1. Innledning. Følgende høringsinstanser har uttalt seg: Saksnr.: 2014/145546

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning. Følgende høringsinstanser har uttalt seg: Saksnr.: 2014/145546"

Transkript

1 SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL MAL FOR FORSKRIFT OM KONTROLLOMRÅDE FOR Å BEKJEMPE INFEKSIØS LAKSEANEMI (ILA) HOS AKVAKULTURDYR 1. Innledning Mattilsynet har mottatt fem høringsuttalelser. Av disse var to positive eller uten kommentarer til forslaget. Innspillene blir sammenstilt og vurdert i teksten under. Følgende høringsinstanser har uttalt seg: Saksnr.: 2014/ Høringsinstans Merknad Ingen merknad 1 Veterinærinstituttet x 2 Fiskeridirektoratet x 3 Nærings- og fiskeridepartementet x 4 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening x 5 Kystverket x 2. Høringsinstansenes synspunkter Veterinærinstituttet (VI): Veterinærinstituttet er av den oppfatning at endringene foreslått i høringen innebærer en styrking av tiltak for å redusere risikoen for spredning og bekjempelse av ILA etter utbrudd. Instituttet mener at kravet til månedlig helsekontroll er sentralt. Imidlertid påpeker VI at en konkretisering av maksimal tid mellom kontrollene og henvisning til driftsforskriften, kan virke normerende og derfor uheldig. VI ber om at det konkretiseres i 5 at Mattilsynet kan pålegge ytterligere kontroller og prøveuttak med sikte på å påvise sykdom eller virulent ILA-virus selv om det ikke foreligger økt dødelighet eller andre tegn på sykdom. Målrettet undersøkelse av fisk med sykdomstegn for virulent ILA-virus, kan bidra til langt tidligere påvisning av smittespredning enn observasjon av dødelighet. Veterinærinstituttet mener det er positivt at det konkretiseres i forskriftene et forbud mot fangst og flytting av rensefisk. Videre påpeker VI at Mattilsynet ikke bør ta ut gjeldende bestemmelse i 9 om tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i bekjempelsessonen som kan innebære fare for smitteoverføring. Det vises til at andre arter i oppdrett kan utgjøre en risiko for smittespredning som vektor, selv om arten ikke selv er å anse som mottagelig for ILA. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD): Innspill til 6 om rengjøring av nøter med mer: NFD oppfatter det slik at den endring som er foreslått til 6 første ledd om at nøter fra bekjempelsessonen skal leveres til notvaskeri som Mattilsynet tillater, som en innstramming i forhold til dagens krav. NFD ønsker seg en bedre begrunnelse for hvorfor kravet skal gjøres strengere. Innspill til 7 om slakting: Innspill til første ledd første setning: NFD kommenterer kravet i 7 første ledd og mener at kravet om godkjent avløpsbehandling etc. for slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen er overflødig, i og med at kravet allerede gjelder i slakteriforskriften. 1

2 Innspill til første ledd andre setning: NFD ønsker at «unntaksvis» i setning der forskriften gir Mattilsynet anledning til å gjøre unntak fra forbud mot plassering av fisk i slaktemerd, endres til i «særskilte tilfeller». NFD begrunner ikke forslaget nærmere. Innspill til fjerde ledd: NFD kommenterer at krav om godkjent avløps- og avfallshåndtering gjelder alle tilvirkingsanlegg med mindre det er gitt dispensasjon fra slakteriforskriften. Vi forstår det slik at NFD mener kravet i mal-forskriften er overflødig. Innspill til 10: NFD stiller spørsmål ved hvilke anlegg krav om rapportering av dødelighet gjelder for. Det vises til at første ledd angir «alle anlegg med laksefisk», mens kravet til månedlige helsekontroller i annet ledd er avgrenset til anlegg med mottagelige arter av laksefisk. Departementet foreslår at det henvises til sykdomsforskriften som definerer mottagelige arter. NFD påpeker at krav til ukentlig rapportering av dødelighet i stedet for hver 14. dag i overvåkingssonen vil gi merarbeid for virksomhet og tilsyn. Departementet ber om bedre sannsynliggjøring av at strengere rapporteringskrav fører til dokumentert og redusert smittespredning (forslagets 10 første ledd). Videre ønskes det bedre sannsynliggjort at hyppigere helsekontroller vil gi gevinst, særlig i overvåkingssonen der det er betydelig lavere risiko for smittespredning. NFD viser til at endringen som foreslås vil medføre økte kostnader for anleggene (knytter seg til forslagets 10 andre ledd). Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL): FHL savner bedre utredning av hvilke kostnader forslagene vil innebære for akvakulturanleggene sett opp mot hvilken gevinst som vil oppnås i bekjempelsesarbeidet. Det vises til at forslagene er begrunnet i nyeste kunnskap om sykdommen og hensiktsmessig bekjempelsesstrategi, men mener dette må utdypes og suppleres med vurderinger fra for eksempel Veterinærinstituttet. FHL viser videre til at det er det enkelte selskaps risikovurdering som skal ende opp med nødvendig frekvens for helsekontroll. Det bør foreligge en bedre kost-nyttevurdering som underbygger forslaget (knytter seg til forslagets 5 og 10.) FHL er enig i krav om registrering av dødelighet, men mener det er lite formålstjenlig at kun en i forskriften nærmere definert økning i dødeligheten bør utløse varsel til Mattilsynet. Det vises videre til at alle registreringer er tilgjengelig for tilsynet ved inspeksjon eller på anmodning. Kommentaren er knyttet til kravet i forslagets 5 om ukentlig innsending av dødelighetslister. Videre mener FHL at 7 tredje ledd som er foreslått tatt ut av malen like godt kan stå i forskriftsmalen. Dersom det skal være et forbud mot oppbevaring i slaktemerd eller å slakte fisk fra andre lokaliteter samtidig kan det like godt stå direkte i forskriften. Når det gjelder forbudet mot fangst og flytting av rensefisk savner FHL at kravet underbygges av en risikovurdering knyttet til potensiell spredning av agens eller vitenskapelige vurderinger om kost/nytteeffekter ved et slikt forbud (knytter seg til forslagets 9). 3. Mattilsynets vurdering av innspillene og forslag til endringer 2

3 Generelt: Mattilsynet har fokus på at regelverket rettet mot oppdrettsnæringen skal være effektivt. Regelverket må samtidig være formålstjenlig. I de tilfeller der det er rom for å gjøre forenklinger som fører til en lettere hverdag for virksomheter og myndigheter, vil slike forenklinger bli valgt. Mattilsynet har innen sykdomsforvaltning akvatiske dyr et samfunnsansvar for å sikre god dyrehelse. Forsvarlig smittehåndtering må først og fremst sikres. Forslagene som nå har vært hørt er først og fremst viktige for å hindre videre smittespredning når utbrudd først er et faktum. Til 5: 5 første ledd om krav om ukentlig rapportering av dødelighet i bekjempelsessonen: FHL kommenterer krav om daglig dødelighet som skal registreres og ukentlig sendes Mattilsynet. I akvakulturdriftsforskriftens 13 er det et krav om varsel til Mattilsynet ved forøket dødelighet. Hva som utgjør forøket dødelighet er nærmere definert av Mattilsynet. Det er imidlertid ikke klart for oss hva som ligger i innspillet fra FHL på dette punktet. Vi velger å oppfatte det slik at FHL mener det er nok at Mattilsynet har tilgang på dødelighetslister ved inspeksjon på anleggene. Kravet i kontrollområdeforskrifter går ut på ukentlig innsending av lister som viser dødelighet i en sone der det er særskilt overvåking etter utbrudd av sykdom. 5 første ledd er ikke en bestemmelse som er foreslått endret ved høringen som nå oppsummeres. Mattilsynet mener det ikke vil være tilstrekkelig kontroll med anleggene i bekjempelsessonen dersom kontroll av listene kun skal skje ved inspeksjon. Ønske fra VI om at det konkretiseres i 5 at MT kan pålegge ytterligere helsekontroller/prøvetaking: Bestemmelsen som fastsetter krav om frekvens på helsekontroller, formulerer kravet til frekvens til «minst en gang i måneden». En gang i måneden er et minimumskrav. Formuleringen er ment å ivareta muligheten for at det fra selskapets side foretas hyppigere kontroll fra helsetjenesten basert på egne risikovurderinger. I enkelte tilfeller med utbrudd av ILA, vil Mattilsynet vurdere det slik at kontroll med fiskens helse en gang i måneden kan innebære for dårlig kontroll med sykdomsutviklingen. I slike tilfeller kan Mattilsynet selv beslutte å utføre intensivert kontroll med anleggene i kontrollområdet, evt. særskilt begrunne krav om økt frekvens på helsetjenestens kontroller knyttet til enkeltutbrudd. Mattilsynet fastholder formuleringen i mal-utkastet om frekvens på helsekontroller, men holder muligheten åpen for at enkelte ILA-tilfeller kan tilsi krav om økt frekvens på kontroller fra helsetjenestene. I så tilfelle vil kravet bli begrunnet særskilt i den korte høringsrunden. Mattilsynet er imidlertid enig med VI i at bestemmelsen bør formuleres og presiseres slik at helsekontrollen rettes mot å avdekke virulent ILA-virus. I den pågående ILA-epidemien i Nord, har Mattilsynet valgt en formulering i kontrollområdeforskriftene som er mer i tråd med innspillet fra Veterinærinstituttet. Malen endres tilsvarende. Innspill fra FHL til 5 om helsekontroll: FHL mener at det er det enkelte selskaps risikovurdering som skal ende opp med nødvendig frekvens for helsekontroll. Videre ønsker FHL seg en bedre kost/nytteeffekt knyttet til tiltaket, supplert med vurderinger fra Veterinærinstituttet. Mattilsynet er ikke enig med FHL i at det kan overlates til den enkelte virksomhet å ta ansvar for frekvens på helsekontroller. Myndighetene har i lang tid ved krav i akvakulturdriftsforskriftens 50 funnet det nødvendig å sikre minimumsfrekvens på utføring av helsekontroll i ulike anlegg. I forslaget til oppdatert 3

4 forskriftsmal vektlegges flere helsekontroller ved utbrudd av ILA. Mattilsynets erfaring er at det ikke kan overlates til den enkelte virksomhet å beslutte hvor ofte fiskens tilstand må sjekkes for å hindre smittespredning. Det må også tas ansvar for helheten. Mattilsynets risikovurdering tilsier at månedlig frekvens vil være et minimum for anlegg som ligger i en midlertidig sone for bekjempelse og overvåking. Vi viser også til at Veterinærinstituttet poengterer at det bør tydeliggjøres at kravet til månedlig helsekontroller er et minimum. Mattilsynet opprettholder krav om helsekontroll fra selskapenes helsetjeneste minst en gang i måneden i bekjempelsessonen. Teksten endres til å presisere at kontrollen må ta sikte på å avdekke ILA-smitte. For kommentarer til innspill til forslag om økt frekvens på helsekontroller i overvåkingssonen, se nærmere under til om attestering og godkjenning av vask og desinfeksjon fra Mattilsynet: Bestemmelsene om vask/desinfeksjon av anlegg, Mattilsynets attestering/godkjenning av vask og påfølgende brakklegging er endret for å gjøre prosessen smidigere. Tekst om brakklegging endres til «Brakkleggingsperiode starter etter at Mattilsynet har gitt tillatelse». Hensikten med endringene i 5 på dette punkt, er å gi tilsynet mulighet til å vurdere i hvert tilfelle hvordan vask og desinfeksjon kan godkjennes. I dagens mal er det krav om attestering og godkjenning av vask fra Mattilsynet, før brakklegging kan starte. Det viktige med kravet er at Mattilsynet har kontroll med at saneringsprosessen er tilfredsstillende. Hvor tett på anlegget tilsynet må være for å sikre seg kunnskap om tilstrekkelig håndtering, vil variere. Endringen vil kunne innebære en forenkling for mange anlegg. Tillatelse til start av brakklegging som følge av akseptabel rengjøring, kan gis i en e-post. Hvorvidt tilsynet ser behov å kontrollere vask og desinfeksjon gjennom inspeksjon fra tilsynet før tillatelse til start av brakklegging gis, avgjøres av tilsynet i hvert tilfelle. Til 6: Innspill fra NFD til 6 om rengjøring av nøter mm: NFD oppfatter det slik at foreslått endret formulering innebærer en innstramming. Formulering i gjeldende mal for ILA-forskrifter er at nøter skal leveres til et notvaskeri som har mulighet til å behandle avløpsvannet, og til å holde nøter fra bekjempelsessonen adskilt fra andre nøter. Forslaget i endret mal er krav om tillatelse fra Mattilsynet for valg av notvaskeri. Hensikten er å få bedre kontroll med hvilke vaskerier som utfører rengjøring i en situasjon med utbrudd av ILA. Notvaskerier er ikke underlagt krav om godkjenningsordning der smittemessige forhold vurderes. Det er imidlertid utvilsomt at virksomheten mottar materiale for håndtering som kan spre smitte. Mattilsynet foreslår derfor å påta seg en ekstraoppgave med klarering i enkelttilfeller hvilket notvaskeri som kan benyttes. Dette gjøres for å sikre bedre kontroll med at ILA-smitte ikke spres via vasking av nøter. Fokus flyttes fra hvilke muligheter vaskeriet har, til en vurdering av om det konkrete notvaskeri rent faktisk unngår å spre smitte. Mattilsynets lokalnivå melder om utilfredsstillende kontroll med faren for spredning av smitte som vask av nøter representerer. Dette er begrunnelsen for foreslått ny formulering. Hvilket notvaskeri som kan benyttes og nærmere detaljer om transport etc. av nøter avklares som oftest i en og samme henvendelse til Mattilsynet. Dette bør tilsi at kravet er forholdsmessig (ikke for byrdefullt) i en situasjon med fare for videre spredning av smitte av ILA. Mattilsynet mener dette er en fornuftig og nødvendig innstramming for å hindre videre spredning av smitte. Til 7: 4

5 Innspill fra NFD til 7 første ledd om slakting: NFD mener at kravet som fremkommer av bestemmelsens første ledd og som ikke er ny med endringen, er overflødig. Det vises til at krav om godkjent avløpsbehandling etc. allerede er gjeldende krav i slakteriforskriften. Det er riktig som påpekt av NFD at krav om godkjent avløpsbehandling følger av slakteriforskriften. Formuleringen, som fremkommer i malens 7 første ledd, ønskes likevel tatt med i ILA-bekjempelsesforskriftene. Mattilsynet har årelang erfaring med slakting og tilvirkning av smittet og syk fisk. Erfaringen tilsier at det er behov for kravet i første ledd. Anleggene som mottar fisk for slakting og tilvirking kan i perioder drifte med ulike typer avvik fra kravene i gjeldende regelverk. Dette som en følge av muligheten for dispensasjon eller at avvik oppstår mellom tilsyn fra Mattilsynet. I en situasjon med utbrudd av ILA er det viktig at oppdrettsselskap og tilsyn er oppmerksom på at slakteri/tilvirkingsanlegg som ikke tilfredsstiller kravene til smittesikker aktivitet, ikke skal motta fisk fra bekjempelsessonen. Mattilsynet opprettholder endringen som er foreslått til første ledd. Andre setning der NFD foreslår å bytte ordet «unntaksvis» ut med begrepet «særskilte tilfeller»: Mattilsynets forslag om at det «unntaksvis» kan gis tillatelse til plassering av fisk i slaktemerd er et bevisst valg. «Særskilte tilfeller» tilsier en mer ekstraordinær situasjon. Det vil tilsi en snevrere unntaksmulighet. Mattilsynet ønsker at tilsynet skal kunne vurdere å gi slik tillatelse når slakteriet ber om det og det er smittemessig forsvarlig å gi slik tillatelse. Innspill fra FHL til 7 tredje ledd: FHL foreslår at gjeldende bestemmelse i forskriftsmalens 7 tredje ledd om oppbevaring av fisk fra andre lokaliteter i slaktemerd etc., som var foreslått tatt ut, fortsatt skal fremgå direkte av forskriftsmalen. Mattilsynet følger oppfordring fra FHL og lar bestemmelsen fremgå av malen. Det vil gi bedre forutsigbarhet for hvilken regulering som vil gjelde i området. Mattilsynet vil uansett måtte vurdere situasjonen i det aktuelle tilfellet før ny kontrollområdeforskrift fastsettes. Det har den siste tiden vært en utvikling mot mer bruk av direktelossing. Mattilsynet har muligheten til å tillate at ILA-fisk losses direkte ved slakteriet samtidig som frisk fisk er merdsatt ved samme slakteri. En slik tillatelse forutsetter at Mattilsynet vurderer at håndteringen kan skje uten risiko for smittespredning. For eksempel ved at avløpet fra slakteriet er langt unna og rutiner ved slakteriet er gode rent smittemessig Det er uansett ikke tillatt å slakte annen fisk ved slakteriet før slakteriet er rengjort og desinfisert etter slakting av ILA-fisk, jf. fjerde ledd. Bestemmelsen tas inn igjen i forskriftsmalen, men justeres til å ta høyde for dagens praksis. Innspill fra NFD til 7 fjerde (nytt femte) ledd: I likhet med slakteri er det viktig at tilvirkingsanlegg som mottar fisk fra bekjempelsessonen er i stand til å hindre videre smittespredning. Tilvirkingsanlegg som opererer under dispensasjon fra slike krav eller har avvik av betydning for smittespredning bør ikke kunne motta fisk i en bekjempelsessituasjon (se kommentaren til 7 første ledd). Endringen som er foreslått til fjerde ledd er ikke kommentert av høringsinstansene og fastsettes. I tillegg gjøres en rent språklig endring ved at ordene «tatt ut» fjernes i siste setning fordi ordene vurderes som overflødige. Til 8: Ingen høringsinstanser har kommentert forslag til endring av første og annet ledd. Endringene vedtas som hørt. I tillegg flyttes sjette ledd og blir nytt tredje ledd for å bedre forståelsen. 5

6 Til 9: Annen akvakulturrelatert virksomhet i 9: Bestemmelsen om at Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i bekjempelsessonen som i høringen var foreslått tatt ut, tas inn igjen i malen etter innspill fra Veterinærinstituttet. Bestemmelsen var foreslått tatt ut fordi Mattilsynet uansett har hjemmel til å beslutte slike tiltak, dersom vedtaket må anses å være nødvendig. Mattilsynet vurderer det slik at det er viktig for tilsynet i en hastesituasjon (utbrudd av ILA) å sikre at tilsynet gjør en vurdering av mulig smitte fra annen akvakulturrelatert virksomhet. Når bestemmelser fremkommer av malen, vil det sikre at tilsynet gjør en vurdering av om slike tiltak er nødvendig i det konkrete tilfellet av utbrudd. Formuleringen vil også gi forutsigbarhet for næringen om at slike tiltak kan iverksettes. Dersom det fattes vedtak med bakgrunn i bestemmelsen skal vedtakene begrunnes særskilt. Til 10: 10 første ledd om krav om ukentlig rapportering av dødelighet i overvåkingssonen: NFD påpeker merarbeidet endringen vil medføre, og ønsker bedre sannsynliggjøring av dokumentert og redusert smittespredning med forslaget. Å kreve hyppigere oversendelse av dødelighetslister til Mattilsynet enn det som er normalt, er et innarbeidet tiltak etter et sykdomsutbrudd. Tiltaket skal sikre økt kontroll med at sykdommen ikke sprer seg. Mattilsynet oppfatter det slik at økning i frekvensen av innsending av rapporter er en endring som innebærer lite ekstraarbeid for oppdretterne. Selskapene er allerede gjennom akvakulturdriftsforskriften pålagt å registrere dødelighet. Forskriften som regulerer anleggenes håndtering av lakselus krever ukentlig innsending av luserapporter i deler av året. De fleste anlegg har derfor i dag gode rutiner og systemer for registrering og innsending av tall til myndighetene. At anleggene allerede har rutiner for innsending av rapporter til Mattilsynet ukentlig, samt at anleggene stort sett benytter innarbeidede digitale systemer for å sikre kontroll, taler for at økt frekvens i den tiden overvåkingssonen består, ikke skal utgjøre en stor ekstrabyrde. Mattilsynet mener videre at økt frekvens på rapportering av dødelighet ikke kan ses utelukkende som en ulempe som påføres næringen. Anleggene i området sikres bedre overvåking over en sone som er opprettet som følge av smittsom sykdom. Tidlig oppdaging av sykdom vil kunne gi gevinst i form av at færre fisk må slaktes tidlig ved at syk fisk fjernes raskt. Ordningen vil i tillegg innebære noe merarbeid for Mattilsynets inspektører. Imidlertid består en overvåkingssone i en begrenset periode. Mattilsynet mener det er god sykdomsforvaltning å ha en periode med slik økt overvåking etter sykdomsutbrudd. 10 og innspill om språkbruk og dermed omfang av kravet: NFD viser til at første ledd setter krav om rapportering for alle anlegg med laksefisk, mens kravet i andre ledd om helsekontroll er avgrenset til mottagelige arter av laksefisk. NFD viser til at det kan være formålstjenlig å henvise til omsetnings- og sykdomsforskriftens definisjon av mottagelige arter. NFD har rett i at det ikke er hensiktsmessig å ha ulike målgrupper for disse kravene. Vi har med bakgrunn i innspillet gjort en ny gjennomgang av hva som blir riktig og hensiktsmessig begrep for å omfatte oppdrett av de arter som har betydning for smittesituasjonen i malen. Vi har konkludert med at det blir korrekt å benytte begrepet laksefisk, og definere hvilke arter som for forskriftens formål skal inngå i begrepet. Artene tatt med i definisjonen av laksefisk i malens 3, er arter som er aktuelle for oppdrett i Norge. Med tanke på potensiell smittespredning er det artene atlantisk laks, ørret, regnbueørret og røye det er viktig å omfatte med de reguleringene som er tatt med i malen. Beslutningen er basert på informasjon fra VI og VKM. 6

7 Kravene i begge leddene i 10 skal rette seg mot anlegg med laksefisk av arter som inngår i definisjonen av laksefisk i 3. Dette er rettet opp i forskriftsmalen. Definisjonen av laksefisk er gjort lettere å forstå ved at norske navn på artene er lagt til. 10 andre ledd om krav til månedlige helsekontroller i overvåkingssonen: Vi er usikre på hva NFD mener med at sykdommen er utryddet i overvåkingssonen. Dersom det besluttes opprettet et kontrollområde ved utbrudd av ILA, vil det skje pga. en bekreftet diagnose av sykdommen. En overvåkingssone opprettes fordi vi vurderer risiko for ILA til å være større nettopp i det området enn i andre deler av landet. Mattilsynet mener det er innlysende at økt undersøkelsesfrekvens og omfang øker sannsynligheten for å oppdage smitte og sykdom på et tidligere tidspunkt. Vi viser til innspillet fra Veterinærinstituttet som understreker dette poenget. VI skriver at målrettet undersøkelse av fisk med sykdomstegn for virulent ILA-virus, kan bidra til langt tidligere påvisning av smittespredning enn observasjon av økt dødelighet. Norge har internasjonale forpliktelser til å bekjempe listeførte sykdommer som ILA. Mangelfull oppfølging av anlegg i nærområder til utbrudd kan ha ført til at fisk med sykdomssmitte er eksportert til andre land. Slike tilfeller kan ramme eksportmulighetene til andre aktører, og føre til alvorlige konsekvenser for en samlet næring. I den seinere tid har vi hatt en omfattende epidemi av ILA i Nordland og Troms. Mattilsynet har i forbindelse med utbruddene mottatt henvendelser fra utenlandske myndigheter. Henvendelsene viser at det kan ha stor betydning for eksportmulighetene til enkeltland hvorvidt norske myndigheter har kontroll med sykdomsutbrudd og hvordan disse diagnostiseres. I denne sammenhengen er det avgjørende med god helsekontroll og at eventuell smitte og sykdom blir avdekket på et tidlig tidspunkt. Krav om månedlige helsekontroller antas å være en billig investering for anleggene som berøres. Hele næringen er avhengig av tillit til at Norge praktiserer sin sykdomshåndtering på en betryggende måte. Avtale om helsekontroll fra ekstern helsetjeneste som gjelder 12 besøk pr år oppgis fra noen helsetjenester å koste i størrelsesorden kr mer per år enn avtale om seks besøk årlig. Utviklingen av næringen har ført til økt produksjon på færre og større lokaliteter. Biomasse per lokalitet er nå ofte langt større enn det som var vanlig tidligere. Også i forhold til kostnader med helsetjenester må det antas å være stordriftsfordeler med større anlegg. Ved hvert av dagens helsekontrollbesøk får fiskehelsestjenesten gjennomført helsekontroll av en stor mengde fisk på en og samme gang. Når det var flere lokaliteter med mindre biomasse var det totalt behov for et høyere antall besøk fra helsetjenesten. Kostnaden som helsekontrollen utgjør per tonn (enhet) produsert fisk for et selskap, har i de siste ti år gått ned på grunn av økt produksjon på færre lokaliteter. Månedlig helsekontroll kan ha avgjørende betydning for kontroll med smitteforholdene ved store lokaliteter med et høyt antall fisk. For å sikre tilstrekkelig kontroll med fiskens smittestatus med dagens større anlegg, må både frekvensen og omfanget per kontroll økes. Ved store anlegg er det økt risiko for smitte og konsekvensen av sykdom blir tilsvarende større. For å oppnå et tilstrekkelig nivå for helsekontroll har Mattilsynet vurdert minimum månedlig helsekontroll som et nødvendig forebyggende tiltak i en situasjon med sykdom i området. God overvåking vil gi tidlig oppdagelse av smitte med alvorlig sykdom, noe som igjen vil føre til mindre risiko for sykdomsspredning. Mattilsynet mener at økt helsekontroll vil kunne bidra til økt lønnsomhet på sikt. 7

8 Slik Mattilsynet ser det, legges det ikke opp til et omfattende, kostbart nytt regime med forslaget. Månedlige helsekontroll er i dag gjeldende krav i flere områder med ILA-utbrudd i Nord Norge. Tilsvarende krav gjelder i Nordfjord, i Midt- Norge og deler av Nordland som følge av PD-situasjonen. Utbrudd av sykdommen i nærheten utgjør en utsatt og uvanlig situasjon. Perioden dette gjelder vil være begrenset. Månedlig helsekontroll bør være minimum når det gjelder fisk i anlegg som er mottagelige for ILA. Mattilsynet opprettholder forslag om å innføre helsekontroller med minimum en måneds hyppighet i hele kontrollområdet når utbrudd av ILA er påvist. Til overskrift: Forskriftsmalens overskrift var ikke foreslått endret ved høringen og det er ikke kommet innspill til overskriften i høringsrunden. Mattilsynet benytter likevel anledningen til å korte noe ned på overskriften. Forskriftens formål fremkommer av 1, det er ikke nødvendig å ramse opp alle formål i forskriftens navn. Kontrollområdeforskrifter gjentar i navnet kommunene de skal gjelde for. I og med at området kan strekke seg over flere kommuner kan overskriften på forskriften bli lang, vi korter derfor ned på beskrivelse av hensikt med forskriften. Til 11 om transport i overvåkingssonen: 11 var ikke foreslått endret ved høringen og det er ikke kommet innspill til 11 i høringsrunden. Mattilsynet har gjennom revisjonen likevel valgt å endre bestemmelsen. Endringen berører kun systematikk og presisering av ordlyden, for å oppnå korrekt forståelse. Andre ledd blir nytt første ledd. Andre ledd presiseres ved at det tydeliggjøres at registreringene som kreves gjelder tiltak fastsatt i medhold av første ledd. Opprinnelig ordlyd gjaldt tiltak fastsatt i forskriften. Endringen innebærer ikke en realitetsendring. 4. Gjennomgang av foreslåtte endringer etter innspill gitt av høringsinstansene 5 andre ledd: forslaget vedtas. 5 tredje ledd: forslaget vedtas, men bestemmelsen presiseres ved at kontrollen skal rette seg mot å avdekke virulent ILA-virus. 6 første ledd: vedtas som foreslått. 6 tredje ledd: vedtas som foreslått. 6 femte ledd: vedtas som foreslått. 7 andre ledd: vedtas som foreslått. 7 tredje ledd: tas inn igjen i bestemmelsen og presiseres. 7 femte ledd: vedtas som foreslått. 8 første ledd: vedtas som foreslått. 8 andre ledd: vedtas som foreslått. 9 første ledd: vedtas som foreslått. 8

9 9 andre ledd: tas inn igjen i bestemmelsen. 10 andre ledd: forslaget vedtas, men bestemmelsen presiseres. Innspill til konsekvent språkbruk fra NFD til 10 har også ført til retting av 5. 9

Videre bør malen kunne benyttes også for nye sykdommer (emerging diseases) av sannsynlig smittsom karakter som viser tegn til spredning.

Videre bør malen kunne benyttes også for nye sykdommer (emerging diseases) av sannsynlig smittsom karakter som viser tegn til spredning. SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL MAL FOR FORSKRIFT OM KONTROLLOMRÅDE FOR Å BEKJEMPE LISTEFØRT EKSOTISK SYKDOM HOS AKVAKULTURDYR 1. Innledning Mattilsynet har mottatt seks

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM KONTROLLOMRÅDER FOR BEKJEMPELSE AV SYKDOMMER I AKVAKULTURANLEGG

HØRING - FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM KONTROLLOMRÅDER FOR BEKJEMPELSE AV SYKDOMMER I AKVAKULTURANLEGG Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2014/145546 Dato: 31.7.2014 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM KONTROLLOMRÅDER FOR BEKJEMPELSE AV SYKDOMMER I AKVAKULTURANLEGG Ved utbrudd

Detaljer

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hadsel kommune, Nordland Dato FOR-2015-01-16-66 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om endring av kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om endring av kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om endring av kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Fra: Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd Dato: 28.4.2017 Vår ref: 2015/47979 FASTSETTELSE

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: Utkast 31. juli 2014 (Vedlegg til LES-plan) Utkast til MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 5.7.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/2038 FASTSETTELSE AV FORSKRIFT OM

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: (Vedlegg til LES-plan) MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret [xx.xx.xxxx]

Detaljer

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms.

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken kommune, Troms Dato FOR-2014-12-09-1564 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommuner, Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

Tiltak i overvåkingssonen: - Transportører og andre virksomheter kan bli pålagt tiltak for å hindre spredning av smitte.

Tiltak i overvåkingssonen: - Transportører og andre virksomheter kan bli pålagt tiltak for å hindre spredning av smitte. Høringsinstansene jf. liste Deres ref: Vår ref: 2017/186794 Dato: 27.09.2017 Org.nr: 985 399 077 HØRING Forslag til forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD)

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 22. juni

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 25. mars 2015 med hjemmel i lov 19. desember

Detaljer

HØRING. Høringsinstansene jf. liste

HØRING. Høringsinstansene jf. liste Høringsinstansene jf. liste Deres ref: Vår ref: 2017/186794 Dato: 24.11.2017 Org.nr: 985 399 077 HØRING Forslag til forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD)

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Lenvik og Tromsø kommuner, Troms Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 29. september

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommune, Nordland.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommune, Nordland. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommune, Nordland. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 4. juni 2015

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 13. februar

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr.

Detaljer

Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos laksefisk i forskriftens virkeområde.

Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos laksefisk i forskriftens virkeområde. Versjon 15. september 2015 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ibestad, Skånland og Gratangen kommuner, Troms Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Fra: Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd Dato 23.9.2015 vedtatt: Vår ref: 2015/182881 VEDTAK OM FASTSETTELSE

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 7. oktober

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KONTROLLOMRÅDE FOR Å BEKJEMPE ILA HOS AKVAKULTURDYR I FUSA, OS, TYSNES OG KVINNHERAD KOMMUNER, HORDALAND

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KONTROLLOMRÅDE FOR Å BEKJEMPE ILA HOS AKVAKULTURDYR I FUSA, OS, TYSNES OG KVINNHERAD KOMMUNER, HORDALAND Deres ref: Vår ref: 2015/119476 Dato: Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KONTROLLOMRÅDE FOR Å BEKJEMPE ILA HOS AKVAKULTURDYR I FUSA, OS, TYSNES OG KVINNHERAD KOMMUNER, HORDALAND Hovedinnhold

Detaljer

Bekjempelsessonen for lokalitetene Gamskjæran og Æsøya avgrenses som følger:

Bekjempelsessonen for lokalitetene Gamskjæran og Æsøya avgrenses som følger: Forskrift om endring av forskrift 25. mars 2015 nr. 261 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet

Detaljer

Kunngjort 31. august 2017 kl PDF-versjon 6. september 2017

Kunngjort 31. august 2017 kl PDF-versjon 6. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 6. september 2017 29.08.2017 nr. 1318 Forskrift om

Detaljer

Rett linje mellom Leirvåg L 7,955; B 63,144 og Årsund L 7,966; B 63,1

Rett linje mellom Leirvåg L 7,955; B 63,144 og Årsund L 7,966; B 63,1 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Halsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i [xx] kommune, [xx].

MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i [xx] kommune, [xx]. Vedlegg 2: Vedlegg (til ILA-plan) MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret

Detaljer

1. Formål Forskriften skal forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD).

1. Formål Forskriften skal forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD). Utkast 28.6.2017 til Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Nord-Trøndelag og Nordland

Detaljer

8. Plikter for slakterier som skal slakte fisk fra bekjempelsessonene

8. Plikter for slakterier som skal slakte fisk fra bekjempelsessonene Vurdering av høringsinnspill og begrunnelser for Mattilsynets standpunkt forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Flatanger, Fosnes, Namsos,

Detaljer

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av to bekjempelsessoner og overvåkningssone i Frøya kommune i Sør-Trøndelag.

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av to bekjempelsessoner og overvåkningssone i Frøya kommune i Sør-Trøndelag. Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2016 nr. 557 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Frøya kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr.

Detaljer

Høring. Høringsinstansene jf. liste

Høring. Høringsinstansene jf. liste Høringsinstansene jf. liste Deres ref: Vår ref: 2017/127599 Dato: 28.06.2017 Org.nr: 985 399 077 Høring Forslag til forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD)

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bømlo kommune, Hordaland

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bømlo kommune, Hordaland Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bømlo kommune, Hordaland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 8. september 2017 med hjemmel i lov 19.

Detaljer

Forbudet gjelder ikke for utsett av laksefisk fra anlegg utenfor bekjempelsessonen i ventemerd ved slakteriet.

Forbudet gjelder ikke for utsett av laksefisk fra anlegg utenfor bekjempelsessonen i ventemerd ved slakteriet. Forskrift om endring av forskrift 22. juni 2015 nr. 740 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner,

Detaljer

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV OMSETNINGS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV OMSETNINGS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV OMSETNINGS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN Mattilsynet har mottatt 4 høringsuttalelser. En sammenstilling av kommentarene blir

Detaljer

1. Formål Forskriften skal forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD).

1. Formål Forskriften skal forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD). Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy og Vikna kommuner, Nord- Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

3. Definisjoner. I forskriften menes med:

3. Definisjoner. I forskriften menes med: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tingvoll, Nesset og Gjemnes kommuner i Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

Kontrollområdet dekker sjøområdene i et område som i vest avgrenses av grunnlinjen og i sør og nord av følgende grenser:

Kontrollområdet dekker sjøområdene i et område som i vest avgrenses av grunnlinjen og i sør og nord av følgende grenser: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna og Leka kommuner i Nord- Trøndelag og Bindal, Brønnøy og

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 15.12.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/186794 VEDTAK OM FASTSETTELSE

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forbygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tysvær, Vindafjord, Finnøy og Suldal kommuner, Rogaland. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Fra: Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd Dato: 24.11.2016 Vår ref: 2016/231601 VEDTAK OM FASTSETTELSE

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Frøya kommune, Sør-Trøndelag.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Frøya kommune, Sør-Trøndelag. Forskrift om ILA i Frøya etter endring xx.10.2016: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Frøya kommune, Sør-Trøndelag. Hjemmel:

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 31.7.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/127599 VEDTAK OM FASTSETTELSE AV

Detaljer

Arkivsak: 08/1213 Sakstittel: HØRING - SONEFORSKRIFT FOR BEKJEMPELSE AV LAKSESYKDOMMEN ILA I SØR- OG MIDT-TROMS

Arkivsak: 08/1213 Sakstittel: HØRING - SONEFORSKRIFT FOR BEKJEMPELSE AV LAKSESYKDOMMEN ILA I SØR- OG MIDT-TROMS GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1213 Sakstittel: HØRING - SONEFORSKRIFT FOR BEKJEMPELSE AV LAKSESYKDOMMEN ILA I SØR- OG MIDT-TROMS Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvinnherad, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner i Hordaland og Rogaland fylker Hjemmel:

Detaljer

Høring. Høringsinstansene jf. liste

Høring. Høringsinstansene jf. liste Høringsinstansene jf. liste Deres ref: Vår ref: 2017/43113 Dato: 12.6.2017 Org.nr: 985 399 077 Høring Forslag til forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan kommune, Nordland.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan kommune, Nordland. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan kommune, Nordland. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 28. oktober 2014

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 16.11.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/222544 VEDTAK OM FASTSETTELSE

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 8.9.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/166983 VEDTAK OM FASTSETTELSE AV

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Fra: Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd Dato skrevet: Dato 9.2.2016 godkjent: 10.2.2016 Vår ref: 2016/16686

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 3.8.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/148216 VEDTAK OM FASTSETTELSE AV

Detaljer

BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM)

BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM) Vitenskapskomitéen for mattrygghet vkm@vkm.no Deres ref: Vår ref: 2011/59307 Dato: 21.01.2013 Org.nr: 985 399 077 BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM) Vurdering av

Detaljer

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg, Leka, Nærøy, Vikna, Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger og Osen kommuner, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 04.10.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/183025 VEDTAK OM FASTSETTELSE

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvænangen kommune, Troms.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvænangen kommune, Troms. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvænangen kommune, Troms. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 20. mars 2014

Detaljer

Produksjonsområder og sonedrift

Produksjonsområder og sonedrift Produksjonsområder og sonedrift Fiskehelsesituasjonen i Midt Norge Aud Skrudland. Mattilsynet region Midt Det store bildet er urovekkende i Midt Norge Resistens Sykdommer Velferd Svinn De store selskap

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR Å BEGRENSE SPREDNING OG UTBRUDD AV PANKREASSYKDOM FORÅRSAKET AV SAV2 HOS AKVAKULTURDYR - NB!

HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR Å BEGRENSE SPREDNING OG UTBRUDD AV PANKREASSYKDOM FORÅRSAKET AV SAV2 HOS AKVAKULTURDYR - NB! Høringsinstansene, jf. liste Vår ref: 2015/80061 Dato: 15.4.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR Å BEGRENSE SPREDNING OG UTBRUDD AV PANKREASSYKDOM FORÅRSAKET AV SAV2 HOS AKVAKULTURDYR

Detaljer

AVF OG TEKNAs innspill til høring av Bekjempelsesplan PD

AVF OG TEKNAs innspill til høring av Bekjempelsesplan PD Mattilsynet AVF OG TEKNAs innspill til høring av Bekjempelsesplan PD Høringsfrist: 01.12.2017 Generell kommentar Den nye PD forskriften har som formål å redusere konsekvensene av pankreassykdom (PD) i

Detaljer

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Ragnar Thorarinsson Seniorrådgiver fiskehelse Mattilsynet, Seksjon for fisk og sjømat, Tilsynsavdelingen Sats på Torsk 2009, Scandic Bergen City

Detaljer

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM BEKJEMPELSE AV SAV2 I NORDFJORD

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM BEKJEMPELSE AV SAV2 I NORDFJORD 1 SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM BEKJEMPELSE AV SAV2 I NORDFJORD 1. Innledning har mottatt ti høringsuttalelser. Av disse var én positiv eller uten kommentarer

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 19.6.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/43113 VEDTAK OM FASTSETTELSE AV

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM TILTAK MOT PANKREASSYKDOM

HØRING FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM TILTAK MOT PANKREASSYKDOM Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2017/36734 Dato: Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM TILTAK MOT PANKREASSYKDOM På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet

Detaljer

Parasitten Gyrodactylus salaris

Parasitten Gyrodactylus salaris Parasitten Gyrodactylus salaris Ektoparasitt(haptormark), 0,5 mm. Formerer seg ukjønnet(og kjønnet), kan doble antallet hver 3.-4.dag ved 13-19 g C. Ved 13-19 g C kan en parasitt tenkes å gi opphav til

Detaljer

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: FISKERIDIREKTORATET Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Jakob Bentsen Boks 8118 Dep Telefon: 46803982 Seksjon: Forvaltningsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 09/16299

Detaljer

Årlige inspeksjoner generelt og av stamfiskanlegg spesielt

Årlige inspeksjoner generelt og av stamfiskanlegg spesielt Overvåking av stamfisk, og overvåking ILA (og ev. BKD) spesielt - basert på Mattilsynets inspeksjoner og - helsekontroller inkl. egnet prøveuttak utført av fiskehelsetjenestene - Årlige inspeksjoner av

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM TILTAK MOT PANKREASSYKDOM

HØRING FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM TILTAK MOT PANKREASSYKDOM Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2017/36734 Dato: 14.03.2017 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM TILTAK MOT PANKREASSYKDOM På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender

Detaljer

Parasitten og regelverket. Åndalsnes Spesialinspektør Inger Mette Hogstad Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal

Parasitten og regelverket. Åndalsnes Spesialinspektør Inger Mette Hogstad Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal Parasitten og regelverket Åndalsnes 18.04.2012 Spesialinspektør Inger Mette Hogstad Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal Parasitten Gyrodactylus salaris Parasittisk flatmark, størrelse 0,3 0,7 mm.

Detaljer

Regelverk & Velferd. -og noen erfaringer fra tilsyn. Margareth Bergesen, veterinær / spesialinspektør Mattilsynet, Region Nord, avd.

Regelverk & Velferd. -og noen erfaringer fra tilsyn. Margareth Bergesen, veterinær / spesialinspektør Mattilsynet, Region Nord, avd. Regelverk & Velferd -og noen erfaringer fra tilsyn Margareth Bergesen, veterinær / spesialinspektør Mattilsynet, Region Nord, avd. Troms & Svalbard Disposisjon Innledning Utgangspunkt for innlegget Mattilsynets

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Revidert utredningsinstruks Ref nr.: Saksnr.: 2015005739 Dato: 19. februar 2016 1. Innledning Formålet med utredningsinstruksen

Detaljer

PD i Trøndelag Utfordrende forvaltning. Aud Skrudland. Mattilsynet.

PD i Trøndelag Utfordrende forvaltning. Aud Skrudland. Mattilsynet. PD i Trøndelag Utfordrende forvaltning Aud Skrudland. Mattilsynet. Det store bildet er urovekkende i Midt Norge Resistens Sykdommer Velferd Svinn De store selskap sine rapporter 4.kvartal. 2016. Kyst.no

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOTAT OM MELDING TIL STORTINGET OM VEKST I NORSK LAKSE- OG ØRRETOPPDRETT

HØRINGSUTTALELSE NOTAT OM MELDING TIL STORTINGET OM VEKST I NORSK LAKSE- OG ØRRETOPPDRETT Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: 14/8781 Vår ref: 2014/255383 Dato: 08.01.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSUTTALELSE NOTAT OM MELDING TIL STORTINGET OM VEKST I NORSK

Detaljer

OVERSIKT OVER REGELVERKET FOR LAKSELUS av advokat (H) Halfdan Mellbye. 25. mai 2016

OVERSIKT OVER REGELVERKET FOR LAKSELUS av advokat (H) Halfdan Mellbye. 25. mai 2016 OVERSIKT OVER REGELVERKET FOR LAKSELUS av advokat (H) Halfdan Mellbye 25. mai 2016 PRESENTASJON Arbeidet med reguleringen av oppdrettsnæringen og miljørett siden 1985 Fram til 1995 som forsker ved UiB

Detaljer

Lovverk og forvaltningspraksis ved utbrudd av virussjukdommer i oppdrettsnæringen

Lovverk og forvaltningspraksis ved utbrudd av virussjukdommer i oppdrettsnæringen Lovverk og forvaltningspraksis ved utbrudd av virussjukdommer i oppdrettsnæringen Fagseminar i Ålesund 10.september 2008 v/ Seniorrådgiver Rune T Knutzen Mattilsynet, Regionkontoret for Trøndelag, Møre

Detaljer

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: FISKERIDIREKTORATET Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Erik Staurset Andresen Boks 8118 Dep Telefon: 90233605 Seksjon: Forvaltningsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse:

Detaljer

HØRINGSSVAR OM FLEKSIBILITET I PRODUKSJONSOMRÅDER

HØRINGSSVAR OM FLEKSIBILITET I PRODUKSJONSOMRÅDER Det kongelige nærings- og fiskeridepartement Saksbehandler: Britt Leikvoll Postboks 8090 Dep Telefon: 97118906 Seksjon: Fiskeridirektøren 0032 OSLO Vår referanse: 16/8676 Deres referanse: Vår dato: 10.01.2017

Detaljer

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse Nord RHF viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev og -notat av 30.10.2015, om forslag til forskrift om styringssystem

Detaljer

Veileder om fiskevelferd ved bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur

Veileder om fiskevelferd ved bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur Veileder om fiskevelferd ved bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur Oppdatert august 2015 Formål Veilederen skal bidra til å etablere en felles forståelse for hva som ligger i lov- og forskriftskrav

Detaljer

Uttalelse om forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk.

Uttalelse om forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk. Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/3462-1 17/00104 24.08.2017 Uttalelse om forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og

Detaljer

Utkast til merknader til Forskrift om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann

Utkast til merknader til Forskrift om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann Utkast til merknader til Forskrift om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann Merknader til 1: Forskriften har samme anvendelsesområde som

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK

TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK MARINE HARVEST NORWAY AS AVD SETTEFISK KONGSMOEN 7976 KONGSMOEN Deres ref: Vår ref: 2016/125990 Dato: 06.06.2016 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK Mattilsynet viser til

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ / Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/5599-1 17/00213 06.12.2017 Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret

Detaljer

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1.

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. Lakselusrapport: Sommer 2016 Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. september 1 Bakgrunn og fakta om lakselus Fakta om lakselus og lakselusbekjempelse

Detaljer

Mattilsynet har mottatt høringsuttalelser fra seks aktører. En sammenstilling av kommentarene blir gjengitt og vurdert i teksten under.

Mattilsynet har mottatt høringsuttalelser fra seks aktører. En sammenstilling av kommentarene blir gjengitt og vurdert i teksten under. VERSJON 22.6.15 15:00 SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM KONTROLLOMRÅDE FOR Å BEKJEMPE INFEKSIØS LAKSEANEMI (ILA) HOS AKVAKULTURDYR I FUSA, OG TYSNES KOMMUNER,

Detaljer

Høringsbrev Forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Høringsbrev Forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200600782/RM-1 Høringsbrev Forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Detaljer

Vedlegg 7: Soneforskriftene tabell likheter og forskjeller

Vedlegg 7: Soneforskriftene tabell likheter og forskjeller Vedlegg 7: Soneforskriftene tabell likheter og forskjeller Like Ulike Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad,

Detaljer

(Hustadvika-Buholmråsa)

(Hustadvika-Buholmråsa) Brønnbåtruter slaktetransport for endemisk sone SAV2 (Hustadvika-Buholmråsa) Korrektur på versjon 21.11.16, utsendt 25.11.2016 Neste endring 21. januar 2016 Kontaktperson Lene-Catrin Ervik (telefon 911

Detaljer

Vedlegg til fastsettelsesdokument til PD-kontrollområdeforskrift av 31. juli 2017

Vedlegg til fastsettelsesdokument til PD-kontrollområdeforskrift av 31. juli 2017 Vedlegg til fastsettelsesdokument til PD-kontrollområdeforskrift av 31. juli 2017 Vurdering av høringsinnspill og begrunnelser for Mattilsynets standpunkt forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense

Detaljer

ILA-påvisninger i Norge

ILA-påvisninger i Norge Håndtering av ILA Innhold Hva er ILA og hva gjør AquaGen for å forebygge ILA? Tilbakeblikk på sommeren 2017 EU og ILA-fritt segment Avle for ILA-resistens? Hva kan du gjøre for å hindre ILA-infeksjon?

Detaljer

Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr?

Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr? Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr? Fremtidens smoltproduksjon, Sunndalsøra 22.okt 2014 Trude Jansen Hagland seniorrådgiver seksjon

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK OM REDUSERT MTB - FJØLVÆRET, FRØYA

VARSEL OM VEDTAK OM REDUSERT MTB - FJØLVÆRET, FRØYA MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS Nordfrøyveien 413 7260 SISTRANDA Deres ref: Vår ref: 2016/214589 Dato: 31.10.2016 Org.nr: 985399077 VARSEL OM VEDTAK OM REDUSERT MTB - FJØLVÆRET, FRØYA Saken gjelder 26775 - FJØLVÆRET

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM KAPASITETSØKNING I LAKSE- OG ØRRETOPPDRETT I 2010

HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM KAPASITETSØKNING I LAKSE- OG ØRRETOPPDRETT I 2010 Deres ref.: 200900464-/ASB Deres dato: 13.10.2009 Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: 77 02 60 08 Vår dato: 01.12.2009 Vår ref.: 2009/3867 / 026 Fiskeri- og kystdepartementet PB 8118 Dep 0032

Detaljer

(Hustadvika-Buholmråsa)

(Hustadvika-Buholmråsa) Brønnbåtruter slaktetransport for endemisk sone SAV2 (Hustadvika-Buholmråsa) Erstatter versjon fra 24.11.2016. Gjelder fra 1.2.2017 Neste endring ved behov, senest 1. juni Kontaktperson Lene-Catrin Ervik

Detaljer

Høring revisjon av Luseforskriften

Høring revisjon av Luseforskriften Mattilsynet Vår ref: TS Oslo 11. mai 2017 Høring revisjon av Luseforskriften Tekna er landets største forening for akademikere. Vi har 72 000 medlemmer med høyere grads - og utdanning innen teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Landbaserte matfiskanlegg

Landbaserte matfiskanlegg Landbaserte matfiskanlegg Etableringssøknader Aud Skrudland. Mattilsynet, region Midt. 19.april Mattilsynets godkjenning Akvakulturlovens 6 krever tillatelse fra Mattilsynet Krav i forskrift om etablering

Detaljer

Hvor og hvordan stilles diagnosen. Kort om sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) Diagnostikk som gjøre av Veterinærinstituttet. Møte Værnes 3.4.

Hvor og hvordan stilles diagnosen. Kort om sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) Diagnostikk som gjøre av Veterinærinstituttet. Møte Værnes 3.4. Hvor og hvordan stilles diagnosen Kort om sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) Diagnostikk som gjøre av Veterinærinstituttet Møte Værnes 3.4.2017 Geir Bornø Seksjonsleder Veterinærinstituttet Harstad Jobbet

Detaljer

Innspill med anmodning om endring av myndighetenes regime for håndtering av Pancreas Disease (PD)

Innspill med anmodning om endring av myndighetenes regime for håndtering av Pancreas Disease (PD) Likelydende brev til Fiskeri- og kystdepartementet Mattilsynet FHL Postboks 5471 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon 23 08 87 30 Telefaks 23 08 87 31 www.fhl.no firmapost@fhl.no Org.nr.: 974 461 021 Vår ref.:

Detaljer

Målsettinga med ILA-overvakinga - i ILA-frie område - i kontrollområda ved ILA-utbrot

Målsettinga med ILA-overvakinga - i ILA-frie område - i kontrollområda ved ILA-utbrot Målsettinga med ILA-overvakinga - i ILA-frie område - i kontrollområda ved ILA-utbrot Workshop kontroll med ILA, 3. 4. april 2017 Magnhild Daltveit, Mattilsynet, HK, seksjon fiskehelse og fiskevelferd

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag til ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom

Høringsuttalelse Forslag til ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal Oslo 1.6.17 Høringsuttalelse Forslag til ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom Viser til Mattilsynets brev datert 14.03.17 gjeldende forslag

Detaljer

RUTINER FOR Å REDUSERE RISIKO FOR SPREDNING AV FISKESYKDOMMER. Gjelder for transport av fôr med bil og båt samt ferdsel på oppdrettsanlegg.

RUTINER FOR Å REDUSERE RISIKO FOR SPREDNING AV FISKESYKDOMMER. Gjelder for transport av fôr med bil og båt samt ferdsel på oppdrettsanlegg. RUTINER FOR Å REDUSERE RISIKO FOR SPREDNING AV FISKESYKDOMMER Gjelder for transport av fôr med bil og båt samt ferdsel på oppdrettsanlegg. Retningslinjene gjelder for alle ansatte i BioMar AS, transportører

Detaljer

Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse

Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 5, 6 og 7. I I

Detaljer

PlanCoast NMBU - Gardermoen 28. oktober 2016 Knut A. Hjelt.

PlanCoast NMBU - Gardermoen 28. oktober 2016 Knut A. Hjelt. PlanCoast NMBU - Gardermoen 28. oktober 2016 Knut A. Hjelt knuta.hjelt@sjomatnorge.no Implementering av Meld. St. 16 Forvaltning av lakselus Produksjonsområder og trafikklys Meld.st.16 (2014-2015) og utkast

Detaljer