaland har veiledning for pårørende til innsatte i fengsel. Begge sentrene samarbeider nært med øvrige frivillige organisasjoner og offentlige hjelpetiltak. 11

12 Det arbeides for tiden med utvikling av ett av veiledningssenter til også å kunne være et lavterskeltilbud for voldsutsatte kvinner. Dette arbeidet er i regi av N.K.S. og vil da representere et folkehelsetilbud på grasrotplan, som kan om mulig videreutvikles i større skala. Saksbehandler Elisabeth T. Swärd Med vennlig hilsen Norske Kvinners Sanitetsforening Anne-Karin Nygård Generalsekretær Elisabeth Swärd Forskningsansvarlig 12

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Kongsvinger kommune Handlingsplan seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret den 30. oktober 2014, sak 67/14 Forord Vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader som traumer,

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold FORORD 6 INNLEDNING 7 OM VOLDTEKT 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Balsfjord kommune. - for framtida

Balsfjord kommune. - for framtida Balsfjord kommune - for framtida HANDLINGSPLAN SAMMEN MOT VOLD 2013-2016 1 1.0. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for planen 3 1.2 Formålet med planen 3 1.3. Avgrensning 4 2.0. VOLD I NÆRE RELASJONER 4 2.1. Definisjon

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2003: 31

NOU Norges offentlige utredninger 2003: 31 NOU Norges offentlige utredninger 2003: 31 Menns vold mot kvinner i nære relasjoner Utredning avgitt fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. august 2001. Avgitt til Justis- og politidepartementet

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Handlingsplan mot 2015-2017. vold i nære relasjoner - Med særlig fokus på barn og unge

Handlingsplan mot 2015-2017. vold i nære relasjoner - Med særlig fokus på barn og unge Handlingsplan mot 2015-2017 vold i nære relasjoner - Med særlig fokus på barn og unge Siv-Hege Severi, Tone Strømholt, Britt Engseth Stangnes, Nina Iselvmo, Katrine Grimnes Målselv Kommune 2015-2017 Innhold

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapport IS-1349 Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapportens tittel Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser 2006-2008 Utgitt 02/2006 Bestillingsnummer

Detaljer

Familie- og kulturkomiteen Stortinget Karl Johansgate 22 0026 Oslo

Familie- og kulturkomiteen Stortinget Karl Johansgate 22 0026 Oslo Familie- og kulturkomiteen Stortinget Karl Johansgate 22 0026 Oslo Reform ressurssenter for menn vil med dette komme med innspill til Familie- og kulturkomiteen i forbindelse med behandling av Stortingsmelding

Detaljer

VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012

VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012 VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012 Kripos Taktisk etterforskningsavdeling Voldtektsgruppa Februar 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Om Voldtektsgruppa...3 1.2 Formålet med rapporten...3 1.3 Hovedfunn...4 1.4

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bak lukkede dører STJØRDAL LENSMANNSKONTOR STJØRDAL KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 30. april 2015 Forord Både Riksadvokaten

Detaljer

Kunnskap til å se, mot til å handle

Kunnskap til å se, mot til å handle Kunnskap til å se, mot til å handle Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - 19 0 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 2 1. Innledning 2 Hva er vold i nære relasjoner?... 3 2. Omfang av vold i nære relasjoner

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Kvinesdal Kommune. Handlingsplan mot. Vold i nære Relasjoner

Kvinesdal Kommune. Handlingsplan mot. Vold i nære Relasjoner Handlingsplan mot Vold i nære Relasjoner 2010 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... - 4-1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...- 4-2. DEFINISJONER AV VOLD... - 5-2.1 VOLD I NÆRE RELASJONER...- 5-2.2 VOLD

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

RAPPORT. Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo

RAPPORT. Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo RAPPORT 2012/41 Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo Dokumentdetaljer AS Rapporttittel Rapport nummer 2012/41 Samfunnsøkonomiske

Detaljer

VOLD I NÆRE RELASJONER

VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER SØGNE KOMMUNE 2011-2016 1 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Formål med handlingsplanen... 3 2. Definisjoner og ulike typer vold... 4 2.1. Hva er vold?...

Detaljer

CERD: Rapportering sendt på høring 13.03.2013

CERD: Rapportering sendt på høring 13.03.2013 Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Oslo 08.05.2013 CERD: Rapportering sendt på høring 13.03.2013 Flere av organisasjonene som deltar i arbeidsgruppa for skyggerapportering

Detaljer

Handlingsplan vold i nære relasjoner 2014-2018

Handlingsplan vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold Bakgrunn... 2 Beskrivelse av temaområdene vold i nære relasjoner... 2 Definisjoner... 2 Nasjonale føringer Vold i nære relasjoner... 3 Omfang av vold i nære relasjoner... 4 Nasjonale føringer mot

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

veileder til Krisesenterloven

veileder til Krisesenterloven veileder til Krisesenterloven 01 / 2015 Utgiver / Barne-, ungdomsog familiedirektoratet 01 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten 27 0170 Oslo Sentralbord: 466 15 000

Detaljer