Endringslogg Sensor-chemdoc 8.1f( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringslogg Sensor-chemdoc 8.1f(19.09.2011)"

Transkript

1 Endringslogg Her ser du oversikten over endringer i de forskjellige versjoner av Sensor-chemdoc. Endringene er gjort på tilbakemeldinger fra våre kunder, eller er generell utvikling. Sensor-chemdoc 8.1g( ) Setningsbiblioteket: Om du endrer kolonnebredde, radhøyde og størrelsen på setningsbiblioteket så lagres disse innstillinger automatisk. For å stille tilbake til opprinnelige instillinger i setningsbiblioteket trykker du på symbolet 1:1 Setningsbiblioteket: Har lagt inn et nytt valg "Avmarker" for å fjerne alle setningsvalg i en oprasjon. Setningsbiblioteket: Har lagt inn et nytt valg "Forslag". Med dette valget vil systemet automatisk foreslå setninger som kan passe i det aktuelle feltet ut i fra risikosetninger og fysikalske data som er registrert. Dette valget bør kjøres etter at kjemikaliet er ferdig klassifisert og fysikalske data er registrert. Lagt inn 2 nye felt i seksjon 1 som benyttes for å registrere spesielle identifikasjonskoder for kjemikaliet. I det første feltet registreres feltbeskrivelsen (for eksempel Nobb nummer), i det andre feltet registreres identifikatoren. Sensor-chemdoc 8.1f( ) Hovedmodul: Risikosetninger for hver enkelt ingrediens skrives normalt på denne formen "10-36/37-50". Noen ganger kan det være praktisk å registrere risikosetningene for eksempel slik "r10,36/37, 50". I tidligere versjoner av programmet førte det til at "relevante risikosetinger" ikke ble kopiert til seksjon 16, nå aksepterer systemet også denne skrivemåten. Hjelp: Under hjelp på hovedmenyen finnes tilgang til dokumentet "Liste over Bransjekoder (NACE-koder)" Hjelp: Under hjelp på hovedmenyen finnes tilgang til dokumentet "Den europeiske avfallslisten (EAL)" Produktdeklarasjon: Modulen er delvis fjernet fra systemet, og vil på sikt tas helt ut. Muligheten for å registrere nøyaktig resept beholdes, og vil muligens videreutvikles for å lette arbeidet med utfylling av produktdeklarasjoner. Vi har lagt inn en mulighet til å spesifisere en nærmere beskrivelse av leverandøren i seksjon 1 av sikkerhetsdatabladet. Leverandøren kan for eksempel betegnes som produsent, importør, leverandør, nedstrømsbruker, etc. Den samme valgfriheten finnes når det gjelder omsetter. Med denne muligheten kan for eksempel leverandøren betegnes som importør, og omsetter som produsent. Fullstendig identifikajon av et kjemikalie vil fremdeles være gitt av leverandør, kjemikalienavn og revisjonsdato. Klassifiseringsmodulen: Denne er nå utvidet slik at den tar hensyn til kjemikalier som inneholder spesielle stoffer, for eksempel bly og isocyanater. Setningsbiblioteket. Dette er kraftig utvidet. Setningsbiblioteket inneholder nå også T setninger, dvs "risikosetninger" som skal vises om når et kjemikaliet inneholder bestemte stoffer (se klassifiseringsmodulen over). Hovedmodul: Lagt inn et eget felt for tegnforklaring i seksjon 3 på databladet. Her kan du velge ønsket tegnforklaring fra setningsbiblioteket eller skrive inn din egen.. Om du ikke registrerer i feltet vil den "gamle" tegnforklaringen automatisk skrives ut som tidligere.

2 Sensor-chemdoc 8.1e( ) Hovedmodul: Endret utskriften i seksjon 3 på sikkerhetsdatabladet slik at reach nr vise på 1 linje (og ikke brytes over på 2). Hovedmodul: Endret begrepet "spesialavfall" til "farlig avfall" i setningsbiblioteket. Hovedmodul: Ved bestilling av utskrift til utskriftsbehandler kan man nå velge utskrift til fil i PDF format. I bestillingsvinduet må du angi målkatalog for enkeltfilene. Filnavn bestemmes automatisk av systemet og er på formen <kjemikalienavn>+<revisjonsdato yyyymmdd>+<kode for utskriftstype og systemnummer>, for eksempel "AMMONIAKK pdf". Vi har også endret brukergrensesnittet slik at du nå slipper og velge utskriftstype. Kun sikkerhetsdatablad kan skrives ut, språk velges automatisk. Hovedmodul: Forbedret funksjonaliteten i setningsbiblioteket slik at det for hver enkelt setning nå kan angis et styrkenivå for setningen. Styrkenivå angis fra 1-6, hvor styrke 6 er sterkeste setning. Dine eksisterende setninger vil i utgangspunktet ha styrke 0. Setningsbiblioteket sorterer automatisk på styrkenivå, på den måten blir det mye enklere å finne de setninger du leter etter. Når du legger inn styrkenivå vil du enkelt se setninger som ligger dobbelt eller som er overflødige. Kolonnen som inneholdt markering(med bokstaven P) for om setninger er egenregistrert, eller om det er en systemsetning er fjernet. Standardsetninger som følger systemet er nå markert med blå tekst i kolonne 2. Hjelpesystem: I valget hjelp på hovedmenyen vil du nå ha tilgang til lister med administrative normer over yrkeshygienisk luftbehov i en arbeidssituasjon. Hjelpesystem: Du vil ha tilgang til endringsloggen for systemet slik at du ser hva som er endret fra versjon til versjon. Sensor-chemdoc 8.1d ( ) Etikettmodulen: Vi har lagt inn 4 nye etiketter som tilfredstiller merkereglene i henhold til CLP regelverket. Etikettene er ment for fargelaser skrivere. Etikettark i A4 format kan bestilles gjennom Sensor Chemcontrol AS. Informasjon på etikettene hentes fra sikkerhetsdatabladet, noe som betyr at om man endrer etiketten så endres sikkerhetsdatabladet tilsvarende. Informasjonsblad/skyddsblad: Utskriften er tilpasset CLP regelverket. Sensor-chemdoc 8.1c ( ) Grunnmodul: Tilpassning til Windows 2008 server: Ved kall til en funksjon som atomatisk justerer font-størrelse ved utskrift går systemet i heng. Dersom du legger inn "AUTOFONT=0" i sensor.ini vil ikke funksjonskallet settes ut. Dette

3 fører også til at fontstørrelsen ikke justeres ved utskrift. OLF modulen: Lagt inn sjekk på at størrelsen på databasefilen sensor.mdb ikke overskrider 900Mb. Sensor-chemdoc 8.1b ( ) Database strukturendring: Lagt inn et nytt datafelt STORELINK->STL_DOCNOTE. Det nye feltet benyttes av web programmet Sensor-connect. OLF modulen: Oppdatert automatutskriften (OLF-modulen) slik at modulen leser bestillingsfiler fra Visma Business. Endret logikk for utskrift av følgebrev og e-post for OLF-modulen. Dokumentene for e-post (eml1.txt - eml5.txt) lagres nå i katalogen \SENSOR\REPORTS\ og ikke i katalogen c:\sensor\ som tidligere. Dokumentene for følgebrev (olf1.doc - olf5.doc) er ikke lenger i bruk. Dersom følgebrev skal endres må Sensor Chemcontrol kontaktes. Grunnmodul: Rettet feil på utskrift av datablad når CLP layout er valgt: Feltet "Annen informasjon" i seksjon 4 ble ikke vist. Grunnmodul: Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å slette revisjonsdato, første gang registrert dato og erstatter dato. OLF modulen: Endret logikk slik at informasjon om at kunde har mottatt sikkerhetsdatablad først blir lagret etter at utskrift er foretatt og ikke ved "bestilling" av utskrift. Sensor-chemdoc 8.1a ( ) Grunnmodul: Vi har utvidet maksimal filstørrelse ved import av statiske dokumenter (word, pdf, excel, etc.) fra 1MB til 2MB. Valget for import av statiske dokumenter finner du på hovedmenyen (Verktøy-Dokument1-Document4). Grunnmodul: Rettet feil hvor feltene LD50 Oral og LD50 Dermal var byttet om. Grunnmodul: Oppdatert konfigurasjonsfilen sensor.ini med et nytt entry som gir mulighet for å plassere systemdatafilene objects.mdb og system.mda på valgfri katalog. Grunnmodul: Hjelp er utvidet slik at det oppdaterte CLP og REACH regelverket kan hentes frem. Dokumentene er fysisk lagret i PDF format på derfor må du være oppkoblet mot internett for å hente frem dokumentene. Dokumentene finnes ikke på norsk, men vises den danske oversettelsen. Om du endrer språkdrakt til svensk eller engelsk (Fil-Innstillinger) kan disse oversettelsene hentes frem. Sensor-chemdoc 8.0i ( ) Utskriftsbehandler: Utskriftsbehandler (prsensor.exe) er integrert inn i

4 sensor.exe. Ingredienser: Årstall for fastsettelse av Administrativ norm (gränvärde) kan registreres helt tilbake til Setningbibliotek: Standardsetninger for faresetninger og supplerende faresetninger er utvidet/komplittert for norsk og svensk språk. Sensor-chemdoc 8.0h ( ) Rapporter: Vi har lagt inn rapporten "RP41 - ECHA ikke deklarerte stoffer". Denne rapporten gir svar på hvilke kjemikalier(produkter) i stoffkartoteket som har ingredienser(stoffer) som ikke er registrert eller pre-registrert til ECHA (European Chemical Hazards Agency). Stoffer som ikke er pre-registrert og som importeres i større mengde enn 1000kg pr år, kan ikke omsettes etter 1.desember 2008 i det respektive land. Eller forklart på en annen måte, stoffer som importeres i kvanta større enn 1000kg pr.år er ikke lovlig å omsette etter 1.desember 2008, om de ikke er pre-registrert.. Sensor-chemdoc inneholder tabeller over ECHA forhåndsregistrerte, og registrerte stoffer med cas-nummer, ec-nummer og navn som rapporten forholder seg til. Utskriftsbehandler: Vi har lagt inn mulighet for at utskriftsbehandleren (automatutskriften) kan skrive ut alle de 4 importerte dokumentene tilknyttet hvert kjemikalie sammen med sikkerhetsdatabladet. Årsaken til at dette er gjort er fordi system da kan distribuere datablad og eksponeringsscenario samtidig i samme mail eller brev. Vi har også rettet en feil som gjorde at utskriftbehandleren ble vist i fullskjerm, og samtidig selv ikke ble vist på oppgavelinjen. Sensor-chemdoc 8.0g ( ) Grunnmodul: Vi har lagt inn et nytt datafelt i seksjon 1 på databladet: "Anvendelse som frarådes". Endringen er gjort for å få en bedre tilpassning til Reach bilag 2. Oppdatert skjermbildet for registrering av data i seksjon 8 slik at komponentinformasjon stemmer overrens med databladet. Vi har også rettet en feil som gjorde at en komponent ikke ble vist dersom bare korttidsverdier var registrert. Sensor-chemdoc 8.0f ( ) Grunnmodul: Vi har byttet datafelt for feltet "10.4 Forhold som skal unngås" med feltet "10.5 Matrialer som skal unngås". Dette er gjort fordi data registrert i tidligere versjoner av programmet skal vises med riktig overskrift ved utskrift. Sensor-chemdoc 8.0e ( )

5 Grunnmodul: Oppdatert alle skjermbildene for registrering av data i de forskjellige seksjonene på databladet. Utformingen av hvert skjermbilde er gjort så lik utskriften som mulig. Sensor-chemdoc 8.0d ( ) Stofflisten: CLP stofflisten er integrert i systemet. Det betyr at eksisterende stofflister er oppdatert med CLP informasjon/klassifisering. I tillegg er stoffer som kun finnes i den nye CLP stofflisten er lagt til, men da uten klassifisering i henhold til tidligere klassifiseringssystem. Stofflisten:Vi har oppdatert egendefinerte stoffer (stoffer som er manuelt registrert) med CLP informasjon dersom de er registrert med et indexnummer. Årsaken til at dette kan gjøres er at alle stoffene i stofflisten har sitt eget index nummer, i motsetning til for eksempel CAS nummer som kan ha forskjellig klassifisering. Sensor-chemdoc 8.0b ( ) Hovedmodul: Implementert CLP forskiften (EU nr 1272/2008) og REACH bilag II ( EU - nr 453/2010 ) i systemet. Dette er første versjon med CLP tilpassning, vi vil utføre ytterligere tilpassninger i fremtidige versjoner. Vårt mål med første versjon er å tilby våre kunder et system som tilfredstiller forskriften, når dette målet er oppfylt vil vi gå videre med tilpasninger som gjør det enklere å registrere et sikkerhetsdatablad i henhold til CLP. Tilpassningen til REACH bilag II krever en ny utforming på sikkerhetsdatabladene. Den viktigste endringen er at kjemikaliets klassifisering (symboler, R-setninger og S-setninger) er flyttet fra seksjon 15 til seksjon 2. Tilpassningen til CLP innebærer at kjemikaliet skal merkes med nye symboler, fare og sikkerhetssetninger. For å utarbeide et sikkerhetsdatablad etter CLP forskriften går du til menyen editere-navn/status og setter kryss i ruten for CLP. I denne versjonen av systemet er ikke den nye CLP stofflisten lagt inn. CLP informasjon for hvert enkelt stoff må derfor registreres manuelt i stofflisten. For å legge inn CLP informasjon for en ingrediens velger du "Verktøy-Ingrediens-Liste". De nye feltene for registrering av CLP informasjon er foreløpig bare tilgjenglig i oversikten over alle ingredienser i systemet (stofflisten). Sensor-chemdoc 8.0a ( ) Hovedmodul: Feil på utskrift av databladet: Dersom feltet nødnummer ikke var utfylt så ble ikke header "Produsent/Importør" vist på sikkerhetsdatabladet Hovedmodul: Ved valg av engelsk språkdrakt i programmet (Fil-innstillinger), ble menyteksten "Tools-Dokument3" byttet ut med en kryptisk tekst. Hovedmodul: Endret logikk ved utskrift slik at "footer" slik at footer skrives ut på kjemikaliets språk (databladets språk), og ikke programmets språkinnstilling (menyer og ledetekster).

6 Sensor-chemdoc 7.9i ( ) Hovedmodul: En feil under produksjon av versjon 7.9h førte til at programmene Sensor Backup (bksensor.exe) og Sensor utskriftsbehandler (prsensor.exe) var det samme som Sensor Chemdoc (sensor.exe). Når disse programmene ble forsøkt startet var det Sensor Chemdoc (sensor.exe) som ble vist på skjermen. Sensor-chemdoc 7.9h ( ) Hovedmodul: Endret fontstørrelse ved utskrift av miljøfarlige kjemikalier i seksjon 12 slik at det er plass til flere opplysninger. Datastruktur: Endret tabellen RISKANALYSE i sensor.mdb OLF modul: Rettet feil ved automatisk utsendelse av e-post med datablad, tegnene øæåøæå vises nå riktig. Hovedmodul: Ved oppstart av systemet har vi nå lagt inn en sjekk på at databasefilen sensor.mdb ikke overskrider maksimal størrelse på 1GB. Hovedmodul: Deaktivert utskrift av datablad i svart/hvit, utskriften kan aktiveres under innstillinger-utskrift. Vi planlegger å fjerne utskrift i svart/hvit i fremtidige versjoner av systemet, vi anbefaler defor å benytte fargeutskriften selv om din skriver ikke støtter farger. Sensor-chemdoc 7.9g ( ) Hovedmodul: Det er opprettet et nytt felt 'nødnummer' i seksjon 1 på sikkerhetsbladet. Det 'gamle' nødnummer i adresseregistrert eksisterer fremdeles men har ikke lenger noen funksjon, i en fremtidig versjon vil disse feltene forvinne. Det nye nødnummerfeltet har ubegrenset plass og er koblet til setningsbiblioteket slik at oversettelse fungerer. Under oppgraderinger er data kopiert fra adresseregisteret slik at overgangen blir automatisk. Hovedmodul: Oppdatert ledetekster på det engelske og svenske databladet slik at det samsvarer med de siste utgave av REACH regelverket. Hovedmodul: Fjernet automatisk registrering av feltene 'revisjonsdato' og 'første gang utgitt dato' fordi dette har vist seg å skape problemer for noen av våre kunder. Sensor-chemdoc 7.9f ( ) Hovedmodul: Byttet ut betegnelsen EC nummer (EC nr) med betegnelse Einecs nummer (Einecs nr). Hovedmodul: Ny utforming av sikkerhetsdatablad og informasjonsblad. Innholdet på dokumentene er det samme selv om noen av betegnelsene på rubrikkene er endret. Antall sider er redusert med ca 40%. Vi planlegger å fjerne utskrift i svart/hvit i fremtidige versjoner av systemet, vi anbefaler defor å benytte fargeutskriften selv om din skriver ikke støtter farger. Hovedmodul (svensk): I henhold til Reach har vi endret begrepet revisjonsdatum til omarbetad (dato).

7 Hovedmodul: Nytt valg i adresseregisteret "oppdatere alle". Funksjonen gjør det enkelt å oppdatere fritekstbeskrivelsen for produsent/leverandør/omsetter (seksjon 1 på sikkerhetsdatabladet) for alle kjemikalier med en valgt adresse fra registeret. Sensor-chemdoc 7.9e ( ) Språkmodul: Rettet opp enkelte teksten på utskrift av sikkerhetsdatablad på dansk. Datablad (norsk): Om ikke nødnummer er registrert skriver systemet alltid ut "Giftinformasjonssentralen: " Hovedmodul: I seksjon 3 er header for mengde ingrediens endret fra "innhold" til "vekt%" Utskriftsbehandler: Om et sikkerhetsdatablad foreligger som et statisk importert dokument (.pdf,.rtf,.doc) vil Sensor Utskriftbehandler skrive ut det statiske dokumentet og ikke sikkerhetsdatabladet i Sensor-format. Sensor-chemdoc 7.9d ( ) Hovedmodul: Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å importere *.sen filer (import/eksport filer i sensorformat) fra tidlige versjoner av Sensor-chemdoc. Hovedmodul: Rettet feil i funksjonen "Bestille utskrift - via lager". Systemet inkluderte også arkiverte kjemikalier, dvs kjemikalier merket "ikke komplett". Hovedmodul: Under valget 'innstillinger' er det nå mulig å velge om logo skal vises på venstre eller høyre side på sikkerhetsdatablad og informasjonsblad. Sensor-chemdoc 7.9c ( ) Rapportbiblioteket: Lagt inn ny rapport "RP40 Kjemikalier og ingredienser". Rapporten viser data som skal vurderes i forhold til REACH. Sensor-chemdoc 7.9b ( ) Administrative normer: Oppdatert listen over administrative normer utgitt av arbeidstilsynet 1. Juli Generelt: Lagt inn 170 nye setninger i setningsbiblioteket på språkene norsk, svensk, engelsk, finsk og dansk. Rapportbiblioteket: Lagt inn ny rapport "RP39 Kjemikalier og anvendelse". Rapporten viser kjemikalienavn, produsent/importør, revisjonsdato og anvendelse. Informasjonsblad: Utskriften er komprimert og utskriften går over færre sider. Informasjonen som vises er den samme som tidligere. Sensor-chemdoc 7.9a ( )

8 Hovedmodul: Oppdatert symbolene som vises på svenske og finske sikkerhetsdatablader slik at rammen under rundt symbolteksten er fjernet. Transportkort: Endret logikk slik at systemet alltid spør om informasjon skal overføres fra sikkerhetsdatabladet når endringer skal uftøres. Sensor-chemdoc 7.8i ( ) Hovedmodul: Vi har foretatt ytteligere tilpassninger til REACH når det gjelder utformingen av sikkerhetsdatabladet. Feltnavn og seksjonsnavn er oppdatert. I tillegg er det innført et nytt datafelt i seksjon 1 'Reach nr' som skal oppgis på Reach registrerte kjemikalier. Feltet er på totalt 21 tegn og skal registreres på formen xx-xxxxxxxxxx-xx-xxxx Etikettmodul: På standardetiketten (3 symboler til venstre på etiketten - el32, el34, el38 og el316) har vi opprettet feltet mengde hvor det registrere stoffblandingens (kjemikaliets) netto volum eller vekt. J.f krav i forskrift om klassifisering, merking, mv. av farlige kjemikalier, 15g. Data registreres ved først og velge 'Editere-etikett'. Sensor-chemdoc 7.8h ( ) Hovedmodul: Det er nå mulig å velge fontstørrelse i seksjonenes datafelter. Valget finnes under 'Fil-Innstillinger' og øker fontstørrelsen fra 8 til 10 punkter. Sensor-chemdoc 7.8g ( ) Lagermodul: Lagt inn automatisk lagring av dato for når et kjemikalie plasseres på en lokasjon. Det er også lagt inn mulighet for å lagre et notat om for eksempel årsak. Vedlikehold av informasjonen gjøres ved og trykke på 'Endre' i lageroversikten. Rapporten 'Lageroversikt for kjemikalier' skriver ut informasjonen. Etikettmodulen: Ved installasjon av versjon 7.8e og 7.8f ble ikke alle symbolene til etikettene blitt sendt ut. Denne versjonen inkluderer all symbolene. Transportuhellskort: Når man skal oppdatere et transportuhellskort og velger 'Editere - Transportkort' spør systemet alltid om informasjon skal overføres fra sikkerhetsdatabladet. Om det allerede finnes tekst i et felt det skal overføres til, vil systemet be deg om bekreftelse før den erstattes. Sensor-chemdoc 7.8f ( ) Hovedmodul: Navn på de ingredienser som inngår på merke-etiketten vises i seksjon 15.

9 Hovedmodul: Under import vil systemet nå tvinge utskriftsformatet til 'Sensor format' dersom utskriftsformat ikke er definert. Utskriftsformat definereres under menypunktet 'Editere-navn/status' og gjelder utskrift fra de web baserte tjenestene Sensor-abonnent og Sensor-assist. Hovedmodul, rettelse av feil: Dersom man hentet inn en ny ingrediens ved og benytte valget "Verktøy-Ingredienser-Hente" ble ikke data i feltene IC50, LogPow, BCD og BOD5/COD registrert, man måtte da velge "Verktøy-Ingredienser-Endre" for å registrere verdiene. Sensor-chemdoc 7.8e ( ) Hovedmodul: Etter innføring av REACH i norge er begrepet 'HMS-datablad' endret til 'sikkerhetsdatablad' Sensor-chemdoc 7.8d ( ) Hovedmodul: Rettet feil ved utskrift av sikkerhetsdatablad på dansk. Hovedmodul: Under import av sikkerhetsdatablader settes nå automatisk flagget "Vis kjemikaliet på internett", dette gjør det enklere nå du bygger opp ditt eget stoffkartotek på internett. Hovedmodul: Under import opprettes en ny adresse i adresseregisteret dersom e-post er forskjellig. Hovedmodul: Endre siste setning på sikkerhetsdatabladet til "HMS-datablad i henhold til EU-direktivene: EC-regulations 1907/2006, Direktiv 67/548/EEC(2006/121/EC), 99/45 EC. Installasjonsprogrammet: Rettet feil ved oppgradering av versjoner eldre enn 7.2 Sensor-chemdoc 7.8c ( ) Hovedmodul: Viser miljøfarlige ingredienser i seksjon 12 sammen med relevante data som Log Pow, LC50, EC50, IC50, BCF og BOD5/COD. For at en ingrediens skal vises den være merket for dette under Verktøy-ingredienser og minst ett av feltene over må inneholde data. Sensor-chemdoc 7.8b ( ) Foretatt en strukturendringer i databasen i forbindelse med implementasjon av "Lokale dokumenter" i internettsystemet Sensor-connect. Denne endringen påvirker foreløpig ikke brukere av Sensor-chemdoc. Hovedmodul: Tilpassninger til REACH nå også for Norge (Tidligere er dette gjort for de andre språk systemet støtter). Tilpassningen innebærer at seksjon 2 og seksjon 3 har byttet plass på utskrift av sikkerhetsdatabladet. Endret feltbeskrivelse i seksjon 14 fra "Forpakningsgruppe" til "Emballasjegruppe" slik at det samsvarer med transportkortet. Transportkortet leser nå også samme felt fra databasen slik at det overføres automatisk.

10 Sensor-chemdoc 7.8a ( ) Administrative normer: Norsk stoffliste er oppdatert med administrative normer for arbeidsatmosfæren 2007 Stoffliste: Rettet en feil i funksjonen for vedlikehold av stoffinformasjon, det var ikke mulig å angi årstall for fastsettelse av normen > Sensor-chemdoc 7.7i ( ) Hovedmodul: Strukturendringer i databasen (sbs_privat C10). Rettet et problem med å velge riktig stasjon for plassering av databasekatalogen \DATA Sensor-chemdoc 7.7h ( ) Hovedmodul: Strukturendringer i databasen, ingen endring i funksjonalitet. Sensor-chemdoc 7.7g ( ) Hovedmodul: Tilpassninger til REACH for alle land fra 1. juni 2007 (Bortsett fra i Norge hvor dato for innføring av REACH ennå ikke er bestemt. Vi forventer at REACH innføres i Norge tidligst i løpet av 2008). Tilpassningen innebærer at seksjon 2 og seksjon 3 har byttet plass på utskrift av sikkerhetsdatabladet. Klassifiseringsmodulen: Implementert nye klassifiseringsregler etter EU direktivet 2006/8/EC: Endringen medfører en mer presis bruk av R-setninger som beskriver farer ved bruk av kreftfremkallende, mutagene og/eller reproduksjonsskadelige stoffer. Klassifiseringsmodulen: Vi har implementert nye klassifiseringsregler etter EU direktivet 2006/8/EC: Direktivet gir helt nye kriterier ved klassifisering av miljøfarlige stoffer. Det nye klassifiseringssystemet baserer seg på EC50 og LC50 verdier er oppgitt for miljøfarlige stoffer, om verdier ikke oppgis kan dette gi en strengere miljøklassifisering. EC50 og LC50 verdier legges inn for hver enkelt ingrediens under valget Verktøy-Ingredienser-Endre. Sensor-chemdoc 7.7f ( ) OLF-modulen (Ordre - Lager - Fakturering): Modulen er utvidet slik at den nå sender sikkerhetsdatablader (og andre dokumenter) som vedlegg i e-post til

11 dine kunder. For å lese om OLF modulen trykk her. Oppdatert feltbeskrivelse (feltnavn) på norsk versjon av sikkerhetsdatabladet. Import av eksterne dokumenter (pdf, word, pdf, etc): Endre maksimal filstørrelse fra 500Kb til 1Mb. Sensor-chemdoc 7.7d ( ) Hovedmodul: Endret kriteriet for å vise administrativ norm (gränsverde) seksjon 8. Tidligere ble komponenten bare vist dersom det var registrert en verdi. Nå vises komponenten uansett dersom den bare er merket for visning i seksjon 8 (IKKE i seksjon 2, etikett eller produktdeklarasjonsskjema). Endringen er gjort fordi det på mange sikkerhetsdatablader unnlates å registrere verdi, selv om dette er feil. Sensor-chemdoc 7.7c ( ) Hovedmodul: Endret bruk av firmanavn "Loke Software AS" til "Sensor Chemcontrol AS" i skjermbilder og på utskrifter. Endret bruk av produktnavnet "Sensor Stoffregister" til "Sensor-chemdoc" tilsvarende. Produktdeklarasjon (Norge): Oppdatert skjemaet. Sensor-chemdoc 7.7b ( ) Rapportmodul: Lagt inn rapporten "RP35 - Kjemikalier med flammepunkt". Rapporten viser alle kjemikalier med registrert flammepunkt. I tillegg viser systemet kjemikalienavn, artikkelnummer, internkode, flammepunkt metode, kokepunkt, tetthet, klassifisering og risikosetninger. Etikettmodul: Har lagt inn 4 nye etiketter som er beregnet for fargelaser. Etikettstørrelsen er som tidligere 2,4,8 eller 16 på et A4 ark, blanke etiketter kan kjøpes hos oss. Fordelen med denne typen etiketter er at man slipper de "tomme" faresymbolene for kjemikalier som skal merkes med færre enn 3 symboler. Sensor-chemdoc 7.7a ( ) Hovedmodul: Utført endringer som innebærer at systemet vedlikeholder et eget versjonsnummer for sikkerhetsdatablader. Versjonsnummeret benyttes når systemet synkroniserer stoffkartotek mot en fellesdatabase med sikkerhetsdatablader. Hovedmodul: Når revisjonsdato endres (settes nyere) oppdaterer systemet registreringsdato,(interndatoen for når et kjemikalie er opprettet i Sensor). Registreringsdato vises i rapporten "Kjemikalier sortert på registreringsdato",ikke på sikkerhetsdatabladet.

12 Sensor-chemdoc 7.6i ( ) Hovedmodul: Foreløpig kun for dokumenter utarbeidet for bruk i Sverige: "The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Ett Globalt Harmoniserat System (GHS) för klassificering och märkning av kemikalier har antagits av FN.Inom EU pågår under våren 2006 ett arbete med att utforma en GHS-förordning som kommer att ersätta de nuvarande ämnes- och preparatdirektiven." Vi har lagt inn logikk som avengig av risikosetningene vil fjerne teksten "Giftig" og "Helseskadelig" ved utskrift av faresymboler. For mer informasjon referer til: aspx Sensor-chemdoc 7.6h Rapportmodul: Lagt inn en ny OBS liste rapport: "Kjemikalier på SFT's OBS liste, tabellformatert". Denne rapporten inneholder den samme informasjonen som de andre OBS rapportene men er spesielt formatert for behandling i Microsoft Excel (regneark) Sensor-chemdoc 7.6g Importmodul: Rettet feil; Ved import av sikkerhetsdatablader fra versjon 7.6f ble de importerte dokumenter alltid omdefinert til å vises på internett. Transportuhellskort: Fjernet feltet MFAG da dette ikke er relevant. Sensor-chemdoc 7.6f ( ) O.L.F. modulen: Endret logikk slik at det bare er ved utskrift av sikkerhetsdatablader (ikke etiketter, transportkort, etc) at systemet tar hensyn til når kunden sist fikk tilsendt et sikkerhetsdatablad, eller om det er revidert. O.L.F. modulen: Implementert feilhåntering i tilfelle katalogen for bestillingsfilene (*.SPS) kobles fra eller ikke lenger er tilgjenglig. Hovedmodul: Ved valg av kjemikalier som skal importeres eller eksporteres vises språket informasjonen er utarbeidet på. Klassifiseringsmodulen: Ved klassifisering ble flammepunkt ( C) og egenvekt (0 g/cm3) overført til seksjon 9, selv om disse verdiene ikke ble opgitt. Dette er rettet slik at disse verdiene kun overføres til seksjon 9 når de er angitt. Rapportmodulen (svensk): Rettet feil i rapporten "rp28.rpt - Revisjonsrapport etter oppdatert stoffliste" for den svenske stofflisten. Rapporten manglet

13 informasjon om stoffene når den ble kjørt mot den svenske stofflisten. Hovedmodulen (norsk): Oppdatert sikkerhetssetningene S-60 og S-36/37. Hovedmodulen (norsk): Endret overskrift i punkt 1 på sikkerhetsdatabladet: Feltet "Produkttype/anvendelse" er endret til "Anvendelse". "Produkttype" er et eget felt som vises lenger opp i punkt 1. Hovedmodulen (svensk): Endret overskrift i seksjon 16. "Relevante riskfraser" endret til "Betydelse av riskfraser" Administrative normer (Gränsverde): Endret betegnelse på eksisterende felter til 8 timers gjennomsnittsverdier og opprettet 2 nye felt for kortidsverdier (mg/m3 og ppm). Endret layout på utskrift av sikkerhetsdatablad og informasjonsblad (verneblad) for å vise alle feltene. Lagt inn et nytt felt for å kunne angi molekylvekt, dette er nødvendig for å kunne klassifisere dersom administrative norm (8 timer gjennomsnitt) er oppgitt i PPM. Klassifiseringsmodulen: Rettet en feil som gjorde at systemet ikke tok hensyn til administrative normer dersom de ble oppgitt i ppm. Under klassifisering vil modulen først se etter 8 timers gjennomsnittsverdier målt i mg/m3, om dette ikke er oppgitt vil ppm og molekylvekt bli benyttet. Hovedmodulen: Lagt inn mulighet til å lagre raspportene i XLS format samt tilpasset rapportutskriftene for dette. Sensor-chemdoc 7.6e ( ) Hovedmodul: Lagt inn mulighet for å importere tilsammen 4 forskjellige PDF dokumenter for hvert enkelt kjemikalie i systemet. Under menypunktet "Editere-Navn/status" er det også lagt inn mulighet for å angi type dokument (datablad, etikett, risikoanalyse, bruksanvisning, etc,). Hensikten med utvidelsen av funksjonen fra 2 til 4 dokumenter er å kunne vise flere dokumenter i internettsystemet, men funksjonen kan benyttes uavhengig av internettsystemene. Sensor-chemdoc 7.6c ( ) Svensk stoffliste. Revidert etter implementering av EUs direktiv 2004/73/EF, som er den 29. tekniske tilpasning til direktiv 67/548/EØF om klassifisering og merking av farlige stoffer. Stofflister generelt. Vi kan nå tilby den komplette stofflisten på samtlige språk hvor EU utgir egne stoffllister, dvs språkene dansk, tysk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, italiensk, nederlansk, portugisisk, svensk og norsk. I denne forbindelse har vi endret måten spesielle klassifiseringsgrenser registreres på: Tidligere ble hver enkelt klassifiseringsgrense registrert som et eget stoff i stofflisten, nå registrerer kun 1 stoff med en tekstbeskrivelse av klassifiseringsgrensene. Trykk her for å lese mer om dette. Tekstbeskrivelsen vedlikeholdes i funksjonen for endring av et stoff i stofflisten (Fil->Stoffliste->Endre). Når det gjelder den norske stofflisten er klassifiseringsgrensene registrert som egne stoff (som tidligerer), men det er likevel anledning til å benytte tekstbeskrivelse til å registrere

14 klassifiseringsgrenser på. Ved neste revisjon av den norske stofflisten vil klassifiseringsgrenser lagres som en tekstbeskrivelse. Klassifiseringsmodul: Modulen er oppdatert for å kunne klassifisere stoffer ut i fra tekstbeskrivelsen av klassifiseringsgrenser (se over). Rapportbibliotek: Lagt inn rapporten "rp28.rpt - Revisjonsrapport etter oppdatert stoffliste" for den svenske stofflisten. Rapporten viser alle sikkerhetsdatablader som har ingredienser lik de stoffer som har fått ny eller endret klassifisering i stofflisten. Ingrediensene identifiseres ved hjelp av CAS nummer. Rapporten viser stoffer som har fått endret klassifisering etter siste oppdatering av stofflisten. De endrede stoffene vises i grønt. Andre stoffer i stofflisten med samme CAS nummer vises i mørk blå slik at du kan kontrollere klassifiseringen på alle dine stoffer, også de som er manuellt registrert. I rapporten viser sikkerhetsdatablader hvor de endrede stoffene er benyttet og som bør revideres. Kundeinformasjonsmodul: Endret logikk slik at det er mulig å slette registreringer i kundeinformasjonsmodulen ved å endre registreringsdato til blank. Hovedmodul: På utskrift av dansk sikkerhetsdatablad ble teksten "Fortsettelse fra forrige side..." skrevet ut på side 1, nå skrives denne teksten bare på de påfølgende sidene. Hovedmodul: YL merking er flyttet fra seksjon 15 til seksjon 16 på norsk sikkerhetsdatablad, malkode tilsvarende på dansk sikkerhetsdatablad. Etikettmodul: YL merking er fjernet fra etikettene. Rapportmodul: Lagt inn rapporten rp29.rpt som viser kjemikalier med norsk YL merkning. Hovedmodul: Hjelp i systemet er flyttet fra formatet HtmlHelp til WinHelp. Dette er gjort fordi Microsoft anser bruk av HtmlHelp som en sikkerhetsrisiko og har sperret bruk av HtmlHelp på nettverkstasjoner. Sensor-chemdoc 7.6b ( ) Hovedmodul: Ved utskrift av sikkerhetsdatablad på finsk er overskriften "HMS-DATABLAD" satt til font 16, ellers 18. Hovedmodul: Ved utskrift av svensk säkerhetsblad er overskrift i seksjon 16 endret til Lydelsen av de riskfraser som endast anges med nummer i avsnitt 2 Norsk stoffliste: Revidert etter implementering av EUs direktiv 2004/73/EF, som er den 29. tekniske tilpasning til direktiv 67/548/EØF om klassifisering og merking av farlige stoffer. I tillegg er det vedtatt endringer som skyldes at YL-forskriften ble opphevet 1. juli Den reviderte listen inneholder 900 stoffer som får ny eller endret klassifisering. Rapportbibliotek: Lagt inn rapporten "rp28.rpt - Revisjonsrapport etter oppdatert stoffliste" for den norske stofflisten. Rapporten viser alle

15 sikkerhetsdatablader som har stoffer med CAS nummer lik de stoffer som har fått ny eller endret klassifisering i stofflisten. Rapporten viser sikkerhetsdatablader hvor stoffer har fått endret klassifisering etter siste oppdatering av stofflisten. Det endrede stoffet vises i grønt og andre stoffer med samme CAS nummer vises i mørk blå, slik at du kan kontrollere klassifiseringen. I rapporten vises også sikkerhetsdatablader hvor stoffene er benyttet og som bør revideres. Sensor-chemdoc 7.6a ( ) Rapportbibliotek: Lagt inn rapporten rp27.rpt "Kjemikalier sortert etter varenummer" som viser alle sikkerhetsdatablader sortert på varenummer. Rapporten viser også revisjonsdato, interkode, og kjemikalienavn. OLF modulen: Identifikatoren som er benyttet for å lete frem rett dokument (datablad) vises i liten skrift over adressen på følgebrevet. Sensor Light: Rettet feil i eksportfunksjonen for Sensor Light. Med Sensor Light kan du fritt distribuere en begrenset versjon av Sensor-chemdoc med et utvalg av dine sikkerhetsdatablader. Sensor-chemdoc 7.5I ( ) Hovedmodulen: Rettet feil som oppsto på enkelte maskiner: Dersom man endret tekst i et felt og deretter stengte ned seksjonen, åpnet Sensor denne seksjonen på nytt og åpnet deretter seksjon 1. Etikettmodulen: På etikettene med 3 symboler til venstre ble risiko- og sikkerhetsetningene noen ganger skrevet ut med unormalt mye avstand mellom bokstavene. Dette skjedde fordi Sensor forsøkte å skrive teksten med rett høyre og venstre marg. Feltet er nå venstrejustert slik at problemet ikke oppstår igjen. OLF modulen: Rettet en feil som oppsto etter at vi la inn mulighet for å angi hvilket språk dokumentene (databladene) skal skrives ut på. Hovedmodul: Når man erstatter et eksisterende kjemikalie under import så kopieres alle eksisterende risikoanalyser for kjemikaliet over på det nye kjemikaliet. Produktdeklarasjon: Lagt inn mulighet for å skrive ut produktdeklarasjonsskjemaet (til produktregisteret i norge) med råvarer i stedet for "oppsplittede" ingredienser. På utskriften vises Pr. Nr. i stedet for EC-nummer for hver enkelt komponent, ellers er det den samme utskriften. Den nye utskriften ligger som et eget valg i listen og heter "Produktdeklarasjon med råvarer". Hovedmodul: Ved kopiering av kjemikalie er det lagt inn et varsel dersom det allerede eksisterer.

16 Sensor-chemdoc 7.5h ( ) Etikettmodulen: Rettet feil i etiketten " Etikett Laser A4-2 farger". Denne etiketten krever fargeskriver fordi den ikke er beregnet for etiketter med fortrykte symboler. Hovedmodulen: Feltet "Produkt type " (seksjon 1 på sikkerhetsdatabladet) er utvidet fra 32 til fri lengde. Hovedmodulen: Rettet feil som oppstår dersom man stenger vinduet for definisjon av utskrifter samtidig som man skriver i kolonnen som sorterer listen. Hovedmodul: Når systemet oppdager feil i databasen vil det forsøke å reparere databasen. Funksjonen ble tidligere utløst ved feilen 'Database corrupted (3049)', nå utløses funksjonen også ved feilen 'Unrecognized database format <filename>. (3343)' Hovedmodul: Dersom man limer inn tekst i felt ved å benytte valget på menyen 'Editere - Lim inn' (i stedet for høyre museklikk - Lim inn) så vil systemet formatere teksten ved å fjerne unødvendige tegn som dobbelt mellomrom og linjeskift. Sensor-chemdoc 7.5g ( ) Hovedmodulen: Rettet feil som kan oppstå ved sletting av kjemikalier. Feilen skyldes overflyt av en intern teller og oppsto dersom man hadde svært mange kjemikalier i databasen. Oversettelsesmodulen: Lagt inn funksjonen for kobling av fritekst og setningsbiblioteket i "Sensor Backup" (Identifisering av fritekst). Når funksjonen kjøres fra Sensor Backup kan den utføres for alle eller et utvalg av kjemikalier i en og samme operasjon. Sensor-chemdoc 7.5f ( ) Hovedmodulen(Windows 98): For å rette feil som oppstår ved utskrift installeres filen dbghelp.dll til "windows katalogen". Denne filen er ikke installert som standard i Windows 98 systemer men er nødvendig for at Sensor-chemdoc skal fungere riktig. OLF-modulen. Lagt inn logikk slik at sikkerhetsdatabladets språk angis i OLF formatets posisjon 11. Følgende koder kan benyttes : N,NO - norsk, S,SE - svensk, E,GB - engelsk, F,FI - finsk, D,DK - dansk. Dersom et sikkerhetsdatablad (eller annet dokument) ikke kan identifiseres ut fra informasjonen i bestillingsfilen (*.SPS) vil systemet skrive ut en feilmelding. Etikettmodulen. Har foretatt noen mindre justeringer på mange av etikettene.

17 Sensor-chemdoc 7.5e ( ) Klassifiseringsmodulen: Tidligere ble risikosetningene "R15 Reagerer med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser." og "R17 Selvantennelig i luft." alltid foreslått dersom kjemikaliet (stoffblandingen) ble klassifisert meget brannfarlig (F), nå foreslås R15 og R17 bare dersom en av komponentene har disse risikosetningene. Hovedmodulen: Korrigert/revidert tekst på finsk og engelsk utskrift av sikkerhetsdatabladet. Rapportbibliotek: Lagt inn rapporten rp26 som viser alle kjemikalier (stoffblandinger) som finnes på SFT (statens forurensningstilsyn) sin OBS liste. Rapporten brukes under arbeidet med substitusjon av farlige kjemikalier. Det finnes 2 versjoner av rapporten, med og uten lager. Sensor-chemdoc 7.5d ( ) Klassifiseringsmodulen: Rettet som oppsto når kjemikaliet (stoffblandingen) inneholdt mer enn 1 % et inngående stoff med R42 eller R43, dette førte til at kjemikaliet feilaktig ble klassifisert både Xn og Xi. Kjemikaliet klassifiseres heretter bare Xi i slike tilfeller. Sensor-chemdoc 7.5c ( ) Hovedmodul, utskrift av sikkerhetsdatablad: Nederst på siste side (seksjon 16) er teksten "HMS-DATABLAD i henhold til direktiv 2001/58/EU" lagt inn fast for respektive språk. Hovedmodul, utskrift av sikkerhetsdatablad: Ledeteksten for datofeltene i seksjon 16 og R&S setninger vises ikke om de ikke er utfyllt. Feltet "Gruppe" i seksjon 1 er endret til "Produkt type". Ledeteksten "Generelt" i seksjon 4 er endret til "Annen informasjon". (Gjelder norsk versjon). Internkode vises under handelsnavn øverst på hver side. Når det er registrert både ppm og mg/m3 verdier for administrativ norm (gränsverde) i seksjon 8, skilles disse med et komma. Hovedmodul: Lagt inn et nytt felt "emballasje" i seksjon 13. Språkmodulen: 2 av de 4 feltene for egendefinerte data i seksjon 9 vil nå oversettes og ikke lenger kopieres. Feltene har fått hvit bakgrunn som indikerer at de oversettes med tekst fra setningsbiblioteket. (Felt med gul bakrunn vil ikke oversettes men kopieres)

18 Sensor-chemdoc 7.5b ( ) Hovedmodul: Rettet feil som oppsto under utskrift av sikkerhetsdatablad. Feilen oppsto dersom man forsøkte å dele handelsnavn på 2 linjer etter 0 bokstaver (før første bokstav). Lagermodul: Det er nå mulig å skrive ut sikkerhetsdatablad, verneblad, etikett og lagerrapport direkte fra lagermodulen. Det er også mulig å sette opp systemet slik at det etter oppstart automatisk viser lagermodulen. Etikettmodulen: Lagt inn mulighet til å skrive ut danske og finske etiketter. Tidligere fantes engelsk, norsk og svensk. Hovedmodul: Rettet feil som oppsto under utskrift av dansk sikkerhetsdatablad. Hovedmodul: Lagt inn mulighet til å endre i dokumenter av typen *.doc, *.rtf og *.xls som er importert under menyen "Verktøy". Hovedmodul: Lagt inn feltet internkode under handelsnavnet øverst på hver side av sikkerhetsdatabladet. Hovedmodul: Utskrift av administrativ norm (grensvärde) i seksjon 8 på sikkerhetsdatabladet er separert med et komma dersom både ppm og mg/m3 verdier er registrert. Sensor-chemdoc 7.5a ( ) Hovedmodul: Forbedret flerbrukerfunksjonalitet ved bruk av setningsbiblioteket. Systemet tillater nå at flere brukere jobber med setningsbiblioteket samtidig og gir riktige feilmeldinger om flere brukere endrer de samme data på samme tidspunkt. Hovedmodul: Oppdatert de svenske risikosetningene 50, 51, 52 og 53. "Vattenorganismer" er endret til!vattenlevande organismer". Hovedmodul: Utskrift av sikkerhetsdatablad med norsk eller dansk språk: Feltet "Unntatte mengder" er endret til "Begrensede mengder" i seksjon 14. Hovedmodul: Logo på sikkerhetsdatablad er flyttet fra venstre til høyre side av arket slik at logo vises når sikkerhetsdatabladene er satt i ringperm. I tillegg er det lagt inn mulighet for å vise merke for sertifisering (ISO sertifisering etc.) eller annet symbol nederst til høyre på arket. Sensor-chemdoc 7.4i ( ) Hovedmodul: Feltet "Administrativ norm note" som kan registreres for hver enkelt ingrediens er utvidet fra 4 til 8 tegn. Klassifiseringsmodulen: Ofte er det tilstrekkelig å klassifisere ut i fra risikosetninger for et stoff uten å se på stoffets klassifisering, i slike tilfeller

19 ignoreres nå sjekk på stoffets klassifisering. Sensor-chemdoc 7.4h ( ) Utskrift sikkerhetsdatablad: Flammepunkt er lagt inn i seksjon 14. Unnlater og vise tegnforklaring for ingredienser (seksjon 2) dersom ingen er registrert. Endret plassering av teksten "revisjonsdato" slik at den ikke lenger overskriver selve datoen. Installasjonsprogrammet: På enkelte PC'er har det vært vanskelig og installerer programmet fordi lange filnavn ikke håndteres riktig. Endret installasjonsrekkefølgen på DLL filene som installeres som et forsøk på å omgå problemet. Sensor-chemdoc 7.4g ( ) Hovedmodul: Dersom Sensor-chemdoc er installert i et nettverk må nettverksinstallasjonsprogrammet noen ganger kjøres for alle maskiner. Under oppstart gir programmet beskjed om dette er nødvendig. Informasjonsbladet: For å spare plass vises ikke feltene YL-gruppe og YL-tall dersom ingen verdier er registrert. Hovedmodul: Ved import av sikkerhetsdatablader i "Sensor format" (*.sen) vil alltid en ny produsent opprettes i adresseregisteret dersom navn, adresse, poststed og telefonnummer ikke stemmer. Tidligere ble ny produsent opprettet dersom navn ikke stemmer. Sensor-chemdoc 7.4f ( ) Hovedmodul: Fjernet vertikal strek i seksjon 12 ved utskrift av sikkerhetsdatablad i PDF format. Hovedmodul: Ved søking i adresseregisteret vises også adresse og poststed i listen. Rapportbibliotek: Rettet i rp24 som viser sikkerhetsdatablader og importerte PDF dokumenter, alle dokumentene ble ikke vist. Sensor-chemdoc 7.4e ( ) Hovedmodul: Rettet noen mindre skjønnhetsfeil på utskrift av sikkerhetsdatablad og informasjonsblad.

20 Etikettmodul: Forbedret etikettutskrift beregner for laserskriver. Kjemikalienavn skrives med største mulig fontstørrelse uten at tekst forsvinner. Sensor beregner hvor mye plass som som kreves på utskrift og velger fontstørrelse ut fra dette. Installasjon: Installasjonsprogrammet er forbedret slik at unødvendige meldinger ikke blir vist under installasjonen. Sensor-chemdoc 7.4d ( ) Hovedmodul: Forbedret layout på informasjonsblad og sikkerhetsdatablad slik at det er blitt mer oversiktlig. Rapportbiblioteket: Laget en ny rapport som viser sikkerhetsdatablader med UN nummer. Rapporten kan skrives ut i 2 varienter, enten sortert på UN nummer eller sortert på kjemikalienavn. Rapporten viser også andre relevante opplysninger som transportklassifisering, etikett nummer, fareklassifisering og revisjonsdato. Sensor-chemdoc 7.4c ( ) Kundemodul: Lagt inn mulighet til å søke etter kundenavn. Eksport til HMS-connect: Under "navn/status" i Sensor-chemdoc kan man velge om et kjemikalie skal inkluderes i "database 1", "database 2" eller begge. Når man genererer databasen til HMS-connect (internettdatabasen) i "Sensor Backup" kan man så velge hvilken database man vil opprette. Med denne utvidelsen kan man for eksempel generere en database for intranett og en database for internett. Etikettmodul: Lagt inn mulighet for utskrift av strek-koder på etikettene. Kontakt oss for mer informasjon. Klassifiseringsmodulen: Rettet feil som gjorde at R38 ikke ble inkludert ved klassifisering av stoff med 36/37/38. Klassifiseringsmodulen: Ved klassifisering av helseskadlige stoffer i henhold til summasjonsreglene eksluderes komponenter med kun R-20 dersom de har en fordampningsfaktor og administrativ norm. Klassifiseringsmodulen: Avhengig av viskositeten; Dersom summen av stoffer med R-65 er mer enn 10%, klassifiseres stoffblandingen helseskadelig med R65. Sensor-chemdoc 7.4b ( ) Korrigering i hovedmodul: Skriver ut "e-post adresse", "internett adresse",

21 "land" og "nødtelefonnummer" på sikkerhetsdatablad når dette er registrert under valget "verktøy-produsent/importør". Svensk språk: Oppdatert følgende sikkerhetssetningene: 1. S-29 Töm ej i avloppet. 2. S-29/56 Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Dansk og finsk språk: Oppdatert følgende risiko- og sikkerhetssetninger: 40, 65, 66, 67, 68, 63, 64, alle kombinasjonssetningene med R68. Korrigering i hovedmodul: Når man hentet en ingrediens fra stofflisten med valget "Verktøy-Ingrediens-Hente" så ble årstallet for administrativ norm (gränsvärde) fjernet. Korrigering i passordmodul: Dersom man starter Sensor-chemdoc uten å oppgi riktig passord så var det tidligere ikke mulig å søke etter kjemikalier på kriteria "Komplett/ikke komplett" og "Stoff/stoffblanding". Denne muligheten er nå lagt inn. Korrigering i hovedmodul: Når man oppga nøyaktig innhold (exakt innhåll i %) for en ingrediens ble ikke feltet innhold område (intervall i %) oppdatert riktig for verdier < 1.0 %. Korrigering i lagermodul: Ikke alltid samsvar mellom utskrift og det som var registrert for et lager. Kjemikaler blir fjernet fra lager nå de merkes "ikke komplett", disse ble ikke fjernet fra utskriften av lager. Korrigering i klassifiseringsmodul: Endret logikk ved klassifisering av stoffer med reproduksjonsskadelige (Rep1,Rep2,Rep3), arvestoffskadelige (Mut1, Mut2, Mut3), og kreftfremkallende (K1, K2, K3) egenskaper. I stedet for å sjekke om stoffene er merket med Rep1, Rep2 og Rep3 så sjekkes om de benytter R60, R61, R62 og R63. I stedet for å sjekke om stoffene er merket med Mut1, Mut2 og Mut3 så sjekkes om de benytter R46 og R68. I stedet for å sjekke om stoffene er merket med K1, K2 og K3 så sjekkes om de benytter R40, R45 og R49. Lagermodulen: Endret funksjonalitet slik at kjemikalier nå kan lagres på alle nivå, tidligere kunne kjemikalier bare lagres på siste nivå. Lagermodulen: Det er nå muligt å flytte et lager til et annet lager i hierarkiet. Sensor-chemdoc 7.4a ( ) Hovedmodul: Ved import av sikkerhetsdatablader kan man angi et nytt importkriterie: "Alltid erstatt uansett revisjonsdato". Dette tvinger systemet til å gjenfinne og erstatte et kjemikalie som allerede finnes i systemet, dersom kjemikaliet ikke kan gjenfinnes vil alle kjemikalier vises og brukeren må velge hvilket kjemikalie som skal oppdateres.

22 Sensor-chemdoc 7.3i ( ) Hovedmodul: Endret logikk for import av myndighetsklassifiserte stoffer som er benyttet som ingredienser på sikkerhetsdatabladene. Det oppsto feil dersom de myndighetsklassifiserte stoffene (ingrediensene) som ble importert var endret hos avsender men ikke hos mottager. De myndighetsklassifiserte stoffene ble tidligere automatisk koblet mot tilsvarende myndighetsklassifisert stoff hos mottager, denne automatikken er fjernet og det sjekkes at ingen opplysninger er endret før kobling opprettes. Hovedmodul (svensk versjon): Endret navn på felt i seksjon 14 på sikkerhetsdatabladet: "Frimängd" er endret til "Begränsade mängder" og "Faronummer" er endret til "Farlighetsnummer". Hovedmodul: Lagt inn teksten "R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16" som standard i seksjon 2 på sikkerhetsdatabladet. Hovedmodul: Endret sortering av ingredienser: I tidligere versjon 7 har ingrediensene vært sortert på "innhold område" ("Intervall i %" svensk versjon). Nå sorteres ingrediensene på feltet "innhold nøyaktig" ("Exact innhåll i %" svensk versjon) og deretter på "innhold område". Hovedmodul: Lagt inn en ny utskrift av sikkerhetsdatabladet hvor ingrediensene sorteres på samme måte som i tidligere 16 bit's versjoner (Sensor-chemdoc versjon 6). Ingrediensene sorteres etter "innhold nøyaktig" ("Exact innhåll i %" svensk versjon) og deretter omvendt kronologisk etter registreringsstidspunkt. Den nye utskriften av sikkerhetsdatabladet heter " Datablad farger komprimert (ver 6 Ing. sort)" og må aktiveres under Fil-Innstillinger-Utskrifter (Arkiv-Inställningar-Utskrifter). Sensor-chemdoc 7.3h ( ) Produktdeklarasjon: Gjennomgått de siste krav til skjemaet og har lagt inn feltet "flammepunkt metode". Det er et krav at kjemikalier med brann og eksposjonsfaremerking skal rapportere hvilken metode som er benyttet ved fastsettelse av flammepunkt. Hovedmodul: Feltet klassifiseringskode under ADR/RID opplysninger i seksjon 14 er utvidet fra 3 til 5 tegn. Hovedmodul (norsk versjon): Endret navn på verneblad til informasjonsblad. Synonymer: Lagt inn en ny opsjon som kan settes for alle registrerte synonymer "Behold dersom import erstatter". Dersom man har satt denne opsjonen på et synonym så vil Sensor legge inn synonymet på et sikkerhetsdatabladet som importeres og erstatter det aktuelle sikkerhetsdatabladet. Alle synonymene vises i seksjon 1, i tillegg vises ett av de nye synonymene under handelsnavn på sikkerhetsdatablad og informasjonsblad.

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

Eco Archive Brukermanual

Eco Archive Brukermanual Eco Archive Brukermanual Innholdsfortegnelse Eco Archive...5 Hovedadministrasjonsmenyen og lokasjonsstrukturen...5 Standardiserte funksjoner i Eco Archive...5 Tittellinjen...5 Administrere felt...6 Brukeradministrasjon...6

Detaljer

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner...

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... Brukermanual 1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... 5 7 Søke etter produkter... 6 8 Administrasjon av produkter...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Generell innføring i Cordel

Generell innføring i Cordel Generell innføring i Cordel Generell innføring i Cordel Uten skriftlig tillatelse fra System-Konsult AS er det ulovlig å kopiere programmet eller håndboken. Innholdet i håndboken kan endres uten varsel

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.8. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.8. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.8 DOKUMENTDATO: 2015-06-05

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Visma Enterprise - Økonomirapportering

Visma Enterprise - Økonomirapportering Visma Enterprise - Økonomirapportering Versjon 2012 II Visma Enterprise - Økonomirapportering Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem www.dagfinn.edb.com Versjon 1.1.9 - januar 2011 Innholdsfortegnelse Velkommen til Dagfinn... 3 Krav til utstyr... 3 Hjelp brukerstøtte

Detaljer

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 12.3.0 Pr. 19.11.2012 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 27 Innhold 1 Personec Lønn 12.3.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL Enkelt Pålitelig Morsomt JULI 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNSTALLASJON AV FIRSTOFFICE PROFESSIONAL---------------------------------------------3 BRUKERGRENSESNITT ----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Dekkhotell 4.3 BRUKERVEILEDNING. 2006-2010 Merovinger

Dekkhotell 4.3 BRUKERVEILEDNING. 2006-2010 Merovinger Dekkhotell 4.3 BRUKERVEILEDNING 2006-2010 Merovinger INNHOLD DEKKHOTELL VERSJONER... 4 DEKKHOTELL STANDARD OG PROFF... 4 NEDLASTING OG INSTALLASJON... 5 NEDLASTING AV INSTALLASJONSPAKKEN... 5 INSTALLASJON

Detaljer

DocuLive. Release notes Mars 2012

DocuLive. Release notes Mars 2012 DocuLive Release notes Mars 2012 Opprettet av Historie Rev. Dato Endret av Kommentar 01 060510 TS Opprettet 02 120510 TS Oppdatert 03 070611 TS Oppdatert 04 180611 TS Oppdatert 05 260212 TS Oppdater ny

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.20. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.20. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com Administratorhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet den 31.08.03 Sist

Detaljer