Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT)."

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker grensekryssende e-handel 3. Norge i Europa-toppen i transaksjonskostnader 4. Ønsker prinsipp-samtale om rammeavtaler 5. Bestillerreform, innovasjon og Doffin kommunar bak avtale om oppfølging av sosiale krav 7. Innkjøpsreglene stopper ikke all fri tjenesteorganisering 8. Kjøper for fleire hundre milliardar meir? Forslag til håndhevingslov lagt fram Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd Nå skal kampen mot brudd på regelverket om offentlige anskaffelser skjerpes ytterligere. Regjeringen foreslår nå innført flere nye, harde sanksjoner: Ved grove brudd på reglene for offentlige anskaffelser skal domstolene kunne kjenne en kontrakt «uten virkning». Alternative sanksjoner, som overtredelsesgebyr og forkortet løpetid på kontraktene, skal også kunne brukes. Men KOFA mister retten til å ilegge overtredelsesgebyr. Det er domstolene som skal stå for sanksjonene mot regelbrudd. Dette fremgår av regjeringens forslag til ny håndhevingslov, som nå er lagt fram. Forslaget til håndhevingslov angir hvorledes EUs håndhevingsdirektiv skal innfases i norsk rett. I hovedtrekk bygger forslaget på innstillingen fra det såkalte håndhevingsutvalget, ledet av professor Fredrik Sejersted, som avgav innstilling i april i fjor. I forslaget går regjeringen inn for at den nye sanksjonen, uten virkning», bare skal innføres for varer, prioriterte tjenester og bygge- og anleggsarbeider over EU/EØSterskelverdiene. Det blir opp til domstolen om det skal gis adgang til å velge om en kontrakt skal kjennes uten virkning fra tidspunktet for kontraktsinngåelse eller bare for fremtidig kontraktsoppfyllelse. «Alternative sanksjoner» Når det gjelder overtredelsesgebyr og avkorting av kontraktens løpetid, i stedet for eller i tillegg til at en kontrakt kjennes uten virkning, går regjeringen inn for å innføre begge disse «alternative sanksjonene». Disse skal også kunne kombineres. 1

2 Ved mindre alvorlige brudd på bestemmelsene om karens og suspensjon, foreslår regjeringen at det bare innføres «alternative sanksjoner». Dersom det foretas ulovlige direkte anskaffelser, eller det skjer andre tilsvarende grove brudd på regelverket for kontrakter under EU/EØS-terskelverdiene og for kjøp av såkalte uprioriterte tjenester, foreslår regjeringen at domstolen skal kunne avkorte kontraktens løpetid og/eller ilegge overtredelsesgebyr. KOFA og overtredelsesgebyr De nye sanksjonene som innføres med gjennomføringen av direktivet medfører at KOFAs adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ikke kan videreføres, heter det. KOFA går dermed tilbake til å bli et rent rådgivende tvisteløsningsorgan. På anskaffelseskonferansen varslet departementsråden i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Ingelin Killengreen, at det ville komme en nærmere evaluering av KOFA etter at håndhevingslovforslaget var lagt fram. Regjeringen anbefaler at det innføres særskilte søksmålsfrister for krav om sanksjoner, som er kortere enn for vanlige søksmål. Når det gjelder begrunnelseskravet, foreslår regjeringen at det bare skal gis én begrunnelse mot dagens to. Offentlighetsloven Etter offentlighetsloven er tilbudene i en konkurranse etter anskaffelsesregelverket offentlige fra tidspunktet for oppdragsgivers tildelingsbeslutning. Håndhevingsutvalget mente at det var uheldig at leverandørene kunne få innsyn i hverandres tilbud før kontrakten er endelig inngått, særlig i situasjoner hvor oppdragsgiveren finner å måtte avlyse konkurransen og utlyse den på nytt. Dette er regjeringen enig i, men mener at utfordringene langt på vei kan løses innenfor handlingsrommet i eksisterende regelverk og foreslår derfor ingen lovendring. Når det gjelder forsyningssektorene, foreslår regjeringen at domstolene også i forsyningssektorene gis adgang til å sette til side ulovlige beslutninger og treffe beslutning om midlertidig forføyning. Reglene på forskriftsnivå om begrunnelse i forsyningssektorene harmoniseres med reglene i klassisk offentlig sektor. Gradvis øker grensekryssende e-handel Gradvis tiltar trafikken i det grensekryssende nettet i Europa, som nå er etablert for utveksling av elektroniske handelsmeldinger innenfor offentlige anskaffelser kunngjøringer og transaksjoner basert på inngåtte kontrakter. Her hjemme er godt over 200 statlige virksomheter klare til å motta fakturaer i rett format, mens såkalte aksesspunkter er i ferd med å etablere seg. CapGemini har etablert det første norske aksesspunktet. Slike punkter er til for å forenkle meldingssendingen. Det er EU-prosjektet Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL) som har som oppgave å samle Europa til ett e-handelsrike. Det vil si å etablere en infrastruktur med tilhørende standard, som gjør at handel mellom offentlige oppdragsgivere og deres leverandører kan foregå på tvers av landegrensene uansett hva slags systemer som er i bruk hos den enkelte. Helse Bergen var først ute i Norge til å motta fakturaer fra en 2

3 leverandør ved bruk av PEPPOL-infrastrukturen. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) leder EU-prosjektet. På anskaffelser.no finnes en liste over eksisterende og kommende PEPPOL-aksesspunkter i Norge. Ett slikt punkt er i gang, mens 16 har meldt sin interesse for å bli et slikt aksesspunkt og er under utvikling. Her finnes også en liste over ERP-leverandører og webportal-tjenester som kan sende og motta PEPPOL-dokumenter. Åtte leverandører kan motta slike dokumenter, mens fire kan motta. Det norske PEPPOL-formatet kalles Elektronisk handelsformat (EHF), som er kompatibelt med det internasjonale, PEPPOL BIS (Business Interoperability Specifications). Aksesspunkter i Norge Dersom du som leverandør eller kjøper benytter deg av et aksesspunkt, trenger du ikke bekymre deg om formater eller standarder som mottakeren måtte være i behov av. Et elektronisk dokument som sendes til et aksesspunkt, blir derfra sendt til det aksesspunktet mottakeren benytter. Det eneste kravet er at du benytter PEPPOL BIS eller EHF formatene. Nærmere informasjon om dette finner du her. Godt over 200 statlige virksomheter kan nå motta elektronisk faktura i EHF-format via fakturamottakene SSØ (Senter for statlig økonomistyring), DSS (Departementenes Servicesenter), Uninett, EDB Erga Group, Helse Vest IKT, Basware, Itella og Statens kartverk, disse finner du også på anskaffelser.no. Status for prosjektet På prosjektets egen hjemmeside legges det jevnlig ut status, basert på satte mål for e- signatur, løsningen for kunngjøring av konkurranse og for utveksling av forretningsdokumenter (fakturaer). Dels dreier det seg om infrastrukturmål, dels mål for konkret bruk. PEPPOL rapporterer at nær 650 oppdragsgivere har benyttet deres løsning for kunngjøring av konkurranse, at nærmere 300 tilbud kom inn og at 12,3 prosent av disse representerte bud som kom fra virksomheter i et annet land enn der oppdragsgiveren holdt til. Om lag 5000 offentlige oppdragsgivere har p.t. mulighet for å benytte denne PEPPOL-løsningen. Det er ventet at ca «par» med offentlige oppdragsgivere og leverandører eller andre økonomiske operatører aktivt vil benytte seg av PEPPOLs løsning for transaksjoner basert på inngåtte kontrakter. Av dette er 75 prosent grensekryssende økonomiske operasjoner. Norge i Europa-toppen i transaksjonskostnader Norske transaksjonskostnader målt i prosent av kontraktenes verdi ligger helt i Europa-toppen bare Tyskland ligger foran oss på en slik oversikt, fremgår det av en undersøkelse som er levert EUkommisjonen. Mens gjennomsnittet er 1,4 prosent, er Norges andel 4,1 prosent. Noen forklaring på Norges andel gis ikke i undersøkelsesrapporten, men Tysklands forklares med mange kjøp med lav verdi og små volumer. Undersøkelsen gjelder kjøp med verdi over EU/EØS-terskelverdiene. 3

4 Rapporten er laget av PricewaterhouseCoopers (PwC). London Economics and Ecorys til bruk for EU-kommisjonen i forbindelse med evalueringen av gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. I en av parallellsesjonene på årets anskaffelseskonferanse i regi av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), «Smarte grep for reduserte anskaffelseskostnader», var rapporten ett av temaene. PwC-studien er bygget på data fra EUs kunngjøringsbase, TED, i perioden 2006 til 2010, og innsamling av opplysninger i en egen undersøkelse der om lag 5500 oppdragsgivere og 1800 leverandører svarte. I tillegg har det vært nærmere 150 kvalitative dybdeintervjuer med innkjøpere og leverandører. Fra TED-basen fikk man informasjoner fra nær enkeltkjøp i 30 land med en samlet verdi av ca. 11 billioner norske kroner. Norge nesten på topp Sett med norske øyne er det først og fremst omfanget av transaksjonskostnadene som har vakt oppsikt. Her ligger Norge på en annenplass bak Tyskland når det gjelder prosentandel av den totale kontraktverdien som går med til å gjennomføre en konkurranse. Mens Tysklands andel er 4,5 prosent, er den norske 4,1. Gjennomsnittet for alle de 30 landene er 1,4 prosent av alle anskaffelser. Sveriges andel er 3,8, Finlands 2,1, Danmarks 1,8 og Islands 0,9. Alle de nordiske landene, bortsett fra Island, er å finne blant den tredjedelen av de 30 landene der transaksjonskostnadene forholdsvis er størst. Det samlede beløp som Europa årlig (2009) benytter til å gjennomføre en anskaffelsesprosess er drøyt 40 milliarder kroner. Av dette står tilbyderne for 75 prosent. Lav kontraktverdi og små volumer? I rapporten gis det en forklaring på de høye transaksjonskostnadene for Tysklands del: En lav gjennomsnittlig kontraktverdi og relativt sett små innkjøpsvolumer i det området der EU-direktivene for offentlige anskaffelser gjelder. Om noe liknende gjaldt for Norge gis det ingen opplysninger om. For Storbritannia, som i denne perioden hadde høye enhetskostnader i hver av konkurransene, var transaksjonskostnadene helt nede i 0,7 prosent. Kostnadene ved selve innkjøpsprosessen ser ikke ut til å variere med verdien av kontrakten, bortsett fra at PwC konstatere en viss samvariasjon ved de største kontraktverdiene. 80 prosent av anskaffelsene der prosedyren er åpen anbudskonkurranse er under ca. 10 millioner kroner, mens 50 prosent alle kontraktene har en verdi under tre millioner kroner. Beregnet transaksjonskostnad for en gjennomsnittskontrakt i sistnevnte størrelsesorden ligger mellom seks og ni prosent av kontraktverdien. Kjøp under EU/EØS-terskelverdiene er ikke tema for rapporten, men PwC antyder at andelen transaksjonskostnader for kjøp i dette segmentet kan ligge mellom 18 og 29 prosent av kontraktverdien. Åpen anbudskonkurranse og bygg og anlegg Selv om bygg og anlegg har de største enhetskostnadene, utgjør denne gruppen bare en mindre del av de samlede transaksjonskostnadene fordi det relativt sett er færre slike kontrakter. Åpen anbudskonkurranse brukes i nær tre av fire konkurranser og denne prosedyrens transaksjonskostnader utgjør den største andelen av transaksjonskostnadene brutt ned på ulike prosedyrer. Andelen er imidlertid ikke like høy som denne prosedyrens andel av alle utførte anskaffelser. 4

5 Ønsker prinsipp-samtale om rammeavtaler Staten handlet raskt: Etter kritikk fra NHO ble en anbudskonkurranse om kjøp av hotelltjenester avlyst. Bakgrunnen var at NHO mente at småhoteller ble ekskludert fra å gi tilbud. Dersom det inngås rammeavtaler med et lite antall hoteller med stor leveringskapasitet, og disse alene får i oppdrag å dekke statens hotellbehov i perioden, kan det oppstå en risiko for at konkurransen begrenses, påpekte NHO i et brev til statsråden, der man ber om en prinsipp-samtale med statsråd Rigmor Aasrud om bruk av rammeavtaler. I brevet til fornyings-, administrasjons- og kirkestatsråden tar NHO opp både en konkret utlysning og prinsipper for bruk av rammeavtaler. Det var den konkret utlysningen som utløste henvendelsen til statsråden. Imidlertid skriver NHO at organisasjonen i den senere tid har fått flere henvendelser fra småbedrifter som mener at de er blitt utestengt i forbindelse med inngåelse av rammeavtaler. NHO vil drøfte så vel enkeltsaken som prinsippene for bruk av rammeavtaler med statsråden. Et tilsvarende brev er sendt tidligere justisminister Knut Storberget fordi også oppdragsgivere på hans felt Kripos, Politihøgskolen og Politiets sikkerhetstjeneste, har hatt uten en anbudskonkurranse der småhoteller mente seg utestengt. Den konkrete konkurransen om statlig kjøp av hotell-, kurs- og konferansetjenester er nå avlyst og en ny kommer. Da skal det i større grad tas sikte på å legge opp til delkontrakter. Opprinnelig ble det riktignok åpnet for at frittstående konferansehotell kunne levere tilbud innenfor sitt geografiske område. Imidlertid ble dette senere endret til at bare leverandører som kan tilby konferansefasiliteter innenfor alle de angitte områdene i konkurransegrunnlaget, kunne tilby sine tjenester. Enkeltstående konferansesteder kunne knytte seg til hovedleverandøren som underleverandør. NHO fremholder: Risiko for konkurransen? - NHO mener at det er viktig at også små virksomheter, i dette tilfellet frittstående hoteller skal kunne konkurrere på like vilkår med større og/eller kjedetilknyttede hoteller. Dersom det inngås rammeavtaler med et lite antall hoteller med stor leveringskapasitet, og disse alene får i oppdrag å dekke statens hotellbehov i perioden, kan det oppstå en risiko for at konkurransen begrenses. Risikoen ligger eventuelt i at mindre frittstående konferansehoteller med begrenset kapasitet, men kanskje med evne til konkurransedyktige enkeltleveranser, presses ut av markedet. Dersom det skjer, har man ikke fremmet, men hemmet konkurransen i forhold til konkurranseprinsippet i anskaffelsesregelverket. NHO mener derfor at også små frittstående hoteller må få anledning til å levere tilbud i denne spesifikke konkurransen. Imidlertid trekker NHO dette videre som et prinsipp som også må gjelde for rammeavtaler. Det er viktig, poengterer NHO, å gi små virksomheter muligheten til å komme inn på rammeavtalene. Slikt stimulerer til økt aktivitet for denne bedriftsgruppen. - Dette kan gjøres på ulike måter, som for eksempel ved å åpne for å gi tilbud på deler av kontraktsomfanget eller bruke parallelle rammeavtaler på større anskaffelser, heter det. 5

6 Statsråden og småbedriftene NHO minner statsråden om hennes foredrag om offentlige anskaffelser i Tromsø i juni i år, der hun bl.a. sa at målet er å få flere små og mellomstore bedrifter til å delta i konkurranser om offentlige kontrakter, og at dette kan føre til økt vekst og utvikling. Ved å tilrettelegge anskaffelsene vil det offentlige kunne oppnå større konkurranse og lavere priser på sine innkjøp, refererer NHO, og mener at den omtalte konkurransen om kjøp av hotell-, kurs- og konferansetjenester derimot ville ha ekskludert små hoteller. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Bestillerreform, innovasjon og Doffin Fire leverandører skal slåss om ny operatøravtale for Doffin, og det inviterees til seminar om kontraktsoppfølging. Hovedorganisasjonen Virke tidligere HSH, krever en bestillerreform, EFTAs overvåkingsorgan skrinlegger klagesaken mot Omsorgsbygg i Oslo, og en Troms-kommune satser på innovasjon i samarbeid med det nasjonale leverandørutviklingsprogrammet. Helse Nord gir sine helseforetak beskjed om å satse på kategoristyring og organisering av sine innkjøp, mens Bedriftsforbundet ber om mer konkurranseutsetting og bruk av OPS (offentlig-privat samarbeid) i samferdsel. I Sverige har Göteborg spart 40 millioner i én e-auksjon, mens danske gulvleggere ber det offentlige stille arbeidsmiljøkrav når det kjøper. Fire til finalen i Doffin-kamp Fire leverandører er kvalifiserte til å gi tilbud på ny operatøravtale for Doffin. Det er Mercell Holding AS, EUS Holding Limited, Millstream Associates Ltd og Visma Opic AB. Nåværende Doffin driftes av Millstream Associates Ltd på vegne av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Kontrakten løper ut 31. desember 2012, og dagens kontraktverdi er seks millioner kroner pr. år. Ny leverandør skal etter planen være på plass i annet kvartal neste år, og Difi regner med en innkjøringsperiode på syv måneder. Kontraktsgrunnlaget, inkludert kravspesifikasjon, er gjort tilgjengelig for kvalitetssikring i versjon 0.95 på anskaffelser.no. Versjon 1.0 vil etter planen bli sendt ut til tilbyderne i månedsskiftet november/desember. Virke vil ha en bestillerreform Hovedorganisasjonen Virke tidligere HSH krever en profesjonalisering av offentlige innkjøp gjennom en bestillerreform. Både offentlig og privat sektor går i dag glipp av gevinster i milliardklassen pga. mangelfull kompetanse hos offentlige bestillere om bl.a. den enkelte tjenestes innhold, forretnings- og markedsmessige forhold, tariffavtaler og anskaffelsesregelverk, heter det i en nylig fremlagt rapport, X-faktor. I rapporten rettes søkelyset på fremtidig velferd i Norge, og sammenhengen mellom økonomisk vekst og såkalt produktivitetsvekst. Frokostseminar om kontraktsoppfølging KPMG Law arrangerer et frokostseminar om kontraktsoppfølging av offentlige kontrakter onsdag 23. november.det foregår i KPMG-huset i Oslo, hvor blant annet Direktoratet for 6

7 forvaltning og IKT (Difi) vil holde et inlegg. KPMG har på oppdrag fra Difi levert et forslag til veiledning i kontraktsoppfølging som vil bli publisert på Informasjon om program og påmelding finner du her. Skrinlegger klage mot Omsorgsbygg i Oslo EFTAs overvåkingsorgan har meddelt den norske regjering at klagesaken mot Omsorgsbygg Oslo KF er lukket. Imidlertid forbeholder organet seg retten til å gjenoppta saken dersom ny informasjon tilsier det. Klagen mot Omsorgsbygg gjaldt prosedyren som det kommunale foretaket hadde valgt i forbindelse med inngåelse av rammeavtale for rørlegger- og vedlikeholdstjenester. Det var et islandsk selskap som hadde klaget, fordi de var blitt avvist fra deltakelse i konkurransen. Selskapet hadde bl.a. ikke besvart kravet om å kunne tilby 24-timers «stand-by»-tjeneste, hevdet at leverandøren som vant konkurransen ikke var kvalifisert, og klaget på at det bare gikk tre arbeidsdager fra tilbudsfrist til at selskapet ble avvist. Troms-kommune satser på innovasjon Troms-kommunen Skånland skal gjennomføre smartere innkjøp med krav om innovasjon i anskaffelsen. Med økt dialog mellom kommunen som kunde og leverandørene, skal kommunen bli tryggere på om de etterspør de mest kostnadseffektive løsningene og stimulere leverandørene til å tenke nytt. I den forbindelse er et etablert et pilotprosjekt mellom kommunen og Nasjonalt program for leverandørutvikling for omsorgsboligprosjekter. Pilotprosjektet skal også arbeide tett med NHO Troms som tar sikte på å etablere et regionalt leverandørutviklingsprogram i Troms i løpet a våren Kommunen har om lag innbyggere. Helse Nord gir innkjøpsoppdrag I oppdragsdokumentet til de enkelte helseforetakene (HF ene) sine har Helse Nord også med et punkt om offentlige innkjøp: Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre kostnadseffektive kjøp av varer og tjenester og gode prosesser gjennomført med stor integritet og under hensyn til klima-, miljø- og samfunnsansvar, herunder etiske forhold. HF skal følge opp organiseringen av innkjøpsfunksjonen og forvaltningen av innkjøpssystemet i Helse Nord med kategoristyring i tråd med vedtatt mandat, heter det. Ber om mer OPS i samferdsel Konkurranseutsetting og offentlig-privat samarbeid (OPS) vil få samferdsel på rett kjøl, mener direktør Lars-Erik Sletner i Bedriftsforbundet, som fremholder i en uttalelse på forbundets nettsted: - Konkurranseutsetting er et viktig stikkord. Bedriftsforbundet vil ha flere prosjekter gjennomført med fullfinansiering fra start- og det er særlig viktig med økt bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS). Bedriftsforbundet mener at større prosjekter bør vurderes gjennomført ved statlig regulering eller særlov for å korte ned på gjennomføringstiden slik at vi unngår at alle mulige lokale hensyn skal ivaretas, konstaterer Sletner. Sparte nær 40 mill. på e-auksjon Göteborg kommune har gjennomført en elektronisk auksjon i forbindelse med anskaffelse av nytt telefonisystem. I løpet av 2,5 timers budgivning kom det inn 145 bud, og prisen gikk ned fra 106 millioner til 69 millioner svenske kroner en prisreduksjon på om lag 35 prosent, melder Anbudsjournalen. TeliaSonera Sverige AB fikk kontrakten, som bl.a. 7

8 inneholder ny telefoniplattform, et avansert kontaktsenter og en stor satsing på mobil trafikk. Krever arbeidsmiljøvilkår Byggegruppen i Danmarks største fagforbund 3F (Fagligt Fælles Forbund), krever at det offentlige bør stille krav til arbeidsmiljøet når det gjelder kontrakter som innebærer legging av gulv. Bakgrunnen er at slitasje og arbeidsskader fremdeles preger denne bransjen, og man mener derfor, ifølge Dagbladet Licitationen, at det offentlige må gå foran gjennom å gjøre arbeidsmiljøkrav til vilkår for å få kontrakt. Arbeidsgiverne er på sin side ikke enig i dette Gulvseksjonen i Dansk Byggeri mener at arbeidsmiljølovgivningen er nok. 40 kommunar bak avtale om oppfølging av sosiale krav 40 svenske kommunar har nyleg gått saman og teikna rammeavtale om kontroll og inspeksjon som oppfølging av dei sosiale krava dei stiller i avtalane sine med internasjonale leverandørar. Alle kommunane får tilgjenge til rapportane frå alle inspeksjonane og revisjonane som er gjort etter denne avtalen. Kommunane kan velje mellom tre ulike kategoriar inspeksjonar og revisjonar, og det skal ikkje gå meir enn 12 veker frå ein inspeksjon eller revisjon vert tinga, til rapport ligg føre. Det eit av dotterbolaga ein innkjøpssentral i selskapet SKL Kommentus som har gjort rammeavtalen på vegner av dei 40 kommunane. SKL står for Sveriges Kommuner och Landsting, som er systerorganisasjon til KS her heime og eigar av selskapet. På avtalen er det fem leverandørar, og kontrakttida går frå 1. oktober i år til 30. september Det er mogeleg å forlengje avtalen med eit år. Føremålet med avtalen er å kontrollere at leverandørar til dei kommunane som er med på avtalen, følgjer opp dei sosiale krava som vert stilte i kontraktane. Det gjeld inspeksjonar av produksjonsstader (fabrikkar, steinbrot, jordbruk osb.) og revisjonar ved hovudkontora til leverandørane. Varierande innhald Innhaldet i krava frå oppdragsgjevaren kan variere, men det reknast med at nokre hovudkrav vil vere å finne i alle oppdraga: Barnekonvensjonen til FN, dei åtte kjernekonvensjonane til ILO, og arbeidarvern- og arbeidsmiljø-lovgjevinga, arbeidsretten og forsikringsordningane i produksjonslandet. I tillegg kjem gjerne krav som er knytte til miljø, helse og tryggleik. Konkretisering av kva slags krav som skal inspiserast, vert ein del av minitevlingane på avtalen. Det er tre ulike kategoriar inspeksjonar/revisjonar i avtalen. Det mest vidfemnande inneber tre dagar hos produsent og underleverandør med to eller fleire representantar for det selskapet på avtalen som skal gjennomføre oppdraget. Så er det ein kategori som gjeld to dagar berre hos produsent, medan den tredje femner om ein revisjon på ein dag på hovudkontoret til produsenten. Det skal leverast ein skriftleg rapport frå inspeksjonane og revisjonen. Rapportane skal publiserast i ein database som dei kommunane som er med på avtalen, får tilgjenge til. Namnet på produsenten vert ikkje 8

9 publisert, berre namnet på det selskapet som har gjort inspeksjonen eller revisjonen og dei produkta det gjeld. Fire land Hovudvekta av inspeksjonane kjem til å gå føre seg i Asia, særskilt i landa Bangladesh, India, Kina og Pakistan, går det fram av avtaleteksten. Leverandørinspeksjonane skal gjennomførast etisk korrekt og på ein ansvarsfull måte, heiter det, og alle intervjua skal gjerast slik at dei som vert intervjua, ikkje risikerer represaliar i nokon form. Tida frå tinging til rapport er levert, skal ikkje vere lengre enn 12 veker. SKL Kommentus har gjort et reknestykke som fortel at det kostar kvar kommune mellom og kroner å vere på avtalen, og at ein normalkostnad for ein inspeksjon tidlegare har vore mellom og kroner. For prisen for å vere med på avtalen, får kommunane nå tilgjenge til inspeksjonar årleg, protokollar i databasen frå kvar inspeksjon, og påverknad på val av inspeksjonar som skal gjennomførast. Samstundes bidrar kvar kommune på denne måten til eit kontrollsystem som etter kvart kjem til å gje betre vilkår for dei som er i arbeid hos dei internasjonale leverandørane. Innkjøpsreglene stopper ikke all fri tjenesteorganisering Med dagens regelverk for offentlige anskaffelser, er det flere måter offentlige oppdragsgivere kan organisere sin tjenesteproduksjon på uten å komme i konflikt med reglene. De behøver i slike tilfeller ikke en gang bruke dette regelverket. En grunnleggende forutsetning er det at det ikke er noe privat kapital inne i bildet, og at konstruksjonene ikke er orientert mot markedet som sådant. Dette fremgår av en veiledning som EU-kommisjonen nylig har lagt fram. I sin veiledning påpeker Kommisjonen at det er en vedvarende debatt om i hvilken grad innkjøpsreglene gjelder for ulike typer situasjoner der offentlige oppdragsgivere sammen søker å yte en bestemt tjenesteproduksjon. Her har EU-domstolen slått fast at man ikke uten videre kan gå ut fra at et slikt samarbeid faller utenfor reglenes rekkevidde, samtidig som retten også har konstatert at visse former for samarbeid ikke kan anses for å være kontrakter i innkjøpsregelverkets forstand. Kommisjonen konstaterer at det er behov for å trekke en skillelinje. På den ene siden fins det anskaffelsesaktiviteter som vil ha fordeler ved en åpen konkurranse mellom økonomiske operatører slik EUs innkjøpsregelverk sikrer. På den annen side fins det aktiviteter som oppdragsgiverne kan benytte seg av i organiseringen av sin tjenesteproduksjon, uten at dette dermed faller innenfor rammen av innkjøpsdirektivene. Oppsummere status Med et slikt utgangspunkt har Kommisjonen i sin veiledning gjennomgått aktuelle domsavsigelser med tilhørende premisser fra EU-domstolen, og på den måten forsøkt å oppsummere status på dette området. Ingen nye regler foreslås, heller ingen nye krav, heter det. 9

10 Regelverket gjelder når offentlige arbeidsgivere gjør kontrakt med ulike aktører av pekuniære (finansielle, økonomiske, pengemessige) årsaker. Hvis så er tilfelle, spiller det ikke noen rolle om kontraktpartneren er privat eller offentlig. To eksempler som illustrerer tilfeller som ikke faller inn under innkjøpsreglene: En kommune som organiserer all sin transport på eget område gjennom et internt kjørekontor, og en alminnelig forståelse mellom oppdragsgivere (ulike kommuner) om at deres respektive musikkorps kan spille på hverandres kommunejubileer. Ikke privat kapital, ikke marked En tydelig forutsetning for å falle utenom innkjøpsregelverket, er at kontrakter mellom to eller flere offentlige oppdragsgivere ikke har innslag av privat deltakelse i form av kapital. Heller ikke må slike typer kontrakter innebære noen form for aktiviteter ut mot markedet. Avtale om felles bruk av ressurser mellom flere kommuner for å utføre tjenesteproduksjon, vil i utgangspunktet ikke omfattes av regelverket om offentlige innkjøp. Det gjelder enten man institusjonaliserer samarbeidet på basis av fellesetablert og koordinert egenregi eller uten. I noen tilfeller kan en offentlig myndighet overføre sin myndighetskompetanse til en annen offentlig myndighet for en bestemt tjenesteproduksjon. Slike avtaler ligger også utenfor innkjøpsdirektivenes rekkevidde. Det samme gjelder dersom flere offentlige oppdragsgivere går sammen om å etablere en egen enhet for å ivareta denne spesielle kompetansen, ifølge EU-kommisjonens veiledning. Veiledningen finner du her. Kjøper for fleire hundre milliardar meir? Nye svenske tal kan tyde på at dei offentlege innkjøp samla sett ligg 300 milliardar høgare enn det ein tidlegare har rekna 820 mot om lag 500 milliardar fram til no. Dersom desse tala er dei rette, kjøper det offentlege Sverige for om lag 25 prosent av bruttonasjonalproduktet sitt (BNP) kvart år. I Noreg kjøper det offentlege for om lag 16 prosent av BNP, etter dei siste tala som Statistisk Sentralbyrå har lagt fram. I offentlege dokument fram til nå har svenskane rekna at offentlege innkjøp samla sett utgjer om lag 500 milliardar kroner, men det har ikkje vore offisiell statistikk. I nokre samanhengar har talet vore mellom 450 og 500 milliardar kroner. Så kjem den svenske avisa, Dagens Samhälle, med ei ny utrekning, som tyder på at så mykje som 820 milliardar svenske kroner går med til kjøp frå næringslivet kvart år. Grunnlaget for talet er ei vidfemnande kartlegging som avisa har gjort, og resultatet har ført til monaleg merksemd i det svenske ordskiftet, særleg i interesseorganisasjonane til leverandørane. Til saman 820 milliardar Det nye talet er sett saman av 520 milliardar, som forvaltinga i stat, landsting (fylkeskommunar) og kommunar kjøper for, etter det kartlegginga syner. Så kjem 300 milliardar kroner, som er det som dei offentleg eigde selskapa årleg kjøper for frå næringslivet. 10

11 Dersom tala som no er komne fram, syner seg å vere det rette, tyder det på at 25 prosent av det svenske BNP går med til kjøp frå næringslivet, skriv avisa, som òg har rekna kva leverandørane tener på å handkle med det offentlege. Samla sett utgjer vinsten mellom milliardar kroner årleg, heiter det. Dette er tal føre skatt, og avskrivingar er ikkje rekna inn. Mest til bygg og anlegg Bygg og anlegg står for den største delen av desse innkjøpa. 90 milliardar kroner går årleg til kjøp i denne sektoren i Sverige. Eigedom står for 35 milliardar kroner, skole og dagheimar for 34 milliardar kroner, lækjemiddel for 33 milliardar og kollektivtrafikk 30 milliardar. Avisa har i reknestykka sine teke utgangspunkt i statistikk frå 2006 og rekna med ein volumauke på det same nivået som auken i brutto nasjonalproduktet til Sverige fram til Administrerande direktør i systerorganisasjonen til NHO her heime, Sveriges Näringsliv, Urban Bäckström, seier i ein kommentar at han ikkje er overraska over det nye talet. Han voner at ein om eit par-tre år får så eit enda høgare tal for dei offentlege innkjøpa. Det finst ei mengd av føretak som vil vere med i dei tevlinga som det offentlege skipar til og såleis gje skattebetaklarane meir verdi for pengane sine. Dei siste tala her heime frå Statistisk Sentralbyrå gjeld 2009 og syner at det offentlege samla sett kjøpte for 386 milliardar kroner. Det var om lag 16 prosent av det norske BNP. Tala for 2011 er venta seinare i haust. 11

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2013 Fredag 6. september 1. Flere og flere kjenner til programmet 2. De folkevalgte

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel Status og veien videre Jostein Engen Seniorrådgiver (Difi) Agenda Nytt forenklet regelverk for offentlige anskaffelser Nye EU-direktiver Status elektronisk faktura Status e-handel E-handel i årene

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Ber om avklaring på regelkonflikt i innkjøp

Ber om avklaring på regelkonflikt i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 16/2011 Fredag 29. april 1. Ber om avklaring på regelkonflikt i innkjøp 2. Vil ha bedre

Detaljer

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Temadag for anskaffelser av sikkerhet og renhold Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Cecilie Blytt Seniorrådgiver Kristine Aasgård Rådgiver Nettstedet for deg - anskaffelser.no Direktoratet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om konsulenttjenester. Klager anførte at innklagede hadde gjennomført en ulovlig

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Nytt regelverk for offentlige anskaffelser Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Om Resource-Partner AS Konsulentselskap: Etablert i Bergen, kunder både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Krev EHF-faktura Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Regjeringen Regjeringen

Detaljer

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Ingelin Killengreen Direktør, Difi Digitalisering forenkler samhandling med forvaltningen St.meld 22: Digital agenda for Norge Digital kommunikasjon

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2010 Fredag 23. april 1. Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans 2. Veiledning

Detaljer

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter»

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» «Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» Elektronisk tilbudsinnlevering, egenerklæringsskjema og anskaffelsesattest Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Digitalisering av anskaffelser En forutsetning

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2010/4211-3 Saksbehandler: Kari Linseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Værnesregionen Innkjøp Rådmannens forslag til

Detaljer

E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi?

E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi? E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi? Brukerkonferanse 20. mars 2013 André Hoddevik Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS) Avdeling for offentlige anskaffelser (ANS) Agenda Hvor står vi?

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av operatøravtale om drift av den nasjonale kunngjøringstjenesten Doffin. Klagenemnda fant

Detaljer

Innleveringsløsning, regelverksimplementering og digitalisering

Innleveringsløsning, regelverksimplementering og digitalisering Innleveringsløsning, regelverksimplementering og digitalisering André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Viktigste Difi-bidrag til digitalisering av anskaffelser Standardisering

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Porsanger Rør AS Nedre Smørstad Postboks 93 9711 Lakselv Deres referanse Vår referanse Dato Terje Pedersen 2010/20 28. april 2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang Agenda Difi og DFØ Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Formater og status Kom i gang Regjeringen Regjeringen Solberg KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansdepartementet Jan

Detaljer

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Olav Kristiansen, prosjektleder - elektronisk faktura, Difi Per Martin Jøraholmen seksjonssjef, DFØ

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Digitalisering av anskaffelsesprosessen

Digitalisering av anskaffelsesprosessen Digitalisering av anskaffelsesprosessen André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Hvorfor digitalisere anskaffelsesprosessene? Digitalisering av anskaffelsesprosessen er en forutsetning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 10/6453-5 Dato: 20.09.2010 HØRING-NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 10/6453-5 Dato: 20.09.2010 HØRING-NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 10/6453-5 Dato: 20.09.2010 HØRING-NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om leie av paviljonger til Nattland oppveksttun. Klagenemnda fant at innklagede har

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

SESJON 3. Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling

SESJON 3. Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling SESJON 3 Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling Agenda sesjon 3 A. Total make over eller bare ny innpakning? Seksjonssjef André Hoddevik, Difi B. Ny Doffin. Enklere og bedre! Managing Director

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Målsetning med SIIS-prosjektet Utvikle en lokal markedsplass for åtte kommuner og deres leverandører.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 26. oktober 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 26. oktober 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 39 26. oktober 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Tilbud og protokoller skal være offentlige før kontrakt signeres, men unntak fins.taushetsplikt kan i visse tilfeller

Detaljer

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol Elektronisk faktura Avd. for offentlige anskaffelser Jens Aabol Hvem er Difi Difi er et direktorat underlagt FAD - Fornyings, administrasjon og kirkedepartementet. Difi får sine oppgaver fra FAD FAD får

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel

PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel www.peppol.eu PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer, Avdeling for offentlige anskaffelser, Difi Generalsekretær, OpenPEPPOL

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA

Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2012 Fredag 9. mars 1. Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA 2. Slipper unna

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Kom i gang med digital samhandling

Kom i gang med digital samhandling Kom i gang med digital samhandling Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Digital samhandling, Difi Olav Astad Kristiansen Agenda Digital samhandling Elektronisk handelsformat Infrastruktur ELMA

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2012 Fredag 22. juni 1. Trenger kulturendring i det offentlige 2. Må betale million-erstatning

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

NHO-klage kostet Forsvaret 1,5 mill.

NHO-klage kostet Forsvaret 1,5 mill. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2012 Fredag 2. mars 1. NHO-klage kostet Forsvaret 1,5 mill. 2. Nyttig leverandørdialog

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer