MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo"

Transkript

1 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: Fra kl Til kl MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Beate Hansine Aronsen AP Medlem Bjørn Pedersen H Nestleder Lise Svenning H Medlem Rolf Arne Hanssen SV Medlem Anne-Elisabeth J Moen SV Medlem Karl Johan Harila KRF Medlem Hjalmar Steinnes SV Varamedlem Anne Moen fra kl til kl.1520 Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Behandlede saker: Sak nr./år 0011/ /05 Ingen merknader til innkalling og saksliste Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte og ble godkjent Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

2 0012/05 ENDRET POLITISK ORGANISERING - NYTT REGLEMENT OG DELAGASJONER IFT OPPGAVER OG ARBEIDSDELING Vadsø Bystyre vedtar vedlagt forslag til reglement datert 25. februar Vadsø Bystyre nedsetter et utvalg som gjennomgår øvrige reglement for Vadsø kommune, slik at nødvendig revisjon og hensiktsmessighet for disse oppnås. Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Vadsø Bystyre vedtar vedlagt forslag til reglement datert 25. februar Vadsø Bystyre nedsetter et utvalg som gjennomgår øvrige reglement for Vadsø kommune, slik at nødvendig revisjon og hensiktsmessighet for disse oppnås. 0013/05 FYLKESPLAN FOR FINNMARK VADSØ KOMMUNES UTTALELSE Vadsø Bystyre vedtar et høringssvar i tråd med de vurderinger som fremkommer av saken. Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Bystyret vedtar at enkelte formuleringer endres. Vadsø Bystyre vedtar et høringssvar i tråd med de vurderinger som fremkommer av saken. Bystyret vedtar at enkelte formuleringer endres. 0014/05 KOMMUNEPLAN - STRATEGIDOKUMENT - VADSØ KOMMUNE Vadsø bystyre vedtar som følger: Side 2 av 18

3 Oppdragets beskaffenhet og målsetting: Vadsø Bystyre nedsetter et utviklingsutvalg som gjennom prosess skal arbeide fram forslag til kommuneplan med tilhørende strategidokument for Vadsø kommune. Vadsø Bystyre nedsetter et utviklingsutvalg og gir følgende mandat: 1. Utviklingsutvalget skal drøfte og definere visjon og hovedmål for kommunen i perspektivet frem mot Utviklingsutvalget skal på bakgrunn av dette drøfte og definere kortsiktige og langsiktige strategier (veivalg) for å nå definerte hovedmål Utnevnelse av representanter: Vadsø bystyre utnevner 7 politiske representanter representert fra hvert parti til utviklingsutvalg 02/05: Disse er Rådmannen er ansvarlig for sekretariat, samt å stille til rådighet/supplere utvalget med kompetanse etter utvalgets ønsker. Tid til gjennomføring: Utviklingsutvalget har en funksjonstid fra Bystyrets bevilgninger: Bystyret bevilger inntil kr til utarbeidelse ift mandat. Beløpet finansieres via kommunalt disposisjonsfond. Møtegodtgjørelse for medlemmene iht vedtatt reglement belastes politiske styring. Rapportering: Etter nødvendig medvirkning og høring fremlegges utarbeidet planforslag til Vadsø Bystyre 15. september Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endring: Vadsø bystyre utnevner 5 politiske representanter til utviklingsutvalg 02/05: Disse er: Hauk Johnsen, leder Hjalmar Stinnes Lise Svenning 2 representanter oppnevnes i bystyret Vadsø bystyre vedtar som følger: Side 3 av 18

4 Oppdragets beskaffenhet og målsetting: Vadsø Bystyre nedsetter et utviklingsutvalg som gjennom prosess skal arbeide fram forslag til kommuneplan med tilhørende strategidokument for Vadsø kommune. Vadsø Bystyre nedsetter et utviklingsutvalg og gir følgende mandat: 1. Utviklingsutvalget skal drøfte og definere visjon og hovedmål for kommunen i perspektivet frem mot Utviklingsutvalget skal på bakgrunn av dette drøfte og definere kortsiktige og langsiktige strategier (veivalg) for å nå definerte hovedmål Utnevnelse av representanter: Vadsø bystyre utnevner 5 politiske representanter til utviklingsutvalg 02/05: Disse er Hauk Johnsen, leder Hjalmar Stinnes Lise Svenning 2 representanter oppnevnes i bystyret Rådmannen er ansvarlig for sekretariat, samt å stille til rådighet/supplere utvalget med kompetanse etter utvalgets ønsker. Tid til gjennomføring: Utviklingsutvalget har en funksjonstid fra Bystyrets bevilgninger: Bystyret bevilger inntil kr til utarbeidelse ift mandat. Beløpet finansieres via kommunalt disposisjonsfond. Møtegodtgjørelse for medlemmene iht vedtatt reglement belastes politiske styring. Rapportering: Etter nødvendig medvirkning og høring fremlegges utarbeidet planforslag til Vadsø Bystyre 15. september /05 FREMTIDENS KOMMUNESTRUKTUR - UTTALELSE FRA VADSØ BYSTYRE Denne saken er kun ment som orientering om tema. Den er vedlagt en nylig utgitt utredning fra Norut NIBR/Bedriftskompetanse som er bestilt som innspill til kommunestrukturprosjektet. Side 4 av 18

5 Saken er under utredning og vil fremmes med direkte innstilling til Vadsø Bystyre i møte 6. april Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt. Denne saken er kun ment som orientering om tema. Den er vedlagt en nylig utgitt utredning fra Norut NIBR/Bedriftskompetanse som er bestilt som innspill til kommunestrukturprosjektet. Saken er under utredning og vil fremmes med direkte innstilling til Vadsø Bystyre i møte 6. april /05 OVERDRAGELSE AV KOMMUNALE BOLIGER TIL STIFTELSEN VADSØ UTLEIEBOLIGER Formannskapet viser til rapport fra Byggforvaltning AS og FDV av , og vedtar overdragelse av nevnte boliger til Stiftelsen Vadsø Utleieboliger for kjøpesum stort kr. 4,5 mill. AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende forslag: Lomakkaveien 3A og B overdras ikke til Stiftelsen Vadsø Utleieboliger. Det ble votert over administrasjonens forslag med Aps endringsforslag, som ble enstemmig vedtatt. Formannskapet viser til rapport fra Byggforvaltning AS og FDV av , og vedtar overdragelse av nevnte boliger til Stiftelsen Vadsø Utleieboliger for kjøpesum stort kr. 4,5 mill. med følgende endring: Lomakkaveien 3A og B overdras ikke til Stiftelsen Vadsø Utleieboliger. 0017/05 VADSØ KOMMUNE -UTØVELSE AV FLYKTNINGEPOLITIKK Vadsø Formannskap tildeler arbeidsgruppen følgende mandat: Side 5 av 18

6 1. Fremskaffe og systematisere opplysninger a. om nasjonale mål. b. om omfang av bosetting, botid og fraflytting. c. om omfang av kvalifiseringstiltak (norsk med samfunnskunnskap, øvrig skolegang og arbeidspraksis/yrkesopplæring). d. om grad av økonomisk sjølhjulpenhet. e. om boligsituasjonen. f. barnas situasjon (skole, fritid, sosial integrering). g. om sosiale- og helsemessige forhold/utfordringer (forebyggende innsats). h. frivillig innsats (frivillige organisasjoner, flyktningguide med mer). i. om organisering, ressursbruk, finansiering og økonomisk resultat. j. om mulige endringer i rammebetingelsene (reduksjon i antall asylmottakere, endrede finansieringsordninger, endringer i boligmarkedet o.l.). 2. Gjøre vurdering av a. oppnådd grad av sjølhjulpenhet blant bosatte voksne flyktninger. b. omsorgstilbudet og utdanningstilbudet til enslige mindreårige. c. effekten av tiltak for å gjøre flyktninger sjølhjulpne (omsorg, skole, arbeidspraksis, forholdet til Aetat). d. årsaker til fraflytting. Flytter for mange? e. omfanget av bosetting. Har vi bosatt for mange? f. innsatsen overfor barn og barnefamilier (sosial integrering). g. virksomhetenes oppgaver og ressursbruk. h. betydningen av endrede rammebetingelser på omfang av bosetting, organisering og økonomi. i. resultater i forhold til nasjonale mål. 3. Utarbeide forslag om a. målsetting for kommunens flyktningpolitikk/flyktningarbeid. b. omfang av bosetting for perioden 2005 til c. resultatmål for grad av sjølhjulpenhet. d. tiltak for å styrke samordning og koordinering av virksomhetenes innsats. e. system for resultatrapportering. f. andre tiltak. Utredningen av virksomheten Sosial-, barnevern- og flyktningtjenester og formannskapets/bystyrets behandling av denne utredningen våren 2005 bør sees som en del av grunnlaget for arbeidsgruppens arbeid. Vadsø formannskap oppnevner to øvrige representanter som tiltredes arbeidsgruppen. Disse er.. Aps representant i gruppen: Beate Aronsen, leder SVs representant i gruppen: Anne Moen Høyres representant i gruppen: Bjørn Pedersen, nestleder Side 6 av 18

7 De to øvrige oppnevnes av formannskapet: SV v/ repr. Rolf Arne Hanssen satte fram følgende forslag: Karl Harila Enstemmig valgt AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende forslag: Ruth Åse Jankila SV v/ repr. Rolf Arne Hanssen satte fram følgende forslag: Ester Niemi Rystrøm Det ble votert over Aps forslag på Ruth Åse Jankila og SVs forslag på Ester Niemi Rystrøm Ester Niemi Rystrøm ble valgt med 5 stemmer Ruth Åse Jankila fikk 2 stemmer. For øvrig ble administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vadsø Formannskap tildeler arbeidsgruppen følgende mandat: 1. Fremskaffe og systematisere opplysninger a. om nasjonale mål. b. om omfang av bosetting, botid og fraflytting. c. om omfang av kvalifiseringstiltak (norsk med samfunnskunnskap, øvrig skolegang og arbeidspraksis/yrkesopplæring). d. om grad av økonomisk sjølhjulpenhet. e. om boligsituasjonen. f. barnas situasjon (skole, fritid, sosial integrering). g. om sosiale- og helsemessige forhold/utfordringer (forebyggende innsats). h. frivillig innsats (frivillige organisasjoner, flyktningguide med mer). i. om organisering, ressursbruk, finansiering og økonomisk resultat. j. om mulige endringer i rammebetingelsene (reduksjon i antall asylmottakere, endrede finansieringsordninger, endringer i boligmarkedet o.l.). 2. Gjøre vurdering av a. oppnådd grad av sjølhjulpenhet blant bosatte voksne flyktninger. b. omsorgstilbudet og utdanningstilbudet til enslige mindreårige. c. effekten av tiltak for å gjøre flyktninger sjølhjulpne (omsorg, skole, arbeidspraksis, forholdet til Aetat). d. årsaker til fraflytting. Flytter for mange? e. omfanget av bosetting. Har vi bosatt for mange? f. innsatsen overfor barn og barnefamilier (sosial integrering). g. virksomhetenes oppgaver og ressursbruk. h. betydningen av endrede rammebetingelser på omfang av bosetting, organisering og økonomi. i. resultater i forhold til nasjonale mål. 3. Utarbeide forslag om Side 7 av 18

8 a. målsetting for kommunens flyktningpolitikk/flyktningarbeid. b. omfang av bosetting for perioden 2005 til c. resultatmål for grad av sjølhjulpenhet. d. tiltak for å styrke samordning og koordinering av virksomhetenes innsats. e. system for resultatrapportering. f. andre tiltak. Utredningen av virksomheten Sosial-, barnevern- og flyktningtjenester og formannskapets/bystyrets behandling av denne utredningen våren 2005 bør sees som en del av grunnlaget for arbeidsgruppens arbeid. Representanter til gruppen oppnevnt av politiske partier: Beate Aronsen, leder Bjørn Pedersen, nestleder Anne Moen Vadsø formannskap oppnevner to øvrige representanter som tiltredes arbeidsgruppen. Disse er: Karl Harila Ester Niemi Rystrøm 0018/05 SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV FORBEDRINGS- OG UTVIKLINGSTILTAK PÅ SIRKKA GÅRDEN Vadsø bystyre vedtar bevilgning inntil kr til Fossgård v/kristian Sirkka til gjennomføring av forbedrings- og utviklingstiltak på Sirkka-Gården. Tilskuddet gis med betingelse at det legges frem et detaljert budsjett hvor det fremkommer Fossgårdens egenandel i prosjektet. Bevilgning finansieres som tilskudd fra utviklingsfondet. SV v/ repr. Rolf Arne Hanssen satte fram følgende endringsforslag: Vadsø bystyre vedtar bevilgning inntil kr ,- til Fossgård v/kristian Sirkka til gjennomføring av forbedrings- og utviklingstiltak på Sirkka-Gården. Tilskuddet gis med betingelse at det legges frem et detaljert budsjett hvor det fremkommer Fossgårdens egenandel i prosjektet. Bevilgning finansieres som tilskudd fra utviklingsfondet. Votering: Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling, med unntak av beløpet, som ble vedtatt med 6 stemmer 1 stemte imot. Side 8 av 18

9 Det ble votert over beløpet i administrasjonens forslag kr og beløpet i SVs forslag kr ,-, SVs forslag på kr fikk 5 stemmer Administrasjonens forslag på kr fikk 2 stemmer Vadsø bystyre vedtar bevilgning inntil kr ,- til Fossgård v/kristian Sirkka til gjennomføring av forbedrings- og utviklingstiltak på Sirkka-Gården. Tilskuddet gis med betingelse at det legges frem et detaljert budsjett hvor det fremkommer Fossgårdens egenandel i prosjektet. Bevilgning finansieres som tilskudd fra utviklingsfondet. 0019/05 NYTT KONFERANSEHOTELL I VADSØ - SØKNAD OM TILSKUDD Vadsø bystyre vedtar bevilgning på inntil kr ,- for utredning og skisse for bygging av et nytt konferansehotell i Vadsø. Beløpet gis som tilskudd fra utviklingsfondet. Høyre v/ repr. Lise Svenning satte fram følgende tilleggsforslag: Dette som et ledd i arbeidet for å utvikle Vadsø som konferanseby, et satsningsområde i kommunens Strategiske Næringsplan. Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling, med Høyres tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. Vadsø bystyre vedtar bevilgning på inntil kr ,- for utredning og skisse for bygging av et nytt konferansehotell i Vadsø. Dette som et ledd i arbeidet for å utvikle Vadsø som konferanseby, et satsningsområde i kommunens Strategiske Næringsplan. Beløpet gis som tilskudd fra utviklingsfondet. Repr. Anne Moen fikk permisjon kl Repr. Hjalmar Steinnes tiltrådte Tilstede i alt 7 representanter og vararepresentanter 0020/05 VESTRE JAKOBSELV KIRKEGÅRD - TILSKUDD TIL BELYSNING Side 9 av 18

10 Formannskapet innvilger kr ,- til Vestre Jakobselv Sanitetsforening. Beløpet inndekkes av formannskapets disposisjoner. Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet innvilger kr ,- til Vestre Jakobselv Sanitetsforening. Beløpet inndekkes av formannskapets disposisjoner. 0011/05 OPPFØLGING BUDSJETT PRESENTASJON AV ORGANISASJONS- UTVIKLINGSFORHOLD Vadsø Bystyre tar til orientering arbeid og tiltak som iverksettes innenfor seniorpolitikk og sykefravær. Vadsø Bystyre tar til orientering de KOSTRA baserte bruttodriftsutgifter som følger av kommunens hjemme- og institusjonsbaserte tjeneseter. Vadsø Bystyre tar til orientering prosjekter en ønsker å frigjøre fra drift, og derav prosjektfinansieres. Driftsbesparelsen inntil kr. 2 mill innarbeides fra 2005, og driftsbudsjettene for de konkrete tiltak/virksomheter reduseres ihht tilrådningen. Vadsø Bystyre tar til orientering at det gjennom sentralisering, samkjøring og sammenslåing av tjenesteproduksjonen, vil kunne påregnes effektiviseringsgevinster. Rådmannen innarbeider inntil kr i samordningsgevinster for tiltakene og delegeres å revidere de spesifikke virksomhetsbudsjett ihht dette. Vadsø Bystyre tar til orientering de virksomhetsrevisjoner som gjennomføres, herunder opprettelsen av en ressursvirksomhet, samt arbeidet som iverksettes med sammenslåing av Brann, beredskap og forebyggende virksomhet sammen med rest FDV virksomhet. Vadsø bystyre tar til orientering en pågående revidering og strukturendring mot opprettelse av effektive tjenesteproduserende virksomheter. Riktig sammensatt kompetansemessig ift virksomhetens kjerneområde som er rettet mot brukerne, og ikke større en at denne ledes uten støtte- og stabsledd. Øvrige følgetjenester som konsekvens av den direkte kommunale tjenesteproduksjon bør samordnes og sentraliseres, for spesialisering og mest mulig rasjonell drift. Vadsø Bystyre tar til orientering at det gjennomføres konkurranse tilknyttet kommunens avtaler innenfor bank- og forsikringstjenester. Side 10 av 18

11 Vadsø Bystyre vedtar opprettelse av en fremtidig FDVU selskap ihht tilrådning fra Styringsdokument Gevinst ved overdragelse og kapitalkostnader innarbeides med kr. 2.0 mill. Vadsø Bystyre vedtar utskillelse ut vann og avløpsområdet for kommunen i et eget foretak. Overdragelsessum fastsettes til kr ,-. Rådmannen delegeres videre arbeid med sikte på opprettelsen av foretaket. Vadsø Bystyre vil realitetsbehandle vedtektene for selskapet i møte 12. mai Daglig leder for foretaket ansettes etter dette. Det innarbeides reduserte kapitalkostnader for kommunen med inntil kr. 4.0 mill. Vadsø Bystyre vedtar at det iverksettes gjennomgang og konkurranse for levering av pensjonstjenester til kommunen. Vadsø Bystyre anmoder kontrollutvalget å fatte vedtak hvor det åpnes for tilbud / alternative tilbydere, innenfor kommunens revisjonstjenester. Formannskapet tar saken til orientering. Formannskapet tar saken til orientering. 0034/05 KONSEKVENSER AV NEDSKJÆRING PÅ 4,8% AV BUDSJETT TIL HJEMMEBASERT OG NÅVÆRENDE VADSØ SYKEHJEM SV v/ repr. Rolf Arne Hanssen satte fram følgende forslag: Formannskapet ber administrasjonen sørge for at overgangen til et nytt bo- og omsorgssenter gjennomføres på en god måte ved at det tilføres tilstrekkelig bemanning. Det gjennomføres en pleietyngdemåling før endelig bemanning fastsettes. Det ble votert over Svs forslag som ble enstemmig vedtatt. Formannskapet ber administrasjonen sørge for at overgangen til et nytt bo- og omsorgssenter gjennomføres på en god måte ved at det tilføres tilstrekkelig bemanning. Det gjennomføres en pleietyngdemåling før endelig bemanning fastsettes. 0021/05 SØKNAD OM ØKONOMISK BIDRAG TIL KRAFTSKATTUTREDNING Side 11 av 18

12 Søknaden fra Landssammenslutninga av norske vindkraftkommunen om støtte til kraftskattutredning avslås. Begrunnelse: Endelig beslutning om vindpark i Skallhalsen er ikke tatt. Det ble votert over administrasjonens forslag som ble enstemmig vedtatt. Søknaden fra Landssammenslutninga av norske vindkraftkommunen om støtte til kraftskattutredning avslås. Begrunnelse: Endelig beslutning om vindpark i Skallhalsen er ikke tatt. 0022/05 STØTTE TIL PROSJEKTET "FATTIG I VADSØ" Vadsø formannskap innvilger kr ,- til ferdigstillelse av boka Fattig i Vadsø av Ingjerd Tjelle, Horisont Varanger. Midlene tas fra formannskapets disposisjonsfond. KRF v/ repr. Karl Harila satte fram følgende forslag: Formannskapet avslår søknaden fra Ingjerd Tjelle med bakgrunn i at prosjektet tidligere har fått midler fra den kulturelle skolesekken. SV v/ repr. Rolf Arne Hanssen satte fram følgende forslag: Vadsø formannskap innvilger kr ,- til ferdigstillelse av boka Fattig i Vadsø av Ingjerd Tjelle, Horisont Varanger. Midlene tas fra formannskapets disposisjonsfond. Votering: Det ble votert over KRFs forslag som ble vedtatt med 5 stemmer 2 stemte imot. Formannskapet avslår søknaden fra Ingjerd Tjelle med bakgrunn i at prosjektet tidligere har fått midler fra den kulturelle skolesekken. 0023/05 VADSØ RØDE KORS VISITORTJENESTE - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE Side 12 av 18

13 Formannskapet bevilger kr ,- til Vadsø Røde Kors visitortjeneste som støtte til aktiviteter i Beløpet dekkes over konto Formannskapets disposisjoner. Det ble votert over administrasjonens forslag, som ble enstemmig vedtatt. Formannskapet bevilger kr ,- til Vadsø Røde Kors visitortjeneste som støtte til aktiviteter i Beløpet dekkes over konto Formannskapets disposisjoner. 0024/05 VADSØ RØDE KORS VISITORTJENESTE - SØKNAD OM STØTTE TIL INNKJØP AV TANGENTINSTRUMENT Saken fremmes uten forslag til vedtak. Følgende forslag ble fremsatt: Formannskapet bevilger kr til Vadsø Røde Kors til innkjøp av tangentinstrument. Beløpet dekkes over konto Formannskapets disposisjoner. Formannskapet anmoder Staten om å fullfinansiere musikkinstrumentet. Enstemmig vedtatt. Formannskapet bevilger kr til Vadsø Røde Kors til innkjøp av tangentinstrument. Beløpet dekkes over konto Formannskapets disposisjoner. Formannskapet anmoder Staten om å fullfinansiere musikkinstrumentet. 0025/05 FRIVILLIGHETSSENTRALEN - FREDAGSKAFFEN Formannskapet innvilger ikke kr ,- til Frivillighetssentralen. Skyssutgifter til fredagskaffen dekkes inn over eget budsjett. AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende forslag: Formannskapet bevilger kr ,- til Frivillighetssentralen. Beløpet skal dekke skyssutgifter til fredagskaffen. Side 13 av 18

14 Beløpet dekkes over konto Formannskapets disposisjoner. Det ble votert over Aps forslag som ble enstemmig vedtatt. Formannskapet bevilger kr ,- til Frivillighetssentralen. Beløpet skal dekke skyssutgifter til fredagskaffen. Beløpet dekkes over konto Formannskapets disposisjoner. Repr. Hjalmar Steinnes fratrådte Repr. Anne Moen tiltrådte Til stede i alt 7 representanter og vararepresentanter (kl. 1520) 0026/05 NMK VADSØ - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KJØP AV BELTER TIL PREPARERINGSMASKIN Formannskapet vedtar å avslå søknaden fra NMK Vadsø om støtte til kjøp av belter til prepareringsmaskin. Begrunnelse: Vadsø kommune gir ikke støtte til maskinelt utstyr. Høyre v/ repr. Bjørn Pedersen satte fram følgende forslag: Vadsø formannskap vedtar å bevilge kr ,- til NMK Vadsø til støtte for kjøp av belter til prepareringsmaskin. Beløpet dekkes over konto Formannskapets disposisjoner. Votering: Det ble votert over administrasjonens forslag og Høyres forslag Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. Vadsø formannskap vedtar å bevilge kr ,- til NMK Vadsø til støtte for kjøp av belter til prepareringsmaskin. Beløpet dekkes over konto Formannskapets disposisjoner. 0027/05 REVYKAMERATEN - SØKNAD OM STØTTE TIL REVYFORESTILLING FOR VADSØLAGET I OSLO Side 14 av 18

15 Søknaden fra Revykameraten om reisetilskudd i forbindelse med opptreden for Vadsø-laget i Oslo avslås. Begrunnelse: Vadsø kommune disponerer ikke midler til omsøkte formål. SV v/ repr. Rolf Arne Hanssen satte fram følgende forslag Vadsø formannskap bevilger kr ,- til Revykameraten som reisetilskudd i forbindelse med opptreden for Vadsø-laget i Oslo. Det ble votert over SVs forslag og administrasjonens forslag SVs forslag fikk 3 stemmer Administrasjonens forslag ble vedtatt med 4 stemmer Søknaden fra Revykameraten om reisetilskudd i forbindelse med opptreden for Vadsø-laget i Oslo avslås. Begrunnelse: Vadsø kommune disponerer ikke midler til omsøkte formål. 0028/05 HEGE ANITA LÄNSMAN - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL HOLDIG DRIKK (UNDER 4,76% VOL), ØL (OVER 4,76% VOL), VIN OG BRENNEVIN I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 vedtar bystyret å gi Hege Anita Länsman bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk (under 4,76% vol.), øl (over 4,76% vol.), vin og brennevin med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra vedtakelsesdato og fram til Bevillingshaver: Hege Anita Länsman Skjenkested: Flykafeen, Vadsø Lufthavn, Kiby, 9800 Vadsø Styrer: Hege Anita Länsman Stedfortreder: Jan-Erik Kristoffersen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk (under 4,76% vol.), øl (over 4,76% vol.), vin og brennevin Omfang: Alminnelig bevilling Type virksomhet: Kafeteria Skjenkeareal: 165 m2 Antall sitteplasser: 50 Skjenketid: Mandager til lørdager: Alkoholholdig drikk (under 4,76% vol.), øl (over 4,76% vol.) og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Side 15 av 18

16 Søndager/helligdager: Alkoholholdig drikk (under 4,76% vol.), øl (over 4,76% vol.) og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Åpningstid: Fra kl til kl Før bevillingen kan utøves må styrer og stedfortreder fremlegge bevis for bestått kunnskapsprøve. Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling som fikk 6 stemmer 1 stemte imot. I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 vedtar bystyret å gi Hege Anita Länsman bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk (under 4,76% vol.), øl (over 4,76% vol.), vin og brennevin med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra vedtakelsesdato og fram til Bevillingshaver: Hege Anita Länsman Skjenkested: Flykafeen, Vadsø Lufthavn, Kiby, 9800 Vadsø Styrer: Hege Anita Länsman Stedfortreder: Jan-Erik Kristoffersen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk (under 4,76% vol.), øl (over 4,76% vol.), vin og brennevin Omfang: Alminnelig bevilling Type virksomhet: Kafeteria Skjenkeareal: 165 m2 Antall sitteplasser: 50 Skjenketid: Mandager til lørdager: Alkoholholdig drikk (under 4,76% vol.), øl (over 4,76% vol.) og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Søndager/helligdager: Alkoholholdig drikk (under 4,76% vol.), øl (over 4,76% vol.) og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Åpningstid: Fra kl til kl Før bevillingen kan utøves må styrer og stedfortreder fremlegge bevis for bestått kunnskapsprøve. 0029/05 HEGE ANITA LÄNSMAN - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Side 16 av 18

17 Med hjemmel i serveringsloven 3 og 29 gis Hege Anita Länsman serveringsbevilling for drift av kafeteria Flykafeen - på Vadsø Lufthavn, Kiby, Vadsø. Som styrer godkjennes Hege Anita Länsman og som stedfortreder godkjennes Jan-Erik Kristoffersen. Det forutsettes at styrer avlegger og består etablererprøven. Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i serveringsloven 3 og 29 gis Hege Anita Länsman serveringsbevilling for drift av kafeteria Flykafeen - på Vadsø Lufthavn, Kiby, Vadsø. Som styrer godkjennes Hege Anita Länsman og som stedfortreder godkjennes Jan-Erik Kristoffersen. Det forutsettes at styrer avlegger og består etablererprøven. 0030/05 Unnt. off. jfr. off.loven 6 ZAFARI AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL OG "RUSBRUS" (UNDER OG OVER 4,76 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN 0031/05 Unnt. off. jfr. off.loven 6 ZAFARI AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 0033/05 VARANGERFESTIVALEN - TILLEGGSBEVILGNING Vadsø bystyre vedtar å øke det årlige tilskuddet til Varangerfestivalen med ,- fra Beløpet innarbeides i budsjettreguleringen i 2005 og legges inn fast i budsjettet fra AP v/ ordfører Hauk Johnsen satte fram følgende forslag: Vadsø bystyre vedtar å bevilge som engangsbeløp kr til Varangerfestivalen for året Beløpet innarbeides i budsjettreguleringen i Høyre v/ repr, Lise Svenning satte fram følgende forslag: Side 17 av 18

18 Vadsø bystyre vedtar å øke tilskuddet til Varangerfestivalen med kr ,- for året Beløpet innarbeides i budsjettreguleringen i KRF v/ repr. Karl Harila satte fram følgende forslag: Søknaden avslås. Votering: Det ble votert over KRFs forslag, som fikk 1 stemme 6 stemte imot. Det ble votert over Høyres forslag som fikk 2 stemmer 5 stemte imot. Det ble votert over Arbeiderpartiets forslag som ble vedtatt med 4 stemmer 3 stemte imot. Vadsø bystyre vedtar å bevilge som engangsbeløp kr til Varangerfestivalen for året Beløpet innarbeides i budsjettreguleringen i /05 ORIENTERINGER MARS 2005 Side 18 av 18

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer