Innhold. Forord Del I Fra gammel til geriatrisk pasient... 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord... 7. Del I Fra gammel til geriatrisk pasient... 20"

Transkript

1 Innhold Forord Del I Fra gammel til geriatrisk pasient Kapittel 1 Gammel og syk Marit Kirkevold Kapittel 2 Eldre, helse og hjelpbehov Tor Inge Romøren «Eldrebølger» Bruk av helsetjenester Hva er aldring? Den tredje og den fjerde alderen Vanlige sykdommer hos eldre Funksjonshemningsprosessen Forløp av sykdom og hjelpbehov Rehabilitering «Sammentrengning» av sykelighet Kapittel 3 Etniske minoriteter Ingrid Hanssen Innvandrerbefolkningen Aldring i et kulturelt perspektiv Individualistisk eller kollektivistisk eldreomsorg 40 Syn på sykdom Kliniske konsekvenser av sykdoms forståelsen 42 Demens Gamle innvandrere i sykehjem Språk og kommunikasjon Bruk av tolk Språkproblemer relatert til demens Reminisensarbeid Kosthold og leveregler Religion og religionsutøvelse Kulturell tilrettelegging av sykepleie Kulturell datasamling Prinsipper for kulturelt kompetent sykepleie 49 Kapittel 4 Biologisk aldring Lill Mensen Økning i levealder Aldringsprosesser Fysiologiske aldersforandringer Biologiske aldringsteorier Teorien om frie radikaler Proteinfeilteorien Telomerteorien Teorien om kalorirestriksjon Sviktende immunfunksjon Kan forebygging utsette aldringsprosessen?. 56 Kapittel 5 Aldringsteorier Kirsten Thorsen Teorier er redskaper for tanke og handling Eriksons utviklingsteori Aldringsteorier Tilbaketrekningsteorien og aktivitetsteorien 60 Teorier om personlighetsutvikling Personlighetsteorier, trekkteorier Endringer i menns og kvinners personlighets utforming

2 10 Innhold: Teorier om selvet Senmoderniteten gir nye utfordringer Det postmoderne selvet i møte med alderdommen Teorier om mestring og opplevelse av sammenheng Mestring og kontroll Mening, kontinuitet og opplevelse av sammenheng Teorier om livsløp og livshistorier Kapittel 6 Pasient- og omsorgsforløp Tor Inge Romøren Fortellingene om to pasient- og omsorgsforløp 69 Pasientforløpet og hjelpeapparatet Sykehusets oppgaver overfor gamle pasienter 71 Sykehjemmenes oppgaver Omsorgspersoner og omsorgsarbeid Fasene i omsorgsforløpet Omsorgsbyrde og belastning for pårørende.. 74 Kapittel 7 Den gamle pasienten Gamle pasienter er sårbare Den skrøpelige gamle Årsaker til skrøpelighet Kliniske konsekvenser av skrøpelighet Den multisyke gamle Den gamle pasient med funksjonssvikt Kronisk funksjonssvikt Akutt funksjonssvikt Epidemiologi sykdommer hos gamle Optimal behandling og pleie Spreke og robuste eldre Skrøpelige gamle med funksjonssvikt og normal mental funksjon Fysisk spreke gamle med kognitiv svikt og demens Skrøpelige gamle med demens Oppsummering Del II Overordnede prinsipper for geriatrisk sykepleie Kapittel 8 Den gamles integritet Marit Kirkevold Integritet som overordnet prinsipp for geriatrisk sykepleie Kroppslig integritet Personlig integritet Sosial integritet Forhold som kan true den gamle pasientens integritet Når den gamle ikke blir sett og anerkjent Når det personlige rom invaderes Krenkelse av kroppslig integritet Når verdier ikke anerkjennes Manglende respekt Sykepleie som fremmer den gamle pasientens integritet Kartlegg forhold som kan true pasientens integritet Å etablere en ivaretakende relasjon Oppsummering Kapittel 9 Individuell sykepleie Sentrale perspektiver Marit Kirkevold Sykepleie tilpasset den gamles opplevelser, verdier, ønsker og mål Person- og individtilpasset sykepleie Sykepleie som understøtter den gamles egenomsorg og mestring

3 Innhold: 11 Alder og sykdom truer egenomsorgen Hva inngår i egenomsorg? Sykepleiefaglig støtte Sykepleie tilpasset den gamles aldrings- og sykdomsforløp Mentalt og følelsesmessig arbeid Veiledning og undervisning Mestring av plagsomme symptomer Symptombildet er komplekst Oppsummering Kapittel 10 Kartlegging Marit Kirkevold og Kari Brodtkorb Systematisk kartlegging av den gamle pasient er nødvendig Hvordan kan systematisk kartlegging gjennomføres? Intervju og samtale Observasjon Bruk av standardiserte vurderingsskjemaer Hva skal kartlegges? Egenomsorg og aktiviteter i dagliglivet Fysisk funksjon Kognitiv funksjon Emosjonell tilstand depresjon Etiske og metodologiske utfordringer Livshistoriefokusert datasamling Oppsummering Kapittel 11 Samarbeid med pasient og pårørende 123 Marit Kirkevold Familiens omsorgarbeid Å erkjenne behov og påta seg ansvar Å ha hovedansvaret Når de profesjonelle kommer inn Sykepleierens ansvar for å sikre godt samarbeid Å etablere et likeverdig samarbeidsforhold Tilpasning av tjenestetilbudet Systematisk kartlegging Undervisning og veiledning Å overta hovedansvaret for pleie og omsorg. 132 Signaler om omsorgssvikt og overgrep Identifisering og forebygging Oppsummering Kapittel 12 Forebyggende og helsefremmende sykepleie Gamles egenomsorg Primærforebyggende tiltak Sekundærforebyggende tiltak Tertiærforebyggende tiltak Forebygging satt i system Systematiske hjemmebesøk til hjemmeboende eldre Hjemmebesøk etter utskriving fra sykehus og til pasienter med kroniske sykdommer Tidlig intervensjon ved funksjonssvikt hos gamle Helsestasjon for eldre Andre kommunale ordninger Forebyggende helsearbeid i den gamle pasientens eget hjem Oppsummering Kapittel 13 Stellet mulighetenes arena Kari Brodtkorb Hvorfor trenger den gamle pasienten hjelp? Å fremme integritet i stellsituasjonen Å møte den gamle som et helt menneske Unngå krenkelser og tvang Å tilpasse stellet til den enkelte pasient Mestring eller avhengighet? Å tilpasse hjelpen til pasientens mestringsnivå 152 Å stelle den gamle pasient Å bevare huden hel og intakt Kroppsvask Å fremme velvære Fysisk kontakt og berøring

4 12 Innhold: Å organisere og lede stellet Oppsummering Kapittel 14 Eldre og legemidler og Bente Børdahl Legemiddelbehandling og eldres helse og livskvalitet Aldringsprosessens innvirkning på legemiddelbehandling Polyfarmasi Fare for bivirkninger Fare for legemiddelinteraksjoner Legemiddelhåndtering i sykehjem og hjemmesykepleien Samarbeid for å kvalitetssikre legemiddelforordningen Dokumentasjon av legemiddelforordninger. 161 Rutiner for å legge opp og dele ut forordnede legemidler Samarbeid med annet pleiepersonell Inntak av legemidler og etterlevelse av legemiddelforordning Inntak av legemidler Motivasjon til å følge opp legemiddelbehandlingen Observasjon av legemiddeleffekter og bivirkninger Oppsummering Del III Rammer og arenaer for geriatrisk sykepleie Kapittel 15 Juridiske rammer og etiske utfordringer Åshild Slettebø Juridiske rammer for eldreomsorgen Pasientrettighetsloven Kommunehelsetjenesteloven og forskrifter Lov om helsepersonell Verdighet Etiske problemstillinger Autonomi og samtykke Taushetsplikt og informasjonsplikt Igangsetting og avslutning av behandling Ressursknapphet Tvang Oppsummering Kapittel 16 Den akutt syke gamle Akutt syke skrøpelige gamle gir spesielle utfordringer Hva er spesielt med den akutt syke gamle pasient? Diffuse og uspesifikke symptomer Økt risiko for komplikasjoner, økt funksjonssvikt og død Kommunikasjonsvansker Høy forekomst av kognitiv svikt (delirium) og redusert samtykkekompetanse Avhengighet av andre pårørendes rolle er viktig Å redde den akutt syke gamles liv er ikke alltid meningsfylt Epidemiologi: Akutte sykdommer hos gamle. 185 Akutt innleggelse i sykehus Akutt sykdom hos hjemmeboende og i sykehjem Spesialisthelsetjenester for gamle Geriatrisk utrednings- og behandlingsenhet. 186 Akuttgeriatrisk enhet (AGE) Geriatrisk poliklinikk og daghospital Alderspsykiatri

5 Innhold: 13 Samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Sykepleie til akutt syke gamle i sykehus Den kritisk syke gamle pasienten Planlegging av utskrivning Akutt sykdom hos gamle i eget hjem og i sykehjem Oppsummering Hovedpunkter i sykepleien Kapittel 17 Eldreomsorg i hjemmesykepleien Torbjørg Fermann og Gro Næss Innledning Hjemmesykepleiens utvikling Integrering, desentralisering og tjenesteutvikling Dagens hjemmesykepleie for gamle Juridisk regulering Hjemmesykepleie ikke bare for gamle Fra søknad til vedtak Hvordan avgjøres tjenestetilbudet? Medbestemmelse Individuell plan Organisering av det daglige arbeidet Å være vakthavende sykepleier et mangfoldig pasientansvar Dokumentasjon Gamles behov for hjemmesykepleie Sammensatte behov Pasientsituasjoner og kompetansebehov Helsefremmende tiltak En salutogen tilnærming Spesielle utfordringer i hjemmesykepleiens eldreomsorg Gamles hjem som arena for sykepleieutøvelse 214 Å arbeide i den gamles hjem Oppsummering Kapittel 18 Sykepleie i sykehjem Solveig Hauge Utviklingen av institusjonell eldreomsorg Pleiehjem og aldershjem Sykehjem Sykehjem/bo- og behandlingssenter fra Nyere utviklingstrekk Dagens sykehjem Antall plasser Overordnet lovverk Ulike avdelinger Bygningsmessig utforming Hvem er beboerne? Sykehjemmet som hjem Å flytte til et sykehjem Å bo i sykehjem Sykepleiefaglige utfordringer Pleie og omsorg Å skape en hjemlig atmosfære Å skape et normalt hverdagsliv Å skape trivsel og meningsfulle fellesskap Sosiale aktiviteter Fysisk aktivitet og frisk luft Dokumentasjon av sykepleie Faglig miljø og fagutvikling Ledelse og organisering Et aktivt fagmiljø og faglig utvikling Undervisningssykehjem Oppsummering

6 14 Innhold: Del IV Den gamle pasientens helseproblemer Kapittel 19 Sansesvikt i eldre år Ellen Pihl Nedsatt hørsel Lyd og hørsel Forekomst av og årsaker til nedsatt hørsel i eldre år Hva innebærer det å høre dårlig? Språket Nedsatt syn Lys og syn Forekomst av og årsaker til nedsatt syn i eldre år Hva innebærer det å ha redusert syn? Hva kan gjøres? Når både nedsatt syn og nedsatt hørsel rammer 248 Kompensasjon Pasientens og familiens opplevelse av situasjonen Sansetap og demens Sykepleierens rolle i forbindelse med sansetap. 250 Hovedpunkter i sykepleien Kapittel 20 Ernæring, mat og måltider Kari Brodtkorb Ernæringsbehovet hos eldre Vurdering av ernæringsstatus Sykepleieres ansvar i ernæringsarbeidet Samarbeid med pasient og pårørende Samarbeid med andre yrkesgrupper Arbeid med å bedre ernæringsstatus Underernæring og feilernæring Redusert matlyst Nedsatt evne til å spise Underernæring som følge av sykdom og medisinsk behandling Utvidet måltidsdøgn Næringsrik kost Alternativ næringstilførsel Dehydrering Vurdering av hydreringstilstand Å sørge for tilstrekkelig drikke Overvekt og fedme Kostholdsendring og økt fysisk aktivitet Hovedpunkter i sykepleien Kapittel 21 Munnhelse Heidi Samson og Gunhild Vesterhus Strand Aldersforandringer i munnhulen Patologi og patofysiologi Observasjon og profesjonell tilnærming Behandlingskrevende tilstander Praktisk utføring av munn- og tannstell Forebygging og behandling av munntørrhet. 271 Munnstell hos svært syke gamle Systematisering av stellet Sentralt om munn- og tannhelse Hovedpunkter i sykepleien Kapittel 22 Eliminasjonsproblemer Liv Heidi Skotnes, Ragnhild Omli, Elin Kristin Einarsen, Lisbeth Dahlhaug Aldersforandringer og sykdom Urinretensjon Urinveisinfeksjon Inkontinens Urininkontinens Avføringsinkontinens Hygienetiltak og hjelpemidler Psykososiale aspekter Obstipasjon Årsaker til obstipasjon Tiltak ved obstipasjon

7 Innhold: 15 Miljøets betydning Eliminasjonsproblemer ved kognitiv svikt og demenssykdom Hovedpunkter i sykepleien Kapittel 23 Bevegelse og aktivitet Aldersendringer og svikt i bevegelsesfunksjon Jorunn Lægdheim Helbostad Aldersforandringer og svikt i bevegelsesfunksjonen Hjerte- og lungefunksjon Nerve-muskel-skjelettfunksjon Balanse og koordinasjon Sensorisk funksjon Ferdigheter i dagliglivet Konsekvenser av fysisk inaktivitet Helsefremmende og forebyggende tiltak Tiltak for personer med stort hjelpbehov Forebyggende øvelser Forebygging av nedsatt bevegelighet Utholdenhetstrening Å opprettholde dagliglivsferdigheter Aktivitet for eldre i sykehjem Tilpasset aktivitetstrening Forebygging av fall og fallskader Tiltak og utredning Fall i sykehus Rehabilitering etter fall Tilpasning og bruk av hjelpemidler Funksjonskartlegging Sentralt om bevegelse og aktivitet Hovedpunkter i sykepleien Kapittel 24 Tretthet Patofysiologi Akutt, subakutt og kronisk tretthet Tretthet på grunn av for lite nattesøvn Uheldige konsekvenser av tretthet Innsamling av data Observasjoner (objektive data) Gamle pasienters subjektive plager Tolkning av observasjoner og subjektive data. 309 Redusert bevissthet Hva er årsakene til tretthet? Planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak Nyoppstått tretthet må varsles Tretthet som følge av kjent kronisk sykdom eller aldersforandringer Oppsummering Hovedpunkter i sykepleien Kapittel 25 Søvn og søvnproblemer Søvnvansker Forekomst av søvnvansker Søvnmønsteret påvirkes av aldersforandringer 312 Årsaker og patofysiologi Spesielle lidelser som gir søvnforstyrrelser Kartlegging og utredning av søvnvansker Metoder for kartlegging av søvnmønsteret Kartlegging av årsaker til dårlig søvn og søvnvansker Behandling av søvnvansker Behandling av sekundær insomni optimalisering av medisinsk behandling Behandling med legemidler Behandling av spesielle søvnforstyrrelser Lysbehandling Oppsummering Hovedpunkter i sykepleien Kapittel 26 Respirasjon og sirkulasjon Kari Brodtkorb Iskemisk hjertesykdom Sykepleiefaglige vurderinger og tiltak Kronisk hjertesvikt Sykepleiefaglige vurderinger og tiltak Perifer sirkulasjonssvikt Sykepleiefaglige vurderinger og tiltak Kronisk lungesvikt

8 16 Innhold: Sykepleiefaglige vurderinger og tiltak Hovedpunkter i sykepleien Kapittel 27 Smerte Karen Bjøro og Karin Torvik Definisjon og begrepsavklaring Hvor vanlig er smerte hos gamle? Akutt og langvarig smerte Aldersforandringer som har betydning for smerteopplevelsen Konsekvenser av smerte Barrierer for god smertebehandling Kartlegging og behandling av smerte hos eldre personer Smertekartlegging Hjelpemidler ved kartlegging av smerteintensitet Kartlegging av funksjonsstatus og smerte Kartlegging av smerte hos gamle med demens som mangler språk Smertebehandling hos gamle Medikamentell behandling av smerte Ikke-medikamentell smertebehandling Framtidens utfordring Hovedpunkter i sykepleien Kapittel 28 Kognitiv svikt og demens Vigdis Drivdal Berentsen Innledning Kognitiv svikt Hva er kognitiv svikt? Årsaker til kognitiv svikt Mild kognitiv svikt Alvorlig kognitiv svikt Observasjoner ved kognitiv svikt Tiltak ved kognitiv svikt Demens Hva er demens? Forekomst Grader av demens Hjerneforandringer og symptomer ved demens 356 Kognitive symptomer Atferdsmessige og psykiske symptomer ved demens (APSD) Motoriske symptomer Ulike typer av demens Demens ved Alzheimers sykdom Frontotemporallappsdemens Demens med lewylegemer Parkinsons sykdom med demens Vaskulær demens Yngre personer med demens Demens hos personer med utviklingshemning 366 Utredning ved demens Utredning i spesialisthelsetjenesten Utredning i kommunehelsetjenesten Bruk av tester i utredningen Etter utredningen Pasientens opplevelse av å ha demens Hvordan har pårørende det? Pårørende til pasienter med frontotemporallappsdemens Behandling og omsorg Spesielle tiltak ved frontotemporallappsdemens 372 Spesielle tiltak ved demens med lewylegemer 372 Legemiddelbehandling Sykepleie og miljøtiltak Godt og trygt miljø inne og ute Aktiviteter Aktiviteter i forbindelse med personlig hygiene og påkledning Måltidene som aktivitet Sang og musikk Minnearbeid, validering og realitetsorientering Uteaktiviteter Hva er riktig bo- og behandlingstilbud? Bergers skala for gradering av demens Etiske problemstillinger Kommunikasjon Terminal omsorg ved demens Hovedpunkter i sykepleien

9 Innhold: 17 Kapittel 29 Angst og depresjon Kari Kvaal Forekomst og årsakssammenheng Forholdet mellom angst og depresjon Angst Depresjon Behandling Medikamentell behandling Psykoterapi Fysisk aktivitet Lysbehandling Elektrostimulerende behandling (ESB) Sykepleierens rolle og oppgaver Å oppdage angst og depresjon Å bygge en god allianse Samtalen Styrking av pasientens selvbilde Oppsummering Hovedpunkter i sykepleien Kapittel 30 Delirium ( akutt forvirring) Beskrivelse av tilstanden Variasjon i symptomer: hyperaktivt og hypoaktivt delirium Personer med demens er spesielt utsatt for delirium Hvordan kan delirium skilles fra demens, depresjon og akutt reaktiv psykose? Pasientens opplevelse av å ha delirium Metoder for påvisning av delirium Epidemiologi Forekomst av delirium i forskjellige kliniske settinger og pasientgrupper Risikofaktorer for utvikling av delirium Predisponerende og utløsende faktorer for delirium Forebygging av delirium Sykepleierens rolle i behandling av delirium Medikamentell behandling Oppsummering Hovedpunkter i sykepleien Kapittel 31 Hjerneslag Marit Kirkevold Forekomst og årsakssammenheng Karakteristiske symptomer og funksjonsendringer Behandlingsprinsipper Behandling i slagenhet Innvirkning på pasient og pårørendes livssituasjon og livskvalitet Kroppslige endringer som følge av slaget Endret livsførsel Eksistensielle konsekvenser Innvirkning på familien Sykepleiefaglig tilnærming og tiltak Ivaretakelse av kroppslig integritet Ivaretakelse av pasientens energi Hjelp til gjenopptrening av grunnleggende egenomsorg Ivaretakelse av den slagrammedes personlige og sosiale integritet Ivaretakelse av familiens behov for hjelp og støtte Oppsummering Hovedpunkter i sykepleien Kapittel 32 Parkinsons sykdom Karen Herlofson og Marit Kirkevold Patogenese og epidemiologi Parkinsonisme av andre årsaker Utredning, symptomer og komplikasjoner Motoriske symptomer og komplikasjoner Ikke-motoriske symptomer og komplikasjoner 420 Behandling Tverrfaglig tilnærming Medikamentell behandling Kirurgisk behandling Innvirkning på livskvalitet og livsutfoldelse.. 424

10 18 Innhold: Mangel på kontroll over kroppen Usikkerhet og tap Sykepleiefaglig tilnærming og tiltak Å ivareta pasientens integritet Hjelp til å ivareta grunnleggende egenomsorg 428 Oppsummering Hovedpunkter i sykepleien Kapittel 33 Diabetes Marjolein Iversen Forekomst og årsakssammenheng Hvor vanlig er diabetes hos gamle? Patofysiologi ved type 2-diabetes Utredning, symptomer og behandling Diagnosekriterier og blodglukosenivå Befolkningsundersøkelser Symptomer Behandling Komplikasjoner Akutte komplikasjoner Senkomplikasjoner Konsekvenser for livssituasjon og livskvalitet. 438 Sykepleiefaglig tilnærming og tiltak Opplæring, veiledning og tjenestetilbud Grunnleggende egenomsorg Oppsummering Hovedpunkter i sykepleien Del V Omsorg i livets sluttfase Kapittel 34 Pleie og omsorg ved livets slutt Peter F. Hjort Tall fra dødsstatistikken Omsorgsfilosofi og kultur Dødssted Pasientens autonomi Pasienten og de pårørende Å kommunisere om døden Håp og forsoning Omsorg er teamarbeid Diagnostikk Systematisk planlegging og dokumentasjon. 451 Når livsforlengende behandling avsluttes Pleie i terminalfasen Ernæring og væske Palliativ behandling Menneskelig omsorg Sjelelig omsorg Etter døden Kapittel 35 Åndelig omsorg Tor Torbjørnsen Ritualer i den norske majoritetskulturen Nattverd Aftenbønn og bordbønn Sorgritualer og sorghandlinger Tiden rundt dødsfallet Båreandakt Begravelse Begravelsesuke og sorgår Andre gravferdsritualer Sykepleierens bidrag til bruk av ritualene Tilrettelegging Deltakelse og oppfølging Eksistensielle, religiøse og åndelige spørsmål. 461 Tro og egenomsorg Forfattere og redaktører Litteratur Stikkord

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg NASJONAL PLAN FOR Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg Godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 4. februar 2011 Innledning Denne nasjonale planen,

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015

DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015 DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015 1 INNLEDNING 3 BAKGRUNN FOR DEMENSPLAN 2015 3 ORGANISERING AV ARBEIDET MED PLANEN 3 DEL I: BAKGRUNNSDOKUMENTER, DEFINISJONER OG SYKDOMMEN

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Definisjon av ernæringsomsorg Lister ernæringsperm Ansvar og forankring Presentasjon av grunnlagsdokumenter Litteratur og referanser Lista fyr Helsenettverk Lister ved prosjektleder

Detaljer

Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1

Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1 Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1 CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN 978-82-02-42798-6 5. utgave, 1. opplag, 2015 Materialet i denne

Detaljer

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Redaksjon: Avdeling for helsepolitikk ved Miriam Kvanvik (prosjektleder), Jorunn Fryjordet, Tor Carlsen, Sara Underland Mjelva og Anjam

Detaljer

Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår?

Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår? SPL 3901 Avsluttende eksamen i sykepleie 06HBSPLH Gruppenr.: 2 Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår? Høgskolen i Gjøvik Seksjon

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. Kandidatnr: 16. Emnekode: SY180H 000. Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie. Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem.

NORDLAND UNIVERSITETET I. Kandidatnr: 16. Emnekode: SY180H 000. Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie. Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem. UNIVERSITETET I NORDLAND Kandidatnr: 16 Emnekode: SY180H 000 Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem. Dato: 26.10.2012 kl 14.00. V\TiNW.Uln.no fi)et elt itujen

Detaljer

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013 Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og behandling Dønna kommune Planperiode 2010-2013 Du har en verdi blott og bart ut fra det faktum at du er. Verdien din er der og krever respekt ikke for det du

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 Delplan demenssykdom 2012-2025 Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 INNHOLD FORORD... 3 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 ARBEIDSPROSESSEN... 6 2.0 HVA ER DEMENSSYKDOM?... 8 2.1 FASER... 8 2.1.1

Detaljer

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/05 Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg Nasjonalt formidlingssenter

Detaljer

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER Stange kommune 2012-04-29 1 Forord... 5 Innledning... 7 1. Pasient og pårørende føler seg inkludert og ivaretatt og er forberedt

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie. Delirium hos eldre. Delirium in Older Persons

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie. Delirium hos eldre. Delirium in Older Persons Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Delirium hos eldre Delirium in Older Persons Kandidatnummer: 62 Kull: Legevaktsykepleie 2012 Antall ord: 5989 1 SAMMENDRAG Delirium er

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008 Fagplan Bachelor i sykepleie Kull 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning 2008-2011 Fagplanen er basert på Rammeplan og forskrift fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014

Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014 Emnekode: SPH 3210 og SPH 3300 Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014 Studieprogram: Bachelor i sykepleie Institutt:, Institutt

Detaljer

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Internserien 9/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Målgruppe: Helsetilsynet

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS.

Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS. Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS. Demens er et samlebegrep for ulike kroniske hjernesykdommer som oftest opptrer hos eldre. Sykdommen

Detaljer

En kvalitativ studie: Sykepleieres tanker og refleksjoner om motivasjon og tilrettelegging for fysisk aktivitet hos beboere på sykehjem.

En kvalitativ studie: Sykepleieres tanker og refleksjoner om motivasjon og tilrettelegging for fysisk aktivitet hos beboere på sykehjem. En kvalitativ studie: Sykepleieres tanker og refleksjoner om motivasjon og tilrettelegging for fysisk aktivitet hos beboere på sykehjem. Irina Bakheim. Masteroppgave i rehabilitering fordypning barn og

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

RAPPORT FRA GJENNOMBRUDDS- PROSJEKT SYKEHJEM

RAPPORT FRA GJENNOMBRUDDS- PROSJEKT SYKEHJEM SKRIFTSERIE FOR LEGER Utdanning og kvalitetsutvikling RAPPORT FRA GJENNOMBRUDDS- PROSJEKT SYKEHJEM Redaktør: Liv Heidi Brattås Remo Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 Faks 23 10 91 00

Detaljer