SIKKERHETSDATABLAD. Best Protect Hand Cleaning Wipes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Best Protect Hand Cleaning Wipes"

Transkript

1 Best Protect Hand Cleaning Wipes Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Best Protect Hand Cleaning Wipes SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Artikkelnr. Best Protect Hand Cleaning Wipes BP40150/BP Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Produktgruppe Best Protect Hand Cleaning Wipes Relevant identifiserte bruksområder Bruk det frarådes mot SU0-2 Andre aktiviteter knyttet til produksjon og tjenester (NACE kode skal kun brukes: se siste raden) SU22 Profesjonelle bruker Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere) PC39 Kosmetikk PROC10 Påføring med rull eller pensel ERC8A Utbredt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer ERC8D Utbredt utendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer Ingen spesifikk bruk som frarådes er identifisert Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn Kleinmann GmbH Postadresse Am Trieb 13 Postnr. D Poststed Sonnenbuehl Land Deutchland Telefon +49(0)7128/ Telefaks +49(0)7128/ E-post Hjemmeside Org. nr. DE Nødtelefon Nødtelefon 8-12, Mo.-Fr.:+49(0)7128/ Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon 2.3 Andre farer Produktet er ikke klassifisert. Ikke ansett som helse- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

2 Best Protect Hand Cleaning Wipes Side 2 av 6 Miljøeffekt Klassifiseres ikke som PBT / vpvb av nåværende EU kriterier. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Etanol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Etanol F; R11 Flam. Liq. 2; H % Komponentkommentarer Ingredients: Aqua, Alcohol Denat., Dimethyl Glutarate, Propylene Glycol, PEG-75 Lanolin, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate, C9-11 Pareth-6, Sodium Laureth Sulfate, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Polyaminopropyl Biguanide & Ethylhexylglycerin, Perfume. - <5%: anjon tensid, nonjon tensid. Hele teksten for alle R-setninger og faresetninger er vist i pkt. 16. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Flytt den skadde fra forurensningskilden. Innånding Frisk luft. Hudkontakt Produktet er beregnet på hudkontakt. Øyekontakt Skyll med vann. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Svelging Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Forsinkede symptomer og virkninger Ingen kjente langtidseffekter Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Ved bevisstløshet: Tilkall straks lege/ambulanse. Vis dette Sikkerhetsdatabladet. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Vannspray, pulver eller karbondioksid Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Stoffet er ikke brannfarlig Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Brannslukningsmetoder Bruk nødvendig verneutstyr. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak Samle opp spill Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Søl samles opp og fjernes som beskrevet i punkt Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og Søl demmes og suges opp med sand, sagmugg eller annet absorberende

3 Best Protect Hand Cleaning Wipes Side 3 av 6 rengjøring materiale. Spyl området med vann Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se avsnitt 8 og avsnitt 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Ingen spesielle forholdsregler for håndtering angitt. Beskyttende tiltak Beskyttelsestiltak Data ikke registrert Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Betingelser for sikker oppbevaring Lagringsstabilitet Holdbarhet: 36 måneder. 7.3 Spesifikk bruk Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares frostfritt. Oppbevares ved temperaturer under 50 C. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Tiltaks- og grenseverdier Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Etanol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Etanol DNEL / PNEC Oppsummering av risikostyringstiltak, mennesker Oppsummering av risikostyringstiltak, miljø Data mangler. Data mangler. 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Anbefalte overvåkingsprosedyrer Ingen anbefaling angitt. Forholdsregler for å hindre eksponering Egnede tekniske tiltak Ingen anbefaling angitt. Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Øye- / ansiktsvern Øyevern Annen informasjon Annen informasjon 8 t.: 500 ppm 8 t.: 950 mg/m3 Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig. Bruk av hansker kreves ikke under normale forhold. Ved vanlig bruk er ikke øyevern påkrevd. Ingen anbefaling angitt. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform fuktede servietter Farge Fargeløs Lukt Svak lukt av alkohol 2011

4 Best Protect Hand Cleaning Wipes Side 4 av 6 ph (handelsvare) Verdi: ~ 4,5 9.2 Annen informasjon Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Se avsnitt 10.4 og avsnitt Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Data ikke registrert Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Ikke bestemt Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO2, NOx). Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Toksikologisk informasjon Andre toksikologiske data Toksikologiske data fra komponenter Øvrige helsefareopplysninger Generelt Irriterende på øyne og slimhinner. Potensielle akutte effekter Øyekontakt Det har ikke vært toksikologiske tester på produktet. Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon. Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akvatisk, kommentarer Data ikke registrert Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Produktet er lett bionedbrytbart Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjon: Forventes ikke å være bioakkumulerende Mobilitet i jord Mobilitet Produktet inneholder stoffer som er vannløselige, og som kan spres i vannsystemer Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Klassifiseres ikke som PBT / vpvb i henhold til någjeldende EU-kriterier Andre skadevirkninger Miljøopplysninger, konklusjon Dette produkt skal ikke klassifiseres for miljøskadelige egenskaper. Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Ingen spesiell destruksjonsmetode nødvendig.

5 Best Protect Hand Cleaning Wipes Side 5 av 6 Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID) UN varenavn Transport fareklasse Emballasjegruppe Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID). Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø EU-direktiv Lover og forskrifter er Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler. Preparatdirektivet 1999/45/EF. Stoffdirektivet 67/548/EØF. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2009, med endringer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer. Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Kommisjonsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske midler (til og med 26. tilpassing). Kun til yrkesmessig bruk. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). R11 Meget brannfarlig.

6 Best Protect Hand Cleaning Wipes Side 6 av 6 Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Råd om særlig opplæring Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Versjon 1 Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Kleinmann GmbH Utarbeidet av MP H225 Meget brannfarlig væske og damp. Det kreves ingen spesiell opplæring, men brukeren må være bekjent med dette Sikkerhetsdatablad. Nytt sikkerhetsdatablad.

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sactif Ren & luktfri

SIKKERHETSDATABLAD Sactif Ren & luktfri Sactif Ren & luktfri Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Sactif Ren & luktfri Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.11.2010 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Jif Professional Universal

SIKKERHETSDATABLAD Jif Professional Universal Jif Professional Universal Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Jif Professional Universal Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.09.2002 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BRILLIANT Super Moppeimpregnering

SIKKERHETSDATABLAD. BRILLIANT Super Moppeimpregnering BRILLIANT Super Moppeimpregnering Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD BRILLIANT Super Moppeimpregnering Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.06.2000 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Matt free

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Matt free TASKI Jontec Matt free Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Matt free Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.09.2005 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90

SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90 FOGSKUM 90 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.11.2002 Revisjonsdato 14.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat

SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat Triboron 2-Taktskonsentrat Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.02.2008 Revisjonsdato 13.12.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T OMO Profesjonell Finvask 3T Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.11.2009 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes

SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes GLOSSER Vinyl Wipes Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD GLOSSER Vinyl Wipes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mudin Avløbsåbner

SIKKERHETSDATABLAD Mudin Avløbsåbner Mudin Avløbsåbner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Mudin Avløbsåbner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.11.2013 Revisjonsdato 13.12.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NEUTREX T

SIKKERHETSDATABLAD NEUTREX T NEUTREX T Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD NEUTREX T Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn NEUTREX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.06.2006 Revisjonsdato 20.03.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BAGGES Lim C1000

SIKKERHETSDATABLAD BAGGES Lim C1000 BAGGES Lim C1000 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD BAGGES Lim C1000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.12.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct IPS Empress Direct Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 BRILUBE 70 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Blåtind whitespirit Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.07.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean Turtle Wax Extreme Wheel Clean Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Wheel Clean Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.11.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer