Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond"

Transkript

1 1 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2011

2 2 Innholdsfortegnelse Forord.. 3 Historikk. 4 Virksomheten i Prosjekter. 6 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet. 8 HMS-rådgiverordningen i landsforeningene. 8 Økonomiske nøkkeltall. 10 Innvilgede prosjekter. 14

3 3 Forord Arbeidsmiljøfondet er et strategisk virkemiddel for NHO-fellesskapet til å gjennomføre satsinger på områder relatert til arbeidsmiljø og sykefravær. Utvalg for Arbeidsmiljøfondet har fulgt opp strategien i sine bevilgninger det inneværende året. Prosjektsøknadene som ble innvilget, er forankret i landsforeninger, regionforeninger eller NHO-S. NHO-fellesskapet skal ha en aktiv rolle i å initiere prosjekter. Spesielt har landsforeningene en viktig oppgave med å omsette bedriftenes behov i relevante prosjekter og ny kunnskap, som kan komme bransjer og bedrifter til gode. Inkluderende arbeidsliv har vært et viktig satsingsområde for fondet i hele perioden med IA-avtale, og det har vært bevilget en rekke prosjektet knyttet til temaet. Et interessant prosjekt i den sammenheng er Sintefs prosjekt om holdninger og barrierer ved gradering av sykmeldinger som vil være ferdig til neste år. En viktig oppgave for Arbeidsmiljøfondet er å støtte prosjekter som omhandler kjemisk arbeidsmiljø og dokumentasjon for ulike eksponeringer. Det er avgjørende at arbeidsgivere har god kunnskap om hvilke eksponeringer de ansatte er utsatt for, og hvordan de ansatte skal følges opp med gode arbeidshelsekontroller. Arbeidsmiljøfondet har vært den viktigste finansieringskilden for medlemsbedriftene for denne kunnskapen. Utvalg for Arbeidsmiljøfondet er opptatt av at flest mulig bedrifter skal kunne dra nytte av erfaringene og kunnskapen fra prosjektene. Dette gjøres gjennom omtale av rapporter og prosjekter i de ulike landsforeningenes kanaler, og gjennom NHOs nettsider. Utvalget har presentasjoner av prosjekter på alle sine møter, og får slik god kjennskap til prosjektene. Tom Ivar Myhre Utvalgets leder 2011

4 4 Historikk NHOs Arbeidsmiljøfond Arbeidsmiljøfondet har siden opprettelsen i 1987 vært blant de største finansieringskildene for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv. Fondets prosjekter og resultater har vært til stor nytte for medlemsbedriftene og forbedring av arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser. Medlemsbedrifter, bransje- og landsforeninger, forskningsinstitusjoner og bedriftshelsetjenester har kunnet søke om midler til prosjekter ved en årlig søknadsfrist. Siden etableringen har Arbeidsmiljøfondet støttet forsknings- og utviklingsprosjekter for om lag 600 millioner kroner. Historikk: NHOs Arbeidsmiljøfond ble opprettet i 1987, med en startkapital på 377 millioner kroner. Kapitalen hadde sin opprinnelse fra Sykelønnsordningens fond, som ble etablert mellom LO og NHO (N.A.F) under tariffoppgjøret i I 1976 ble Folketrygden endret og arbeidstakerne ble sikret full lønn under sykdom. Dermed falt formålet med sykelønnsfondet bort. LO og NHO ble enige om å avvikle ordningen og midlene ble fordelt mellom de to partene. NHO (N.A.F.) besluttet i 1987 å benytte sin del av fondet til å etablere et arbeidsmiljøfond, med formål å støtte aktiviteter som skulle bidra til å forbedre arbeidsmiljø og helse i norsk arbeidsliv. Realverdien av fondet ble inntil 2000 vedlikeholdt og årlig justert for prisstigningen. I henhold til vedtak i NHOs Arbeidsutvalg i september 1999, i forbindelse med utredningen Arbeidsmiljøfondets fremtidige bruk av midler, skal fondets kapitalbase være i størrelsesorden 550 millioner kroner. Det ble vedtatt i NHO Arbeidsutvalget i mars 2003 at Arbeidsmiljøfondets strategi skal bygge opp under NHO-fellesskapets strategier og utfordringer. Utvalg og administrasjon Utvalg for NHOs Arbeidsmiljøfond vedtar bevilgninger og gir gjennom strategiplaner og satsingsområder faglige føringer for Arbeidsmiljøfondets virksomhet. Utvalget har bestått av: Tom Ivar Myhre, HMS/KS-direktør, AS Backe (leder) Pål Eriksen, HR Direktør, Nofima Tore Krog, bedriftsoverlege, Ringnes AS Marit Refsland, HR Direktør, Boreal Transport Norge Bjørn Olsen, Vice President System & Tools, Kværner Engineering AS Thomas Rudolf Thomassen, konsernlege, Heidelberg Cement Northern Europe Kristin Flagstad, HR-sjef ISS Sør Fra NHO har følgende vært knyttet til Arbeidsmiljøfondets virksomhet i 2011: Avd.direktør Liv Ragnhild Teig ( )/fung.avd.direktør Lars Jacob Hiim ( ), seniorrådgiver Siri Møllerud, spesialrådgiver Ann Torill Benonisen, konsulent Hilde Rønneberg

5 5 Virksomheten i 2011 Økonomi Pr var fondskapitalen 656 millioner kroner. Utvalget vedtok på årets første møte en bevilgningsramme iht den strategiplanen på 34 millioner kroner, herav 12 millioner kroner til frie prosjekter med et tillegg på 5 millioner på bakgrunn av januar-regnskapet som viste utsikter til en god avkastning. Også for 2011 viste det seg at avkastningen gikk betraktelig ned ut over våren, og ved utvalgets bevilgningsmøte i mars ble det besluttet å holde rammen for bevilgninger på det opprinnelige beløpet, 12 millioner kroner. Bevilgninger fra urealiserte prosjekter er også i år tilbakeført til fondet. Pr var den samlede fondskapitalen på millioner kroner. Prosjektbevilgninger Totalt kom det inn 32 søknader til en samlet søknadssum på kr millioner kroner ved søknadsfristene 1.mars og 15.oktober. Høstens søknadsrunde var kun kunngjort internt for NHOfellesskapet. Det ble totalt bevilget prosjektstøtte for 14,8 millioner kroner. Strategiske satsingsområder Satsingsområdene er de samme som har vært gjennomgående den inneværende strategiperioden for Arbeidsmiljøfondet skal være et strategisk virkemiddel for NHO-fellesskapet for å gjennomføre utviklingstiltak på området knyttet til arbeidsmiljø og arbeid og velferd (arbeidslinjen). Arbeidsmiljøfondet skal gjennom sine prioriteringer bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom ny kunnskap og gode tiltak for et godt og inkluderende arbeidsliv. De fire satsingsområdene i strategien for perioden er som følger: - Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldende utfordringer o Redusere sykefraværet o Ledelse og samarbeid - Arbeid og velferd o Det skal lønne seg å jobbe styrking av arbeidslinjen o En helhetlig politikk for arbeidslivet - Fysiske og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet o Eksponeringskarakterisieringer og målinger pilotprosjekter o Ny arbeidsskadelov og utvidelse av sykdomslisten - Regelverk o Forenkling o Veiledninger Prosjekter Bedrifter, bransjer og andre har søkt om støtte til sine ulike prosjekter. For Arbeidsmiljøfondet er det avgjørende at prosjektene har nytteverdi for medlemsbedriftene. Bedrifter, bransjer/landsforeninger, regionforeninger eller NHO-S må stå bak søknadene. NHO-fe llesskapet tar i økende grad initiativ til de relevante søknadene. Det ble i alt gitt støtte til 20 prosjekter. I det følgende omtales noen av prosjektene som ble støttet i 2011 og fordelt på de ulike satsingsområdene:

6 6 Inkluderende arbeidsliv Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien i Grenland Gjennom et komparativt design vil prosjektet teste ut et utvalg forskjellige tilnærminger i sykefraværsarbeidet og dermed identifisere hvilke betingelser og forutsetninger som er nødvendige for at de ulike tiltakene skal lykkes for bedriftene. Prosjektet skal dermed bidra med praktisk kunnskap som kan hjelpe bedriftene i deres fortsatte arbeid for å redusere sykefraværet. Ringer i vannet Målet med prosjektet "Ringer i vannet" er å øke rekrutteringen fra attføringsbedriftene til andre NHO-bedrifter som har behov for arbeidskraft. Et virkemiddel vil være rekrutteringsavtaler mellom bedriftene og attføringsbedrifter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Attføringsbedriftene vil også være et nyttig bindeledd mellom arbeidsgivere og NAV, for å bistå bedriften med tett oppfølging av den enkelte. For NHO er dette et viktig ledd i IA-arbeidet. Prosjektet må betraktes som et forprosjekt. Arbeid og velferd Gradering av sykmeldinger Prosjektet Gradering av sykemeldinger - Muligheter og utfordringer, i regi av Sintef videreføres. Prosjektet vil gi ny kunnskap om kunnskap om potensialet for tilrettelegging l bransjer og sektorer, legers sykmeldingspraksis og arbeidsgivers tilretteleggingspraksis. Kunnskap om muligheter og utfordringer i gradering av sykmeldte og dermed konsekvensene av medfinansieringsansvar av langtidssykmeldinger, er viktig dokumentasjon for NHOs medlemsbedrifter. Mange bedrifter har allerede arbeidet med tilrettelegging i lang tid, og mange bedrifter opplever summen av ønske og krav om tilrettelegging kan gå lang utover det bedriftene har mulighet for. Holdninger til fravær blant morgensdagens arbeidstakere Sintef skal undersøke holdninger til fravær blant elever i videregående skole. Mange bedrifter har vært opptatt av dette, og mange rapporterer om egne erfaringer og opplevelser knyttet til ungdom og fravær. Det skal gjennomføres litteraturstudier, spørreundersøkelser blant elever, fokusgruppeintervjuer av elever samt analyser for å oppnå prosjektmålene. Ny kunnskap og dokumentasjon på feltet vil ha nytteverdi for arbeidsgivere som skal møte holdningene og forventningene hos morgendagens arbeidstakere. Fysiske og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet STØY i petroleumsindustrien Prosjektet er i regi av Oljeindustriens Landsforening og Norsk Industri og skal utrede og utvikle støyreduserende tiltak og løsninger knyttet til petroleumssektoren. Støy og hørselsskadelig støy er en viktig arbeidsmiljøfaktor i petroleumsindustrien både til havs og på landanlegg. Flere rapporter, deriblant Risikonivå i petroleumsvirksomheten - (RNNP)- indikerer at store arbeidsgrupper i petroleumsvirksomheten eksponeres for høye støynivå, og at risiko for å utvikle støybetingede hørselsskader ikke er ubetydelig. Prosjektet vil ha erfaringsoverføring til landbasert arbeidsmiljø, der det også meldes mange hørselskader til Arbeidstilsynet. Informasjon og erfaringsoverføring må ha stor oppmerksomhet når resultatene fra prosjektet etter hvert fremkommer. Eksponering for dieselpartikler i norsk arbeidsliv Dieselpartikler regnes som en betydelig risikofaktor for lungekreft i arbeidslivet. Det er mange bransjer og arbeidsplasser med mulig forurensning av dieseleksos som blir berørt av en norm for diesel, herunder industriarbeidsplasser med dieselkjøretøyer og annet utstyr drevet av dieselmotorer, tunneldrift, gruvedrift, luftfart, skipsfart, garasjer og bilverksteder m.m. Dieseleksos

7 7 er videre en aktuell problemstilling også for offshoreindustrien, men denne bransjens behov vil bli dekket gjennom det pågående kjemikalieprosjektet i oljeindustrien. Mange bransjer innen NHO-området har ansatte som er utsatt for mulig forurensning av dieseleksos, og blir berørt av en slik norm, f.eks. innen Norsk Industri, herunder bergindustrien og luftfart, rederiene, bilbransjen og transportsektoren m. fl. Regelverk Statlige tilsyns gebyrinntekter Rammebetingelser, regelverksforenkling og redusert skjemavelde er viktige innsatsområde for NHO. Vista Analyse fikk støtte til å kartlegge omfanget av den samlede gebyrbelastningen for næringslivet, og om gebyrgrunnlag blir fastsatt i samsvar lovgrunnlag og gjeldende retningslinjer. Hvordan det offentlige organiserer og utøver sin virksomhet har stor betydning for næringslivets innovasjons- og konkurranseevne. Likeledes gjelder dette statens myndighetsutøvelse gjennom tilsynsfuksjonen. Det er omlag 40 ulike tilsynsorganer i Norge som dekker ulike sektorer og områder. Oppgavene er ikke alltid like avklart og definerte og omhandler også en rekke andre forhold enn selve tilsynsfunksjonen. For bedriftene er det viktig at tilsynsvirksomheten oppleves som forutsigbar og kostnadseffektiv. Utvalg for Arbeidsmiljøfondet Utvalget har hatt tre møter i 2011, hvorav to bevilgningsmøter. Utvalget har fått orienteringer om ønskede og aktuelle prosjekter som utvalget har bevilget støtte til. For eksempel er det blitt orientert om prosjektene "Arbeidskraft uten merkelapp" ved NHO Buskerud, "Hva koster sykefraværet" ved Sintef og "Støyprosjektet" ved OLF. Utvalget har videre blitt orientert om aktuelle saker som NHO arbeider med herunder medlemsservice og ulike nye tiltak, IA-arbeidet og tariffpartenes samarbeid, opplæringsverktøy, relevante stortingsmeldinger slik som arbeidslivsmeldingen m.fl. HMS-rådgivere i landsforeningene 18 landsforeninger har mottatt tilskudd til HMS-rådgiverordningen til 23 ansatte. Til grunn for støtten utarbeider landsforeningene årlige handlingsplaner for HMS/IA-området, bl.a. knyttet til Arbeidsmiljøfondets satsingsområder. Alle HMS-rådgivere forplikter seg til å delta i felles satsingsområder og aktiviteter for NHO-fellesskapet. Arbeidet i 2011 Felles innsatsområder HMS-rådgiverne møtes månedlig i eget forum, HMS-forum, for drøfting av felles saker, erfaringsutveksling og formidling av ny kunnskap. IA-arbeidet, oppfølging av sykefravær og samarbeid med tariffparten har vært sentrale saker. Landsforeningene formidler bedriftenes erfaringer herunder knyttet til sanksjoner og dialogmøter. Dette danner grunnlag for NHO til å bringe sakene videre, bl.a. i kontaktmøter med NAV og egne brev. Den særskilte avrapporteringen til myndighetene knyttet til IA-arbeidet foregår to ganger pr. år, og viser NHO-fellesskapets bredde i innsatsen på området. Opplæring i HMS, herunder obligatorisk HMS-opplæring for arbeidsgiver og opplæring for verneombud og AMU, er og aktiviteter som flere landsforeninger samarbeider om gjennom Næringslivets skole. Utarbeiding av felles verktøy, opplæring, høringer og generell rådgivning til enkelt bedrifter utgjør en viktig del av den enkelte HMS-rådgivers arbeid.

8 Formidling og informasjon På HMS-forums møter er det en utstrakt informasjonsformidling gjennom pågående og avsluttede prosjekter som gir felles og ny kunnskap til alle. I løpet av året har flere forskere besøkt forumet og lagt frem sine resultater. Arbeidslivsmeldingens HMS-del har vært behandlet i en arbeidsgruppe. 8

9 9 Økonomiske nøkkeltall 2011 NHO's ARBEIDSMILJØFOND Balanse per EIENDELER (Beløp i hele kr) Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Aksjer og obligasjoner Andre finansielle investeringer Sum investeringer Bankinnskudd Bankinnskudd Sum bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD FONDSKAPITAL Fondskapital Resultat Sum fondskapital GJELD Ikke utbetalte bevilgninger Kortsiktig gjeld Sum forpliktelser og gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 10 NHOs ARBEIDSMILJØFOND Resultatregnskap (Beløp i hele kr.) Note Finansinntekter og kostnader Finansinntekter og finanskostnader SUM FINANSPOSTER Driftskostnader Adm. kostnader finansforvaltning Adm. kostnader regnskapsføring Sekretariatstjenester Revisjonshonorar Bevilgninger Overført til NHO Bankomkostninger 0 0 Sum kostnader RESULTAT

11 11 Prosjekter som har fått støttet fra Arbeidsmiljøfondet 2011 NHO Vista Analyse Formålet med prosjektet er å kartlegge omfanget av den samlede gebyrbelastningen, og om gebyrgrunnlag blir fastsatt i samsvar med lovgrunnlag og gjeldende retningslinjer. Prosjekt: Utredning om statlige tilsyns gebyrinntekter NHO Reiseliv Prosjekt: Legionella i norske hotell Prosjektets formål er å samle dokumentasjon og sammenligne utstyr som tilbys i markedet for å fjerne eller forebygge legionellavekst i VVS-systemer på en kontrollert måte, for å vise i hvilken grad utstyret kan fjerne Legionella i et infisert anlegg. Det er ønskelig at uttestingen skal differensiere utstyret på en slik måte at det blir enklere for bygningseiere å beslutte hvilke anlegg som vil passe best for deres behov. kr Yara Norge A/S Prosjekt: Mulig sammenheng mellom kols og arbeidsmiljø Prosjektet skal undersøke om det er sammenheng mellom yrkeseksponering og effekter på luftveiene blant ansatte ved mineralgjødselproduksjonen, Yara Porsgrunn. "Kolsprosjektet" i Yara kr Ringnes AS Prosjekt Implementering av bransjestandard for varelevering. Målet med prosjektet er å implementere et arbeid/prosesser knyttet til en bransjestandard for varelevering fase 2 kr NHO Telemark AFI Prosjekt: Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien læring på tvers. Prosjektet er en videreføring og skal teste et utvalg forskjellige tilnærminger i sykefraværsarbeidet og identifisere hvilke betingelser og forutsetninger som er nødvendige for at den enkelte tilnærmingen skal lykkes for bedriftene. kr Oppfølgingsenheten AS. Prosjekt Bygg deg frisk. Prosjektet har som formål å kartlegge livsstil, derav fysisk form med fysisk aktivitetsnivå, kostholdsvaner og søvnmønster, blant arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen. I tillegg er målet å undersøke muligheter for om positiv livsstilsendring kan resultere i økt arbeidsevne hos arbeidstakere i bransjen. kr Rolls-Royce Marine AS Prosjekt: Helse, Miljø og Ledelse Gjennom kompetanseutvikling skal prosjektet endre virksomhetens førstelinjelederes adferd i utøvelsen av det totale ledelsesansvaret for å utløse en bedret styring og ansvarliggjøring av egen rolleforståelse hos den enkelte an kr NHO Mat og Bio Prosjekt: Sammen for et godt arbeidsmiljø - en videreføring av Hva skal til for å få vernearbeidet til å fungere optimalt? Utarbeide en anbefaling for opptimalt HMS- /vernesamarbeidarbeid. kr Abelia - IRIS Prosjekt: Utvikling av god praksis for konflikthåndtering i arbeidslivet. Prosjektet skal utvikle en veileder for bedrifter som beskriver god praksis for konflikthåndtering i ulike konfliktsituasjoner. Prosjektet skal bidra til en forbedring i håndtering av konflikter i Abelias medlemsbedrifter og spesielt og i arbeidslivet generelt. kr International Research Institute of Stavanger (IRIS) Dalane-prosjektet "De gode

12 12 hjelperne. Prosjektet har som overordnet mål å bidra til en utvikling av et bedre arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for personer med uspesifikke muskel- og skjelettplager. Det skal utvikles et kunnskaps- og erfaringsbasert tilbakeføringsprogram som skal prøves ut i utvalgte virksomheter kr NHO Mat og Drikke Prosjekt: Forebygging av helseskader hos bakeriansatte. Det skal utføres en oppfølgningsstudie og en yrkesmessig intervensjon i tilsammen 10 bedrifter med hovedformål forebygging av helseskader hos bakeriansatte i samarbeid med ledelsen, bedriftens BHT, tillitsvalgte og de ansatte. kr SINTEF Prosjekt: Holdninger til fravær blant morgendagens arbeidstakere. Prosjektet skal undersøke holdninger til fravær blant elever i videregående skole. Ny kunnskap og dokumentasjon på dette feltet vil ha nytteverdi for arbeidsgivere som skal møte holdningene og forventningene hos disse arbeidstakerne. kr Landsforening / Norsk Oljeindustriens Industri Prosjekt: Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien. Prosjektet skal utrede og utvikle støyreduserende tiltak og løsninger knyttet til petroleumssektoren. kr Næringslivets Sikkerhetsråd Prosjekt: Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Spørreundersøkelsen foretaes i og norske virksomheter og vil kartlegge kriminalitetsrisiko- og forhold i næringslivet, samt ulike sikkerhetsutfordringer kr Norsk Industri Prosjekt: Kartlegging av eksponering for dieselpartikler i norsk arbeidsliv. Prosjektet skal kartlegge arbeidstakeres lufteksponering for dieslpartikler i relevante bransjer ved bruk av elementært karbon som markør for diselpartikler. NHOs aktuelle bransjer er industri, luftfart, skipsfart, transport mfl. Kr AKAN Kompetansesenter Prosjekt: Akans historie Kr NHO Service Attføringsbedriftene Prosjekt: Ringer i vannet. Forprosjekt NHO-systemet og attføringsbedrifter inngår i et strukturert partnerskap, slik at flere NHObedrifter ansetter personer som har vært igjennom et kvalifiseringsløp ved en attføringsbedrift. Tett oppfølging over tid av både arbeidsgiver og arbeidstaker er kjente suksessfaktorer i denne form for rekruttering. Kr Norges Bilbransjeforbund Prosjekt: Løsemiddeleksponering i billakkeringsverksteder. Prosjektet ønsker vi å få data om eksponering i moderne billakkeringsverksteder og sammenlikne disse med data om eksponering i tradisjonelle? verksteder for å se om lovens krav til eksponeringsmålinger kan oppfylles uten at det foretas konkrete målinger i hvert enkelt verksted. Kr NHO v/område arbeidslivspolitikk Prosjekt: Arbeidstid Formålet med forprosjekt er å gjennomgå og se om arbeidstidskapitlet i Arbeidsmiljøloven kan forenkles, men likevel slik at HMS hensyn fremgår tydelig og danner klare rammer for partenes handlefrihet. Kr SINTEF Prosjekt: Gradering av sykmeldinger, muligheter og utfordringer. Kr

13 13