MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE"

Transkript

1 MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Barn av rusmisbrukere betydningen av familiefungering for å forstå barnas problemer og fungering Stavanger Bente Storm Mowatt Haugland Dr psychol, psykologspesialist

2 DISPOSISJON Lovbestemmelser om barn som pårørende Hvordan forstå utvikling av problemer hos barn av rusavhengige? Sentrale tema i møte med barn av rusmiddelavhengige og deres foreldre

3 Gin Lane London, 1700-tallet. Vi har visst i flere hundre år at foreldres rusmisbruk har alvorlige konsekvenser for barn

4 PROBLEMER BLANT BARN AV RUSMISBRUKERE Blant annet: Atferdsproblemer Angstforstyrrelser / depresjon Skolevansker (akademiske prestasjoner, konsentrasjon, skulk, underyting) Somatiske / psykosomatiske plager Rusproblemer Kriminalitet Relasjonsproblemer Lav selvvurdering Spiseforstyrrelser

5 RUSMISBRUK OG FORELDRESKAP Rusavhengighet blant de hyppigst forekommende psykiatriske diagnosene i normalbefolkningen (Kringlen et al., 2001) Hyppigst aldersgruppe for rusproblemer år (Kringlen et al 2001) (dvs. foreldre med førskole- og skolebarn) Rusavhengighet defineres ut fra et mønster av negativ rusbruk (mengde og frekvens), vedvart over minst en måned og som leder til negative konsekvenser sosialt og i forhold til arbeid. Estimert antall barn under 18 år som har en forelder som har misbrukt alkohol siste år (Torvik & Rognmo, 2011). Utgangpunkt- diagnostiserbart misbruk i epidemiologiske undersøkelser (estimat menn ca 8.2%. Kvinner ca 3.0%) Ca halvparten av kvinner i rusbehandling har barn. Ca 60% av disse kvinnene har omsorg for barna sine.

6 LOVBESTEMMELSER OM BARN SOM PÅRØRENDE Bente Storm Mowatt Haugland, RKBU

7 Ulik bruk av pårørende-begrepet (Borgunn Ytterhus, 2012) Pårørendebegrepet i Pasientrettighetsloven Myndige over 18 år som har rettigheter som pårørende Pårørendebegrepet i Helsepersonelloven (lovendring i 2010) Mindreårige barn som pårørende - barn under 18 år som helsepersonell har fått plikter i forhold til

8 HVORFOR LOVENDRINGENE ER VELKOMNE Misforhold mellom den kunnskap vi har om konsekvensene av foreldres sykdom og avhengighet i forhold til barn og den hjelpen som tilbys Misforhold mellom den betydning foreldrerollen har for foreldre og manglende fokus på foreldrerollen i hjelpeapparatet Misforhold mellom faglig vekt på familie- og nettverksperspektiv og ensidig individfokus i store deler av hjelpeapparatet

9 Helsepersonelloven 10a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende Lovendring Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av forelderens tilstand.

10 Helsepersonelloven 10a. forts. Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet blant annet samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov + tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak tilby barnet og andre som har omsorg for barnet å ta del i en slik samtale + bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær innhente samtykke til å foreta hensiktsmessig oppfølging

11 Spesialisthelsetjenesteloven, Kapittel 3: 3-7a. Om barneansvarlig personell mv. Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter.

12 Helsedirektoratets rundskriv IS-2/2010 Barn som pårørende Lovendringen omfatter alt helsepersonell med ansvar for behandling av pasienter i de tre angitte gruppene Spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten offentlig og privat sektor, poliklinikker, institusjoner, akutt-tjenester Gjelder både barn som har utviklet problemer og barn uten egne symptomer

13 HVA VIL LOVBESTEMMELSENE KREVE? Behandlere og barneansvarlige innen helsetjenester for voksne må ha kunnskap/kompetanse i forhold til: Reaksjoner, problemer og hjelpebehov hos ulike grupper av barn som pårørende Normal fungering versus tegn på avvik hos barn Hvordan foreldres sykdom/skade/avhengighet kan innvirke på barn Hvordan foreldres sykdom kan innvirke på familier og foreldrefungering Hvordan samtale med pasienter om foreldreskap Hvordan samtale med barn og med barn og foreldre sammen om vanskelige tema Oversikt over tilgjengelige tiltak og hjelpeinstanser for barn og familier Lovverk og rettigheter relatert til barn som pårørende

14 BEGRENSINGER I LOVENDRINGENE Omfatter ikke sårbare barn uten diagnostiserbar tilstand hos foreldre For eksempel: Barn som etterlatte/når foreldre dør Barn av foreldre i fengsel Barn med syke / skadde søsken Barn av foreldre med andre store belastninger (immigrasjon, krigserfaringer, voldsofre, psykisk utviklingshemmede.)

15 BEGRENSINGER I LOVENDRINGENE Ikke like sterke føringer i forhold til kommunehelsetjenesten? ikke pålagt å opprette barneansvarlige Kommunehelsetjenesten - ofte nærmest barna/ familiene? Har best mulighet for oversikt over situasjonen? Har større mulighet for å sette inn hjelp?

16 HVORDAN FORSTÅ UTVIKLING AV PROBLEMER HOS BARN SOM PÅRØRENDE? Bente Storm Mowatt Haugland, RKBU

17 Kronisk sykdom / skade hos foreldre Beskyttende faktorer -I familien -I nettverket -Hos barnet Andre (relaterte) risikofaktorer e.g. helse, økonomi, skilsmisse, komorbide problemer Foreldre/ familiefungering (e.g temperament, intelligens, sosiale ferdigheter) Bente Storm Mowatt Haugland, RKBU Barnets psykososiale fungering Psykologiske prosesser i barnet (attribusjon, persepsjon, tilknytning, mestringsstil, emosjonsregulering) Haugland, Ytterhus, & Dyregrov : Barn som pårørende. Oslo: Abstrakt forlag

18 NÅR FORELDRE FÅR KREFT- KAN SYKE, ETTERLATTE OG FRISKE FORELDRE SLITE MED Angst og depresjon Traumereaksjoner Sorg over mulig eller forventet død Komplisert sorg etter død Utilstrekkelighet og maktesløshet Praktiske, eksistensielle, sosiale og økonomiske utfordringer Kari Dyregrov (2012) Når foreldre har alvorlig kreftsykdom eller dør av den

19 NÅR FORELDRE FÅR KREFT KAN BARN SLITE MED Redsel for selv å få kreft Somatiske plager Søvnproblemer Konsentrasjons- og lærevansker Usikkerhet for framtiden Sorg og ventesorg Veksling mellom håp og fortvilelse

20 Barn som pårørende ved nevrologisk skade hos foreldre (Unni Marie Heltne, 2012) RYGGMARGSSKADER Vanligvis brå, uventet skade, ofte ulykker Ulik omfang og type skade og sykdomsforløp God fungering hos barn av ryggmargsskadde på lang sikt - men hendelsene som fører til skaden, situasjonen rundt akutt behandling og rehabilitering kan være påkjenninger og traumer for barna Ikke klar sammenheng mellom alvorsgraden av foreldres skade og forekomst av problemer hos barna. Familiens mestring av skaden betydning for barnas fungering

21 Barn som pårørende ved nevrologisk sykdom hos foreldre Jente med mor med multippel sklerose: Jeg er redd hele tiden for at moren min skal bli sykere. Hun er mye trett og sliten, og av og til glemmer hun alt mulig. Når hun er veldig trett og glemsom, er jeg redd for at det skal bety at hun blir enda sykere. Unni Marie Heltne (2012) Barn som pårørende ved nevrologisk sykdom og skade hos foreldre

22 Barn som pårørende ved nevrologisk sykdom hos foreldre Unni Marie Heltne (2012) Bente Storm Mowatt Haugland, RKBU Økt risiko hos barna for utvikling av problemer (atferdsvansker, angst, depressive vansker og problemer i samspill med andre) Risiko for utvikling av problemer hos barnet relatert til: Depresjon hos syk eller frisk foreldre Konflikter mellom foreldre Familieklima, familiesamspill og familiens mestring Bekymring for foreldrenes helse og for egen fremtid Skyldfølelse når foreldre blir dårligere Utmattende med veksling mellom kriser og stabile perioder Må forholde seg til endringer hos foreldre (feks mer aggressiv, utålmodig, krevende, glemsom) Evt depresjon hos frisk foreldre

23 BARN AV PSYKISK SYKE FORELDRE (Halsa, 2012; Ytterhus, 2012) Barna har inntil ganske nylig vært tilnærmet usynlige for både spesialist- og kommunehelsetjenesten Stor gruppe barn av foreldre med spekter av ulike lidelser og fungering Anslått barn av foreldre med moderat eller alvorlig psykisk lidelse ( ) av disse en del med både psykisk lidelse og rusavhengighet (Torvik & Rognmo, 2011) Mye sammenfall i problemer og utfordringer med barn av rusavhengige men kan også være utfordringer og sårbarhet spesifikt knyttet til ulike diagnoser (eks angst, depresjon, psykose, personlighetsforstyrrelser)

24 BARN AV RUSMISBRUKERE EN RISIKOGRUPPE Klar overhyppighet av tilpasningsvansker (emosjonelt, kognitivt og atferdsmessig) Overhyppighet av vansker i alle aldergrupper (fra spedbarnsalder til voksne) Dårligere familiefungering Dårligere foreldrefungering Økt risiko for andre negative livshendelser

25 Kroniske belastninger hos foreldre Rusmisbruk Andre (relaterte) risikofaktorer e.g. helse, økonomi, skilsmisse, komorbide problemer Beskyttende faktorer -I familien -I nettverket -Hos barnet (e.g temperament, intelligens, emosjonsregulering, mestringsstrategier) Foreldre/ familiefungering Bente Storm Mowatt Haugland, RKBU Barnets psykososiale fungering Psykologiske prosesser i barnet (attribusjon, persepsjon, tilknytning, mestringsstil, emosjonsregulering) Haugland, BSMH (2012)

26 NEGATIVE LIVSHENDELSER HOS BARN AV FORELDRE MED ALKOHOLRELATERT DIAGNOSE Christoffersen & Soothill, 2003 Å ha opplevd vold i hjemmet (ca 8 ganger så stor risiko) Å ha opplevd omsorgsovertakelse (ca 3 ganger så stor risiko) Også risiko for : Psykiatrisk lidelse hos foreldre Selvmordsforsøk hos foreldre Familieoppløsning før de var 18 år At foreldre fengsles NB! IKKE BARE RUSMISBRUKET MEN ANTALL RISIKOFAKTORER

27 Kroniske belastning er hos foreldre Rusmisbruk Andre (relaterte) risikofaktorer e.g. helse, økonomi, skilsmisse, komorbide problemer Beskyttende faktorer -I familien -I nettverket -Hos barnet (e.g temperament, intelligens, emosjonsregulering, mestringsstrategier) Foreldre/ familiefungering Bente Storm Mowatt Haugland, RKBU Barnets psykososiale fungering Psykologiske prosesser i barnet (attribusjon, persepsjon, tilknytning, mestringsstil, emosjonsregulering) Haugland, BSMH (2012)

28 OVERFØRINGSMEKANISMER GENETISKE OG BIOLOGISKE OVERFØRINGS- MEKANISMER MILJØMESSIGE OVERFØRINGS- MEKANISMER Alkoholspesifikke Generelle Forståelse av hvordan problemer oppstår Forståelse av belastningene Hvem har høyest risiko Gir bedre forebygging og intervensjon

29 OVERFØRINGS MEKANISMER Forklarer hvorfor eller hvordan problemer overføres fra foreldre-generasjonen til barna Alkoholmisbruk + Barnas hos foreldre fungering Alkoholmisbruk hos foreldre Familiekonflikt Barnas fungering + Familiekonflikt + Alkoholmisbruk Barnas hos foreldre fungering

30 Kroniske belastninger hos foreldre Rusmisbruk Psykisk lidelse Kronisk sykdom / skade Andre belastninger Foreldre/ familiefungering Barns psykososiale fungering Foreldre-familiefungering som overføringsmekanisme Hypotese om ikke-spesifisitet Gjensidig påvirkning mellom foreldrebelastning og barnas fungering

31 Kroniske belastninger hos foreldre Rusmisbruk Foreldre/familiefungering Familie konflikt Barns psykososiale fungering

32 Familiekonflikter Overhyppighet av parkonflikter Overhyppighet av foreldre-barn konflikter Høyere konfliktnivå (intensitet, frekvens, varighet) Mer verbal aggresjon (skrike, true, uenighet og kritikk) Mer familieoppløsning Barna mer bekymret for konflikter enn drikking Varighet, hyppighet, intensitet og grad av eksponering relatert til barnas fungering

33 FAMILIEKONFLIKT SOM OVERFØRINGS MEKANISME (Keller, Cummings & Davies, 2005) RUSMIS- BRUK HOS FORELDRE FAMILIE KONFLIKT Par- og foreldrebarn konflikter DÅRLIGERE EMOSJONS- REGULERING HOS BARNET DÅRLIGERE FORELDRE FUNGERING Inkonsistent disiplin Negativ psykologisk kontroll Mindre nærhet og omsorg PROBLEMER HOS BARNA Internaliserende Eksternaliserende MODELLÆRING AV AGGRESSIV ATFERD

34 Kroniske belastninger hos foreldre Rusmisbruk Foreldre/familiefungering Familie konflikt Vold/mishandling/overgrep Barns psykososiale fungering

35 Vold, mishandling, overgrep Barn av alkoholmisbrukere har økt risiko for: Emosjonell og fysisk mishandling Seksuelle overgrep Familievold Ha vært vitne til vold størst risiko når mor eller begge foreldre er alkoholmisbrukere (Dube et al., 2001) kan skje i eller utenfor hjemmet (Hanson et al., 2006; (Sher et al, 1997) foreldrene nedsatt evne til oppfølging og beskyttelse av barna? (Baker, 1999)

36 Kroniske belastninger hos foreldre Rusmisbruk Foreldre/familiefungering Familie konflikt Vold, mishandling, overgrep Samhold og emosjonelt klima Barns psykososiale fungering

37 SAMHOLD Følelse av tilhørighet, nærhet og støtte Emosjonell bånd mellom familiemedlemmene ( familie-tilknytning ) Lavere samhold i familier med alkoholmisbruk (Bijttebier et al, 2006; Tweed & Ryff, 1996 mfl.) Samhold relatert til barnas selvfølelse, depresjon angst og atferdsvansker (Roosa et al, 1996 (Clair & Genest, 1987; Bijttebier et al, 2006). Medierer (delvis) mellom foreldres alkoholmisbruk og problemer hos barna (Clair & Genest, 1987; Roosa et al, 1996).

38 NEGATIVT FØLELSESKLIMA Anspent følelsemessig tone, mer negativitet og mindre varme og sensitivitet i foreldre-barn interaksjon (Jacob et al, 1991; Eiden et al, 2007; Moser & Jacob, 1997) Mer positive familieaktiviteter i familier med alkoholmisbruk hvor barna fungerer bra versus hvor barna har egne problemer (Reich et al, 1988) Mødrenes varme/sensitivitet (+ barnas selvregulering) medierer mellom fedres alkoholmisbruk og atferdsvansker hos barna (Eiden et al, 2007)

39 Kroniske belastninger hos foreldre Rusmisbruk Foreldre/familiefungering Familie konflikt Vold/mishandling/overgrep Samhold og emosjonelt klima Neglisjering Barns psykososiale fungering

40 NEGLISJERING Manglende adekvat og utviklingsmessig tilpasset omsorg og oppdragelse (Dunn et al., 2002) Høy forekomst av følelsesmessig neglisjering - mer vanlig enn fysisk neglisjering (Dube et al., 2001) Ofte et kontinuerlig mønster ikke en hendelse Høyest risiko når mor/begge foreldre er misbrukere Neglisjering som overføringsmekanisme er lite undersøkt, men forskere argumenterer for at dette sannsynligvis er en sentral mekanisme ( Dunn et al., 2002)

41 NEGLISJERING, MANGLENDE STØTTE OG BESKYTTELSE Rusmisbrukende mødres vurdering av egen foreldreatferd (Baker, 1999) Utsetter barnet for fare (vold, ulykker, overgrep) Er følelsesmessig utilgjengelig Er fysisk fraværende Har manglende grenser og kontroll

42 Kroniske belastninger hos foreldre Rusmisbruk Foreldre/familiefungering Familiekonflikt Vold, mishandling,overgrep Samhold og emosjonelt klima Neglisjering Forutsigbarhet/ kontrollerbarhet Barns psykososiale fungering

43 Uforutsigbarhet Barnet må tilpasse seg endringer i foreldrenes humør, stemning og atferd i ulike faser av drikkesyklusen - et spørsmål om å ha informasjon, vite hva som skjer, når det skjer, hvor intens og hvor lenge en vanskelig situasjon varer. Gjør at en kan forberede seg og vite når det er trygt og en kan slappe av. fra tilknytningsteori - trygg tilknytning forutsetter konsistent omsorg hvor barnet opplever at egen atferd påvirker omgivelsene. mer uforutsigbarhet og mindre konsistent gjennomføring av familieritualer og rutiner i familier med alkoholmisbrukende foreldre (Bennett et al., 1988; Ross & Hill, 2001, Haugland 2006) relatert til psykisk helse i barnas oppvekst og i voksen alder (Bennett et al., 1988; Ross & Hill, 2001) Bente Storm Mowatt Haugland, RKBU

44 UFORUTSIGBARHET (Haugland, 2005) FASER I DRIKKESYKLUSEN: Før drikking Beruselse Bakrus Edru tilstand

45 UFORUTSIGBARHET (Haugland, 2005) Alkoholmisbrukers humør og atferd Jeg så det på far når han hadde drukket, for da var han liksom to helt forskjellig personer. Når han hadde planlagt å drikke også, så var han en helt annen person (jente 15 år). Oppdragelse / disiplin ( gummigrenser ) Der gjør vi en stor feil. Når faren er på fylla får barna alt de ønsker seg,- og disiplinen den eksisterer ikke når jeg drikker. Da tar jeg det igjen når jeg er edru. Da prøver jeg å ordne opp (Far til 3 førskolebarn).

46 HYPOTESE OM BETYDNING AV UFORUTSIGBARHET (Ross & Hill, 1993) Uforutsigbarhet i oppveksten Grunnleggende forventning om at verden og andre personer er uforutsigbare og at det er umulig å ha kontroll over viktige livshendelser Liten tro på at en kan legge planer for sin egne fremtid Økt risikoatferd Rusbruk Psykiske vansker

47 UKONTROLLERBARHET å ikke kunne påvirke hendelser eller situasjoner. - at andre personer og ytre krefter avgjør ens skjebne. Mer tilstede i familier med alkoholmisbruk. Mulighet for å oppleve kontroll over ens liv ansees å være et sentralt tema som bidrar til barns helse og trivsel (Prilleltensky et al, 2001). Ingen gode mestringsmåter. Avmakt og utilstrekkelighet.

48 Kroniske belastninger hos foreldre Rusmisbruk Foreldre/familiefungering Familie konflikt Vold, mishandling Samhold og emosjonelt klima Neglisjering Upredikerbarhet / ukontrollerbarhet Parentifisering Barns psykososiale fungering

49 PARENTIFISERING - ROLLEBYTTE..et familieinteraksjonsmønster hvor barn og ungdom tildeles roller og ansvar som innen deres kultur normalt utføres av voksne omsorgsgivere (Valleau et al., 1995) Barn har foreldre-rolle overfor egne foreldre Barn har partner-rolle overfor egne foreldre Barn har voksenrolle overfor andre i familien f.eks søsken Emosjonelle oppgaver Eks. trøste, megle, gi råd og bekreftelse Praktiske oppgaver Eks. stell av syke, økonomi, husarbeid

50 PARENTIFISERING Mangel eller ubalanse i omsorgssystemet felles i mange familier med belastninger. Når foreldre ikke får den støtte og hjelp de har behov for fra andre eller når den hjelpen som er tilgjengelig ikke er fleksibel nok (Kallander, 2010) Forhøyet risiko for parentifisering i familier med alkoholmisbrukende foreldre (Bekir et al, 1993; Chase et al., 1998; Goglia et al., 1992; Kelley et al., 2007; Stein et al., 1999). Barn av alkohomisbrukende mødre mest utsatt (Kelley et al. 2007). Regnes å være negativt for barn over tid dvs knyttes til psykiske vansker men kan under visse forutsetninger være adaptivt feks stimulere evne til å gi omsorg, ta ansvar, interpersonlig sensitivitet, selvfølelse

51 FORHOLD SOM VIRKER INN PÅ HVILKE FØLGER PARENTIFISERINGEN FÅR (Haugland, 2006) Bytte av roller mellom foreldre og barn - mest uheldig Langvarig mønster versus overgangsperiode/krisesituasjon Emosjonelle oppgaver verre enn praktiske? I hvor stor grad oppgavene og ansvaret overskrider barnets alder og modenhet Om barnet gis anerkjennelse, legitimitet og støtte Om barnets knytter sin identitet opp mot omsorgsrollen

52 Kroniske belastninger hos foreldre Rusmisbruk Foreldre/familiefungering Familie konflikt Vold, mishandling Samhold og emosjonelt klima Neglisjering Upredikerbarhet / ukontrollerbarhet Parentifisering Kommunikasjonssvikt/ tabuisering Barns psykososiale fungering

53 KOMMUNIKASJONSSVIKT Hemmeligholdelse Taushet Løgn Tvetydigheter Omskrivinger DEMPER: ØKER: Skam, skyld smerte Forvirring, manglende bekreftelse/tro på egne opplevelser, avmakt, unngåelse vs.problemløsning. Sosial isolasjon? Uhensiktmessig regulering av egne følelser?

54 Kroniske belastninger hos foreldre Rusmisbruk Andre (relaterte) risikofaktorer e.g. helse, økonomi, skilsmisse, komorbide problemer Beskyttende faktorer -I familien -I nettverket -Hos barnet (e.g temperament, intelligens, emosjonsregulering, mestringsstrategier) Foreldre/ familiefungering Bente Storm Mowatt Haugland, RKBU Barnets psykososiale fungering Psykologiske prosesser i barnet (attribusjon, persepsjon, tilknytning, mestringsstil, emosjonsregulering) Haugland, BSMH (2012)

55 KOMPLEKSE TRAUMER gjentatte og vedvarende traumatiske belastninger som skjer i mellommenneskelige relasjoner (Nordanger et al., 2011) Barna vil ha fokus på overlevelse ikke utvikling av egen kompetanse Resulterer i sårbarhet på en rekke områder: kognitivt, følelsesmessig, atferdsmessig, fysiologisk og i relasjoner. - Gis gjerne en rekke ulike diagnoser Fellesnevner barna har vansker med: Regulering av affekt og kroppslige tilstander Regulering av oppmerksomhet og atferd Sosioemosjonell regulering

56 Kroniske belastning er hos foreldre Rusmisbruk Andre (relaterte) risikofaktorer e.g. helse, økonomi, skilsmisse, komorbide problemer Beskyttende faktorer -I familien -I nettverket -Hos barnet (e.g temperament, intelligens, sosiale ferdigheter) Foreldre/ familiefungering Bente Storm Mowatt Haugland, RKBU Barnets psykososiale fungering Psykologiske prosesser i barnet (attribusjon, persepsjon, tilknytning, mestringsstil, emosjonsregulering) Haugland, BSMH (2012)

57 RESILIENS/MOTSTANDSDYKTIGHET God fungering på tross av at en har vært utsatt for betydelig risiko (Cicchetti, 2006) Selv med store belastninger og høy risiko er det ikke uvanlig å finne at over 50% viser adekvat til god tilpasning Selv om barn i risikogrupper viser god fungering og sosial tilpasning, strever mange med betydelig grad av psykisk smerte (Luthar & Cicchetti, 2000)

58 EKSEMPLER PÅ BESKYTTENDE FAKTORER HOS BARNET Intelligens Godt temperament Sosial kompetanse/kreativitet/ tro på egen mestring God selvfølelse Evne til distansering Genetisk disposisjon Bente Storm Mowatt Haugland, RKBU I FAMILIEN God sosioøkonomisk status Positiv relasjon til edru foreldre Opprettholdelse av ritualer og rutiner I NETTVERKET Sosial støtte / kompenserende relasjoner Tilknytning til prososiale organisasjoner Effektive skolemiljø

59 Rusmisbrukende mødres vurdering av egen foreldreatferd (Baker, 1999) Bryr seg om barna Har håp og forventninger i forhold til barna Ivaretar barnas fysiske behov

60 ET RESSURS- OG MESTRINGSPERSPEKTIV Rusavhengigheten preger ikke alltid all fungering og hele hverdagslivet Mange barn klarer seg uten å utvikle egne problemer Familier og barn kan også utvikle positive mestringsstrategier En del foreldre og barn forteller om personlig vekst, modenhet og økt nærhet innad i familien gjennom å jobbe med sine problemer

61 BETYDNING AV RESSURS- OG MESTRINGSPERSPEKTIV Å se nyansene og helheten i barnas og familiens situasjon Kjærligheten og sviket, de gode stundene og skuffelsene Å erkjenne ulikheter (foreldrefungering, hvordan rusavhengigheten virker inn på familien, nettverk, ressurser, sosioøkonomisk status, kultur, språk, etnisitet ) Stereotypier og stakkarsliggjøring dårlig utgangspunkt for tillit og samarbeid Å møte barn og foreldre med respekt og åpenhet Nødvendig å inngå samarbeidsprosjekt med foreldre som aktive og verdige parter (Halsa, 2012)

62 SENTRALE TEMA I MØTE MED BARN SOM PÅRØRENDE Bente Storm Mowatt Haugland, RKBU

63 BARNS BEHOV FOR INFORMASJON Barnet mangler eller har fått feilaktig informasjon Informasjon har vært gitt, men ikke tilpasset barnets behov og utviklingsnivå Grobunn for grubling, engstelse og uro skyldfølelse og overvurdering av egen kontroll Hvorfor ble mor så sint? Er det min skyld at pappa drikker? Hvor skal jeg være når mor er innlagt? Hva skal jeg si på skolen eller når naboen spør? Blir far frisk igjen? Hvordan kan jeg få det til å bli bra igjen? Barnet lar gjerne være å spørre merker intuitivt at foreldre har nok med sitt Helsepersonell må selv ta initiativ til samtaler om/med barn Informasjon kan være nødvendig flere ganger og i ulike faser pga traumatisering, skam, lojalitet, tabu

64 SKAM OG ISOLASJON Hos både foreldre og barn Foreldres posisjon ved psykisk sykdom: dobbel stigmatisering (Halsa, 2008) å ha en lidelse og ikke fungere som god nok foreldre Barna redd for stigmatisering og avvisning - hindrer støtte fra familie, slekt og nettverk

65 SKYLDFØLELSE Hos både foreldre og barn Barna kan ha mange forestillinger som bidrar til skyldfølelse for eksempel: Min atferd bidrar til å forverre mor/fars problemer Jeg er med å fremkalle rusatferd eller symptomer Jeg gjør ikke nok for å hjelpe Jeg er en belastning for mor/far som allerede har nok å stri med

66 BEHOV FOR HJELP / LINDRING AV TRAUMEREAKSJONER Vitne til eller utsatt for vold / mishandling / overgrep? Utsatt for forvirrende/ skremmende atferd fra voksne? rusatferd psykotiske forestillinger suicidalitet angstanfall truende atferd Bakrus/delirium

67 MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Heterogenitet i forståelse en diagnose gir oss ikke kunnskap om foreldrefungering eller omsorgsevne - heller ikke hvem som vil dra nytte av tiltak for å endre foreldre- og familiefungering Heterogenitet i tiltak et enkelt tiltak ikke riktig for alle - oppbygging av tiltakskjeder ( stepwise care ) informasjon / psykoedukasjon / foreldreveiledning, familiebehandling / behandling for barnet / samordnede tiltak i og rundt familien, omsorgsovertakelse Tiltak må være virksomme og evalueres NB! Ungsinn.no

68 Øke beskyttende faktorer i familien og nettverket Stoppe rusmisbruket Redusere andre risikofaktorer i familien og nettverket Øke foreldre ferdigheter og familiekompetanse Utviklingsstøtte til barnet (narrativer, forståelse, selvregulering) Behandle barnets symptomer

69 HVORDAN HJELPE FORELDRE? MOT TIL Å SE Hjelp til å erkjenne rusmisbruket og at/når/hvordan det påvirker barna EVNE TIL Å HANDLE Hjelp til mestring av egen avhengighet Støtte og styrke foreldrerollen gjelder frisk og syk foreldre Skjerming av barna lage stabilitet og forutsigbarhet Kommunikasjon med barna (positiv oppmerksomhet, lytting) Positiv samhandling lek og familieaktiviteter Etablere/gjeninnsette rutiner og ritualer Etablere / bruke støtte i eget nettverk ikke hos barna Etablere/gjeninnsette grenser Problemløsning og konflikthåndtering, sinnemestring

70 TILTAK SOM INVOLVERER HELE FAMILIEN Oppsummering fra den danske Sundhedsstyrelsen; Copello et al, 2005; Copello et al., 2006, Reduserer rusmisbruket Forebygger tilbakefall Bedrer familiefungeringen konfliktnivå og vold, problemløsningsstrategier Reduserer familiemedlemmenes symptomer på belastning Bedrer barnas fungering Problemløsning, selvtillit, skolefungering, opplevelse av sosial støtte Problem at denne type tiltak ikke i tilstrekkelig grad tas i bruk!

71 Hvilke støtte unge barn av misbrukere kunne ha ønsket seg som barn (TUBA, 2009) 86,1% svarte at følgende var meget viktig: Barna skal ha mulighet til å snakke med en voksen (f eks en lærer, pedagog, psykolog, vennlig voksen, kontaktperson, omsorgsperson) en utenfor familien, som tar en alvorlig, som vet noe om misbruk og ikke er redd UTMERKET TILTAK MEN IKKE NOK FOR MANGE?

72 Øke beskyttende faktorer dempe uhensiktmessige mønstre hos barnet Utvikle/styrke hensiktmessige mestringsstrategier (e.g. distansering, søke støtte og hjelp) Støtte i forhold til å prioritere relevante utviklingsoppgaver Bidra til hensiktmessige oppfatninger av seg selv, andre, verden (e.g. skambaserte, skyld og personlig ansvar, negative profetier) Utvikle hensiktmessige narrativer om eget liv og historie, familie og slekt Bedret regulering av egne følelser Dele erfaringer evt. arbeide med traumer Styrke sosiale ferdigheter

73 Hjelpehånden øke barnets evne til positiv problemløsning? (fra Psykologisk Førstehjelp, Solfrid Raknes) Hjelpemiddel i samtale med barn Beskrive en situasjon Identifisere følelser Sortere tanker (hjelpsomme og ikkehjelpsomme) Jobbe med problemløsning Hvem kan hjelpe og støtte meg?

74

75 UTPRØVING AV ET FOREBYGGENDE EVIDENSBASERT PROGRAM STYRKING AV FAMILIER Samarbeid mellom kommunepsykolog, kommunehelsetjenesten, psykiatrisk team (+ barnevern?) i Fjell kommune ved Bergen Familier møter til samlinger 14 ganger à 2 ½ time. Først et felles måltid dernest er barna i barnegruppe, foreldre i foreldregruppe og tilslutt samles alle i familiegrupper. Ferdighetsbasert gruppeprogram som involverer hele familien Barna lærer sosiale ferdigheter, foreldrene lærer foreldreferdigheter og familiene øver sammen på å bedre samspillet Ulike versjoner vi prøver ut med barn 6-11 år selektiv og indikert forbyggende tiltak Brukes for risikofamilier (opprinnelig familier med rusproblemer). Prøver i forhold til familier med psykisk syk foreldre.

76 STYRKING AV FAMILIER å gi høyrisikofamilier EVNE TIL Å HANDLE Gjennom å styrke og lære foreldreferdigheter familieferdigheter og sosiale ferdigheter er målsetningen : å redusere risikofaktorer å øke beskyttende faktorer å forebygge utvikling av psykososiale problemer hos barna

77 Relasjoner er ikke et problem som skal løses, men et eventyr som skal leves (Hedy Schleifer) TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Jæren distriktspsykiatriske senter Når far eller mor er psykisk syk eller ruser seg

Jæren distriktspsykiatriske senter Når far eller mor er psykisk syk eller ruser seg Når far eller mor er psykisk syk eller ruser seg 12. september 2013 Wendy Pollack Daglig leder Lærings- og mestringssenter Om denne forelesninga 1.Den handler om min egen barndom og oppvekst. Flere personer

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus HF, Aker Sissel Korshavn, prosjektleder Vedtatt av ledergruppen ved akuttpsykiatrisk avdeling

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Barn med foreldre som ruser seg

Barn med foreldre som ruser seg Nina (10) har lærevansker og PPT er koblet inn. Gode hjelpetiltak settes i gang, men Nina sliter fortsatt. Kan det være forhold i hjemmet som vi ikke i første omgang ser og oppdager som er årsaken til

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave I for store sko Shoes too large Barn som pårørende når mor eller far er psykisk syk Children in families where mother or father is mentally ill Kaisa Mari Opsahl Laila Wean Antall

Detaljer

Pårørende i rusfeltet: Ressurs, hjelpetrengende eller begge deler? Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Pårørende i rusfeltet: Ressurs, hjelpetrengende eller begge deler? Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2013 Pårørende i rusfeltet: Ressurs, hjelpetrengende eller begge deler? Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 PÅRØRENDE

Detaljer

TILO TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING

TILO TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING TILO TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING EN HANDLINGSVEILEDER FOR BARN I RISIKO LØRENSKOG KOMMUNE - TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING / 2 FORORD Denne handlingsveilederen er utarbeidet

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Masteroppgave i sosialt arbeid. Bente Fridtjofsen, sosionom mars 2014 Bakgrunn for valg av tema Egne praksiserfaringer Foreldrenes egne betraktninger

Detaljer

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN SÅRBAR OG SIST I KØEN Barn i Norge 2008 Årsrapport om barn og unges psykiske helse Artiklene er kvalitetssikret av Hilchen Sommerschild og Finn Magnussen. Hilchen Sommerschild

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

VOLD I NÆRE RELASJONER

VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER SØGNE KOMMUNE 2011-2016 1 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Formål med handlingsplanen... 3 2. Definisjoner og ulike typer vold... 4 2.1. Hva er vold?...

Detaljer

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE HJEM Psykisk helse i OSLOskolene Ressursperm 1 HJEM FORORD I Osloskolen har vi høye ambisjoner for hver elevs faglige og sosiale utvikling. Alle elever skal få tidlig og tett oppfølging. Ressurspermen

Detaljer

Barn som lever med vold i nære relasjoner

Barn som lever med vold i nære relasjoner Barn som lever med vold i nære relasjoner Masteroppgave i spesialpedagogikk av Rachel Nygård Fosse og Ida Lillehagen Løberg Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt Marie Kristine Bermingrud Lindberg Massetraume og emosjonelle vansker En vurdering av Traumefokusert CBT for barn med hensyn til emosjonsregulering og utviklingsnivå. Hovedoppgave Psykologisk institutt

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED SELVMORD

ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED SELVMORD ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED SELVMORD 2 Utkast til veileder er utarbeidet av: Forsker, dr. psychol. Gudrun Dieserud, Nasjonalt folkehelseinstitutt / Bærum kommune (prosjektleder)

Detaljer

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL MED SPESIELL VEKT PÅ SELVMORD OG UVENTET BARNEDØD Utviklet til bruk av psykososiale kriseteam i kommunene i samarbeide med spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052 program for foreldreveiledning BUF00052 Syke barn i familien Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Elin Hordvik og Marianne Straume program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår

Detaljer

De usynlige barna. Barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre

De usynlige barna. Barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre De usynlige barna Barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre 1 2 INNHOLD Innledning... 4 Regjeringens satsing... 6 Barn som blir sett klarer seg best... 8 De glemte ungdommene...11 Eksempel fra

Detaljer

Barn som lider under andres bruk av rusmidler. Oppdal 08.02. 2010 Helga Melkeraaen Helsesøster/ spes.sykepleier

Barn som lider under andres bruk av rusmidler. Oppdal 08.02. 2010 Helga Melkeraaen Helsesøster/ spes.sykepleier Barn som lider under andres bruk av rusmidler Oppdal 08.02. 2010 Helga Melkeraaen Helsesøster/ spes.sykepleier Rusmiddelmisbruk i et barne- og familieperspektiv Definisjon av rusproblem Det eksisterer

Detaljer

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapport IS-1349 Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapportens tittel Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser 2006-2008 Utgitt 02/2006 Bestillingsnummer

Detaljer

Badeliv. Barn som pårørende. Hør oss! Se oss! -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler. Et magasin fra MODUM BAD

Badeliv. Barn som pårørende. Hør oss! Se oss! -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler. Et magasin fra MODUM BAD Nr. 1/2013-22. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hør oss! Se oss! Hovedtema: Barn som pårørende -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler På På lederplass Badeliv

Detaljer

Notat 27.08.2010. Barnevernet Politisk rådgiver, Benjamin Grønvold

Notat 27.08.2010. Barnevernet Politisk rådgiver, Benjamin Grønvold Notat 27.08.2010 Barnevernet Politisk rådgiver, Benjamin Grønvold Innhold Innhold... 2 Barnevernet... 5 2 Om barnevernet... 5 Barnevernloven... 5 Det biologiske prinsipp... 5 Barnets beste... 5 Særlige

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer