SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD (Forskrift (EC) nr. 1907/ REACH) Versjon 2.2 (11/07/2012) - Side 1/6 SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa AVSNITT 1 : IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikasjon Produktnavn : PREVEN'S PARIS GEL (FDS N 1359) Produktkode : B Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blanding, og ikke-anbefalt bruk Huddesinfeksjonsmiddel 1.3. Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Registrert firmanavn : Laboratoires PRODENE KLINT. Adresse : 8, rue Léon Jouhaux - Z.A. Pariest - Croissy Beaubourg MARNE LA VALLEE CEDEX 2.France. Telefonnummer : +33 (0) Faksnummer : +33 (0) Nødtelefonnummer : Giftinformasjonen/Helesedirektoratet: , døgnåpent alle dager +33 (0) Organisasjon : INRS / ORFILA AVSNITT 2 : FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av bestanddeler eller blanding Klassifisering ifølge direktiv 7/548/CEE, 1999/45/CE med tillegg. Brannfarlig (R 10). Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet (R 67). Denne blandingen utgjør ingen fare for miljøet. Ingen skade på miljøet er kjent ved normal bruk Etikettelementer. biocid (se avsnitt 15). Klassifisering ifølge direktiv 7/548/CEE, 1999/45/CE med tillegg. Faresymboler : Brannfarlig. Risikosetninger: R 10 R Andre farer: Ikke relevant. Brannfarlig. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. DEL 3 : SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1. Stoff: Ingen stoffer oppfyller kriteriene som er fastsatt i vedlegg II, del A av EU-forordning nr. 1907/2006 i REACH-regelverket Blandinger Sammensetning : Identifikasjon Navn Klassifisering % INDEX: CAS: EC: ETANOL GHS02, Dgr F H: <= x % < 100 INDEX: CAS: EC: CAS: EC: PROPAN-2-OL R: 11 GHS02, GHS07, Dgr Xi,F H: R: <= x % < 25 GLYCERIN 0 <= x % < Made under licence of European Label System MSDS software from InfoDyne - -

2 SIKKERHETSDATABLAD (Forskrift (EC) nr. 1907/ REACH) Versjon 2.2 (11/07/2012) - Side 2/6 AVSNITT 4 : FØRSTEHJELPSTILTAK Generelt bør man alltid tilkaller lege hvis man er i tvil, eller hvis symptomene vedvarer. Svelging må ALDRI fremkalles hos en bevisstløs person Beskrivelse av førstehjelpstiltak I tilfelle eksponering ved innånding: Ved innånding, flytt personen ut i frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ved sprut eller kontakt med øynene: Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Hold øyet åpent under skylling Ved svelging: Oppsøk lege og vis etiketten De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig Ingen spesiell behandling. AVSNITT 5 : BRANNSLUKKINGSTILTAK 5.1. Slukkingsmidler Forpakninger nær åpen ild må holdes avkjølt for å forhindre at beholdere under trykk skal sprekke. Egnede slukkingsmidler I tilfelle brann, bruk: - karbondioksid (CO 2 ) - pulver - skum - tørr sand Unngå at utslipp fra brannbekjempende midler kommer i avløp eller kloakk. Ikke egnede slukkingsmidler I tilfelle brann, bruk ikke: - vannstråle 5.2. Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen. Pust ikke inn røyk. I tilfelle brann, kan det dannes : - karbonmonoksid (CO) - karbondioksid (CO2) 5.3. Råd til brannvesenet Brannmannskaper må være utstyrt med tett pusteapparat. AVSNITT 6 : TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrerr Sjekk sikkerhetstiltakene nevnt i punktene 7 og 8. For brannmanskap Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnede og ikke-egnede materialer Forholdsregler for vern av miljø Begrens og samle utslippet med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering. Unngå at materialet kommer i avløp eller kloakk Metoder og materialer for begrensning og opprenskning Rengjør med rengjøringsmiddel, bruk ikke løsemidler Referanse til andre avsnitt - Made under licence of European Label System MSDS software from InfoDyne - -

3 SIKKERHETSDATABLAD (Forskrift (EC) nr. 1907/ REACH) Versjon 2.2 (11/07/2012) - Side 3/6 AVSNITT 7 : HÅNDTERING OG LAGRING Lovverk relatert til lagringslokaler gjelder for alle fasiliteter hvor blandingen håndteres Forholdsregler for sikker håndtering Fjern og rengjør kontaminerte klær før gjenbruk. Brannforebyggende tiltak: Behandles i godt ventilerte områder. Unngå dannelse av brannfarlige eller eksplosive konsentrasjoner i luft, og unngå dampkonsentrasjoner høyere enn grenseverdiene. Unngå akkumulering av elektrostatiske ladninger. Blandingen kan bli elektrostatisk ladet: Ha på antistatiske sko og klær. Bruk blandingen borte fra åpen flamme eller andre antenningskilder, og påse at elektrisk utstyr er hensiktsmessig sikret. Hold pakningene tett lukket og bort fra varmekilder, gnister og åpne flammer. Unngå bruk av verktøy som kan lage gnister. Røyking forbudt. Kun til professjonell bruk. Anbefalt utstyr og rutiner: For personlig beskyttelse, se del 8. Legg merke til forholdsregelene som er nevnt på etiketten og også industrielle sikkerhetsreguleringer. Forbudt utstyr og rutiner: Det er forbudt å røyke, spise og drikke mens blandingen påføres Forhold for sikker lagring, inkludert evt. uforenlighet Lagring Lagre beholderen tett lukket på et tørt, godt ventilert sted. Må holdes vekk fra alle antennelseskilder - røyking forbudt. Oppbevares på god avstand fra antennelseskilder, varme og direkte sollys. Unngå oppsamling av elektrostatisk lading. Emballasje Må alltid oppbevares i originalemballasje eller i emballasje av materiale indentisk til originalemballasjen Spesifikk sluttbruk: AVSNITT 8 : EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametre Administrative normer: - ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) : CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critères : ppm ppm 400 ppm mg/m Tyskland - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) : CAS VME : VME : Dépassement Remarques ml/m3 960 mg/m3 2(II) DFG. Y ml/m3 500 mg/m3 2(II) DFG, Y - Frankrike (INRS - ED984 :2008) : CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Notes : TMP N : Norge (Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 11/2010) : CAS Gjennomsnittsverdier 8 timer: ppm ppm Eksponeringskontroll Individuelle vernetiltak som personlig vernesutstyr Bruk personlig verneutstyr som er rent og godt vedlkeholdt. Oppbevar personlig verneustyr på et rent sted, borte fra arbeidsområdet. - Made under licence of European Label System MSDS software from InfoDyne - -

4 SIKKERHETSDATABLAD (Forskrift (EC) nr. 1907/ REACH Versjon 2.2 (11/07/2012) - Side 4/6 Ikke spis, drikk eller røyk ved påføring. Fjern og rengjør kontaminerte klær før gjenbruk. Påse at det er tilstrekkelig ventilering, spesielt i lukkede områder. - Øye-/ansiktsvern Unngå kontakt med øynene. Bruk vernebriller i samsvar med godkjente standarder for beskyttelse mot væskesprut. - Kroppsvern Arbeidsklær skal rengjøres jevnlig. - Åndedrettsvern Unngå inhalering av damp. Ved utilstrekkelig ventilering, bruk åndedrettsvern. Hvis man utsettes for konsentrasjoner over grenseverdiene, skal man benytte godkjent åndedrettsvern. Antigass- og dampfiltre (kombinerte filtre) i samsvar med standard EN14387: - A1 (brun) AVSNITT 9 : FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Alminnelige opplysninger Fysisk tilstand : Farge: Lukt: Viktige helse-, sikkerhets- og miljøopplysninger ph : væske (gel) fargeløs alkoholaktig 6.5 nøytral Flammepunkt : C. Damptrykk : Ikke spesifisert. Relativ tetthet : 0,850-0,87 Vannløselighet : Viskositet : 9.2. Annen informasjon Lett løslig mpa.s AVSNITT 10 : STABILITET OG REAKSJONSEVNE Reaktivitet Kjemisk stabilitet Denne blandingen er stabilt ved betingelser for håndtering og oppbevaring anbefalt i avsnitt Mulighet for skadelige reaksjoner Forhold som skal unngås Apparater som kan produsere åpen flamme eller gnister, eller som har en metallisk overflate ved høye temperaturer (brennere, lysbuer, ovner m.m.) må ikke brukes i nærheten av blandingen. Unngå : - oppsamling av elektrostatisk lading - oppvarming - varme - flammer og varme overflater Uforenlige stoffer Farlige nedbrytningsprodukter Termisk nedbrytning kan utløse/danne : - karbonmonoksid (CO) - karbonodioksid (CO 2 )

5

6

HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Versjon 15.3 (19/08/2013) - Side 1/12 MONOPOL HERDER L 900 - CP900 SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Versjon 15.3 (19/08/2013) - Side 1/12 MONOPOL HERDER L 900 - CP900 SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Versjon 15.3 (19/08/2013) - Side 1/12 SIKKERHETSDATABLAD (EF-forordning nr. 1907/2006 og 453/2010 i REACH-regelverket) DEL 1 : IDENTIFISERING AV STOFFET/BLANDINGEN

Detaljer

HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 23/07/2012 Side 1/9 Versjon: N 1 (23/07/2012) Revisjon: N 3 (23/07/2012) SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 23/07/2012 Side 1/9 Versjon: N 1 (23/07/2012) Revisjon: N 3 (23/07/2012) SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 23/07/2012 Side 1/9 SIKKERHETSDATABLAD (EF-forordning nr. 1907/2006 og 453/2010 i REACH-regelverket) DEL 1 : IDENTIFISERING AV STOFFET/BLANDINGEN

Detaljer

+46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

+46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. (EF-forordning nr. 1907/2006 og 453/2010 i REACH-regelverket)

SIKKERHETSDATABLAD. (EF-forordning nr. 1907/2006 og 453/2010 i REACH-regelverket) HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 20/11/2013 Side 1/5 SIKKERHETSDATABLAD (EF-forordning nr. 1907/2006 og 453/2010 i REACH-regelverket) DEL 1 : IDENTIFISERING AV STOFFET/BLANDINGEN

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SPERREGRUNN AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn SPERREGRUNN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARON TERRASSEOLJE IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD BARON TERRASSEOLJE IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RADIATORMALING. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD RADIATORMALING. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD RADIATORMALING AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Utgitt dato/ Revisjonsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Utgitt dato/ Revisjonsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 1WAWX

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, samt bruksområder som frarådes Konsentrat

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PINOTEX TRERENS. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PINOTEX TRERENS. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PINOTEX TRERENS AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Maximum Diesel Performance

Maximum Diesel Performance I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge - Europa 1. SIKKERHETSDATABLAD Maximum Diesel Performance IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge NO. 1 ANTI RUST AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn NO.

Detaljer

Xi; R36/38. Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 4,5-dichloro-2-octyl- 2H-isothiazol-3-one

Xi; R36/38. Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 4,5-dichloro-2-octyl- 2H-isothiazol-3-one SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt Væske. Andre

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. (EF-forordning nr. 1907/2006 og 453/2010 i REACH-regelverket)

SIKKERHETSDATABLAD. (EF-forordning nr. 1907/2006 og 453/2010 i REACH-regelverket) HMS-DATABLAD (FORSKRIFT (EF) n 1907/2006 - REACH) Dato : 29/10/2014 Side 1/6 SIKKERHETSDATABLAD (EF-forordning nr. 1907/2006 og 453/2010 i REACH-regelverket) DEL 1 : IDENTIFISERING AV STOFFET/BLANDINGEN

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 2990, 2991 Produktbeskrivelse Reparasjons og hobbylim. 1.2

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. : HMS@no.sika.com

IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. : HMS@no.sika.com Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

mirna Labeling and Hyb Kit, Part Number 5190-0456 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

mirna Labeling and Hyb Kit, Part Number 5190-0456 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. (Kit) 5190-0456 Part No. 5190-0425 5190-0428 10X 5190-0426 5190-0427

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. (EF-forordning nr. 1907/2006 og 453/2010 i REACH-regelverket)

SIKKERHETSDATABLAD. (EF-forordning nr. 1907/2006 og 453/2010 i REACH-regelverket) HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 27/06/2013 Side 1/8 SIKKERHETSDATABLAD (EF-forordning nr. 1907/2006 og 453/2010 i REACH-regelverket) DEL 1 : IDENTIFISERING AV STOFFET/BLANDINGEN

Detaljer