Utviklingskonferansen 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingskonferansen 2014"

Transkript

1 Utviklingskonferansen 2014 Håvard Knutsen Hvordan mestre å være pårørende. Samarbeid mellom pårørende og hjelpeapparatet. Utgangspunkt: Mastergrad om menn som omsorgsgivere til demente ektefeller

2 Pårørendes stress og sykelighet 87% av pårørende hadde problemer med kronisk tretthet, sinne og depresjon. (Rabins, Mace og Lucas) Viktig utløsende faktor for bruk av hjemmebaserte tjenester og institusjonalisering 50% flere besøk hos primærleger og 86% flere medikamentforskrivninger Søvnforstyrrelser, hallusinasjoner og følelsesmessige tegn på depresjon gir mest stress (Donaldson et al 1998 Takk til Allan Øvereng

3 Studiens hensikt Studiens hensikt var å kartlegge hvordan eldre menn med omsorgsansvar opplevde omsorgsbyrden og hvordan livssituasjonen ble påvirket av rollen som omsorgsgiver.

4 Det ble valgt en kvalitativ forskningsmetode med dypintervjuer. Gjennom metoden Grounded Theory (GT) kan omsorgsgivernes opplevelse av situasjonen kartlegges og tolkes. Grounded Theory er å generere teori gjennom data som er samlet inn og analysert. Teoridannelsen skjer parallelt med datainnsamlingen. Dermed utvikles hypoteser og ideer på bakgrunn av empirien. Gjennom prøving og feiling bearbeides de kontinuerlig og systematisk i relasjon til dataene.

5 Datasamling og utvalg Det totale utvalget i denne studien var 9 personer, alle menn. Gjennomsnittsalder var 79,5 år. De ni mennene bodde eller hadde bodd sammen med ektefelle som hadde fått diagnosen Aldersdemens. De hadde bodd sammen med dement ektefelle fra 3 til 7 år. Tre av mennene hadde sine ektefeller på sykehjem. Samtlige valgte å bli intervjuet i eget hjem. Ni intervjuer ble gjennomført over en periode på tre uker. Intervjuene gav 143 maskinskrevne sider med data. Kriterier for deltakelse var følgende: Mennene skulle ha, eller ha hatt omsorg for dement ektefelle. Mennene og ektefellene måtte bo i eget hjem. Mennene var 65 år eller eldre De måtte være åndsfriske kunne utrykke seg verbalt

6 Analyse Det ble gjennomført to prøveintervjuer. Etter hvert av disse ble det skrevet notater om hvordan intervjuet forløp og de viktigste tanker og opplevelser som var kommet frem. Deretter ble båndene gjennomlyttet tre ganger og sammenliknet med notatene. Det ble i dette vektlagt om mennene var vist den respekt de har krav på, om svarene dekket emnet og om intervjuguiden måtte korrigeres. Analysen ble en prosess som gikk i svingninger, ut fra Strauss og Corbins (5) prinsipp for koding: Åpen koding, aksial koding og selektiv koding. I åpen koding ble det funnet substans i data i form av ca 300 substantive koder. I aksial koding ble det funnet 18 forskjellige meningsbærende grupper. Disse ble til ni kategorier som igjen ble redusert til fem. Disse ble vurdert nøye i forhold til meningsinnhold og relevans. Ut av dette ble det funnet kjernekategorier som ble oppfattet som det overordnede i forhold til mennenes opplevelser av sin situasjon som omsorgsgivere.

7 Resultat I analysen kom frem fem kategorier: Mestring Ensomhet Lojalitet Sorg Tap av felleskap med ektefellen.

8 Mestring Det lå store praktiske og følelsesmessige utfordringer for mennene når de fikk omsorgsansvaret for ektefellene. Mennene hadde relativt sammenfallende strategier for å mestre hverdagen som omsorgsgiver. Samtlige hadde en tendens til å minimalisere omsorgsbelastningen. De satte fokus på praktisk problemløsning. Med ett unntak var rolleendringen, fra den tradisjonelle gamle mannsrollen til å bli omsorgsgiver, svært stor. Mennene måtte lære det meste av de nye oppgavene de fikk

9 Mestring Vi har snart gullbryllup. Det var ikke behov for det synes jeg å få hjelp. Vi har vært tett knyttet til hverandre, kan du si. Vi har reist sammen og kampert sammen. Det var ikke behov for det synes jeg vi ble bydd hjemmehjelp og sånt noe Det gikk greit å gjøre det selv. Det har alltid vært oss.

10 Mestring Så måtte jeg sette meg inn i alt det der da (ler), kontrollere med svigerinnen min og svigerdatter. Det eneste (som er positivt) er at jeg klarer meg selv. Jeg lærte alt som hadde med husarbeid å gjøre, sy i en knapp, stryke en skjorte og slikt... og... det gikk voldsomt fint helt til hun begynte å gå oppe om nettene. Da gikk det tre uker.. da følte jeg meg ittemåten krasjen (dialekt for å ikke føle seg i form) Da var det ikke mer å hente altså.

11

12 Om å klare seg selv Men som jeg sier, det er ikke hjelp i at de kommer for å vaske henne kl ti. Når hun står opp kl seks. Og da kan jeg jo likeså godt vaske og stelle henne. Og vi kan jo ikke hun er jo kommet så langt at hun ikke kan tørke seg selv heller. Da mener jeg det altså.. att å komme kl ti da da er vi jo ferdig.

13 Hjelp fra det offentlige De var kjekke de som var her, kjekke og flinke, selv om det ble mange forskjellige. Noen var supre, de som hørte på meg og som skjønte at jeg også trengte litt hjelp ja altså.. det er jo ikke så mange å snakke med. Og så var det jækla kjekt når de kunne ta en kopp kaffe. Preikt litt(ler) Kanskje sagt litt om at jeg ikke gjorde det så altfor galt, alt i hop

14 Rolleendring Håndtering av nye instrumentelle ferdigheter og ny læring gav dem en følelse av tilfredsstillelse. I utgangspunktet var kunnskapene om for eks å lage mat liten eller ingen. En av mennene fortalte at han ikke engang hadde kokt kaffe i løpet av ekteskapet. Mennene brukte problemløsende metoder, de tok kontroll, hadde et relativt strukturert opplegg i hjemmet og var strukturert i forhold til bruk av tid.

15 Ensomhet Jo, isolert. Jeg vet ikke jeg forstår det godt også, det er mange som ikke vet hvordan de skal oppføre seg. Og det er jo det som er det gale, for hadde de bare vært seg selv. Det eneste som er viktig er at snakker litt senere og litt tydeligere og har øyenkontakt så går det jysla ( dialekt for veldig/svært) godt.

16 Ensomhet Jeg tok henne alltid med der det var mye folk, butikker, Djupadalen om søndagene, restauranten i Haraldsgata. Noen isolerer seg fordi hun har forandret seg, jeg har heller gjort motsatt, kan du si... at de får se at dette funker likevel, at det går an å være sammen. i sommer, det var jo ikke noen sommer, men når det endelig ble varmt i august var vi på Aksnes og badet... hun vasset i alle fall så langt hun kunne. Hun kan jo ikke vasse når hun har store bleier vet du. Da var det så mye folk at en måtte passe seg for å ikke trø på da koste hun seg voldsomt.

17 Ensomhet Det ville vært fint å snakke med noen som har opplevd det samme som meg. Det er ikke så lett å snakke om alt med disse snuppene med ring i ørene som svinser rundt når de kommer for å se til henne. Jeg er 86, de er gudhjelpemeg ofte bare unger på noen og tjue. Og de snakker som om jeg er døvhørt. Av og til tror de jaggu jeg er dum også.

18 Lojalitet Felles for mennene var en viss nøysomhet i bruk av uttrykk når de skulle beskrive forholdet til ektefellen. På spørsmål om hvorfor de ville være omsorgsgiver den siste del av livet på tross av fysiske, følelsesmessige og sosiale omkostninger ønsket de heller å snakke om etisk forpliktelse og gjensidig livslang lojalitet enn om kjærlighet. Dette må forstås i lys av mennenes historie, de har levd i en tid hvor bruk av følelsestunge uttrykk ikke var vanlig, selv mellom ektefeller.

19 Lojalitet Vi har jo hatt hele livet sammen. Og om hun skulle ha bruk for meg måtte det være i det tilfellet der. Det første jeg sa til henne da hun fikk diagnosen det første året var vanskelig, da var det ikke så mye soving om natta, hun visste jo hvordan dette gikk dette skal vi gjøre sammen sa jeg det skal ikke være vi tar det sammen.

20 Lojalitet Det som i følgende utsagn kalles en situasjon er sju års heldøgns omsorgsarbeid med en alvorlig dement ektefelle. Hver eneste natt pakker hun dyna rundt meg, til langt oppover ørene. Selv om hun ikke har språk og er syk det er ikke bare å stå foran presten og når det kommer en situasjon så hopper du av

21 Om de vonde episodene Hun kjente ikke meg igjen heller periodevis altså. Vi satt her og så sier hun at du må gå du nå jeg venter en annen jeg nå (ler, men ansiktet viser at dette var vondt). Hun mente at det ikke var meg. Hun ble litt ivrig på det, fant skoene og sa jeg måtte gå nå (gråter) jeg måtte ut og hun ventet en annen som skulle komme. Jeg var ikke xx jeg lenger, jeg var en annen. Og det var meg hun ventet på.

22 Sorg Sorg er blitt kalt den prisen en betaler for sin kjærlighet og engasjement. Det er vondt å miste den en er glad i og det er også vondt å være medopplevende til at en kjær person mister seg selv, eller mye av det hun står for som person. Alle mennene i intervjugruppen fortalte om sorg og tapsopplevelser ved at ektefellen var blitt aldersdement. De sørget over tapet av personen ektefellen hadde vært. Mennene ville nødig utdype følelsene om sorgopplevelsen. To sa at de sørget litt etter litt. Det skjedde jo litt over langen.(dialekt: over lang tid.) Heldigvis må jeg si. Jeg fikk ikke alt på en gang. Så det dette er tross alt bedre enn om hun hadde dødd plutselig. Det hadde jeg taklet dårlig altså.

23

24 Sorg Det blir en jækla rar sorg, for å si det slik. Hun står jo der. Men så er hun ikke der likevel. Og det skjønner ikke de andre (familie og venner). For hun er så flink til å skjule hvor dårlig hun husker når det er folk her. Så de synes jeg maler fanden på veggen

25 Tap av felleskap med ektefelle Jeg savner å kunne snakke med henne om småtingene, det som egentlig ikke er så viktig. Det var jo egentlig hun som snakket mest..(ler) Hun var liksom flinkest til å si hvordan vi hadde det hvordan jeg hadde det. (ler) Jeg savner det.

26 Tap av felleskap Hun var en god kone. Stilte opp for meg og ungene.. hun var en flott mor. Det gjør godt å få gi henne litt tilbake. Så godt jeg kan. Jeg har på en måte oppdaget noe nytt i meg. Det er godt å være god mot henne, for å si det slik. I all elendigheten er jeg glad for det. Det kom noe nytt inn i livet mitt sånn på tampen. Det høres løye (dialekt for rart) ut.. selvfølgelig ville jeg vært det foruten, men når alt er slik det er så er jeg glad for det. Forstår du?

27 Momenter i diskusjonen En viktig verdi for mennene var å klare seg selv, selv etter at de innså at belastningen var i ferd med å føre til helseskader for dem selv. Ingen kan ta bedre vare på henne enn jeg var et utsagn som gikk igjen i intervjuene.

28 Momenter i diskusjon De som hadde fått hjelp til omsorgen på et tidligere tidspunkt fortalte om liten og feil hjelp til feil tidspunkt og sa dette var en av grunnene til at de ønsket så lite hjelp som mulig. De fortalte også om at de ikke ønsket ennå en dame som tok over, fikk de hjelp av det kommunale hjelpeapparatet var denne rettet mot den demente, mennenes prosjekt ble ikke alltid forstått, hjelpen ble oppfattet som en belastning og ble tatt i mot når de ikke selv maktet mer. De ønsket hjelp til selv å kunne hjelpe.

29 Momenter i diskusjonen Fire av mennene fortalte eksplisitt om en følelse av tap av kontroll over situasjonen når ekspertene invaderte hjemmet, og under stort tidspress gjorde sitt arbeid. De fikk en følelse av degradering, at arbeidet deres ikke ble sett. Ofte følte de seg usynlige Men de hadde likevel uventet få negative selvdefinisjoner, som vanligvis oppstår når en føler at oppgaver ikke mestres.

30 Momenter i diskusjonen Når de fikk assistanse av det kommunale hjelpeapparatet følte mennene at deres problemprofil ble ikke forstått, de ble ikke inkludert, deres ønske om kontroll ikke forstått og i noen tilfeller opplevde de seg heller ikke respektert. De savnet positive tilbakemeldinger på seg selv som omsorgsgivere. Dette kan gi mennene en sårt tiltrengt rolleidentitet i det ensomme arbeidet de utførte

31 Momenter i diskusjonen På spørsmål om hva kommunen kunne bidra med hadde de et felles ønske om samtalegrupper, gjerne bestående av menn, samt veiledning på praktiske utfordringer i hjemmet. Behovet for dette var stort. Selv om samtlige hadde skaffet seg private mentorer, svigerdøtrer, svigerinner, søstre eller venninner av ektefelle eller andre som de ringte til for å få råd og veiledning i forhold til praktiske gjøremål i huset er kommunalt engasjement viktig og nødvendig. Det kommunale pårørendeperspektivet er i forhold til menn er i de fleste kommuner lite vektlagt.

32 Konklusjoner At mennene har etablert andre strategier i sitt omsorgsarbeid enn hjelpeapparatet, som i all hovedsak består av kvinner, kan føre til at bistandsbehov blir oversett. Det som utenfra, med kvinnebriller, kan virke som forfeilede mål og mestringsforsøk kan fungere i mennenes prosjektorienterte omsorgstenkning

33 Konklusjoner Et samspill mellom ektefeller er svært sammensatt, kjærlighet og moral, forpliktelser og alt annet som inngår i en relasjon skaper en kompleksitet som vanskelig lar seg beskrive gjennom vitenskaplige kategoriseringer, dette er en mulig forklaring på at få studier er gjort.

34 Etter diagnosen 1. Forstå og akseptere diagnose og håndtere symptomer psykologisk støtte, praktiske hjelpemidler 2. Fremtidige beslutninger: Verge, arv, økonomi, medisinsk behandling. 3. Sosialt nettverk: Hvordan beholde, videreutvikle, informere 4. Planlegge fremtidig omsorg, individuell omsorgsplan, valg, håp, preferanser 5. Likemannstøtte fra andre med demens og deres familier og omsorgspersoner Takk til Allan Øvereng

35

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Livet med Gullbilletten?

Livet med Gullbilletten? Holbergprisen i skolen 2014 Livet med Gullbilletten? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad Langhaugen

Detaljer

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no RAPPORTSERIEN 2015 RAPPORTSERIEN 2015/02 Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune www.hials.no Kari Blindheim, høgskolelektor Høgskolen i Ålesund Rigmor Einang Alnes,

Detaljer

2.Teoretisk referanseramme

2.Teoretisk referanseramme 1. Innledning. Hver eneste dag sitter det elever på skolen som nettopp har mistet mor eller far, de har mistet nære venner, foreldrene er nylig skilt, en bror har fått kreft eller en klassekamerat er blitt

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Magefølelse utløser bekymringsmelding til barneverntjenesten

Magefølelse utløser bekymringsmelding til barneverntjenesten Magefølelse utløser bekymringsmelding til barneverntjenesten Intervjuer av helsesøstre om hvilke faktorer som utløser avgjørelsen om å sende bekymringsmelding til barneverntjenesten. Masteroppgave i barnevern

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

RAPPORT. På tynn is. Barn og unges situasjon når foreldre rammes av kreft. Resultat fra et Pilotprosjekt. Kari Dyregrov, dr.

RAPPORT. På tynn is. Barn og unges situasjon når foreldre rammes av kreft. Resultat fra et Pilotprosjekt. Kari Dyregrov, dr. RAPPORT På tynn is Barn og unges situasjon når foreldre rammes av kreft Resultat fra et Pilotprosjekt Kari Dyregrov, dr. philos Senter for Krisepsykologi (SfK) Fabrikkgaten 5 5059 Bergen kari@krisepsyk.no

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

Sosiale årsaker til sykefravær

Sosiale årsaker til sykefravær ØF- rapport nr.: 03/2011 Sosiale årsaker til sykefravær En kvalitativ studie av sykemeldte med psykiske lidelser og muskel-skjelettlidelser i Norge av Kari Bjerke Batt-Rawden og Liv Johanne Solheim ØF-

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

Med parkinson i familien

Med parkinson i familien Med parkinson i familien Forord Innhold Når en i familien får parkinson, opplever mange familier at noe endrer seg. Sammen må familiemedlemmene finne ut av hvilke muligheter og utfordringer den nye situasjonen

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Forebyggende hjemmebesøk til eldre Forebyggende hjemmebesøk til eldre Den gode samtalen Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for helsevitenskap Master i helsefremmende arbeid Berit Westbye Mai/2014 Antall ord: 16751 Etter min mening

Detaljer

Rapport fra BSB-undersøkelse: Tjenester for mennesker med psykisk helseproblematikk

Rapport fra BSB-undersøkelse: Tjenester for mennesker med psykisk helseproblematikk Side 1 av 1 Rapport fra BSB-undersøkelse: Tjenester for mennesker med psykisk helseproblematikk Stange kommune 2006 Foto Magnus Ryen Side 2 av 2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn for undersøkelsen:...3 Om Bruker

Detaljer

Syke foreldre. Veltilpassede barn?

Syke foreldre. Veltilpassede barn? Ylva Bartolini Syke foreldre. Veltilpassede barn? En studie av hvordan barn av psykisk syke klarer seg som voksne. Masteroppgave i spesialpedagogikk NTNU, våren 2011 II Ylva Bartolini Syke foreldre. Veltilpassede

Detaljer

Ungdom i fokus. Erfaringer og tanker om å være ung og ha varige helseutfordringer

Ungdom i fokus. Erfaringer og tanker om å være ung og ha varige helseutfordringer Ungdom i fokus Erfaringer og tanker om å være ung og ha varige helseutfordringer 2 Redaktør: Gerd Vidje Forfattere: Synøve Berg og Ann Britt Sandvin Olsson Illustrasjoner: M. M. Malvin Design: Aase Bie

Detaljer

ikke Stikka NR. 01 2010 WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka NR. 01 2010 WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2010 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO Tema: SELVHJELP Innhold Tema: SELVHJELP Dikt: Gi meg frihet s. 04 Hjelp til selvhjelp veien til

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen RAPPORT 2012/5 Folkehelsearbeid Matlyst gir Livslyst - de gode tiltak Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer