Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 21. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:30. Møtedato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 21. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:30. Møtedato: 25.09."

Transkript

1 Grane kommune Side 1 av 21 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09:00 14:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18. september 2013 Fraværende representanter Møtende vararepresentanter Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 059/13-065/13 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 21 Møtebok Sak nr. Sakstittel 059/13 Delegasjonssaker 060/13 Permanent medlemskap i Helgeland Friluftsråd 061/13 Høring vedr. konsesjonssøknad for 132 kv kraftnett Røssvatn 062/13 Brøytekontrakter /13 Areal- og bygningsmessige vurderinger i et kort- og langsiktig perspektiv for kommunesenteret Trofors vs Forvaltningsknutepunkt og annen offentlig og privat virksomhet. 064/13 2. tertialrapport /13 Driftsbudsjett Grane kommune 2014, utkast 1 til Formannskapet ORIENTERINGER: Ordfører Bjørn Ivar Lamo: Åpning av kunstgressbanen i Hattfjelldal. Grane IL deltok med to lag som spilte åpningskamper, samt deltok på åpningsseminar med Rosenborgtrener Per Joar Hanssen PPT møte, budsjett innspill, Ikke ventelister. Seminar under Fiplingdalsmartnan: VM i fluefiske hva nå? Stortings og sametingsvalg ble avviklet. Flott innsats fra Inger Lise og Tone slik at dette ble gjennomført på en trygg og god måte Parkmøte i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Ellen og Margrethe organiserte dette på en utmerket måte. Kandidaten Vefsna regionalpark fikk vist seg frem på en fin måte, og de tilreisende fikk et godt inntrykk av hva som vi har å tilby samt hvilke planer vi har Styremøte for Børgefjell nasjonalpark. Evaluering av 50 års arrangementet for Børgefjell nasjonalpark Temadag i skolen om Børgefjell i Hattfjelldal og Grane. Kolbjørn Eriksen: Div oppfølging sp ifm Lyssetting i Vestersivn Lands- og styremøte i Nasjonale parker i Mosjøen. God info fra blant annet Styreleder. Viktig at Styringsgruppa følger opp de signaler som ble gitt for det videre arbeid med forprosjekt Regionalplan Vefsna Div ifm avholdt IHR møte i Hemnes. Blant annet info om Politireformen, med mål å opprette færre men mer robuste Politidistrikt! Høring fra Grane kommune? Britt Aune Olsen: Deltatt på møte med Fylkesmannen i Nordland, dialogmøte ifm pilotprosjekt: Arbeidet med samiske forhold ved fylkesmannsembetet. Mål: Bidra til å øke kompetansen om samisk språk og kultur, styrke og utvikle veiledningsrollen til FMNO på det samiske området samt systematisere og rapportere erfaringer som har overføringsverdi til andre fylker.

3 Side 3 av 21 Her var FMNO interessert i å bidra til Næringsutviklingsstøtte på Majavatn, og samhandling med Innovasjon Norge. Ang Reindriftsforvaltningen: Fra 1. jan legges dagens Reindriftsforvaltning inn under FMNO, og planlegges organisert inn under Landbruksavdelingen. Oppnevnt som leder for styret Sagaveien. Planlagt styremøte 8. okt er utsatt. Tor Stabbforsmo: Diverse info fra avholdt Martna i Fiplingdal sep. 90 campere i perioden 40 deltakere på Seminar: VM i fluefiske er over - Hva nå? på Pub-aften Åpen frokost sponset av Coop Grane Ca 1800 på markedsplassen God samhandling med KOA, som kan utvikles videre neste år Leie av varmeanlegg for stor-teltet anbefales Rådmann Lars E. Kapskarmo: Viser til eget e-vedlegg med hovedpunkter, samt vedlegg på papir. (Utlevert alle i FS).

4 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 13/314 13/3200 Inger Lise Fløtnes Side 4 av 21 Saksnummer Utvalg Møtedato 059/13 Formannskapet Delegasjonssaker DFS. 018/13: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Ottestad Mat gis følgende skjenkebevilling: - Alkoholgruppe 1 øl - Alkoholgruppe 2 vin - Alkoholgruppe 3 brennevin Sted: KOA Børgefjell Dato: 6. september 2013 Tidsrom: 18:00 24:00 Dato: 7. september 2013 Tidsrom: 17:00 24:00 Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Per Pedersen, Trofors Trygve Ottestad, Kvæfjord Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-059/13 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.

5 Side 5 av 21

6 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 6 av 21 FA-G10 12/301 13/3189 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 060/13 Formannskapet Permanent medlemskap i Helgeland Friluftsråd Trykte vedlegg: Brosjyre Friluftsrådenes Landsforbund: Om friluftsråd. Vedtekter Helgeland Friluftsråd. Kontingentberegning. Finansieringsplan for Helgeland friluftsråd. Oversikt over finansierte prosjekt, tiltak og deltakelse fra Helgeland Friluftsråd hittil i Oversikt over annen aktivitet i Sammendrag: Kommunestyret fattet i møte , sak 46/12, vedtak om at Grane kommune skulle delta i et pilotprosjekt med målsetting om etablering av et friluftsråd for søndre del av Helgeland. Prosjektperioden utløper ved årsskiftet og sak om permanent medlemskap i Helgeland Friluftsråd fremmes for politisk behandling. Vurdering: Helgeland Friluftsråd ble etablert som pilotprosjekt gjennom Helgeland Regionråd 1. januar kommuner har valgt å delta i prosjektet; Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug og Herøy. Friluftsrådet er i 2013 organisert slik: Ordførerne utgjør prosjektstyret i Helgeland Friluftsråd: Leder: Bjørn Ivar Lamo, Grane. Nestleder: Magnar Johnsen, Leirfjord. Jann-Arne Løvdahl, Vefsn. Arnt Frode Jensen, Herøy. Bård Anders Langø, Alstahaug. Sekretær: Sissel Hesjedal, Helgeland Regionråd. Friluftsrådet er også organisert med en faggruppe/arbeidsgruppe: o Hege Ansnes Igeland, folkehelsekoordinator, Leirfjord. o Karina Kilvær, folkehelsekoordinator, Herøy. o Rune Stabbforsmo, folkehelsekoordinator, Grane. o Kari Christensen, folkehelsekoordinator, Alstahaug.

7 o John Peter Garnes, Plan- og utviklingssjef, Vefsn. o Jan Nikolaisen, Idrettskonsulent, Herøy. o Torhild Lamo, Prosjektleder fylkesdelplan Lomsdal-Visten. o Kristian Helgesen, Prosjektleder Helgeland Friluftsråd, sekretær. Side 7 av 21 Prosjektleder er ansatt i 100 % stilling, med kontorsted Vefsn. Om friluftsråd Et friluftsråd er en selvstendig organisasjon. Ved å la kun kommunene være eiere av organisasjonen vil dette kunne være et offentlig redskap for å iverksette formulerte mål innenfor dette området, samtidig som slik organisering videre gir en rekke andre fordeler: Organisasjonen oppnår mva-refusjon på lik linje med kommunene. Organisasjonen kan styre fagkompetansen innenfor området i alle medlemskommunene. Kompetansesentra for friluftsliv: mange kommuner er for små til å ha egne ansatte til å arbeide med friluftsliv. Koordinere statlige, fylkeskommunale og kommunale midler; friluftsråd organiserer arbeidet lettere over administrative grenser. Erfaringsmessig er muligheten for eksterne tilskudd større gjennom et friluftsråd. (I 2013 har Helgeland Friluftsråd blitt tildelt eksterne tilskudd på bortimot 1,3 millioner) Friluftsråd kan jobbe målrettet i nært samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Friluftsliv har tradisjonelt vært en arena for stor frivillig innsats. Muligheter for aktiv fritid og opplevelser betyr mye ved valg av bosted. Et friluftsråd kan bidra til slik tilrettelegging for økt bolyst. Tilrettelagte friluftstilbud er attraktivt for reiselivet. Enhver tilrettelegging for friluftslivet vil kunne fremstå som et reiselivstilbud så vel som for fastboende. Organisasjonen kan brukes som et politisk redskap og styres politisk. På Helgeland kjenner vi Polarsirkelen friluftsråd som ble etablert etter et politisk initiativ i Erfaringene fra etableringen og arbeidet til dette friluftsrådet ligger også til grunn for de forslag som fremkommer i dette dokumentet. Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy kommune er tilsluttet Polarsirkelen friluftsråd. Aktiviteten til friluftsrådet styres helt av eierne. Dette gjennom vedtatte formålsparagraf, årsmøtevedtak som inkluderer handlingsplaner, samt vedtak i et politisk oppnevnt råd med ansvar for iverksetting og gjennomføring av vedtatte planer. Om friluftsråd på Helgeland Friluftsmulighetene på Helgeland er unike og en stor ressurs for både oss som bor her samt for tilreisende. Videre er friluftslivet av regional karakter; kommunegrensene gjelder ikke ved valg av hvor befolkningen selv utøver sitt friluftsliv. I reiselivsøyemed har kommunegrenser liten eller ingen betydning. I så måte vil et friluftsråd kunne samarbeide med reiselivet om sammenfallende interesser. Det synes også å herske stor tverrpolitisk enighet om at friluftsliv og tilrettelegging for dette er noe å satse på. Over lang tid har det i mange sammenhenger og i ulike fora blitt diskutert muligheten av å få etablert friluftsråd også i de delene av Helgeland som i dag ikke har noe slik. I Nordland er det fra før 4 slike friluftsråd; Vesterålen, Ofoten, Salten og Polarsirkelen. I tillegg er Lofoten friluftsråd opprettet som 3-årig prosjekt i I Norge er det totalt 23 friluftsråd som alle er samlet i Friluftsrådenes Landsforbund.

8 Side 8 av 21 I Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (august 2013), er betydningen av friluftsrådene tillagt vekt når det heter: Regjeringen ønsker å stimulere til at flest mulig kommuner er med i et interkommunalt friluftsråd. Satsningsområder Arbeidsgruppen i Helgeland Friluftsråd har anbefalt å prioritere følgende innsatsområder for et permanent Helgeland friluftsråd: Helsefremmende skoler og barnehager. Tilrettelegging for friluftsliv - anlegg/aktivitet. Informasjonsarbeid friluftsliv. Prosjektstyret ga sin tilslutning til dette i styremøte 16. april Ett eller to friluftsråd på Helgeland? Hovedsaken vedrørende friluftsråd er at den enkelte kommune på Helgeland ønsker å fokusere og satse på friluftsliv og da via medlemskap i et friluftsråd. Polarsirkelen Friluftsråd har tilkjennegitt at ett friluftsråd på Helgeland blir for stort. Dette støttes av Friluftsrådenes Landsforbund og Nordland fylkeskommune, som begge ønsker opprettelse av et nytt friluftsråd for området. Det anbefales etablering av to samarbeidende friluftsråd på Helgeland av følgende hovedårsaker: 1. Den kommunale tilhørigheten/nærheten og styringsmulighetene av rådet vil bli sterkere ved å etablere to råd. 2. To råd på Helgeland vil gi større muligheter for å iverksette flere tiltak på kommunalt nivå. 3. Det er knyttet usikkerhet til om ett stort friluftsråd på Helgeland vil utløse like mye eksterne tilskudd som to friluftsråd. Ved etablering av et Helgeland friluftsråd, vil samtlige av de kommunene som i dag ikke er medlem av Polarsirkelen friluftsråd bli invitert til medlemskap. Enkeltkommunene på Helgeland kan så hver for seg i ettertid velge å melde seg ut eller inn i de to aktuelle friluftsrådene. På denne måten vil hvem som skal samarbeide med hvem bli avklart underveis. Videre er det en utstrakt delings- og samarbeidskultur mellom friluftsrådene både i Nordland og i Norge som også vil påvirke samarbeidet mellom de to rådene på Helgeland. Friluftsliv er helsefremmende Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. St. meld. 39 ( ): Friluftsliv ein veg til høgare livskvalitet Et av de viktigste politikkområdene er å arbeide sektorovergripende for et friskere folk. Den store utfordringen fremover er å sette fokus på innsatsområder som kan bidra til å fremme befolkningens helse og forebygge sykdom. Lov om folkehelsearbeid har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. Kommunen har en nøkkelrolle i dette viktige arbeidet. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, ved lokal utvikling og planlegging, forvalting og tjenesteyting. Vi skal tenke helse i alt vi gjør. Stortingsmelding 34 Folkehelsemeldingen - legger betydelig vekt på betydningen av friluftsliv i folkehelsearbeidet.

9 Side 9 av 21 Fysisk aktivitet, naturopplevelse, mestring, sosial aktivitet og opparbeidelse av sosiale nettverk er faktorer som vil kunne bidra i positiv retning for innbyggernes helse og trivsel. Alt dette finner vi i friluftslivet og vil derfor være en meget viktig arena å sette fokus på. Om finansieringen av et friluftsråd. I hovedsak er det slik at rådets virksomhet finansieres via årlige tilskudd fra medlemskommunene, tilskudd fra Friluftsrådenes Landsforbund og Nordland fylkeskommune. Tilskuddene fra kommunene fastsettes i vedtektene (Se vedlagte forslag samt oversikt over hva dette vil utgjøre for hver av kommunene). Tilskuddene fra Friluftsrådenes Landsforbund og Nordland fylkeskommune fastsettes etter egne kriterier og tildeles etter årlige søknader. Grovt sett kan man påregne tilskudd fra disse to aktørene tilsvarende 40 % av kommunale tilskudd. All aktivitet må eksternt finansieres. Også her er det faste tilskuddsordninger både via Nordland fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforening som kan brukes av friluftsrådene spesielt. Mye av ressursene fra fylkeskommune og fylkesmannen til friluftsliv kanaliseres gjennom friluftsråd. I så måte har Helgeland Friluftsråd greid å utløse relativt store tilskudd til tiltak i regionen på kort tid (1,3 millioner totalt, hvorav til administrasjon, og rundt ,- direkte til prosjekt og tiltak se vedlegg). Finansiering for kommunene er i forslag til vedtak basert på et fast grunnbeløp samt et kommunalt tilskudd pr innbygger. En slik ordning tilgodeser kommuner med få innbyggere i stor grad. Forholdet til Turkart Helgeland vil være viktig i forbindelse med etablering av friluftsråd. Organisering i friluftsråd vil kunne forankre og videreutvikle løsningen. Pr. i dag har tolv kommuner gjort vedtak om å knytte seg til løsningen. Helgeland Friluftsråd har i prosjektperioden hatt dialog med både God Tur (tilrettelagt turportal v/ Statskog) og med ut.no (Den norske turistforening) om deling av slik friluftsinformasjon til nasjonale friluftsportaler. Helgeland Friluftsråd kan inngå samarbeidsavtale andre friluftsråd i Nordland om prosjekter der ulik kompetanse kan dekke behov. I 2013 har samarbeidet knyttet seg blant annet til aktivitetstiltak for skoleungdom (Børgefjell 50 år), ukentlige turtips på direktesendt radio (NRK P1), og til reportasje i Aftenposten om De hemmelige naturperlene i nord. Polarsirkelen har opparbeidet seg kompetanse på kursvirksomhet for barnehager og skoler som Helgeland Friluftsråd kan dra nytte av. I november 2013 vil Salten Friluftsråd bistå i det første nettverksbyggende kurset for barnehageansatte i medlemskommunene i Helgeland Friluftsråd. Friluftsrådet vil i tillegg søke prosjektmidler for å bistå kommunene i gjennomføring av prosjekt og tiltak. Hvordan få etablert et friluftsråd? Det foreslås følgende fremdriftsplan for etablering av Helgeland Friluftsråd: 1. De kommunene som vedtok å delta i prosjektet Helgeland Friluftsråd i 2013, fatter vedtak om deltakelse, og oppnevner rådsmedlemmer. Disse kommunene er: Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug og Herøy. 2. Styret konstitueres. Helgeland Friluftsråd etableres. 3. Daglig leder tilsettes. 4. Øvrige kommuner på Helgeland som ikke er medlem i et friluftsråd, kan deretter inviteres til medlemskap i Helgeland Friluftsråd. Dette gjelder Dønna, Vevelstad, Vega, Brønnøy, Sømna og Bindal.

10 Side 10 av 21 Lokalisering Det anbefales at kontorsted avgjøres etter at daglig leder er tilsatt. Kontorsted avgjøres da i samarbeid mellom valgt råd og daglig leder. Rådmannens innstilling: Grane kommune vedtar å etablere Helgeland Friluftsråd som permanent organisasjon fra 1. januar Friluftsrådet grunnfinansieres gjennom en årlig grunnkontingent, kr ,-, og en sum pr innbygger, kr 15,-. Grane kommune innarbeider kontingenten i årsbudsjett og økonomiplan. Samarbeidet forankres i samsvar med kommunelovens kap. 5 om interkommunalt samarbeid Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-060/13 Innstilling: Grane kommune vedtar å etablere Helgeland Friluftsråd som permanent organisasjon fra 1. januar Friluftsrådet grunnfinansieres gjennom en årlig grunnkontingent, kr ,-, og en sum pr innbygger, kr 15,-. Grane kommune innarbeider kontingenten i årsbudsjett og økonomiplan. Samarbeidet forankres i samsvar med kommunelovens kap. 5 om interkommunalt samarbeid.

11 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 11 av 21 FE- 13/165 13/2953 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 061/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt Høring vedr. konsesjonssøknad for 132 kv kraftnett Røssvatn Vedlegg: Info.brosjyre Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Krutåga Kraft AS og Hattfjelldal Kraft AS om å bygge kraftverkene Krutåga, Mølnhusbekken og Bjørkåselva i Hattfjelldal kommune. Søknadene behandles etter reglene i vassdragsreguleringsloven og vannressursloven. Krutåga Kraft AS har også søkt om konsesjon etter energiloven for en ny 132 kv kraftledning for tilknytning av kraftverkene til nettet. Kraftledningen omsøkes etter tre ulike alternativer som er mellom 21 og 45 km lange. Ledningen vil kunne berøre Hemnes og Grane kommuner i tillegg til Hattfjelldal kommune, avhengig av trasèvalg. Til søknadene foreligger det også konsekvensutredninger med fagrapporter. NVE sluttbehandler søknadene etter høringene og avgir sin innstilling til Olje- og energidepartementet (OED). Høringsfrist er 20. sept De planlagte anleggene er utløst av planlagt vannkraftproduksjon i området rundt Røssvatnet i Hattfjelldal og Hemnes kommuner. Planene for vannkraftproduksjon i Krutåga i Hattfjelldal er ikke endelige, og det er omsøkt alternative løsninger. I forbindelse med arbeidet i Krutåga har Krutåga Kraft AS tatt på seg arbeidet med å forestå, konsesjonssøke og konsekvensutrede en ny 132 kv kraftledning fra Røssvatnet i Hattfjelldal. Ledningen er nødvendig for å transportere ut den planlagte produksjonen i Krutåga. Nettet rundt Røssvatnet består i dag av et 22 kv distribusjonsnett, som kun dekker behovet for normal forsyning, og dette nettet har ikke kapasitet til å ta i mot den planlagte produksjonen, og dermed blir det nødvendig å bygge nytt 132 kv ledningsnett som kan transportere den planlagte produksjonen ut av området. Flg. løsninger er omsøkt: Alt. 2 Øvre Røssåga Alternativet berører Hattfjelldal og Hemnes kommuner og omtales ikke nærmere her.

12 Side 12 av 21 Alt. 2A Varntresk Alternativet berører kun Hattfjelldal kommune og omtales ikke nærmere her. Alt. 4 Trofors Berører Hattfjelldal og Grane kommuner slik: Ny 132 kv ledning sørover fra Krutåga trafostasjon / kraftverk til Trofors trafostasjon, med tilhørende ombygging av Trofors trafostasjon med nødvendig 300/132 kv transformering. Det legges frem to alternative linjetraseer ved Middagsfjellet og to ved Bjørkåsen. 132 kv ledningen føres forbi Mjølkarli koblingsstasjon, og mellom Mjølkarli og Trofors skal det bygges ny 132 kv ledning i eksisterende 22(66) kv kraftledningstrase. Alternativet innebærer også en ombygging av Mjølkarli koblingsstasjon til en ny 132/22 kv trafostasjon. Søkers kommentar og vurdering: Alt. 2A er den rimeligste løsningen, og er også den løsningen som medfører minst nye inngrep. Alt 2A er derfor primært omsøkt fra Krutåga Kraft AS som priorterer søknadene slik: 1. Alt. 2A Varntresk omsøkes primært 2. Alt. 2 Øvre Røssåga omsøkes sekundert 2. Alt. 4 Trofors omsøkes også sekundert Det fremgår også av konsekvensutredningen at Alt. 4 mot Trofors er den løsningen som gir minst konsekvens for miljø, natur og samfunn. Imidlertid er dette en klart dårligere teknisk løsning, som også medfører økte kostnader. Videre fanger ikke Alt. 4 opp en mulig vannkraftproduksjon i Nordre Røssvatnet / Nordbukta, og er dermed heller ikke sammenlignbar med Alt 2 og 2 A. Vurdering: Det er lite sannsynlig at Alt. 4 Trofors vil bli realisert, men om det skulle skje vil dette ikke medføre vesentlige konsekvenser for arealbruken og berørte grunneiere i Grane. Dette fordi at eksisterende kraftledningstrasè fra Mjølkarli i Hattfjelldal til Trofors vil bli benyttet. Dette innebærer at eksisterende linje blir revet og erstattet med nye master og nye ledninger. Nye master vil eventuelt bli noe høyere enn de eksisterende. Konklusjonen er at en eventuell realisering av Alt. 4 ikke vil medføre vesentlige endringer i forhold til eksisterende kraftledningstrasè fra Mjølkarli til Trofors. Rådmannens innstilling: Grane kommune har ingen merknader til at det kan bli bygd en ny 132 kv kraftledning etter eksisterende kraftledningstrasè fra Mjølkarli til Trofors Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-061/13 Vedtak: Grane kommune har ingen merknader til at det kan bli bygd en ny 132 kv kraftledning etter eksisterende kraftledningstrasè fra Mjølkarli til Trofors.

13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 13 av 21 FE- 13/301 13/3183 Ole Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 062/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt.5,1 Brøytekontrakter Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 U Tilbydere Protokoll etter anbudsåpning- Vintervedlikehold I Inger Laksfors Anbud snøbrøyting - Rode 11 og 12 6 I Roger Hallingen Anbud Rode 3 og 7 5 I Tore Riisem Anbud rode 1, 2, 6,8, 9,, 10, 11 og 12 3 I Grane Maskinlag v/pål Ove Wika 4 I Tommy Nilsen Anbud rode 1,2,3, 10, 11 og 13 7 I Lars Hansen Anbud Rode 2 8 I Jan Stue Nilsen Anbud rode 5 9 I Roger Nilsen Anbud rode 4 10 I Kari Anne Sklett Anbud Rode I xx Anbudsåpning Anbud rode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 Trykte vedlegg - Kart over roder. - Instrukser for snørydding og sandstrøing av rodene. - Kunngjøring av konkurransen på Doffin. - Sammendrag av tilbydere på rodene med innstilling. Sammendrag: Etter at gjeldende kontrakter for vintervedlikehold utløp våren 2013 er det avholdt ny konkurranse. Samlet verdi av kontrakter er ,- eks mva og eks indeksregulering kommende år i kontraktsperioden. Utlysning av arbeider er gjort ihht lov om offentlig anskaffelse og har vært annonsert på Doffin, vår hjemmeside og Helgelands arbeiderblad. Ved anbudsfrist var det 9 tilbydere på 13 roder, der noen tilbydere gir på enkelt roder mens andre på flere eller alle roder. Ansvarlige for utlysningen konkluderer med god konkurranse med bra interesse. I forkant av utlysningen er det kun vektlagt på billigste pris. Dette er en vurdering gjort på bakgrunn av en mest mulig rettferdig konkurranse. Selv om vi har bedt om opplysninger for maskiner er ikke dette tatt med i vektlegging. Dette pga alle tilbydere har forskjellig utstyrspark. Varigheten på kontrakter er 5 år, dette for å gi entreprenører forutsigbarhet ift investeringer.

14 Side 14 av 21 Prismessig er det en gjennomsnittlig økning av priser fra 2008 til 2013 på 30,2 %. Det har vært stor variasjon på hvilke roder som har hatt prisstigning. Vurdering: Etter kritikk fra enkelte entreprenører på forrige tildeling av kontrakter er det lagt stor vekt på gjennomføring av konkurransen, det mener administrasjonen er oppnådd. Erfaringsmessig vet vi at de forgående vilkår for utførelse var dårlig, dette er utbedret i nye kontraktsvilkår. Det gjelder våre rettigheter for å kreve driftsplan, gi sanksjoner, regulering av priser og justering av roder. I tillegg til kontraktssum bør det avsettes ekstra sum for rydding utenfor beredskapstid (1 november- 1 april) og til uforutsette som ikke er med i grunnlag for prising av roder. Rådmannens innstilling: Formannskapet tar innstilling til orientering. Det avsettes ,- eks mva i budsjett til vintervedlikehold. Det avsettes i tilegg ,- til uforutsette som ikke er med i grunnlag for prising av roder. Denne summen kan reduseres til neste sesong når alle roder er komplett Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-062/13 Innstilling: Formannskapet tar innstilling til orientering. Det avsettes ,- eks mva i budsjett til vintervedlikehold. Det avsettes i tilegg ,- til uforutsette som ikke er med i grunnlag for prising av roder. Denne summen kan reduseres til neste sesong når alle roder er komplett.

15 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 15 av 21 FE-K 12 07/544 13/3177 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 063/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Areal- og bygningsmessige vurderinger i et kort- og langsiktig perspektiv for kommunesenteret Trofors vs Forvaltningsknutepunkt og annen offentlig og privat virksomhet. Trykte vedlegg: sep Adm i Grane kommune. Areal- og bygningsmessige vurderinger- og behov i et kort og langsiktig perspektiv for kommunesenteret Trofors mv sep Prosjektleder Fylkesdelplan Lomsdal-Visten. Diverse ifm Forprosjekt knutepunkt for forvaltning Grane mv. - Krav til tidligere etablering av Nasjonalparklandsbyer Fra Miljøverndep. Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder invitasjon til å delta nasjonalpark-/verneområdestyrer Fra Miljøverndep. Etablering av nasjonalparkstyre for Børgefjell nasjonalpark i Nordland og Nord-Trøndelag fylker og for Austre Tiplingan landskapsverneområde i Nordland Fylke. Ikke trykte vedlegg: - Mulige samarbeidspartnere i et lokalt forvaltningsknutepunkt - Fra Styrevedtak i Svenningdal Trevarefabrikk as. Notat Framtiden herunder eiendomsutvikling i samarbeid med Grane kommune. - Skisser / reguleringsplaner over Troforsområdet med øremerkede arealer og bygningsmasse. (Legges fram på møtet.) Sammendrag: Det vises til informasjon mv på siste FS-møte ultimo august då, der det ble konkludert med et oppdrag til adm om å fremme grunnlag med fakta for et videre arbeid i forhold til å etablere et lokalt forvaltningsknutepunkt, og evt lokalisering av nevnte. I dette ligger det en nødvendig politisk/adm samhandling, der de enkelte Nasjonalparkstyrer er sentrale premissleverandører, samt aktuelle departement, fylker og direktorater. Vurdering: Det er utført diverse grunnlagsarbeid av både Prosjektleder Lomsdal-Visten, samt leder for Grane Næringsutvikling as og Ordfører. Å samle x-antkompetansearbeidsplasser knyttet til et forvaltningspunkt her sentralt på Trofors i et kontorfellesskap tilsvarende, kan være klart for innflytting på relativt kort tid, dog i midlertidige lokaler.

16 Side 16 av 21 Hvis et slikt kontorfellesskap skal fylle sin funksjon, ikke bare som et forvaltningsknutepunkt, men også med tilleggsfunksjoner som hovedinnfallsport- funksjonen til alle våre lokalt- og regionalt vernede områder, informasjonsutveksling, turistservice mv, krever det et signalbygg el tilsvarende, som skreddersys for det formål en ønsker et slikt knutepunkt skal oppfylle, på en praktisk, kosteffektiv og tiltalende måte for både tiltenkt ansatte og publikum. Sentral beliggenhet nært vei, bane og buss er viktig, samt nærhet til andre andre servicefunksjoner. Med dette som en konkret utfordring, er det viktig at vi ser på- og vurderer hvordan kommunesenteret Trofors skal framstå i de nærmeste dager samt år, nå med vedtatte traseer for både ny E-6 og påkobling med dagens RV 73, siste med framføring gjennom sentrum. Det legges fram en sentrumutviklingsskisse som grunnlag for en debatt om en de sentrale beslutninger ift areal- og bygningsbehov i nye Trofors fram mot Rådmannens innstilling: Det avgis ingen innstilling til vedtak i denne saken Formannskapet Behandling: FS-063/13 Vedtak: Signaler og føringer tas med videre av administrasjonen til det kommende arbeid ifm oppstart og gjennomføring av arbeidet med å utarbeide en Kommunedelplan for Trofors, med tilhørende reguleringsplan for blant annet Mellommoen. Enstemmig vedtatt.

17 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/185 13/3137 Rigmor Tverå Side 17 av 21 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 064/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret tertialrapport 2013 Vedlegg: Tertialrapporter avdelingsvis Sammendrag: Tertialrapporten viser: Ansvar 1 Sentraladministrasjon mindreforbruk Ansvar 2 Oppvekst-kultur mindreforbruk Ansvar 3 Helse merforbruk Ansvar 4 Teknisk merforbruk Ansvar 5 Pleie- omsorg merforbruk Ansvar 6 NAV mindreforbruk Ansvar 7 Politiske styringsorganer mindreforbruk Ansvar 8 Finans mindreforbruk Viser til rapporter avdelingsvis med kommentarer fra avdelingsledere. Vurdering: Ansvar 1 Sentraladministrasjon OK Ansvar 2 Oppvekst-kultur OK Ansvar 3 Helse Merforbruk. Se kommentar fra Helsesjef Ansvar 4 Teknisk OK. Se kommentar fra Teknisk sjef Ansvar 5 Pleie- omsorg Merforbruk. Se kommentar fra Helsesjef Ansvar 6 NAV OK Ansvar 7 Politiske styringsorganer Beskrevet nedenfor Ansvar 8 Finans Beskrevet nedenfor Politiske Styringsorganer: Det meste av møtegodtgjørelser blir utbetalt i desember. En god del av bevilgede tilskudd blir effektuert på slutten av året. Derfor mindreforbruk hittil på dette ansvarsområdet.

18 Side 18 av 21 Finans: Svikt i kraftinntekter/utbytte Helgelandskraft. Budsjettert utbytte HK kr Mottatt utbytte 2013 kr Inntektssvikt: Til sammenlikning var inntekt 2012 på utbytte 1,9 millioner. Budsjettet ble for 2013 kuttet med At nedgangen skulle bli så stor, er beklagelig og vil få konsekvenser for vårt regnskap Salg konsesjonskraft. Her viser det seg at vi ikke har tatt nok høyde for innmatningsutgiftene fra Statkraft Energi A/S. Budsjett: Stipulert inntekt 2013 kr Inntektssvikt ca Dette viser at vi har stor inntektssvikt i forhold til budsjetterte midler. Vi har overforbruk på Pleie-omsorg/ helse. Diverse tiltak er iverksatt for å få regnskap 2013 i balanse. Lønnspotten for 2013, kr vil primært bli fordelt på helse/omsorg. Kantinedriften blir avsluttet i løpet av denne måneden. Vi har innført delvis kjøpestopp på varer/tjenester. Bare nødvendige innkjøp blir prioritert. Reisevirksomhet som er utenfor eget nærområde begrenses. Noen vakanser i stillinger. Fysioterapi (tidligere Smedseng) står vakant hele Ny lærling IKT tas ikke inn i år. Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-064/13 Innstilling: Tertialrapporten tas til orientering. Formannskapet vil signalisere at de ansvarsområder som har overskridelser søker om å dekke dette innenfor sitt eget budsjett.

19 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /282 13/3192 Rigmor Tverå Side 19 av 21 Saksnummer Utvalg Møtedato 065/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Driftsbudsjett Grane kommune 2014, utkast 1 Trykte vedlegg: Oversikt tilskudd/ kontigenter 2014 Notater fra avdelingsledere Driftsbudsjett utkast Oversikt ikke lovpålagte tjenester Budsjettinnspill fra Kommunestyret pr. 12. juni 2013 Budsjettinnspill fra Kommunestyret aug Sammendrag: Administrasjonen i Grane kommune har startet budsjettprosessen for Velger i år å komme i gang med budsjettprosessen så tidlig som mulig.. Tallmaterialet er ennå usikkert. Statsbudsjettet for 2014 legges fram Det er varslet økning i frie inntekter til kommunene på ca. 4 mrd. Ut fra erfaringstall vil Grane kommune da få en økning på 2 mill. Befolkningsvekst på 20 personer øker rammen med ca ( pr. hode) Anslag på skatteinntekter vil komme inn i utarbeidet prognosemodell fra KS v/ Børre Stolp. I første utkast ligger skattinngangen på samme nivå som Pensjonskostnadene er også usikre. Det er varslet en økning. I forslaget ligger 20,0% til KLP (økning 1% fra 2013), 16,5% til Statens Pensjonskasse (økning på 0,5% fra 2013) Inntekter salg konsesjonskraft er satt ned fra 1,5 mill til 1 mill (regnskapsstall 2013). Utbytte Helgelandskraft er satt ned fra 1,5 mill til (regnskapstall 2013) Renteutgifter er lagt inn med en margin på 0,5%. Prognoser sier at vi vil få en renteøkning i Politiske Styringsorganer: Driftsavtale Fysioterapi ligger i budsjett. Her må vi beslutte hvordan fysioterapitjenesten i kommunen skal ivaretas. I dag har vi fysioterapaut ansatt 100%. Fordelt på Frisk-liv (50%) og Pleie-onsorg (50%). Ellers er tilskudd/ kontigenter som spesifisert. Andre budsjettposter basert på erfaringstall og prisvekst. Sentraladministrasjonen: Lønnspott på 1,8 mill lagt inn. Eget ansvar 1600 renhold opprettet. Dette er flyttet fra teknisk avdeling. Personalansvar renholdspersonalet skolen og kommunehuset blir ivaretatt av personalsjef. Renholdsbudsjettet er

20 Side 20 av 21 på 3,2 mill. En renholder (100%) på skolen går av med pensjon Denne blir erstattet med 50 % stilling fra 1. august. Altså reduksjon på ½ stilling. Bedriftshelsetjenesten flyttet til avdeling Helse. I samråd med helsesjef er det besluttet at det blir mest hensiktsmessig å ha Bedriftshelsetjenesten plassert under område 5- helse. IKT lærling ligger inne i budsjett med I og med at IKT tjenesten blir styrt fra Hattfjelldal, er det lite hensiktsmessig å ha IKT lærling plassert i Grane. Oppvekst- kultur: Notat fra oppvekstsjef Teknisk: Notat fra teknisk sjef. Helse: Notat fra helsesjef. Nye ansvarsområder for tidligere ansvarsområde 3 Helse, er flyttet til ansvarsområde 5. Pleie- omsorg og helse ble slått sammen i 2013, og blir fom 2014 også samlet regnskapsmessig.. Vurdering: Etter 1. konsolidering av budsjett 2014, ser vi at vi står foran utfordringer også i Rådmannens innstilling: Budsjettutkast 1 for Driftsbudsjett Grane kommune 2014 tas til etterretning. Utkast 2 vil bli utarbeidet til neste FS. Da vil Statsbudsjettet være offentliggjort, og rammene for 2014 være tallfestet Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-065/13 Vedtak: Budsjettutkast 1 for Driftsbudsjett Grane kommune 2014 tas til orientering. Administrasjonen utarbeider et budsjettutkast Driftsbudsjett 2014 utkast 2, som er i balanse og som tilfredsstiller Fylkesmannens krav om driftsresultat.

21 Side 21 av 21

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder  Møteinnkalling Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 17.11.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 11. november 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 13.01.2016 Møtetid: 13:00 Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møteleder Anbjørn Brennhaug Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 120/13 13/701 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE - ENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 120/13 13/701 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE - ENDRING Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Leland Møtedato: 16.10.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.12.2011 Møtetid: 15:00 Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Catrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar 2016 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl. Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Ida Catrin Olsen Inger Lise Fløtnes Til stede Ida Catrin Olsen Morten

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00 Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 14.11.2013 Møtetid: 08:00 13:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. november

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Side 1 av 7 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 27.02.2013 Møtetid: 17:00 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Varaordfører Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 20. februar

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 06.07.2012 Møtetid: 09:00 09:45 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 2.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo. Side 1 av 14 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.09.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Fondstyret Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. september 2015 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09.00 NB! MERK TIDSPUNKT!!! Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.06.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Jenny M.B. Haugen Møteinnkalling (kunngjøring) 27. mai

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 9 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 11.06.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 3. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 9 Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 ORGANISERING AV SØR-HELGELAND REGIONRÅD (SHR) OG HELGELAND REGIONRÅD (HR) Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune

Detaljer

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag)

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag) Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Medlemmer: A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 09.02.2012 Møtetid: 17:00 Møtested: Møterom sykehjemmet Møteleder Monika Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 25.01.2012 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Side 1 av 27 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 8 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 06.03.2013 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. mars 2013 Fraværende

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 04.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28.01.14 Fraværende representanter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE i Helgeland Museum

PROTOKOLL FRA STYREMØTE i Helgeland Museum Sted: Petter Dass-museet, Alstahaug Dato: 11. mai 2016 Tidspunkt: kl 1100 PROTOKOLL FRA STYREMØTE i Helgeland Museum Til stede: Magnar Solbakk (vara for Lise Bjøru), Johanne Markvoll, Gunhild Myrbakk,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Anne-Grethe Larsen, Ole-Kristian

Detaljer

Til Helgeland Regionråd

Til Helgeland Regionråd Til Helgeland Regionråd Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til ordinært årsmøte 2014 i Helgeland Regionråd. Sted: Brygga i Berfjord, Dønna Avreise fra Sandnessjøen torsdag den 19.juni

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1240

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1240 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1240 HELGELAND REGIONRÅD - FELLES REGIONRÅD Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar oppstart av prosess med det formål

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Sauherad kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Politiråd Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Sauherad kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Politiråd Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Sauherad kommune Møteinnkalling Utvalg: Politiråd Møtested: Kommunestyresalen Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-223, TI-&85 13/1257 14/7786 Jan Inge Helmersen 18.11.2014 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt

Detaljer

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Utrykte vedlegg: -NORSKE PARKER-Lokalparker og regionalparker i Noreg, verdigrunnlag

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer