BRUKERHÅNDBOK EXBET ADMINISTRASJON versjon 2.1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK EXBET ADMINISTRASJON 206 - versjon 2.1"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK EXBET ADMINISTRASJON versjon 2.1 Brukerhåndbok Exbet Administrasjon 206 1

2 BRUKERHÅNDBOK, versjon 2.1 Velkommen til Exbet Administrasjon 206. Denne håndboka tar deg gjennom de forskjellige tabeller, skjemaer og rapporter som programmet består av. Vi gir samtidig tips til bruk av programmet. Noen av de råd og tips vi kommer med vil kanskje virke fremmede til å begynne med, men etter hvert som du blir kjent med Exbet Administrasjon 206, vil forhåpentligvis flere og flere sider av programmets muligheter kunne utnyttes. De tolkinger som er gjort i programmet er basert på FABEKOs brosjyre Forstå NS-EN bedre revidert utgave juni 2005 med underveisutkast, kurs Produksjon av betong etter NS-EN i regi av Norsk Betongforening/Tekna, samtaler med Kontrollrådet for betongprodukter, Norsk Betongforening og FABEKO, skriftlige og muntlige innspill fra en rekke brukere, Guidance on the application of the EN conformity rules av Quarry Products Association, samt egne fortolkninger av selve standarden med nasjonalt tillegg. Feil eller mangler ved programmet, på tross av mange og intense testinger og andres utprøvinger, er likevel mulig og kan ikke lastes noen av ovennevnte parter. Anvendelse av programmet fritar heller ikke brukerne for en aktiv bruk av NS-EN Vi forutsetter både tilgjengelighet til og selvstendig forståelse av denne standarden. I versjon 2.1 er det foretatt betydelige endringer i programmet. Denne brukerhåndboka erstatter derfor fullstendig den gamle fra versjon 2.0 og de to håndbøkene skal ikke brukes uavhengig av hvilken versjon av programmet du har. exbetlogo.jpg Firmalogo Firmanavn! Denne oppgraderte håndboka er skrevet etter en rekke mindre justeringer og forbedringer som er gjort i programmet i løpet av Siste versjon vil ligge på våre hjemmesider på internett for nedlasting. Sjekk tallet (build nr) på Hovedmenyen og sammenlign dette med nr på hjemmesiden og last ned dersom du har et lavere tall. Vi er fremdeles takknemlige for innspill fra aktive brukere som gjør seinere oppdateringer/nye versjoner av Exbet Administrasjon enda bedre. 8.mai 2007 Dag Vollset Brukerhåndbok Exbet Administrasjon 206 2

3 INNHOLD Kapittel 1-1 Installering, logo Pålogging, firmanavn 5 2. Registrene Brukere Delmaterialer 6 a. Tilsetningsstoffer b. Sement c. Pozzolaner d. Tilslag e. Fiber f. Farge 2-3 Kunder og prosjekter Betongsammensetning (resept) Betongfamilier Firmainformasjon Betongproduksjon alarmfunksjon Dagens trykkprøver Innlegging av betongprøvedata Innlegging av prøvedata for samsvarskontroll for andre egenskaper enn fasthet Innlegging av tilslagsprøvedata Rapporter Betongprøving fersk betong-rapport Betongprøving herdet betong-rapport Samsvarskontroll av betong innledende produksjon Samsvarskontroll av betong kontinuerlig produksjon Kontroll av betongfamilietilhørighet Samsvarskontroll for andre egenskaper enn fasthet NY! Betongprodusentens merknad Betongproduksjon Tilslagsprøvingsrapport Doseringsnøyaktighet Betongprøving frostbestandig betong Andre rapporter Hjelp Kontakter Sikkerhetskopi 79 Brukerhåndbok Exbet Administrasjon 206 3

4 KAPITTEL Installering, logo - Exbet Administrasjon 206 består av et sett med filer som installeres på en datamaskin eller server via et selvutpakkende program og som kjøres i Microsoft Access 2000 eller nyere. Følgende filer plasseres i samme katalog (NB! Enkelte datamaskiner er oppstilt med at filtype ( etternavn ) ikke vises); o data.mdb Dette er datafilene som alle innlagte data skrives til og lagres i. Denne bør det regelmessig tas backup av (se kapittel 11) o exb_adm_206.mdb Dette er programmet som viser skjemaene og genererer rapportene i Exbet Administrasjon. Oppdatering/nye funksjoner vil kunne komme. o exbethjelp.pdf Dette er brukerhåndboka. Den kan leses på skjerm, men vi anbefaler den skrevet ut i en papirversjon som det kan blas i. o exbetlogo.jpg Vi har gjort det mulig å legge inn firmaets logo. Logoen leses inn hver gang du går fra skjema til skjema i programmet. Det er derfor en fordel at ikke bildet er for stort (helst ikke større enn 0,5 MB). Bruk navnet exbetlogo, i filformatet jpg og plasser dette bildet i samme katalog som programmet. (Det vil ligge en fil kalt logoexbet.jpg allerede under installering. Denne må fjernes om du ikke vil ha logo eller erstattes for å få ditt firmas logo opp). o Tre Excel regneark som er støttefiler for grafikken i tilslagsprøvingen: siktkurvestd.xls siktkurvesett1.xls siktkurvesett2.xls - Automatisk installeringslokasjon er C:\Exbet Administrasjon. Her legges alle filene. De kan seinere legges til et annet sted (f.eks. på en server). Mellom data og programfila er det under bruk en kobling. Det betyr at programmet leter etter datafila på en fast lokasjon. For at dataene skal kobles opp mot data på et nytt sted, har vi lagt inn en oppkoblingsfunksjon som kan startes ved at en logger seg på med loginnavn: exbetdata - Deretter klikker en på Koble data og den nye koblingen lages. - En ny pålogging med vanlig loginnavn og passord er så nødvendig. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon 206 4

5 KAPITTEL Pålogging, firmanavn - Ved førstegangs pålogging brukes administrasjonsnavnet exbetadmin og passordet rescon. Du kan seinere under registre (se pkt 2.1) endre dette passordet. - Etter innlogging kan det komme en skjerm med følgende bilde opp: - Her skal du i denne omgang bare lukke bildet (mer om alarmfunksjonen i kapittel 3) - Du får så spørsmål om lisensnummer og firmanavn. Firmanavnet må skrives slik som oppgitt ved bestilling av programmet (firmanavn og evt. avdeling). Programmet sjekker at lisensnummer og firmanavn stemmer overens. Først når både firmanavn og lisensnummer er korrekt gjengitt (husk store/små bokstaver!), er det mulig å komme videre. Om du seinere ønsker å gjøre endringer i firmanavn, kan dette kun gjøres etter opprettelse av nytt lisensnummer fra Rescon Mapei AS. - På firmainformasjonen står et par viktige punkter: Adresse for Exbet Betongproporsjonering 206 og Vis signaturfelter i betongprøver. Les mer om dette under Registre, kapittel Det er ikke obligatorisk å fylle ut øvrige opplysninger om firma. - Det er det oppgitte firmanavn som brukes på alle sider i programmet også på rapportene som skrives ut. - Etter at lisensnummer og firmanavn (som et minimum) er fylt ut, lagres og lukkes skjema. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon 206 5

6 KAPITTEL Registre 2-1. BRUKERREGISTERET All nødvendig informasjon som er særegent for dine behov må legges inn i de ulike registrene. Adgangen til registrene er begrenset til administrator. Dersom det er flere ansatte som skal ha anledning til å opprette/vedlikeholde registrene må de defineres som administrator. Dette gjøres i brukerregisteret. Øvrige brukere av programmet defineres som bruker. Endring av påloggingsnavn, passord og brukerstatus gjøres av administrator. Dersom en bruker glemmer sitt passord, kan administrator gi bruker et annet passord gjennom endringer i brukerregisteret. Det eneste registeret en bruker har adgang til er kunderegisteret som kan nås via prøvedataskjemaet. Her kommer en gjennomgang av de mange registrene. 2-2 DELMATERIALREGISTERET - Delmaterialregisteret er brukket opp i en rekke ulike registre, der oppbyggingen er relativt lik (med unntak av tilslag). Brukerhåndbok Exbet Administrasjon 206 6

7 KAPITTEL 2-2 Vi viser her TILSETNINGSREGISTERET: I dag kreves dokumentasjon av betongens totale alkali og kloridinnhold. Dette beregnes for hver enkelt betongprøve ut fra opplysninger lagt inn i materialregistrene. Opplysninger om mengde alkalier og klorider er som regel oppgitt på materialleverandørens produktdatablader. Det er prosentandelen som skal oppgis. For korrekt beregning av masseforhold (væskeandelen skal tas med i total vannmengde) må tørrstoffandelen oppgis. Den spesifikke vekt (også kalt tyngdetetthet eller densitet) brukes til korrekt beregning av volum. Prisen oppgis her primært som et hjelpemiddel for de som også bruker Exbet Proporsjonering 206. Ved installering er det lagt inn en rekke av Rescon Mapeis tilsetningsstoffer. Dette gjort for at koplingen over til Exbet Proporsjonering skal gå smertefritt. For å legge inn et nytt/annet tilsetningsstoff kan en med heisen til høyre gå til bunnen av utfylte poster og føre opp nytt navn. I tilsetningsstoffregisteret kan ikke Rescon Mapeis tilsetningsstoffer fjernes. Andre/nye stoffer kan slettes fra registeret, men om en ønsker å slette et oppført materiale, vil programmet sjekke ut om tilsetningsstoffet er brukt i en betongsammensetning (resept). Om dette er tilfelle, kan heller ikke dette materialet fjernes. Dette gjøres for at det i framtiden skal være mulig å se hvilke delmaterialer som inngikk i en betongsammensetning. NYTT: For brukere av Exbet som ikke har anvendt følgende stoffer, kan disse nå slettes (fra build ): Mapefluid HPS 35 Mapefluid 400 N Mapefluid RN-15 Mapefluid RN-30 Brukerhåndbok Exbet Administrasjon 206 7

8 KAPITTEL 2-2 Etter å ha fylt ut et tilsetningsstoff vil det alltid være en åpen rad for et nytt materiale. For å unngå at alle materialer, både nye og utgåtte alle skal komme opp, kan en klikke av for synlig/ikke synlig i Aktiv-ruta til høyre. Dette gjenfinnes i alle materialregistrene, slik at bare de som er i daglig bruk kommer opp i de ulike nedtrekksmenyene. Om en ønsker aktivert flere/andre tilsetningsstoffer fra registret må dette gjøres av Administrator som klikker på/fra aktiv/ikke aktiv-knappen. For sement, pozzolaner, fiber og farge vil registeroppbyggingen være lik. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon 206 8

9 KAPITTEL 2-2 Fjerning av materialer er bare mulig dersom materialet aldri har inngått i noen prøve. TILSLAGSREGISTERET I tilslagsregisteret kreves noe flere opplysninger for å utnytte mulighetene i Exbet Administrasjon 206 fullt ut. Brukere av versjon 1.0 vil fort registrere at det her har skjedd store forandringer. Årsaken til dette er en aktiv bruk av ny standard for tilslag NS-EN For det første skal nå benevnelsen for tilslag være i formen d/d, der d er minste kornstørrelse og D er største kornstørrelse. Det vil derfor være logisk å beskrive et tilslag med f.eks. 0/8, 8/16 etc. Viktigere er likevel at standarden anvender ulike siktesett. Vi har lagt opp til at brukeren kan velge hvilket siktesett som skal brukes. Under vises hvilke sikt som tilhører hvilket sett. Ved valg av sett, vises bare de siktene som tilhører settet. Det er ifølge standarden ikke tillatt å kombinere fra ulike sett. Det gis heller ikke mulighet til å bruke andre sikt som benevnelse for maksimal kornstørrelse. Maksimal kornstørrelse, D Standard std.+sett1 std. + Sett ,6 1 6, ,2 1 12, ,4 1 31, Tallet 1 betegner at siktet tilhører siktesettet, ved åpen rubrikk kan ikke siktet brukes. En annen svært stor (og i begynnelsen uvant) forskjell fra tidligere er at det i følge standarden skal brukes begrepet gjennomgang og ikke sikterest når siktekurver oppgis. Vi har i Norge vært vant med at den prosentvise fordelingen på de enkelte sikt adderes slik at det starter opp med 0 og ender med 100 på bunnsiktet. Dermed vil angivelse av mengde f.eks. på 0,250 mm ofte være %. Det betyr at 85 til 90 % av tilslaget har kornstørrelser over 0,25 mm. Dette har ikke vært gjengs europeisk benevnelse og med innføring av en europeisk standard, vil nå andelen som går gjennom siktet være den verdien vi skal bruke. Vi starter dermed med 100 % og ender med 0 % (som går gjennom bunnen!). Vi får dermed f.eks. et tall på 12 % på 0,250-siktet, hvilket betyr at 12 % går gjennom siktet og altså har kornstørrelse mindre enn 0,25 mm. Dette får selvsagt ingen betydning for beregning av finhetsmodul, som mange bruker ved proporsjonering av betong. Her skal fremdeles sikterest brukes. Vi har i denne utgaven av Exbet Administrasjon sett bort fra det informative tillegget i NS-EN som viser til at hele andelen på 0,125mm-siktet tas med i beregningen av finhetsmodul. Etter samtaler med brukere og Kontrollrådet har vi nå beholdt den tradisjonelle måten å beregne finhetsmodul på. For dem som har blitt vant med den nye FM er dette selvsagt uheldig, men siden de fleste tilslagsprodusenter og også proporsjoneringsdelene av styringer holder på den gamle finhetsmodul, velger vi likevel å gjøre denne endringen. Dette har ingen praktisk betydning; finhetsmodulen er jo først og fremst et uttrykk for tilslagets jevnhet. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon 206 9

10 KAPITTEL 2-2 En endring fra versjon 1.0 til 2.1 er at du nå kan velge tekst for grenseverdier. Siden programmet både kan brukes av betongprodusenter og tilslagsleverandører, vil betegnelser som øvre og nedre siktegrenser, øvre og nedre deklarerte verdier, øvre og nedre grenseverdier etc. kunne variere. Vi har derfor åpnet for valgfri tekst. Dobbelklikk på teksten over og det kommer opp en boks der du kan endre overskriften. Trykk deretter OK og overskriftene endres. Denne teksten vil finnes igjen på Tilslagsprøvingsskjema. Bruken av grenseverdier gjør det lettere å oppdage avvikende verdier som ligger utenfor aksepterte grenser. Grenseverdiene vil finnes igjen under tilslagsprøving som stiplede linjer: Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

11 KAPITTEL 2-2 Med Reaktiv (%) menes andelen reaktive mineraler. Husk at Norsk Betongforenings publikasjon nr 21 er en normativ del av NS-EN 206-1, og det blir nå opp til betongprodusenten å erklære betongen som alkalireaktiv dersom andelen reaktive mineraler er over grenseverdiene, om en ikke da bruker en betongsammensetning som ligger under grenseverdiene i publikasjon 21 (revidert utgave høsten 2004). Vi gjør også oppmerksom på at reglene for tillatt mengde alkalier i betongen er under stadig endring ettersom blandingssementer og blandinger med ulike sementer og tilsetning av silika testes i betong. For siste oppdaterte vedlegg til nevnte publikasjon, se Norsk Betongforenings hjemmeside: Abs. vann (%) (absorbert vann etter NS 933-1), andel reaktive mineraler, evt. klorider, spesifikk vekt og maksimal kornstørrelse er opplysninger som skal oppgis av en tilslagsleverandør som leverer et tilslag med sertifisert produksjonskontroll etter NS-EN Se ellers Tabell 22 Kontroll av delmaterialer i NS-EN For brukere av Exbet Proporsjonering sammen med Exbet Administrasjon: Fra Build nr er det nå en knapp for overføring av en bestemt siktekurve til bruk i proporsjoneringsprogrammet. Om en mener at denne siktekurven er mest typisk eller mest aktuell kan en klikke på knappen Overfør til Proporsjonering og verdiene for denne kurven legges inn under aktuelt tilslag i Materialdata, og kan deretter hentes fram under Siktekurvefanen. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

12 KAPITTEL KUNDE- OG PROSJEKTREGISTER. I kunderegisteret legges inn opplysninger om den enkelte kunden. Ved å bruke prosjektboksen under, vil en for innlegging av prøvedata for den enkelte kunde også få opp de prosjektene som er knyttet til denne kunden. Det er ingen begrensinger i antall prosjekter som kan angis for den enkelte kunde. Dette registeret er tilgjengelig for alle brukere av programmet, hva enten de er registrert som administrator eller som bruker. Vi har tenkt slik at det under innlegging/bearbeiding av prøvedata, fort kan være behov for å registrere nye kunder uten at administrator skal opprette en ny kunde før registreringen av prøven kan skje. Ved opprettelse av Ny kunde vil det nå automatisk komme opp et kundenr lik foregående + 1. Om en ønsker et annet kundenr. kan dette skrives direkte inn. En søkerfunksjon er lagt til som gjør det enkelt å finne fram til en bestemt kunde. Ved å klikke på kikkerten Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

13 KAPITTEL 2-3 vil en få fram et skjema der en kan søke på et kundenavn, eller deler av et kundenavn (om en bare skulle huske et mellomnavn på en privatperson eller bare deler av et firma). Ved å klikke på Returner kunde og lukk kan denne kunde hentes inn. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

14 KAPITTEL BETONGSAMMENSETNINGSREGISTER (RESEPT) NS-EN bruker benevnelsen betongsammensetning for det vi tradisjonelt har kalt resepter. Vi har stort sett gått over til benevnelsen betongsammensetning, men har beholdt ordet resept i parentes. Huskeliste for innlegging av betongsammensetning (resept). For de brukere av Exbet Administrasjon 206 som også er brukere av Exbet Proporsjonering 206, er dette registeret kun et par tastetrykk unna. Ved å klikke på knappen Exbet Proporsjonering 206, vil en bringes over i Proporsjoneringsprogrammet, hvor det under arket Reseptdata finnes en knapp som heter Lagre resept. Et trykk på denne knappen overfører automatisk de data som er nødvendige for registrering av betongsammensetning (resept) i Exbet Administrasjon 206. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

15 KAPITTEL 2-4 For andre brukere, følg disse rådene Å forflytte seg framover fra felt til felt kan gjøres ved bruk av mus, men også ved bruk av tabulatortasten. Holdes shift-tasten nede samtidig, vil du forflytte deg bakover ved å trykke på tabulatortasten. 1. Det er bare når feltene er gule at det kan skrives til dem. Nyoppføringer og endringer gjøres derfor i endringsmodus (knappen endre nede til høyre på skjema er klikket på og det står nå lagre på samme knappen). 2. Alle betongsammensetninger (resepter) må ha et navn. Prøver du å gå ut av betongsammensetning (resept)skjema uten å oppgi navn, vil du få en feilmelding. Om du likevel ikke ønsker å opprette en betongsammensetning (resept), kan du klikke deg helt ut av skjema og tilbake til Registre. 3. For fasthetsklasser (B og LB) er det oppgitt de aktuelle norske betegnelser etter Angi masseforhold (for v/c-tall under 0,45, bruk faktor 2 for silika, for v/c-tall over 0,45 tillates kun brukt faktor 1). Ved bruk av Norcem Standard FA (flygeaske) eller Embra Miljøsement skal ikke silika regnes med i masseforholdet i bestandighetsklasse M60 faktor er altså 0 (Se pkt nasjonalt tillegg for detaljerte regler vedrørende mengder). Vi har i Build nr lagt til noen C-klasser av hensyn til prosjektering etter Statens Vegvesen prosesskode 2. Vi regner med at disse må fjernes i en ikke for fjern framtid 4. Bestandighetsklasse etter nasjonalt tillegg NA.9 velges. Her har vi igjen i Build innført SV30, SV40 og SV50-betonger (etter ønske fra flere brukere). Eksponeringsklasser som er inkludert i denne bestandighetsklasse kommer automatisk opp. En kontroll for om den spesifiserte eksponeringsklasse er inkludert i den angitte bestandighetsklasse kan nå gjøres. (For kontroll kan brukes Tabell NA 11) 5. For betongkonsistenser finnes en rekke betegnelser, og som det står i standarden side 17: Der betongens konsistens er klassifisert, gjelder tabell 3, 4, 5 eller 6. a. Synkklasse (Tabell 3 under i 206-1). Vi skiller mellom synkklasse og tilsiktet synkverdi. I standarden står det at en kan benytte tilsiktet verdi i spesielle tilfeller. I norsk betongpraksis vil trolig dette være regelen snarere enn unntaket. Vi har gjort det slik at en enten kan angi synkklasse (S1 til S5) og da for hvert valg få opp aktuelle mulige synkmål i mm (se bilde A), eller en kan velge et tilsiktet synkmål i mm (Bilde B). Prøvingsstandard NS-EN I følge standarden kan kun hele titalls millimeter brukes (aldri f.eks. 195, men 190 eller 200). Samsvarskontroll av synk foregår etter en av disse metodene (og kriteriene er forskjellige) derfor skal ikke kombinasjon brukes. Bilde A Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

16 KAPITTEL 2-4 Bilde B b. Utbredingsklasse (Tabell 6 under i standarden). Prøvingsstandard NS-EN NB! Må ikke forveksles med synkutbredelse som er vanlig i forbindelse med SKB-betong. Ved utbredingsmål skal en mindre slumpkjegle (200 mm) brukes på et dertil egnet bord som skal løftes og slippes 15 ganger. c. Komprimeringsklasser (Tabell 5, samme sted). Prøvingsstandard NS-EN d. Vebeklasser (Tabell 4, samme sted) Prøvingsstandard NS-EN e. Foreløpig er det ikke lagt inn de ulike nye klassene for SKB siden Norsk Betongforenings publikasjon nr 29 med disse klassene, i skrivende stund ikke er gjeldende standard. Det er derfor kun verdier for Synkutbredelse med og uten ring som her legges inn. 6. Klasser i forhold til største kornstørrelse i tilslaget (D max ) angis. D er øvre siktstørrelse for definisjon av tilslaget i samsvar med NS-EN Ved valg av D max er en avhengig av hvilket siktesett som er valgt. Se Brukerhåndboka kapittel 2-2. Etter at valg av sett er gjort, vil kun verdier tilhørende dette siktesett velges! Prøvingsstandard NS-EN Kloridklasser er etter tabell 10 under pkt i NS-EN Andre klasser kan ikke oppgis, men feltet kan stå åpent. I det nasjonale tillegget til NS-EN står følgende om kloridinnhold: NS 3473 gir regler for valg av kloridklasse for konstruksjoner i Norge. MERKNAD Reglene i NS 3473 er som følger: For konstruksjoner uten armeringsstål eller annet innstøpt metall (med unntak av korrosjonsbeskyttede løfteinnretninger) skal det benyttes en kloridklasse lik eller bedre enn Cl 1,0. For sementlim, mørtel og betong som kommer i kontakt med spennstål, i armerte betongkonstruksjoner som framstilles med sulfatresistent sement og i betongkonstruksjoner i spesielt kloridrike miljøer (sjøvann, tinesalt m.m.), skal det benyttes kloridklasse Cl 0,1. For øvrig armerte betongkonstruksjoner skal det benyttes en kloridklasse lik eller bedre enn Cl 0,4. For sprøytebetong vil en kunne oppleve krav etter Norsk Betongforenings publikasjon nr 7 (oktober 2003) der kloridklassen Cl 0,2 er beskrevet for sprøytebetong som inneholder stålfiber eller brukes til innsprøyting av armering eller andre ståldetaljer 8. Ved innlegging av verdier for de ulike delmaterialene som inngår i betongsammensetningen (resepten), må det velges delmaterialer som ligger i delmaterialregisteret. Ønsker en å bruke et nytt materiale må det altså registreres i delmaterialregisteret først og deretter velges via nedtrekkmenyen. Følgende feilmelding gis om det skrives et navn som ikke hentes fra delmaterialregisteret. Du kommer ikke videre uten å velge et registrert delmateriale. 9. Etter at verdien for totalt vann slås inn, foretar programmet en beregning av masseforholdet. Dersom avviket er større enn 0,01, gis en feilmelding: Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

17 KAPITTEL 2-4 I beregningen av masseforhold er kun valgte totale vannmengde, samt sement og silikamengde (med angitt k- faktor) med i beregningen. Det tas altså ikke hensyn til væskeandelen fra tilsetningsstoffer i denne hjelpefunksjonen. Det er ikke noe problem å ignorere denne meldingen den er kun til hjelp/informasjon. Kanskje du likevel bør korrigere angitt masseforhold, eller du bør forandre den totale vannmengde eller endre sementmengden? 10. Før du går ut av reseptinnleggingen bør du lagre verdiene. Klikk på lagreknappen. De gule feltene endres nå til hvite, og det er ikke mulig å foreta endringer. 11. Ved siden av Lagre/endre-knappen er det flere knapper. Exbet Proporsjonering: Dersom du har/bruker Exbet Proporsjoneringsprogram vil denne knappen bringe deg direkte til programmet dersom den riktige adressen for programmet er oppgitt i registeret under Firmainformasjon (se kapittel 2-6) Printerikonet er utskrift av aktuell betongsammensetning. Et klikk fører deg til en forhåndsvisning av betongsammensetning (resept). For å skrive den ut må du bruke skriverikonet øverst på menylinjen. Utskriften kan du datere og signere. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

18 KAPITTEL 2-4 Omgjør, Ny variant og Kopi. Ofte kan det være relativt små forskjeller mellom ulike betongsammensetninger. Om dette oppfattes som ulike resepter eller bare ulike varianter av samme resept, vil variere. Vi har derfor innført to knapper for kopiering av en betongsammensetning. En kopi er som navnet tilsier et reint duplikat. Ved å klikke på denne, kommer følgende dialogboks opp: Når dette bekreftes vil en ny betongsammensetning opprettes, men med samme verdier som originalen. Ved å gå i endringsmodus kan en forandre innholdet. Denne betongsammensetningen bør da gis et nytt gjenkjennelig navn, og den vil også oppføres i Betongfamilieregisteret som en tilgjengelig resept og må plasseres i en betongfamilie. En Ny variant vil gi følgende melding: Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

19 KAPITTEL 2-4 Når Varianten er opprettet, vil det komme en blå understreket tekst nederst på denne betongsammensetningen. Opplysninger om at det er en variant betyr bare at denne automatisk tilknyttes den samme betongfamilien som grunnresepten. På grunnreseptsiden vil det oppgis at den aktuelle betongsammensetningen har ulike varianter. Tilhørigheten til grunnresepten og dennes betongfamilie er det som skiller en variant fra en kopi. Både Variant og Kopi må omgjøres til endringsmodus for å forandre navn og innhold. En variant kan omgjøres til en selvstendig betongsammensetning/resept dersom ønskelig (Trykk på Omgjør) For raskere å bla gjennom resepter/betongsammensetninger kan en bruke Kikkertsymbolet og sortere seg fram til aktuell betongsammensetning. Ved å klikke på aktuell sammensetning og deretter trykke på Returner og lukk, vil aktuell sammensetning komme opp i skjemabildet. Om en har mange betongsammensetninger i sin database, kan en ved hjelp av angivelse av fasthetsklasse eller bestandighetsklasse - evt. direkte på reseptnavn, komme raskere fram til den resepten en ønsker. Klikk deretter på knappen nederst til høyre (Returner resept og lukk) Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

20 KAPITTEL 2-4 Arkivering Det kan være at en har betongsammensetninger som sjelden er i bruk, eller er knyttet til et bestemt prosjekt. Disse reseptene vil måtte være knyttet til en betongfamilie og regnes med når samsvarskontrollen skal foretas. Betonger som ikke prøves vil det måtte settes fokus på. Men dersom betongen heller ikke produseres, bør den fjernes. For å slippe å slette en betongsammensetning/resept, har vi opprettet en funksjon for arkivering av reseptene. Arkiveringen består i at en krysser av på Betongsammensetningsskjemaet knappen ligger rett over de øvrige valgmulighetene, og rett under totalt vann. Når denne knappen aktiveres (et kryss kommer fram), vil resepten gjøres inaktiv den vises ikke lenger på samsvarskontrollen for den betongfamilie den tilhørte. Den kan også skjules på oversikten over reseptene (kikkertfunksjonen ovenfor) men ved å markere Vis også aktive, kan den vises og hentes fram igjen og arkiveringen kan da fjernes når denne resepten eventuelt blir aktuell å bruke igjen. Legg merke til standardens krav til at en betongsammensetning (eller familie) som har vært inaktiv i 12 måneder, skal ha en prøvehyppighet tilsvarende innledende produksjon (se også s.37): Hvis produksjonen av en individuell betongsammensetning eller av en betongfamilie har vært innstilt i mer enn 12 måneder, skal produsenten anvende kriteriene, prøvetakingen og prøvingsplanen for den innledende produksjonen. Skriv ut betongsammensetningene. Nederst på siden for Velg betongsammensetning har vi nå lagt inn en utskriftsfunksjon (Skriv ut). Ved å klikke på denne får du oversikt over alle betongsammensetningene som befinner seg i registeret sortert etter Betongfamilietilhørighet. Betongsammensetningenes nummer er autonummer i registeret, betongsammensetningens navn er det navnet som er oppgitt under registreringen. Fasthetsklasse og bestandighetsklasse, samt antall betongsammensetninger i hver familie vises også. Betongsammensetninger som er arkivert markeres med A. Ønsker du ikke å vise de arkiverte betongsammensetningene, fjerner du markeringen i Vis også arkiverte. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

21 KAPITTEL 2-4 Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

22 KAPITTEL BETONGFAMILIEREGISTERET En av de virkelige nyhetene i NS-EN er innføringen av betongfamilier og samsvarskontroll av herdnet betong. I Exbet Administrasjon 206 gjøres dette enkelt for deg. Prosessen foregår i ulike trinn, hvorav registreringen er et av de viktigste. En realistisk bruk av betongfamilier kan redusere prøvehyppigheten vesentlig og kan samtidig være et styringsredskap for mer stabil betongproduksjon. Prinsippet bak betongfamilier er at ulike betongsammensetninger (resepter) oppfører seg på lik måte ift. fasthetsutvikling. Prøving og kontroll kan derfor foregå på ulike betongsammensetninger og resultatene kan sammenlignes med hverandre. Det gjelder å finne riktig forhold mellom ulike betongsammensetninger og i samsvarskontrollen påvises at dette/disse forholdene er korrekte i angitt periode. Ved oppbygging av betongfamilier vil en søke å sammenholde de betongsammensetningene som er like. I hver familie skal det være en referansebetong ( mor / far?) som bør være den vanligste betongen, eller en fra det midlere fasthetsområde innenfor betongfamilien. Ved samsvarsprøvingen vil alle prøveresultater i en vurderingsperiode overføres til referansebetongen og kontroll gjøres av denne utvidede referansebetongens fasthet. Ved samsvarsvurdering skal det i tillegg bekreftes at den enkelte betongsammensetning faktisk tilhører familien (Kriterium 3). Oppskrift for bruk av Betongfamilieregisteret. 1. Alle betongfamilier må gis et navn. Dette skrives i det gule feltet, og kommer seinere opp som et hurtigvalg. 2. Alle betongsammensetninger (resepter) som ikke tilhører noen familie listes opp i feltet nedenfor til høyre. Følgende opplysninger hentes for den enkelte betongsammensetning: Betongsammensetningens navn, fasthetsklasse, bestandighetsklasse og det beregnes gjennomsnittsfasthet for alle innlagte prøver for denne resepten. (se bilde neste side). 3. En av de listede betongsammensetningene skal plukkes ut til å være familiens mor (referansebetong). Ved å markere aktuell referansebetong, klikker en på knappen Velg som referanse, og betongsammensetningen fjernes fra lista og faller på plass i raden for Referansebetong. Før du forlater dette bildet må det oppgis en referansefasthet (dvs. den middelfasthet du har hatt eller vil ha for denne betongsammensetningen). Skrives i det gule feltet. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

23 KAPITTEL Fra de resterende tilgjengelige betongsammensetningene, velger du de andre familiemedlemmene ved å føre dem over fra høyre til venstre, enten ved å markere og dobbelklikke, eller ved å bruke overføringsknappen mellom de to listene. Har du gjort et feil valg, kan betongsammensetningen klikkes tilbake til tilgjengelige betongsammensetninger. Legg merke til at om en betongsammensetning har varianter, vil automatisk alle sammensetningene (inklusive varianter) overføres samtidig. Dersom en betongsammensetning har vært prøvd, vil alle variantene foreslås å ha lik fasthet (se pkt under). 5. For den enkelte betongsammensetning som skal inngå i en betongfamilie må det også slås inn en verdi for forventet fasthet. Middelverdien på allerede gjennomførte prøver for betongsammensetningen er oppgitt, og dette bør være et godt grunnlag å fastslå forventet trykkfasthet for aktuell betongsammensetning. Igjen skrives verdien i det gule feltet. 6. Etter hvert som betongsammensetningene plasseres i familier, vil de fjernes fra tilgjengelige betongsammensetninger, og du vil her ha en god oversikt over hvilke betonger som faller utenfor. 7. Når du er ferdig med byggingen av betongfamilier, kan skjemaet lagres ved å lukke det (gå ut døra). 8. For å få gjennomført samsvarskontroll for en betong, må den tilhøre en familie. Det betyr at slengere eller enkeltbetongsammensetninger kan utgjøre sine egne familier. Velg da denne betongsammensetningen (resepten) og gi den et gjenkjennelig navn (f.eks. navnet på betongsammensetningen) og behandle denne som en referansebetong. Andre betongsammensetninger velges da ikke inn i denne familien (enslig uten barn). Under avsnittet for samsvarskontroll av betong blir det gjennom eksempler vist hvordan du anvender familiebegrepet. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

24 KAPITTEL FIRMAINFORMASJON Som nevnt tidligere er lisensnummer knyttet unikt opp til firmanavn. De kan ikke forandres uten etter kontakt med Rescon Mapei AS. Ved skifte av firmanavn vil nytt lisensnummer være nødvendig. Øvrig informasjon er kun til intern bruk, men det er 2 meget viktige linjer: 1) Adressen til Exbet proporsjonering 206. Dersom dette programmet er i bruk, og du ønsker å kunne gå fra program til program, MÅ korrekt adresse oppgis i dette feltet. Husk å få med absolutt alle tegn!! 2) På enkelte faner i registrering av prøvedata (Betongprøving og Tilslagsprøving) har vi lagt inn et signaturfelt der den som tar ut prøver kan signere. Dette for å kunne identifisere prøvetakeren. For noen brukere av programmet vil dette være unødvendig. Ved å la feltet stå åpent, vil dette signaturfeltet ikke dukke opp under prøvingen. Ved å markere det, vil signering være nødvendig for å kunne lagre en prøve. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

25 KAPITTEL 3 3. BETONGPRODUKSJON alarmfunksjon Innføring av NS-EN betyr nye regler for omfang av prøving av betong. Vi skiller mellom innledende og kontinuerlig produksjon. Innledende produksjon omfatter produksjonen til minst 35 prøvingsresultater er tilgjengelig. Kontinuerlig produksjon er nådd hvis minst 35 prøvingsresultater er oppnådd over et tidsrom på høyst 12 måneder Hvis produksjonen av en individuell betongsammensetning eller en betongfamilie har vært innstilt i mer enn 12 måneder, skal produsenten anvende kriteriene, prøvetakingen og prøvingsplanen for den innledende produksjon. Produsenten kan anvende planen for prøvetaking og prøving og kriteriene for den innledende produksjonen ved kontinuerlig produksjon. Prøvingsplanen vises i tabell 13 i standarden: σ = standardavvik. Standardavviket kommer fram som et resultat av å måle avstanden fra hver enkel prøve til gjennomsnittsverdien for alle prøver. [Standardavvik er kvadratroten av den gjennomsnittlige kvadratsummen av hver måleverdis avvik fra middelverdien] Jo større standardavvik, jo større variasjon er det fra enkeltprøver til gjennomsnittet De fleste produsenter ville stort sett permanent befinne seg i innledende produksjon, dersom en behandlet hver enkelt betongsammensetning (resept) for seg. Innføringen av betongfamilier, der ulike betongsammensetninger vurderes som om de var én resept, øker produksjonsvolumet for hver resept (nå betongfamilie) og dermed reduseres også tiden til en har oppnådd 35 prøvingsresultater og en kan overgå til prøvetakingsplan og -hyppighet etter kontinuerlig produksjon. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

26 KAPITTEL 3 Hvorfor all denne prøvingen? Det er flere årsaker til at en foretar prøving av betong: 1) Kontroll av egen produksjon. Jo flere prøver en tar, jo større er muligheten for å korrigere sin egen produksjon (oppdage avvik/feil) og jo sikrere er en på at ens egen produksjon er optimal både kvalitetsmessig og ikke minst økonomisk. 2) Kunden kan være trygg på at det han/hun bestiller og det han/hun får er det samme. En handel baserer seg på tillit, og en betongprodusent med orden i huset vil være til å stole på. 3) Myndigheter/offentlighet stiller sine krav som må oppfylles for godkjenninger/ sertifikater etc. Betong er et komposittmateriale, satt sammen av ulike delmaterialer som alle kan variere mer eller mindre. Kvaliteten på det ferdige produkt vil derfor variere også av naturlige årsaker (i tillegg til evt. feil ved anlegg, menneskelig svikt etc). Betongprodusenten må derfor lage et produkt som bør ligge på et nivå som gjør at sannsynligheten for undermålere reduseres til et akseptabelt minimum. Valg av produsentens margin overhøyde for å unngå å produsere betong under karakteristisk fasthet: Dersom all betong ble testet ville en produksjonsmargin på 1,65 σ (σ =standardavvik) statistisk sett være tilstrekkelig til at praktisk talt all betong holdt mål. Kanskje bare en prøve av 300 falt under kravet. Som vi vet er det alltid muligheter for at det kommer en slenger.. Og ettersom vi ikke under noen omstendigheter vil teste all betong - det er jo rett og slett umulig, blir sjansen for å produsere undermålere større og større. 1 av 300 er 0,33%, altså 99,67 % sannsynlighet for at en er innenfor kravene. Men den ene prøven kan oppstå i en serie på 30, dersom vi reduserer prøvehyppigheten. Og dermed øker andelen til 3,3 % - og sannsynligheten reduseres til 96,7 %. Men dette er også et svært høyt antall prøving - å kreve at vi tar ut 10 % av totalt betongvolum til testing er vannvittig! Med andre ord vil prøvingshyppigheten i praksis være enda lavere og sjansen for at den ene undermåleren sniker seg med vil alltid være der. For å unngå undermålere bør derfor produsentens margin økes (målet flyttes opp). Er marginen 2 σ vil sjansen for undermålere reduseres kraftig, men en må helt opp i 3 σ for å (nesten) fjerne alle muligheter. Valget blir dermed mellom å ta sjansen på å få enkelte undermålere eller å produsere en veldig mye sterkere (og dyrere!) betong enn nødvendig. Et anbefalt kompromiss er derfor 2 σ. I praksis betyr dette at en betongprodusent som ligger på et standardavvik på 3 (meget bra!), bør ligge på overhøyde på 6 N/mm² - altså ha fasthet på 43 N/mm³ på en B30. Da vil en svært sjelden få undermålere. En produsent med 5 i standardavvik bør altså ha overhøyde på 5*2 = 10 N/mm², og følgelig sikte seg inn på 47 N/mm² i terningfasthet. Et svært lavt standardavvik vil selvsagt være gunstig dersom en ønsker å ligge nærmest mulig karakteristisk fasthet og dermed produsere den billigste betongen. Men dette må samtidig veies opp mot at faren for slengere og variasjonsbredden i resultatene er snevrere. Kriteriet for akseptable standardavvik er at en ikke ligger lavere enn 0,63 σ og ikke høyere enn 1,37 σ i de 15 siste prøvene. Er standardavviket på 2 N/mm², vil dette bety at standardavviket i over en periode med 15 nye prøver skal ligge mellom 1,34 N/mm² og 2,67 N/mm² hvilket er ekstremt smalt. Verdien for standardavvik for din produksjon kan genereres via rapporter for Betongprøving herdnet betong, hvor du kan se på en enkelt betongsammensetning, og også under samsvarskontroll for kontinuerlig produksjon der du kan vurdere standardavvik for alle betongsammensetninger som inngår i en betongfamilie (overførte verdier til referansebetongen). BETONGPRODUKSJONSSKJEMAET er lagt inn i Exbet Administrasjon 206 for å hjelpe til å holde orden på prøvetakingen. Input er dato for produksjonen, produksjons-id/referanse, dvs. sats/batch eller følgeseddel/lass-identifikasjon, betongsammensetning/resept (med automatisk oppslag til betongfamilietilhørighet), og produsert volum. Dette skjema gir nok informasjon til at det kan skrives ut en produksjonslogg for en dag, en periode, for en familie, for en betongsammensetning/resept, for totalen. I skjemaet kan en markere hvilken produksjon det er tatt ut prøve av og også identifisere denne prøven (skape en link mellom produksjons-id (sats/lass/følgeseddel e.l) og prøvenummeret). Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

27 KAPITTEL 3 I bildet ovenfor er overskrift for referanse Følgeseddel. Ved å dobbeltklikke på denne overskriften vil en kunne endre denne via en dialogboks Innlegging av data. 1. Aktuell dato plukkes fra kalenderen husk å plukke korrekt dato i kalenderen 2. Deretter kan følgeseddelnr (eller annen referanse) slås inn. Da vil dato automatisk legges inn. Referanse er laget slik at ved neste linje/innlegging vil foregående nummer forhøyes med én. Dersom en har flere lass/følgesedler med samme betongsammensetning etter hverandre kan dette skrives f.eks. med bindestrek imellom. Ved neste innlegging vil en da ikke få foreslått noen ID, men må skrive inn manuelt. 3. Velg aktuell betongsammensetning via nedtrekksmeny. Når betongsammensetningen er tilknyttet en familie (som er forutsetningen for bruk av alarmfunksjon og rapportering), vil betongfamilie komme automatisk opp. Deretter skrives volumet i m³ for aktuell referanse (følgeseddel, batch/sats, lass etc). 4. Om det er foretatt noen innlegging av prøve for denne datoen, vil dette vises i kolonnen Prøvenr, og en kan referere konkret til aktuell prøve via nedtrekksmeny. Dermed har en konkret kobling mellom betongproduksjon og prøvenr. Nederst i bildet for betongproduksjonsjournal er link til Kontroll av prøvehyppighet Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

28 KAPITTEL 3 Ved å klikke på denne, kommer en tilbake til oppstartbildet som nettopp er en oppsummering av de data som er lagt inn i Betongproduksjonsjournalen. Alarmfunksjonen oppsummerer antall prøver tatt ut for hver familie i en tidsperiode, sjekker dette opp mot kravene til prøvehyppighet (tabell 13 se ovenfor) og som deretter gir beskjed "du må ta ut en prøve fra betongfamilie #navn#" når du nærmer deg den tid eller volum som står her. De som ikke har fått denne overføringsfunksjonen fra styringen på plass, må legge inn data manuelt minst 2 ganger pr uke (krav til prøvingshyppighet i innledende produksjon). Vi har foretatt en forenkling av reglene, slik at dette ikke er nødvendigvis vitenskapelig korrekt, men ment som en hjelp til å foreta det tilstrekkelige antall prøver for de ulike betongfamilier. Vi har f.eks. sagt at en skal ta ut prøve fra en betongfamilie i status innledende produksjon hver tredje dag en betongsammensetning innen familien produseres, mens det i standarden står to prøver for hver produksjonsuke (5 dager). Produksjonsdag og prøvehyppighet I NS-EN 206-1, tabell 13 angis prøvehyppighet som et antall prøver i forhold til produsert betong i m³ eller pr produksjonsuke. En produksjonsuke defineres videre som 5 produksjonsdager. Tidligere var dette å oppfatte slik at en produksjonsdag var en dag en produserte betong innen den aktuelle betongfamilie. Etter retningslinjer fra Storbritannia er dette nå endret også i Norge til at en produksjonsdag først er en produksjonsdag etter at det er produsert 20 m³ betong! Ved lavere produksjon enn 20 m³ vil volumene innen en betongfamilie legges sammen til produksjonen har passert 20 m³ - først da registreres produksjonen som en produksjonsdag. Neste produksjonsdag begynner så neste dag det lages betong i den aktuelle familie. I programmet vil alarm komme dagen etter at to produksjonsdager er nådd. Prøvehyppigheten er knyttet til produksjonsdager, slik at mindre produsenter, eller alle i perioder med mindre produksjon, ikke vil måtte ta ut prøver hver gang en lager en skvett betong. Alarmfunksjonen i Exbet Administrasjon består i en rød lapp som kommer opp ved oppstart av programmet. Dersom denne advarselen ikke kommer opp, betyr det at en har tatt ut tilstrekkelig antall prøver etter offentlige myndigheter krav. En prøvehyppighet som er et absolutt minimum må en ha, men uttak av prøver for kontroll og styring av egen produksjon ut over kravene i standarden er absolutt å anbefale. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

29 KAPITTEL 3 Dersom en står i skjema for Betongprøving, kan en alltid nå Alarmfunksjonen gjennom å klikke på knappen Kontroll av prøvehyppighet. Om en ikke fyller ut data for Betongproduksjon, vil alarmfunksjonen selvsagt kun være knyttet til antall dager, og ikke produsert volum. Rapportering av betongproduksjon Den andre viktige delen av betongproduksjonsdata er muligheten for rapportering av betongproduksjon. Se rapporter - Kapittel 8-6 BETONGPRODUKSJON Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

30 4. DAGENS TRYKKPRØVER KAPITTEL 4 Dagens trykkprøver er det skjemaet som en bruker normalt starter sin dag med. Ved å klikke på Dagens trykkprøver på hovedmenyen, vil en umiddelbart få en oversikt over hvilke prøvestykker som skal trykkes etter 2 eller 28 døgn. Dersom en ønsker å trykkprøve sin betong til andre tider, må dette oppgis på Betongprøving under Herdnet betong og disse kommer opp i det nederste feltet for dagens trykkprøver. Samsvarskontroll av betongens trykkfasthet skal etter NS-EN foretas for prøvelegemer som er 28 døgn dersom ikke annet er utrykkelig spesifisert. Identifikasjon av prøvene tilsvarer det prøvenummer som er angitt ved innlegging av prøvene. For å gjøre identifiseringen av prøven enklere, kommer kundens navn også opp, men dette er ikke et obligatorisk felt. Er det ikke oppgitt noen kunde under innlegging, kommer det selvsagt heller ikke opp! Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

31 5. INNLEGGING AV BETONGPRØVER KAPITTEL 5 Innlegging av betongprøver er tilgjengelig for både administrator og bruker. Alle prøver har sitt unike prøvenummer. Dette er definert som et tall. Velg ny prøve. Neste prøve gis automatisk forrige prøvenummer pluss en (+1). Det kan velges andre tall, men feilmelding kommer dersom en prøver å bruke et prøvenummer som allerede er i bruk. Dato plukkes fra kalender og skrives i kort format (dd.mm.åååå). Dersom dato kommer ut i noe annen form enn dette, er dette fordi innstillingene for kort datoformat på din datamaskin er annerledes for eksempel dd.mm.åå (Klikk på Startknappen på skrivebordet, gå via Kontrollpanelet til Regionale innstillinger og velg Kort datoformat). I betongprøving vil det være gule felter som skal skrives til, og hvite felter som er nedtrekksmenyer eller grå felter som er konsekvens -felter (resultat av andre innlegginger). Hver betongprøve består av ulike ark. Forflytter man seg fra ark til ark innen en og samme prøve, vil hele tiden prøvenummer, dato, betongsammensetning (resept), fasthetsklasse og bestandighetsklasse være oppgitt. HUSK å slå inn aktuelt betongvolum! Ved valg av Betongsammensetning (nedtrekksmeny), kommer opplysningene fra Registre/Betongsammensetning (resept) om Fasthetsklasse, Bestandighetsklasse og Eksponeringsklasser opp. Siden programmets rapportering baserer seg på bruk av betongfamiliebegrepet, bør du sjekke at Betongfamilie også kommer opp. Dersom bygging av betongfamilier er foretatt på et seinere tidspunkt enn innlegging av prøver, og det her ikke står oppført noen familie, bør du gå til betongfamilieregisteret (bruk linken ved siden av betongfamilie) og sjekke om den aktuelle betongsammensetningen er tilknyttet en familie. Dersom dette ikke er gjort, bør det gjøres dersom det er gjort, men feltet for betongfamilie fremdeles er tomt, kan du oppdatere dette ved å velge Betongsammensetning på nytt (husk å velge samme sammensetningen!). Da vil tilknytningen til betongfamilie komme opp. Betongprøving består i Exbet Administrasjon 206 av flere arkfaner: Mengder/mengder pr m 3 Leveringsdata Fersk betong Herdnet betong Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

32 Merknader Import KAPITTEL 5 Du kan forflytte deg enkelt fra ark til ark ved å bruke mus, eller tastatur; Hold Alt-tasten nede og skriv den bokstaven som er understreket på hver ark-tittel (m for Mengde, f for Fersk betong, b for Herdet betong osv.) Mengder Når betongsammensetning (resept) slås inn, kommer navnene og bør-verdiene på delmaterialene som inngår i betongsammensetningen automatisk opp. Fuktprosenten for tilslaget er automatisk satt til 0,0 %. Ved andre verdier må disse slås inn for at bør-verdiene skal korrigeres til den aktuelle målte fukt. Deretter kan er-verdiene slås inn. Bør-verdiene hentes i utgangspunktet fra Betongsammensetningsregisteret, men programmet legger til rette for at disse verdiene også kan importeres direkte fra styringene hos den enkelte betongprodusent. Dersom antall m 3 er forskjellig fra 1 m 3 (noe den jo som oftest er), kommer det umiddelbart opp et nytt ark (Mengder pr m 3 ) med verdier for én m 3 både bør og er-verdier beregnes. Det er likevel alltid aktuelle mengders verdier som lagres i databasen. Under tilsetningsstoffer har vi åpnet for innlegging av bestilte verdier direkte, siden dette noen ganger kan være forskjellig fra grunnresept (ekstra retarder for lang transport, øket mengde L-stoff pga endret finstoffmengde i sand etc.). Slike endringer fra grunnresepten (som automatisk lastes inn) kan godt kommenteres under arket Merknader. Type stoff må være registrert i grunnresepten. Det er kun mulig å endre mengden av allerede registrert tilsetningsstoff. Vi har lagt inn mulighet for bruk av slamvann. Siden det selvsagt kun er vann uten slamandel som skal brukes ved beregning av masseforhold, må også tørrstoffandel oppgis. Dersom det brukes kombinasjon av slamvann og reint vann må begge felter fylles ut. Om styring har beregnet mengde ut fra innlagt fukt og væskedel av evt. slamvann, kan totalt vann legges inn direkte. I dette siste tilfelle vil ikke funksjonen doseringsnøyaktighet ha noen mening for vann (mer om doseringsnøyaktighet i kap. 8-9). Nederst til høyre finnes signaturfelt dersom dette er krysset av under firmainformasjon av Administrator. For å kunne gå ut av prøvearket må denne da fylles ut. Signatur i form av initialer eller fullt navn må fylles ut for hver bruker første gang, men vil seinere komme opp som forhåndsvalg i nedtrekksmenyen. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

33 KAPITTEL 5 Den aktuelle prøven kan skrives ut ved å klikke på Skriverikonet nederst. Du får da opp en forhåndsvisning, og kan bestemme om den skal skrives ut. Dette gjøres ved å bruke Fil-kommandoen øverst til venstre og deretter Skriv ut (File/Print) eller hurtigtast Ctrl + P. Utskriften består av to sider og både bør (bestilte) og er (leverte) mengder er med på rapporten. Begge sider er utstyrt med dato og signaturfelt. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

34 Leveringsdata KAPITTEL 5 Leveringsdata legges inn etter ønske/behov, knyttet opp mot kunde, prosjekt, leveringssted, følgeseddelnummer og sjåfør og alle data lagres!. Knappen Søk etter kunde gjør det enkelt å finne fram til aktuell registrert kunde. Dersom bruker oppdager at en prøve er gjort for en kunde som ikke er lagt inn i kunderegisteret, kan han/hun via knappen Til Kunderegister legge inn nødvendige data for kunden. Teksten over Bilnummer kan dobbeltklikkes og skrives til om en ønsker annen referansetekst for prøvene (sats/lass/ batch/ følgeseddel etc). Dersom du ønsker å overføre data fra Betongprøving (grunnlag for samsvarskontroll for fastheter) til Samsvarskontroll for andre egenskaper enn fasthet (sementmengde, masseforhold, synkmål, luft osv) MÅ dette feltet anvendes. Dersom det ikke kommer opp noe navn i feltet, må du skrive noe for at Overføringsknappen (se fersk betong) til samsvarskontroll andre egenskaper skal virke. For bilnummer vil hvert nytt bilnummer (evt. knyttet opp mot en bestemt sjåfør) ved neste gangs innlegging av prøvedata komme opp som et valg i nedtrekksmenyen. Etter kort tid vil en raskt kunne fylle inn med aktuelle bil/sjåførkombinasjon dersom en ønsker det. Brukerhåndbok Exbet Administrasjon

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Brukerhåndbok v.20.04.2013

Brukerhåndbok v.20.04.2013 Brukerhåndbok v.20.04.2013 Innholdsfortegnelse Brukerhåndbok... 1 Introduksjon... 5 Systemkrav... 5 Registrering... 6 Komme i gang... 6 Brukergrensesnitt (og hvordan bevege seg i systemet)... 6 Innlogging...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.8. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.8. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.8 DOKUMENTDATO: 2015-06-05

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VER S JO N 2, R E V. 1 Innledning... 2 Endringer fra versjon 1 (skoleåret 2011/2012)... 4 Tekniske spesifikasjoner... 5 Tilleggskrav for kjøring

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon 2 DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 5 Kap. II Installasjon 7 Kap. III Programbeskrivelse 9 1 Ordre/fakturering... 10 2 Kvalitetssikring... 11 13

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Prosjektforum AS Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Telefon 64 94 35 70 ~ post@prosjektforum.no ~ www.prosjektforum.no

Prosjektforum AS Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Telefon 64 94 35 70 ~ post@prosjektforum.no ~ www.prosjektforum.no Prosjektplan 10.0 Brukerveiledning Prosjektforum AS Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Telefon 64 94 35 70 ~ post@prosjektforum.no ~ www.prosjektforum.no Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Arbeide med: Budsjettering I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll. Versjon 1.2 Release dato 23.08.05 Sist Endret dato

Arbeide med: Budsjettering I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll. Versjon 1.2 Release dato 23.08.05 Sist Endret dato Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 Arbeide med: Budsjettering I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.2 Release dato

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 Bruksanvisning for 2015 Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015 eller iexceler 2015 Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE iexcel AS... 4 Nedlastning... 4 Åpning

Detaljer

Tore Søfting: Excel 2007/2010 Grunnleggende og avanserte funksjoner

Tore Søfting: Excel 2007/2010 Grunnleggende og avanserte funksjoner Tore Søfting: Excel 2007/2010 Grunnleggende og avanserte funksjoner Oppdatert pr. januar 2011 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 4 Litt om forskjellige språkversjoner... 5 Hva er nytt i Excel 2007...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

6 - Vitnemålsadministrasjon

6 - Vitnemålsadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon Vitnemål i M-STAS Med vitnemål i M-STAS menes det dokumentet som utstedes når et studieprogram er fullført dette er en definisjon som er videre enn KUF sin definisjon. Således

Detaljer

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Mars 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 4 Litt om forskjellige språkversjoner... 5 Hva er nytt i Excel 2010?... 6 - sammenlignet med 2003-versjonen...

Detaljer

Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no

Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no Prosjektplan 7.2 BRUKERVEILEDNING Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 2 Innhold

Detaljer

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med. Excel 2007

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med. Excel 2007 Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Excel 2007 Oppdatert pr. desember 2009 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 4 Litt om forskjellige språkversjoner... 5 Hva er nytt i Excel 2007...

Detaljer

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL Enkelt Pålitelig Morsomt JULI 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNSTALLASJON AV FIRSTOFFICE PROFESSIONAL---------------------------------------------3 BRUKERGRENSESNITT ----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt.

Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Versjon 10.02.70 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave Februar, 2010 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt.

Detaljer

Generell innføring i Cordel

Generell innføring i Cordel Generell innføring i Cordel Generell innføring i Cordel Uten skriftlig tillatelse fra System-Konsult AS er det ulovlig å kopiere programmet eller håndboken. Innholdet i håndboken kan endres uten varsel

Detaljer