Regional samling i partnerskap for Folkehelse. Våren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional samling i partnerskap for Folkehelse. Våren 2013. www.rogfk.no 14.03.2013"

Transkript

1 Regional samling i partnerskap for Folkehelse Våren 2013

2 Tema for regional samling : Oppgaver i folkehelsearbeidet, sammenslåing i partnerskapet Regionale samlinger, inndeling Årshjul Orientering om budsjett og ønsket rapportering på utfordringsbildet Mål om å utjevne ulikheter i helse

3 Rogaland fylkeskommune sin rolle i folkehelsearbeidet: Samordne folkehelsearbeidet i fylket, samt understøtte folkehelsearbeidet i kommunene ( 20): Ledelse i partnerskap samt legge til rette for nettverkssamlinger og regionale samlinger Følge opp regionalplan for folkehelse Bevilge midler til aktører i partnerskapet Bidra med kunnskap og erfaringer Tilskuddsordninger gjøres kjent Evaluere partnerskapet Elektronisk infomasjonsplattform (Wiki) Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket ( 21) - Opprette en database for fylket- løpende oversikt og utfordringsdokument hver 4 år - Bidra med statistikk og veiledning

4 Det usystematiske folkehelsearbeidet? Tilfeldig Mange aktører Ulike roller Ulike målgrupper Ukoordinert Mangel på medvirkning

5 Drive kunnskapsbasert folkehelsearbeidet

6 Partnerskap for folkehelse(2006) og Frisk i friluft i Rogaland(2000) :

7 Partnerskapsmodellen Likeverdige partnere og gjensidig samarbeid Kompetanseoverføring Nettverk Erfaringsutveksling Medvirkning Drive et kunnskapsbasert folkehelsearbeid sammen

8 Med hovedmål om å fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller i befolkningen

9 Partnerskap for folkehelse / Frisk i friluft Sammenslåing 2013 Alle kommuner med i Frisk i friluft 2012 Partnerskapsavtalen- sagt opp i sommeren 2012 Medvirkningsprosess for å lage nye avtaler i tråd med Regionalplan for folkehelse Invitasjonsbrev i desember 2012 med forslag til avtale Nye avtaler ønsket signering etter politisk og administrativt forankring/styrevedtak 3 type avtaler

10 Partnerskapet /Frisk i friluft Alle kommuner positive til deltakelse Kvitsøy og Sauda har takket nei i 2013 til partnerskap, men med i Frisk i friluft Nye kommuner fra 2013: Forsand, Strand, Tysvær. Vindafjord, Finnøy og Rennesøy (oppstart av stilling) Møte med Helse Fonna samt Trygg Trafikk pågår Ønsker å komme i dialog med Nav og en psykisk helse organisasjon i 2013(innspill)

11 Ny regionalplan for folkehelse Regionalplan for Folkehelse i Rogaland Høringsutkast Aktive og trygge lokalsamfunn Levevaner og livsstil Støttende miljø for psykisk helse

12 Hovedstrategiene i planen og for arbeidet i partnerskapet (Ottawa-charteret og Toronto-charteret ) Å skape støttende miljø for god helse Iverksette en sunn helsepolitikk med politiske vedtak i kommunal planlegging Synliggjøre helsefremmende og forebyggende arbeid Sikre at folkehelsearbeidet rettes mot faktiske utfordringer Bidra til etablering av gode evalueringsrutiner for det regionale og lokale folkehelsearbeidet. Synliggjøre forskningsbehov og være en pådriver for at det settes i gang nye forskningsprosjekt

13 Eks. Gjesdal kommune FHI folkehelseprofil 2013-Negativ score fra sammenlignet med landsgjennomsnittet på følgende: Trivsel 10.trinn Høyt blodtrykk Positiv skår Arbeidsledighet lav Mestringsnivå 5 klasse høyt(aktiv kveld for foresatte/ barn) Type 2- diabetes lavt Lavinntekt lav I kartlegging av helsetilstanden i 2010 (minnepinne) Lavere leke og rekreasjonsareal i tettsteder enn snitte i Rogaland Sykkel- og gangveier er lavere enn snitte i Rogaland. Kommunen har litt høyere overgangsstønad og sosialhjelp enn ellers i Rogaland. Rapportering i partnerskapet 2012: 60 % +Folkehelseforum x 4 Prioritert arbeid i 2012: pilot kommune u.utforming, intern forankring av planer ruspolitikk, vold, oppvekstplan. Fysisk aktivitet: interkommunal frisklivsentral oppstart 1 mai. Oppgradert utstyrssentral(35 000,-). Lokale avtaler: Sunn og aktiv gruppetilbud(ålgård sportssenter)(60 000,-), Aktiv på dagtid(jæren Dps), Hopp for hjerte- (Nasjonalforeningen) Tilrettelegging av friluftslivmerking av turstier (Perlå og Vardejakten) barn i friluft(10 000,-). Integreringsarbeid; Det kreative rom for mangfold, internasjonal fam. dag, språkpraksis og barselgrupper. Psykisk helse: Foredrag Arne Holte(28 000,-) Kompetanseheving utgifter: Deltakelse på konferanser som frisklivskonferanse(2000,-), universell nettverkssamling (24 000,-). Abonnering på forum for miljø og helse, folkehelseforeningen (2500,-) Handlingsplan samsvare med budsjett og er oversiktlig. Har ikke fått prioritert evalueringsarbeid og utsatt politikeropplæring og arbeidet med bedre websiden som planlagt. Ikke påbegynt oversiktsarbeidet.

14 Inndeling av regioner Dalane (4 kommuner): Bjerkreim Lund Eigersund Sokndal Haugalandet (7 kommuner): Haugesund Tysvær Vindafjord Karmøy Bokn Sauda Utsira + 6 fra Sunnhordaland (Sveio, Etne, Stord, Fitjar, Bømlo og Kvinnherad)

15 Inndeling av regioner Jæren ( 6 kommuner): Gjesdal Hå Klepp Sandnes Sola Time Ryfylke (9 kommuner) Finnøy Hjelmeland Forsand Strand Suldal Rennesøy Stavanger Randaberg Kvitsøy

16 Hva ønsker vi å oppnå med regionale samlinger? Lokale utfordringer Folkehelseprofiler-verktøy Koordinering av tiltak i samsvar med utfordringsbildet Lokal kunnskap Erfaringsutveksling Kompetanseheving Lærings arena Bedre utnyttelse av robuste prosjekter og tilskuddsmidler

17 Årshjul partnerskap for folkehelse Januar - mars April- juli Augustoktober Tilbakemelding på partnerskapsavtaler (1.02) Politisk behandling i fylkestinget (12.03) Regionale folkehelsesamlinger 4 regioner (mars)+ Styrke veiledning ift oversiktsarbeidet (KS og FM) Nyhetsbrev (hvert kvartal) Nye partnere etableres- «trafikksikker kommune» Signering av partnerskapsavtalene Evalueringsmøte fra regionalsamlinger, FR- RFK Felles nettverksmøte (13.06) Styrke overordnede folkehelseperspektiv i planer(for eksempel reg. plan Jæren, delta i planforum, få veiledning) Fiskesprell - vertskommune Årskonferanse med politisk deltakelse(program innen juni, arb.gr) Regional folkehelsesamling uke 44/45 Opprette en ressursgruppe for oversiktsarbeidet innspill på deltakere? Gjennomføre kurs i tilskuddsordning og få oversikt av reg tilskudd Hverdagslykke psykisk helse prosjekt mot barn og unge

18

19 ØKOMOMI /BUDSJETT OG RAPPORTERING

20 Økonomisk ramme for partnerskap Partnerskapsmidler kr totalt (Styrket med 1.8 mill, deretter redusert med ,-) Ny fordelingsnøkkel ift innbyggertall med grense på innbyggere for kommunene: Sola, Haugesund, Karmøy, Sandnes og Stavanger , - Kommuner får kr ,- Påvirket av egenandelsum( for eksempel Utsira). Overgangsår Kr til Frisk i friluft(sauda og Kvitsøy) 9 «frivillige» organisasjoner kr Friluftsråd x 4, Turistforening x 2,Jæren DPS, Nasjonalforeningen for Folkehelse og Frivillige Rogaland) Alle partnere som mottar tilskudd, må stille med tilsvarende beløpet

21 Rapportering av egenandel, tilsvarende det fylkeskommunale - Hva godkjennes Kompetanseheving (kurs, foredragsholdere, øke kunnskap til den sektordeltakende gruppen) Forskning Kampanjer og prosjekter som ikke er ordinær drift Markedsføringstiltak (brosjyre, web informasjon etc) Egenandel i spleiselag i forebygging og helsefremmende tiltak (ikke drift i form av lønnsmidler/frisklivsentral personell) Kunnskapsbaserte aktiviteter basert på utfordringsbildet Evaluering av tiltak gir effekt( fremme samt utjevne)

22 Rapporteringsrutiner i partnerskapet Skjema har gitt «fattig», muligens for låst informasjon Ønsker å ta utgangspunkt i utfordringsdokument Utarbeidede handlingsplan, våren Forutsetning for midler. Rapporteringen sjekkes opp mot partnerskapsavtalen/regionalplan Budsjettoversikt Questback innlevering

23 Forskrift til oversiktsarbeidet a. Befolkningssammensetning (Folkehelseinstituttet, SSB,NAV, Fylkeskommunale planer, Kommunale planer) b. Oppvekst- og levekårsforhold ( FHI, SSB, Arbeidstilsynet, Bedriftshelsetjenesten/STAM, NAV, Fylkeskommunen, Kommunen,Verneombud og Fagorganisasjoner) c. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø ( kommunen(mhv/kommunelege), Folkehelseinstituttet, SSB, Arbeidstilsynet/STAMI, Statens Strålevern, Politiet, Brann/redning Bedrifter, Institusjoner, Organisasjoner) d. Skader og ulykker (FHI, Kommuneoverlege, SSB, NAV, Arbeidstilsynet/STAMI, Lokale legevakter og legekontor, Omsorgstjenester, Bedriftsleger, Tannleger, Statens vegvesen) e. Helserelatert atferd (FHI, Fylkeskommunen, Kommunen, Organisasjoner, UNGDATA) f. Helsetilstand (FHI, NAV, Fylkeskommunen, Kommunen)

24 Valg av metode ved innhenting av egne data Lettes å starte med Folkehelseprofilene og Kommunehelsa statistikkbank Valg av metode vurderes ut fra flere forhold, som hvem/hvor mange man søker informasjon fra(kilde) og hvilke forhold som skal belyses Databasen utvikles av hver enkelt kommune og fylkeskommune(en ansvarlig) Tilråder gruppebasert kunnskapsinnhenting- m /referansegruppe Helsefremmede indikatorer /informasjon kan fremkommer gjennom dialogkonferanser, enkle spørreskjemaer ol.

25 Eksempel på helsefremmede indikatorer : Kartlegge sosiale møteplasser ( for eksempel lekeplasser, eldresentre, bibliotek, ungdomshus, parker, torg, osv.) Kulturtilbudet i kommunen(målgrupper, lavterskel) Integreringstiltak i kommunen(dekkes behovet?) Dekning av boliger for vanskeligstilte?(ventelister, kvaliteten på de fysiske området rundt boligene/geografisk plassert, tilfredsstillende off. og privat tjenestetilbud i områder med mange kommunale boliger?) Kvalitet i barnehage og skole( for eksempelkvalifisert personell, skolehelsetjeneste, trivsel for eksempel Ungdata, godkjenning av forskrift fra miljørettet helsevern) Helsefremmende indikatorer i lokalsamfunnet(utforming, sykkelstier, grøntområder, tilrettelagt for bhg, skoler, arbeidsliv og eldresenter)

26

27

28

29

30

31 Valg av metode ved innhenting av egne data Det vil være nyttig å beskrive og begrunne valg av metode for det videre oversiktsarbeidet Befolkningsundersøkelser er kompetansekrevende og anbefales ikke at kommuner setter i gang med slike undersøkelser på egen hånd med mindre man har nødvendig kompetanse Krav til analyse: vurdering av konsekvenser og årsaker Obs «dårlig» tallmaterialet, alltid en usikkerhet

32 Rapportering - utfordringsbildet

33 Planstrategi Oversikten over helseutfordringer skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi ( 5) En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien (jf. plan og bygningsloven 10-1) Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor

34 Tiltak Tiltak kan være knyttet til oppvekstog levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

35 Evaluering- effekt på utjevning? Sosiale ulikheter i helse starter tidlig i livet Uheldige påvirkningsfaktorer adderer seg opp over livsløpet Ingen enkeltårsak forklarer alt, men alle forklarer noe

36 De sosiale ulikhetenes mønster - tiltaksutforming 1.Tiltak bør rettes mot hele befolkningen (ikke bare høyrisikogrupper) 2. Tiltak bør rettes i hele årsakskjeden (ikke bare individuell atferd

37 Sjekkliste for sosiale ulikheter i helse og fysisk aktivitet Økonomiske forhold Etnisitet Geografiske forhold Hvilke grupper Kjønn Funksjonsnedsettelse Alder Aktivitetens utfordring Hvilke samarbeidspartnere for å redusere ulikheter i fysisk aktivitet i nærområdet? Oppfølging og evaluering

38 Handlingsplan og budsjett Mål Tiltak Hvordan kan tiltaket bidra til å løse utfordringsbildet Ansvarford eling Evalueringspla n Gj. Ført /tidspla n Tiltaknr. Aktivitet Kostnad Finansiering Regnskap

39 Takk for oppmerksomheten