Identifikasjonsrettleiar for skater (Chondrichthyes: Rajidae)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Identifikasjonsrettleiar for skater (Chondrichthyes: Rajidae)"

Transkript

1 6. foreløpige utgåve, desember 2011 Identifikasjonsrettleiar for skater (Chondrichthyes: Rajidae) i Noreg, for begge kjønn og alle stadium Arve Lynghammar Universitet i Tromsø E: M:

2 innleiing På grunn av manglande data for enkelte artar må denne rettleiaren reknast som førebels. Karakterane består av eigne observasjonar og informasjon frå litteraturen. Les heile teksten, då unge individ kan vera ulik frå dei vaksne. Sjekk også fangstdjup og kjent utbreiing. Fleire bilete av skatene er tilgjengelig på Maksimalstorleik (i mm frå snutespiss til halespiss) refererer til norske forhold, og er ikkje absolutt. Svartskate, storskate (som no er to ulike artar), sandskate, gjøkskate, flekkskate og nebbskate er sjeldne. Alle storleikar av desse, samt unge spiss- og kvitskater er dårleg kjent. Fotografèr eller ta individet med til land dersom dei nemnte artane blir fanga (om det er mogleg). Den kritisk truga storskata bør ein også vurdere å returnere til sjøen dersom den ser ut til å kunne overleve. Individ med ei midtrekke av torner kan ha 1, 3 eller 5 tornerekker totalt, medan individer med to midtrekker kan ha 2 eller 4 tornerekker totalt. «Torner» er torner som er markant større enn «småtorner». Sistnemnte kan dekke deler av eller heile kroppen. «Tannrekker» er antal vertikale rekker i overkjeven, ikkje antal tenner i kvar rekke (Fig. 9). Dette er ein dikotom/trikotom bestemmelsesnøkkel. Les gjennom kvart punkt, og gå vidare på det punktet som passar best. Les nøye under artsbeskrivinga for å bekrefte identifiseringa, her er mykje viktig informasjon. Identifikasjonsrettleiarar kan berre forbetrast ved bruk i felt, og tilbakemelding er i høgste grad ønska. Spørsmål, kommentarar eller feil kan rettast til forfattaren når som helst (adresse er å finne på forsida). Takk til alle som har vore med og samla informasjon (spesielt Otte og Tone på HI), og takk til Vibeke for uvurderlig hjelp med layout. Malartorner Alartorner Snute Ocellus Augetorn(er) Småtorner 2. ryggfinne 1. ryggfinne Haletipp Nakke Skuldertorn(er) Clasper Brystfinne Lateral tornerekke Midtrekke Bukfinne figur 1. Skjematisk figur av ei skate, med dei viktigaste karakterane. Malar- og alartorner samt clasperar kjenneteiknar hannane, hoene manglar dette. Alle illustrasjonar: A. Lynghammar. 2 Identifikasjonsrettleiar for skater i Noreg Arve Lynghammar, 5. utgåve, september 2011

3 identifikasjon 1. a. Èi sentral tornerekke (Fig.2a og 2b) 2 b. To sentrale tornerekker (Fig 3) 10 c. Ingen definert rekke, torner spreidd over heile halen (Fig. 2c) rundskate 2. a. Tornerekke(r) kun på halen (Fig. 2a) 3 b. Tornerekke fortset framover på ryggen (Fig. 2b) 6 3. a. Svært bøyelig snute (Fig. 4) gråskate b. Stiv snute 4 4. a. 30 eller fleire torner i midtrekka svartskate b. 30 eller færre torner i midtrekka 5 5. a torner i midtrekka spisskate b torner i midtrekka storskate 6. a. Delvis eller heilt ru underside 7 b. Glatt underside 8 7. a. Lyse tverrband på halen (Fig. 5) piggskate* b. Svarte prikkar i par på kvar side av tornemidtrekka (Fig. 7) flekkskate 8. a. 19 eller færre torner i midtrekka kloskate b. 20 eller fleire torner i midtrekka 9 9. a. 39 eller færre torner i midtrekka isskate* b. 40 eller fleire torner i midtrekka kvitskate 10. a symmetriske kvite flekker på oversida (Fig. 3a) sandskate b. 3-9 torner i ei rekke bak augo, skilt frå midtrekkene (Fig. 3b) nebbskate c. Karakteristisk ocellus på oversida (Fig. 10) gjøkskate *tabell 1. Diagnostiske karakterar hjå juvenile (<200 mm TL) isskater, piggskater og rundskater, som er mulig å forveksle. Berre torner som er klart større enn dei andre skal teljast med (dette er ein treningssak). art torner framfor augo torner bak augo antal torner i midtrekka Isskate Piggskate Rundskate Kroppsform og halelengd kan skille juvenile isskater frå rundskater: Isskate <200 mm Rundskate <200 mm Identifikasjonsrettleiar for skater i Noreg Arve Lynghammar, 5. utgåve, september

4 artsbeskrivingar Flekkskate torner i midtrekka. Oversida er brunleg med svartbrune prikkar. På oversida av halen sit desse prikkane parvis (Fig. 7). Manglar skuldertorner. Unge <300 mm TL har glatt underside, voksne er ru tannrekker i overkjeven. Opp til 800 mm TL. Sørleg, og svært sjeldan i Noreg. Gjøkskate Karakteristiske svarte ocelli med kremgule markeringar tilstades i alle stadium (Fig. 10). Ca. 43 torner i kvar midtrekke hjå vaksne. Unge har ca torner i èi midtrekke tannrekker. Opp til ca 700 mm TL. Sørleg, og svært sjeldan i Noreg. Gråskate torner i midtrekka. Oversida er lys grå og manglar torner, men er heilt dekka av tynne småtorner i alle stadium (Fig. 4). Undersida er lys med mørke område på bakre del av brystfinnene. Halen er mørk på undersida. Snuten er svært fleksibel (Fig. 4) tannrekker. Opp til 1700 mm TL. Vanlig på djupare vatn. Isskate torner i midtrekka. Oversida er mørk og dekka av store og små torner. Undersida er kvit med store, mørke områder og flekker. Tre skuldertorner, ei torn framfor og to torner bak augo i alle stadium. Radiære ribber på tornene (Fig. 8b) tannrekker. Opp til ca 1000 mm TL. Veldig vanlig i kaldt vatn. Obs! individer <200mm kan forvekslast, dobbeltsjekk med Tab. 1. Kloskate torner i midtrekka. Radiære ribber på tornene (Fig. 8b). Oversida er brunleg og dekka av store og små torner. Undersida er kvit, men kan ha små mørke flekker tannrekker. Opp til 750 mm TL. Svært vanleg langs heile kysten og utgjer ca. 95 % av alle skater i Barentshavet. Kvitskate torner i midtrekka. Oversida er lys eller gråaktig. Undersida er lys, men er ofte mørk i bakkant av brystfinnene og kan ha ein nyreforma flekk ved gattet. Har tornerekke på innsida av augo (Fig. 3). Undersida av halen er mørk tannrekker. Opp til 1230 mm TL. Relativt uvanleg i nord, vanligare i sør. Nebbskate 3 9 nakketorner i ei rekke bak augo (Fig. 3b), avskilt frå dei to midtrekkene på halen (35 58 torner i kvar rekke). Unge har ca. 13 torner i ei midtrekke, i tillegg til nakketornene. 58 tannrekker hjå unge, 68 hjå vaksne. Opp til ca 1050 mm TL. Sjeldan i Noreg. a) b) c) figur 2. Ulike variantar av tornerekker, framstilt skjematisk. a) enkel tornerekke kun på halen, b) enkel tornerekke som fortset framover på ryggen og c) vilkårlig spreidde torner. 4 Identifikasjonsrettleiar for skater i Noreg Arve Lynghammar, 5. utgåve, september 2011

5 Piggskate torner i midtrekka. Oversida er dekka av småtorner og kan ha store torner vilkårleg spreidd (inkl. skuldertorner). Brunleg og marmorert, kan ha ocelli. Lyse tverrband på halen (Fig. 5). Undersida er ru, lys og kan ha nokre store torner (Fig. 6). Tornene på halen kan variere i storleik, alle må teljast. Tornene er glatte (Fig. 8a) tannrekker. Opp til 1045 mm TL. Vanlig i sør, sjeldan i nord. Obs! individer <200mm er muligens glatte under, dobbeltsjekk med Tab. 1. Rundskate torner i ei midtrekke som små (<200 mm TL), vaksne får irregulære tornerekker og ei tornerekke på innsida av augo (Fig. 2c). Berre ei skuldertorn, ei torn framfor og ei torn bak augo hjå dei små tannrekker. Opp til ca 720 mm TL. Vanlig forekommande. Obs! individer <200mm kan forvekslast, dobbeltsjekk med Tab. 1. Sandskate Ei samling av mange torner bak augo og 8 16 mjølkekvite, symmetriske prikkar på oversida i alle stadium (Fig. 3a, mønsteret kan variere) torner i kvar rekke hjå vaksne. Unge har ei midtrekke med ca torner tannrekker hjå unge, hjå vaksne. Opp til ca 1200 mm TL. Sjeldan, men fleire bekrefta funn frå Trøndelag. Spisskate 4 13 torner i midtrekka, kan vera nedslitt. Snuten er svært spiss, avstand frå forkant av auget til snutespiss er over 4 gonger minste avstand mellom augo. Over-sida er gråleg til brunleg, ofte med lyse prikkar. Undersida er lys, men fremre halvdel er oftast mørk tannrekker. Opp til 1500 mm TL. Sjeldan i nord, regelmessig forekommande i sør. OBS! Dersom individet er ungt, sjekk også svartskate. Storskate torner i midtrekka, kan vera nedslitt. Avstand frå forkant av auget til snutespiss er mindre enn 2,5 gonger minste avstand mellom augo. Kan ha ocellus. Oversida er brunleg tannrekker hjå vaksne, hjå unge. Opp til 2500 mm TL. Denne arten har blitt splitta i to, sjå Tab. 1 for karakterar som skil dei to artane. Sjeldan i Noreg. Svartskate torner i midtrekka, kan vera nedslitt. Overog undersida er mørk. Kan ha ei tornerekke på innsida av augo (Fig. 3). Unge har 9 11 torner i midtrekka og tannrekker. Vaksne har tannrekker. Opp til 2030 mm TL. Sjeldan, men er bekrefta frå Vestfjorden, Trondheimsfjorden og vestlandske fjordar. a) b) figur 3. Skjematisk figur av skater med to midtrekker og tornerekke på innsida av augo. a) kvite prikkar og ein triangulær samling av torner bak augo eller b) avskilt rekke med nakketorner. Identifikasjonsrettleiar for skater i Noreg Arve Lynghammar, 5. utgåve, september

6 figur 4. Svært fleksibel snute hjå gråskate. Legg merke til småtornene som dekkar heile oversida. Foto: Arve Lynghammar. figur 5. Lyse tverrband på halen til piggskata. Foto: Arve Lynghammar. figur 6. Torner og småtorner på undersida av piggskata. Foto: Arve Lynghammar. figur 7. Flekkskate. Legg merke til dei parvise svarte prikkane på kvar side av midtrekka. Foto: Rafael Bañón Díaz (med tillatelse). 6 Identifikasjonsrettleiar for skater i Noreg Arve Lynghammar, 5. utgåve, september 2011

7 a) b) figur 8. a) Døme på glatte torner hjå piggskate. b) Kloskate og isskate har radiære ribber. Frå midtrekka på kroppsskiva. Foto: Arve Lynghammar. figur 9. Telling av tannrekker. Over- og underkjeven kan ha ulikt antal tannrekker. Biletet syner ein kloskatehann med 38 tannrekker, frå Clark (1926). figur 10. Gjøkskate med karakteristiske ocelli på kroppsskiva. Foto: Trevor Meyer (med tillatelse). Identifikasjonsrettleiar for skater i Noreg Arve Lynghammar, 5. utgåve, september

8 tabellar tabell 2. Diagnostiske karakterar for dei to artane av storskate. Dei nye namna er ikkje offisielle enno, difor er «sørleg» og «nordleg» brukt. karakter storskate «sørleg» storskate «nordleg» Farge på augo Gul iris Mørk grøn-oliven iris Ocellus Mørk i senter med lys ring Ei gruppe lyse prikkar Lateral-torner Peikar 90 ut frå halen Peikar mot hovudet Avstand mellom ryggfinnene Kort (1,2 ±0,4 % av TL) Lang (2,4 ±0,5 % av TL) Tannform Smal Brei Maksimal storleik (TL) 1432 mm 2288 mm tabell 3. Norske og vitskaplege namn. norsk namn - vitskapleg namn flekkskate - Raja montagui gjøkskate - Leucoraja naevus gråskate - Bathyraja spinicauda isskate - Amblyraja hyperborea kloskate - Amblyraja radiata kvitskate - Dipturus linteus nebbskate - Leucoraja fullonica norsk namn - vitskapleg namn piggskate - Raja clavata rundskate Rajella fyllae sandskate - Leucoraja circularis spisskate - Dipturus oxyrinchus storskate - Dipturus batis svartskate - Dipturus nidarosiensis Notater: 8 Identifikasjonsrettleiar for skater i Noreg Arve Lynghammar, 5. utgåve, september 2011

Undersøking av elvemusling i Fisteråna i 2013 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1866

Undersøking av elvemusling i Fisteråna i 2013 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1866 Undersøking av elvemusling i Fisteråna i 2013 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1866 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Undersøking av elvemusling i Fisteråna i 2013 FORFATTERE: Steinar Kålås,

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Det er til dels store forskjellar i bruken av tannlegetenester blant vaksne. går oftare til tannlegen enn menn, og dei yngste går sjeldnast. Vidare går dei med høg

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

Læring i nettbasert undervisning

Læring i nettbasert undervisning Læring i nettbasert undervisning Analyse og vurdering av nettbasert kurs i generell kjemi Prosjektoppgåve i praktisk pedagogisk utdanning av Asbjørn Aarflot Praktisk pedagogisk institutt Hausten 2003 Innhald

Detaljer

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064 Rapport IS-64 Tal om tobakk 1973 12 INNHALD RØYKING 8 Røyking kjønn og alder 9 Røyking blant ungdom 12 Røyking og utdanning 13 Startalder for å røykje dagleg 14 Geografiske skilnader 16 Røyking i Norden

Detaljer

Elgbeitetaksering i Vinje 2006

Elgbeitetaksering i Vinje 2006 Faun rapport 34-26 Faun Naturforvaltning AS Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf. 35 6 77 Fax. 35 6 77 9 post@fnat.no Elgbeitetaksering i Vinje 26 Oppdragsgivar: Vinje kommune VILTFORVALTNING FISKEFORVALTNING

Detaljer

FRÅ SUBJEKT TIL OBJEKT - Å NYTTA SEG SJØLV SOM MOTIV

FRÅ SUBJEKT TIL OBJEKT - Å NYTTA SEG SJØLV SOM MOTIV FRÅ SUBJEKT TIL OBJEKT - Å NYTTA SEG SJØLV SOM MOTIV Iscenesetjing av sjølvet i lys av Living Together av Vibeke Tandberg Ingunn Nord-Varhaug MASTEROPPGÅVE KUNST- OG KULTURVITENSKAP UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Spørjeundersøking blant medlemene av Sogn og Fjordane Parkinsonforeining (SFP).

Spørjeundersøking blant medlemene av Sogn og Fjordane Parkinsonforeining (SFP). 1 Svein Lundevall, 6788 Olden. August 2008. Spørjeundersøking blant medlemene av Sogn og Fjordane Parkinsonforeining (SFP). Representativitet i materialet. Spørjeskjema vart sendt ut rundt 20. Juli 2008

Detaljer

Fenotypisk beskriving av norsk raudkløver Trifolium pratense

Fenotypisk beskriving av norsk raudkløver Trifolium pratense Sluttrapport for forprosjektet: Fenotypisk beskriving av norsk raudkløver Trifolium pratense Foto 6.juli 2010 Bioforsk Øst Løken Kristin Daugstad 1 Innhald side Bakgrunn 3 Materiale 3 Feltarbeid 3 Observasjonar

Detaljer

EKG. Det normale EKG, greinblokk, hypertrofi og hjarteinfarkt. Av Terje Skjærpe

EKG. Det normale EKG, greinblokk, hypertrofi og hjarteinfarkt. Av Terje Skjærpe 1 EKG Det normale EKG, greinblokk, hypertrofi og hjarteinfarkt Av Terje Skjærpe 2 Innhald Leiingssystemet... 3 EKG, plassering av elektroder... 4 Taking av EKG... 5 Terminologi... 6 Tidsintervall... 7

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Saneringsnytt nr 2 2007

Saneringsnytt nr 2 2007 Saneringsnytt nr 2 2007 31. august 2007 Innhald Ny smitte i sanerte buskapar Jordbruksforhandlingane Avløysartilskot Forsikringsordningar Landbrukshelsa Påmelding Resultat Geitedagane i Svolvær 2007 Seminsesongen

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Kartlegging av skredavsetningar og snøskredfare i Eidsdalen, Norddal kommune på Sunnmøre

Kartlegging av skredavsetningar og snøskredfare i Eidsdalen, Norddal kommune på Sunnmøre Kartlegging av skredavsetningar og snøskredfare i Eidsdalen, Norddal kommune på Sunnmøre Tor Ivar Birkeland Masteroppgåve i kvartær og paleoklima Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen 2014

Detaljer

Fiskeribiologiske undersøkingar i Lyngsvatnet med tilløpsbekkar

Fiskeribiologiske undersøkingar i Lyngsvatnet med tilløpsbekkar Fiskeribiologiske undersøkingar i Lyngsvatnet med tilløpsbekkar Stavanger, desember 2002 Ambio Miljørådgivning AS Godesetdalen 4033 STAVANGER Tel.: 51 95 88 00 Fax.: 51 95 88 01 E-post: post@ambio.no Fiskeribiologiske

Detaljer

Opne dører? Ei analyse av Bergen Kunstmuseum, Vestlandske kunstindustrimuseum og Bergen Kunsthall sin kommunikasjon med publikum

Opne dører? Ei analyse av Bergen Kunstmuseum, Vestlandske kunstindustrimuseum og Bergen Kunsthall sin kommunikasjon med publikum Opne dører? Ei analyse av Bergen Kunstmuseum, Vestlandske kunstindustrimuseum og Bergen Kunsthall sin kommunikasjon med publikum OLA K. BERGE OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 19/2012 Tittel: Undertittel: Opne

Detaljer

FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane

FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane 1 FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Else Mundal er professor i norrøn filologi og arbeider for tiden ved Senter for middelalderstudier ved Universitetet i Bergen.

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

MANDATORY ASSIGNMENT 5 PRODUCT WEBSITE

MANDATORY ASSIGNMENT 5 PRODUCT WEBSITE MANDATORY ASSIGNMENT 5 PRODUCT WEBSITE MALIN ERSLAND BJØRGEN 14.02.2014 24.04.2015 NOROFF NETTSTUDIER GRAFISK DESIGN 1 http://www.malinersland.com/mandatory5/index.html Rapport Mandatory Assignment 05

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009 Føreord Sommaren 2009 vart det gjennomført ei gjesteundersøking i dei fem destinasjonane i Hordaland fylke som ei oppfølging av tilsvarande undersøking i 2007. Arbeidet er finansiert av Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Kartlegging og verdisetting av. Naturtypar i Radøy. Radøy kommune og Fylkesmannen i Hordaland 2004

Kartlegging og verdisetting av. Naturtypar i Radøy. Radøy kommune og Fylkesmannen i Hordaland 2004 Kartlegging og verdisetting av Naturtypar i Radøy Radøy kommune og Fylkesmannen i Hordaland 2004 MVA-rapport 11/2004 Kartlegging og verdisetting av Naturtypar i Radøy Radøy kommune og Fylkesmannen i Hordaland

Detaljer

MVA-rapport 3/2008. Forvaltingsplan for gjess i Hordaland: Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar

MVA-rapport 3/2008. Forvaltingsplan for gjess i Hordaland: Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar MVA-rapport 3/2008 Forvaltingsplan for gjess i Hordaland: Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar Forvaltingsplan for gjess i Hordaland - Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar - Rapport 3/2008 Magnus

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Internet Explorer med Window-Eyes

Internet Explorer med Window-Eyes Internet Explorer med Window-Eyes Internet Explorer med Window-Eyes Tor Ulland Statped sørøst, fagavdeling syn 2014 Statped, 2014 ISBN trykt utgåve: 978-82-323-0106-6 ISBN elektronisk utgåve: 978-82-323-0107-2

Detaljer

Elevbok i matematikk på ungdomssteget

Elevbok i matematikk på ungdomssteget Arbeidsrapport nr. 187 Hilde Opsal Elevbok i matematikk på ungdomssteget VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISBN ISSN Sats Distribusjon Hilde Opsal Høgskulen i Volda 82-7661-241-5 0805-6609 Hilde

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer