Utredning av en eventuell «outsourcing» av bedriftshelsetjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av en eventuell «outsourcing» av bedriftshelsetjenesten"

Transkript

1 HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1792 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/13 Samarbeidsutvalget Organisasjonsutvalget /64 Formannskapet Bystyret Utredning av en eventuell «outsourcing» av bedriftshelsetjenesten i Bodø kommune Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse 1. Bodø kommune skal kjøpe nødvendige BHT tjenester på anbud med virkning senest fra Rammen for kjøp av BHT legges på nivå med alternativ C; inntil 0,4 timer BHT pr ansatt pr år. 3. Det gjennomføres en evaluering av ordningen etter et års drift, tidligst januar Sammendrag Prosjektmandat Som en forlengelse av prosjekt «Framtida vårres» så har rådmannen vurdert mulighetene for en evt «outsourcing» av kommunens BHT funksjon med mål om å spare penger i størrelsesorden 1,0 million kroner, ref budsjettvedtak Dagens modell har også blitt utredet, sett opp i mot «outsourcing», med tanke på å identifisere mulige forbedringer og effekter som også gir grunnlag for forbedringer og besparelser enten direkte eller indirekte. Utredningen har vært gjennomført jfr bestemmelsene i HA og HTA/AML. Utredningen har også hatt til hensikt å rette fokus på hvordan kommunen styrer og kontrollerer BHT funksjonen på generelt grunnlag og på hvilken måte bestiller/leverandør funksjonaliteten må ivaretas for at dette skal gi grunnlag for suksess i begge alternativer. Det har vært rettet et spesielt fokus mot direkte og indirekte resultateffekter i Bodø kommune som virksomhet for øvrig. Utredningsarbeidet har vært organisert som et prosjekt med deltagelse fra tillitsvalgte og vernetjenesten. Tidligere ordning Side82

2 Bodø kommune var medlem i Bodø bedriftshelsetjeneste (Bodø BHT), men etter behandling i Bystyret, (K.sak 13/99 og K.sak 63/99), ble avtalen sagt opp fra 1. jan Bakgrunnen for dette var misnøye med leveransene. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede framtidig BHTordning og i K.sak 87/00 ble Bodø kommunes egenordning, kalt Helse- og miljøtjenesten (HMT), vedtatt opprettet: Bodø kommune organiserer en egen bedriftsintern tjeneste for å ivareta de basale HMS-tjenester, jfr. Arbeidsmiljøloven og Forskrift om verne- og helsepersonell. Spesialisttjenester kjøpes eksternt, ut fra hvilken tjeneste og omfang det er behov for til enhver tid. (utdrag av vedtaket) Prosjektrapporten Vedlagt prosjektrapport gjør det klart, side 18, at for Bodø kommune vil den beste BHT-løsningen være den som kan skape et best mulig samarbeid mellom politisk ledelse, administrasjon, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte for derigjennom løse hovedutfordringen vedrørende HMS, nemlig omfanget av sykefravær og påfølgende vikarbruk. Det totale fraværet for 2013 var på 8,7 %. Påfølgende kjøp av vikartjenester kostet Bodø kommune 257 millioner kroner før refusjon av sykepenger. Det er åpenbart at alle som tar stilling til denne ressurslekkasjen vil ha som ønske å redusere dette omfanget. Tiltak for å redusere sykefravær Siden prosjektgruppen er så tydelig på intensjonen med fremtidig BHT så velger rådmannen å redegjøre nærmere for de to hovedtiltakene som virksomheten jobber med for å redusere fraværet blant sine medarbeidere på nåværende tidspunkt: Gjennomføring av ledertrening. 270 ledere og tillitsvalgte inngår i et ledertreningsprogram som har som hovedmål å styrke den indre motivasjonen blant kommunens medarbeidere som igjen skal påvirke arbeidsinnsatsen til medarbeiderne over tid. Det er estimert resultateffekter ift å redusere nivået på dagens sykefravær med 20 % innen utgangen av 2016 basert på erfaringstall påvist i moderne forskning og i andre kommuner som arbeider med tilsvarende prosess. Lineær verdibetraktning tilsier at verdien av dette utgjør millioner kroner i sparte vikarkostnader før refusjon av sykepenger ved utgangen av Innføring av ibedrift. Fra 2013 har kommunen engasjert seg i ibedrift, og startet opp fire piloter i kommunen sammen med NAV arbeidslivssenter i Nordland. BHT gjennomfører i samarbeid med NAV bedriftstiltakene. Det er flere piloter i Salten. Valnesfjord (VHSS) helsesportsenter utfører bedriftstiltakene sammen med NAV. VHSS gir også etter oppdrag fra Helse Nord tilbud om tidlig avklaring. Det er etablert en avklaringsenhet i BHT s lokaler som konsulterer medarbeidere i målgruppen hver uke. Lignende erfaringer med ibedrift i Troms viser svært gode resultater på sykefraværsreduksjon, og det er tilsvarende forventninger i Nordland. Lineær verdibetraktning tilsier at verdien av dette utgjør millioner kroner i sparte vikarkostnader før refusjon av sykepenger ved utgangen av Oppsummering av løsningsalternativer økonomiske rammer Side83

3 Dersom de ulike alternativene sammenfattes i samme tabell med de relevante nøkkeltall så tydeliggjøres forskjellene enda bedre, tabell som følger: Alternativer Timer pr ansatt Avvik Avvik % Årlig kostnad Avvik Kr Avvik 4 år Avvik % BHT i egen organisasjon 1, Kjøp av BHT - NHO snitt (A) 0,5-0,5-49 % % Kjøp av BHT - Ref Tønsberg (B) 0,3-0,7-69 % % Kjøp av BHT - vektet 50/50 (C ) 0,4-0,6-59 % % Merk: På grunn av tilført bestillerkompetanse i alternativ A til C så er avviket lavere enn for "time pr ansatt" (uplanlagt tilleggskjøp påvirker også avviket) Anbefalt løsning basert på 50/50 vekting av A og B (alternativ C ) Det siste alternativet, alternativ C, er en kombinasjon av nivået til Tønsberg og til NHOs bransjestatistikk for Det vil i praksis si at antall tilbudte timer BHT pr ansatt i begge alternativer legges sammen og deles på to. Det betyr at alternativ C tilbyr 0,4 timer BHT pr ansatt noe som igjen utgjør en reduksjon med 59 % ut fra dagens nivå. Følgende kalkulasjonstabell legges til grunn: Data Alternativ C (Vektet 50/50) - 0,4) 3810 Antall ansatte 0,4 Time pr ansatt - 50/50 vekting 1000 Kostnad pr time (NHO) Budsjett ved kjøp av tjenester Transaksjonskostnad (4,1%) /2 bestiller-årsverk (inkl sos kost) Uplanlagte tilleggskjøp (lekkasje) ca 15% DELSUM Som det går fram av tabellen så baserer også dette alternativet seg på en rammeforståelse for kjøp av tjenester tuftet på NHOs bransjestatistikk , side 10 i rapporten (en time BHT koster 1000 kroner, se rapport). Som for alternativ A er det tatt hensyn til ekstra ressurser for å ivareta bestiller-kompetansen av BHT tjenester tilsvarende ½ årsverk samt transaksjonskostnader tilsvarende 4,1 %. Alternativ C koster kroner mindre enn dagens BHT ordning gjør basert på budsjett 2014, helårseffekt. Dette utgjør kroner for en rullerende økonomiplanperiode på 4 år. Dette alternativet gir 0,4 timer BHT pr ansatt, en reduksjon på 59 % ift dagens ordning. Synspunkter fra tillitsvalgte Det vises til vedlegget i rapporten, side 20-21, hvor tillitsvalgtes representant i arbeidsgruppen, her representert ved NSF, har uttalt seg kritisk til en eventuell konkurranseutsetting. Hovedpoengene i dette vedlegget er ivaretatt i saken. Det bør allikevel ikke være tvil om at arbeidsgiver og NSF har ulike synspunkter i saken. NSF er opptatt av konsekvensene til personalgruppen som blir berørt. Rådmannen har stor forståelse for dette og vil håndtere alle innspill fra tillitsvalgte på en forsvarligmåte. Det vises forøvrig til for øvrig til drøftingsmøte med tillitsvalgte fredag 11. april Oppsummering av beslutningsmodell Side84

4 Nedenfor finnes en tabell som presenterer score på den enkelte faktor og som oppsummeres med en sluttsum. Hver poengsum sees opp mot prosentvis betydning av faktoren og derfor slås de fem faktorene under kvalitet sammen og deles på fem for å få likeverdig betydning opp mot prisfaktor vektingen. Faktorer Dagens ordning Alternativ C Kvalitet (50 %) o Strategisk retning (10 %) 4 3 o Styring og ledelse (10 %) 4 4 o Ivareta behov (10 %) 4 4 o Fordeler / ulemper (10 %) 4 4 o Kompetanse (10 %) 3 5 (summeres og deles på 5) (19/5) 3,8 (20/5) 4 Pris (50 %) SUM 5,8 poeng 8 poeng Alternativ C framstår som det foretrukne alternativet da det samlet sett får den beste vurderingen og innstilles for politisk behandling. Side85

5 Saksopplysninger 1. Utredning av mulig «outsourcing»/konkurranseutsetting Bakgrunn og hensikt Som en forlengelse av prosjekt «Framtida vårres» så har rådmannen vurdert mulighetene for en evt «outsourcing» av kommunens BHT funksjon med mål om å spare penger i størrelsesorden 1,0 million kroner. Dagens modell har også blitt utredet, sett opp i mot «outsourcing», med tanke på å identifisere mulige forbedringer og effekter som også gir grunnlag for forbedringer og besparelser enten direkte eller indirekte. Utredningen har vært gjennomført jfr bestemmelsene i HA og HTA/AML. Utredningen har også hatt til hensikt å rette fokus på hvordan kommunen styrer og kontrollerer BHT funksjonen på generelt grunnlag og på hvilken måte bestiller/leverandør funksjonaliteten må ivaretas for at dette skal gi grunnlag for suksess i begge alternativer. Det har vært rettet et spesielt fokus mot direkte og indirekte resultateffekter i Bodø kommune som virksomhet for øvrig. Utredningsarbeidet organiseres som et prosjekt med deltagelse fra tillitsvalgte og vernetjenesten. Områder for analyse Prosjektet har sett nærmere på følgende områder Definere de lovpålagte oppgavene og behov utover dette Økonomiske kalkulasjoner og beregninger ved de ulike alternativene Vurdere bestiller og leverandør struktur/funksjon ved de ulike alternativene Vurdere resultateffekter på overordnet og underordnet nivå i kommunen Fordeler og ulemper ved ekstern/intern organisering Konsekvenser ved «outsourcing» tydeliggjøre forskjellene Hovedmål for utredningen Lage et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag slik at rådmannen kan lage en innstilling til politisk sak om en eventuell «outsourcing» av BHT som gir grunnlag for besparelser i størrelsesorden 1,0 millioner kroner. Prosjektgruppe Rolf Olav Johannessen, Bedriftskompetanse AS (Prosjektleder) o Bedriftskompetanse AS, Hanne-Ma Markussen Ragnhild Skålbones, BHT leder Eirik Lie, Fagleder OU Åge Jensen, Fagleder kvalitet Kristin Vågenes, Hovedverneombud Tillitsvalgt o Tor Erlend Nordhus, hovedtillitsvalgt NSF o Trine Ytterstad, hovedtillitsvalgt fagforbundet Det har vært gjennomført fire prosjektmøter i prosjektet. Side86

6 Styringsgruppe Per Gunnar Pedersen, HR sjef Stephan A Skjelvan, kommunaldirektør økonomi og finans Rolf Olav Johannessen, Prosjektleder Merknad; Tillitsvalgte har ytret ønske om å delta i selve styringsgruppen. Dette har blitt avslått av arbeidsgiver da tillitsvalgte og vernetjenesten har vært behørig representert i prosjektgruppen. 2. Bakgrunn for dagens BHT-ordning Bodø kommune var medlem i Bodø bedriftshelsetjeneste (Bodø BHT), men etter behandling i Bystyret, (K.sak 13/99 og K.sak 63/99), ble avtalen sagt opp fra 1. jan Bakgrunnen for dette var misnøye med leveransene. Det ble satt med ei arbeidsgruppe som skulle utrede framtidig BHTordning og i K.sak 87/00 ble Bodø kommunes egenordning, kalt Helse- og miljøtjenesten (HMT), vedtatt opprettet: Bodø kommune organiserer en egen bedriftsintern tjeneste for å ivareta de basale HMS-tjenester, jfr. Arbeidsmiljøloven og Forskrift om verne- og helsepersonell. Spesialisttjenester kjøpes eksternt, ut fra hvilken tjeneste og omfang det er behov for til enhver tid. (utdrag av vedtaket) Dagens BHT-leder tiltrådte 1. februar 2001, og tjenesten startet med totalt 3 årsverk i september 2001og er bygget opp siden da, både hva gjelder kapasitet og kompetanse. I 2001 var bare en liten del av kommunen pliktbransjer, dette ble endret i 2010 da helse- og undervisningssektoren kom inn i bransjeforskriften. Gjennom kommunens satsing på Helsefremmende og langtidsfrisk Bodø kommune fra 2007 ble tjenesten styrket. Tjenesten var fra oppstart utviklet iht gjeldende forskrifter og da godkjenningsordningen kom i 2010 var kompetansesammensetningen og nivået slik at BHT ble godkjent. Budsjettrammen f.o.m ga dekning for 5,3 årsverk, dekket av 7 personer. Kompetansesammensetningen var målrettet ift Bodø kommunes arbeidsmiljøutfordringer, og kapasiteten var god med unntak av Bedriftslegen som meldte behov for øking fra 30 til 50 % stilling. Etter nedbemanning 2014/2015 vil tjenesten ha 4,3 årsverk dekket av 5 personer. Godkjenningsordningen som kom i 2010 medførte en opprydding ift hva bedriftshelsetjenester skulle være. Pliktbransjer må bruke en godkjent BHT, og Arbeidstilsynet fører tilsyn med bedriftenes bruk av bedriftshelsetjenesten. Kravet til godkjenning er at BHT samlet sett skal være i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske HMS-arbeidet og levere de tjenester iht. AML 3-3 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap 13. Det er spesifikke krav ift kvalitetssystem og kompetanseutvikling å dekke kompetanseområdene: arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. minimum 3 årsverk (kan avvikes i særlige tilfeller) der alle kompetanseområdene dekkes med minimum 30 % av et årsverk. 3. Status for dagens BHT Side87

7 Nedbemanningen, jfr budsjettvedtak for 2014 er gjennomført slik at tjenesten fortsatt skal kunne opprettholde godkjenningen. Leder, jobber også med kompetanseområdet organisatorisk- og psykososialt arbeidsmiljø Bedriftslege 30 % - kompetanseområde arbeidsmedisin/ arbeidshelse. Vakant fra mai 2014 Bedriftshelserådgiver / Fysioterapeut, kompetanseområde ergonomi Bedriftshelserådgiver / sykepleier, kompetanseområde arbeidsmedisin / arbeidshelse og organisatorisk- og psykososialt arbeidsmiljø HMS-rådgiver, kompetanseområde yrkeshygiene Alle har kompetanse på systematisk HMS-arbeid og det er spisskompetanse på risikovurdering. Tapt kompetanse innen aggresjon, vold og trusler må erstattes på et tilfredsstillende nivå. Strategisk retning Etter nedbemanning til 4,3 årsverk må tjenestetilbudet tilpasses og vil bli spisset mot lovpålagte oppgaver. De fire hovedretningene som er beskrevet tidligere må prioriteres. Tilleggstjenester vil utvikles i nært samarbeid med HR-kontoret og virke som en forsterkning av kommunens strategier innen HMS, utvikling av lederskap og IA-arbeid. BHT s arbeid vil i framtida bli styrt av årsplaner som godkjennes i SAMU og BHT s tjenestetilbud inndeles i fem kategorier. Overordnet årsplan for Bodø kommune utarbeides i samarbeid med HR-kontoret. Den skal inneholde: Kategori I: Oversikt over lovpålagte oppgaver som ligger fast i avtalen. Kategori II: Oversikt over løpende oppgaver som skal kunne etterspørres. Kategori III: Lovpålagte oppgaver. o Plan for arbeidet på overordnet nivå i kommunen, forankret i den overordnede HMSstrategien. Kategori IV: Oversikt over prioriterte adhoc-leveranser. Kategori V: Bestilling av tilleggsoppgaver, bl.a prosjekter. Årsplan for hver av virksomhetene som er pliktbransjer Plan for BHT s arbeid i virksomheten. Oppdragene skal være forankret i virksomhetens HMSplan Behandles i avdelingsvise arbeidsmiljøutvalg AMU. BHT s potensiale kan ikke utnyttes uten at kommunen både på overordnet og virksomhetsnivå utvikler sitt HMS-arbeid. BHT kan være en viktig aktør med sin kompetanse og kapasitet i gjennomføring av kommunens strategiske arbeid for å oppnå arbeidsmiljølovens formålsparagraf og nå mål om nærvær. 4. Saksbehandlingsprosessen Følgende prosess har lagt til grunn for utredningsarbeidet jfr bestemmelsene for budsjett 2014, vedtatt av bystyret i Bodø Kommune Budsjettvedtak (oppdrag), desember 2013 Prosjektarbeid (4 møter), januar og februar 2014 Saksforberedelser, mars/april 2014 Utsendelse av saken, 3. april 2014 Personalmøte med BHT, 4. april 2014 Side88

8 SAMU, 7. april 2014 Drøftingsmøte, 11. april 2014 Politisk vedtak i organisasjonsutvalg, 22. april 2014 Politisk vedtak i formannskapet, 23. april 2014 Politisk vedtak i bystyret, 7.mai 2014 Etter endelig beslutning vil det bli utarbeidet en gjennomføringsplan som skal håndtere alle tenkelige konsekvenser. Det vil også bli utarbeidet en ROS-analyse som skal bidra til å sikre gjennomføringskraft i utførelsen. Planen vil bli lagt fram for politisk behandling og iht krav om involvering og bestemmelse jfr HA og HTA. Vurderinger 1. Prosjektgruppens sammenfatting Vedlagt prosjektrapport gjør det klart, side 18, at for Bodø kommune vil den beste BHT-løsningen være den som kan skape et best mulig samarbeid mellom politisk ledelse, administrasjon, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte for derigjennom løse hovedutfordringen vedrørende HMS, nemlig omfanget av sykefravær og påfølgende vikarbruk. Det totale fraværet for 2013 var på 8,7 %. Påfølgende kjøp av vikartjenester kostet Bodø kommune 257 millioner kroner før refusjon av sykepenger. Det er åpenbart at alle som tar stilling til denne ressurslekkasjen vil ha som ønske å redusere dette omfanget. 2. Strategisk beslutning Prosjektgruppen er derfor tydelig på at det vil være en strategisk beslutning om man velger intern BHT eller kjøp av tjenester. Ut fra dette resonnementet vil det uansett være viktig å gjøre følgende: Utvikle og implementere en tydelig overordnet HMS strategi Styrke bestiller-kompetansen av BHT tjenester Styrke HMS kompetansen blant ledere med personalansvar og myndighet til å bestille BHT tjenester Større og mer målrettet fokus på overordnede og mer strategiske tiltak for å redusere kostnader knyttet til vikarbruk som følge av sykefravær. 3. Hvordan redusere sykefraværet Kommunen gjør to gjennomgripende systematiske tilnærminger for å redusere fraværet blant sine medarbeidere: Gjennomføring av ledertrening. 270 ledere og tillitsvalgte skal inngå i et ledertreningsprogram som har som hovedmål å styrke den indre motivasjonen blant kommunens medarbeidere som igjen skal påvirke arbeidsinnsats over tid. Det er estimert et potensiale på å redusere nivået på dagens sykefravær med 20 % innen utgangen av 2016 basert på erfaringstall påvist i moderne forskning. Lineær verdibetraktning tilsier at verdien av dette utgjør millioner kroner i sparte vikarkostnader før refusjon av sykepenger. Innføre ibedrift. Fra 2013 har kommunen engasjert seg i ibedrift, og startet sammen med NAV arbeidslivssenter i Nordland opp fire piloter i kommunen. BHT gjennomfører i samarbeid med NAV bedriftstiltakene. Det er flere piloter i Salten. Valnesfjord helsesportsenter (VHSS) utfører bedriftstiltakene sammen med NAV. VHSS gir også etter oppdrag fra Helse Nord tilbud om Side89

9 tidlig avklaring. Det er etablert en avklaringsenhet i BHT s lokaler. ibedrift i Troms viser svært gode resultater på sykefraværsreduksjon, og det er tilsvarende forventninger i Nordland. Også her vil lineær verdibetraktning tilsie at verdien av dette utgjør millioner kroner i sparte vikarkostnader før refusjon av sykepenger. Dette forutsetter at hele kommunen deltar i ordningen. Så langt er bare 7-8 % av medarbeiderne tilsluttet ordningen som et forsøk. o Arbeidslivssenteret i Nordland har følgende effektmål Å etablere et koordinert og bærekraftig tjenestetilbud. Skape et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø. Å øke kunnskap og mestring av alminnelige helseplager på arbeidsplassen. o Arbeidslivssenteret i Nordland har følgende resultatmål: Redusere det legemeldte sykefraværet med 20 % i prosjektenhetene i prosjektperioden, herunder fordelt som følger: Delmål 1: Redusere det legemeldte sykefraværet med 10 % første prosjektår (2014) Delmål 2: Redusere det legemeldte sykefraværet med 5 % andre prosjektår. (2015) Delmål 3: Redusere det legemeldte sykefraværet med 5 % tredje prosjektår. (2016) Konsekvensbetraktning av strategisk innsats Skulle kommunen lykkes med sin samlede innsats så er den lineære verdien på disse to tiltakene nærmere 100 millioner kroner før refusjon av sykepenger ved utgangen av Med all usikkerhet som ligger til grunn for slike ambisjoner så vil en reduksjon på 50 % av forventet resultat allikevel gi en reduksjon på sykefraværet tilsvarende 20 % - altså millioner kroner før refusjon av sykepenger. Det er verdt å merke seg at kommunens egen BHT har en sentral rolle i dette prøveprosjektet og dersom man skal kjøpe BHT i framtiden så vil ansvaret ift å ivareta kommunens plikter i dette prosjektet måtte avklares med en framtidig leverandør. Dette vurderes som høyst gjennomførbart, men det vil ta tid å bygge opp relevant kompetanse til å håndtere prosedyrene i ibedrift. Dersom så ikke var tilfellet så vil det være uhensiktsmessig å risikere tap av resultateffektene som forventes som følge av ibedrift. Dette poenget er avgjørende å forstå i et strategisk perspektiv og er kanskje det enkeltpunkt som taler mest i mot kjøp av tjenester i den situasjonen kommunen befinner seg nå. 4. Alternative ordninger Dagens ordning Beskrivelse av dagens ordning framgår av rapporten og i innledning av denne saken. Tabellen nedenfor viser den totale budsjett og regnskapssituasjonen for BHT siden 2009: Regnskap og Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Årssum Årssum (nettotall)* Avvik kr * Netto Regnskap/budsjett inkl BHT del av husleie for Dr.gt 14 For å tydeliggjøre den samlede ressursinnsatsen de seneste år vise Følgende kalkyle er satt opp for presisere oppbygning: Side90

10 BHT i egen organisasjon Alternativer Data Antall ansatte 3810 Budsjett 2014 BHT B2014 justert for helårseffekt Kostnad pr time (NHO) 1000 Tilbudte timer totalt BHT 3728 Time pr ansatt 1,0 1/2 bestiller-årsverk - tillegg DELSUM Merk: Delsum inkluderer B2014 justert for helårseffekt samt tilleggsressurs som for alt A-C Merk at det i dagens driftsmodell ikke er tilført øremerkede ressurser for å bestille BHT-tjenester. Det fungerer mer eller mindre slik at alle som trenger BHT får BHT tjenester i en eller annen form så lenge man tar kontakt. Strategisk og prioritert samlet bestilling gjennomføres ikke, noen får til fordel for andre. Dette er kompensert i kalkylen for dagens BHT løsning. For å gjøre kalkylen enda mer sammenlignbar så er NHO kostnad pr produsert BHT time, jfr relevant bransjestatistikk, benyttet som grunnlag. Dette gir nok et noe lavere tilbudt timetall, da man med rask hoderegning vil se at 4,3 årsverk produserer 7578 timer etter fratrukket ferie (47 uker og 37,5 timers uke). Ser man dette produksjonstallet opp mot kalkylens tilbudte timetall så gir det en utnyttelsesgrad på 49,2 % (3728/7578). Det må derfor antas at det ligger en ubenyttet reserve/ressurs i dagens ordning som ikke produserer ut mot linjen i så måte. En annen måte å se dette på er å anta at timekostnaden pr tilbudt BHT time ved egenordninger i sin natur er høyere enn ved tilsvarende kjøp av tjenester. Med henvisning til redegjørelsen for sykefravær tidligere i saken så går det fram at verdien av å ha egen BHT-ordning ikke har gitt utslag så langt i kommunens sykefraværsstatistikk. Om sykefraværet ville vært høyere dersom BHT ikke hadde vært organisert internt vites ikke, det blir i så fall bare spekulasjoner og kan ikke hensynstas i beslutningsøyemed. Dagens ordning gir 1,0 timer BHT pr ansatt basert på timeskost for NHO bransjestatistikk. Dette gir en dekningsgrad 100 % over NHOs bransjesnitt for øvrig. Kjøp av tjenester basert på NHOs bransjetall (A) Alternativ A ved kjøp av BHT tjenester baserer seg på NHOs bransjestatistikk på tvers av bransjer. Følgende kalkyle er satt opp for å presisere oppbygning: Kjøp av BHT tjenester Data Alternativ A (NHO snitt - 0,5) 3810 Antall ansatte 0,5 NHO bransjetall (time pr ansatt) 1000 Kostnad pr time (NHO) Budsjett ved kjøp av tjenester Transaksjonskostnad (4,1%) /2 bestiller-årsverk (inkl sos kost) Uplanlagte tilleggskjøp (lekkasje) ca 15% DELSUM Som det går fram av tabellen så baseres dette alternativet på en rammeforståelse for kjøp av tjenester tuftet på NHOs bransjestatistikk , side 10 i rapporten. NHO definerer markedsverdien for en time BHT til å være 1000 kroner. Merk også at det er tatt høyde for ekstra Side91

11 ressurstilgang for å ivareta bestiller-kompetansen som blir mer avgjørende ved kjøp av tjenester, tilsvarende ½ årsverk. Det er også tatt hensyn til transaksjonskostnader i dette alternativet, side 10 i rapporten, som tar høyde for ressurstap som følge av leverandørbytte, tilsvarende 4,1 %. Alternativ A koster kroner mindre enn dagens BHT ordning gjør basert på budsjett Dette utgjør kroner for en rullerende økonomiplanperiode på 4 år. Dette alternativet gir 0,5 timer BHT pr ansatt, en reduksjon på 49 % ift dagens ordning. Kjøp av tjenester basert på nivå med Tønsberg kommune (B) Alternativ B baserer seg utelukkende på nivået som Tønsberg kommune har lagt seg på for budsjett Merk at Tønsberg kommune har redusert rammen for kjøp av BHT fra kroner i 2013 til kroner i Dette utgjør en reduksjon på 41 %. Tønsberg kommune har vel 1000 ansatte mindre enn Bodø kommune og er en kommune som sammenlignet med Bodø har vesentlig dårligere ressursramme forutsetninger og har uttalt at dette er hovedårsaken til hvorfor de ikke bruker mer penger på kjøp av BHT tjenester. Tønsberg kommune uttaler videre at det er svært lite tilleggskjøp utover det som inngår i den faste anskaffelseskontrakten. Rådmannen legger allikevel til grunn en viss lekkasje av uplanlagte kjøp som ikke dekkes av anskaffelseskontrakten tilsvarende 15 % på rammen for budsjett for kjøp av tjenester på alternativ A C, dette ivaretas i kalkylene. Tønsberg (referanse) Bud 2014 ved kjøp av tjenester Antall ansatte Kostnad pr time (NHO) 0,3 Time pr ansatt Omgjort til Bodø kommunes størrelse blir derfor løsningsforslaget som følger dersom vi benytter forutsetningene som ligger til grunn for Tønsberg kommune i forståelsen til Bodø kommune: Data Alternative B (Tønsberg - 0,3) 3810 Antall ansatte 0,3 Time pr ansatt - ref Tønsberg 1000 Kostnad pr time (NHO) Budsjett ved kjøp av tjenester Transaksjonskostnad (4,1%) /2 bestiller-årsverk (inkl sos kost) Uplanlagte tilleggskjøp (lekkasje) ca 15% DELSUM Som det går fram av tabellen så baserer også dette alternativet seg på en rammeforståelse for kjøp av tjenester tuftet på NHOs bransjestatistikk , side 10 i rapporten. (en time BHT koster 1000 kroner) Som for alternativ A er det tatt hensyn til ekstraressurser for å ivareta bestillerkompetansen av BHT tjenester tilsvarende ½ årsverk samt transaksjonskostnader, tilsvarende 4,1 %. Alternativ B koster kroner mindre enn dagens BHT ordning gjør basert på budsjett Dette utgjør kroner for en rullerende økonomiplanperiode på 4 år. Dette alternativet gir 0,3 timer BHT pr ansatt, en reduksjon på 69 % ift dagens ordning. Kjøp av tjenester basert på 50/50 vekting av A og B (C ) Side92

12 Det siste alternativet, alternativ C, er en kombinasjon av nivået til Tønsberg og til NHOs bransjestatistikk for Det vil i praksis si at antall tilbudte timer BHT pr ansatt i begge alternativer legges sammen og deles på to. Det betyr at alternativ C tilbyr 0,4 timer BHT pr ansatt noe som igjen utgjør en reduksjon med 60 % ut fra dagens nivå. Følgende kalkulasjonstabell legges til grunn: Data Alternativ C (Vektet 50/50) - 0,4) 3810 Antall ansatte 0,4 Time pr ansatt - 50/50 vekting 1000 Kostnad pr time (NHO) Budsjett ved kjøp av tjenester Transaksjonskostnad (4,1%) /2 bestiller-årsverk (inkl sos kost) Uplanlagte tilleggskjøp (lekkasje) ca 15% DELSUM Som det går fram av tabellen så baserer også dette alternativet seg på en rammeforståelse for kjøp av tjenester tuftet på NHOs bransjestatistikk , side 10 i rapporten. (en time BHT koster 1000 kroner) Som for alternativ A er et tatt hensyn ekstra ressurser for å ivareta bestillerkompetansen av BHT tjenester tilsvarende ½ årsverk samt transaksjonskostnader tilsvarende 4,1 %. Alternativ C koster kroner mindre enn dagens BHT ordning gjør basert på budsjett Dette utgjør kroner for en rullerende økonomiplanperiode på 4 år. Dette alternativet gir 0,4 timer BHT pr ansatt, en reduksjon på 59 % ift dagens ordning. Fordeler og ulemper ved alternativene «Man vet hva man har, men ikke hva man får». Den iboende skepsis til å se for seg andre alternativer til det man har i dag, i dette tilfellet egen BHT ordning, er alltid vanskelig å forestille seg. Som regel framstår brorparten av alle organisasjonsendringer som «farlige» og skaper dermed «utrygghet». Dette vet vi gjennom forskning. Det som taler for kjøp av tjenester er: Tydeligere skille mellom bestiller og leverandør Enklere å stille krav til leverandør, «straff» ved mangelfull levering Krav til resultateffekter tydeliggjøres mye klarere som en driftsforutsetning Konkurranseutsetting gir grunnlag for lavere BHT kostnad som er tilpasset nye rammefaktorer uten at dette går ut over evnen til å tilby BHT tjenester (ref minimumsbemanning ved egenordning) Kompetansestabilitet over tid og ved endringer i krav fra myndigheter Tilgang på «best practice» fra andre virksomheter tilsluttet samme leverandør Lokalkjennskap kan bygges opp ved kjøp av BHT tjeneste dersom kontrakten inngås for en lengre periode, ref Tønsberg som har 10 år som horisont, side 9 i rapporten. Det vises til rapporten for øvrig. Det som taler mot kjøp av tjenester er: Kunnskap om lokale forhold kan bli borte, nærhet til virksomhetene og trygghet blant medarbeiderne dersom dagens BHT ordning oppfattes som god (psykologisk faktor) Side93

13 Grunnlaget for å delta i prosjektet ibedrift kan forsvinne dersom ikke leverandør eller andre ivaretar dette ansvaret. Kjøp av tjenester kan skape unødvendig byråkrati i forbindelse med bestilling, kvalitetskontroll og resultatmåling/oppfølging. Vanskeligere å nå «relevante» BHT tjenester ved oppdukkende behov. Dagens BHT kan videreutvikles til å tilby BHT tjenester til flere kommunale virksomheter, for eksempel Salten brann IRIS osv. Kjøp av tjenester innebærer bortfall av kommunale arbeidsplasser og ulempe for de menneskene som blir berørt. Det vises til rapporten for øvrig. Synspunkter fra tillitsvalgte Det vises til vedlegget i rapporten, side 20-21, hvor tillitsvalgtes representant i arbeidsgruppen, her representert ved NSF, har uttalt seg kritisk til en eventuell konkurranseutsetting. Hovedpoengene i dette vedlegget er ivaretatt i saken. Det bør allikevel ikke være tvil om at arbeidsgiver og NSF har ulike synspunkter i saken. NSF er opptatt av konsekvensene til personalgruppen som blir berørt. Rådmannen har stor forståelse for dette og vil håndtere alle innspill fra tillitsvalgte på en forsvarligmåte. Det vises forøvrig til for øvrig til drøftingsmøte med tillitsvalgte fredag 11. april Konkurranseutsetting eller «outsourcing» Konkurranseutsetting innebærer at oppgaver som tidligere har vært utført av offentlige virksomheter settes bort til private eller offentlige virksomheter etter anbudskonkurranse. Generelt kan dette dreie seg både om oppgaver som kommunen er pålagt ved lov og oppgaver som kommunen utfører på eget initiativ. I dette tilfellet er det tale om konkurranseutsetting av BHT. Første spørsmål som en må ta stilling til er om dagens BHT, som tidligere har utført oppgaven, skal gis anledning til å delta i konkurransen ved å gi såkalt internbud på vegne av kommunen. Det oppstår da ikke bare en konkurranse om oppdraget mellom private tilbydere, men også mellom de private tilbyderne og kommunen. Denne situasjonen, der kommunen opptrer både som oppdragsgiver og tilbyder i den samme konkurransen, reiser flere rettslige problemer. Rådmannen går i denne omgang ikke inn på alle de rettslige problemene som utløses av denne situasjonen, men nøyer seg med å vise til kommunens erfaringer tilknyttet konkurranseutsettingen av renholdet i kommunale barnehager. I utgangspunktet bør kommuner være varsomme med å nedlegge egen virksomhet uten først å ha undersøkt om private tilbydere kan levere tjenesten rimeligere enn det kommunen betaler for selv å produsere tjenesten. I dette tilfellet kan kommunen, dersom BHT skal konkurranseutsettes, derfor la de som utfører tjenesten i dag, konkurrere med de private tilbyderne. Med bakgrunn i at minimumskravene for godkjenning av egen BHT vil være vanskelig å tilfredsstille per dags dato, grunnet pressede ressurser, så vil det være lite formålstjenlig at de som utfører tjenesten i dag skal konkurrere med de private tilbyderne i markedet da de mest sannsynlig ikke har mulighet til å konkurrere på pris. Dette tatt i betraktning så er rådmannens anbefaling derfor at BHT oppgaven settes ut på anbud uten at de som utfører tjenesten i dag gis anledning til å konkurrere med private tilbydere. Leder og de ansatte bør involveres i forhold til dette spørsmålet før endelig beslutning tas fra arbeidsgiversiden. Side94

14 Ved anbudsutsetting vil enten de kommunalt ansatte bli med over til ny arbeidsgiver gjennom virksomhetsoverdragelse eller bli omplassert til annet arbeid i kommunen. På grunn av relevant og anvendelig kompetanse blant de ansatte i BHT vil det mest sannsynlig ikke bli snakk om oppsigelser med bakgrunn i overtallighet og manglende tilbud om annet passende arbeid. Rådmannen vil i nær fremtid gjøre en vurdering av hvorvidt dette er tale om en virksomhetsoverdragelse eller ikke. Saken skal behandles i drøftingsmøte med tillitsvalgte 11. april 2014 og referatet vedlegges saken forut for politisk behandling. Konklusjon og anbefaling Beslutningsmodell Får å kunne beslutte på en kvalitativ god måte er det etablert 2 faktorer som beslutningen skal bygge på; 1) Kvalitet i utøvelsen av tjenesten og 2) Kalkyle (økonomi). Disse to faktorene scores på en skala fra 1 5, hvor 1 er det dårligste alternativet og 5 er det beste alternativet. Punktvis redegjørelse finnes nedenfor. Kvalitet (50 %) Det er fem faktorer under kvalitet som blir avgjørende: o Strategisk retning; herunder hva kommunen vil med sitt HMS arbeid, visjoner, mål og resultatmål? (10 %) o Styring og ledelse; hvordan ivareta daglig ledelse og styring av BHT tjenestene iht ønsket strategisk retning? (10 %) o Ivaretagelse av behov; hvordan produsere de lovpålagte tjenestene etter ønsket bestilling? (10 %) o Vekting og oppsummering av fordeler og ulemper; hvordan er den samlede fordelen og ulempen med de to retningene? (10 %) o Kompetanse; hvordan sikre oppdatert kompetanse og tilgang til erfaringer fra andre virksomheter (10 %) Kalkyle (50 %) o Det mest akseptable alternativet Kvalitet Strategisk retning (10 %) Som nevnt i tidligere i saken og som det går fram av rapporten fra prosjektgruppen så mangler Bodø kommune en oppdatert HMS strategi med visjon, mål, resultatmål og strategier for å nå disse. Dette må på plass som styringsredskap uansett om dagens ordning opprettholdes eller ved kjøp av tjenester. Når det er sagt så vil en anbudsprosess være mer avhengig av en velorientert HMS strategi for å kunne starte opp tilfredsstillende uten at det påløper for mange transaksjonskostnader. Dagens ordning er mer eller mindre veletablert i en tosidig dialog med enhetene og kan tross alt fungere basert på dette uten at det kommer en HMS strategi på plass. Lokal kjennskap og trygghet blant ansatte er nok en strategisk fordel for dagens ordning. Basert på denne faktoren får dagens ordning Side95

15 en score på 4, mens alternativ C får 3 poeng da den anses å være mest avhengig av en tydelig HMS strategi som grunnlag for en kravspesifikasjon i en anbudsprosess. Styring og ledelse (10 %) Prosjektrapporten peker på et forhold som er avgjørende ved kjøp av tjenester og det er bestillerkompetanse. Dette må forstås som ferdigheten til å kunne bestille de lovmessige BHT tjenester som virksomheten har behov for i henhold til ønsket strategisk retning samt etter faktiske behov fra linjen. Som det går fram av saken tidligere så er dagens bestillerpraksis relativ usystematisk det vil si at den som har et behov og som tar kontakt får hjelp og støtte til dette av BHT da ressursene er tilgjengelige. Det finnes ingen sentral funksjon som gjør prioriteringer ift viktighet. BHT leder ivaretar vurderinger der hvor ressursknapphet blir et spørsmål. Med andre ord så mangler dagens ordning en skikkelig bestillerfunksjon. Dette kan selvsagt utvikles på lik linje som for alternativ C, men det vil ikke være fornuftig å la denne funksjonen være BHT selv. Det vil i så fall kreve en driftsforståelse som BHT ikke kan sies å inneha. En slik funksjon vil derfor måtte organiseres for eksempel i HR kontoret som da skal ivareta koordineringen av BHT funksjonen. Dette er ressurser som ikke finnes i dag og som må anskaffes. Når det er sagt så har dagens ordning en praksis som fungerer for organisasjonen, nemlig at linjelederne bestiller direkte til BHT. Dette er ikke godt nok. Ser man på alternativ C, kjøp av tjenester så er argumentasjonen stort sett den samme, en bestillerfunksjon må på plass. Dette er ivaretatt i kalkylene for kjøp av tjenester, men ikke for dagens BHT ordning. Derfor scorer dagens BHT ordning og alternativ C 4 poeng hver på denne faktoren. Ivaretagelse av behov (10 %) Hovedargumentasjonen baserer seg mye på det samme som gjelder for styrings og ledelse. I tillegg til dette er det viktig å trekke fram den lokalkjennskap som dagens BHT ordning har til organisasjonen og dens utfordringer. Det andre punktet som er viktig å trekke fram, og som også framgår i rapporten, er det faktum at en egenordning skaper et trygghetsfundament for medarbeiderne i kommunen. Dette vil bli satt på prøve ved en konkurranseutsetting og kan få negative ringvirkninger i en kortere periode. Man kan anse at dette er ivaretatt gjennom transaksjonskostnadene for kalkylene til alternativ A C. Rapporten trekker fram «kampen» mot sykefravær som et viktig verdiskapende fokus for BHT tjenesten. Rådmannen stiller seg tvilende til at BHT skal tillegges for stor vekt i denne sammenheng, men at BHT er bidragsyter i ledernes systematiske HMS arbeid er åpenbart. BHT har en viktig rolle, men som man allerede vet i den nye IA-avtalen så forsvinner kravet om at BHT skal delta i dialogmøte 1 bort (deltagelse vedbehov). Det betyr at BHT tjenesten, enten den er intern eller ekstern må jobbe mer forebyggende enn behandlende slik det synes å framstå i dag. Dagens BHT og alternativ C scorer likt og får 4 poeng likt og får 4 poeng hver. Oppsummering av fordeler og ulemper (10 %) Det er ingen åpenbare fordeler/ulemper som taler for det ene eller det andre. Begge løsningsalternativer er saklige og nytteorienterte, men det stilles forskjellige krav til ledelsen i forhold til å organisere dette arbeidet. Uansett løsning er det fullt ut forsvarlig å argumentere for begge løsninger. Dette peker også prosjektgruppen på. Spørsmålet blir derimot hva kommunen har råd til. I dagens situasjon synes det som avgjørende å være på jakt etter alle små og store besparelser da kommunen bruker mer penger enn den har og i dette reorienteringsarbeidet må alle delta også de ulike støtteenhetene. Når det er sagt så er bekymringen stor for at arbeidet med prosjekt ibedrift Side96

16 skal opphøre og at tilhørende effekter og besparelser bortfaller. Dersom endelig vedtak innbefatter kjøp av tjenester så må dette prosjektet (ibedrift) ivaretas på en tilfredsstillende måte. Personell som blir berørt vil måtte følge med over til overtagende leverandør, jfr vilkår ved virksomhetsoverdragelse, som krav i anbud eller ivaretas andre plasser i organisasjonen der hvor det er ledighet. Dette avklares på et senere punkt etter at et politisk vedtak er fattet. Dagens BHT og alternativ C scorer likt og får 4 poeng likt og får 4 poeng hver. Kompetanse (10 %) Dagens BHT er på et minimum hva gjelder budsjettrammer for å tilfredsstille kravet til BHTgodkjenning. Intern BHT er sårbar og lite robust ift kortere og lengre fravær ift kritisk nøkkelkompetanse. For å ivareta dette må man ha en fast vikarordning etablert eller ha en overdekning av kritisk kompetanse. Sistnevnte vil koste noe mer, men vil i det lange løp være fornuftig dersom alternativet er vikarutgifter. Dette må også sees opp mot arbeidsmiljø og arbeidsbelastninger i fraværssituasjoner. Små deltidsstillinger er derfor ikke å fortrekke. Dagens BHT har bare sine egne BHT erfaringer å spille på samt de erfaringer som framkommer gjennom deltagelse på kurs og seminarer for øvrig. Ekstern BHT har tilgang til en større kompetanse «pool» som er mer robust både ved fravær og ved endringer i kompetansekrav for øvrig. I tillegg vil erfaringer fra andre kommuner/virksomheter være realkompetanse som en leverandør kan spille på i verdiskapningen i kommunen. For å få dette til så er bestiller-funksjonen avgjørende og anbudet må være utformet slik at disse fordelene som nevnes oppfattes som et krav i selve leveransen. Fravær av ressurser er et spørsmål for leverandør ikke for kunden (Bodø kommune). Med tanke på endringer i lovpålagte oppgaver, ref bortfall av tilstedeværelse i dialogmøte 1 jfr ny IA avtale, så kan ikke ressursbesparelsen på denne aktiviteten realiseres da det vil gå ut over godkjenningen for BHT. Alternativ C får 5 poeng, mens dagens BHT ordning får 3 poeng. Kalkyle - oppsummering av alternativer (50 %) Dersom de ulike alternativene sammenfattes i samme tabell med de relevante nøkkeltall så tydeliggjøres forskjellene enda bedre, tabell som følger: Alternativer Timer pr ansatt Avvik Avvik % Årlig kostnad Avvik Kr Avvik 4 år Avvik % BHT i egen organisasjon 1, Kjøp av BHT - NHO snitt (A) 0,5-0,5-49 % % Kjøp av BHT - Ref Tønsberg (B) 0,3-0,7-69 % % Kjøp av BHT - vektet 50/50 (C ) 0,4-0,6-59 % % Merk: På grunn av tilført bestillerkompetanse i alternativ A til C så er avviket lavere enn for "time pr ansatt" (uplanlagt tilleggskjøp påvirker også avviket) Basert på rene økonomiske betraktninger så konkluderer rådmannen konkluderer med å anbefale at Bodø kommune skal kjøpe BHT tjenester tilsvarende rammen for alternativ C. Alternativ C koster kroner mindre enn dagens BHT ordning gjør basert på budsjett Dette utgjør kroner for en rullerende økonomiplanperiode på 4 år. Dette alternativet gir 0,4 timer BHT pr ansatt, en reduksjon på 59 % ift dagens ordning. Rådmannen mener at en vekting mellom erfaringer fra Tønsberg og NHO gjennomsnitt, relevant bransjestatistikk, må kunne anses som akseptabel og som en god nok ramme for kjøp av tjenester. Rådmannen tror at alternativ B utgjør en viss risiko ift å påregne like gode avtalebetingelser som det Tønsberg kommune har fått på plass og basert på dette samt rene økonomiske betraktninger så Side97

17 framstår derfor alternativ C vesentlig bedre enn dagens løsning. Merk at alternativ C ikke er billigst (alt B) derfor scorer den bare 4 poeng. Dagens ordning framstår som det dyreste alternativet og får 2 poeng. Dagens ordning scorer ikke 1 da budsjettet for 2014 allerede er justert iht nye budsjettkrav. Oppsummering av beslutningsmodell Nedenfor finnes en tabell som presenterer score på den enkelte faktor og som oppsummeres med en sluttsum. Hver poengsum sees opp mot prosentvis betydning av faktoren og derfor slås de fem faktorene under kvalitet sammen og deles på fem for å få likeverdig betydning opp mot prisfaktor vektingen. Faktorer Dagens ordning Alternativ C Kvalitet (50 %) o Strategisk retning (10 %) 4 3 o Styring og ledelse (10 %) 4 4 o Ivareta behov (10 %) 4 4 o Fordeler / ulemper (10 %) 4 4 o Kompetanse (10 %) 3 5 (summeres og deles på 5) (19/5) 3,8 (20/5) 4 Pris (50 %) SUM 5,8 poeng 8 poeng Alternativ C framstår som det foretrukne alternativet da det samlet sett får den beste vurderingen og innstilles for politisk behandling. Rolf Kåre Jensen Rådmann Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen Per Gunnar Pedersen HR sjef Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Prosjektrapport - Utredning BHT februar Prosjektmandat - Prosjekt utredning BHT 3 Prosjektmandat - HMS strategi Side98

18 Utrykte vedlegg: <><Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side99

19 Prosjektrapport Bodø kommune Utredning BHT februar 2014 Side100

20 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Bakgrunn og hensikt... 4 Områder for analyse... 4 Hovedmål... 4 Dagens BHT ordning... 4 SWOT analyse dagens BHT... 6 Svakheter ved forholdet mellom BHT og organisasjonen for øvrig:... 7 Roller i HMS-arbeidet... 8 Bedriftshelsetjeneste (BHT)... 8 Økonomiske faktorer... 9 Nåværende ordning Bodø kommune... 9 Sammenligning med Tønsberg kommune... 9 NHOs bransjestatistikk Transaksjonskostnader Salg av tjenester Vurderinger Om bruk av BHT Om grunntjenester / tilleggstjenester Om forhold rundt outsourcing Hva skal kommunen kjøpe? Hva blir borte ved en bruk av en ekstern leverandør? Hvor lang tid før man evt kan måle effekt ved overgang? Konsekvenser for personale Bortfall av interne personalkostnader ved ekstern BHT Om bestillerkompetanse Om vikarkostnader Bodø kommune Ekstern eller intern BHT Konklusjon Anbefaling Vedlegg Notat fra NSF Side101

21 Innledning På oppdrag fra HR-sjef Per Gunnar Pedersen har undertegnede gjennomført prosjekt for utredning av kommunens bedriftshelsetjeneste (heretter BHT). Prosjektgruppen har hatt 4 møter og har rapportert skriftlig etter hvert møte til prosjekteier. Det har vært avholdt 4 samlinger / møter. En aktivitetsplan ble laget for prosess frem til 4.samling der det ble avtalt ny aktivitetsplan for sluttprosessen i prosjektet. Aktivitetsplaner ble sendt oppdragsgiver for godkjenning. Prosjektprosessen har ifølge gruppen blitt opplevd som tilfredsstillende innen de rammer som var gitt for prosjektet. Som eksterne prosessledere vil vi berømme prosjektmedlemmene for et særdeles konstruktivt og profesjonelt samarbeid i en sak det samtidig er et sterkt og ulikt engasjement for. Prosjektgruppen har bestått av Rolf Olav Johannessen, prosjektleder Bedriftskompetanse AS, Hanne-Ma Markussen, prosessleder Bedriftskompetanse AS Ragnhild Skålbones, BHT leder Eirik Lie, Fagleder OU Åge Jensen, Fagleder kvalitet Kristin Vågnes, Hovedverneombud erstattet med Ann Carine Hagen Tillitsvalgt: Tor Erlend Nordhuus, hovedtillitsvalgt NSF Trine Ytterstad, tillitsvalgt Fagforbundet erstattet med Anders Eivik Hovedtillitsvalgt Fo Bodø kommune Tromsø / Bodø 11.januar 2014 Ragnhild Skålbones, leder BHT Åge Jensen, fagleder kvalitet Eirik Lie, Fagleder OU Ann Carine Hagen, Hovedverneombud Tor Erlend Nordhuus, Hovedtillitsvalgt NSF Anders Eivik, Hovedtillitsvalgt FO Bodø kommune Hanne-Ma Markussen, Bedriftskompetanse Rolf Olav Johannessen, Bedriftskompetanse 3 Side102

22 Bakgrunn og hensikt Som en forlengelse av prosjektet «Framtida vårres» så skal Bodø kommune vurdere mulighetene for evt «outsourcing» av kommunens BHT funksjon for å spare penger i størrelsesorden 1,0 million kroner. Dagens modell skal også utredes, sett opp imot «outsourcing», med tanke på å identifisere mulige forbedringer og effekter som også gir grunnlag for forbedringer og besparelser enten direkte eller indirekte. Utredning skal gjøres jfr. bestemmelser i HA og HTA/AML. Utredningen skal også rette fokus på hvordan kommunen styrer og kontrollerer BHT funksjonen på generelt grunnlag og på hvilken måte bestiller / leverandør funksjonaliteten må ivaretas for at dette skal gi grunnlag for suksess i begge alternativer. Det skal rettes spesielt fokus mot direkte og indirekte resultateffekter i Bodø kommune for øvrig. Områder for analyse Prosjektet skal se nærmere på hvilke områder som skal analyseres. Som et innspill i denne prosessen er følgende mulighetsrom kartlagt så langt, men ikke begrenset til: a) Definere de lovpålagte oppgavene og behov utover dette b) Økonomiske kalkulasjoner og beregninger ved de ulike alternativene c) Vurdere bestiller og leverandør struktur/funksjon ved de ulike alternativene d) Vurdere resultateffekter på overordnet og underordnet nivå i kommunen e) Fordeler og ulemper ved ekstern/intern organisering f) Konsekvenser ved «outsourcing» tydeliggjøre forskjellene Hovedmål Lage et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag slik at rådmannen kan lage en innstilling til politisk sak om en eventuell outsourcing som gir grunnlag for besparelser i størrelsesorden 1,0 millioner kroner. Vi vil først beskrive dagens ordning for BHT i kommunen, for dernest å vurdere ulike forhold rundt denne som har betydning for beslutning som skal tas. Deretter vil vi se på intern kontra ekstern BHT og så belyse økonomiske faktorer i saken. Til slutt viser vi vurderinger som er gjort i prosjektet før vi sammenfatter og konkluderer. Dagens BHT ordning Historisk grunnlag, inkludert rammevilkår BHT Bodø kommune var medlem i Bodø bedriftshelsetjeneste, men etter vedtak i Bystyret (K.sak 63/99) ble avtalen sagt opp fra 1. jan Bodø kommunes egenordning som ble kalt Helse- og miljøtjenesten, ble vedtatt opprettet i K.sak 87/00. Bodø kommune organiserer en egen bedriftsintern tjeneste for å ivareta de basale HMS-tjenester, jfr. Arbeidsmiljøloven og Forskrift om verne og helse-personell. Spesialisttjenester kjøpes eksternt, ut fra hvilken tjeneste og omfang det er behov for til enhver tid. (utdrag av vedtaket) 4 Side103

23 Tjenesten startet med 3 årsverk i september 2001og er bygget opp siden da, både kapasitets- og kompetansemessig. Budsjettet for 2013 ble vedtatt med kr og 5.5 årsverk som var dekket av 7 personer. Med ny Arbeidsmiljølov i 2006 kom begrepet bedriftshelsetjeneste tilbake i lov og forskrift, og tjenesten skiftet navn til Bedriftshelsetjenesten. Fra 1. januar 2010 kom det forskriftsendringer med stor betydning for både bedriftshelsetjenestene og kommunene. Tidligere hadde bare en liten del av kommunes bransjer vært omfattet av bransjeforskriften som definerte hvilke bransjer som må ha BHT. Nå ble hele helse- og omsorg- og undervisningssektoren pliktbransjer. Det ble også innført en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenester og pliktbransjene måtte bruke en godkjent BHT. Egenordningen i kommunen ble godkjent i 2010 med den kompetansesammensetningen og kapasiteten som var. BHT s oppgaver er beskrevet i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-2 Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten. BHT s primæroppgave er å forebygge ihht AML s formålsparagraf. Oppgavene er: Å bistå med planlegging av organisatoriske og fysiske endringer og nyetableringer Å bistå med kartlegging og vurdering av helsefare og foreslå tiltak for å redusere risikoen for helseskade Å bistå i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakerne helse IA-arbeid, bistå med individuell tilrettelegging, delta i dialogmøte 1 og bistå med å utarbeide oppfølgingsplan Å bistå med opplæring og gi informasjon Som følge av IA-avtalen og strategien fra 2007 for å redusere sykefraværet, «Helsefremmende og langtidsfrisk kommune», har BHT gitt individuelle helsetilbud som må defineres som tilleggstjenester og utenom forskriftenes krav: Tilbud til gravide fra jordmor Bassengtilbud til gravide Støtte og mestringssamtaler til arbeidstakere med lettere psykiske problemer og eller livshendelser som gir behov for hjelp til mestring Undersøkelser og veiledning av arbeidstakere med akutte eller kroniske muskel- og skjelettplager Bassengtilbud til arbeidstakere med muskel- og skjelettplager Disse tilbudene blir enten fjernet helt eller nedprioritert, jfr. budsjettvedtaket for I tillegg har BHT utført flere oppgaver knyttet til driftsgodkjenningskrav for skole / barnehage hjemlet i forskrift om miljøretta helsevern i skoler og barnehager. Denne oppgaven ligger utenfor BHT sine oppgaver. Budsjett for 2014 er redusert, og med helårsvirkning fra 2015 er innsparingskravet på kr. 1 million for BHT innfridd. I løpet av første halvår skal det gjennomføres en nedbemanning på 1, 2 årsverk slik at det er tilbake 4,3 årsverk. 5 Side104

Utredning av en eventuell outsourcing for bedriftshelsetjenesten

Utredning av en eventuell outsourcing for bedriftshelsetjenesten HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.03.2014 17236/2014 2014/1792 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/13 Samarbeidsutvalget 07.04.2014 14/7 Organisasjonsutvalget 22.04.2014 14/64 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13, e-post:

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2016 35947/2016 2014/6661 404 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/8 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Endringer i arbeidsreglementet

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Arbeidshelse Quality Hotel Augustin 19. Mai 2010 Ingun Elisabeth Rosenberg, seniorinspektør Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4204-4 Arkiv: 441 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: ORGANISERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4204-4 Arkiv: 441 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: ORGANISERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 08/4204-4 Arkiv: 441 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: ORGANISERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 10/ ORIENTERING OM HMS-ARBEIDET I KRAGERØ KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 10/ ORIENTERING OM HMS-ARBEIDET I KRAGERØ KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 10/1940-1 ORIENTERING OM HMS-ARBEIDET I KRAGERØ KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bedriftshelsetjeneste for Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommuner

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bedriftshelsetjeneste for Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommuner KONKURRANSEGRUNNLAG Bedriftshelsetjeneste for Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommuner INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

Godkjenningsenheten 1

Godkjenningsenheten 1 Godkjenningsenheten 1 Innhold Intensjonen med ordningen Presentasjon av godkjenningsenheten Kriterier for godkjenning Status og erfaringer Praktisk informasjon Oppklarende spørsmål Godkjenningsenheten

Detaljer

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Status erfaringer utfordringer Godkjenningsenheten for BHT 21.03.2014 1 Status godkjenning Pr 7. mars 2014: 375 søknader registrert. 260 godkjente (flere med

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 1 til Anskaffelse 11/3266 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00,

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

«BHT Hvem er det?» Av Stamina Helse Fagsjef/bedriftsoverlege Lise Sørbø HMS-rådgiver Thomas Hoff Johannessen 3.11.2014

«BHT Hvem er det?» Av Stamina Helse Fagsjef/bedriftsoverlege Lise Sørbø HMS-rådgiver Thomas Hoff Johannessen 3.11.2014 «BHT Hvem er det?» Av Stamina Helse Fagsjef/bedriftsoverlege Lise Sørbø HMS-rådgiver Thomas Hoff Johannessen 3.11.2014 BHT Utviklingen siste 15 år Færre BHT: ~ 800 (1998) -> ~ 250 med ca. 400 kontor/avd.

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Organisasjonsstruktur

Organisasjonsstruktur Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med anskaffelse av bedriftshelsetjeneste for Trøndelag fylkeskommune. 1. - 2. juni 2017, Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Trøndelag fylkeskommune inviterer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Prosjekt sammen på jobb

Prosjekt sammen på jobb Prosjekt sammen på jobb Fra tanke til resultat 14.1.16 Grete Geving HR/personalrådgiver Representant fra administrasjonen i Prosjektgruppen Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold - 5900 innbyggere

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Kravspesifikasjon Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON 3 2. GENERELLE KRAV.. 3

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.07.2013 46786/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/30 Komitè for levekår 29.08.2013

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg /14 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-0305-201200435-74 Hva saken gjelder: Regjeringen

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Gjeldende for perioden 2017 2018 Utkast 8.11.2016 Behandling AMU 17.11.16 Handlingsplaner IHMS og IA fra 2007 2015 Inderøy kommune

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Side 1 av 7 Innhold 1 Organisering av oppdraget... 3 2 Beskrivelse av anskaffelsens tjenesteinnhold... 3 3

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

BRA FOR INNBYGGERNE, MEDARBEIDERNE, OG ORGANISASJONEN EN HELSEFREMMENDE OG LANGTIDSFRISK ORGANISASJON

BRA FOR INNBYGGERNE, MEDARBEIDERNE, OG ORGANISASJONEN EN HELSEFREMMENDE OG LANGTIDSFRISK ORGANISASJON BRA FOR INNBYGGERNE, MEDARBEIDERNE, OG ORGANISASJONEN EN HELSEFREMMENDE OG LANGTIDSFRISK ORGANISASJON Fakta om Bodø BODØ Fylkessenter for 236.000 nordlendinger Regionsenter for 75.000 saltværinger i 9

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Liss Eberg PO-sjef Ragnhild Skålbones Leder BHT. Hva har vi lyktes med så langt i Bodø kommune? Helsefremmende og langtidsfrisk

Liss Eberg PO-sjef Ragnhild Skålbones Leder BHT. Hva har vi lyktes med så langt i Bodø kommune? Helsefremmende og langtidsfrisk Liss Eberg PO-sjef Ragnhild Skålbones Leder BHT Hva har vi lyktes med så langt i Bodø kommune? Helsefremmende og langtidsfrisk Helsefremmende og langtidsfrisk Bodø kommune er ikke et prosjekt Det har en

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Johnsrud Skjærstad & Co AS Postboks 194 2302 HAMAR Norge Stein Hervik Deres ref.: Vår ref.: 2015/0014-6 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 30.03.2015

Detaljer

Lærlingeordning - Bodø kommune

Lærlingeordning - Bodø kommune HR-kontoret Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2016 20568/2016 2016/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 05.04.2016 Bystyret 12.05.2016 Lærlingeordning - Bodø kommune 1. Vedtak,

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Godkjenningsenheten 1

Godkjenningsenheten 1 Godkjenningsenheten 1 Innhold Intensjonen med ordningen Presentasjon av godkjenningsenheten Kriterier for godkjenning Status og erfaringer Praktisk informasjon Oppklarende spørsmål Arbeidstilsynet Godkjenningsenheten

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Informasjonsskriv til interesserte virksomheter Innhold 1. Generell informasjon... 1 1.1 Hvilke og hvor mange virksomheter skal delta i forsøket?... 2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer