BUDSJETTFORSLAG 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETTFORSLAG 2015"

Transkript

1 SKEDSMO KOMMUNE Teknisk sektor Kommunalteknisk avdeling SAKSNR/LØPENR: 2014/ /2014 DATO: BUDSJETTFORSLAG 2015 Vedlegg a) Selvkostberegning - VAR, Feiing, Plansaker og Byggesaker 2015 Vann Avløp Renovasjon Feiing Plansaker (private) Byggesak Gebyrinntekter Øvrige inntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,75 %) Indirekte driftsutgifter (netto) Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,75 %) Driftskostnader /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,75 %) Resultat Kostnadsdekning i % 81,9 % 79,5 % 105,1 % 100,0 % 101,8 % 82,2 % Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond (inkl. rente på fond) ÅB OG HP SIDE 165

2 TEKNISK SEKTOR PRISARK KOMMUNALE GEBYRER TEKNISK SEKTOR Vann, kloakk, renovasjon og feiing: T 663 Vann ,28 11,84 10,52 10,04 T 664 Kloakk 15, ,5 17,94 17,94 15,06 14,48 Målerleie/Fastledd vann*: T mm T mm T mm T combi T " Fastledd kloakk* T mm T mm T mm T combi T " Renovasjon: T l T l sommertømming T l T l sommertømming T 651 Tillegg henteavstand Beholdere/containere: 0 T ltr T ltr T 655 2,5 m T m³ T m³ T m³ T m Avfallsbrønn/-sug Feie/tilsynsgebyr: T 670 inntil 3 etg T 672 dobl.innt 3 etg T 675 Fyrhuspipe, stor T 676 Fabrikkpipe Avgiftsreduksjon for gasspeiser er 50% *I forbindelse med ny gebyrforskrift ble det fra 2014 innført fastledd for vann og avløp. Målerleie utgår fra 1/1-14 TILKNYTNINGSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Tilknytningsgebyr vann: I lav sats m utgått utgått m utgått utgått Over 1001 m utgått utgått II normal sats m m Over 1001 m Tilknytningsgebyr avløp: I lav sats m utgått utgått m utgått utgått Over 1001 m utgått utgått II normal sats m m Over 1001 m Alle gebyrer er ekskl. mva. *I forbindelse med ny gebyrforskrift ble det fra 2014 innført fastledd for vann og avløp i stedet for målerleie SIDE 166 ÅB OG HP

3 TEKNISK SEKTOR PRISARK BETALINGSREGULATIV FOR SLAMTØMMING/GRÅVANN Tariff Type Størrelse Pris 683 Slamtømmin Inntil 3 m m m m m m m m m m m Gråvann 3 m m m m m m Tett tank 319 Alle avgifter er eksklusive m.v.a. Slamtømming: Tømmes 1 gang i året Gråvann: Tømming hvert 3 år. Tett tank: Tømming etter behov (minst 1 gang i året) Ved erstatning av målere betales innkjøpspris (selvkost). PRIS FOR LEIE AV AREAL TIL UTESERVERING: Pris pr. m2 kr 690 kr 690 kr 690 PRIS FOR LEIE AV AREAL TIL RIGG OG DRIFT 2015 Innenfor LSK-triangelet pr m2 kr 250 Utenfor LSK-triangelet pr m2 kr 175 FRIKJØP Avgift for frikjøp av parkeringsplasser pr. parkeringsplass. kr kr kr Avgift for frikjøp av sykkelparkering pr. sykkelparkeringsplass. kr GEBYR FOR ARBEIDSVARSLING OG GRAVING I KOMMUNAL VEI Gebyr for arbeidsvarsling: kr kr kr Gebyr for graving i kommunal vei: kr kr kr ÅB OG HP SIDE 167

4 TEKNISK SEKTOR PRISARK Priser for kartprodukter Produkter og leveranser kr kr kr Følgende produkter faktureres etter pris pr uttak: Reguleringsplandata på vektorformat. Kommuneplan på vektorformat. Vann- og avløpsdata på vektorformat. Følgende produkter faktureres etter Statens Kartverks Priskalkulator: Beregnes Beregnes Beregnes FKB-data på vektorformat og ortofoto (priskalkulator) (priskalkulator) (priskalkulator) Følgende produkter faktureres etter timepris: Papirkart og pdf-filer av eksisterende kartdata. Øvrige kartdata på vektorformat (ikke FKB). Utarbeidelse av temakart og annet kartarbeid. Situasjonskart Komplett situasjonskart basert på kartkontrollert kartbase med tilhørende kr kr kr opplysninger (grunnkart påført vann- og avløpsnettet, matrikkelinformasjon, nabolister påført hjemmelshaverinformasjon, samt arealplankart med arealplanbestemmelser). Forenklet situasjonskart (gjelder kun ved rekvisisjon av oppmåling og eierseksjonering kr 0 kr 0 kr 0 Oppmålingsgebyr Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger 1 Oppretting av matrikkelenhet med oppmålingsforretning 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr kr kr areal fra m² kr kr kr areal fra m² økning pr. påbegynt 1000 m² kr kr kr Ved oppretting av flere matrikkelenheter gjelder følgende rabattordning: For 1 enheter: 0 % 0 % For 2-4 enheter (rabatt per enhet): 50 % 50 % For 5-10 enheter (rabatt per enhet): 60 % 60 % For ytterligere utearealer (rabatt per enhet): 70 % 70 % 1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn: Gebyr som for oppretting av grunneiendom. 1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon kr kr Ved oppmåling av flere utearealer på samme eiendom gjelder følgende rabattordning: For uteareal: 0 % 0 % For utearealer (rabatt per uteareal): 50 % 50 % For 5-10 utearealer (rabatt per uteareal): 60 % 60 % For ytterligere utearealer (rabatt per uteareal): 70 % 70 % Der grensene ikke er klarlagt ifm. oppmåling av uteareal, og disse tilstøter eiendomsgrensene, betales i tillegg gebyr for klarlegging av grense. 1.4 Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. For volum-eiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger: volum fra m³ kr kr kr volum fra 2001 m³ - økning per påbegynt 1000 m3 kr kr kr Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Grunnbeløp for 1. enhet kr kr kr Deretter pr. enhet (ny fra 2014) kr kr I tillegg kommer gebyr etter pkt. 1.1, 1.3 eller 1.4. Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kreves hele gebyret betalt inn forskuddsvis. SIDE 168 ÅB OG HP

5 TEKNISK SEKTOR PRISARK 2. Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie kr kr kr Gjelder ved grensejustering mellom 2 eiendommer. For overskytende eiendommer betales et tillegg på 50 % pr. eiendom. Der grensene ikke er klarlagt ifm. grensejustering, betales i tillegg gebyr for klarlegging av grense. 2.2 Anleggseiendom Gebyr som for grensejustering av grunneiendom. For volum-eiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger: volum fra m³ kr kr kr volum fra m³ kr kr kr For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³. 3. Arealoverføring 3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie areal fra m² kr kr areal fra m² kr kr areal fra m², økning per påbegynt 1000m² kr kr Arealoverføring utløser dokumentavgift. Der grensene ikke er klarlagt ifm. arealoverføring, betales i tillegg gebyr for klarlegging av grense. For overføring av arealer til og fra offentlig vei- og jernbanegrunn større enn 500 kvm, gjelder gebyr ovenfor. 3.2 Anleggseiendom Gebyr som for arealoverføring av grunneiendom. For volumeiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger: volum fra m³ kr kr kr volum fra m³ kr kr kr volum fra 501 m³ økning per påbegynt 500 m3. kr kr kr Klarlegging av eksisterende grense 4.1 Grensen er tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr kr kr For overskytende grensepunkter, per punkt kr kr kr Grensen er ikke tidligere koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr kr kr For overskytende grensepunkter, per punkt kr kr kr Gebyr for klarlegging av rettigheter Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 5. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmels-forhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene etter kap Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen fastsette et passende gebyr. 7. Betalingstidspunkt Gebyret kan kreves inn forskuddsvis.ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning skal hele gebyret betales inn forskuddsvis. 8. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 9. Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175 kr 175 kr 175 Matrikkelbrev over 10 sider kr 350 kr 350 kr 350 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 10. Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av medgått tid. Minstegebyret er kr. kr 800 kr kr Tinglysningsgebyr (kommer i tillegg) Tinglysningsgebyr (betales iht statens regulativ) kr kr kr 525 Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6.mars 1970 til skatteinspektørene ÅB OG HP SIDE 169

6 TEKNISK SEKTOR PRISARK Byggesaksbehandling Kap. 1 : Generelle bestemmelser Beregningstidspunkt Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt komplett søknad foreligger. 2 Betalingsplikt (pris per time) Alle som får utført tjenester som omfattes av dette regulativet skal betale gebyr etter de satser og bestemmelser som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver. Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for særlig krevende utredningseller kontrolloppgaver. Kommunen kan kreve dekning av slike kostnader i tillegg til ordinært gebyr etter dette regulativ. I forbindelse med prosjektering og kontroll kan kommunen engasjere sakkyndig for uavhengig kontroll dersom ikke tiltakshaver selv har sørget for dette. Kommunen kan kreve dekning av slike kostnader i tillegg til ordinært gebyr etter dette regulativ. For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser eller når arbeidet krever unormalt større arbeidsmengde på grunn av ekstra kontroller eller lignende kan gebyret regnes etter medgått tid. For enkelttilfeller der kommunens gebyr åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen fastsette et høvelig gebyr. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. I saker hvor det i forbindelse med tilsyn oppdages betydelige feil eller mangler kan det kreves dekning for disse ekstrakostnadene knyttet til tilsynet. Størrelsen på gebyret avhenger av omfanget av ekstraarbeid kommunen får. Ovennevnte timesats nyttes. Beregning av tiltaksklasse 2 (3) inntrer hvis en av ansvarsfunksjonene er klasse 2 (3) Betalingstidspunkt Gebyret faktureres når saken er behandlet, og skal betales innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kan kommunen kreve purregebyr i henhold til kommunens gjeldende regulativ. 4 Trukket sak Ønsker en tiltakshaver/søker å trekke saken før den er ferdigbehandlet, eller at en sak ikke kan gjøres ferdig på grunn av manglende oppfølging fra tiltakshavers/søkers side skal det betales 50 % av normalt gebyr. For saker etter plan- og bygningslovens 20-1 begrenses gebyret til følgende sats: 5 Foreldet godkjennelse Er en tillatelse bortfalt, jfr. Plan- og bygningslovens 21-9 betales fullt gebyr ved eventuell ny behandling av samme søknad. 6 Beregning av tiltakets størrelse arealgrunnlag Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse skal det nyttes bruksareal for bygningen, jfr. Norsk Standard Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal beregnes gebyret etter flateinnhold. 7 Beregning av gebyret Gebyr beregnes separat for hvert enkelt byggetiltak (byggetiltak = bygning, konstruksjon, anlegg, osv), selv om søknaden gjelder flere tiltak samtidig. Det presiseres at selv om flere, selvstendige blokker/bygninger har felles garasjekjeller er de å betrakte som enkeltstående bygg i gebyrsammenheng. 8 Endring av regulativet eller satsene Endringer vedtas av kommunestyret, normalt som del av budsjettbehandlingen for kommende år. 9 Klageadgang Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans. 10 Hjemmel Gebyrregulativet er vedtatt i Skedsmo kommunestyre med hjemmel i Plan- og bygningslovens SIDE 170 ÅB OG HP

7 TEKNISK SEKTOR PRISARK Kap. 2 : Gebyr for byggesaksbehandling Tiltaksklasser For Tiltaksklasse 2 og 3 økes alle nedstående satser i Kap. 2, pkt med 20 %. Definisjon av tiltaksklasse; se byggesaksforskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett kap. 9, Komplett søknad Mottas komplett søknad/melding samlet i en innsending reduseres gebyret med 10 %. Rabatten gjelder fra og med pkt. 4 tom. pkt.17. Hvis søker ikke har greid å komplettere søknaden på tross av ett mangelbrev fra Bygningsmyndigheten hvor manglene er angitt, slik at mangelbrev nr. 2 må skrives, tillegges gebyret kr Bolig 1. boenhet For 2. boenhet t.o.m. 10 boenhet >30 m² i samme bygg: pr. boenhet For 11. boenhet t.o.m. 30. boenhet > 30 m² i samme bygg: pr. boenhet For 31. boenhet og flere boenheter > 30 m² i samme bygg: pr. boenhet For ytterligere boenheter ut over 1 stk < 30 m²: pr. boenhet Tilbygg, påbygg, underbygging, boliggarasje og uthus på boligeiendom Tilbygg, påbygg eller underbygging som gir ny boenhet til bolig, pr boenhet Tilbygg, påbygg eller underbygging mindre enn 50 m² som ikke gir ny boenhet til bolig Tilbygg, påbygg eller underbygging større enn 50 m² som ikke gir ny boenhet til bolig Frittliggende boliggarasje eller uthus til og med 50 m² Frittliggende boliggarasje eller uthus over 50 m² Garasjeanlegg utført som bygninger større enn 70 m², på terreng:+ gebyr pr parkeringsplass f.o.m. 3. parkeringsplass. Parkeringskjeller: kr kr pr. parkeringsplass Alle andre typer bygg For bygg med flere bruksformål (f. eks. næring + bolig) beregnes gebyr etter bestemmelsene om boligdelen + næringsdelen Nybygg, utvidelser i intervallene: 0 50 m² mellom m² mellom m² mellom m² mellom m² mellom m² For BRA over 1000 m² betales tillegg et gebyr pr. påbegynt 200 m² Spesielle bygg, skilt og dispensasjoner Stadionanlegg (eventuelle næringsarealer i anlegget kommer i tillegg, se satsene for næringsbygg) Skilt og reklame: Per søknad som omfatter inntil 3 skilt Per søknad som omfatter inntil 5 skilt Per søknad som omfatter inntil 10 skilt Per søknad som omfatter mer enn 10 skilt Samlet skiltplan for større bygg Dispensasjoner som krever regionale myndigheters uttalelser per forhold Dispensasjoner som avslås betales med 75 % av beløpet for disp.behandling Dispensasjoner - som avklares uten regionale myndigheters uttalelser pr. forhold Dispensasjoner som avslås betales med 75 % av beløpet for disp.behandling Driftsbygninger i landbruket Nybygg, endringsarbeider og tilbygg/påbygg til og med 1000 m² Over 1000 m² nyttes gebyrer som for næringsbygg (Se; pkt. 6) Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner, anlegg Kiosker, brakker, telt og lignende t.o.m. 50 m² Kiosker, brakker, telt og lignende over 50 m² Boligbrakker, paviljonger til skolebruk, barnehagebruk etc ÅB OG HP SIDE 171

8 TEKNISK SEKTOR PRISARK 9 Mindre konstruksjoner og anlegg Anlegg, flytting, utvidelse av privat vei eller parkeringsplass Søknadspliktig endring av terreng, areal mindre enn 100 m² Innhengning eller støyskjerm under 10 m lengde Støttemur under 10 m lengde Trappeheis og løfteplattform Oljetanker og fyringsanlegg Pipe (ny) eller pipe (rehabilitering) i bolighus / småhus Flytebrygger under 10 m lengde For alle andre mindre bygg og konstruksjoner og anlegg - eksempelvis tak over inngangsparti, små tilbygg for inngang/trapp Ikke overbygde terrasser inntil 50 m² Ved tiltak som i utgangspunktet er unntatt byggesaksbehandling ( 20-3), men som allikevel skal godkjennes pga. avstandsbestemmelsene benyttes pkt. 10 med faktor 0,5 (dokkestuer, uthus, levegg) Takoverbygg 10 Konstruksjoner Trapper i kjellernedgang og anlegg av middels størrelse Nyoppføring og nyanlegg eller søknadspliktig endring, ombygging og fornyelse av følgende konstruksjoner og anlegg betales med kr Utendørs svømmebasseng Lagertanker Broer Master Offentlig veianlegg pr. påbegynt 300 m lengde Offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann, og rørledning for avfall og fjernvarme, pr. påbegynt 300 m tracèlengde Kai, molo, brygge og flytebrygge over 10 m lengde Utendørs lagring og produksjonsvirksomhet Åpne anlegg for idrett og lek Ballbinge Private ledningsanlegg uansett lengde Andre konstruksjoner som ikke kan betegnes som bygning på næringseiendom Fyringsanlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heis, rulletrapp og rullebånd Midlertidig deponering av masse Støttemur og innhegning over 10 m lengde Utendørsplan og/ eller revisjon av samme som kan behandles administrativt 11 Større konstruksjoner og anlegg Masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid: - Som berører areal over 100 m² og opptil 500 m² Mellom 500 m² t.o.m m² Mellom 2000 m² t.o.m m² For arealer over 3000 m² betales et tillegg pr. påbegynt 200 m² på Tribuner og idrettsbaner og andre anlegg for idrett og lek som ikke er nevnt som spesielle bygg Dersom tribunen har rom for næringsvirksomhet betales gebyr for næringsarealene i tillegg Tuneller og underjordiske haller, lokk og konstruksjoner over vei eller vann Behandling av utomhusplan som sak i teknisk hovedutvalg/politisk utvalg Bruksendring, endring, hovedombygging og riving Bruksendring og hovedombygging : 50% av satsene for tilsvarende areal i nybygg Riving : 25% av satsene for tilsvarende nybygg Oppdeling av bolig/leilighet pr ny leilighet Sammenføyning av bruksareal Bruksendring med varighet inntil 6 mnd Ny etasjeplan i eksisterende bygning: 50 % av satsene for tilsvarende nybygg Fasadeendring for bygning per søknad for åpen småhusbebyggelse Fasadeendring for bygning per søknad for større bygg Endring av bygningstekniske installasjoner Endring av ansvarsrett Revidert tegninger som krever ny behandling, småhusbebyggelse Revidert tegninger som krever ny behandling, næringbygg og boligblokker Trinnvis igangsetting og midlertidig brukstillatelse Trinnvis igangsettingstillatelse per igangsetting Midlertidig brukstillatelse som ikke krever befaring per bruksenhet Midlertidig brukstillatelse som krever befaring per bruksenhet Midlertidig brukstillatelse i større prosjekter som ikke krever befaring Maksimalbeløp midlertidig brukstillatelse i større prosjekter som ikke krever befaring Maksimalbeløp midlertidig brukstillatelse i større prosjekter som krever befaring Driftstillatelse heis = ferdigattest Foretaksgodkjenning og ansvarsrett (Byggesaksforskriften Kap. 9, 9-1,2 og 6-8) For personlig ansvarsrett for selvbygger For foretak uten sentral godkjenning For foretak med sentral godkjenning Opplysning: Godkjenning av ansvarsrett gjelder pr foretak i den konkrete saken. 15 Avslag Ved avslag på søknad betales 75 % av opprinnelig gebyr. 16 Tilleggsgebyr for ulovlige tiltak og igangsatte tiltak uten godkjennelse For tiltak som påbegynnes eller utføres uten at rammetillatelse eller igangsettingstillatelse foreligger ilegges 50 % tillegg regnet av det samlede gebyret inkl. foretaksgodkjenning og ansvarsrett dersom tiltaket blir godkjent Gebyr etter avslagsreglene med 50 % tillegg hvis tiltaket blir avslått Forhåndskonferanse m/ påfølgende referat: For store utbyggingsprosjekter Forhåndskonferanse m/ påfølgende referat: For de øvrige byggeprosjekter Eierseksjonering Endres iht rettsgebyret og tinglysningsgebyret, uendret siden Saker uten befaring (nybygg) 3 rettsgebyr + tinglysing Xrettsgebyret Saker med befaring (eksisterende bygg) 5 rettsgebyr + tinglysing Xrettsgebyret Rettsgebyr Staten fastsetter Tinglysningsgebyr kommer i tillegg, og videresendes til Statens Kartverk Staten fastsetter Deling av eiendom Behandlingsgebyr for opprettelse av ny grunneiendom/festegrunn, pr. eiendom Behandlingsgebyr pr. areal for arealoverføringer. For delesaker som ikke godkjennes betales 50 % av ordinært gebyr. Gebyret for fradeling er stykkpris pr. eiendom som oppstår ved deling eller opprettelsee av festegrunn, også ved samtidig fradeling/feste av flere tomter fra samme eiendom. Kommunens ordinære gebyrer etter matrikkelloven, som for oppmålingsforretning, kommer i tillegg. SIDE 172 ÅB OG HP

9 TEKNISK SEKTOR PRISARK Plan- og reguleringsgebyr Behandling av plan- og delesaker etter 33-1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling 1. Reguleringsplaner 1.1 Gebyr for planområdets areal Grunnbeløp (50% av grunnbeløp kan kreves betalt etter avholdt oppstartsmøte) kr kr kr Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrunsformålet (definert i kommuneplanen) kr 11 kr 15 kr 15 opptil m Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrumsformålet for arealer utover kr 1 kr 1 kr 1 m Tillegg pr m² for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) opp til m² kr 8 kr 10 kr Tillegg pr m² for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) utover m² kr 1 kr 1 kr Gebyr for bebyggelsens areal Tillegg pr m² T-BRA m² innenfor sentrumsformålet kr 25 kr Tillegg pr m² T-BRA m² innenfor sentrumsformålet kr 20 kr Tillegg pr m² T-BRA for areal utover m² innenfor sentrumsformålet kr 5 kr Tillegg pr m² T-BRA m² kr 16 kr 20 kr Tillegg pr m² T-BRA m² kr 12 kr 15 kr Tillegg pr m² T-BRA for areal utover m² kr 1 kr 1 kr 1 2. Tilleggsgebyr for nødvending endring og konvertering av private digitale kr 800 kr kr planforslag beregnes på grunnlag av medgått tid. Timepris 3. Mindre endring av reguleringsplan, jf pbl Små endringer av formålsgrense, eller endringer som inngår i behandling av kr kr kr delesak, og som varsles og høres sammen med slik sak 3.2 Øvrige mindre endringer som behandles som selvstendig sak med egen varsling kr kr kr og høring eksternt 4. Ny behandling av planforslag 4.1 Prosent av gebyret som for ny plan dersom ny begrenset høring og ny 25 % 25 % 25 % behandling i hovedutvalg for tekniske tjenester. 4.2 Prosent av gebyret som for ny plan dersom endringen medfører nytt offentlig 50 % 50 % 50 % ettersyn. 5. Konsekvensutredninger, jf pbl Der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, og der det oppstår 50 % 50 % 50 % utredningsplikt for vedlegg II-tiltak, skal det for behandling av konsekvensutredninger betales et gebyr i prosent av gebyret for planområdets areal. 6. Refusjonssaker, jf pbl For refusjonssaker i prosent av godkjent kostnadsoverslag. Minstegebyret er kr 3 % 3 % 3 % ,- for ett anlegg (vei eller ledninger) og kr ,- for to anlegg (vei og ledninger). Minstegebyret betales når tilsendt dokumentasjon aksepteres som fyllest-gjørende for å starte anlegget, jfr. pbl Dersom refusjonsenheten deles, påvirker ikke dette minstegebyret. Endelig gebyr skal ikke overstige kr ,- og betales når vedtak etter pbl 18-9 fattes. Tidligere betalt gebyr kommer til fradrag i endelig gebyr. For refusjonssaker som ikke fullføres kan det kreves betalt halvt gebyr. 7. Avslag 7.1 For innsendte planforslag som forkastes ved politisk behandling 50 % 50 % 50 % (førstegangsbehandling av plan eller mindre endring av reguleringsplan i hovedutvalg for tekniske tjenester), reduseres gebyret med en prosentsats. 8. Redusert gebyr 8.1 Dersom gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid planmyndigheten har hatt med saken, kan kommunen fastsette passende gebyr ÅB OG HP SIDE 173

10 UTDANNINGSSEKTOREN PRISARK VEDLEGG C) TIL BUDSJETT 2015 UTDANNINGSSEKTOREN BETALINGSSATSER GJELDENDE FRA BARNEHAGER 1. Alle med inntekt over 2,5G, p.t. kr betaler høyeste sats som er pr. måned i 11 måneder eller kr pr. år. 2. Satsene for deltidstilbud inndeles i seks betalingsintervaller knyttet til oppholdstid, pluss 10 %. 3. Alle med inntekt under kr. 2,5 G, p.t. kr betaler laveste sats som settes til kr pr. måned i 11 måneder eller kr pr. år. 4. Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 og øvrige. Søskenmoderasjon gis for både høyeste og laveste sats. 5. Private barnehager gis tilsvarende moderasjonsordninger (søskenmoderasjon og ordning for familier med lav betalingsevne) som kommunale barnehager. Satser for foreldrebetaling etter oppholdstid, høyeste og laveste sats: Oppholdstid pr. uke Betaling pr. måned maks. sats 2580 kroner* Betaling pr. måned maks. sats 1621 kroner** Til og med 8 timer Fra 9 timer til og med 16 timer Fra 17 timer til og med 24 timer Fra 25 timer til og med 32 timer Fra 33 timer til og med 40 timer Fra 41 timer til og med 50 timer *Statsbudsjettets forslag til ny maksimalpris for foreldrebetaling i barnehage er kr/mnd. **Satsene for redusert betaling vil endres fra og med forutsatt at regjeringens forslag til Statsbudsjett blir vedtatt slik det foreligger p.t. Fra er det foreslått innført et nasjonalt minstekrav til redusert betaling som skal utgjøre 7 % av familiens person- og kapitalinntekt. SKOLEFRITIDSORDNINGER Satsene for opphold i SFO har økt med 3 %. Satsene følger av tabellene under. Det gis ingen søskenmoderasjon. OPPHOLD: Bto. årsinntekt 3 dg. oppholdstid 4 dg. oppholdstid 5 dg. oppholdstid over Kostpenger er inkludert i satsene. MUSIKK- OG KULTURSKOLEN Sats pr. barn pr. år er økt med 3 %. Satsene for Musikk- og kulturskolen følger av tabellen under. Det gis ingen søskenmoderasjon. Pr. år Instrumental-, drama og kunstundervisning Aktivitetsgrupper (tidl. Musikkgrupper) Skolekorps Gitarkurs ett semester (nytt fra høsten 2014) Kurs for voksne (2,5 timer) ÅB OG HP SIDE 174

11 HELSE- OG SOSIALSEKTOREN PRISARK Vedlegg D) Helse- og sosialsektoren, Tjenestekontoret EGENBETALING FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER 2015 Egenbetaling hjemmehjelp Timeprisen for hjemmehjelp/ praktisk bistand beregnes ut fra husstandens inntekt og hvor mange timer hjelp du får. Grunnlaget for betalingen er Folketrygdens grunnbeløp (G), som pr. dato er kr , - Inntekt Inntekt Time-pris Maks. pris pr. mnd Under 2G Kr 62,- Kr 186, G Kr 196,- Kr 490, G Kr 206,- Kr 1.030, G Kr 279,- Kr 1.395, og over Over 5G Kr 387,- Kr 1.935,- Tjeneste Betaling (pr.år/mnd.) Trygghetsalarm prises etter Høy sats: kr 5.700,-/ 475,- husstandens samlede inntekt. Lav sats er for de med inntekt Lav sats: kr 2.160,- / 180,- under 2G (Egenbetaling for trygghetsalarm og hjemmehjelp skal ikke overstige den lave satsen for de med inntekt under 2G) Mat fra Sentralkjøkken tilkjørt. Kr 71,- pr porsjon Frokost, lunch og kveldsmat i Kr 21,- pr måltid omsorgsboliger, pris pr måltid, pr dag Døgnopphold i institusjon jfr. Kr 147,- pr døgn forskrift Betaling for dagopphold i Kr 77,- pr døgn institusjon Dagsenter Kr 131,- pr dag Utkjøring av tekniske hjelpemidler Kr 158,- pr utkjøring Utleie av bassenger Kr 542,- pr time Spørsmål vedr. betalingssatsene kan rettes til Tjenestekontoret, tlf Per Gjertsen, avdelingssjef ÅB OG HP SIDE 175

12 KULTURSEKTOREN PRISARK KULTURSEKTOREN Vedlegg e) Betalingsregulativ ved utleie av kommunale bygg- og anlegg, samt betaling av enkelte av sektorens tjenester pr Utleiepriser pr time hvis annet ikke er oppgitt. Idrettsbygg- og anlegg (Park- og idrettsavdelingen) Eiendom/lokaler/ anlegg Kategori A Innenb. leietakere Kun registrerte lag i Skedsmo Kategori B Andre innenbygds leietakere Kategori C Arrangem./ kamper og utenbygds leietakere Skedsmohallen, Tærudhallene, Skjettenhallen og Skedsmo ishall Pr. bane (en håndballbaneenhet) 180,- 221,- 452,- Styrke/aerobic Skedsmohallen 142,- 152,- 283,- Styrkerom i Tærudhallen Aktivitetsrom 1 i Tærudhallen Treningssalen i Skedsmohallen Aktivitetsrom 2 i Tærudhallen 110,- 121,- 231,- 132,- 147,- 273,- Løpebanen i Tærudhallen 110,- 132,- 193,- Kafeteriaen i Skedsmohallen Kommentarer 0,- 688,- 688,- Prisen gjelder ved møter etc. Ved større arrangement/ salg - pris etter avtale. Definerte møterom 0,- 257,- 276,- For lag og organisasjoner. Større arrangement Pris etter avtale. Pris etter avtale. Pris etter avtale. Timepris i ishallen 778,- 798,- 830,- -Innenbygds skoler/ SFO leier gratis på dagtid i ishallen. Gratis leie kan ikke fortrenge betalt leie. Kommunale utendørs idrettsanlegg (gjelder ikke kunstgressbaner) Trening + kamper i aldersbestemte klasser 0, ,- Trening voksne 0, ,- 11 er kamper voksne pr. kamp 315,- 336,- 728,- 7 er kamper voksne/bedrift pr. kamp 227,- 283,- 431,- Arrangement/turneringer b/u t.o.m. 17 år 0 341,- 341,- Arrangement/turneringer voksne over 17 år 193,- 231,- 357,- Romerike Friidrettsstadion Lillestrøm Idrettspark Gratis for friidr.lag og skoler i Rælingen/ Skedsmo/ Lørenskog 357,- 368,- Kun garderober 64,- 79,- 90,- Ved spesielt store Pris etter avtale Pris etter Pris etter arrangementer/utleie avtale avtale Pris etter avtale ved større arrangement. Pris etter avtale ved større arrangement. Bruk av utstyr avtales direkte med driftsstyret SIDE 176 ÅB OG HP

13 KULTURSEKTOREN PRISARK Nebbursvollen Friluftsbad (Park- og idrettsavdelingen) 0 3 år Gratis Barn 3 15 år Alderspensjonister, honnør, 50,-* funksjonshemmede, militære Voksne 80,-* Klippekort 210,* Kveldsutleie 830,-* Minimumspris pr. time (inkl. bruk av vannsklie e. n. avtale. Vannsklie (dagskort) 100,-* Vannsklie (pr. tur) 5,-* *Uendret fra 2013 Regionkontor Landbruk Konsulentbistand på ikke lovpålagte tjenester Kart; Temakart for markslag (AR5 7 klasser) og for erosjonsrisiko Kart; Gårdskart (AR5 13 klasser)med tilhørende opplysninger om ressurssituasjon 772,- pr time 103,- 927,- De tjenester som Regionkontor Landbruk (RKL) yter til kommunenes innbyggere er i dag prislagt kun på fradelings- og konsesjonssaker (jf gebyrforskriften til konsesjonsloven). Øvrige saker innen miljøvern til eksempel bakkeplaneringssaker (hjemlet i miljøvernloven), saker hjemlet i skogloven, og saksbehandling av økonomiske søknader til Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling, har ikke landbrukskontoret anledning til å ta betaling for. Ridetimepriser på Sørum fritidsgård (Fritids- og ungdomsavdelingen) Barn fra Skedsmo 120,- Barn fra andre kommuner 200,- Voksne 200,- Tilrettelagt fritid (Fritids- og ungdomsavdelingen) Egenandel aktivitetstilbud/ fritidstilbud 35,- ÅB OG HP SIDE 177

14 KULTURSEKTOREN PRISARK Skedsmo kommune, priser gravferder fra Begravelser/kremasjoner Priser m moms * Innebygdsboende Leie av Stalsberghagen - store kapell 200 sitteplasser Leie av Stalsberghagen - lille kapell 50 sitteplasser 950 Leie av sermonirom kirkene 0 Opprydding etter sermoni * Utenbygdsboende Leie av Stalsberghagen - store kapell Leie av Stalsberghagen - lille kapell Leie av Skedsmo kapell Leie av sermonirom kirkene Opprydding etter sermoni * Kremasjonsavgift egenandel 700 Kremasjonsavgift Lørenskog/Rælingen/Skedsmo Kremasjonsavgift med avtalekommune Kremasjonsavgift dødfødte/inntil 1 år Lørenskog/Rælingen/Skedsmo Kremasjonsavgift dødfødte/inntil 1 år,avtalekom Nedsettelse av urne * Forsendelse av urne 500 * Festeavgifter Innenbygdsboende Enkel grav Årlig 140 Dobbel grav Årlig 280 Festeavgift for urnegraver 140 Ved fornyelser av utgåtte gravsteder Dobbel avg. Annonym minnelund 0 Nedsetting av urne 0 Festeavgift navnet minnelund / Skedsmo Full pakke 20 år, mak 40 år Utenbysboende Engangsavgift for nytt urnegravsted For opprettelse av gr. sted Festeavgift pr år Årlig 280 Minnelund Engangs Nedsettelse av urne * Andre tjenester Planting, vanning og høstrydding pr år (juni - sept) * Vanning pr år (juni - sept) 500 * Høstplanting Sept. 225 * Oppretting, flytting av monument, bolting * Opptining av grvaminne for montering 500 * Omlegging av urne 575 * Skedsmo kapell for syning innbys/utenbys aug.14 Reidar Kavlie-Borge Kirkeverge Vedtatt i Skedsmo kirkelige fellesråd SIDE 178 ÅB OG HP

15 FOND TIL OMDISPONERING VEDLEGG F) TIL ÅRSBUDSJETT OG HP Kapital- og driftsfond som foreslås omdisponert til vedlikeholdsprosjekt i Eiendomsavdelingen Konto Oversikt over fondsmidler som kan omdisponeres Beløp pr. 15. oktober 2014 Kan omdisponeres Type fond NASJONALE PRØVER , ,00 Bundet driftsfond VEDL.HOLD TÆRUDDALEN BH , ,00 Bundet driftsfond P NETTVERK FLERK. ARBEID , ,00 Bundet driftsfond OVERSKUDD KUDRAMUDA , ,00 Bundet driftsfond VEDLH/INV. SVØMMEHALL I HHT.LEIEAVTALE SKJETTEN SP , ,00 Bundet driftsfond PSYKIATRI, REKR.MIDLER-UFAGLÆRTE , ,00 Bundet driftsfond FOLKEHELSETILTAK (HELSESTASJON) , ,69 Bundet driftsfond TILRETTELEGGINGSTILSK. HJEMMETJ.(32263) , ,00 Bundet driftsfond TILSKUDD TIL BOLIGSOSIALT ARBEID , ,75 Bundet driftsfond FYLKESTILSKUDD MILJØPARK , ,00 Bundet driftsfond BALLBINGE VOLLA , ,43 Ubundet kapitalfond HUSEBY GÅRD - VEDLIKEHOLD , ,22 Ubundet kapitalfond VENTILASJONSANLEGG RÅDHUSET , ,00 Disposisjonsfond AVSATT FRA OVERSKUDD , ,00 Disposisjonsfond STAV SKOLE - FORSIKRINGSOPPGJØR , ,00 Disposisjonsfond VOGNSKJUL STRØMMEN BH , ,00 Disposisjonsfond FORB. TILTAK BARNEVERN , ,26 Disposisjonsfond LØNN LÆRLINGER ÅR 2 - K-SAK 10/ , ,00 Disposisjonsfond REST ETABLERING NØDNETT - LEGEVAKT , ,00 Disposisjonsfond ÅRS JUBILEUM KJELLER FLYPLASS - DIV= , ,63 Disposisjonsfond LILLESTRØM DAMPSAG , ,72 Disposisjonsfond GRØFTER HUSEBY GÅRD , ,87 Disposisjonsfond SUM , ,57 Sum driftsfond ,92 Sum kapitalfond ,65 Sum ,57 ÅB OG HP SIDE 179

16 LÅNEOVERSIKT LÅNEOVERSIKT PR. 1. NOV VEDLEGG G) TIL ÅB/HP Långiver Lånenummer Restgjeld Type lån Rente Innfrielse Avtalt årlig avdrag* Kommunalbanken P.t rente 2,25 % Kommunalbanken P.t rente 2,25 % Kommunalbanken mnd NIBOR + 0,40% Kommunalbanken mnd NIBOR + 0,40% Kommunalbanken mnd NIBOR + 0,40% Kommunalbanken P.t rente 2,25 % Kommunalbanken mnd NIBOR + 0,40% Kommunalbanken P.t rente 2,25 % Kommunalbanken mnd NIBOR + 0,40% Kommunalbanken Fastrente 4,86 % Kommunalbanken mnd NIBOR + 0,40% Kommunalbanken mnd NIBOR + 0,40% Kommunalbanken P.t rente 2,25 % Kommunalbanken P.t rente 2,25 % Kommunalbanken P.t rente 2,25 % Kommunalbanken mnd NIBOR + 0,40% Kommunalbanken mnd NIBOR + 0,40% Kommunalbanken mnd NIBOR + 0,40% Kommunalbanken mnd NIBOR + 0,40% Sum kommunalbanken KLP MND NIBOR + 0,8% KLP mnd NIBOR + 0,6% Sum KLP Obligasjonslån Danske Bank NO Obligasjon 3,08 % Sum obligasjoner Sertifikatlån SEB NO Sertifikat 1,69 % Nordea NO Sertifikat 1,69 % DNB NO Sertifikat 1,76 % Sum sertifikater Husbank Sum startlån Fast/flytende Sum kommunens Husbank egne lån Fast/flytende Sum Husbank DNB mnd NIBOR + 0,88% Sum DNB SUM ALLE LÅN Swap-avtaler Betaler fast rente, mottar 3 mnd NIBOR. Underliggende lån er flytende 3 mnd NIBOR lån i Kommunalbanken og de underliggende lånene rulleres på samme tidspunkt som swap-reguleringen. DnB ,00 3,90 % Danske Bank ,00 3,15 % Sum swapavtaler ,00 * På de avdragsfrie lånene betales avdrag etter oppr. avdragsprofil, fratrukket den generelle reduksjonen som kommunestyret har vedtatt (pr. november 2014 er avdragene redusert med 40 mill. kroner i forhold til opprinnelig avdragsprofil).. SIDE 180 ÅB og HP

17 INVESTERINGER MED FINANSIERING Vedlegg H) OVERSIKT OVER INVESTERINGSPROSJEKT MED FINANSIERING HP , rådmannens forslag Investeringsprosjekt Prosjekt- Bud.år Prosj. Utg. Utg. inkl. Ordinært Lån Bruk av fond/ Overført fra salg e-dom Sum nr. eks. mva momskomp. lån e-skatt drift statstilskudd finansiering Investeringer i 2015: Div. inv, eiendomsavd Fibernett Enøk tiltak EPC - pakke ENØK-fondet Barnehage Bråtejordet Bråtejordet, vei Tilbygg strømmen b.hage Div. inv, H&S Kjerulfsgate bo- og omsorgssenter Maskiner park og idrett Rehab idretts- og friluftsanlegg Rehab uteanlegg, Sørum Digitalisering biblioteket Kulturverntiltak Elvebredden kunstpark Grunnvann Stalsberghagen Tekn inv, samferdsel Teknisk inv., vann Tekn inv, avløp Kjøp/salg maskiner teknisk Hovedplan veilys Solberg, ny infrastruktur Prosjektering Solberg Eiendomsskatteprosjekter: 0 G/S-vei og trafikksikring Stupetårn Nebbursvollen SUM INVESTERINGER Investeringer i 2016: Div. inv, eiendomsavd Fibernett Enøk tiltak Tilbygg Lillestrøm b.hage Div. inv, H&S Div. inv, kultursektoren Tekn inv, samferdsel Teknisk inv., vann Tekn inv, avløp Kjøp/salg av maskiner teknisk sektor Hovedplan veilys Nittedalsgata G/sykkelvei Solberg, ny infrastruktur Eiendomsskatteprosjekter: 0 G/S-vei og trafikksikring SUM INVESTERINGER Investeringer i 2017: Div. inv, eiendomsavd Fibernett Enøk tiltak Div. inv, H&S Div. inv, kultursektoren Tekn inv, samferdsel Teknisk inv., vann Tekn inv, avløp Kjøp/salg maskiner teknisk Hovedplan veilys Nittedalsgata G/sykkelvei ÅB og HP SIDE 181

18 INVESTERINGER MED FINANSIERING Investeringsprosjekt Prosjekt- Bud.år Prosj. Utg. Utg. inkl. Ordinært Lån Bruk av fond/ Overført fra salg e-dom Sum nr. eks. mva momskomp. lån e-skatt drift statstilskudd finansiering Solbeg, ny infrastruktur Eiendomsskatteprosjekter: 0 G/S-vei og trafikksikring SUM INVESTERINGER Investeringer i 2018: Div. inv, eiendomsavd Fibernett Enøk tiltak Div. inv, H&S Div. inv, kultursektoren Tekn inv, samferdsel Teknisk inv., vann Tekn inv, avløp Kjøp/salg maskiner teknisk Hovedplan veilys Solberg, ny infrastruktur Eiendomsskatteprosjekter: 0 G/S-vei og trafikksikring SUM INVESTERINGER SUM INV. I PERIODEN SIDE 182 ÅB og HP

19 ÅRSVERIK SUM ÅRSVERK Vedlegg I) Programområde 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Politisk Ledelse 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 Adm. ledelse 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Økonomiavdelingen 42,00 43,60 43,00 43,00 43,00 Plan, næring og miljø 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Org., personal, IT, Info. 60,50 62,00 61,00 61,00 61,00 Eksterne Tjenester 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 Revisjon (interkomm.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eiendomsavdelingen 177,90 183,00 184,00 184,00 184,00 SENTRALADMINISTRASJONEN 289,90 297,60 297,00 297,00 297,00 Administrasjon 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 Ped. psyk. avdeling 20,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Grunnskolen 607,00 612,00 617,00 622,00 627,00 Spes. og sos. ped. tiltak 44,00 58,00 58,00 58,00 58,00 Barnehager 445,00 441,00 441,00 441,00 441,00 Skolefritidsordningen 97,70 98,00 98,00 98,00 98,00 Musikk- og kulturskolen 16,80 17,80 17,80 17,80 17,80 Voksenopplæring 45,30 39,00 39,00 39,00 39,00 UTDANNINGSSEKTOREN 1.296, , , , ,20 Sektorkontoret, inkl. adm.avd 26,40 26,90 26,90 26,90 26,90 Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling 43,96 44,96 44,96 44,96 44,96 Helseavdelingen 55,33 57,80 57,80 57,80 57,80 Avdeling for sykehjemstjenester, inkl Lindrende enhet og Sentralkjøkkenet 315,96 321,93 321,93 321,93 321,93 Ergo-og fysioterapitjenesten 30,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdeling for hjemmetjenester 234,04 266,54 266,54 266,54 266,54 Avdeling for funksjonshemmede 214,60 217,60 217,60 217,60 217,60 Avdeling for barn og familier * 153,85 159,65 159,65 159,65 159,65 Nav Skedsmo 59,50 68,50 68,50 68,50 68,50 Tjenestekontoret 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00 HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 1.148, , , , ,88 Administrasjonen 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Biblioteket 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 Kulturvern 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Allmen kultur 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 Park- og idrett 24,90 25,90 25,90 25,90 25,90 Fritid- og ungdom 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 Kirkelig Fellesråd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kommunal kirkeforvaltning 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 KIRKE- OG KULTURSEKTOREN 80,00 81,00 81,00 81,00 81,00 Sektorkontoret 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Parkering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brann/beredskap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kommunalteknisk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Samferdsel 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Vann 8,50 8,40 8,40 8,40 8,40 Avløp 8,50 10,40 10,40 10,40 10,40 Renovasjon 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Driftsavdelingen 47,30 46,30 46,30 46,30 46,30 Planavdelingen 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Eiendomsskatt 3,00 4,00 2,00 2,00 2,00 Geodataavdelingen 21,50 22,50 23,50 23,50 23,50 Byggesaksavdelingen 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 TEKNISK SEKTOR 128,80 135,60 134,60 134,60 134,60 SUM TOTALT 2.943, , , , ,68 Endring årsverk: 57,04 3,40 5,00 5,00 ÅB OG HP SIDE 183

20 FRITAK FRA EIENDOMSSKATT Vedlegg J) Liste over eiendommer som forelås fritatt for eiendomsskatt i 2015 etter eiendomsskattelovens 7 bokstav a. 1. Kommunestyret står fritt til å frita eiendommer etter 7 a eller ikke. 2. Interkommunalt eller fylkeskommunalt eide eiendommer foreslås fritatt som tidligere. 3. Private barnehager foreslås fortsatt fritatt for eiendomsskatt slik som vedtatt fra 2006 og i påfølgende år. 4. Eiendommer som tilhører helseinstitusjoner og frikirkesamfunn er obligatorisk fritatt etter eiendomsskattelovens 5g og 5c og er ikke tatt med i denne lista. Eiendomsskattekontoret kontakter regelmessig barnehagene og frikirkene for å kontrollere at eiendommene fremdeles brukes til formålet. Gnr/Bnr Adresse Eier Beskrivelse 8/73/0/0 Nedre Romerike Vannverk As 11/28/0/0 Gasshus, Bøler ROAF Avfallsdeponi Nei 12/40/0/0 Bølereien 89 ROAF Avfallsdeponi Nei 21/133/0/0 Lensmann Haaversens vei 205 Skedsmo barnehager Sa 26/21/0/0 Bergslia 11 Institutt for energiteknikk 26/89/0/0 Bergslia 11 Institutt for energiteknikk 29/1128/0/2 Åråsveien 16B Måsasvingen borettslag Privat barnehage Forskning og utvikling på energiområdet Forskning og utvikling på energiområdet 14 boenheter, omsorgsboliger tildelt av Skedsmo kommune. 37/390/0/0 Industriveien 14 AS Norasonde Arbeidsmarkedsbedrift for Romerriksregionen og Oslo nordøst. 71/98/0/0 Landkronaveien 515 Hvam borettslag Omsorgsboliger Nei 77/45/0/0 Gamle strømsvei 115 Strømmen Skole tilhørende Akershus Videregående Skole fylkeskommune 77/89/0/0 Gamle Strømsvei 99 Stiftelsen Romerike Sinceritas Ideell org med formål å skaffe lokaler til Odd Fellow ordenen 77/193/0/2 Nygata 2 Bori Utbygging AS 14 boenheter for demente, leid ut til Skedsmo komune. 77/193/0/3 Nygata 2 Konten borettslag 34 boenheter, 6 enh brukes av ungdom som mottar oppfølging, 28 enh brukes som omsorgsbolig, tildeles av Skedsmo kommune. 81/294/0/0 Storgata 46 Folkets hus, Lillestrøm Samvirkende foreninger Vedtekter levert Nei Ja Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Side 184 ÅB OG HP

TEKNISK SEKTOR ÅB OG HP 2014-2017 SELVKOSTBEREGNINGER, Prognose-, budsjett- eller økonomiplan:

TEKNISK SEKTOR ÅB OG HP 2014-2017 SELVKOSTBEREGNINGER, Prognose-, budsjett- eller økonomiplan: TEKNISK SEKTOR SELVKOSTBEREGNINGER TEKNISK SEKTOR ÅB OG HP 2014-2017 SELVKOSTBEREGNINGER, Prognose-, budsjett- eller økonomiplan: 2014 Vann Avløp Renovasjon Feiing Totalt Gebyrinntekter 50.668.176 61.506.560

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Kunngjort i media kommunestyret Hjemmel Plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Forkortinger 1. 1.1 Plan- og bygningsloven:

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov om Eierseksjoner (Es), jfr. 7. Kap.1 ALMINNELIGE

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Nybygg bolig (alt innenfor bolig)

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Oppegård kommune Gjelder fra 1.1.2012, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.11. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sist endret

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER)

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) RENNESØY KOMMUNE GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) Dette gebyrregulativet er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010,

Detaljer

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gjelder fra 1.1.2014, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.13. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr 71. REGULATIVET ERSTATTER

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER

GEBYRREGULATIV ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER GEBYRREGULATIV ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 33.1, MATRIKKELLOVEN 32, EIERSEKSJONSLOVEN 7 OG FORURENSNINGSLOVEN 34 og 52a FREM TIL 01.07. 2009 ER GEBYRER

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 015 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. 1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker. Gjeldende fra 1.1.2013

Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker. Gjeldende fra 1.1.2013 Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker. Gjeldende fra 1.1.2013 Vedtatt av Drammen bystyre den 27.11.2012 med hjemmel i plan- og bygningsloven 33 1, forurensningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250 Oppdatert 02.09.2014 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2014 er 2014 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7. NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.2010 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Gebyrenhet. Gebyrenhet

Gebyrenhet. Gebyrenhet Oppdatert 01.01.2015 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2015 er 2015 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Side 1 av 5 Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gjelder fra 1.1.2015, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.14. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016.

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Plan- og bygningsloven 33-1 gir kommunen anledning til å ta betalt for byggesaksbehandling mv., og kommunestyret har vedtatt

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for Trondheim kommune for saksbehandling mm. jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Trondheim kommune for saksbehandling mm. jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. GEBYRREGULATIV 2015 Gebyrregulativ for Trondheim kommune for saksbehandling mm. jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. A GENERELT A1 GRUNNLAG Gebyr etter dette regulativet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 33-1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. med endringer

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 Side 1 av 10 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter pbl. 20-2 a) Mindre byggearbeid

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Behandles av kommunestyret i sak 8/1, den 17.12.201 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2015 FOR

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT MED BETALINGSREGULATIV, AVDELING FOR PLAN, NÆRING OG KULTUR. gjeldende fra 01.02.13

GEBYRFORSKRIFT MED BETALINGSREGULATIV, AVDELING FOR PLAN, NÆRING OG KULTUR. gjeldende fra 01.02.13 GEBYRFORSKRIFT MED BETALINGSREGULATIV, AVDELING FOR PLAN, NÆRING OG KULTUR gjeldende fra 01.02.13 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. Kommunestyret 06.02.02 Kommunestyret, vedtak

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2014 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2013. Fastsatt i medhold av 33-1 i Plan-

Detaljer