Krise og sorg hos pasienter og pårørende. Spesialpsykolog Tore jensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krise og sorg hos pasienter og pårørende. Spesialpsykolog Tore jensen"

Transkript

1 Krise og sorg hos pasienter og pårørende

2 Program for dagen Begrepsavklaring; belastninger, kriser, traumer Krisen som tap og mulighet Krise i et mikro og makroperspektiv Sårbarhetsfaktorer Tradisjonell krise og sorgmodell Intrusjon, unnvikelse og psykofysiologisk aktivering Tilpasningsforstyrrelser og PTSD Behandling av tilpasningsforstyrrelse og PTSD Sorg; normal, unormal, sorg hos barn og sorgteorier

3 Belastninger, kriser og traumer Belastninger er de hendelser som påvirker oss følelsesmessig; skifte jobb, inntektstap, forbigående sykdom hos barn, førstegangstjenesten, fødsler, skillsmisse, dødfall etc. Summen av den totale livsbelastning på et bestemt tidspunkt kan fremkalle en livskriseopplevelse; belastningssiden i livet overstiger mestringsevnen Traumer er til forskjell fra naturlige livsbelastninger, uforutsette plutselige alvorlige psykiske/fysiske belastninger som fornemmes å true menneskets liv og helse. Til forskjell fra livskriser er det her naturlig å bruke benevnelsen traumatisk krise

4 Krisen som tap og mulighet Det kinesiske skrifttegnet for krise er dobbelt; et tegn for fare og et for mulighet I folkeeventyrene er det gjerne en krise, som blir den utløsende faktor for mulighet og suksess, f.eks. i eventyret trollet uten hjerte, der Askeladden må ut i verden etter at alle brødrene har blitt borte En krise etterfulgt av en tapsopplevelse vil være kimen til sorgen Tap av inntekt, anseelse, helse, tap av kjære etc.

5 Krise og sorg i et mikro og makroperspektiv; normer og belastninger Individ Sentrale sos. systemer Samfunn og kulturelle forhold og internasjonale hendelser

6 Sårbarhetsfaktorer Tidlige barndomsopplevelser vil kunne påvirke CNS og senere psykobiologiske reaksjoner på kriser og traumer (Malt et. al., 2003) Barn med tidlige seperasjonsopplevelser fra mor og/eller far, og barn utsatt for seksuelle overgrep, kan utvikle varig endrede biologiske reaksjonsmønstre, som slår ut under kriser og traumer (forsterkede nevroendokrise prosesser f.eks cortisol, noradrenalin og dopamin)(malt et. al., 2003) Tidsbestemte biologiske forhold, så som nedsatt ernæringstilstand, negativ væskebalanse, tretthet (fatique) Personlighetsfaktorer (introvert vs. ekstrovert, grubling, bekymret etc.) Positiv vs. negativ responsforventning/tidlige erfaringer/rollemodeller Individuell mestringsstil/forsvarsmekanismer Tidligere ubearbeidede kriser og traumer Støtte fra omgivelser og samfunn (helsevesen, NAV og tilgang på ritualer)

7 Tradisjonell modell for krise og sorg Sjokkfasen Reaksjonsfasen Bearbeidingsfasen Nyorienteringfasen Modellen er en slags veiviser for krise og sorgreaksjoner, men den er ikke leksikal for ethvert menneske.

8 Sjokkfasen Opplevelse av uvirkelighet, drøm, vantro, bedøvet/nummen, endret tidsopplevelse og superhukommelse/amnesi Sensorisk hyperaktivering Fravær av følelser Kroppslige reaksjoner Overreaksjon- underreaksjon Sjokkfasen er en automatisk adaptiv reaksjon som virker mobiliserende på mentale ressurser Opplevelsen av endret bevissthetstilstand, ble hos tilskuere ved WTS uttrykt gjennom utsagn som: det var helt uvirkelig, det var som en vond drøm.

9 Reaksjonsfasen Påtrengende tanker og minner (intrusjon) Mareritt Fortvilet, rastløs, engstelig Tristhet og depresjon/sorg Unnvikelse Humørsvingninger; i noen tilfeller sinne mot hjelpeapparatet Fysiologisk aktivering/kroppslige reaksjoner Søvnforstyrrelse, konsentrasjonsvikt Mellommenneskelige vansker; sosial tilbaketrekning og opplevelse av ensomhet Skyld, skam og selvbebreidelser Dersom de første fasene blir uttalte kan det være snakk om en tilpasningsforstyrrelse Manglende følelser kan indikere et komplisert forløp I denne fasen utfordres hyppig gudstro

10 Bearbeidings og nyorienteringsfasen Etter gradvis nedgang i intrusjons og unnvikelsesfenomener går personen over i en bearbeidingsfase Personen begynner å komme tilbake til livet og kommer i gang med positiv aktivitet Samtaler med venner, og av og til profesjonelle, er positive faktorer i en meningsskapende prosess Selv om pas. kommer over i en nyorienteringsfase, så vil det være naturlig at opplevelsen av savn og tap tidsvis kommer opp igjen, dog ikke med samme varighet og intensitet Nye livsopplevelser kan reaktivere tidligere

11 Forløp etter kriseopplevelser Til tross for usikre forskningsresultater, ser det ut til at naturkatastrofer i større grad enn teknologiske katastrofer leder til akutte stressreaksjoner, mens menneskeskapte katastrofer tenderer til å ha største negativ innvirkning i et langsiktig perspektiv Holen (1990) fulgte etter Alexander Kielland ulykken de overlevende gjennom 8 år, og fant et betydelig høyere sykefravær enn hos andre oljearbeidere. De overlevende hadde 8 x høyere forekomst av psykiatriske diagnoser Tilpasningsforstyrrelser er et hyppig rapportert fenomen hos kreftpasienter og enkelte utvikler PTSD, spesielt de som har vært gjennom flere faser med tilbakefall Hos noen personer kan det utvikles dissosiative reaksjoner etter en livskrise eller en traumatisk krise. Personen kan miste kontakt med følelser og erindringer om den utløsende hendelsen. F 44.0 Dissosiativ amnesi hukommelsestap og F 44.1 Dissosiativ fugue deler amnesisymptomene som ved F 44.0, men i tillegg preges pas. av formålsløs reising (tåketilstand)

12 F 43.2 Tilpasningsforstyrrelse og F 43.1 PTSD Tilstander med subjektivt ubehag og følelsesmessig forstyrrelse som vanligvis hemmer sosial funksjon eller ytelse, og som oppstår i en periode med tilpasning til en vesentlig forandring i tilværelsen eller en belastende livshendelse. Debuterer vanligvis innen 1 mnd. etter den utløsende situasjon Individuell predisposisjon er en sentral risikofaktor Symptomene varierer og omfatter depresjon, angst eller bekymring, eller en blanding av disse, følelse av manglende mestringsevne eller evne til å planlegge fremover og vansker med utføring av daglige rutiner Oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste Individuell predisposisjon er en sentral risikofaktor Typiske trekk er episoder der traumet blir gjennomlevd gang på gang via flashbacks eller i mareritt, med en vedvarende fornemmelse av nummenhet og følelsesmessig avflating, distansering fra andre mennesker og unnvikelse av traumelike situasjoner. Forhøyet autonom alarmberedskap og økt skvettenhet og søvnløshet. Emosjonell ustabilitet

13 Behandling av kriser og tilpasningsforstyrrelse Det bør generelt utvises toleranse for at sterke akutte følelsesmessige reaksjoner kan være et normalfenomen etter livs-og traumatiske kriser, slik sett er det viktig å være tilbakeholden, slik at pas. ikke opplever sine reaksjoner som patologiske og taper mestringsressurser Elementer av psyko-edukasjon vil være svært sentralt, slik at pas. ser at tankene og atferden er normale og forventede. For mange er det svært befriende å slippe å bekymre seg for at de holder på å bli gale Normaliseringen bør dog ikke gå så langt at pas. opplever seg som bagatellisert Behandlingen har et her og nå fokus, og baseres på to parallelle prosesser; pas. gis rom for å uttrykke vanskelige følelser og det fokuseres gradvis på endring av eventuelle dysfunksjonelle tanker knyttet til den utløsende hendelsen Det er viktig å ha et nøkternt forhold til medisinering, fordi behovet for virkelighetsorientering er svært sentralt i de tidlige krisefasene Den som drikker alkohol for å glemme er utsatt for varig endring av forbruksmønster; gå til glasset med din glede, men ikke til flasken med din sorg. Tilsvarende problemstilling er aktuell også ift. bruk av rusgivende narkotiske stoffer. Dette er forhold som må gis oppmerksomhet i en behandling Krisebehandling er korttidsorientert, dvs. pas. gis erfaringsmessig ikke behandling utover 6 uker

14 Behandling av PTSD Kognitiv atferdsterapi EMDR

15 Sentrale momenter for postpersonale Akseptere pas. følelser, unngå å synes synd på, fordi dette forsterker eventuelle opplevelser av utilstrekkelighet. Vi ønsker å potensiere pas. mestringsopplevelse Akseptering av symptomene Gi tid og rom for å ta imot emosjonelle reaksjoner, se. pas!! Tilkjennegi en positiv holdning; du har vært ute en vinternatt tidligere Unngå å overrekke syndebukker til pas., noe som kan komplisere bearbeidingsprosessen Hjelpe pas. til å forstå normaliteten i det som oppleves (psykoedukasjon) Hjelpe pas. og familien over til en normalhverdag - gi tilgang på distraksjon Skape forutsigbarhet og trygghet i behandlingssituasjonen Være forberedt på at pas. i en sjokkfase ofte trenger informasjon gjentatt ved flere anledninger- tydelig kommunikasjon Begrense antallet leger og pleiepersonale som pas. og fam. må forholde seg til Berøring

16

17 Sorg i et videre perspektiv Individet Sorg i sosiale systemer som idrettslag, arbeidsplass familier Nasjonal sorg: Alexander Kielland, Estonia, mordet på Olof Palme, Kong Olavs død, Tsunamien

18 Normal sorg Ensomhet og tomhetsfølelse når det hele er over Depresjon knyttet til minner og frykt knyttet til fremtiden Reaktivering av depresjon ved årsdager for bortgang, høytider etc. Opplevelse av å ikke ha gjort nok En sanselig opplevelse av at den nære er til stede kan være tilstede over uker og mnd. Gradvis behov for å rydde i skap og klær etter den avdøde Sorg etter suicid kan være vanskelig pga. av tabulegging og tilbaketrekning av det sosiale nettverket, samt større risiko for forsterkede emosjonelle reaksjoner som sinne, anger og søken etter skyld etc.

19 Avvikende sorg Unormal sorg kan være fravær av sorg Pasienten henger fast i tapet og kommer seg ikke videre Intrusjonssymptomene kan være sterke og gjerne ledsaget av depresjon Det ryddes ikke opp etter den avdøde; sengen res opp og tannbørsten står fremdeles på sin vante plass Det dekkes på til den døde Den døde oppleves som sterkt tilstedeværende, selv år etter bortgangen Tapet blir fokus i samtaler med omverdenen Rom i huset blir stående som mausoleum, gjerne mange år etter bortgangen

20 Mor, vi var en tung byrde Stein Mehren Mor, vi var en tung byrde for deg farløse sønner som vi var Plutselig slapp du oss ned en dag Og vendte deg bort i din død Først ble du en bleknende skikkelse mild og moderlig, fra denne side av døden sett Så sank du inn i mørket, ble mindre og mindre, som om du krøket deg sammen i minnenes moderskjød, stråleklart Nu, når dagene mørkner omkring meg kan jeg kjenne deg, lysende, langt langt inne i meg, som om jeg bærer deg et foster i erindringen og når som helst kan føde deg gråtende, som et barn av min avbrutte barndom

21 Barns sorg Tidlige tankeprosesser hos barn preges av magisk tenkning. Barnet tror at deres tanker, ønsker og handlinger er årsak til det som skjer rundt dem. Skyldfølelse vil være en naturlig reaksjon I syv åtteårsalderen preges tankene av svarthvitt tenking og påvirkes av assosiative innslag; jeg må passe på mor, slik at hun ikke dør Emperi fra forskning om kjønnsforskjeller mellom gutter og jenter etter kriser/traumatiske hendelser, viser at jenter har mer subjektive plager, engstelse og depresjon, mens guttene viser større grad av atferdsforstyrrelser, rapportert uro eller konflikter med omgivelsene Deltagelse i ritualer etter død gjør at det uvirkelige virkeliggjøres og fantasier blir forhindret

22 Sorgteorier Den eldste sorgteorien er hentet fra Freud, som uttrykte at sorgen forstås som en normal reaksjon på tap; et stykke indre arbeid som den sørgende gjennomfører. Med dette mener han at ved et nært menneskets død må den sørgende trekke tilbake sin tilknytning til den avdøde. Sorgarbeidet fører til at den etterlattes ego blir fritt og ubundet Olav Muller ved Senter for Krisepsykolog i Bergen uttrykte i 1994 at utviklingen av menneskets indre objekt og deres relasjoner til mennesket selv har en sentral betydning for vår identitet og stabile personfungering, og for de sørgende er det helt nødvendig å kunne beholde sine indre objekter over lang tid. Enkelte deler av sorgen og savnet vil man ta med seg livet ut, da de følelsesmessige og tankemessige betydningene disse menneskene har hatt på en går så dypt at de har blitt en del av ens personlighet

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052 program for foreldreveiledning BUF00052 Syke barn i familien Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Elin Hordvik og Marianne Straume program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår

Detaljer

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Tiltak ved depresjon Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Kostnader ved depresjon Depresjon svekker livskvaliteten i befolkningen Depresjon vil snart, etter hjerte kar-lidelser, være den ledende

Detaljer

ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED SELVMORD

ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED SELVMORD ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED SELVMORD 2 Utkast til veileder er utarbeidet av: Forsker, dr. psychol. Gudrun Dieserud, Nasjonalt folkehelseinstitutt / Bærum kommune (prosjektleder)

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt Marie Kristine Bermingrud Lindberg Massetraume og emosjonelle vansker En vurdering av Traumefokusert CBT for barn med hensyn til emosjonsregulering og utviklingsnivå. Hovedoppgave Psykologisk institutt

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Skolebarn og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette heftet bygger på intervjuer og samtaler med barn og voksne som har vært i ulike sorgsituasjoner, samt innspill fra ulike fagpersoner.

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer

Badeliv. Traumer. Sliten av å skjule En perle for verdighet. Et magasin fra MODUM BAD. B a d e l i v 1 / 2 0 1 1. Nr. 1/2011-20.

Badeliv. Traumer. Sliten av å skjule En perle for verdighet. Et magasin fra MODUM BAD. B a d e l i v 1 / 2 0 1 1. Nr. 1/2011-20. Nr. 1/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Traumer Sliten av å skjule En perle for verdighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20 Ansvarlig redaktør: Ole Johan

Detaljer

HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER

HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER Rolf Gjestad, dr. philos, Senter for Krisepsykologi, Bergen 30.12.2008 HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER Normalisering Først av alt; det å vite at ettervirkninger er normale reaksjoner på ekstreme

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Marianne Vatne

Detaljer

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Atle Dyregrov program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS Fortunen 7, 5013 Bergen Tlf: 55 59 61 80 Faks: 55 59 61 90 E-post: email@krisepsyk.no Voldtekt Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21.

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21. Nr. 2/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Sorg Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL MED SPESIELL VEKT PÅ SELVMORD OG UVENTET BARNEDØD Utviklet til bruk av psykososiale kriseteam i kommunene i samarbeide med spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Hva er det med Line? Eleven som sliter med angst

Hva er det med Line? Eleven som sliter med angst Hva er det med Line? Eleven som sliter med angst Jon Fauskanger Bjåstad Doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist Hva er det med Monica Ê Frykt er en naturlig reaksjon på et stimuli som truer

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Lavterskeltilbud ved alvorlige psykiske lidelser hos ungdom av Lasse Bagstevold

Lavterskeltilbud ved alvorlige psykiske lidelser hos ungdom av Lasse Bagstevold Lavterskeltilbud ved alvorlige psykiske lidelser hos ungdom av Lasse Bagstevold I rapporten «Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering» (Helsedirektoratet 2000) står følgende definisjon

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Til deg som har mistet noen i selvmord

Til deg som har mistet noen i selvmord Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Introduksjon Denne brosjyren har som formål å belyse noen av de vanligste praktiske og følelsesmessige forholdene som berører etterlatte ved selvmord.

Detaljer