Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 21. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:30. Møtedato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 21. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:30. Møtedato: 25.09."

Transkript

1 Grane kommune Side 1 av 21 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09:00 14:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18. september 2013 Fraværende representanter Møtende vararepresentanter Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 059/13-065/13 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 21 Møtebok Sak nr. Sakstittel 059/13 Delegasjonssaker 060/13 Permanent medlemskap i Helgeland Friluftsråd 061/13 Høring vedr. konsesjonssøknad for 132 kv kraftnett Røssvatn 062/13 Brøytekontrakter /13 Areal- og bygningsmessige vurderinger i et kort- og langsiktig perspektiv for kommunesenteret Trofors vs Forvaltningsknutepunkt og annen offentlig og privat virksomhet. 064/13 2. tertialrapport /13 Driftsbudsjett Grane kommune 2014, utkast 1 til Formannskapet ORIENTERINGER: Ordfører Bjørn Ivar Lamo: Åpning av kunstgressbanen i Hattfjelldal. Grane IL deltok med to lag som spilte åpningskamper, samt deltok på åpningsseminar med Rosenborgtrener Per Joar Hanssen PPT møte, budsjett innspill, Ikke ventelister. Seminar under Fiplingdalsmartnan: VM i fluefiske hva nå? Stortings og sametingsvalg ble avviklet. Flott innsats fra Inger Lise og Tone slik at dette ble gjennomført på en trygg og god måte Parkmøte i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Ellen og Margrethe organiserte dette på en utmerket måte. Kandidaten Vefsna regionalpark fikk vist seg frem på en fin måte, og de tilreisende fikk et godt inntrykk av hva som vi har å tilby samt hvilke planer vi har Styremøte for Børgefjell nasjonalpark. Evaluering av 50 års arrangementet for Børgefjell nasjonalpark Temadag i skolen om Børgefjell i Hattfjelldal og Grane. Kolbjørn Eriksen: Div oppfølging sp ifm Lyssetting i Vestersivn Lands- og styremøte i Nasjonale parker i Mosjøen. God info fra blant annet Styreleder. Viktig at Styringsgruppa følger opp de signaler som ble gitt for det videre arbeid med forprosjekt Regionalplan Vefsna Div ifm avholdt IHR møte i Hemnes. Blant annet info om Politireformen, med mål å opprette færre men mer robuste Politidistrikt! Høring fra Grane kommune? Britt Aune Olsen: Deltatt på møte med Fylkesmannen i Nordland, dialogmøte ifm pilotprosjekt: Arbeidet med samiske forhold ved fylkesmannsembetet. Mål: Bidra til å øke kompetansen om samisk språk og kultur, styrke og utvikle veiledningsrollen til FMNO på det samiske området samt systematisere og rapportere erfaringer som har overføringsverdi til andre fylker.

3 Side 3 av 21 Her var FMNO interessert i å bidra til Næringsutviklingsstøtte på Majavatn, og samhandling med Innovasjon Norge. Ang Reindriftsforvaltningen: Fra 1. jan legges dagens Reindriftsforvaltning inn under FMNO, og planlegges organisert inn under Landbruksavdelingen. Oppnevnt som leder for styret Sagaveien. Planlagt styremøte 8. okt er utsatt. Tor Stabbforsmo: Diverse info fra avholdt Martna i Fiplingdal sep. 90 campere i perioden 40 deltakere på Seminar: VM i fluefiske er over - Hva nå? på Pub-aften Åpen frokost sponset av Coop Grane Ca 1800 på markedsplassen God samhandling med KOA, som kan utvikles videre neste år Leie av varmeanlegg for stor-teltet anbefales Rådmann Lars E. Kapskarmo: Viser til eget e-vedlegg med hovedpunkter, samt vedlegg på papir. (Utlevert alle i FS).

4 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 13/314 13/3200 Inger Lise Fløtnes Side 4 av 21 Saksnummer Utvalg Møtedato 059/13 Formannskapet Delegasjonssaker DFS. 018/13: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Ottestad Mat gis følgende skjenkebevilling: - Alkoholgruppe 1 øl - Alkoholgruppe 2 vin - Alkoholgruppe 3 brennevin Sted: KOA Børgefjell Dato: 6. september 2013 Tidsrom: 18:00 24:00 Dato: 7. september 2013 Tidsrom: 17:00 24:00 Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Per Pedersen, Trofors Trygve Ottestad, Kvæfjord Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-059/13 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.

5 Side 5 av 21

6 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 6 av 21 FA-G10 12/301 13/3189 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 060/13 Formannskapet Permanent medlemskap i Helgeland Friluftsråd Trykte vedlegg: Brosjyre Friluftsrådenes Landsforbund: Om friluftsråd. Vedtekter Helgeland Friluftsråd. Kontingentberegning. Finansieringsplan for Helgeland friluftsråd. Oversikt over finansierte prosjekt, tiltak og deltakelse fra Helgeland Friluftsråd hittil i Oversikt over annen aktivitet i Sammendrag: Kommunestyret fattet i møte , sak 46/12, vedtak om at Grane kommune skulle delta i et pilotprosjekt med målsetting om etablering av et friluftsråd for søndre del av Helgeland. Prosjektperioden utløper ved årsskiftet og sak om permanent medlemskap i Helgeland Friluftsråd fremmes for politisk behandling. Vurdering: Helgeland Friluftsråd ble etablert som pilotprosjekt gjennom Helgeland Regionråd 1. januar kommuner har valgt å delta i prosjektet; Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug og Herøy. Friluftsrådet er i 2013 organisert slik: Ordførerne utgjør prosjektstyret i Helgeland Friluftsråd: Leder: Bjørn Ivar Lamo, Grane. Nestleder: Magnar Johnsen, Leirfjord. Jann-Arne Løvdahl, Vefsn. Arnt Frode Jensen, Herøy. Bård Anders Langø, Alstahaug. Sekretær: Sissel Hesjedal, Helgeland Regionråd. Friluftsrådet er også organisert med en faggruppe/arbeidsgruppe: o Hege Ansnes Igeland, folkehelsekoordinator, Leirfjord. o Karina Kilvær, folkehelsekoordinator, Herøy. o Rune Stabbforsmo, folkehelsekoordinator, Grane. o Kari Christensen, folkehelsekoordinator, Alstahaug.

7 o John Peter Garnes, Plan- og utviklingssjef, Vefsn. o Jan Nikolaisen, Idrettskonsulent, Herøy. o Torhild Lamo, Prosjektleder fylkesdelplan Lomsdal-Visten. o Kristian Helgesen, Prosjektleder Helgeland Friluftsråd, sekretær. Side 7 av 21 Prosjektleder er ansatt i 100 % stilling, med kontorsted Vefsn. Om friluftsråd Et friluftsråd er en selvstendig organisasjon. Ved å la kun kommunene være eiere av organisasjonen vil dette kunne være et offentlig redskap for å iverksette formulerte mål innenfor dette området, samtidig som slik organisering videre gir en rekke andre fordeler: Organisasjonen oppnår mva-refusjon på lik linje med kommunene. Organisasjonen kan styre fagkompetansen innenfor området i alle medlemskommunene. Kompetansesentra for friluftsliv: mange kommuner er for små til å ha egne ansatte til å arbeide med friluftsliv. Koordinere statlige, fylkeskommunale og kommunale midler; friluftsråd organiserer arbeidet lettere over administrative grenser. Erfaringsmessig er muligheten for eksterne tilskudd større gjennom et friluftsråd. (I 2013 har Helgeland Friluftsråd blitt tildelt eksterne tilskudd på bortimot 1,3 millioner) Friluftsråd kan jobbe målrettet i nært samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Friluftsliv har tradisjonelt vært en arena for stor frivillig innsats. Muligheter for aktiv fritid og opplevelser betyr mye ved valg av bosted. Et friluftsråd kan bidra til slik tilrettelegging for økt bolyst. Tilrettelagte friluftstilbud er attraktivt for reiselivet. Enhver tilrettelegging for friluftslivet vil kunne fremstå som et reiselivstilbud så vel som for fastboende. Organisasjonen kan brukes som et politisk redskap og styres politisk. På Helgeland kjenner vi Polarsirkelen friluftsråd som ble etablert etter et politisk initiativ i Erfaringene fra etableringen og arbeidet til dette friluftsrådet ligger også til grunn for de forslag som fremkommer i dette dokumentet. Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy kommune er tilsluttet Polarsirkelen friluftsråd. Aktiviteten til friluftsrådet styres helt av eierne. Dette gjennom vedtatte formålsparagraf, årsmøtevedtak som inkluderer handlingsplaner, samt vedtak i et politisk oppnevnt råd med ansvar for iverksetting og gjennomføring av vedtatte planer. Om friluftsråd på Helgeland Friluftsmulighetene på Helgeland er unike og en stor ressurs for både oss som bor her samt for tilreisende. Videre er friluftslivet av regional karakter; kommunegrensene gjelder ikke ved valg av hvor befolkningen selv utøver sitt friluftsliv. I reiselivsøyemed har kommunegrenser liten eller ingen betydning. I så måte vil et friluftsråd kunne samarbeide med reiselivet om sammenfallende interesser. Det synes også å herske stor tverrpolitisk enighet om at friluftsliv og tilrettelegging for dette er noe å satse på. Over lang tid har det i mange sammenhenger og i ulike fora blitt diskutert muligheten av å få etablert friluftsråd også i de delene av Helgeland som i dag ikke har noe slik. I Nordland er det fra før 4 slike friluftsråd; Vesterålen, Ofoten, Salten og Polarsirkelen. I tillegg er Lofoten friluftsråd opprettet som 3-årig prosjekt i I Norge er det totalt 23 friluftsråd som alle er samlet i Friluftsrådenes Landsforbund.

8 Side 8 av 21 I Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (august 2013), er betydningen av friluftsrådene tillagt vekt når det heter: Regjeringen ønsker å stimulere til at flest mulig kommuner er med i et interkommunalt friluftsråd. Satsningsområder Arbeidsgruppen i Helgeland Friluftsråd har anbefalt å prioritere følgende innsatsområder for et permanent Helgeland friluftsråd: Helsefremmende skoler og barnehager. Tilrettelegging for friluftsliv - anlegg/aktivitet. Informasjonsarbeid friluftsliv. Prosjektstyret ga sin tilslutning til dette i styremøte 16. april Ett eller to friluftsråd på Helgeland? Hovedsaken vedrørende friluftsråd er at den enkelte kommune på Helgeland ønsker å fokusere og satse på friluftsliv og da via medlemskap i et friluftsråd. Polarsirkelen Friluftsråd har tilkjennegitt at ett friluftsråd på Helgeland blir for stort. Dette støttes av Friluftsrådenes Landsforbund og Nordland fylkeskommune, som begge ønsker opprettelse av et nytt friluftsråd for området. Det anbefales etablering av to samarbeidende friluftsråd på Helgeland av følgende hovedårsaker: 1. Den kommunale tilhørigheten/nærheten og styringsmulighetene av rådet vil bli sterkere ved å etablere to råd. 2. To råd på Helgeland vil gi større muligheter for å iverksette flere tiltak på kommunalt nivå. 3. Det er knyttet usikkerhet til om ett stort friluftsråd på Helgeland vil utløse like mye eksterne tilskudd som to friluftsråd. Ved etablering av et Helgeland friluftsråd, vil samtlige av de kommunene som i dag ikke er medlem av Polarsirkelen friluftsråd bli invitert til medlemskap. Enkeltkommunene på Helgeland kan så hver for seg i ettertid velge å melde seg ut eller inn i de to aktuelle friluftsrådene. På denne måten vil hvem som skal samarbeide med hvem bli avklart underveis. Videre er det en utstrakt delings- og samarbeidskultur mellom friluftsrådene både i Nordland og i Norge som også vil påvirke samarbeidet mellom de to rådene på Helgeland. Friluftsliv er helsefremmende Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. St. meld. 39 ( ): Friluftsliv ein veg til høgare livskvalitet Et av de viktigste politikkområdene er å arbeide sektorovergripende for et friskere folk. Den store utfordringen fremover er å sette fokus på innsatsområder som kan bidra til å fremme befolkningens helse og forebygge sykdom. Lov om folkehelsearbeid har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. Kommunen har en nøkkelrolle i dette viktige arbeidet. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, ved lokal utvikling og planlegging, forvalting og tjenesteyting. Vi skal tenke helse i alt vi gjør. Stortingsmelding 34 Folkehelsemeldingen - legger betydelig vekt på betydningen av friluftsliv i folkehelsearbeidet.

9 Side 9 av 21 Fysisk aktivitet, naturopplevelse, mestring, sosial aktivitet og opparbeidelse av sosiale nettverk er faktorer som vil kunne bidra i positiv retning for innbyggernes helse og trivsel. Alt dette finner vi i friluftslivet og vil derfor være en meget viktig arena å sette fokus på. Om finansieringen av et friluftsråd. I hovedsak er det slik at rådets virksomhet finansieres via årlige tilskudd fra medlemskommunene, tilskudd fra Friluftsrådenes Landsforbund og Nordland fylkeskommune. Tilskuddene fra kommunene fastsettes i vedtektene (Se vedlagte forslag samt oversikt over hva dette vil utgjøre for hver av kommunene). Tilskuddene fra Friluftsrådenes Landsforbund og Nordland fylkeskommune fastsettes etter egne kriterier og tildeles etter årlige søknader. Grovt sett kan man påregne tilskudd fra disse to aktørene tilsvarende 40 % av kommunale tilskudd. All aktivitet må eksternt finansieres. Også her er det faste tilskuddsordninger både via Nordland fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforening som kan brukes av friluftsrådene spesielt. Mye av ressursene fra fylkeskommune og fylkesmannen til friluftsliv kanaliseres gjennom friluftsråd. I så måte har Helgeland Friluftsråd greid å utløse relativt store tilskudd til tiltak i regionen på kort tid (1,3 millioner totalt, hvorav til administrasjon, og rundt ,- direkte til prosjekt og tiltak se vedlegg). Finansiering for kommunene er i forslag til vedtak basert på et fast grunnbeløp samt et kommunalt tilskudd pr innbygger. En slik ordning tilgodeser kommuner med få innbyggere i stor grad. Forholdet til Turkart Helgeland vil være viktig i forbindelse med etablering av friluftsråd. Organisering i friluftsråd vil kunne forankre og videreutvikle løsningen. Pr. i dag har tolv kommuner gjort vedtak om å knytte seg til løsningen. Helgeland Friluftsråd har i prosjektperioden hatt dialog med både God Tur (tilrettelagt turportal v/ Statskog) og med ut.no (Den norske turistforening) om deling av slik friluftsinformasjon til nasjonale friluftsportaler. Helgeland Friluftsråd kan inngå samarbeidsavtale andre friluftsråd i Nordland om prosjekter der ulik kompetanse kan dekke behov. I 2013 har samarbeidet knyttet seg blant annet til aktivitetstiltak for skoleungdom (Børgefjell 50 år), ukentlige turtips på direktesendt radio (NRK P1), og til reportasje i Aftenposten om De hemmelige naturperlene i nord. Polarsirkelen har opparbeidet seg kompetanse på kursvirksomhet for barnehager og skoler som Helgeland Friluftsråd kan dra nytte av. I november 2013 vil Salten Friluftsråd bistå i det første nettverksbyggende kurset for barnehageansatte i medlemskommunene i Helgeland Friluftsråd. Friluftsrådet vil i tillegg søke prosjektmidler for å bistå kommunene i gjennomføring av prosjekt og tiltak. Hvordan få etablert et friluftsråd? Det foreslås følgende fremdriftsplan for etablering av Helgeland Friluftsråd: 1. De kommunene som vedtok å delta i prosjektet Helgeland Friluftsråd i 2013, fatter vedtak om deltakelse, og oppnevner rådsmedlemmer. Disse kommunene er: Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug og Herøy. 2. Styret konstitueres. Helgeland Friluftsråd etableres. 3. Daglig leder tilsettes. 4. Øvrige kommuner på Helgeland som ikke er medlem i et friluftsråd, kan deretter inviteres til medlemskap i Helgeland Friluftsråd. Dette gjelder Dønna, Vevelstad, Vega, Brønnøy, Sømna og Bindal.

10 Side 10 av 21 Lokalisering Det anbefales at kontorsted avgjøres etter at daglig leder er tilsatt. Kontorsted avgjøres da i samarbeid mellom valgt råd og daglig leder. Rådmannens innstilling: Grane kommune vedtar å etablere Helgeland Friluftsråd som permanent organisasjon fra 1. januar Friluftsrådet grunnfinansieres gjennom en årlig grunnkontingent, kr ,-, og en sum pr innbygger, kr 15,-. Grane kommune innarbeider kontingenten i årsbudsjett og økonomiplan. Samarbeidet forankres i samsvar med kommunelovens kap. 5 om interkommunalt samarbeid Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-060/13 Innstilling: Grane kommune vedtar å etablere Helgeland Friluftsråd som permanent organisasjon fra 1. januar Friluftsrådet grunnfinansieres gjennom en årlig grunnkontingent, kr ,-, og en sum pr innbygger, kr 15,-. Grane kommune innarbeider kontingenten i årsbudsjett og økonomiplan. Samarbeidet forankres i samsvar med kommunelovens kap. 5 om interkommunalt samarbeid.

11 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 11 av 21 FE- 13/165 13/2953 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 061/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt Høring vedr. konsesjonssøknad for 132 kv kraftnett Røssvatn Vedlegg: Info.brosjyre Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Krutåga Kraft AS og Hattfjelldal Kraft AS om å bygge kraftverkene Krutåga, Mølnhusbekken og Bjørkåselva i Hattfjelldal kommune. Søknadene behandles etter reglene i vassdragsreguleringsloven og vannressursloven. Krutåga Kraft AS har også søkt om konsesjon etter energiloven for en ny 132 kv kraftledning for tilknytning av kraftverkene til nettet. Kraftledningen omsøkes etter tre ulike alternativer som er mellom 21 og 45 km lange. Ledningen vil kunne berøre Hemnes og Grane kommuner i tillegg til Hattfjelldal kommune, avhengig av trasèvalg. Til søknadene foreligger det også konsekvensutredninger med fagrapporter. NVE sluttbehandler søknadene etter høringene og avgir sin innstilling til Olje- og energidepartementet (OED). Høringsfrist er 20. sept De planlagte anleggene er utløst av planlagt vannkraftproduksjon i området rundt Røssvatnet i Hattfjelldal og Hemnes kommuner. Planene for vannkraftproduksjon i Krutåga i Hattfjelldal er ikke endelige, og det er omsøkt alternative løsninger. I forbindelse med arbeidet i Krutåga har Krutåga Kraft AS tatt på seg arbeidet med å forestå, konsesjonssøke og konsekvensutrede en ny 132 kv kraftledning fra Røssvatnet i Hattfjelldal. Ledningen er nødvendig for å transportere ut den planlagte produksjonen i Krutåga. Nettet rundt Røssvatnet består i dag av et 22 kv distribusjonsnett, som kun dekker behovet for normal forsyning, og dette nettet har ikke kapasitet til å ta i mot den planlagte produksjonen, og dermed blir det nødvendig å bygge nytt 132 kv ledningsnett som kan transportere den planlagte produksjonen ut av området. Flg. løsninger er omsøkt: Alt. 2 Øvre Røssåga Alternativet berører Hattfjelldal og Hemnes kommuner og omtales ikke nærmere her.

12 Side 12 av 21 Alt. 2A Varntresk Alternativet berører kun Hattfjelldal kommune og omtales ikke nærmere her. Alt. 4 Trofors Berører Hattfjelldal og Grane kommuner slik: Ny 132 kv ledning sørover fra Krutåga trafostasjon / kraftverk til Trofors trafostasjon, med tilhørende ombygging av Trofors trafostasjon med nødvendig 300/132 kv transformering. Det legges frem to alternative linjetraseer ved Middagsfjellet og to ved Bjørkåsen. 132 kv ledningen føres forbi Mjølkarli koblingsstasjon, og mellom Mjølkarli og Trofors skal det bygges ny 132 kv ledning i eksisterende 22(66) kv kraftledningstrase. Alternativet innebærer også en ombygging av Mjølkarli koblingsstasjon til en ny 132/22 kv trafostasjon. Søkers kommentar og vurdering: Alt. 2A er den rimeligste løsningen, og er også den løsningen som medfører minst nye inngrep. Alt 2A er derfor primært omsøkt fra Krutåga Kraft AS som priorterer søknadene slik: 1. Alt. 2A Varntresk omsøkes primært 2. Alt. 2 Øvre Røssåga omsøkes sekundert 2. Alt. 4 Trofors omsøkes også sekundert Det fremgår også av konsekvensutredningen at Alt. 4 mot Trofors er den løsningen som gir minst konsekvens for miljø, natur og samfunn. Imidlertid er dette en klart dårligere teknisk løsning, som også medfører økte kostnader. Videre fanger ikke Alt. 4 opp en mulig vannkraftproduksjon i Nordre Røssvatnet / Nordbukta, og er dermed heller ikke sammenlignbar med Alt 2 og 2 A. Vurdering: Det er lite sannsynlig at Alt. 4 Trofors vil bli realisert, men om det skulle skje vil dette ikke medføre vesentlige konsekvenser for arealbruken og berørte grunneiere i Grane. Dette fordi at eksisterende kraftledningstrasè fra Mjølkarli i Hattfjelldal til Trofors vil bli benyttet. Dette innebærer at eksisterende linje blir revet og erstattet med nye master og nye ledninger. Nye master vil eventuelt bli noe høyere enn de eksisterende. Konklusjonen er at en eventuell realisering av Alt. 4 ikke vil medføre vesentlige endringer i forhold til eksisterende kraftledningstrasè fra Mjølkarli til Trofors. Rådmannens innstilling: Grane kommune har ingen merknader til at det kan bli bygd en ny 132 kv kraftledning etter eksisterende kraftledningstrasè fra Mjølkarli til Trofors Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-061/13 Vedtak: Grane kommune har ingen merknader til at det kan bli bygd en ny 132 kv kraftledning etter eksisterende kraftledningstrasè fra Mjølkarli til Trofors.

13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 13 av 21 FE- 13/301 13/3183 Ole Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 062/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt.5,1 Brøytekontrakter Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 U Tilbydere Protokoll etter anbudsåpning- Vintervedlikehold I Inger Laksfors Anbud snøbrøyting - Rode 11 og 12 6 I Roger Hallingen Anbud Rode 3 og 7 5 I Tore Riisem Anbud rode 1, 2, 6,8, 9,, 10, 11 og 12 3 I Grane Maskinlag v/pål Ove Wika 4 I Tommy Nilsen Anbud rode 1,2,3, 10, 11 og 13 7 I Lars Hansen Anbud Rode 2 8 I Jan Stue Nilsen Anbud rode 5 9 I Roger Nilsen Anbud rode 4 10 I Kari Anne Sklett Anbud Rode I xx Anbudsåpning Anbud rode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 Trykte vedlegg - Kart over roder. - Instrukser for snørydding og sandstrøing av rodene. - Kunngjøring av konkurransen på Doffin. - Sammendrag av tilbydere på rodene med innstilling. Sammendrag: Etter at gjeldende kontrakter for vintervedlikehold utløp våren 2013 er det avholdt ny konkurranse. Samlet verdi av kontrakter er ,- eks mva og eks indeksregulering kommende år i kontraktsperioden. Utlysning av arbeider er gjort ihht lov om offentlig anskaffelse og har vært annonsert på Doffin, vår hjemmeside og Helgelands arbeiderblad. Ved anbudsfrist var det 9 tilbydere på 13 roder, der noen tilbydere gir på enkelt roder mens andre på flere eller alle roder. Ansvarlige for utlysningen konkluderer med god konkurranse med bra interesse. I forkant av utlysningen er det kun vektlagt på billigste pris. Dette er en vurdering gjort på bakgrunn av en mest mulig rettferdig konkurranse. Selv om vi har bedt om opplysninger for maskiner er ikke dette tatt med i vektlegging. Dette pga alle tilbydere har forskjellig utstyrspark. Varigheten på kontrakter er 5 år, dette for å gi entreprenører forutsigbarhet ift investeringer.

14 Side 14 av 21 Prismessig er det en gjennomsnittlig økning av priser fra 2008 til 2013 på 30,2 %. Det har vært stor variasjon på hvilke roder som har hatt prisstigning. Vurdering: Etter kritikk fra enkelte entreprenører på forrige tildeling av kontrakter er det lagt stor vekt på gjennomføring av konkurransen, det mener administrasjonen er oppnådd. Erfaringsmessig vet vi at de forgående vilkår for utførelse var dårlig, dette er utbedret i nye kontraktsvilkår. Det gjelder våre rettigheter for å kreve driftsplan, gi sanksjoner, regulering av priser og justering av roder. I tillegg til kontraktssum bør det avsettes ekstra sum for rydding utenfor beredskapstid (1 november- 1 april) og til uforutsette som ikke er med i grunnlag for prising av roder. Rådmannens innstilling: Formannskapet tar innstilling til orientering. Det avsettes ,- eks mva i budsjett til vintervedlikehold. Det avsettes i tilegg ,- til uforutsette som ikke er med i grunnlag for prising av roder. Denne summen kan reduseres til neste sesong når alle roder er komplett Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-062/13 Innstilling: Formannskapet tar innstilling til orientering. Det avsettes ,- eks mva i budsjett til vintervedlikehold. Det avsettes i tilegg ,- til uforutsette som ikke er med i grunnlag for prising av roder. Denne summen kan reduseres til neste sesong når alle roder er komplett.

15 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 15 av 21 FE-K 12 07/544 13/3177 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 063/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Areal- og bygningsmessige vurderinger i et kort- og langsiktig perspektiv for kommunesenteret Trofors vs Forvaltningsknutepunkt og annen offentlig og privat virksomhet. Trykte vedlegg: sep Adm i Grane kommune. Areal- og bygningsmessige vurderinger- og behov i et kort og langsiktig perspektiv for kommunesenteret Trofors mv sep Prosjektleder Fylkesdelplan Lomsdal-Visten. Diverse ifm Forprosjekt knutepunkt for forvaltning Grane mv. - Krav til tidligere etablering av Nasjonalparklandsbyer Fra Miljøverndep. Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder invitasjon til å delta nasjonalpark-/verneområdestyrer Fra Miljøverndep. Etablering av nasjonalparkstyre for Børgefjell nasjonalpark i Nordland og Nord-Trøndelag fylker og for Austre Tiplingan landskapsverneområde i Nordland Fylke. Ikke trykte vedlegg: - Mulige samarbeidspartnere i et lokalt forvaltningsknutepunkt - Fra Styrevedtak i Svenningdal Trevarefabrikk as. Notat Framtiden herunder eiendomsutvikling i samarbeid med Grane kommune. - Skisser / reguleringsplaner over Troforsområdet med øremerkede arealer og bygningsmasse. (Legges fram på møtet.) Sammendrag: Det vises til informasjon mv på siste FS-møte ultimo august då, der det ble konkludert med et oppdrag til adm om å fremme grunnlag med fakta for et videre arbeid i forhold til å etablere et lokalt forvaltningsknutepunkt, og evt lokalisering av nevnte. I dette ligger det en nødvendig politisk/adm samhandling, der de enkelte Nasjonalparkstyrer er sentrale premissleverandører, samt aktuelle departement, fylker og direktorater. Vurdering: Det er utført diverse grunnlagsarbeid av både Prosjektleder Lomsdal-Visten, samt leder for Grane Næringsutvikling as og Ordfører. Å samle x-antkompetansearbeidsplasser knyttet til et forvaltningspunkt her sentralt på Trofors i et kontorfellesskap tilsvarende, kan være klart for innflytting på relativt kort tid, dog i midlertidige lokaler.

16 Side 16 av 21 Hvis et slikt kontorfellesskap skal fylle sin funksjon, ikke bare som et forvaltningsknutepunkt, men også med tilleggsfunksjoner som hovedinnfallsport- funksjonen til alle våre lokalt- og regionalt vernede områder, informasjonsutveksling, turistservice mv, krever det et signalbygg el tilsvarende, som skreddersys for det formål en ønsker et slikt knutepunkt skal oppfylle, på en praktisk, kosteffektiv og tiltalende måte for både tiltenkt ansatte og publikum. Sentral beliggenhet nært vei, bane og buss er viktig, samt nærhet til andre andre servicefunksjoner. Med dette som en konkret utfordring, er det viktig at vi ser på- og vurderer hvordan kommunesenteret Trofors skal framstå i de nærmeste dager samt år, nå med vedtatte traseer for både ny E-6 og påkobling med dagens RV 73, siste med framføring gjennom sentrum. Det legges fram en sentrumutviklingsskisse som grunnlag for en debatt om en de sentrale beslutninger ift areal- og bygningsbehov i nye Trofors fram mot Rådmannens innstilling: Det avgis ingen innstilling til vedtak i denne saken Formannskapet Behandling: FS-063/13 Vedtak: Signaler og føringer tas med videre av administrasjonen til det kommende arbeid ifm oppstart og gjennomføring av arbeidet med å utarbeide en Kommunedelplan for Trofors, med tilhørende reguleringsplan for blant annet Mellommoen. Enstemmig vedtatt.

17 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/185 13/3137 Rigmor Tverå Side 17 av 21 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 064/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret tertialrapport 2013 Vedlegg: Tertialrapporter avdelingsvis Sammendrag: Tertialrapporten viser: Ansvar 1 Sentraladministrasjon mindreforbruk Ansvar 2 Oppvekst-kultur mindreforbruk Ansvar 3 Helse merforbruk Ansvar 4 Teknisk merforbruk Ansvar 5 Pleie- omsorg merforbruk Ansvar 6 NAV mindreforbruk Ansvar 7 Politiske styringsorganer mindreforbruk Ansvar 8 Finans mindreforbruk Viser til rapporter avdelingsvis med kommentarer fra avdelingsledere. Vurdering: Ansvar 1 Sentraladministrasjon OK Ansvar 2 Oppvekst-kultur OK Ansvar 3 Helse Merforbruk. Se kommentar fra Helsesjef Ansvar 4 Teknisk OK. Se kommentar fra Teknisk sjef Ansvar 5 Pleie- omsorg Merforbruk. Se kommentar fra Helsesjef Ansvar 6 NAV OK Ansvar 7 Politiske styringsorganer Beskrevet nedenfor Ansvar 8 Finans Beskrevet nedenfor Politiske Styringsorganer: Det meste av møtegodtgjørelser blir utbetalt i desember. En god del av bevilgede tilskudd blir effektuert på slutten av året. Derfor mindreforbruk hittil på dette ansvarsområdet.

18 Side 18 av 21 Finans: Svikt i kraftinntekter/utbytte Helgelandskraft. Budsjettert utbytte HK kr Mottatt utbytte 2013 kr Inntektssvikt: Til sammenlikning var inntekt 2012 på utbytte 1,9 millioner. Budsjettet ble for 2013 kuttet med At nedgangen skulle bli så stor, er beklagelig og vil få konsekvenser for vårt regnskap Salg konsesjonskraft. Her viser det seg at vi ikke har tatt nok høyde for innmatningsutgiftene fra Statkraft Energi A/S. Budsjett: Stipulert inntekt 2013 kr Inntektssvikt ca Dette viser at vi har stor inntektssvikt i forhold til budsjetterte midler. Vi har overforbruk på Pleie-omsorg/ helse. Diverse tiltak er iverksatt for å få regnskap 2013 i balanse. Lønnspotten for 2013, kr vil primært bli fordelt på helse/omsorg. Kantinedriften blir avsluttet i løpet av denne måneden. Vi har innført delvis kjøpestopp på varer/tjenester. Bare nødvendige innkjøp blir prioritert. Reisevirksomhet som er utenfor eget nærområde begrenses. Noen vakanser i stillinger. Fysioterapi (tidligere Smedseng) står vakant hele Ny lærling IKT tas ikke inn i år. Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-064/13 Innstilling: Tertialrapporten tas til orientering. Formannskapet vil signalisere at de ansvarsområder som har overskridelser søker om å dekke dette innenfor sitt eget budsjett.

19 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /282 13/3192 Rigmor Tverå Side 19 av 21 Saksnummer Utvalg Møtedato 065/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Driftsbudsjett Grane kommune 2014, utkast 1 Trykte vedlegg: Oversikt tilskudd/ kontigenter 2014 Notater fra avdelingsledere Driftsbudsjett utkast Oversikt ikke lovpålagte tjenester Budsjettinnspill fra Kommunestyret pr. 12. juni 2013 Budsjettinnspill fra Kommunestyret aug Sammendrag: Administrasjonen i Grane kommune har startet budsjettprosessen for Velger i år å komme i gang med budsjettprosessen så tidlig som mulig.. Tallmaterialet er ennå usikkert. Statsbudsjettet for 2014 legges fram Det er varslet økning i frie inntekter til kommunene på ca. 4 mrd. Ut fra erfaringstall vil Grane kommune da få en økning på 2 mill. Befolkningsvekst på 20 personer øker rammen med ca ( pr. hode) Anslag på skatteinntekter vil komme inn i utarbeidet prognosemodell fra KS v/ Børre Stolp. I første utkast ligger skattinngangen på samme nivå som Pensjonskostnadene er også usikre. Det er varslet en økning. I forslaget ligger 20,0% til KLP (økning 1% fra 2013), 16,5% til Statens Pensjonskasse (økning på 0,5% fra 2013) Inntekter salg konsesjonskraft er satt ned fra 1,5 mill til 1 mill (regnskapsstall 2013). Utbytte Helgelandskraft er satt ned fra 1,5 mill til (regnskapstall 2013) Renteutgifter er lagt inn med en margin på 0,5%. Prognoser sier at vi vil få en renteøkning i Politiske Styringsorganer: Driftsavtale Fysioterapi ligger i budsjett. Her må vi beslutte hvordan fysioterapitjenesten i kommunen skal ivaretas. I dag har vi fysioterapaut ansatt 100%. Fordelt på Frisk-liv (50%) og Pleie-onsorg (50%). Ellers er tilskudd/ kontigenter som spesifisert. Andre budsjettposter basert på erfaringstall og prisvekst. Sentraladministrasjonen: Lønnspott på 1,8 mill lagt inn. Eget ansvar 1600 renhold opprettet. Dette er flyttet fra teknisk avdeling. Personalansvar renholdspersonalet skolen og kommunehuset blir ivaretatt av personalsjef. Renholdsbudsjettet er

20 Side 20 av 21 på 3,2 mill. En renholder (100%) på skolen går av med pensjon Denne blir erstattet med 50 % stilling fra 1. august. Altså reduksjon på ½ stilling. Bedriftshelsetjenesten flyttet til avdeling Helse. I samråd med helsesjef er det besluttet at det blir mest hensiktsmessig å ha Bedriftshelsetjenesten plassert under område 5- helse. IKT lærling ligger inne i budsjett med I og med at IKT tjenesten blir styrt fra Hattfjelldal, er det lite hensiktsmessig å ha IKT lærling plassert i Grane. Oppvekst- kultur: Notat fra oppvekstsjef Teknisk: Notat fra teknisk sjef. Helse: Notat fra helsesjef. Nye ansvarsområder for tidligere ansvarsområde 3 Helse, er flyttet til ansvarsområde 5. Pleie- omsorg og helse ble slått sammen i 2013, og blir fom 2014 også samlet regnskapsmessig.. Vurdering: Etter 1. konsolidering av budsjett 2014, ser vi at vi står foran utfordringer også i Rådmannens innstilling: Budsjettutkast 1 for Driftsbudsjett Grane kommune 2014 tas til etterretning. Utkast 2 vil bli utarbeidet til neste FS. Da vil Statsbudsjettet være offentliggjort, og rammene for 2014 være tallfestet Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-065/13 Vedtak: Budsjettutkast 1 for Driftsbudsjett Grane kommune 2014 tas til orientering. Administrasjonen utarbeider et budsjettutkast Driftsbudsjett 2014 utkast 2, som er i balanse og som tilfredsstiller Fylkesmannens krav om driftsresultat.

21 Side 21 av 21