SIKKERHETSDATABLAD SKRUBB-KLUT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD SKRUBB-KLUT"

Transkript

1 SKRUBB-KLUT Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD SKRUBB-KLUT SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex -EU AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikator Kjemikaliets navn Artikkelnr. SKRUBB-KLUT 100 SK Krav om SDS bortfaller Ja. Ikke krav iht. REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31(3). Dette er et kosmetikkprodukt, og omfattes ikke av reglene for klassifisering og merking av kjemikalier Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Produktgruppe Hudrengjøringsmidler. Kjemikaliets bruksområde Våtserviett. Fjerning av oljerester, maling og annet smuss Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn Krisko Norge AS Besøksadresse Postadresse Professor Birkelandsvei 24c Postboks 180 Leirdal Postnr. N-1009 Poststed OSLO Land NORGE Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Kristian Sletten Kolloen 1.4. Nødtelefonnummer Nødtelefon Giftinformasjonen: AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Merkingselementer Supplerende etikett informasjon 2.3 Andre farer PBT / vpvb Dette er et kosmetikkprodukt, og omfattes ikke av reglene for klassifisering og merking av kjemikalier. Ingredients: Aqua, Alcohol Denat, Dimethyl glutarate, Dimethyl adipate, Dimethyl succinate, C9-11 Pareth-8, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Glycerin, Sodium hydroxide PBT-/vPvB-vurdering ikke utført.

2 SKRUBB-KLUT Side 2 av 7 Farebeskrivelse Damp kan antennes av en gnist, en varm flate eller en glo. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet og i bunnen av beholdere. AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Stoffblandinger Komponentkommentarer Informasjon om produktets sammensetning, listet med INCI-navn iht. kosmetikkforskriften, er å finne på produktets etikett. Dette databladet vedrører utelukkende den absorberte hudrengjøringsvæske. AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Produktet er beregnet på hudkontakt. Skyll med vann. Øyekontakt Svelging Skyll straks med store mengder vann (temperert C) i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Lite sannsynlig på grunn av kjemikaliets tilstandsform. Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Akutte symptomer og virkninger Innånding: I høye konsentrasjoner virker damp sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Trykk over brystet, Øyekontakt: Kan virke lett irriterende Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Symptomatisk behandling. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, alkoholresistent skum. Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Brann- og eksplosjonsfarer Brannfarlig. Farlige forbrenningsprodukter 5.3. Råd til brannmannskaper Personlig verneutstyr Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Generelle tiltak Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn Metoder og materialer for oppsamling og rensing Metoder for opprydding og Spill samles opp mekanisk. Samles opp i egnede beholdere og leveres som

3 SKRUBB-KLUT Side 3 av 7 rengjøring farlig avfall i henhold til avsnitt 13. Fare for eksplosiv damp-/luftblanding over bakken Henvisning til andre avsnitt Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13. AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Håndtering Beskyttende tiltak Tiltak for å hindre brann Råd om generell yrkeshygiene Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding. Unngå kontakt med øynene og langvarig hudkontakt. Bruk angitt verneutstyr, se avsnitt 8. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Beholder og mottaksutstyr jordes / potensialutlignes. Bruk elektrisk materiell / ventilasjonsmateriell / belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift og før spising, røyking eller bruk av toalett. Vask tilsølte klær før de brukes Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Oppbevaring Forhold som skal unngås Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et godt ventilert sted. Oppbevares i henhold til bestemmelsene for brannfarlige varer. Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild. Betingelser for sikker oppbevaring Råd angående samlagring Lagres adskilt fra: Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer Særlig(e) sluttanvendelse(r) Spesielle bruksområder Se avsnitt 1.2. AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Tiltaks- og grenseverdier Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Etanol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: om grenseverdier 8.2. Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Øye- / ansiktsvern Øyevern 8 t.: 500 ppm 8 t.: 950 mg/m³ Referanser (lover/forskrifter): FOR nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Normalt ikke nødvendig. Produktet er beregnet for hudkontakt. Normalt ikke nødvendig. Bruk vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.

4 SKRUBB-KLUT Side 4 av 7 Referanser til relevante standarder Hudvern Annet hudvern enn håndvern NS-EN 166 (Øyevern - Spesifikasjoner). Normale arbeidsklær. Passende miljømessig eksponeringskontroll Begrensning av miljøeksponering Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Nøddusj og mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Våtserviett. Farge Varierende Lukt Alkohollukt Kommentarer, Luktgrense Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall Kommentarer, Kokepunkt / kokepunktintervall Flammepunkt Verdi: 34 C Kommentarer, Flammepunkt Gyldig for væsken i våtservietten. Kommentarer, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke kjent Eksplosjonsgrense Verdi: 3,3-19 Vol% Kommentarer, Eksplosjonsgrense Gyldig for Etanol. (Litteraturverdi) Damptrykk Verdi: 5,9 kpa Test temperatur: 20 C Kommentarer, Damptrykk Gyldig for Etanol. (Litteraturverdi) Kommentarer, Damptetthet Kommentarer, Relativ tetthet Ikke relevant. Løselighet i vann Løselig (Gyldig for væsken i våtservietten.) Kommentarer, Fordelingskoeffisient: Ikke relevant for en blanding. n-oktanol / vann Selvantennelighet Verdi: 363 C Kommentarer, Selvantennelighet Gyldig for Etanol. (Litteraturverdi) Kommentarer, Dekomponeringstemperatur Kommentarer, Viskositet Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper 9.2. Andre opplysninger Andre fysiske og kjemiske egenskaper Kommentarer Informasjonen i avsnitt 9 med unntak av tilstandsform, farge og lukt gjelder for væsken som er tilsatt våtserviettene. AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Reaktivitet Reagerer med materialene listet i avsnitt Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

5 SKRUBB-KLUT Side 5 av Mulighet for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Oppstår ved kontakt med materialer som skal unngås (avsnitt 10.5) og ved ulempelige forhold (avsnitt 10.4) Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder Uforenlige materialer Materialer som skal unngås Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer Farlige nedbrytingsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også avsnitt 5.2. AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Øvrige helsefareopplysninger Generelt Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Dette er et kosmetikkprodukt og omfattes av FOR Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter. Damp kan irritere svelg og luftveier og forårsake hodepine, svimmelhet og sløvhet. Kan virke avfettende etter hyppig bruk. Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie. Lite sannsynlig på grunn av kjemikaliets tilstandsform. Kan virke irriterende og forårsake utilpasshet. AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet Økotoksisitet Kjemikaliet er ikke klassifisert som miljøskadelig Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Det finnes ingen data om kjemikaliets nedbrytbarhet Bioakkumuleringsevne Bioakkumulasjonspotensial Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig Mobilitet i jord Mobilitet Mobilitet er ikke kjent Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat PBT-vurdering ikke utført. vpvb vurderingsresultat vpvb-vurdering ikke utført Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon AVSNITT 13: DISPONERING Avfallsbehandlingsmetoder Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL NORSAS Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Ja EAL: løsemidler 7142 Organiske løsemidler uten halogen

6 SKRUBB-KLUT Side 6 av 7 AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER FN-nummer ADR 3175 RID 3175 IMDG 3175 ICAO/IATA FN-forsendelsesnavn ADR RID IMDG ICAO/IATA Transportfareklasse(r) ADR 4.1 Farenr. 40 RID 4.1 ADN 4.1 IMDG 4.1 ICAO/IATA Emballasjegruppe ADR RID IMDG ICAO/IATA FASTE STOFFER SOM INNEHOLDER BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Etanol) FASTE STOFFER SOM INNEHOLDER BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Etanol) SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol) SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol) Miljøfarer Marin forurensning Nei Særlige forsiktighetsregler ved bruk EmS F-A, S-I Bulktransport i henhold til vedlegg i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Forurensning kategori Ikke relevant. AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er Nei Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av med senere endringer. FOR : Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier med senere endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. FOR nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. FOR nr. 922: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), med senere endringer; 2-12, 2-14, Vaskemidler.

7 SKRUBB-KLUT Side 7 av 7 gjennomført AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER Leverandørens anmerkninger Brukte forkortelser og akronymer Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer kjemikaliet. PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende LC50: Konsentrasjonen av et stoff som dreper 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt EC50: Den effektive konsentrasjonen av et stoff som fører til 50 % av maksimal respons IMO: International Maritime Organization ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail IATA: The International Air Transport Association ICAO: The International Civil Aviation Organisation Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Avsnitt som er endret fra forrige versjon: 1-16 Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. Versjon 2 Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Krisko Norge AS Utarbeidet av Teknologisk Institutt as v/ Maria Andersen

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder Integra glassfiberlim Herder Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 BRILUBE 70 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 OMEGA 917 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2003 Revisjonsdato 12.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean Turtle Wax Extreme Wheel Clean Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Wheel Clean AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 27.11.2011 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521)

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) STP Injector Cleaner (35521) Side 1 av 18 SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.07.2010 Revisjonsdato 05.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter Antibac injeksjonsservietter Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.01.2008 Revisjonsdato 07.03.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct IPS Empress Direct Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring

SIKKERHETSDATABLAD. SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes GLOSSER Vinyl Wipes Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Blåtind whitespirit Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer