SIKKERHETSDATABLAD Odin Gel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Odin Gel"

Transkript

1 Odin Gel Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Odin Gel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikator Kjemikaliets navn Odin Gel 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Funksjon Overflatebehandling. Kjemikaliets bruksområde Bruk det frarådes mot Bruk av kjemikalier, kommentarer Middel for rens/vask av korrosjon, irr, avleiringer, betong mm. Metalliserte og forsinkede overflater. Bruk av produktet befordrer opplæring Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Importør Firmanavn Odin Solutions AS Postadresse Industrivegen 53 Postnr Poststed Os Land Norway Telefon E-post Hjemmeside Nødtelefonnummer Nødtelefon Ambulanse:113 Giftinformasjonen: AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Stoffets/blandingens farlige egenskaper Tilleggsinformasjon om klassifisering 2.2. Merkingselementer Farepiktogrammer (CLP) C R34 H314 Skin Corr 1B Etsende Kjemikaliet er klassifisert som etsende på grunn av lav ph.

2 Odin Gel Side 2 av 6 Sammensetning på merkeetiketten Sitronsyre:5-15 %, Fosforsyre:< 10 % Signalord Fare Faresetninger H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Sikkerhetssetninger P264 Vask hender grundig etter bruk. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. 2.3 Andre farer PBT / vpvb Ikke PBT/vPvB AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Stoffblandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Sitronsyre CAS-nr.: EC-nr.: Fosforsyre CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Xi; R36 Skin Irrit. 2; H319 C; R34 Skin Corr 1B; H % < 10 % Geleringsmiddel < 3 % Inhibitor < 1 % Fargestoff < 0,5 % Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger(r) og faresetninger(h). AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113. Nødtelefon: se seksjon 1.4. Innånding Produktet avgir ingen gasser Hudkontakt Skyll/dusj huden med vann. Øyekontakt Svelging VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Dersom større mengder er inntatt, drikk vann eller melk. Ved ubehag, kontakt lege De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Akutte symptomer og virkninger Produktet virker etsende på huden og øynene Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Annen informasjon Symptomatisk behandling. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Passende brannslukningsmidler 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er ikke brennbart Farlige forbrenningsprodukter Fosforoksider (POx) 5.3. Råd til brannmannskaper Personlig verneutstyr Bruk påkrevd personlig verneutstyr Velges med hensyn til omgivende brann.

3 Odin Gel Side 3 av 6 AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Generelle tiltak Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Spyl med vann for å tynne ut. Er det store utslipp og uttynning ikke er et alternativ kan natronlut nøytralisere produktet. Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm Metoder og materialer for oppsamling og rensing Metoder for opprydding og rengjøring Produktet er biologisk nedbrytbart. Dersom utilsiktet utslipp av store mengder, fortynn med vann eller samle opp det som kan samles opp. Natronlut vil også nøytralisere produktet. Spyles og fortynnes med vann Henvisning til andre avsnitt Andre anvisninger Se seksjon 8 og 13. AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Håndtering Bruk personlig verneutstyr om emballasje ikke er tett. Kommer hud i kontakt med produktet må huden skylles i vann. Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Oppbevaring Oppbevares frostfritt Særlig(e) sluttanvendelse(r) Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2 Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Tiltaks- og grenseverdier Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Fosforsyre CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Varselsskilt 8 t.: 1 mg/m³ Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Om aerosol, sørg for ventilering. Bruk personlig verneutstyr. Åndedrettsvern Åndedrettsvern Anbefalt utstyrstype Masketype Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Dersom det er utilstrekkelig ventilasjon, skal hel- eller halvdekkende maske med støvfilter benyttes. Hel- og halvmasker med utskiftbare filtre dersom det er utilstrekkelig

4 Odin Gel Side 4 av 6 Filterapparater type Håndvern Håndvern Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern ventilasjon. Støvfilter Hansker av PVC, naturgummi eller lateks. Vernebriller. Heldekkende maske ved aerosoldannelse. Heldekkende arbeidstøy/vernetøy AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Flytende geleaktig væske Farge Lys rød Lukt Svak. Frisk. ph (handelsvare) Verdi: 1,1-1,7 Kommentarer, Smeltepunkt / Ikke angitt. smeltepunktsintervall Frysepunkt Verdi: -4 C Kommentarer: Dersom akutt fare for frost, kan glykol tilsettes for å redusere frysepunktet. Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 101 Kommentarer, Flammepunkt Ikke relevant Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke relevant Relativ tetthet Verdi: ~ 1,23 Løselighet i vann Fullstendig blandbar. Kommentarer, Fordelingskoeffisient: Ikke relevant for en blanding. n-oktanol / vann Kommentarer, Viskositet Ikke angitt 9.2. Andre opplysninger Andre fysiske og kjemiske egenskaper Kommentarer Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Reaktivitet Ingen reaktivitetsfare Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil ved vanlige lagringsbetingelser Mulighet for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen under normale forhold Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå frost og temperaturer over 50C Uforenlige materialer Materialer som skal unngås Sterke baser Farlige nedbrytingsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også sejsjon 5.2 AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Øvrige helsefareopplysninger

5 Odin Gel Side 5 av 6 Generelt Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Forsinket / Repeterende Allergi Spesifikke målorgantoksisitet - enkelt eksponering Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Jo lengre produkter er eksponert på hud, dess større irritasjon og fare for skade. Innånding av aerosol kan medføre irritasjon i øvre luftveier. ph mindre enn 2. Kan virke etsende. ph mindre enn 2. Kan virke etsende. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer slimhinner i munn og svelg. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Arvestoffskader Reproduksjonsskader AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhets beskrivelse Ikke klassifisert som miljøskadelig. Biologisk nedbrytbart Bioakkumuleringsevne Bioakkumulasjonspotensial Ingen data tilgjengelig Mobilitet i jord Mobilitet Blandbar med vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Inneholder ingen PBT-stoffer vpvb vurderingsresultat Inneholder ingen vpvb-stoffer Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon AVSNITT 13: DISPONERING Avfallsbehandlingsmetoder Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL NORSAS Produkter inneholder fosfor som kan føre til uønsket lokal algevekst ved større ukontrollerte tilførsler. Uttynning av produktet med rent vann. Natronlut kan tilsettes ved større ukontrollerte utslipp. Nei Nei EAL: vandige rengjøringsvæsker EAL: kjemikalieblandinger u/halogen og tungmetaller 7133 Rengjøringsmidler

6 Odin Gel Side 6 av 6 AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER FN-nummer FN-forsendelsesnavn Transportfareklasse(r) Kommentar Produktet er ikke klassifiseringspliktig etter transportregleverket for "Farlig gods" Emballasjegruppe Miljøfarer Særlige forsiktighetsregler ved bruk Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Forurensning kategori Ikke relevant Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Ikke farlig for transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler. AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, nr. 1139, med endringer. Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av med senere endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. FOR nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. FOR nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Nei AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i avsnitt 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3). Brukte forkortelser og akronymer ; H314; Versjon 8 Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Odin Solutions AS Utarbeidet av Raymond Engelsen R34 Etsende. R36 Irriterer øynene. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean Turtle Wax Extreme Wheel Clean Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Wheel Clean AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 27.11.2011 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder Integra glassfiberlim Herder Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring

SIKKERHETSDATABLAD. SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar

SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar Microsit Polar Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Suma Kraftig Rengjøring D36

SIKKERHETSDATABLAD Suma Kraftig Rengjøring D36 Suma Kraftig Rengjøring D36 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Suma Kraftig Rengjøring D36 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 BRILUBE 70 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.07.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes GLOSSER Vinyl Wipes Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sactif WC-blokk

SIKKERHETSDATABLAD Sactif WC-blokk Sactif WC-blokk Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Sactif WC-blokk AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 23.03.1999 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521)

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) STP Injector Cleaner (35521) Side 1 av 18 SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD X-it ismelt

SIKKERHETSDATABLAD X-it ismelt X-it ismelt Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD X-it ismelt SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Soundsafe 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.07.2010 Revisjonsdato 05.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer