Barn som pårørende - med fokus på samhandling og tjenesteutvikling Eksempler fra Fjell Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn som pårørende - med fokus på samhandling og tjenesteutvikling Eksempler fra Fjell Kommune"

Transkript

1 Barn som pårørende - med fokus på samhandling og tjenesteutvikling Eksempler fra Fjell Kommune Anja Høye Rogde Kommunepsykolog/psykologspesialist Fjell Kommune TYSVÆR, 11. Juni 2015

2 Fjell Kommune innbyggere 1/3 under 18 år Stor arbeidsinnvandring Satsing på utvikling av helsetjenester (samhandlingsreformen) Satsing barn og ungdom Psykisk helsesatsing foranket hos administrativ- (rådmann) og politisk ledelse Full barnehagedekning Straume byutvikling

3 Agenda i dag Grunnlaget for satsingen Samhandling på kryss og tvers Tiltaks- og tjenesteutvikling Implementeringsmodell a la Fixsen Hvor står vi Spørsmål til drøfting

4 Grunnlaget for satsningen I Fjell fra 2006 i dag

5 Barn i risiko Barn av psykisk syke Barn av rusavhengige Barn i familier med vold Barn med kronisk sykdom Barn i familier med kronisk sykdom Barn i flyktningfamilier Barn i akutt krise Kunnskap om at barna er i forhøyet risiko for psykisk lidelse, generelt dårlig helse og uførhet. Barn i risiko i mindre grad brukere av psykisk helsetjenester enn behovet skulle tilsi. Tjenestene for dårlig tilpasset «barn i kaldt badevann»

6 Grunnlaget for utvikling av 1. linje tjenester - UTFORDRINGER Fragmenterte tjenester Høye terskler sen intervensjon Mye utredning og diagnostikk Lite endringstiltak Lite evaluering (om tiltak har effekt) Lite effektiv bruk av fagpersonell Barn i risiko faller mellom mange stoler Lovmessige begrensninger Organisatoriske begrensninger Underdimensjonerte tjenester Endringsuvilje? Manglende kunnskap el tilgang på god nok metodikk

7 Grunnlaget for utvikling av 1. linjetjenester Opptrappingsplanen (1999). Mulighet for nye øremerkete stillinger. Samhandlingsreformen. Statlige finansierte satsinger: eks Tilskudd kommunepsykologstillinger, Rask Psykisk helsehjelp og andre konkrete prosjekt som modellkommuneprosjektet Positiv utvikling over tid: men en del prøving og feiling.. BEHOV FOR NOE NYTT PÅ TILTAKSFRONTEN (ikke mer av det gamle)

8 Det lysner i horisonten... Kunnskap om prevalens av psykisk lidelse i befolkningen (internasjonalt og nasjonalt) for eksempel økt fokus på høyfrekvente lidelser som angst og depresjon OG barn i risiko. Kunnskap om viktighet av tidlig intervensjon. Kunnskap om og tilgang på mer kunnskapsbaserte metoder. NB! Erkjent behov for å utvikle mer kunnskapsbaserte metoder. Kunnskap om implementering/ organisatorisk endringarbeid Kunnskap om viktigheten av evaluering av tiltak/eget arbeid

9 Styrking av tjenestene i Fjell 2006-i dag med øremerket personell 4 kommunepsykologer barn/ungdom (1 samfunnspsykolog ) (4 faste, 1 vakant prosjektstilling) 3 voksenpsykologer (1 fast, 2 engasjement ) 2 i Rask Psykisk Helsehjelp og 1 i NAV 1 barnefaglig utdannet/ansvarlig i Psykiatrisk Team Rask Psykiak Helsehjelp 1 (50%) jordmor for gravide i risiko (psykisk lidelse, rus) 1 (50%) helsesøster for spedbarnsfamilier i risiko. 1 barnehagehelsesøster 4 barnehageveiledere 2 grunnskoleveiledere (også mobbeambassadører) Veiledere/spesiallærere ungdom (Gangstgarden) 4 familieveiledere barnevern Frikjøper personell i prosentstillinger for å jobbe spesifikke tiltak (for eksempel helsesøstre) Kreftkoordinator

10 Samhandling på kryss og tvers

11 Kommunepsykologenes oppgaver: Barnepsykologene: «MOBIL INNSATSSTYRKE» som skal utvikle og bedre tiltaksrekken for barn og unge med psykiske vansker og er i risiko for psykiske vansker. Poliklinisk virksomhet ( pykologfaglige vurderinger, gruppevirksomhet for høyfrekvente vansker, individuell oppfølging 1-max 10 sesjoner). Prioriterer barn i risikofamilier. Veileder og underviser/ kompetanseheving til alle avdelinger i kommunen Samfunnspsykolog koordinator for psykisk helseteam som rapporterer til rådmannen Inkludere alle avdelinger og faggrupper som jobber med barn/unge

12 I Fjell valgte vi: Psykisk helseteam for barn og unge (slide laget av Jogeir Sognnæs) Kommunepsykologar Psykisk helse team Skul e- sjef Rådmannens tjenesteteam Hels e- sjef Bar nehag e- sjef Sosi alsjef Omsorg s- sjef Barnevern Gangstø PPT Rettleiarteam Sosialkontor / NAV Støttetiltak Psykiatritenesta Ergo- /fysio Helsesøstre Fastlegane Barnehagane Skulane

13 Forutsetninger for endring...(fixsen, 2008). Readiness i organisasjonen Forutsetning med ledelsesforankring Tydelig mandat! Fagpersonene på gulvet må være klar Ildsjeler og de som er viktige i avdelingene aktive aktører i endringsprosessen (kommunepsykologene viktig). Motivere andre i kommunen og skape OMSTILLINGSVILJE!

14 Psykisk helseteam for barn/unge/familier PSYKISK HELSETEAM Implementerings- og samhandlingsteam Ledet av kommunepsykolog Mandat å bedre psykisk helsefeltet på tvers av avdelinger Identifisere mangler og lage plan for hvordan fylle mangelene Gjeng med ildsjeler fra alle avdelinger som jobber med barn og familier Fokus kompetanseheving Fokus på å implementere kvalitativt gode tiltak i alle avdelinger Særskilte fokus på høgfrekvente problem, feks angstproblematikk, samspillsvansker ( atferdsvansker ) og barn i risiko (vold, barn i familier med psykisk lidelse og/el rus og de minste barna 0-6 år. Samhandling med kompetansesenter og forskningsmiljø for å få evaluert tiltakene som implementeres MELLOMLEDERMØTE Mellomledere frå alle helse og sosialavd i kommunen (barn og voksen) samt BUP-leder. SAM KOM AVTALE KOMMUNEN-BUP der det enes om at barn i risiko (for eksempel foresatte med psykiske vansker og/eller rus) skal prioriteres.

15 Samhandlingsteam for barn/unge/familier SAMHANDLINGSTEAM Målsetning som psykisk helseteam Mellomledere overordnet ansvar Rapportere rådmann Vedlikehold tiltakene (oppretholdelse og fortsatt metodeutvikling). Overordnet ansvar implementering Overordnet ansvar for at det gjennomføres systematiske evalueringer Fasilitere forsking, samhandling med kompetansenettverk og forskningsmiljø. Felles samhandling og kompetanseheving over tid kommune og helseforetak!!!! (Oktoberseminar 9. året.).(familiesamtalar med mye mer!) Kommunen MÅ arbeide mer med samhandling med DPS/voksenpsyk og familievern

16 Tiltaks- og tjenesteutvikling i dag

17 Prevalenstall som retningsgivende «Ca 20% av alle barn/ungdom har hatt en psykisk lidelse i oppveksten som påvirker deres livsfunksjon. Hos noen er de forbigående, men for mange er dette vansker som øker på og blir mer stabile» (Folkehelseinst, 2009) Ved å satse på alle etater, også barnehage-/ og skolebasertetiltak, kan langt flere få tilbud om hjelp og vi får en mer effektiv bruk av fagpersonell/ressurser. Emosjonelle vansker (angst/depresjon): Angst mest vanlig i barnealder 3.2% angstdiagnose 8-10 år (Barn i Bergen, 2008). Ca 20% får en angstlidelse i løpet av oppveksten (Mathisen, 2008). Angst (10-15%) og depresjon (3-8%) mest vanlig i ungdomsalder (Folkehelseinstituttet). Samspills-/atferdsvansker: Ca % diagnostiserbare alvorlige tilstander (CD, ODD), befolknstudier viser ca 3% i Europa (Folkehelseinst, 2013). NB!!! Barn i risiko: Barn av psykisk syke foreldre/rusavhengige foreldre. 2/3 av barna får psykiske lidelser i voksenalder, av disse 1/3 alvorlige. Vold/overgrep: 9-10 prosent utsatt i Oppveksten (Nova).

18 Nivå av intervensjon Prior to Før debut Onset av lidelse of Disorder Universell forebygging Tiltak som inkluderer alle barn (for eksempel oppstartssamtalen) Fokus på trivsel, emosjonell helse, resiliens, ferdigheter Eks. programmer i skole eller barnehage ZIPPY, De utrulege åra Selektiv Forebygging Tiltak som inkluderer barn som er i kjente risikogrupper Eks barn av psykisk syke foreldre Styrking av familiar, Trygg Start Timing of Intervention Indikert forebygging Tiltak som selekterer barn med moderate symptomer, FRIENDS, VÅG Etter debut av lidelse Behandling Tiltak for barn med en diagnostisert tilstand

19 Window of opportunities

20 Tiltak rettet mot barn i risiko: TRYGG START: Forsterket helsestasjon for gravide og foreldre med psykisk sykdom og/eller rusmissbruk med barn 0-6 år. Del av «modellkommuneprosjektet». Etter inspirasjon fra RUSFRI START i Bergen, Borgestadklinikken og Bergensklinikkene med hensyn til håndtering av rus i svangerskap. Utviklet egne retningslinjer i Fjell. Samarbeid mellom helsestasjon (jordmor og helsesøster), kommunepsykolog, barnevern, sosial/nav (BUP, DPS). Møter halv dag hver annen uke. SAMSPILLSGRUPPE: Gruppebehandling for deprimerte mødre (barn 0-12 mnd) Basert på depresjonsbehandling (kognitiv terapi) og samspillsveilending/cos og fysioterapi. Samarbeid psykiatrisk team, helsestasjon ved helsesøster, jordmor, DPS/VOP, fysioterapeut, kommunepsykolog for vaksne (ledet av Marit Bjørkhaug).

21 Tiltak rettet mot barn i risiko: STYRKING AV FAMILIAR: Gruppetilbod for barn av psykisk syke og deres foreldre (8-12 år) med utgangspunkt Strenghtening familiesmodellen. 14 møter a 3 timer. Pilotprosjekt/evalueres. Samarbeid Interkommunalt Sund og Fjell psykiatrisk team v Hilde Brennhovd og RKBU Vest v Bente S.M Haugland. Støtte fra Regionalt Forskningsfond Vest. VALDS OG OVERGREPSTEAM: Tverrfaglig, konsultasjonsteam, kompetanseheving. Samarbeid BVT (teamleder), Kommunepsykolog, BUP, famiievern, helsestasjon og rettleiarteam barnehage, (politi). RVTS evaluerer. Mangler fortsatt tiltak for utsatte barn (og voksene).

22 Samspills- og tilknytningsfremmende tiltak: COS/Circle of security : Tilknytningsbaserte foreldreveiledningsgrupper for foreldre som opplever utfordrende samspill med sitt barn eller ønsker delta.. Samarbeide: Barnevern, kommunepsykologar, rettleiare/ barnehage og i senere tid helsestasjon. Samarbeider med RKBU Vest (A. Goksøy) ifht evaluering. De utrolige årene: Grupper for foreldre med barn med atferdsvansker. Barnehageprogram og Dinogruppe for barn i barnehagen. Samarbeide: Rettlederteam for barnehage, kommunepsykolog, helsestasjon, psykiatrisk team, RKBU Vest. UIT evaluert dinogrupper. Foreldrerupper for skolebarn siden Vurderes fremover: spedbarnsgrupper 0-1 år og 1-3 år.

23 Tiltak for barn/ungdom med emosjonelle vansker: FRIENDS: Grupper for barn 8-12 år med angst- og depresjonssymptomer. SAMARBEIDE: Kommunepsykolog, skolehelsestjenesten (helsesøstre), RKBU VEST. Pilotevalueringsstudie 2009 og 2012 resultater offentliggjøres i 2015/16 i artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift. Prosjektleder Bente S M Haugland, Anja H Rogde, Krister W. Fjermestad og Jon F Bjaastad. VÅG/CHILLED LIST-prosjektet Ledet av RKBU V Bente SM Haugland. Utvikle, prøve ut og evaluere standard KAT program for ungdom med angst i 18 kommuner (Chilled 12 sesjoner) og nyutviklet fra RKBU lavintensivprogram VÅG (5 sesjoner i gruppe. HELSESØSTRE LEDER GRUPPER FOR UNGDOM PÅ SKOLEN I SKOLETIDEN. FOKUS PÅ KVALITATIVT GOD IMPLEMENTERING, GOD OPPLÆRING OG VEILEDNING ETC.TIL SKOLEHELSESØSTRE ) Støtte fra Norsk Forskningsråd og Regionalt Forskningsfond Anja H Rogde delprosjektleder Fjell, Sund og Askøy. ZIPPYS VENNER: Universelt, undervisningsbasertprogram for alle elevene i 1. klasse. Målsetning: fremme god psykisk helse, selvmordsforebyggende. SAMARBEIDE: Skole, helsestasjon, kommunepsykolog, PPT Evaluert nasjonalt av RKBU Sør/Øst.

24 Andre tiltak som er viktige: OPPSTARTSAMTALEN (barnehage og fra i år: skole) Laila Grønn-Jensen. Stilles en rekke spørsmål om hjemmeforhold (samspill, om foresatte lider av sykdom fysisk el psykisk, rus, vold, samt barnets utvikling) Formål: oppfanging, åpenhet og tilpasset utviklingsstøtte til barnet og riktig støtte til familiene. Modellkommuneprosjekt Mobbeprosjekt Skolevegringsprosjekt Konsultasjonsteam barnehager, skoler etc Kriseteam (barn som pårørende ved dødsfall, ulykke, suicid) VIP videregående skoler RASK PSYKISK HELSEHJELP VAKSNE (gruppevirksomhet depresjon, angst, nettverksarbeid, familiesamtalar, samarbeider tett med barneinnsatsene i kommunen og har egen barneansvarlig).

25 Implementeringsmodell a la Fixsen Forskningsresultater peker på viktigheten av systematikk i implementering av nye tiltak i en tjeneste eller organisasjon (Fixsen et al., 2005).

26 En metafor 26

27 Viktigheten av implementering God implementering sikrer positive effekter i praksis Bindeleddet mellom forskning og praksis De aktiviteter som skal til for at et tiltak skal nå ut i praksis med god kvalitet 27

28 UTFORDRING: Implementering av nye tiltak i kommunen Lite eller ingen erfaring med systematisk implementering av kunnskapsbaserte tiltak. Motstand mot endring eller en gjeng med ildsjeler? Ulikheter i lederes kunnskapsnivå og innstilling Ulikheter i størrelse, kompetanse, organisasjonsstruktur etc. Konkurrende lovpålagte oppgaver. Mangler konkrete retningslinjer/anbefalinger fra myndighetene 28

29 Implementeringskomponenter Metodeintegritet Prosess- og utfallsmål Organisator isk tilretteleggi ng Ekstern støtte (Fixsen et al., 2009) 29

30 Forutsetninger for god implementering: Barnas behov i fokus (ikke systemenes begrensninger) Positiv baksnakking Og faktorer basert Fixsen &co`s «implementeringsdrivere»: Ledelsesforpliktelse System/administrativ støtte Utvelgelse av personale (motiverte) Tilgang på god opplæring, få erfaring med grupper Rekruttering/seleksjon Veiledning og coaching: Sikre «fidelity (metode/programlojalitet)» Kvalitetssikring: kommunalt planverk, prosjektperiode min 3-4 år Evalueringer: effekt, implementeringen, kostand vs effekt og brukertilfredshet, implementeringsevalueringer. Forskning: nasjonale satsinger med ledende forskningsmiljø i spissen 30

31 Implementering av kunnskapsbaserte tiltak 1. Forberedelsesfase (kunnskapsformiding, dialog politiske og administrative ledere, relasjonsbygging, samhandling) 2. Planleggingsfase (hvem, hva,hvor, hvordan, opplæringsfase) 3. Rekrutteringsfase (informasjon ut i befolkningen, standardiserte prosedyrer) 4. Gjennomføringsfase (prosedyrer, kvalitetssikring, tid, veiledning, kontinuerlig evaluering) 5. Vedlikeholdsfase (sikre forpliktelser/forankring, planverk etc) 6. Evalueringssfase (evaluering effekt, brukertilfredshet, gruppelederes tilfredshet, implementeringsevalueringer). Tørre å være ambisiøse: MÅL: RCT studier på tiltak i kommunene!

32 Samhandling med forskere viktig fordi: FOR OSS I KOMMUNENE: Tilgang på kunnskap/kompetanse. Kunnskapsbaserte tiltak (metodeutvikling). Hjelp til utvikling av standardiserte prosedyrer for kartlegging og evaluering. Mulighet til å forske litt på si Dr grader i kommunene! FOR FORSKERNE: Mulighet til å bruke og spre sin kunnskap på anvendelig måte Mulighet til å forske på oss i felten 1. linje fokus er økende!! VI OPPNÅR I FELLESSKAP: Mer effektiv hjelp til mennesker vi skal hjelpe (symptomreduksjon og økt livskvalitet) Mer effektiv utnyttelse av fagpersonell og ressurser i kommunene Bedre folkehelse (redusert fremtidig uførhet grunnet psykisk lidelse) Variasjon i daglige arbeidsoppgaver for de som involveres (mestring og mening) OG RETT OG SLETT FORDI VI IKKE KAN TILLATE BARN SOM HAR VANSKER Å SITTE I KALDT BADEVANN!!!! MENNESKLIGE OG ØKONOMISKE GEVINSTER!

33 Hvor står vi i dag Mye gjort og mye ugjort

34 Vi har blitt bedre. Fokus på barn som pårørende Fokus på kvalitativt gode tiltak Fokus på tidlig intervensjon Fokus på implementering (gryende..) Fokus på samhandling Fokus på evaluering og forskning (gryende..) Men må satse videre, bla på utvikling av standardiserte prosedyrer for rekruttering og gjennomføring av de tiltakene vi velger å satse på (Reetz &Lauritzen, 2014).

35 Behov for samhandling mellom kommuner, helseforetak, myndigheter og forskere/kompetansemiljø for å fasilitere tjenesteutvikling & fremtidens modeller for lavterskeltilbud innen psykisk helsefeltet! (IAP MODELL Improved Access to psychological terapies) Individuelle tiltak/ behandling Standard gruppetiltak høyfrekvente vansker Lavterskel vurderingssamtaler som kan tilbys av ulike faggrupper Lavintensive tiltak høyfrekvente vansker

36 Fortsetter å se fremover..

37 Spørsmål til drøfting Hvilken tiltak mener du mangler i din kommune/organisasjon for barn som pårørende? Hva mener du skal til for at din kommune/organisasjon skal kunne tilby barn av pårørende virkningsfulle tiltakene?

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse PLAN FOR PSYKISK HELSE 2011-2015 1 FORORD Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner

Detaljer

Hvordan kan psykologer jobbe med forebygging i kommunen

Hvordan kan psykologer jobbe med forebygging i kommunen Hvordan kan psykologer jobbe med forebygging i kommunen Britt-Randi Hjartnes Schjødt, Spesialist i samfunnspsykologi Rådgiver seksjon for helse og omsorg Bergen kommune, Byrådsavdeling for helse og omsorg,

Detaljer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Åpen Rapport Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Forfattere Ole Magnus Theisen Marian Ådnanes

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Innhold Innledning... 3 Avgrensning... 3 Utsatte barn og unge... 4 Nå-situasjonen i forhold til samhandling... 5 Rammebetingelser...

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Mars 2015 Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Om Modellkommuneforsøket... 10 1. Bakgrunn, formål og historikk... 11 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Plan for Psykisk helse 2011-2015

Plan for Psykisk helse 2011-2015 Plan for Psykisk helse 2011-2015 1 Innhold 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen side 4 1.1.1 Måloppnåelse plan psykisk helse 2006-2010 side 4 1.2 Sammensetning av utvalget for psykisk helse, mandat og

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID SANDNES KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchanging INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer