Norges Bilbransjeforbunds veiledning til sjekkliste - Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Kjemikaliekampanje Side 1 av 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Bilbransjeforbunds veiledning til sjekkliste - Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Kjemikaliekampanje 2003 2004 Side 1 av 14"

Transkript

1 Kjemikaliekampanje Side 1 av 14 Sjekkpunkter Hjemmel Kommentar Risikovurdering 1. Har virksomheten utarbeidet en skriftlig risikovurdering av bygge på en Vurderingen skal kjemisk helsefare som tar hensyn til alle risikofaktorer i virksomhetenforskriften 5, arbeidsplassen. 6; HMS- kartlegging av pkt. 6 Både og HMS-forskriften (Internkontrollforskriften) legger stor vekt på risikovurderinger i bedriftene. Når man foretar en risikovurdering skal man kartlegge og vurdere forekomsten av farlige kjemikalier i bedriften. Med kjemikalier menes i denne sammenheng både innkjøpte kjemikalier og kjemikalier som oppstår i forskjellige arbeidsprosesser (for eksempel sveiserøyk). En risikovurdering kan deles inn i 5 trinn: 1. I trinn 1 foretas det en inndeling av virksomheten. En bilbransjebedrift kan f.eks deles inn i salgshall, mekanisk verksted, bilskadeverksted, billakkeringsverksted og delelager. Du må foreta en inndeling som er hensiktsmessig for din bedrift. De videre trinn foretas separat i de enkelte deler av bedriften. 2. Kartlegging av kjemikalier og deres iboende egenskaper. Sett opp en liste over alle kjemikaliene som benyttes i avdelingen/ bedriften. Finn frem/skaff til veie HMS-datablader for alle kjemikaliene. HMSdatabladene gir opplysninger om de iboende egenskaper. Sorter listen over kjemikalier etter deres fareklasse. 3. Kartlegg og vurder eksponeringen for de forskjellige kjemikalier i bedriften. Hvor store mengder brukes? Hvor ofte brukes de forskjellige? Hvor ofte og hvor lenge skjer det eksponering. Foreligger det målinger? Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere eksponeringen? 4. Risikovurdering foretas så med utgangspunkt i det som er fremkommet under pkt.2 og pkt.3. Informasjon om praktisk gjennomføring av risikovurderinger finner du i referansene som er angitt nedenfor. 5. Nødvendige tiltak iverksettes basert på risikovurderingen. Risikovurderingene skal foreligge skriftlig. Aktuelt stoff om risikovurdering: (AT-566) med tilhørende veiledning (AT-576) Kjemikalier i arbeidsmiljøet (AT-567), Rot i kjemikaliene (AT-568) NBF og Vesta gjennomfører kurs i risikovurdering.

2 Kjemikaliekampanje Side 2 av 14 Handlingsplan 2. Kan virksomheten legge frem en tidfestet handlingsplan (for kjemisk helsefare basert på en risikovurdering)? Risikovurderingen vil som regel avdekke områder med uakseptabel risiko. Slik risiko skal reduseres til et akseptabelt nivå gjennom tiltak. Nødvendige tiltak sammenfattes i form av en skriftlig handlingsplan. Tiltakene prioriteres slik at de med høyest risiko blir gjennomført først. Opplæring 3. Har den enkelte ansatte fått informasjon om og opplæring i bruk av de farlige kjemikaliene som benyttes? I henhold til kjemikalieforskriftens 9 skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere og verneombud får løpende informasjon om og opplæring i: 1. De farlige kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen og deres produktnavn. Her kan listen som er fremkommet under pkt.1 benyttes. Den bør inneholde opplysninger om merking og aktuelle farer. 2. Den risiko bruk av kjemikaliene medfører for helse og sikkerhet. Her skal brukerne få en motiverende forståelse av den aktuelle risiko. 3. Hvilke grenseverdier og administrative normer som gjelder for kjemikaliene. Dette er informasjon som finnes i HMS-databladene. 4. Den foretatte risikovurdering og eventuelle vesentlige endringer i denne. 5. De ansatte skal ha opplæring i bruk av det arbeidsutstyret som anvendes. 6. Nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet. Eksempler på slik opplæring er for eksempel riktig bruk av punktavsug, tynnerdestillasjonsapparat, personlig verneutstyr etc., etc.. 7. Hvordan driftsforstyrrelser og nødssituasjoner som kan oppstå skal håndteres. Hvordan skal man for eksempel forholde seg hvis allmennventilasjonen slutter å virke eller hvis det begynner å brenne i en kanne med kjemikalier? Arbeidsgivere som ikke har tilstrekkelig kunnskap om aktuelle farer kan søke råd hos bedriftshelsetjenesten eller andre kompetente personer. Det kan være fornuftig å dokumentere skriftlig at opplæring og informasjon er foretatt. HMSforskriften 5, pkt 6; 7 9 En rekke veiledninger og forskrifter stiller spesielle krav til opplæring. Eksempler på slike er: Forskrift om varmt arbeid og Fremstilling og bruk av polyuretanprodukter Kjemikalienavn, risiko, grenseverdier, riktig bruk, nødvendige vernetiltak

3 Kjemikaliekampanje Side 3 av 14 VHP (Bedriftshelsetjeneste) 4. Er virksomheten tilknyttet verne- og helsepersonale som har tilgang til relevant yrkeshygienisk kompetanse? I praksis vil dette si at bedriften er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Bedrifter i bilbransjen plikter å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste med yrkeshygienisk kompetanse. Med dette menes at de har personell med kunnskap om kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. Dette dokumenteres i IK-systemet ved å legge frem avtale med bedriftshelsetjenesten. Best.nr ; best.nr , jf. Aml 30 NBF har utarbeidet en brosjyre om valg av bedriftshelsetjeneste. 5. Har virksomheten i samarbeid med verne- og helsepersonale utarbeidet periodevise planer, årsrapporter og beskrivelse av helsefarlig arbeidsforhold? Best.nr bokstav a, b og c, jf. Aml 30 Substitusjon 6. Har virksomhet vurdert bruk av andre og mindre helsefarlige kjemikalier? Både og Produktkontrolloven pålegger bedrifter å erstatte farlige kjemikalier med mindre farlige dersom dette er mulig. Slik erstatning av farlige produkter kalles vanligvis substitusjon. Det vil være særlig aktuelt å erstatte kjemikalier med stor risiko (for eksempel giftige, meget giftige, kreftfremkallende, arvestoffskadelige, allergifremkallende) med kjemikalier med mindre risiko. Det er også aktuelt å erstatte kjemikalier med høyt YL-tall med kjemikalier med lavere YL-tall for på den måten å redusere den helseskadelige løsemiddeleksponeringen. Overgang fra løsemiddelbasert til vannfortynnbar lakk er et aktuelt eksempel på praktisk substitusjon. Foretatte substitusjonsvurderinger bør forligge skriftlig, slik at man kan dokumentere at man virkelig har vurdert substitusjon. I henhold til Forskrift om verne- og helsepersonale (AT-518) skal bedriften utarbeide slik dokumentasjon i samarbeid med bedrifts- helsetjenesten. 8; Produktkontrolloven 3a

4 Kjemikaliekampanje Side 4 av 14 Stoffkartotek 7. Har virksomheten et oppdatert stoffkartotek som omfatter de helsefarlige stoffene som benyttes? Stoffkartotekforskriften 5 og 6 Alle bedrifter plikter å ha et stoffkartotek. Stoffkartoteket skal inneholde HMS-databladene for alle helsefarlige stoffer og produkter som brukes i bedriften. Stoffkartoteket skal også inneholde informasjonsblader for farlige stoffer som oppstår i prosesser. Det er arbeidsgivers ansvar å få utarbeidet slike informasjonsblader. Sveiserøyk er et eksempel på et slikt stoff. Alle HMS-databladene skal være på norsk. Hvis stoffkartoteket er EDB-basert, skal informasjonen også foreligge i en papirutgave. Stoffkartoteket skal bare innholde HMS-datablader for de produktene som er i bruk i bedriften, ikke samtlige produkter til en leverandør. Stoffkartoteket skal oppdateres når man tar i bruk nye produkter og når produkter man bruker får nye HMS-datablader. HMS-databladene for produkter som ikke lenger er i bruk skal samles i et eget kartotek. Husk at verneombudet skal ha et eget stoffkartotek. 8. Er stoffkartoteket lett tilgjengelig for de ansatte? Stoffkartoteket skal være lett tilgjenglig for alle ansatte. Alle ansatte skal ha tilgang til informasjon om de produktene de arbeider med. I stoffkartoteket kan de finne informasjon om faremomenter ved et produkt. De kan også finne informasjon om hvordan produktet skal håndteres og lagres. Stoffkartotekforskriften 9 HMS-databladene inneholder informasjon om aktuell førstehjelp og ved en ulykke er det viktig å ta med HMS-databladet til legen. Stoffkartoteket bør stå så nær brukerstedet som mulig. I større virksomheter kan det være praktisk med flere stoffkartotek slik at alle ansatte får lett tilgang. 9. Er de ansatte opplært i bruk av stoffkartoteket? Stoffkartotekforskriften 8 Ansatte som arbeider med farlige kjemikalier skal ha opplæring i bruk av stoffkartoteket. De skal lære hvordan de kan finne frem i kartoteket. De skal også vite hvilke opplysninger et HMS-datablad inneholder og hvordan de kan bruke disse opplysningene i praksis. Du bør dokumentere skriftlig at opplæring er gitt og la dokumentasjonen inngå i IK-systemet.

5 Kjemikaliekampanje Side 5 av 14 Merking 10. Dersom det brukes uoriginale beholdere til kjemikalier, er disse i tilfelle merket? 11 Alle helsefarlige kjemikalier skal være merket i henhold til gjeldende merkeregler. Dersom kjemikalier fjernes fra originalemballasjen skal den nye emballasjen merkes tilsvarende. Så langt det er mulig bør du unngå å bruke uoriginal emballasje. Kjemikalier i form av farlig avfall skal også merkes tilsvarende. Oppbevaring av kjemikalier 11. Oppbevares og håndteres kjemikaliene forsvarlig? Kjemikalier skal håndteres og oppbevares forsvarlig. Informasjon om riktig oppbevaring og håndtering finner du i HMS-databladets pkt. 7. Riktig håndtering og oppbevaring skal sikre mot helseskade, brannfare og miljøforurensning. 12 Se kommentarer til 12 Ventilasjonsanlegg 12. Er det installert mekanisk balansert allmennventilasjon? Det skal være allmennventilasjon i et bilverksted. Nødvendig luftmengde avhenger av forurensningsnivå. Det anbefales minimum 12 m 3 / m 2 / time i mekaniske verksteder og minimum 20 m 3 / m 2 / time i bilskadeverksteder. Luftstrømmen bør gå fra de minst forurensende arbeidsplassene til de mest forurensende før den føres ut. Allmennventilasjon bør innrettes slik at den ikke virker negativt inn på punktavsug etc.. 10 Det skal være mekanisk balansert ventilasjonsanlegg 13. Foreligger det rutiner for renhold, vedlikehold, reparasjon og kontroll av ventilasjonsanlegg? Ventilasjonsanlegg skal kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig. På denne måten reduseres risikoen for helseskade, brann og eksplosjon.. Forurensninger som bygger seg opp i f.eks. ventilasjonskanaler kan lett forårsake slik skade. Det bør foreligge en skriftlig rutine for kontroll og vedlikehold. Kontroll og vedlikehold bør dokumenteres og inngå i IK-systemet. Løpende reparasjoner, tilpasninger etc. bør også dokumenteres og inngå i IKsystemet 7 og 13 Det bør også foreligge instruks for hvordan man skal forholde seg hvis ventilasjonsanlegget eller deler av det svikter.

6 Kjemikaliekampanje Side 6 av Er det installert punktavsug ved forurensende prosesser? I de fleste bilbransjebedrifter foregår det forurensende prosesser hvor det er nødvendig med punktavsug. Eksempler på slike prosesser kan for eksempel være sveising, kapping, kutting, vasking av deler, testing av motorer innendørs, sliping av sparkel og blanding av lakkprodukter. I forbindelse med risikovurderingen under pkt.1 bør du ha vurdert behovet for punktavsug. 7 nr. 2 b Personlig verneutstyr (PVU) 15. Dersom PVU må brukes, kan virksomheten dokumentere at riktig hansketype og type åndedrettsvern er valgt? Ved en rekke arbeidsoperasjoner er det nødvendig å bruke personlig verneutstyr. HMS-databladets punkt 8 inneholder informasjon om riktig personlig verneutstyr. Kontakt leverandøren hvis informasjonen er mangelfull. Husk også at personlig verneutstyr skal være CE-merket. Forskrift om Se HMSdatablad punkt bruk av personlig verneutstyr nr. 8 8 Mer informasjon om personlig verneutstyr kan du finne i følgende publikasjoner: Forskrift om bruk av personlig verneutstyr (AT-524) Orientering om åndedrettsvern (AT-539) 16. Har virksomheten rutiner for riktig bruk, oppbevaring og vedlikehold av personlig verneutstyr, inkludert rutiner for skifte av bruk av per- Forskrift om sonlig verneutstyr filtre? 9 Det er viktig at bedriften har gode rutiner for bruk, oppbevaring og vedlikehold av personlig verneutstyr. Når det gjelder åndedrettsvern finner du nødvendig informasjon i Orientering om åndedrettsvern (AT-539)

7 Kjemikaliekampanje Side 7 av Har virksomheten rutiner for kontroll av pusteluft ved bruk av luftforsynt åndedrettsvern tilknyttet trykkluftanlegg? Det er meget viktig at pusteluft som tilføres åndedrettsvern er ren. Oljeforurensninger fra for eksempel kompressor kan i verste fall føre til kjemisk lungebetennelse. I tillegg til vanlig olje-/vannutskiller skal pusteluft filtreres gjennom et spesialfilter som sikrer ren luft. Beltefiltre som finnes i forbindelse med enkelte friskluftmasker gir ikke god nok luftkvalitet alene. Bedriften skal ha rutiner for tømming av olje-/vannutskillere, skifting av filtre i spesialfilter og alminnelig tilsyn og vedlikehold av trykkluftanlegget. Reglene om drift og vedlikehold av trykkluftanlegg finner du i Forskrift om trykkluftanlegg (AT-192). Kvalitetskravene til pusteluft finner du i Forskrift om trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern (AT-441). Husk at kravene til vann- innhold i pusteluften ikke er relevante med tanke på friskluftmasker. Heftet Trykkluft til åndedrettsvern, utgitt av Norsk yrkeshygienisk forening, gir mer informasjon om pusteluft. Kvaliteten på pusteluften kan måles. Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe med dette. Forskrift om trykkluftanlegg pkt. 2.4

8 Kjemikaliekampanje Side 8 av 14 BILVERKSTED GENERELT 18. Har virksomheten vurdert eksponeringsnivået for kjemikalier og ved varmt arbeid? Vurdering av disse forhold bør ha skjedd under risikovurderingene som er gjennomført under pkt.1 Vurdering av disse faktorene kan gi et godt grunnlag for å vurdere eksponeringen. 15 Måledokumentasjon/-rapport Når det gjelder billakkeringsverksteder har NBF ved prosjektet Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen dokumentert at eksponeringsnivået ligger under ¼ av norm forutsatt at en del kriterier er oppfylt. Dette kan brukes av det enkelte verksted som dokumentasjon forutsatt at kriteriene er oppfylt. Oppfyllelse av kriteriene bør dokumenteres skriftlig. Ved vurdering av eksponeringsnivået ved varme arbeider må de relevante faktorer vurderes i den enkelte bedrift. Eksempler på relevante faktorer kan være: Hvor ofte utføres varme arbeider i bedriften? Hvor lang varighet har den enkelte arbeidsoperasjon? Hvem utfører varme arbeider i bedriften? Hem kan bli eksponert? Har noen plager eller sykdom som kan skyldes slik eksponering? Brukes åndedrettsvern ved varme arbeider? Foregår varme arbeider på skjermete arbeidsplasser? Er allmennventilasjonen OK? Brukes punktavsug ved varme arbeider? Fjernes lakk etc. der det skal utføres varme arbeider? 19. Har virksomheten gjennomført tiltak for å redusere eksponeringsnivået av forurensninger til under norm? Dersom man har funnet at eksponeringen er uakseptabel må det iverksettes tiltak. Eksempler på tiltak som kan iverksettes er: Substitusjon dvs. bytte ut helsefarlige produkter med produkter som er mindre helsefarlige. Endre arbeidsmetoder etc. Forbedre allmennventilasjon. Bruk av punktavsug ved forurensende prosesser. Lukke prosessene inne i egne rom. En sprøytekabin er et eksempel på et slikt rom. 17 og 7 nr. 2,b Varige kollektive tiltak

9 Kjemikaliekampanje Side 9 av Benyttes personlig verneutstyr ved påføring av lakk/sprøytelakkering? Innånding av aerosoler i forbindelse med sprøyting er spesielt farlig. Det skal alltid brukes maske ved sprøyting av lakk og tilsvarende produkter. Minimumskrav er maske med filter type A (brunt) Bruk av friskluftmaske er en bedre løsning. Ved sprøyting av isocyanatholdige produkter skal det benyttes friskluftmaske. ( se pkt. 21) Forskrift om Åndedrettsvern bruk av personlig verneutmaske), øyevern, (hel- eller halvstyr 6 og 7 kjeledress og hansker Ved sprøyting skal det også brukes hansker, øyevern og kledning som dekker bar hud. 21. Benyttes luftforsynt åndedrettsvern (friskluftmaske) ved sprøyting av kjemikalier som inneholder isocyanater? Ved sprøyting av isocyanatholdige produkter skal det benyttes friskluftmaske. Det er meget viktig at dette gjennomføres i alle bedrifter. Normalt skal slik sprøyting foregå i sprøytekabin. Ved sprøyting i verkstedlokalet skal alle som oppholder seg i lokalet benytte friskluftmaske. 22 Særlig viktig ved billakkering 22. Er verkstedet utstyrt med eksosavsug? Eksosavsug skal benyttes ved testing av motorer inne. 23. Er det gjort tiltak for å beskytte huden ved arbeid med kjemikalier? Ved arbeid i et bilverksted kan huden eksponeres for en rekke forskjellige kjemikalier. Eksempler på slike er ny og brukt olje, bremsevæske, frostvæske, batterisyre, rengjøringsmidler, løsemidler, sparkler, lakkprodukter. 10 Kjemikaliforskriften 7 Bruk av hansker når kontakt med forurenset olje, løsemidler med mer. Gode håndkremer for å hindre uttørring Ved arbeid med kjemikalier skal det benyttes hansker. For valg av riktige hansker sjekk HMS-databladet pkt.8. Bruk underhansker av bomull, eventuelt håndkrem for å hindre uttørring. Bruk ikke latekshansker da disse kan gi hudallergi. Sjekk at hanskene er hele og ikke har rift og skader. Husk at hanskene skal være CE-merket. Beskytt annen bar hud med dekkende kledning.

10 Kjemikaliekampanje Side 10 av Er det tilrettelagt for øyespyling? Ved arbeid med kjemikalier er det alltid fare for sprut i øyet. Det skal derfor finnes øyeskylleutstyr på arbeidsplassen. Det finnes spesielle øyeskyllevasker og også spesiell øyeskylleflasker. 19 BILSKADEVERKSTED 25. Er det avsug til bruk ved sparkling, sliping og sveising? Ved sparkling benyttes vanligvis polyestersparkel. Slik sparkel inneholder rundt 15 % organiske løsemidler. I Bransjeveiledningen vedrørende organiske løsemidler i billakkeringsbransjen anbefales det å bruke maske med brunt filter type P2/A2 dersom den enkelte sparkeloperasjon varer lenger enn 5 10 minutter. Det skal benyttes avsug ved sliping av sparkel. Det mest praktiske er å benytte slipemaskiner med avsug. Ved sveising skal det benyttes punktavsug og gjerne sveisepistoler med integrert vakuumavsug. Det er viktig at punktavsug benyttes riktig slik at det har effekt. 26. Benyttes åndedrettsvern ved sliping av lakkerte flater der det kan være fare for frigjøring av isocyanater? Isocyanater kan frigjøres fra lakkerte flater når temperaturen stiger til grader C. Eksponering for slike isocyanater kan medføre alvorlig helseskade. Ved enkelte slipeoperasjoner ved høyt turtall kan temperaturen komme opp på dette nivået. Ved slike arbeidsoperasjoner skal du bruke åndedrettsvern. Maske med filter type P2/A2 eller helst friskluftmaske. 27. Er det tilrettelagt for at lakkeringsarbeid kan utføres på ventilert sted? Sprøyting av mindre mengder lakkprodukter skjer i noen tilfeller i bilskadeverksteder. I utgangspunktet bør slik sprøyting foregå i sprøytekabin. Er ikke dette mulig bør sprøyting skje i eget rom med godt avsug. Åndedrettsvern (minst maske med brunt filter type A) skal alltid benyttes. Ved sprøyting av isocyanatholdige produkter skal det benyttes friskluftmaske. Alle som oppholder seg i lokalet og kan bli eksponert for sprøytestøv skal bruke åndedrettsvern. Ved sprøyting av isocyanatholdige produkter skal alle som overhodet oppholder seg i lokalet benytte friskluftmaske. Forskrift om varmt arbeid 15; kjemikalie-forskriften Slipemaskiner med avsug.

11 Kjemikaliekampanje Side 11 av Har virksomheten informasjonsblad for rørtråd og sveiseelektroder? Stoffkartotekforskriften 5 Sørg for at slike infoblader skaffes fra leverandøren og settes inn i stoffkartoteket. Tilrettelegg arbeidet etter innholdet i informasjonsbladene. BILLAKKERINGSVERKSTED 29. Foregår blanding av lakk/maling i eget rom, tilrettelagt med avtrekk/avtrekkskap i tillegg til allmennventilasjon? Blanding av lakk skal foregå i et eget lakkblanderom. Rommet skal ha døgnkontinuerlig grunnventilasjon, og avtrekkskap med separat ventilasjon. Ventilasjonene i avtrekkskapene skal forigles med lyset slik at det ikke kan arbeides i rommet hvis viftene ikke er på. 10 NBF har utarbeidet en egen veiledning om lakkblanderom. 30. Utføres rengjøring av sprøyteutstyr på et ventilert sted? Gjennomsprøytning av sprøytepistoler med tynner bør foregå i sprøytekabin under full ventilasjon. Den som utfører arbeidet skal bære fullt verneutstyr. Gjennomsprøyting av pistoler kan også foregå i lukkede pistolvaskere. Gjennomsprøyting av pistoler mot avsug i blanderom anbefales ikke. Målinger viser at slik sprøyting fører til meget høye løsemiddel- konsentrasjoner i blanderommet. Vask av pistoldeler med pensel etc. skal foregå under avtrekk i blanderom. 10 og 13 Godtar at dette utføres i lakkboksen med full drift av ventilasjon og med verneutstyr. 31. Påføres lakken i ventilert lakkabin? I et billakkeringsverksted skal all sprøyting i utgangspunktet foregå i egen sprøytekabin. Dersom lakk sprøytes i verkstedlokalet skal alle som befinner seg der bruke egnet åndedrettsvern (maske med brunt filter type A eller friskluftmaske). Ved sprøyting av isocyanatholdige produkter skal det benyttes friskluftmaske. BILGLASSVERKSTED 32. Er det vurdert å erstatte ev. rutelim basert på polyuretan (isocyanat) til mindre helsefarlig produkt? 10 8 Dette finnes på markedet Vurder bruk av ikke isocyanatholdig rutelim, men husk at enkelte bilfabrikanter påbyr bruk av isocyanatholdig rutelim. Sjekk med bilimportørene vedrørende hvilke krav som gjelder for bilmerkene dere jobber med.

12 Kjemikaliekampanje Side 12 av Er det gjort tiltak for å redusere eksponering av isocyanater ved varm metode for utskjæring av bilruter? Bruk kalde metoder når bilglass skjæres ut. Ved varme metoder vil det utvikles isocyanater. Det finnes spesielle punktavsug til bruk ved bilglassarbeider. Bruk maske med brunt filter type A dersom det er fare for utvikling av isocyanater ved utskjæring av bilruter. 22 Avhengig av kald eller varm metode. Effektiv ventilasjon eller bruk av åndedrettsvern. Husk tiltakstrappa! UNDERSTELLSBEHANDLING 34. Finnes det informasjonsblad for rørtråd/elektroder for sveising? Få informasjonsblad fra leverandør og sett inn i stoffkartoteket. Innrett arbeidet i henhold til disse informasjonsbladene. Stoffkartotekforskriften 5 Betinget av at det sveises i virksomheten 35. Høytrykksspyling - har ansatte fått opplæring? Kun personer som har fått nødvendig opplæring skal settes til selvstendig bruk av høytrykkspyleutstyr. Kravene til opplæring finner du i veiledningen til Forskrift om høytrykkspyling m.m. Du bør dokumentere opplæringen med et notat som inngår i IKsystemet. Aml 14 og forskrift om høytrykksspyling 6 Kreves lokal opplæring! 36. Høytrykksspyling - har arbeidsgiver påbudt bruk av hensiktsmessig verneutstyr? Nødvendig verneutstyr vil variere med arbeidsoppgavene. De konkrete krav om bruk av verneutstyr ved høytrykkspyling finner du i veiledningen til Forskrift om høytrykkspyling.m.m. Forskrift om høytrykksspyling 9

13 Kjemikaliekampanje Side 13 av Sandblåsing: Kan virksomheten dokumentere at blåsemiddelet inneholder mindre enn 1 % kvarts? Skaff til veie dokumentasjon fra leverandør av blåsesand. Bytt leverandør hvis det ikke kan dokumenteres at sanden inneholder mindre enn 1 % kvarts. 21 i kjemikalie-forskriften Kvarts mer enn 1 vektprosent Forbud mot kreftfremkallende stoffer Dokumentasjonen bør inngå i stoffkartoteket. 38. Kan virksomheten dokumentere at blåsemiddelet ikke inneholder kreftfremkallende stoffer? Skaff til veie dokumentasjon fra leverandøren av blåsesand. Bytt leverandør hvis din leverandør ikke kan skaffe til veie slik dokumentasjon. Dokumentasjonen bør inngå i stoffkartoteket. 21 i kjemikalie-forskriften, jf. 4 Forbud mot kreftfremkallende stoffer Hvis spørsmålene besvares med nei, vil Arbeidstilsynet normalt kunne gi pålegg Arbeidstilsynets publikasjoner kan bestilles fra Tiden Norsk Forlag AS, Postboks 6704, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Ordretelefon: Publikasjonene kan også bestilles over internett: eller Samtlige ligger også gratis tilgjengelig på Aktuelle NBF publikasjoner: Bransjeveiledning løsemidler Brosjyre om isocyanater Veiledning om isocyanater Verne- og helsearbeid på arbeidsplassen Veiledning om lakkblanderom Internkontrollhåndbok HMS-kurs på nettet Risikovurderingskurs En del av det ovenstående materiell ligger på nettet under

14 Kjemikaliekampanje Side 14 av 14 Bransje / yrkesgruppe: Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer (her :Mekanisk bilverksted, Bilskadeverksted, Billakkeringsverksted, Bilglassverksted) Kjemisk farekilde (produkt/stoff) + mest typisk helsefare: MEKANISK BILVERKSTED Hudkontakt med en rekke produkter som øker risikoen for å utvikle allergier/eksemer, eks: Oljeprodukter (motorolje, hydraulikkoljer, giroljer og andre oljer). NB! Forurenset motorolje inneholder ofte nikkel og krom. Rengjøringsmidler, tetningsstoffer, lim (inneholder allergiframkallende stoffer og løsemidler). Drivstoff (bensin/diesel). Batterisyre, bremsevæsker etsende. Hyppig håndvask =>uttørring av huden. Innånding av eksos - økt risiko for kreft, når blybensin også blyeksponering. Epoksy/isocyanater. BILSKADEVERKSTED Støv - Innånding av ulike typer støv i forbindelse med pussing/sliping/sveising. Fare for nedsatt lungefunksjon. Fare for løsemiddelskader. Isocyanater - fare for innånding i forbindelse med varmt arbeid + innånding av isocyanatholdig spraytåke ved lakkering av polyuretanlakk. Fare for utvikling av allergi/astma (sensibilisering). Batterisyre, bremsevæsker etsende. BILLAKKERINGSVERKSTED Organiske løsemidler, isocyanater, epoksy i billakk (oftest i YLgr. 4-5). Isocyanater i polyuretanlakk. Organiske løsemidler - styren i sparkel + ulike løsemidler i billakk. Fare for løsemiddelskader. Fare for luftveislidelser (og utvikling av allergi/astma dersom isocyanateksponering). BILGLASSVERKSTED Rutelim basert på polyuretan. Fare for eksponering av isocyanater. UNDERSTELLSBEHANDLING Løsemidler ved avfetting, kjemikalier med høy ph. Helsefare: Eksem, etseskader og hjerneskader Karbondioksid og ozon. Helsefare: Lungeødem Isocyanater og kvartsstøv. Helsefare: Astma/allergi og silikose. Understellsbehandling, produkter med hydrokarboner og aromater, ofte med bitumen og løsemidler. Helsefare: Eksem, hjerneskade. Typisk/mest vanlig eksponeringssituasjon: Diverse servicearbeid/motorarbeid Inn/utkjøring av biler og tomgangskjøring innendørs Pussing av sparkel /tørrsliping Sveisearbeid på lakkerte deler Sparkling samt lakkering av smådeler Blanding Påføring av lakk (dersom det ikke brukes godt nok åndedrettsvern - særlig ved sprøytelakkering) Avdunsting av lakkert gods Rengjøring av sprøyteutstyr Sveising på plast og liming Både ved innsetting og utskjæring (pga. oppheting av rutelimet) av bilruter. Innånding og hudeksponering ved høytrykksvasking Rustsveising (TIG på stål, aluminium, galvanisert stål) Sandblåsing Innånding og hudeksponering ved understellsbehandling Q:\WP\HMS-saker \Kjemisk\ATs kjemikaliekampanje\veiledning Bilag til Bilbransjen 12.03, 2200 eks.

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Kjemikalier i bilverksteder

Kjemikalier i bilverksteder Kjemikalier i bilverksteder Hvordan kan du passe på helsa? INNHOLD Forord... Del 1 Om kjemikalier, HMS-datablad og vernetiltak Farlige stoffer i verkstedet... Substitusjon erstatning av farlige kjemikalier...

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

Isocyanater i Bilbransjen

Isocyanater i Bilbransjen Isocyanater i Bilbransjen Hva du bør vite om isocyanater......dersom du arbeider med billakkering, bilskadereparasjoner eller skifting av bilglass NBFs servicekontor Isocyanater i Bilbransjen Denne brosjyren

Detaljer

Veiledning. for risikovurdering i skade- og lakkbransjen. Prosjekt ID nr. 3009

Veiledning. for risikovurdering i skade- og lakkbransjen. Prosjekt ID nr. 3009 Veiledning for risikovurdering i skade- og lakkbransjen Prosjekt ID nr. 3009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med lakkleverandørene. Prosjektet er støttet økonomisk av NHOs Arbeidsmiljøfond. Norges

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med billakkleverandørene i Norge. Prosjektet er støttet økonomisk

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Forord Kjemiske forurensinger i bilskadeverksteder består av mange ulike former for støv,

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen NBFs servicekontor 1. Innledning Billakkerere har vært blant de yrkesgruppene i Norge som har hatt størst risiko for løsemiddelskade.

Detaljer

Prosjekt HMS-status i billakkering

Prosjekt HMS-status i billakkering Prosjekt HMS-status i billakkering Del 1 Rapport fra spørreundersøkelse Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med billakkleverandørene Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Best.nr. 377. kan skade helsen din

Best.nr. 377. kan skade helsen din Best.nr. 377 Herdeplast kan skade helsen din maling lakk lim sparkel Innledning Herdeplast inngår i produkter som maling og lakk, lim, sparkel, fugemasse m.m. Disse inneholder stoffer som kan være helseskadelige.

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

Modell for risikovurdering i skade- og lakkverksteder Skade-lakk konferansen Bjørn G. Larsen, Alpha Consult

Modell for risikovurdering i skade- og lakkverksteder Skade-lakk konferansen Bjørn G. Larsen, Alpha Consult Modell for risikovurdering i skade- og lakkverksteder Skade-lakk konferansen 5.4.2017 Bjørn G. Larsen, Alpha Consult Norges Bilbransjeforbund Utviklet i samarbeid med billakkleverandørene Støttet økonomisk

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Løsemiddeleksponering. billakkeringsverksteder. August 2013

Løsemiddeleksponering. billakkeringsverksteder. August 2013 Løsemiddeleksponering i billakkeringsverksteder August 2013 Utarbeidet i samarbeid med billakkeringsverksteder og leverandører til bransjen. Støttet økonomisk av NHOs Arbeidsmiljøfond. 1. Forord Høy løsemiddeleksponering

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Kan virksomheten legge frem en tidfestet handlingsplan (for kjemisk helsefare basert på en risikovurdering)?

Kan virksomheten legge frem en tidfestet handlingsplan (for kjemisk helsefare basert på en risikovurdering)? Oversikt tilsyn / reaksjoner Tall for Komposittforbundet i parentes bedrifter besøkt: () tilsyn: () Sum antall ansatte: () pålegg: () bedrifter som fikk pålegg: () Det vil si at % ( %) av de besøkte bedriftene

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn 1 «Siste nytt fra» Elizabeth Ravn Hovedtrekkene Hvilke prioriteringer har for 2016 på «kjemi området» Endringer i regelverket som har betydning for «kjemi området» EMF Radon EUs grenseverdiarbeid nye og

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

Eksponeringsregister

Eksponeringsregister Eksponeringsregister Hva, hvor mye og for hvem skal det registreres? Hva er dagens krav? Hvordan bør dette løses i praksis? NHOs HMS-dag 29.mars 2017 Anne Marie Lund Eikrem Seniorrådgiver og yrkeshygieniker

Detaljer

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Hvorfor ta tak i dette? Det handler om: ansatte og brukeres, sikkerhet og helse egen sikkerhet og helse egen hverdag og felles miljø virksomhetens

Detaljer

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 9 30.01.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER PETTER FLO, TLF. 91561122 KVINNHERAD KOMMUNE Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Orgnr 964967636 Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE

Detaljer

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Rapport nr. 5.23 BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Trondheim, august 23 Ann Kristin Sjaastad 1 Kristin Svendsen 1 Hanne

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

Utfordringar i reinhaldsyrket

Utfordringar i reinhaldsyrket Utfordringar i reinhaldsyrket Caroline Henriksen, Haugaland HMS-senter Renhold har to sider Renholderens arbeidsmiljø Utsatt for irriterende bakterier og sporer Innånding av støv, gass og aerosoler Andre

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

Kartlegging og risiko i bilverksteder med lakkering

Kartlegging og risiko i bilverksteder med lakkering 1 Kartlegging og risiko i bilverksteder med lakkering Arbeidstilsynet Vestlandet ved senioring./inspektør Petter Flo Verksted og lakkering hva skal jeg si noe om: Kartlegging begreper lov og forskrift

Detaljer

Innledende vurdering. Innledende vurdering forts. Trinn i en risikovurdering av kjemiske agens. Hva må man vite før man måler?

Innledende vurdering. Innledende vurdering forts. Trinn i en risikovurdering av kjemiske agens. Hva må man vite før man måler? 1 2 Trinn i en risikovurdering av kjemiske agens Innledende vurdering - viktig å gjøre skikkelig Hva må man vite før man måler? Kristin Svendsen IØT-NTNU Forundersøkelse Detaljert undersøkelse Periodevise

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.2 Sjekkliste biologiske arbeidsmiljøfaktorer Utgave: 0.00 Skrevet av: kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 12.12.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER FRID MIKKOLA, TLF. 41543255 BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Orgnr 940208580 Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Detaljer

best. nr. 576 VEILEDNING Veiledning til kjemikalieforskriften

best. nr. 576 VEILEDNING Veiledning til kjemikalieforskriften best. nr. 576 VEILEDNING Veiledning til kjemikalieforskriften Utgitt september 2003 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Innhold Innledning..............................................5

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Vern mot støy på arbeidsplassen

Vern mot støy på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 398 Forskrift om Vern mot støy på arbeidsplassen Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. april 2006, nr. 456. Utgitt mai 2006

Detaljer

Tilsyn - ORKDAL KOMMUNE BRANN- OG FEIERVESEN

Tilsyn - ORKDAL KOMMUNE BRANN- OG FEIERVESEN VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 11 15.12.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ANNE MARIT KJELBERGNES, TLF. 95164428 Orkdal kommune v/ rådmannen Postboks 83 7301 ORKANGER Tilsyn - ORKDAL KOMMUNE

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001 Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 11.02.2009 Side: 1 av 8 Formål og omfang Formålet med denne prosedyren er å ha et system som sikrer identifisering og regelmessig risikovurdering av risikoforhold som

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R

HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R -dagers driftsoperatørsamling 0 Rica Seilet Hotel, Molde onsdag 14. torsdag 15. november 0 HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R Resultat av kartlegging utført av Driftsassistansen oktober/november 0 Jon

Detaljer

Maling og lakkering. Kjemikalier og eksponering ved maling og lakkering

Maling og lakkering. Kjemikalier og eksponering ved maling og lakkering Maling og lakkering Arbeider du med sprøytelakkering eller sprøytemaling, kan du bli utsatt for kjemikalier som kan utgjøre en alvorlig helserisiko på kort og lang sikt dersom arbeidet ikke er lagt riktig

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, 2005 1 Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr Innhold KJEMISK HELSEFARE... 2 ORGANISKE LØSEMIDLER... 2 BIOLOGISKE FAKTORER... 3 VERN

Detaljer

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen for Norges Bilbransjeforbund Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond Versjon

Detaljer

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker Innhold Hva er en velutdannet yrkeshygieniker og hvor er det bruk for sånne? Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker eller Moelv, Trondheim

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Liste over farlig avfall i bilbransjen

Liste over farlig avfall i bilbransjen Side 1 13.12.2004 Liste over farlig avfall i bilbransjen Utarbeidet av Alpha Consult, Bjørn G. Larsen på oppdrag for Statens forurensningstilsyn Side 2 Denne listen inneholder en oversikt over de vanligste

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:22.02.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Scotte Patentfärg BRUKSOMRÅDE

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no HMS informasjon - 1/06 Helsefarer ved varmt arbeid på overflatebehandlet materiale Livsfarlig lungesykdom etter sveising på malte overflater Det er påvist flere tilfeller av akutt alvorlig lungesykdom

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeider du med isocyanater? Sjekklister

Arbeider du med isocyanater? Sjekklister Arbeider du med isocyanater? Sjekklister Disse sjekklistene er laget for at du skal kunne finne ut om du blir utsatt for isocyanater gjennom arbeidet ditt. Det er én liste for å finne ut om kjemiske produkter

Detaljer

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Løft av personer En endring i forskrift om utførelse av arbeid 18-8 gir adgang til å foreta «unntaksvis

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 INNHOLD Hvem er Vestteknikk AS Forskrift 542 Farer ved arbeid i vann og avløp Typer verneutstyr og valg av riktig type Målebegreper Typer detektorer Test og kalibreringsrutiner

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 67511 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Norges Bilbransjeforbund Februar 2011 Utarbeidet av Alpha Consult AS Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Forord Denne veiledningen

Detaljer

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern Lover og forskrifter om smittevern Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern 2 3 4 Arbeidsgivers plikter, arbeidstakers rettigheter De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver Arbeidstaker

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015 Eksponeringsregister Informasjonsmøte 15. juni 2015 Bakgrunn Forskrift om utførelse av arbeid kap. 31 Faktorer som utløser krav om register: Kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk)

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Målarkalk (Hammarkalk) Leverandørens

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Lubodrive AT Båndsmøremiddel Prnr: 058462 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Nitor AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 280506 Nasjonal produsent/importør Foretak Nitor

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

Hvordan kan du passe på helsa. Basert på Arbeidstilsynets publikasjon best. nr. 581 Lars Dahle / RVS /09.02.09

Hvordan kan du passe på helsa. Basert på Arbeidstilsynets publikasjon best. nr. 581 Lars Dahle / RVS /09.02.09 Hvordan kan du passe på helsa Basert på Arbeidstilsynets publikasjon best. nr. 581 Lars Dahle / RVS /09.02.09 Denne presentasjonen handler om forholdsregler ved sveising Vi tar for oss hvilke farlige kjemiske

Detaljer

Kjemisk og biologisk helsefare i avløpsanlegg. Mette Mathiesen VA-dagene for Innlandet 2009 onsdag 18.november

Kjemisk og biologisk helsefare i avløpsanlegg. Mette Mathiesen VA-dagene for Innlandet 2009 onsdag 18.november Kjemisk og biologisk helsefare i avløpsanlegg Mette Mathiesen VA-dagene for Innlandet 2009 onsdag 18.november Krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø ( 4-1) luftveisplager luftveisplager luftveisplager influensalignende

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Blu-Wash

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Blu-Wash HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD BluWash 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: BluWash Jurpleiemiddel Prnr.060377 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer