eo Y+y^,\ayn*p 9o oq ]fl -1-*-"-q,_ i;"**\** - PDF">

ffiffi Vr;** O tgan /o+ Dunnc'c 4fuanailhl4 fi o-r"-, - UTKOMMER DANN OG VANN (*o*'rd Jc>eo Y+y^,\ayn*p 9o oq ]fl -1-*-"-q,_ i;"**\**

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ffiffi Vr;** O tgan /o+ Dunnc'c 4fuanailhl4 fi o-r"-, - UTKOMMER DANN OG VANN (*o*'rd Jc>eo Y+y^,\ayn*p 9o oq ]fl -1-*-"-q,_ i;"**\**"
eo Y+y^,\ayn*p 9o oq ]fl -1-*-"-q,_ i;"**\**.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 ffiffi O tgan /o+ Dunnc'c 4fuanailhl4 UTKOMMER DANN OG VANN ; -a00 7!'q[J i) 11\ 1 \p.$l"r Så-t'tr'-o \,\ Y+y^,\ayn*p.s--*-)-**-./7*-*, "----..,--_---'. \- ---z_-----*at.*_*,* \\--*'./^\-*., (*o*'rd u 9o oq ]fl 7:-*--n2- \-**-#"- i;"**\** -1-*-"-q,_ Vr;** Jc>eo fi o-r"-, -

2 \t. f.'w )'}''" / WT.$til '') (eti-ee EG)tsrK'ffiRfurjl nl r,if-,k\r*'49,^ '3,A* 4\ p'r Bg-!(L l1.ot (.ni Cil) r så bralcer det 16s ned- hjennekoukuranse igjgn t april. For nye skel uecllenmer vi ganske kort skiåserere hvordan ae{'toregai.-[irå-so;"h""-;isd;"- al<varler k-a:r delta. Dor''rs3ag konner bjen til nvår-åt"ri beclijnner åiitr*"" or. akvarler, og vl rcgner o6så åea å-ialy"tiiliur-sji-,iii"iri'*o"_ vrst på siste nijtå f6r sonxerferi.ån. i'or a dår;rå-.,iigiii""-tii-srili";;"- doruerskjenaer, bensia og lysbilder-kogter o"[ xr. -El:-å-aåii". Klubben Better opp en flott vandrepokal son trlnnes til odel tre napp_. nette o$, ele etter åiet er rret artsa åjanse til å iå-aii-rå""io fdrste n-e{ nanner- vpr o6 skap nappet. Vær spennlng og få ditt alveri if åi'd+så p i"hs"i:t åp$l$: 3flrBF"*rI11

3 I IUT UI lfi'itiatl,rils n. Fordvrig fnn.kaller vi ti1 senlorntte frettag l. aprlj- lrl-. L9rJ0. (De son tril se Juniorenes foreclrag oa pa3.ettcichliden kan korrtc k1 19r00). Progtrari: - I; Senlorauksion 2; tr'oreniags sa,ker 5i Lysbildeforeclrag: fangst av Levendefor av Jan Eolt 4; Kaffepause ned loddsalg 5. Filr.t: Vårbeklcen Vi blir ned. Per Hafslurd og Sverre tinnå pi:. vassetur 1 bekken. De fianer 6ange slags insehtslarvef. oij prater ' on llvet i bekken I sin a1ntnnell6het. 6. Ilyggeprat På dettc aprilndtet sko-l vi bare tenke vår o6; fiskefor. i.iå beglrnner tlet å b1i llv i danner, pytter, bekker, skog og nark. På de'i;'bc aij'let skal du få }ære litt on alie snåclyi tlu kan'bruke ti1 fj.skefor. tevcndc'snå krepatlyr og lnsektslarver er ilet a11er beste vi kan ;i fiskene våre. Desguten har tlu go<lt av ea fangsttur selv også. REFm,At lrn.". SnNIoRMoTAT 4 I,hRS 1q77 Etter kl 19 strijdnet senlorene til Storsalen, og kvelden;"r anclre nijte startet son'planlagt kl 19rr0. Sa1en var ftrllsatt, noe vi 1lJ:e har opplevd på lemg tid. Je6 telte fa^ktisk oyer 60 frenn6tte, Eygcc1j.6 var det også at Sven Brun fra As&er Alrvari eklubb beeiikte oss. Æren for rlette gtore frenniite hadde utvilgont kvelclens flln uecl Per Hafslund og Sverre Tinaå. De fl-este av oss busker ned stor 61eile alle ile gliuendc f j ernsynsprogramr:rene Eafglunct bår laget opp 6J onnou årene. Bb gjensyn ned ett av tlea var uhyre popul.ært. flafsiuflcr. og; Tinnå startet selvsa6t vecl rnidcla4;sbordet. ]ianslijc lri alcvarlster også sl:ulle eksperinentere litt neti fisk på nidda6sboi.det? iiontro hvordan discus a Ia hanburger vllie soake? Den ner sparsollilc lnrnne Jo brukc scalarel Vet, plg;håen er nok ner e6net sou natflsk. Ilafsluncl liuture til o{3 nett opp- {Vse a'i det va.r clen vl - eksporterte uegt av son fersk va:.e. iler hj enne har clea ennå iklce slått an. Denne'artige lil-ie itbunn-halentt ftjder eon så-rtange anclre haler Levenile unger.?tg6håens svatrgerskap tar hele 22 nnd. Dr illseelieri; flsk tnneholdt 14 un6er. l.letl så lav forneringsevne vllle clenne fisken altså vært oe6;et dyr, clerson rlen var a*varleflskl EI_grtfC f+ry1"9 i progzanr.ret var det at fiafslund stappct en for tir]lig {99! uoi;o tllbake I noren. $ynd ikke netoden kan brukeå på for tldlig - fijdte 6uppyer! PlqE!åul har patringstld på vinteren. Denne leken har sanstrml16vis al.dri blitt 6bs,ervert. Utenon paningstltlen går hanner og hrrrrner- i hvef slne stiner. Haienes hud er helt speslelt bygtl opp av snå pi66p1ater. plggene er falc-tisk ursnå tenner - ikke ulik våregne.-nafslundå -loårl ora at iilsse i ti11c6g tli haiens torpedolilrrenrle kroppsforn ninsker no-bstanden not -- va::net har sj-kllert nye for se6;. En artig^os lærerlk f1lnl Eneste sluffelsen var den dårri6c lydkvaliteten, nen forhåpenthg flkk a1le i hovedtrekkene ned seg det soa blå sagt. Cro.

4 ilru /^^. 1.-, 1-", \ it-\i I /,{ij ll ll- r-' \'t rf ll u UøIEINUKALLEI,SE!II, JIINIORIIøIEE = CDrICRAL HOIEI, I..APRIIJ n *****.{'lf lf**.r*.tr*****jtat**l+*.lt.tt{-ll-n*lt*****l+lut**.*tt*l}**.lt*lt*****lt X-li*.ll-,t**** t: 1. 2t z 4. 5i PROGRåII: Forerrlngsoaker Nappeeplll Pauge med loddealg etcr lyeblldeforeilrag: Palettclkllden av Jan Car16n JunlorauksJon *rt* Son rlere ser ex førgte poet på progrånrnet foreningssaler. Uniler d erure progranposten kan vi ta opp ting eon dere ønsker å få grele på angåenrle karet; Jwdorgrupl,a og ting eon dere er intereeeårt i 6 gløte på møtene. Vi ekal ogeå ta opp on v1 ekal ha egen hjemekonlrunanse etc. vi vll også gjerne ha grele på hva slags foreclrag tlere vl1 ba. så har tl ere noe å spø:re om; eå er det si!*ert noen som kan evare på tleti Untlet post 2 har vl clenne gangen tatt neppeeplll fordl vl skal prøve å ha JunioraulcsJ onen garnrne ned genlorene. I pausen vil det bil ealg av IPC-lodd og brus eto. Son nest siete post på progrennet har vl lysbj-lileforeilraget on palettcikliden av Jan CarLdn. Dette foredraget vant 1. pris I den nordleke foreilragekoakuranoen. VEI, MøIT tflfi+t+,f*lt*,at+** t+rf*. + **lht J+Jt.tf* lt.lt*li ltlt*rt ***{t **** lh+*l #Je* *Jtr(tt * *****.tf l( *.* lf* ** lt if it lf lf,f *.r ** ** Ir *tf *l( t+ lf ** ** *lr lf * rf * *.* *.tf tt tf.tf * * Jftt*lF *tftfr+ *tttt* **.F* **if* *rfjf,f**.1r.*lp** *tftftt lttt** Jl-*{t* *.tft(tt **tf* REFM.Af FRA FORR,IGE IIøIIE 4. UARS 19?? l+.***tf*16*ttl.*r( J+.rf * **tt.tått* Jt* x*+ J+iHF* ***JF*JT* Vi startet opp ned å velge eget styre, Resultatet blel Forna^nn: Knut Iollefeen Selretær: Arqe Olausen Kasserer: Ton Breklca 1.StyronerllenrBjørn Sølantl 2.Styrenedlen:Lars DahJ' Varamana: Roar Hellerud (forte. n.glcle)

5 JIIIfI0R-SPESIåL - Fortsettelse fra forrj-ge sitle. (Referat fra fo:erlge rnøte fortsetter) Vi hadde også en veltlig fln aulsjon. Dgt var riktig rnange son hadde tatt netl flsk, planter og onegler. (Det eistnevnte b1e rlet rikttg nye av etter hvert). Eiden glkk veldlg fort ognendeligrrvar rlet pause, ila begynte vl salget av lodil på IPC's store akvariebok. Den ekal Lodtles ut over tre ganger før clen ekal treklres. Vitlere hadde Jurlorgruppa beetllt Jan Carldn's lysbildeforeilrag on palettciklldea, nen vi flklr deeverre lkke gle{len av å se det veltlig ontalte foredraget son blant annet gikk til topps 1 ilen norflleke foretlragskonkunansen. Xaoklren begynte å nærme seg sju, og i stedet for foretlraget tok vi en runile ned nappeopill. Det,var to son flkl< fullt brett og det b1e lotldtrekni.ng son Marfi vantr Sonr prenie fiklc han klubbnå1en (son han sikkert har fra før, nen tlet er Jo gtelt å ha noen å bytte på ned.) Arver *Jf*.tf* '*.* * th+*tfl+ njt*** *l+*tt*åt** tt***t+ tfta*t(tt **åf** *x*.t+* *tf.**ta +**tt+ *tf**t+ *t+*jflf HAR DU AIGEPROBLEMER? + (Da bør ttu leee dette!) I'or ca to og et ha-lft år 6iden var jeg i Sverige. Der kjøpte Jeg roeg et niddel not a1ger. Jeg brukte da det nlddelet og aicvariet var frltt for alger, Da Jeg slden iklre har hatt noe problen netl alger har ilet bl.ltt til at niildel-et har etått på?1y11a. Por en uke sialen kon jeg til å tenke på niddelet fordl jeg I det sj.ste har fått noen brunalger 1 karet. Jeg brukte da niddelet og akvarlet er nå frltt for a1ger. Jeg hanfrenclelee noe igjen, (t11 ca 25Ol), så dette bllr å finne på aukejonsbordet på aprll-nøtet tll ln:rtekt for Juniorg"uppa. Da etlketten er eå falnet at nawret er ul-eselig har Jeg kalt nidtlelet for rtal-geclreperenrr. *.1 * *af Jt **;** ***# *J+.*tf* *J6*J+rf lf.tt.*.talf **tt.r.* IIJEL? JIINIORÅVDIf,TINCEI{ IeANG!!!! Knut. rn* ** *xf** **f*r, **f** **f** JUNIORER - Strciv korte eller lengre blter tll Junlorslcleno. Dere kan få så nsre plass tlere bare v11, så følg Knut's eksenpel. rroddsale PÅ rpc-atyarieboka - m 1r- PR LoDD. Inntekten går til Juriorgruppa. llrehring glete nøte før sonmerferlen. JUNIORTNE XR?Å.JAKS ETTF,R CIA,9SRESTM, OG DN RTMEIIG 3N.Utr[ SffiIVFF MASKIN. Vet ilu orn noen son kan hjelpe ossr så ta kontakt.

6 w"'rh tn S Ess ii rx AV Å: r'l I il :-) ->- '..t/' ( Lanprologus Brlcha.rttl ) Tekst og tegninger av J6rgen Jbrgensen Vi bar I clet siste sett flere nye os valrre fish enn på larrg tld. fu tlel av-dtsie konrner fra Jtfrika. Fdrst flkk vi fisk fra Mal-avni-sj6en, og rå 1 den senere tid er det fisk fra Tanganyika-s j 6en son er konnet i slnrdtlet. SJ6en lnrigår 1 ttet såkalte Rift-Va3.1eysystenet. De tre stijrste sjber er Victorla-! j ijgn, llalaur:l- s j 6en o6; Tanganyika-s j 6en. ug disse ef vlrlielig store. Tanganyika- 6Jben er f. eks. 120 kn brecl, 800 ki: l-arrg og-netl en stijrste dybde på 1470 ueter eller n::rrierc 1r5 kn. Arealet er ontrent son hele llollurii, så det er nere frlstend.e å betrahte deu son"et'hav eller ocean. ca I44 I er endenlslce, d. v, s. at de finnes cichlidetypeneer de fleste av rlen type son essant er det at tle ofte clanner par, passer ofte har flere kull rrred unger santiåig. IIver eneste ci chlidetype, kwr i Tan5a:rylka-sJden. Åv 1eg6;errogn. Spesiel-t interueget 6;o d t pil sine avkon og Flere av cichlidetypene er meget loka1t utbredt 1 sjtjen. lloen finnes f. eks,

7 kun 1 norclenc',en av sj6en og er aldrl.t..^.!.'j -../l't l.l-l-lor, \r v.l ^'t UII ^*. firn:re t ;-ridt i sjijcn c]l-cr t den Vannct i Ta:nganylka er litt spesielt, og clet btjr nolr tonhc på f6r nan skaffcr seg tlisse interessante fishene. Slirten er ce 20 itcter, og vanaet nå ilerf6-, betegnes son ueget rent. Surhetsgraden ( pl -vcrrlien) cr fra 816 +,Ll 912. De'htc er forholdsvis hiiyt på gkalaen og kallcs clbrfor alkausk. Vannet vi har her 1 Drannen er surt t1l niiytralt, ph 615-7rO. For å 1a6e';Tanganyika-vanntr vil jeg anbefaj-e å bruke en delnatriunkarbona-t og 4 tlelernatriunbikarbonat. Dette opplijser du 1 vcrur. og tilsetterdltt akvariun ti1 du oppnår ph ca 8i5. Eardheten'er ca 12 dh. Dette er forholdsrnis bi5yt. Hos oss i Drarlren er' dh ca 0r5. For å 6ke tth fra 0 ti1 10 går det ned en blancliir6*: åv f. eks. B gran :ragnesiunsulfat og l0 gran kalsiunsulfat pr. L00'1iter. Dette har Jeg selv opcrert ned i lengre tid ued brukbart resultet. Jan llol-t fra 0s1o os lrl1d Snekkenes fra LLllestriJn irar vært vecl Tanganyihasjdcn og {att vannprbve ned hjen. Denne herr l.:rut iirilc ltiiberg analysert, o6; analysen av dette stod i forige nunncr av i:jjcll:j5'i i,]n. Du skal ilckc la de5 åkrer:i:æ av tlen konpllserte oppskriften, ::c11 vær Llkevelobs på at du uå ta speslelle hensynl Jan liolt har ertrlæj"b a.t vannbytb et fafllg for. fiskene hvls du tar vann fra varutvannssys'cejet (uu1i6ens p.g.a, Iiobber) Jeg selv bar tatt vann fra kaldtva4'fssys',;c:ret, tenpeiert det'06 siåt'l ctet opp i a.kvariet ned nassealdd til ftllge (a:rtagellgvis p. 8.8,. for hastig fall i pll-verdlen). Jeg vil anbcfal-e de6 å priive deg fren ncget forril;tig :rort fl f:;.slc o6 L1te bftte av vann ou gangen: Få nest nulig erfaring ned dc-bte, ( o.;- clel dln erfarinc nccl oss anrlre). Væi forberedt på at vi i frelltiden vil få uange nye typer fisk fra tangenyika. frr av statene son 1169;er ui: til Ta:rgaqylkaqpen heter Burundi. Herfra kom:ier cle fleste fi.skenc ir1r6. En neuur haj fått enerett på dette, og hal er den berij:rte i:ierre Bricharcl. Han har bl. a. g:itt sltt natn ti1 'pfinsessen av Bunrndl, son heter La.nproi.o6;ud Brichardi. (Obsi tr'isken het tlrlli5cre tanprå1o6rrs savoryi elo4 atus ). I-,er1jdea på flskcn "er oa 85 nn. Far6estrå1enc1e kan nan lkke st den. err nen likevel vdrker, 1ys brun son 5'rrinnfarge, forsyn-b ned sirake 1yeeb1å_h;!-yru+de stliper på undbrste halvclel av h:o!pån. i:ln-nijrk brun gylien-flc1:l: på 6jc11e1ot*<611 gjennonsikti6e brystflirirer oi; seutli6e a.nctre r-inner ned huit ytterhaat. Halefinnen er lyre- el1er gaffelforuetr Fieken har sylskarpe og tyd.elige tenner o; kan defor se noe rrtijff'r ut. yeg 4ar do5 aldri sett den skade annen fisk, selv ikhc miire fisheunger lq i.a fåt''c den -ti1 å spise, sglv on den gjerne spi.ser ny661arver, dlafns.er, er"rt cnl a. og enktrrtreei. NaturL igvts vit bannen 5a66-af.f arurån flsk vekli und.cr leketiden hrri g de kan betraktes son rivaler. llinc egne unger ]"I 09o rl.oei vær.e 1 fred så lenge de er snå. Jeg har olrplevct å-se et'par lele for trcdje 6ång Bens fdrste o5 annet kull-vrinlei- rrurctt slne forl eldre urdler leken. Selv on eggene en kort stunal er ubesi:3rttct, forgrlper al clri urrgene seg på dea. lllne flsl;er ber lekt flere 6;anger i et l0o-liters akvarj"r'':l r.cc'r. vann sou tlclllg6re nerrnt og en tenperatur på ca-27 grader. De leg;er ca eg6 pr, $cjlr.,-l o5 svær'c få ed6 uugner. Å se k jcjnnsforsl; j eil pi fiskene son uncei' e1ler voksne q+6er j e6 so:r ur:ruli5{, så hvis d.u v:il- sc-ir.'6e I gang ned d.isr':c in'ueressaate lisliene, anbefaler jeg deg å hjiipc 6 - lo stel oå l-9+i +u dcn da"nne par.-noen pååtår at.ryggiiimen-er lånj::e og pannen nere velvet pi,l' hannen, nen dette har j,kke jeg observcrt. Hris ch'- ijnslier å ha den 1 scl sk apsakvariet, vi1 ' je6 cnbejr-lo et ranganyikaselskapsalivariun ued. clc rettc betinderser-n. h. -t. væurct. Du nå irå nyå stein, slil! at der dannes nange hulei. Dette er det na'ourli5ste for dtåse

8 ftskene. Planter karr du umvære eller ha llte bra i clette vannet, uen voliser neget sakte. av. iii?rc e5nc planter står Av arrdfe fisk son selskap for prlnseesene kan Jeg albefal-a iulicloohrorrisartene. i.,est k j ent er llarlieri, Ornatus Transcriptus. Dcssuten fin:re s Reg;an:j-. De:: finires ytterligere to son er helt nye og forclijpl6 kalles Dickfeldi og ilalagarazzi-. Itl salgs her i Dranren finnes en soll ka1 les Julidocbronis Regani affinis. Denne tror je6; er en ble"ndin6 av Reganl og MarLieri. Je6 har selv 1 iiyebllkket flere kull 6tter en hurur av Rega:ri affinls og en ilarlleri og lurer på on tle skal få overleve. frr venn av neg i Dennrårkr Bjarne Breiting, skriver ti1 ne6 or,r et kull -etter leh av franrscriptus og I\{ar1ieri, 'r.ren tl6 ble kassert etter en nåned. I natureo vil1e d.ette neppe forekonne. D:r anncn blrlding son er avbiltlet i,ioi-f6ans- Staocl- I s boi- trcichllclen, Verbreitrr:rg -Verf,alten.-.txten'r, er et av[on etter lek av en prj.nsess6, Lørprolo3rrs Brichardi o6; en Julido clrror-ils ornatus. l.!en nok ou clette. Sku11e du fatte interesse for ttette c'ure og -.denne flsketypen, l;an je6 anbefale dør på det varneste, og skullc du ijnilie flere opplysninger, skal je1.;5jerne hjelpe tle6 roed det jeg kan (6oc1e og'tlårlige erfaringer;, og slrulle clu vlte noe on clisse fiskene so:t jcg ilcke har fått Eetl, vil jcg 6^jcrne hijre fra deg. 3.S. fu,u se for nye på teinlry3en. En så vahke.otj e1e6.mt fisk son Prinsessen av Burrurd.l er valskelig å tegsre. Je6 skal hellcr ta uecl n:ine lysbilder av tanganyilra-fisk og vise deie en kveld på klubi:en, hvie det er steiming; for d et. Jijrgen (8/2-71\ EUSK H.]]å[;IiONKURNÅI\IS8N - KJOP PLÅNIIR 1 GOD TID - VI GIN 'O PIÅI\Nu.l' FN]]I.I TIL HJEIMEI(OIiN{URB,',1'ISEN - I,IEDLE},4STEGN }IA VIS]]$. T PÅ I,I},{TX lfiv,nijtt FRJr KUN ICR. 1,75 PR. IJITIR. DETTE TILBUN SJ]]LDJ.JN KUN I*uBBDtTri *n,l$r'fft %ffiffi æffi,i U S I AD - C ONT ER T T T]'TEFON BI OI2 22 lrltpp lclipp klipp kltpp klipp ---- Jeg ue3.iler neg på ti1 hj ennekonkug 3trs en Navnl Telefon: Åd.resse Skriv litt her on hvorcl an donnerne lettes finner fren, husfa rge, etasje etc:

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB Æ Æ ffi @ ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING AKVARIE-FISK PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.HOBBYEN -t- ' a {t**f *t*t t+}+-:i{

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

c;'1 høgskolen i oslo

c;'1 høgskolen i oslo I ;'1 høsklen i sl ne: Relasjnsdataer Gruppe(r): lliib, llc, 2AA, 2AB, 2A2A, 2A ksaensppav Antall sider (inkl en består av: frsiden): Tillatte hjelpeidler: nekde: sa 145A at: 2. auqust 2004 Antall ppaver:

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {.

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {. Osl Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvrsen Libakkfaret BB, 1184 Osl +47 95100991 / sipalki@sipalki.n / www.sipalki.n OSLO SIPALKI KLUBB www.sipalki.n HI {.i(b_ -tr [lff'*t*,.u,, PROTOKOLL

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l lveatciolo Matematikk 1ff. årstrinn Del L Skofe: Navn: Del 1+ arkfra Del2 :i*rkrni:l Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timertotalt. Del 1og Del

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

_..:,-_ ,..1. I. ""j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune

_..:,-_ ,..1. I. j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune GIS/LINE WebInns3m- Kartutskrift Page 1 of 1. Nessu :Kpn nekhr.1 1- ra. 1/ 74.r TODujoita fl h Tolgo kommune. Ci. n r- Toan Onmnkart Målastakk: 1:13 000 Dete 10.04.2013 400 m Med 1orbehold em fell i kertwurmleget

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

tffiffit,tkommer DANN oc 'ANN

tffiffit,tkommer DANN oc 'ANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB t*8t tffiffit,tkommer DANN oc 'ANN BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING Stadig nye sendinger med AKVARIE.FISK PTANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKVARIE.HOBBYEN OBSI FIARE IMDARBEIDERX

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Fisk og andre dyr i havet

Fisk og andre dyr i havet Nå skal du få lære litt om noen av fiskene og de andre dyrene som lever i havet. 1. Spørsmål til filmen «SVALBARD ARKTISK VILLMARK» Hvilke dyr kjente du igjen på filmen? I havet lever det mange forskjellige

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Innledning. Bever og Oter.

Innledning. Bever og Oter. Innledning Dette prosjektet er om vann. Formålet er å bestemme vann kvaliteten i Vesleelva for og finne ut om vannet er rent eller forurenset. Gruppa vår består av: Daniel, Petter og Kristoffer. Vi har

Detaljer

Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen

Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen Seksjonssjef Reidun Vea Riksantikvaren Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen KAFF Lillehammer.-21.10.09 Verdensarvkonvensjonen Konvensjonen om verdens kultur- og naturarv ble vedtatt av Generalkonferansen

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 175

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 175 175 T o v e F j e l d v i g I n s t i t u t t for p r i v a t r e t t s a v d e l i n g f o r E D B - s p 0 r s m A l N i e l s d u e l s g a t e 16 - O s l o 2 U T V I K L I N G A V E N K L E M E T O

Detaljer

5* ^ E4^) ."ffi\u r...\:# Verdal,28.05.10. svenn Bakard Styrets formann. Verdal Kommune v/ Ingvild Aasen 7650 VERDAL

5* ^ E4^) .ffi\u r...\:# Verdal,28.05.10. svenn Bakard Styrets formann. Verdal Kommune v/ Ingvild Aasen 7650 VERDAL ."ffi\u r...\:# Verdal,28.05.10 Verdal Kommune v/ Ingvild Aasen 7650 VERDAL SgKNAD OM KOMMUNALTILSKUDD FOR 2010 TIL VERDAL FAIVILUGSENTRAL Verdal Frivilligsentral har na vert i drift i 1 14 ar og art ider

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Så kommer vi til den første av de annerledes seksjonene. Seksjon 4 var en "speed-seksjon".

Så kommer vi til den første av de annerledes seksjonene. Seksjon 4 var en speed-seksjon. Hordalands Cup Runde 3 oppsummering Tekst og foto: Graeme Carter 3. runde i Hordalands Cup ble avviklet 6. sept. 2014 på Kokstad, i regi av Bergen Trial Team med hjelp fra gode venner. Meget vellykket,

Detaljer

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken nr. E-11 tt --, ---nr--!r--1 - stue j v 3 rhal 27.7 rl, ED re - f ED h-- sov 2 overbyggcluteplass LL. () c> 3 460,11, 4 120 1. Etasje 2. etasje Takplan BRA boenhet 2.1A ETASJE ROM P-ROM 1 etasje v.f sov

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

Prosjektevaluering 2014

Prosjektevaluering 2014 Prosjektevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Dramatisering av Skinnotten Periode: uke 13-25 1. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Etter bokstavprosjektet startet vi opp med samtaler og en

Detaljer

MATHISEN BYGG&ANLEGGTJENESTER AS W_ '

MATHISEN BYGG&ANLEGGTJENESTER AS W_ ' MATHISEN BYGG&ANLEGGTJENESTER AS W_ ' TLF.69 97 os 30, FAX69 97 os 31, SKJEBERGVEIEN 136, 1743 KLAVESTADHAUGEN,. ORG.NR. 985 554 056MVA. a 'FROGN KOMMUIOE, "/BYGQESAKSAVD. /71407-734 TT mo mrecvw.. OG

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDIRNG AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE OG TARETRÅLING I SOGN OG FJORDANE FYLKE.

FORSKRIFT OM ENDIRNG AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE OG TARETRÅLING I SOGN OG FJORDANE FYLKE. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-103-95 (J-41-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Tlf.: 55 23 80 00 Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 28.7.1995 AFj/BJ FORSKRIFT

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 32

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 32 32 Gunnar Thorval< sen Reqlstrerlnqssentral for historiske data Universitetet 1 Tromsø NORMALISERING AV PERSONNAVN. Historiske navnedata som folketeliinqer oq kirkebøker blir brukt til manqe forsknlngsformal.

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

B Be1jeningspanel brannalarm IO I. ga Brannslange - -

B Be1jeningspanel brannalarm IO I. ga Brannslange - - Aerobic, saltime H109 "" B0rsmokergoto 150 < a: j ::j a: ' z Remningsretning [ill R111mningsei O Manuell brannmelder ga Brannslange Nekkelboks B Be1jeningspanel brannalarm El30C El60C El30CJDs2,d0 [B30S]

Detaljer

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde.

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~' OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. I. SAKSPAPIR EAUSKr'KOMMUNE' t 'J~,. l\j 11/10396 022/12 22;11;20'11 FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. Vedlegg: l.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Januar 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Januar 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Januar 2014 Hei og godt nytt år! Da var vi tilbake og på an igjen etter høytiden, og vi finner stadig på masse morsomme ting å gjøre. I høst har vi drevet mye med formingsaktiviteter,

Detaljer

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2.

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2. Conv ull La P vær n mn punktr t k-mnsjonalt rom, P R k. (V skal or nkltts skl bar s på k.) Dnsjon En mn Q R k r konvks rsom or all punktr q, Q lnjsmntt q lr Q. Dnsjon Dn konvks nnllnn tl n mn punktr P

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk Hvrn r br m mny 46% or.pris 46,/pk Kjøtti v storf, u/st o vnn (62,25/k) jr t u b i T ons n m KUN 13,31 PR STK 39% or.pris 41,10/pk 79 Ppsi Mx 6pk 6, Gi, (41,50/k) 6x1,5 tr, (8,87/) pr pk or.pris 37,/stk

Detaljer

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6 Gi din vurdering av: god Spørsmål Ikke God - God + Svært f god jai Generelle kommentarer til samlingeä A r-- - jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. a-c 6ptzaLtt YY?L - - wu4 r-à 1edc frf L G cvz,rlc

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer