Nye utfordringer for BHT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye utfordringer for BHT"

Transkript

1 Nye utfordringer for BHT Lie,A: 21.mai 2008

2 To påstander Enhver bedrift får den bedriftshelsetjenesten den fortjener Enhver bedriftshelsetjeneste får den bedriften den fortjener

3

4 Lovverket Forskrift for verne- og helsepersonale Oppgaver BHT skal bistå virksomheten i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold slik det framgår av forskriften. De konkrete oppgaver vil kunne variere, avhengig av virksomhetens behov og myndighetenes krav, og dette bør fremgå av kontrakten mellom virksomheten og BHT. Arbeidsgiver kan benytte BHT på følgende områder: Bistå med å planlegge og gjennomføre forandringer i arbeid og arbeidsmiljø Bistå med å kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger Foreslå og arbeide for tiltak som kan forebygge helseskader Overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen Bistå med å tilpasse arbeidet for den enkelte Bistå med å gi informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) Bistå med bedriftsinternt attføringsarbeid

5 BHT i tall 2008 Antall BHT 500 Sykepleier 650 Lege 340 Yrkeshygieniker/verneingeniør 360 Fysio-/ergoterapeut 320 Psykolog 30 Administrativt + andre 480 SUM Årsverk 2180 Antall virksomheter Antall ansatte i virksomhetene

6 BHT i historisk perspektiv: Fra samvirkelagsmodell til butikk 1980-tallet: Fellesordningenes fremvekst Samvirketenkning. Bedriftseid, hodepris, BHT-oppgaver og ressurser anbefalt fra Arbeidstilsynet, og BHT var på mange måter Arbeidstilsynets forlengede arm. Inspektørrollen Ca. 90% non-profit 2000-tallet: A/S-dannelser. Outsourcing. Fremvekst av kjeder Hjelp 24, HMS-sentrene, div. nettverksdannelser Konsulentrollen Økt kundefokus Differensierte priser, fleksible kontrakter, timetelling, økt konkurranse Ca. 50% non-profit

7 Ukeavisen Ledelse 10/ Bedriftshelsetjeneste viktig Rangering med snittverdi (skala 1-5): 1. Bedriftshelsetjeneste, 3,42 2. Kantine, 3,04 3. Turer for ansatte, 2,88 4. Idrettslag/trimrom, 2,86 5. Fri telefon og avis, 2,81 6. Julebord, 2,68 7. Billetter til kultur og idrettsarrangementer, 2,40 8. Firmahytte, 2,38 9. Firmabil, 1,99

8 Det er ikke lett å skjønne hva BHT er..

9 Mannspanelet forts. Ikke gå til legen! En stående vits blant leger er at en person som er frisk simpelthen er en som ikke er undersøkt grundig nok. Aftenposten

10 Hvordan blir det så i Norge? Omtale av BHT-utredningen 2007 og innholdet i høringsbrev fra AID

11 Mandat og resultat Vurdere hva som skal være BHTs oppgaver? Svar: Som i VHP 518. Et sterkt ønske fra myndigheter og partene om økt IA-innsats.

12 Mandat og resultat Vurdere hvem som skal ha BHT Høringsbrevet: Utvidelse av bransjeforskriften med helse & omsorg, skole, frisører, fiskeoppdrett, gjenvinning, vakttjenester og kraft og vannforsyning, med omlag ansatte Høringsinstansene skal vurdere om også Tekoindustrien bør med Vil kreve om lag 700 nye årsverk i BHT, senere nedjustert til ca. 260, pga antatt bedre dekning (82%) enn man opprinnelig trodde (50%) (Veritas og Levekårsundersøkelsen 2006) Kvalitetssikring av BHT Høringsbrevet: Obligatorisk godkjenningsordning er foreslått med overgangsperiode på 3 år Detaljutforming ikke klar, men et forslag om 3 årsverk med 5 kompetanseområder på plass foreligger og mulighet for fadderordninger for de mindre Foreslåtte godkjenningsorganer er Arbeidstilsynet, STAMI eller anerkjent godkjenningsorgan som Veritas, Dovre etc.

13 Mandat og resultat BHT og Arbeidslivssentrene samarbeidspartner eller konkurrent? Ikke omtalt i høringsbrevet, bare i rapporten: Gjenopplive samarbeidsavtalen fra 2001/2005. Reaktivere samhandlingsforaene og involvere Arbeidstilsynet (BHT-tilskuddet overføres til virksomhetene) Vurdere administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget Høringsbrevet: Bransjeforskriften går fra å omfatte til 1.2 mill ansatte Nye årsverk i BHT: 700, senere nedjustert til ca. 260 Kostnadsøkning for bedriftene: 330 mill NOK, senere nedjustert til ca. 110 mill. NOK Pris på godkjenningsordning er uviss, men blir neppe særlig høy, kanskje gratis

14 Hva blir det endelige resultatet? Vanskelig å spå, særlig om fremtiden Jeg tror at utvidet bransjeforskrift blir en realitet Jeg tror at en godkjenningsordning kommer Vi må dessuten regne med økt oppmerksomhet mot BHT fra Arbeidstilsynet Høringsfristen er

15 Noen kan få problemer med å bli godkjent SCIO Norge as tilbyr bedriftshelsetjeneste i store deler av Norge. Bedriftshelsetjenesten er primært basert på helsesjekk og behandling med kvantemedisinske apparater. Ved kvartalsvise kontroller kan man oppdage og forebygge mange problemer som normalt ville gitt sykefravær og redusert effektivitet. Bedriftshelsetjenesten vil også gi akutt hjelp når de ansatte blir syke, noe som gjør at man i mange tilfeller kan unngå sykefravær og sykepenger. Det vil være gunstig både for den ansatte og for bedriften at de ansatte oppnår bedre fysisk og mental helse, og at man fjerner små og store plager. Undersøkelser utføres med DDFAO (EIS) og eventuell behandling utføres med kvantemedisinske apparater. Ta kontakt for å få tilsendt brosjyre om vår revolusjonerende bedriftshelsetjeneste.

16 Er BHT lønnsomt?

17 Målet med BHT er ikke bare lønnsomhet, men De fleste mener at systematisk HMS-arbeid er lønnsomt (NHO) NHO. Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Lie A, Norseth T, Mehlum IS, Bratland SZ, Hagerup-Jenssen T, Moen BE, et al. Arbeidsgruppe for vurdering av den videre utvikling av bedriftshelsetjenesten. Internett 2001Available from: URL: En større europeisk kartlegging av BHT mener det samme Hämälainen RM, Husman K, Räsänen K, Westerholm P, Rantanen J. Survey of the Quality and Effectiveness of Occupational health Services in the European Union, Norway and Switzerland. Finnish Institute of OccupationalHealth; Report No.: Research Report 45. Store Enso: 1 kr investert i BHT gir 5 tilbake Johnsson J, Lugn A, Rexed B. Långtidsfrisk. Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet. Lund, Sverige: Ekerlids förlag; Finland: 1 kr investert gir 3-20 kr tilbake Rantanen,J: ICOH Milano, 2006

18 Norge: 1 kr. investert i BHT gir 10 kr. tilbake Virksomheter som har et godt samarbeid med sin BHT har et fravær som er nesten 3% lavere enn dem som ikke har det. Lie A. INCLUSIVE WORKING LIFE IN NORWAY EXPERIENCES COLLECTED FROM "MODELS OF GOOD PRACTICE" ENTERPRISES. CMJ 2008;In press.

19 God BHT 2007 Evaluerer både BHT og virksomhet

20 1 Kompetanse og tverrfaglighet 2 Kvalitetssystem 3 Etikk 4.Virksomhetsplanlegging i BHT 5 Kunderelasjon 6 Informasjon og markedsføring 7 HMS - planlegging 8 Kartlegging og risikovurdering 9 Tiltak 10 Undervisning og rådgiving 11 Helsefremmende arbeidsplasser 12 Målrettet helseovervåkning 13 Arbeidsmedisinsk poliklinikk 14 Inkluderende arbeidsliv 15 Rusmidler og spilleavhengighet

21 Fire nivåer for BHT Nivå 4 : Fullt oppnådd 3: Betydelig fremgang 2: Noe fremgang Nivåbeskrivelse for BHT. BHT holder en høy faglig standard 1, og klarer å forholde seg til de ulike roller den skal ha overfor virksomheten. BHT samarbeider aktivt med virksomheten og bidrar til medvirkning og egenaktivitet fra ledelse og ansatte 2. BHT bruker anerkjente metoder, arbeider tverrfaglig og bidrar både til gode tiltak, god dokumentasjon, regelmessig evaluering og kontinuerlig forbedring. BHT inviterer til en løpende dialog om hvilke tjenester det er behov for. BHT arbeider som eksperter, gjør kartlegginger, gir råd og skriver rapporter, men forankringen i virksomheten må bli bedre for å få til aktiv medvirkning og egenaktivitet fra ledelse og ansatte. BHT arbeider lite planmessig og systematisk og dokumentasjon er mangelfull. Kompetanse og tverrfaglighet er mangelfullt utviklet. Samarbeidet mellom virksomheten og BHT er svært mangelfullt. 1: Ikke startet BHT mangler kompetanse, plan og strategi og aktiviteten preges av tilfeldigheter. Fokus er på individer og enkelthendelser. Rene personallegeordninger kan være eksempler på dette.

22 og fire nivåer for virksomheten Nivå 4 : Fullt oppnådd 3: Betydelig fremgang 2: Noe fremgang Nivåbeskrivelse for virksomhet Virksomheten holder en høy standard i HMS arbeidet og etterspør et tilsvarende høyt faglig nivå på BHT. Virksomheten ser behovet for involvering av ledere og ansatte i HMS-arbeidet og måler ledelsens innsats. Virksomheten ønsker BHT som en pådriver i HMS-arbeidet og legger forholdene til rette for dette. Virksomheten stiller krav til BHT og etterspør BHTs bidrag til dokumentasjon, evaluering og kontinuerlig forbedring. Virksomheten inviterer til en løpende dialog om hvilke tjenester det er behov for. Virksomheten holder god standard i HMS-arbeidet, men er ikke like opptatt av å involvere ledere og ansatte i HMSarbeidet som på nivå 4. Mer overlates til BHTs egne vurderinger og prioriteringer og vektleggingen av dokumentasjon, evaluering og forbedringsarbeid er ikke like stor som på nivå 4. Virksomheten holder en under middels standard på HMS-arbeidet og overlater mye av vurderingene til BHT selv. BHT som ressurs i HMS-arbeidet etterspørres i mindre grad. 1: Ikke startet Virksomheten er lite opptatt av HMS og har først og fremst en avtale med BHT fordi den er forpliktet til dette. Overlater det meste til BHTs egne vurderinger.

23 Bruksanvisning Alle impliserte i evalueringen fyller i arbeidsheftet på egen hånd Hvilket nivå (4 nivåer) er vi på? Skriv ned stikkord om hvorfor og mulige forslag til forbedring Deretter felles gjennomgang, utarbeidelse av handlingsplan Ikke nødvendigvis konsensus(!) Periodisk oppfølging Husk: God BHT er IKKE et måleverktøy, men et hjelpemiddel til å finne fram til noen forbedringsområder

24 Elementenes oppbygning et eksempel

25 10. Undervisning og rådgivning

26 12. Målrettet helseovervåking

27 Noen bruksmåter og erfaringer BHT evaluerer seg selv BHT evaluerer seg selv sammen med bedriften Bedriften evaluerer BHT 2 BHT evaluerer hverandre Arbeidstilsynet evaluerer samspill BHT-bedrift Opplæring om BHT på Grunnkurset for BHT Dialogverktøy BHT-bedrift Underlag for kravspesifikasjoner for anbud og kontrakt BHT-bedrift

28 Hva slags BHT skal du velge Hva vil du med en BHT? Kontroller at den kan systematisk HMS Sjekk Referanser Har den et kvalitetssystem? Har den eget HMS-system? Gå inn i dialog som kunde Lag en skreddersydd avtale til ditt behov og evaluer etter en tid Husk at som kunde har du ikke alltid rett, men du har rett til å få den beste løsningen for deg

29 Husk Enhver bedrift får den bedriftshelsetjenesten den fortjener Enhver bedriftshelsetjeneste får den bedriften den fortjener

30 Takk for at dere ville høre på meg!