Sikkerhedsdatablad. Udstedelsesdato: Version: 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhedsdatablad. Udstedelsesdato: 2011-08-01 Version: 1.0"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Hydrochloric Acid (Saltsyre 30%) 12 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Rengjøringsmiddel 13 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør: DAY-system as Karoline Kristiansensvei 4 NO-0661 Oslo Tlf: Fax: Kontaktperson: Miljøavdelingen 14 Nødtelefon (Giftinformasjonen) PUNKT 2: Fareidentifikation 21 Klassificering af stoffet eller blandingen DPD-klassificering: C;R34 Xi;R37 CLP-klassificering: Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger Væsentligste skadevirkninger: Skin Corr 1B;H314 STOT SE 3; H335 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne Kan forårsake irritasjon av luftveiene 22 Mærkningselementer Signalord: Indeholder: H-sætninger: P-sætninger: Fare Saltsyre Supplerende oplysninger: CAS-nr: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne Kan forårsake irritasjon av luftveiene Unngå innånding av damp Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre Fortsett skyllingen Søk legehjelp umiddelbart Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden Ingen H-setninger Oppbevares innelåst Oppbevares utilgjengelig for barn 23 Andre farer Stoffet tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vpvb 1 / 6

2 PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 32 Blandinger Registreringsn CAS/ Stof DPD-klassificering/ ummer EF-nummer CLP-klassificering Saltsyre % C; R34 Xi; R Skin Corr 1B;H314 STOTSE 3; H335 Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger w/w% 100 Note PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 41 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Ved illebefinnende bringes personen ut i frisk luft og holdes under oppsyn Indtagelse: Hud: Øjne: Skyl munnen grundig med vann Drikk et par glass vann eller melk Ved svelging må ikke brekning fremkalles Oppsøk lege omgående Skyll huden med store mengder vann, samtidig som tilsølte klær, armbåndsur ol fjernes Åpne øyet godt, fjern eventuelle kontaktlinser og skyll straks med vann (helst øyeglass) Oppsøk lege omgående Fortsett skyllingen til legen overtar behandlingen Øvrige oplysninger: Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises Symptomer: Se punkt Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Innånding av damp/sprøytetåke vil virke etsende på de øvre luftveiene Kan forårsake etseskader i munn, spiserør og magesekk Smerter i munn, svelg og mage Svelgeproblemer, illebefinnende og blodig oppkast Brune flekker og etsesår kan ses i og omkring munnen Virker etsende og gir brennende smerte, rødme, blemmer og etsesår Kan forårsake dype etseskader, smerter, tårer og kramper i øyelokkene Risiko for alvorlig øyeskade med synstap 43 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen spesiell, øyeblikkelig behandling er nødvendig PUNKT 5: Brandbekæmpelse 51 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen 52 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ved oppvarming avgis hydrogenklorid 53 Anvisninger for brandmandskab Hvis det kan gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det branntruede området Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft Hvis det er risiko for eksponering for damper og røykgasser, skal det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel Unngå at spill fra brannslukkingsarbeitet slippes ut i vannkilder eller kloakk PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 61 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel: Unngå innånding av damp/sprøytetåke Unngå kontakt med hud og øyne For indsatspersonel: Innsatspersonell: Kjemikalievernetøy anbefales, tilsvarende NS-EN Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Unngå at større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet generelt Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning 63 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol Skyll med vann 64 Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for type verneutstyr Se punkt 13 for kassering PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 71 Forholdsregler for sikker håndtering Unngå kontakt med hud og øyne Rennende vann og øyeglass må være tilgjengelige Sett lokk på beholder umiddelbart etter bruk 72 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Oppbevares frostfritt i tett originalemballasje og utilgjengelig for barn Lagres adskilt fra 2 / 6

3 matvarer Oppbevares adskilt fra baser 73 Særlige anvendelser Eksponeringsscenarier er enda ikke utarbeidet PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 81 Kontrolparametre Grænseværdier: Indholdsstof Grænseværdi Anmærkninger Saltsyre % 5 ppm 7 mg/m3 T Retsgrundlag: Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære ( ) Anmærkninger: Målemetoder: 82 Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Personlige værnemidler, beskyttelse af øjne/ansigt: Personlige værnemidler, beskyttelse af hud: Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: T: Takverdier (maksimalkonsentrasjon som ikke må overskrides) Samsvar med administrative normer kan kontrolleres med yrkeshygieniske målinger på arbeidsplassen Bruk verneutstyr som angitt nedenfor Bruk øyevern ved risiko for direkte kontakt eller sprut Bruk vernehansker av teks butylgummi Handskeleverandørens instruksjoner og informasjoner angående anvendelse, gjennombruddstid ol skal følges Bruk egnede verneklær Bruk åndedrettsvern med gassfilter type E Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 91 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform: Flytende Farve: Lysegul Lugt: Karakteristisk Stikkende Lugttærskel: ph (brugsopløsning): ph (koncentrat): < 1 Smeltepunkt/frysepunkt: Ca -36 C Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Flammepunkt: Fordampningshastighed: Antændelighed (fast stof, luftart): Øvre/nedre antændelsesgrænser: Øvre/nedre eksplosionsgrænser: Damptryk: Dampmassefylde: Relativ massefylde: 1,17 Opløselighed: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: Selvantændelsestemperatur: Dekomponeringstemperatur: Viskositet: Eksplosive egenskaber: Oxiderende egenskaber: 92 Andre oplysninger PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 101 Reaktivitet 102 Kemisk stabilitet Ingen Reagerer med baser Reagerer med metaller under dannelse av hydrogen, med fare for dannelse av eksplosive hydrogen-/luftblandinger Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger 3 / 6

4 103 Risiko for farlige reaktioner Når saltsyre blandes med vann skjer en moderat temperaturøkning Ved kontakt med visse metaller (f eks aluminium, jern, zink) bygges hydrogen gass som sammen med luft kan skape en eksplosiv blandning, s k knallgass Angriper også betong, lær og tekstiler Reagerer med natriumhypoklorid og oksiderte emner under klorgassutvikling Ved kontakt med alkalier skjer en kraftig varmeutvikling Ved oppheting kan klor og hydrogen klorid (HCl) frigjøres 104 Forhold, der skal undgås Unngå oppvarming Ved oppvarming avgis hydrogenklorid 105 Materialer, der skal undgås Unngå kontakt med sterke baser Unngå kontakt med metaller 106 Farlige nedbrydningsprodukter Ved utsettelse for høye temperaturer kan det dannes helseskadelige nedbrytningsprodukter som kullmonoksid og kulldioksid PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 111 Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet - oral: Virker etsende på slimhinner i munn, svelg, spiserør og tarmkanal Akut toksicitet - dermal: : Rotte: LD50 = 900 mg/kg () : Kanin: LD50 = >5010 mg/kg () Akut toksicitet - indånding: Hudætsning/-irritation: Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Kimcellemutagenicitet: Kræftfremkaldende egenskaber: Reproduktionstoksicitet: Enkel STOT-eksponering: Gentagne STOT-eksponeringer: Aspirationsfare: Andre toksikologiske virkninger: Innånding av gasser kan gi svie, hoste, neseblod og åndenød Risk for lungeskader (bla lungeødem) ved høye innhold Langvarig og gjentagende kontakt med saltsyregass kan gi kronisk luftrørkatarr og etse skader på tennene : Rotte,, 1h: LC50 = 3124 ppm () Kan forårsake etseskader i munn, spiserør og magesekk Smerter i munn, svelg og mage Svelgeproblemer, illebefinnende og blodig oppkast Brune flekker og etsesår kan ses i og omkring munnen Virker etsende og gir brennende smerte, rødme, blemmer og etsesår Kan forårsake dype etseskader, smerter, tårer og kramper i øyelokkene Risiko for alvorlig øyeskade med synstap Innånding av damp/sprøytetåke vil virke etsende på de øvre luftveiene Kan forårsake etseskader i munn, spiserør og magesekk Smerter i munn, svelg og mage Svelgeproblemer, illebefinnende og blodig oppkast Brune flekker og etsesår kan ses i og omkring munnen Ingen kjente PUNKT 12: Miljøoplysninger 121 Toksicitet Akut toksicitet: Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig i henhold til gjeldende regler : Fisk: Gambusia affinis: 96hLC50 = 282 mg/l 122 Persistens og nedbrydelighed Protolyseres i vann till H+ og Cl- og spres lett i vannmiljøer 4 / 6

5 123 Bioakkumuleringspotentiale 124 Mobilitet i jord Produktet er ikke bioakkumulerbart 125 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Stoffet tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vpvb 126 Andre negative virkninger Produktet påvirker ph i vannmiljøet lokalt PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 131 Metoder til affaldsbehandling Samle søl og avfall i lukkede, tette beholdere for kassering i henhold til reglene om behandhandling af farlig avfall Avfallet skal deklareres og leveres til innsamlere og anlegg godkjent for håndtering av farlig avfall Tom, renset emballasje bør leveres til gjenbruk EAL-kode: Andre syrer PUNKT 14: Transportoplysninger ADR/RID 141 UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse SALTSYRE 143 Transportfareklasse(r) Emballagegrupper II Farenummer 80 Tunnelrestriktionskode: E 145 Miljøfarer Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre) Supplerende oplysninger: ADN 141 UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse HYDROCHLORIC ACID 143 Transportfareklasse(r) Emballagegrupper II Unntak fra transportmerking ifølge denne klassifiseringen kan forekomme på artikkelnivå Se respektive transportsregelverk 145 Miljøfarer Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre) Miljøfare i tankskibe: Supplerende oplysninger: IMDG 141 UN-nummer 1789 Ikke relevant 142 UN-forsendelsesbetegnelse HYDROCHLORIC ACID 143 Transportfareklasse(r) Emballagegrupper II Unntak fra transportmerking ifølge denne klassifiseringen kan forekomme på artikkelnivå Se respektive transportsregelverk 145 Miljøfarer Produktet er ikke en Marine Pollutant (MP) IMDG Code segregation group: Evaluated by IMO, IMDC Code 3144 Supplerende oplysninger: ICAO/IATA 141 UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse Unntak fra transportmerking ifølge denne klassifiseringen kan forekomme på artikkelnivå Se respektive transportsregelverk HYDROCHLORIC ACID 5 / 6

6 143 Transportfareklasse(r) Emballagegrupper II 146 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen Unntak fra transportmerking ifølge denne klassifiseringen kan forekomme på artikkelnivå Se respektive transportsregelverk 147 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant PUNKT 15: Oplysninger om regulering 151 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Særlige bestemmelser: Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng Ungdom over 15 år er imidlertid unntatt fra denne regelen hvis produktet inngår som et nødvendig ledd i en utdannelse 152 Kemikaliesikkerhedsvurdering Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utført PUNKT 16: Andre oplysninger Referencer til litteratur og datakilder: Metode til klassificering: R-sætninger: H-sætninger: Uddannelse: Øvrige oplysninger: Produsenternes HMS-datablad og gjeldende norsk lovgivning R34 Etsende R37 Irriterer luftveiene H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene Ingen spesiell opplæring er nødvendig, men grundig kjennskap til dette sikkerhetsdatabladet er en forutsetning Opplysningene i dette HMS-databladet er basert på EU- og norsk lovgivning Brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll Opplysningene bør oppfattes som en beskrivelse av de sikkerhetskrav som stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaper IRE/ (Made in Toxido ) N 6 / 6

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 01-01-2015 Versjon: 10 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Rusta Trallrent 12 Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Scandia Repafiller ute

Sikkerhetsdatablad. Scandia Repafiller ute Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 01-09-2013 Versjon: 10 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Scandia Repafiller ute Deklarasjonsnummer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Flügger Interior Whiteboard Finish, komp. B

Sikkerhetsdatablad. Flügger Interior Whiteboard Finish, komp. B Sikkerhetsdatablad Endret: 01-01-2012 Erstatter: 01-11-2011 Versjon: 11 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Interior Whiteboard

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 01-07-2012 Versjon: 10 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling Deklarasjonsnummer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Flügger Interiør Sanding

Sikkerhetsdatablad. Flügger Interiør Sanding Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 01-06-2012 Versjon: 1.0 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Interiør Sanding 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 01012015 Versjon: 10 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Rusta Acaciaolja 12 Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1-2,5 2,5-<5 2,5-10 1-2,5 Se fullstendige R-setninger under punkt 16.

Sikkerhetsdatablad. 1-2,5 2,5-<5 2,5-10 1-2,5 Se fullstendige R-setninger under punkt 16. Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: 2011-01-01/ IRE Bruk av produktet Rengjøring av kjøretøy, insektsnedbrytende. 2. Fareidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 16-02-2012 Versjon: 0100/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LIP Epoxy primer 12 Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Endret: 25-01-2011 Erstatter: 24-01-2011 Versjon: 0100/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Methanol Stoffnavn:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Aktivator. Utstedelsesdato: 06-03-2012 Versjon: 01.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Aktivator. Utstedelsesdato: 06-03-2012 Versjon: 01.00/NOR Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 06-03-2012 Versjon: 0100/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Aktivator 12 Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EDDIKSYRE 60% TEKN.

SIKKERHETSDATABLAD EDDIKSYRE 60% TEKN. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 25.10.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Eddiksyre 60% Formel Synonymer CH3COOH Artikkel-nr 100184 EC-nr 200-580-7

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Endret: 11-02-2014 Erstatter: 19-11-2012 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LGMT 2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mudin Avløbsåbner

SIKKERHETSDATABLAD Mudin Avløbsåbner Mudin Avløbsåbner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Mudin Avløbsåbner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.11.2013 Revisjonsdato 13.12.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Auto Prep. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 10.06.2009

SIKKERHETSDATABLAD. Auto Prep. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 10.06.2009 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt (dato): 23-04-2015 SDS Versjon: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: -

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt (dato): 23-04-2015 SDS Versjon: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: - SIKKERHETSDATABLAD Utgitt (dato): 23042015 SDS Versjon: 1.0 DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Opalescence Boost PF

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 28/05/2015 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Saltsyre 30-35% Formel HCl, H2O EC/NLP-nr 231-595-7

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 18-05-2015 Versjon: 0100/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Ecoz SOS 12 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 31.07.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 10.01.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. FS Fasad/Lasyr. Sist endret: 04.04.2012 Erstatter dato: 17.05.2010 Internt nr: 3.0

SIKKERHETSDATABLAD. FS Fasad/Lasyr. Sist endret: 04.04.2012 Erstatter dato: 17.05.2010 Internt nr: 3.0 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse SYNONYMER FS Fasadebeis, FS Facade stain, FS Elewacyjny lazur 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 11.12.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMMETASILKAT,5 HYDRAT. Natriummetasilikat 5 hydrat Na2SiO3.5H2O

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMMETASILKAT,5 HYDRAT. Natriummetasilikat 5 hydrat Na2SiO3.5H2O 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Artikkel-nr 100218 Natriummetasilikat 5 hydrat Na2SiO3.5H2O EC/NLP-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Naturgass GRUPPENAVN Unntatt fra REACH-registrering i overensstemmelse med

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Basol M. Basol Norge AS Skibåsen 40 4636 Kristiansand S Telefon: 38046404 Fax: 38047211 Norway Security Consult

SIKKERHETSDATABLAD. Basol M. Basol Norge AS Skibåsen 40 4636 Kristiansand S Telefon: 38046404 Fax: 38047211 Norway Security Consult 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 28.07.2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn CAS-nr Blanding, se pkt.3 Blanding Reach nr Se punkt 16. Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Strovels A 352. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Strovels A 352. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (9) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FORMALIN 35-38 % Harpiksfremstilling, Konservering, desinfisering.

SIKKERHETSDATABLAD FORMALIN 35-38 % Harpiksfremstilling, Konservering, desinfisering. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formaldehyd 34-50%, Metanol 3-15% CAS-nr Blanding Reach nr Se seksjon 16. Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer