Plan for tiltak i Reisa nasjonalpark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for tiltak i Reisa nasjonalpark"

Transkript

1 2017 Plan for tiltak i Reisa nasjonalpark Rune Benonisen Verneområdeforvalter

2 Innholdsfortegnelse 1 Om planen Forholdet til forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi Prioriterte tiltak Driftstiltak åpne hytter og rasteplasser Erosjonssikring Mollis Ferdigstilling av prosjektet i Sieimma Stedsnavn langs Reisaelva formidling og kartlegging Grønt vertskap (prosjekt under utvikling) Oppdatert informasjonsmatriell Nye nettsider for nasjonalparkene Skjøtselstiltak Imo. Kanalisering av ferdsel Oppsummering tiltak i verneområder Tiltak under forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi Prosesskostnader Regional besøksforvaltning. Norge Finland Plan for restaurering av kjørespor Utredning NiN kartlegging hogststeder for brensel Tiltak ikke prioritert 2017 (tilfeldig rekkefølge) Gapahuk på østsiden for Nedrefoss Formidling av kultur og natur Sieimma Besøksforvaltningstiltak og tilrettelegging. Goulasjavri Innfallsport Kautokeino - planlegging Restaurering av kjørespor Opprusting av nedfalls-gamme ved Jiertafossen Universell utformet elvebåt adkomst Mollis

3 1 Om planen Nasjonalparkstyret kan hvert år be om midler til finansiering av tiltak i verneområder. Dette er midler som bevilges over statsbudsjettet og som fordeles av Miljødirektoratet. For 2017 er det vedtatt en ramme på om lag 45 mill gjennom Statsbudsjettet. Gjennomføring av konkrete, praktiske tiltak i verneområdene er en del av forvaltningen av verneområdene og skal sammen med praktisering av verneforskriften og annet arbeid bidra til å oppnå målsettingene med vernet. Direktoratet har fastsatt en strategi for bruk og prioritering av midlene som vil legges til grunn når våre tiltak skal vurderes. Det er usikkerhet hvordan de enkelte verneområdestyrene blir tilgodesett hvert år og hvor mye midler som stilles til rådighet for styret. Det er derfor sannsynlig at den planen som legges frem nå er mer omfattende enn vi vil kunne få finansiering til. Prioritering av tiltak vil derfor være nødvendig. Planforslaget legges frem uten prioritering. Det legges for øvrig opp til følgende prosess for tiltaksplanen; November 2016 Åpning for innspill tiltaksplan Utsending av planforslag til berørte parter Desember Styrets foreløpige vedtak om prioriteringer 9. januar Frist for søknad Mars Bevilgning foreligger Endelig prioritering etter bevilgning 1.1 Forholdet til forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi Tiltak i verneområder skal i utgangspunktet følge forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi. Dette for at tiltak for tilrettelegging, informasjon og skjøtsel skal foregå på en planmessig god måte. Forvaltningsplan for RNP og RLVO er ikke vedtatt. Planen har vært på høring hvor det kom frem klare behov for endringer i planens omfang. Det var også et klart ønske om å innarbeide besøksforvaltningsstrategi som del av planen. Det forventes at det foreligger et nytt bearbeidet forslag innen sommeren

4 2 Prioriterte tiltak Driftstiltak åpne hytter og rasteplasser Nasjonalparkstyret har tidligere år brukt om lag Kr ,- på driftstiltak. Det vil si dekning av kostnader til kjøp eller hogst av ved, transport av ved og annen brensel, renovasjon, toaletter og løpende vedlikehold og tilsyn. Arbeidet utføres av Fjelltjenesten/SNO i kombinasjon med andre oppdrag. Det er, ut fra erfaringstall fra de siste årene, beregnet at drift og vedlikehold som knytter seg til de offentlige partene (NP styret, SNO og Statskog) på om lag 460 timer, dvs 12 ukesverk eller 3 mnd verk. Vi har lite oversikt over hva andre parter eks Reisa elvelag, Troms Turlag og Nordreisa scooter og båtforening har av driftsutgifter. Tabell 1 Timer - fordeling Oppgave Totalt arbeidsbehov FVM SNO Statskog SUM timer finansiert Hvis vi legger til grunn finansieringen av oppgaver i de to siste årene, så har NP-styret tatt ansvar for om lag 45% av finansieringen knyttet til vedlikehold og drift i verneområdene, mens SNO tar 30% som del av og i kombinasjon med oppdraget og Statskog 25%. I tillegg til kostnaden for timer, kommer et årlig vedforbruk på om lag 30m 3 som enten hugges på stedet eller kjøpes inn som strangved. Etter dagens priser utgjør dette om lag Kr pr år. Etter gjeldende timespriser vil driftsutgifter og tabellen over vil styrets driftsutgifter være på ca Kr ,-. Dette er en stor andel av bevilgningene som gis årlig, så det er nødvendig enten å redusere driftsomfanget eller få andre parter med på finansiering. Vi anser det særlig naturlig at Reisa elvelag og/eller Statskog tar større andel av posten «Rasteplasser- Reisadalen». Arbeid (transport, hogst, tiltak) Kr Inngår som del av felles driftsopplegg SUM Kr Tiltaket gjøres i samarbeid med Fjelltjenesten/SNO. Det må utredes mulighet for annen medfinansiering. 2.2 Erosjonssikring Mollis Nasjonalparkstyret har i flere år hatt erosjonssikring ved Mollis på planen. Tiltaket har ikke blitt gjennomført, bla på grunn av at andre tiltak har vært dyrere enn først antatt. Vi ser det som viktig at tiltaket blir gjennomført slik at de tidligere erosjonssikringene bevares og at vi sånn sett unngår dyrere tiltak senere. Hensikten er å hindre videre utvasking av elvekanten ved rasteplassen til Mollisfossen. Selv om tiltaket først og fremst er skjøtselstiltak så vil det også gi effekter i forhold til tilrettelegging. Mollis er den meste besøkte lokaliteten i Reisa NP. Vi har registrert om lag 1300 personer ved fossen over 90 dager sommer

5 Tiltaket gjennomføres ved at det lages en erosjonssikring i grovskjært plank fra nivå lav sommervannstand. Hensikten er å sikre at torva og geonett som er lagt i bakkekanten ikke undergraves og eroderes bort. Fundamentering av «bryggefront» lages av imp tykke staur som graves eller spettes ned. Grov plank legges utenpå for å holde på plass stein og grusmasser som overdekker kokosmatter. Er også behov for stein til fundamentering, plastring. Det hentes inn en del sølvbunketuer og/eller bjørk som plantes inn i forsterkningsområdet. Utbedre trapp, lage ledestier av stein. Trapp kunne vært laget av lafteplank, steinene som i dag ligger i trapp brukes da i fundament. Vurderes på stedet. Vil også bli vurdert å lage en adkomst med lavere stigning evnt med steinsetting. Utgifter og finansiering Arbeid erosjonssikring kr Annet arbeid-transport kr Materiell og utstyr kr SUM kr Tiltaket gjøres i samarbeid med Fjelltjenesten/SNO. 2.3 Ferdigstilling av prosjektet i Sieimma Som del av 30 års jubileumsprosjektet for Reisa NP ble det i 2016 bygget en ny hytte i på vestsiden i Sieimma, samt opprusting av den gamle hytta på østsiden av elva. Tiltaket er finansiert med midler fra Statskog, Halti nasjonalparksenteret og Reisa nasjonalparkstyre. I tillegg har både Fjelltjenesten og Halti nasjonalparksenter AS bidratt med en betydelig egeninnsats. 4

6 Over: Gamle Sieimmhytta. Nytt gulv, nye senger, tetting, vasking Under: Sieimmastua sett fra rasteplassen. Over: Nye Sieimmahytta. Mangler litt for å bli helt ferdig. Tiltaket er for en stor del sluttført, men det gjenstår noe for at den skal bli helt ferdig. Sieimmastua: Montering av møbler, forbruksutstyr, legging av torvtak, takrenner mv. Gamle Sieimmahytta: Riving av inventar i «stallen», nytt gulv, brisker. Utskifting av infotavler og plakater må også gjøres. Kostnader Arbeid Utstyr og matriell SUM Tiltaket gjøres i samarbeid med Fjelltjenesten og Halti nasjonalparksenter AS. Det må utredes mulighet for annen finansiering. 2.4 Stedsnavn langs Reisaelva formidling og kartlegging En del av kulturarven i Reisadalen er navn på ulike steder langs elva. Kulper, stryk, rasteplasser og fiskeplasser som har norske, samiske eller kvenske navn. Svært mange navn er allerede kjent, og tolket/oversatt. Hensikten med tiltaket er å formidle navnetradisjonen og fortolke navn. Formodlingsmåte er ikke avklart. Kan være skilting på noen steder, brosjyrer, kart/plakater eller lignende. Tekstarbeid, adm mv Kr ,- To ukesverk Matriell Kr ,- Kr ,- Tiltaket gjøres i samarbeid med Halti kvenkultursenter, Reisa elvelag og Nord-Troms friluftsråd. Det må utredes mulighet for søke annen finansiering. 2.5 Grønt vertskap (prosjekt under utvikling) Det er en betydelig aktivitet i Reisadalen i perioden mellom 1. juni og 1.oktober. Særlig er området nærmest elva brukt. Det er mange ulike aktiviteter. Rekreasjonskjøring med elvebåt, 5

7 kommersiell transport av turister, fiskere både lokale og tilreisende. Vandrere, kanopadling, jegere, bærplukking osv. Hensikten med prosjektet er å bidra til bedre vertskap og veiledning for alle brukere i dalen. Det gir også mulighet til å holde et jevnere tilsyn med alle hyttene, med vedforbruk og aktivitet. Dette erstatter ikke oppsynet, men kan bidra til informasjon til brukerne av dalen og slikt sett unngå at det skjer aktivitet som ikke er ønskelig utilsiktet eller fordi en ikke vet bedre. Hovedhensikten vil uansett være å drive veiledning og informasjon og ikke å «passe på». Det er et viktig poeng at denne nye «tjenesten» er til stede der brukerene er og i den perioden brukerne er til stede. Det tas sikte på å etablere et samarbeidsprosjekt mellom mange (alle?) partene som har ansvar i Reisadalen her nevnes som eksempel Halti nasjonalparksenter AS, Reisa elvelag, Statskog, Troms Turlag, Nordreisa kommune, Reisa NP styre. Dette er et prøveprosjekt som skal evalueres grundig etter første driftsår. Andel prosjekt Kr ,- Av totalt Kr ,- Kr ,- 2.6 Oppdatert informasjonsmatriell Det er behov for å oppdatere informasjonsmatriell for og om nasjonalparken. Tema er nasjonalparken, friluftsliv, hensyn til reindrift, verneverdier mv. Det skal utarbeides både plakater og brosjyrer. Matriell, trykking mv Kr ,- Kr ,- 2.7 Nye nettsider for nasjonalparkene I sammenheng med den nye merkevarestrategien er det bla utarbeidet design for nettsider. Dette er ikke nettsider som erstatter «nasjonalparkstyre.no», men som er ment som en «portal» for god og relevant informasjon om nasjonalparken som sådan og om tilbudet rundt. Hensikten er å få samlet relevant informasjon og samtidig som aktørene under merkevaren får kontroll med hvilken informasjon som formidles. Det anses for å være god besøksforvaltning. Dette er ikke en nettside som skal drive markedsføring men det må finnes løsninger for hvordan kommersielle aktører som ønsker å ligge inn under merkevaren skal knyttes til disse nye nettsidene. Det inngår i prosessen. Innføring av ny nettside må gjøres i samarbeid mellom Storslett nasjonalparklandsby, Halti nasjonalparksenter AS og Reisa nasjonalparkstyre. Et helhetlig vertskap. Det er utarbeidet et eksempel se - nærmere informasjon om den nye design ligger her - 6

8 Andel av prosjekt Kr ,- Av totalt ca Kr ,- Kr ,- 2.8 Skjøtselstiltak Imo. Kanalisering av ferdsel. Imofossen er en av de viktigste og mest populære attraksjonene i Reisa nasjonalpark. Samtidig har området rundt fossen også svært tråkksvak og sårbar vegestasjon. Vi har sett at det over noen år har blitt stadig mer slitasje på stien til fossen og på selve lokaliteten ved fossen. Prosjektet omfatter planlegging og prosjektering av tiltak for å - Restaurere deler av stien - Hindre ytterligere slitasje - Kanalisere ferdsel Planlegging Kr ,- Fjelltjenesten Kr ,- Tiltaket gjøres i samarbeid med Fjelltjenesten/SNO. Det tas ikke sikte på ytterligere ekstern finansiering. 3 Oppsummering tiltak i verneområder

9 REISA NASJONALPARK - TILTAK I VERNEOMRÅDER 2017 Ver 15. des 2016 Hvem gjennomfører Gjennomføring NP styrets Tiltakskategori Kort beskrivelse av tiltaket Pri Samarbeid tiltaket år Intervall andel Total kostnad Fjelltjenesten Fjelltjenesten / Drift Drift og tilsyn i NP 1 / SNO SNO 2017 Årlig kr kr Skjøtsel Elvebåt-landingsplass Mollis Fjelltjenesten 2 / SNO Fjelltjenesten / SNO 2017 Ett år kr kr Tilrettelegging Ferdigstilling Sieimmaprosjektet Halti NPS, Fjelltjenesten 3 / SNO Halti NPS, Fjelltjenesten / SNO 2017 Ett år kr kr Halti Kvenkultursent Informasjon Stedsnavn langs Reisaelva 4 er Styret selv To år kr kr Informasjon Grønt vertskap Reisadalen 5 Flere Halti NPS 2017 Test kr kr Informasjon Informasjonsmatriell. Reindrift og generelle forvaltningsplakater 6 Halti NPS Styret selv 2017 Ett år kr kr Implementering av Nordreisa kommune og Halti NPS / Nordreisa Informasjon nettportal 7 Halti NPS kommune 2017 Ett år kr kr Prosjektering av skjøtselstiltak ved Halti NPS, Fjelltjenesten Skjøtsel Imofossen 8 / SNO Styret selv 2017 Ett år kr kr SUM (eks mva) kr kr

10 4 Tiltak under forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi 4.1 Prosesskostnader Det er sannsynlig at nasjonalparkstyret vil fremme et nytt forslag til forvaltningsplan /kombinert med besøksforvaltningsstrategi i løpet av 2016 eller tidlige i Det anslås et behov for midler tilsvarende Kr til prosesskostnader. Møter, høringer mv. 4.2 Regional besøksforvaltning. Norge Finland. Det har i mange år vært jobbet med et tettere samarbeid med forvaltningsmyndigheten for verneområder og annen statlig grunn i Finland. Det gjøres nå et nytt forsøk på etablering av en fast struktur på dette samarbeidet med arbeidstittel «Halti transboundrary landscape area». Prosessmålet er å etablere et samarbeidsråd bestående av interessenter fra Norge og Finland. I dette rådet skal det tas sikte på å utarbeide felles besøksforvaltningsstrategi for området. Hovedhensikten er å sikre at en forventet økning i turisme og rekreasjonsbruk ikke gir negative effekter for hverken naturgrunnlaget eller for annen bruke, eks reindrift. Dette krever god samordning mellom de mange aktørene som har å gjøre med naturforvaltning og planlegging i dette området. Det vil bli søkt om finansiering over Interreg program i Det anslås at NP styrets andel i prosjektet i 2017 (i tillegg til egeninnsats) vil ligge på om lag Kr ,-. Det tilsvarer to månedsverk arbeid og reisekostnader. 4.3 Plan for restaurering av kjørespor Selv om det er god kontroll på omfanget av kjørespor/driftsveier innenfor Reisa NP, så er det mindre oversikt på hvilke lokaliteter hvor det er behov for konkrete restaureringstiltak. Det bør utarbeides en plan som beskriver tilstanden på hele løypenettet, samt gjør en vurdering av hvor det bør gjøres tiltak og hvilken metode som skal benyttes. Det søkes etablert et samarbeid med tilgjengelig kompetanse i forsvarsbygg, SNO og øvrige som har praktisk erfaring med denne type tiltak. Det anslås at prosjektet vil ha en kostnad på Kr ,- i Det omfatter to mnd verk arbeid, reisekostnader og prosesskostnader. Det er sannsynlig at prosjektet også strekkes ut i Utredning NiN kartlegging hogststeder for brensel Det gjøres et mindre arbeid for å kartlegge mulige lokaliteter hvor det kan hugges ved til hytter, rasteplasser og gammer. Det anslås at prosjektet vil ha en kostnad på om lag Kr i Det tilsvarer om lag to ukesverk i felt, reise, opphold og rapportering. 9

11 5 Tiltak ikke prioritert 2017 (tilfeldig rekkefølge) Dette er prosjekter og tiltak som ikke er prioritert og/eller som ikke er utredet. 5.1 Gapahuk på østsiden for Nedrefoss Prosjektet er foreslått av privatperson. Gjennom hele sommeren og hver sommer blir det satt opp skjemmende og provisoriske gapahuker av plastpresenninger og bygningsmaterialer ved Fossekulpens østliges side. Bålplassen på østlig side er ofte og flittig i bruk. Ved dårlig vær blir det oftest satt opp provisoriske konstruksjoner av presenning og plank. Skisse forslag til ny gapahuk Typisk utforming for skjul som settes opp langs Reisaelva. Det foreslås at konstruksjon og bygging foretas av samme byggmester som har utført gapahuk ved Mollis og ny hytte ved Seima. Han synes å ha utviklet en stil og karakter på sine byggverk som er særdeles passende for Reisadalen. Arbeid Kr Annen transport Kr Matriell Kr SUM Kr ,- 5.2 Formidling av kultur og natur Sieimma Formidling av kunnskap om historisk bruk er viktig for å knytte folk tettere inn på nasjonalparken og områdene rundt. Vi tror at en god inngang til å forstå og akseptere vern av natur også kan gå gjennom formidling av tradisjoner og historie og særlig naturbruk. Det er viktig å bemerke at formidling av kunnskap om historie, natur og naturvern ved Sieimma står i sammenheng med den formidlingen som gjøres ved Halti, ved Ovi Raishiin og øvrige infosteder i og rundt Reisa nasjonalpark. Ved Sieimma er historien om naturbrukstradisjoner veldig nært og enkelt å formidle på stedet. Det er ønske om å bruke gamle Sieimmahytta som utgangspunkt for formidling. Teknisk sett ved bruk av bilder fra området, replika verktøy og lyd ved mulighet for avspilling av

12 autentiske lydopptak/intervjuer 1. Et «mikromuseum» vil knyttes til svalgangen mellom hyttene og kanskje også inne på hyttene. I området Sieimma er det nærliggende å fokusere på følgende tema: - Skogbruk generelt og tjæreproduksjon spesielt - Jakt- og fiske - Bergmaleriene Formidling av vern og verneverdier knytter vi til rasteplassene. Her bruker vi de nye malene og systemet for verneområdeinformasjon. Drift og løpende vedlikehold Det driftssystemet som allerede er etablert vil være tilstrekkelig for å dekke behovet for tilsyn og løpende vedlikehold. Det vil bli økte kostnader til periodisk vedlikehold og utskiftinger. Det hefter på eierne av materiellet. Kostnader og finansiering Post Kr Kommentar Arbeid ved produksjon av kulturinformasjon kr Tilrettelegge bilder og replika verktøy. Tekstarbeid mv. Montering, transport og kr feltarbeid SUM kr ,- Tiltaket bør gjøres i samarbeid med Nord-Troms museum. Det bør utredes muligheter ifht annen finansiering. 5.3 Besøksforvaltningstiltak og tilrettelegging. Goulasjavri Veien til, og parkeringen ved Guolasjavri er en viktig innfallsport. I første rekke for ferdsel som går opp til det høyeste fjellet i Finland, Halti, med også som utgangspunkt for turer inn i Raisdouttahrhalti LVO og Reisa NP. Nasjonalparkstyret bidro i et prosjekt styrt av Kåfjord kommune til opparbeiding av parkeringsplass og enkel tilrettelegging i Det er nå behov for å styrke informasjonsarbeidet ved innfallsporten samt å legge til rette for toalettfasiliteter. Sistnevnte kan kombineres med en liten hytte/ nødbu. Tiltaket gjøres i samarbeid med Statskog og Kåfjord kommune. Det må utredes mulighet for ekstern finansiering. 1 Lydavspilling enten ved bruk av utstyr eller enkle avspillere som bruker batteri (Ipod eller liknende). 1

13 5.4 Innfallsport Kautokeino - planlegging Kautokeino er innfallsport for en del av bruken inn mot og i Reisa nasjonalpark. Det har tidligere vært drøftet med Kautokeino kommune at vi skulle utarbeide en plan for et informasjonssted. Det planlegges nå gjort som del av arbeidet med besøksforvaltningen. Planarbeid Kr ,- Konsulent Annet arbeid, adm Kr ,- Kr ,- 5.5 Restaurering av kjørespor Det har tidligere vært satt av penger for tiltak med restaurering av kjørespor i Reisa NP. Prosjektene ble ikke gjennomført fordi det ikke lyktes å finne samarbeidspartnere fra reindriften. Selv om bruk av ATV og andre barmarkskjøretøyer er nødvendig i moderne reindrift så er det problemstillinger som følge av bruk. Bla så kan det oppstå erosjon og slitasje. Denne slitasjen og erosjonen er i noen tilfeller relativt enkelt å forebygge eller reparere- selv om det knyttes både arbeid og kostnad til slike tiltak. Formålet med å gjøre tiltak vil være; Framkommelighet og sikkerhet for de som ferdes med ATV i området Forebygge slitasje og erosjon som kan endre landskap eller biologisk mangfold Reparere slitasje og erosjon som kan endre landskap eller biologisk mangfold De metodene som er mest brukt og anbefalt er beskrevet i bla veileder/håndbok utarbeidet av Forsvarsbygg Klopping med tre 2. Forsterkning med Geonett 3. Forstrekning med stein 4. Rydding av stein/vegetasjon 5. Omlegging av trasé til mer slitasjesterke områder. 6. Endring av kjøremønster eks redusert kjøring. Det er en premiss for slike prosjekter at forvaltningsmyndighetens innsats skal være en del av et større prosjekt. I utgangspunktet at reindriften selv står for dekning av andel av utgiftene f.eks. at forvaltningsmyndigheten tar på seg å dekke innkjøp av materiell, mens personell fra distriktet utfører arbeidet. I tillegg at de tar på seg ansvar for drift og vedlikehold. 2 k%20i%20%c3%b8kologisk%20restaurering.pdf og eks - C3%B8ring%20rapport.pdf 2

14 Treklopper - Materialkostnad om lag Kr 240 pr løpemeter. Arbeidskostnad varierer. Geonett Materialkostnad om lag Kr 200 pr løpemeter. Rull 2 m bredde. Klopping 300 meter Kr ,- Materiale Arbeidskostnad Kr ,- To ukesverk Andre kostnader Kr ,- Annen fagbistand, annet Kr ,- 5.6 Opprusting av nedfalls-gamme ved Jiertafossen Omfatter opprusting av nedfalls gamme ved Jiertafossen. Kostnader ikke vurdert. 5.7 Universell utformet elvebåt adkomst Mollis Omfatter tiltak for universell adkomst til rasteplassen ved Mollis. Tiltaket er ikke utredet. 3

Idéer tiltak. Rune Benonisen Verneområdeforvalter

Idéer tiltak. Rune Benonisen Verneområdeforvalter 2017 Idéer tiltak Rune Benonisen Verneområdeforvalter 01.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Om tiltaksplanen... 1 1.1 Forholdet til forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi... 2 2 Tiltak 2017... 2 2.1

Detaljer

Tiltaksplan foreløpig prioritering

Tiltaksplan foreløpig prioritering 2016 Tiltaksplan foreløpig prioritering Rune Benonisen Verneområdeforvalter 01.01.2016 Innholdsfortegnelse 1 Jubileumsåret 2016... 1 2 Driftstiltak 2016... 2 3 Jubileumsprosjektet 2016 - Ny hytte ved Sieimma...

Detaljer

Forslag tiltaksplan. Rune Benonisen Verneområdeforvalter

Forslag tiltaksplan. Rune Benonisen Verneområdeforvalter 2016 Forslag tiltaksplan Rune Benonisen Verneområdeforvalter 01.01.2016 Innholdsfortegnelse 1 Jubileumsåret 2016... 1 2 Driftstiltak 2016... 3 3 Erosjonssikring Mollis... 3 4 Jubileumsprosjektet 2016 -

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigrund Hestdal MEDL NORDREISA Ola Dyrstad VARA NORDREISA

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigrund Hestdal MEDL NORDREISA Ola Dyrstad VARA NORDREISA Møteprotokoll Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested:, Alta Dato: 06.03.2017 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll MEDL SAMETINGET Anne Merethe

Detaljer

FORELØPIG TILTAKSPLAN 2015 REISA NP STYRE. Frist for innspill er 5. januar 2015

FORELØPIG TILTAKSPLAN 2015 REISA NP STYRE. Frist for innspill er 5. januar 2015 FORELØPIG TILTAKSPLAN 2015 REISA NP STYRE Frist for innspill er 5. januar 2015 1 FORELØPIG TILTAKSPLAN FOR REISA NASJONALPARK 2015 Sist endret: 15.12.2014 Tiltaknr Tiltakskategori Kort beskrivelse av tiltak

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Tiltaksplan, disponeringer og prioriteringer 2016

Utvalgssak Møtedato. Tiltaksplan, disponeringer og prioriteringer 2016 NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/223-2 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 11.04.2016 Utvalg Reisa nasjonalparkstyre Utvalgssak

Detaljer

Kostnad Gjennomføres av / Tiltak Egen 2016 Styre 2016 Annet disp. Samarbeid Tilskudd Arbeid Budsjett samarbeid mellom

Kostnad Gjennomføres av / Tiltak Egen 2016 Styre 2016 Annet disp. Samarbeid Tilskudd Arbeid Budsjett samarbeid mellom REISA 2016 - ver 12042015 Finansiering Kostnad Gjennomføres av / Tiltak Egen 2016 Styre 2016 Annet disp. Samarbeid Tilskudd Arbeid Budsjett samarbeid mellom Egne midler kr 344000 kr 195000 kr 271000 Vedlikehold

Detaljer

Foreløpig tiltaksrapport (ver 20.11) 2014. Reisa nasjonalpark og Raisdouttarhalti landskapsvernområde

Foreløpig tiltaksrapport (ver 20.11) 2014. Reisa nasjonalpark og Raisdouttarhalti landskapsvernområde Foreløpig tiltaksrapport (ver 20.11) 2014 Reisa nasjonalpark og Raisdouttarhalti landskapsvernområde Bakgrunn Nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndighet og har bla ansvaret for tilretteleggings- og skjøtselstiltak

Detaljer

Forslag tiltaksplan. Rune Benonisen Verneområdeforvalter

Forslag tiltaksplan. Rune Benonisen Verneområdeforvalter 2016 Forslag tiltaksplan Rune Benonisen Verneområdeforvalter 01.01.2016 Innholdsfortegnelse 1 Generelt om plan for tiltak 2016... 1 2 Innfallsport Kvænangshagen Verdde - uteanlegget... 2 3 Driftssamarbeid

Detaljer

RESTAURERING OG FORSTERKNING AV KVÆNANGSBOTN VERNEOMRÅDESTYRET KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN LVO KJØRESPOR LANGS SPERREGJERDE

RESTAURERING OG FORSTERKNING AV KVÆNANGSBOTN VERNEOMRÅDESTYRET KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN LVO KJØRESPOR LANGS SPERREGJERDE 02.11.2015 VERNEOMRÅDESTYRET KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN LVO RESTAURERING OG FORSTERKNING AV KJØRESPOR LANGS SPERREGJERDE KVÆNANGSBOTN Befaringsrapport og forslag til tiltak Rune Benonisen Bakgrunn Dette

Detaljer

Tiltaksplan 2014. Utkast november 2013

Tiltaksplan 2014. Utkast november 2013 Tiltaksplan 2014 Utkast november 2013 Vedlikehold driftsveier Området rundt Raisjavri - Saitejavri Oversiktskart driftsveier sett fra flybilder Tiltaksområde 2014 Prioritering av lokalitet vil bli gjort

Detaljer

Ferdsel i Reisa NP og Ráisdouttarháldi LVO

Ferdsel i Reisa NP og Ráisdouttarháldi LVO REISA NASJONALPARKSTYRE STYRE Ferdsel i Reisa NP og Ráisdouttarháldi LVO 2016 Rune Benonisen 24.04.2017 Innholdsfortegnelse 1 Registrering av ferdsel og besøk... 2 2 Metode for registrering av ferdsel

Detaljer

Tiltaksideér. Rune Benonisen Verneområdeforvalter

Tiltaksideér. Rune Benonisen Verneområdeforvalter 2017 Tiltaksideér Rune Benonisen Verneområdeforvalter 02.01.2017 Innholdsfortegnelse 1 Generelt om plan for tiltak 2017... 1 1.1 Det legges for opp til følgende prosess for tiltaksplanen;... 1 1.2 Forholdet

Detaljer

Rapport 01/03/ Tiltaksrapport Tiltaksrapport 2016 Gjennomførte prosjekter og tiltak

Rapport 01/03/ Tiltaksrapport Tiltaksrapport 2016 Gjennomførte prosjekter og tiltak Rapport 01/03/2017 1 Gjennomførte prosjekter og tiltak Rapport 01/03/2017 2 Innhold 1 Om tiltaksrapporten... 3 2 Tiltak og prosjekter 2016... 3 2.1 Driftstiltak... 3 2.2 Sieimmahyttene... 6 2.3 Andre tiltak

Detaljer

Tiltaksoversikt 2012-2013. Reisa nasjonalpark og Raisdouttarhalti landskapsvernområde

Tiltaksoversikt 2012-2013. Reisa nasjonalpark og Raisdouttarhalti landskapsvernområde Tiltaksoversikt 2012-2013 Reisa nasjonalpark og Raisdouttarhalti landskapsvernområde Oversikt Bevilget 2012, ferdigstilt 2013 Innfallsport ved Goullasjavri/Halti Kr 300 000,- Kåfjord kommune Vedlikehold

Detaljer

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Alta Dato: Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Alta Dato: Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Alta Dato: 6.3.2017 Tidspunkt: 14:00 Reisa nasjonalparkstyre Viser til tidligere varsel om innkalling til møte i Alta. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 906 60

Detaljer

UTVIKLING AV AKTIVITETSOMRA DE OG INNFALLSPORT TIL REISA NASJONALPARK

UTVIKLING AV AKTIVITETSOMRA DE OG INNFALLSPORT TIL REISA NASJONALPARK UTVIKLING AV AKTIVITETSOMRA DE OG INNFALLSPORT TIL REISA NASJONALPARK OMRÅDE : SIEIMMA OVI RAISHIIN SARAELV i Reisadalen Beskrivelse av samarbeidsprosjekter og tiltak inn mot Reisa nasjonalpark 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektrapport Innfallsport Sieimma /12/2016 Rapport

Prosjektrapport Innfallsport Sieimma /12/2016 Rapport Innfallsport Sieimma 2016 15/12/2016 Rapport Rapport 15/12/2016 2 Utførende institusjon Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarhálti landskapsvernområde Kontaktperson Rune Benonisen Publikasjonsnummer

Detaljer

(20xx-20yy) Forvaltningsstyre, NTRM, KVSSAL 2014 tre år kr kr kr kr Tiltaksbeskrivelse OK Statskog, NTRM, KVSS A/L

(20xx-20yy) Forvaltningsstyre, NTRM, KVSSAL 2014 tre år kr kr kr kr Tiltaksbeskrivelse OK Statskog, NTRM, KVSS A/L Tiltaksplan for Navitdalen og Kvænangsbotn LVO 2014-2017 (uprioritert) Oversikt TILTAKSPLAN FOR NAVITDALEN OG KVÆNANGSBOTN LVO 2014-2017 Sist endret: 12.11.2013 Verneområdenav n + naturbase-id Tiltakskategori

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Store Ste 2. etg, Halti Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Detaljer

Ferdsel i Reisa nasjonalpark og Ra isdouttarha lti landskapsvernomra de 2013

Ferdsel i Reisa nasjonalpark og Ra isdouttarha lti landskapsvernomra de 2013 Ferdsel i Reisa nasjonalpark og Ra isdouttarha lti landskapsvernomra de 2013 Innledning Å ha god oversikt på hvordan nasjonalparken brukes og hvor mange som ferdes i området- er av stor betydning for forvaltningen.

Detaljer

Arsmelding 2014 Reisa nasjonalparkstyre

Arsmelding 2014 Reisa nasjonalparkstyre Arsmelding 2014 Reisa nasjonalparkstyre Ny gapahuk ved Mollis ble ferdigstilt i 2014 Behandling 19.02.2015 SAK 6-15 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ FAKTURAADRESSE: FYLKESMANNEN I TROMS, FAKTURAMOTTAK

Detaljer

Referat. Møte faglig rådgivende utvalg for Reisa nasjonalparkstyre. torsdag 07.03.2013 på Halti

Referat. Møte faglig rådgivende utvalg for Reisa nasjonalparkstyre. torsdag 07.03.2013 på Halti Referat Møte faglig rådgivende utvalg for Reisa nasjonalparkstyre torsdag 07.03.2013 på Halti POSTADRESSE: POSTBOKS 6105, 9291 TROMSØ FAKTURAADRESSE: FYLKESMANNEN I TROMS, FAKTURAMOTTAK DSØ, POSTBOKS 4104,

Detaljer

Tiltaksrapport 2016 Tiltak og prosjekter. 06/03/2017 Rapport

Tiltaksrapport 2016 Tiltak og prosjekter. 06/03/2017 Rapport Tiltak og prosjekter 06/03/2017 Rapport Rapport 06/03/2017 2 Innhold 1 Om tiltaksrapporten... 3 2 Tiltak og prosjekter 2016... 3 2.1 Innfallsport uteområdet Sørstraumen... 3 2.2 Restaurering av kjørespor...

Detaljer

Foreløpig tiltaksplan for Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre 2015

Foreløpig tiltaksplan for Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre 2015 Foreløpig tiltaksplan for Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre 2015 Sist endret: 09.12.2014 TILTAKSPLAN FOR NAVITDALEN OG KVÆNANGSBOTN LVO 2014-2017 Tiltak nr Tiltakskategori Kort beskrivelse av

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Ishavsstudio 1. etg, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00 (15:30 Rådgivende utvalg)

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Ishavsstudio 1. etg, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00 (15:30 Rådgivende utvalg) Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Ishavsstudio 1. etg, Haltibygget Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 09:30 13:00 (15:30 Rådgivende utvalg) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Nyvoll Leder Sametinget Anne Merete Siri Fyhn

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder Sametinget Sigrund

Detaljer

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Reisagruppa og Fylkesmannen i Troms Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Del av forvaltningsplanutkast 1 Innledning Fylkesmannen i Troms har utarbeidet utkast til forvaltningsplan

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested:, Kautokeino-Reisavann Dato: 08.09.2014 Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Detaljer

INFORMASJONS - OG TILRETTELEGGINGSTILTAK NY MERKEVARESTRATEGI OG BESØKSFORVALTNING

INFORMASJONS - OG TILRETTELEGGINGSTILTAK NY MERKEVARESTRATEGI OG BESØKSFORVALTNING INFORMASJONS - OG TILRETTELEGGINGSTILTAK NY MERKEVARESTRATEGI OG BESØKSFORVALTNING Bestillingsmøter tiltaksmidler post 1420.31 Sølen verneområdestyre søker hvert år på midler fra Miljødirektoratet til

Detaljer

Arsmelding 2013 Reisa nasjonalparkstyre - forslag

Arsmelding 2013 Reisa nasjonalparkstyre - forslag Arsmelding 2013 Reisa nasjonalparkstyre - forslag iny rasteplass ved Sieimma. Treplatting av villmarksplank. Oppmurt bålplass bak bordet. Vedtatt 01.04.2014 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ FAKTURAADRESSE:

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Rammer for forvaltninga av et verneområde: Bestemmelsene i verneforskriften og vernekartet Forvaltningsplanen Instrukser/retningslinjer

Detaljer

Pilot for besøksforvaltning. Rondane

Pilot for besøksforvaltning. Rondane Pilot for besøksforvaltning Rondane Raymond Sørensen, nasjonalparkforvalter Bjorli 02.03.2015 Bakgrunn brev fra Miljødirektoratet Et overordnet mål for alle norske verneområder er å ta vare på naturverdiene

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 14:00-15:00 Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder Sametinget

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested:, Halti næringshage Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund Hestdal Nestleder Nordreisa

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Ishavsstudio 1. etg, Haltibygget Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 09:30 13:00 (15:30 Rådgivende utvalg) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Store ste, Halti Dato: 11.09.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder Sigrund Hestdal

Detaljer

Møte med rådgivende utvalg. Vollan gjestestue, tirsdag 4. november 2014

Møte med rådgivende utvalg. Vollan gjestestue, tirsdag 4. november 2014 Møte med rådgivende utvalg Vollan gjestestue, tirsdag 4. november 2014 Rapport 2014 Tiltak 2015? Besøksforvaltning Forvaltningsplan Verneområdestyrets aktivitet 2014 4 møter så langt siste møte 25/11,

Detaljer

Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2014

Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2014 Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2014 Forvaltningsmyndighet/styre: Hallingskarvet nasjonalparkstyre Kontaktperson: Trond Erik Buttingsrud Telefon:934

Detaljer

Styremøte Reisa nasjonalparkstyre 07. mars Forvaltningsordningen og styrearbeidet

Styremøte Reisa nasjonalparkstyre 07. mars Forvaltningsordningen og styrearbeidet Styremøte Reisa nasjonalparkstyre 07. mars 2016 Forvaltningsordningen og styrearbeidet TROMS Forvaltningsknutepunkt, styrer og forvaltere Øverbotn Ånderdalen NP Setermoen Rohkunborri NP Moen Dividalen

Detaljer

Årsmelding 2016 Vedtatt 6.mars /03/2017 Rapport

Årsmelding 2016 Vedtatt 6.mars /03/2017 Rapport Vedtatt 6.mars 2017 06/03/2017 Rapport Rapport 06/03/2017 2 Kolofon Utførende institusjon Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder Kontaktperson Rune Benonisen Publikasjonsnummer

Detaljer

Mal for enkel besøksstrategi

Mal for enkel besøksstrategi Mal for enkel besøksstrategi Viewpoint Snøhetta, Hjerkinn Foto: Glen Musk [Besøksforvaltning og implementering av ny merkevare henger nøye sammen. God kommunikasjon og visuell profil er viktig for å skape

Detaljer

Tiltaksplan 2014. Lyngsalpan landskapsverneområde/ittugáissáid suodjemeahcci. Januar 2014 BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ

Tiltaksplan 2014. Lyngsalpan landskapsverneområde/ittugáissáid suodjemeahcci. Januar 2014 BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ Tiltaksplan 2014 Lyngsalpan landskapsverneområde/ittugáissáid suodjemeahcci Januar 2014 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ BESØKSADRESSE: TELEFON: DIREKTENUMMER: E-POST: WEB: ORG.NR: 1. Om tiltaksplanen

Detaljer

Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder

Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder Vedlegg 2 Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder 2015-2020 Det overordna målet for forvaltning av verneområder er at verneformålet og verneverdiene i det enkelte verneområde skal ivaretas.

Detaljer

Tiltak i verneområder og plantiltak

Tiltak i verneområder og plantiltak 2017 Tiltak i verneområder og plantiltak Rune Benonisen Verneområdeforvalter 02.01.2017 Innholdsfortegnelse 1 Generelt om plan for tiltak 2017...2 1.1 Det legges for opp til følgende prosess for tiltaksplanen;...2

Detaljer

Styresak. ST 21/2016 Bestillingsdialog Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak

Styresak. ST 21/2016 Bestillingsdialog Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak Styresak ST 21/2016 Bestillingsdialog 2017 - Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/6728-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato:

Detaljer

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Jørstad LEDER SAMETINGET

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested:, Kautokeino-Reisavann Dato: 08.09.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 9066070. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dialogmøte Faglig rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Teveltunet, Meråker

Dialogmøte Faglig rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Teveltunet, Meråker Dialogmøte Faglig rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Teveltunet, Meråker 07.04.2016 Program 10.00 Velkommen. Presentasjon av Nasjonalparkstyret og Faglig rådgivende

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Besøksforvaltningstrategi

Besøksforvaltningstrategi Reisa nasjonalparkstyre Besøksforvaltningstrategi 2015 Tillegg til forvaltningsplan for Reisa NP og Ráisdouttarháldi LVO PLANDOKUMENT UNDER ARBEID 1 Om besøksforvaltningsstrategien... 2 2 Definisjoner

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR REISA NASJONALPARK OG RÁISDOUTTARHÁLTI LANDSKAPSVERNOMRÅDE

FORVALTNINGSPLAN FOR REISA NASJONALPARK OG RÁISDOUTTARHÁLTI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Reisa nasjonalparkstyre C: Tiltaksplan FORVALTNINGSPLAN FOR REISA NASJONALPARK OG RÁISDOUTTARHÁLTI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Prosess 2014-2015 Overlevert forslag til tiltak fra April 2014 Reisagruppa Presentert

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Jørstad NESTL SAMETINGET

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Jørstad NESTL SAMETINGET Møteprotokoll Utvalg: Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Møtested:, Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Otta Bengt Fasteraune, leder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Otta Bengt Fasteraune, leder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Otta 26.05.2015 Bengt Fasteraune, leder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Hvem er Rondane-Dovre nasjonalparkstyre? Nasjonalparkstyret består av 10 kommuner og 2 fylkeskommuner Oppland Dovre kommune Sel kommune

Detaljer

Et lagspill. Forvaltningen av verneområdene i Langsua

Et lagspill. Forvaltningen av verneområdene i Langsua Et lagspill Forvaltningen av verneområdene i Langsua Status Langsua NP Vernet 11. mars 2011 1 NP 6 NR 4 LVO Til sammen 1000 km 2 NP-styre opprettet mars 2012 FM sekretariat til våren 2013 1 NP-forvalter

Detaljer

HØRING og MELDING OM VEDTAK i sak ST 5/15 «Mulig omorganisering av verneomra destyret i Kvænangen og nasjonalparkstyret i Nordreisa»

HØRING og MELDING OM VEDTAK i sak ST 5/15 «Mulig omorganisering av verneomra destyret i Kvænangen og nasjonalparkstyret i Nordreisa» Høring sendt til: Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet Sametinget / Samediggi Troms Fylkeskommune Kvænangen kommune Andre interessenter SAKSBEHANDLER: RUNE BENONISEN ARKIVKODE: 2015/1581-432.3

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Detaljer

30års markering av Reisa nasjonalpark med H.M. Dronningen

30års markering av Reisa nasjonalpark med H.M. Dronningen Presseprogram 30års markering av Reisa nasjonalpark med H.M. Dronningen 13. juli 2016 er det markeringsarrangement i anledning 30-årsjubileet for Reisa nasjonalpark. H.M. Dronningen er invitert og vil

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

Kjetil Bjørklid. Vedtak

Kjetil Bjørklid. Vedtak Kjetil Bjørklid SAKSBEHANDLER: MAGNUS BARMOEN VÅR REF.: 2017/1845-432.2 DATO: 28.03.2017 Dispensasjon for bruk av snøskuter og luftfartøy for transport av utstyr, materiell og ved til Dalstuen, Gearbbethytta,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, Haltibygget Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 13:00 Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde A. Nyvoll Leder Sametinget Anne

Detaljer

Tiltaksplan

Tiltaksplan Tiltaksplan 2016-2019 Lyngsalpan landskapsverneområde/ittugáissáid suodjemeahcci Desember 2016 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ BESØKSADRESSE: STRANDVEIEN 19 TELEFON: 90930802 DIREKTENUMMER: E-POST:

Detaljer

Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014

Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014 Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014 Referansenummer 14SBB71B Søkeropplysninger Organisasjonsnummer 974764350 Navn Astrid Alice Haug Firmanavn Nasjonalparkstyret for Adresse Postboks 4710

Detaljer

Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen

Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen Besøksstrategi for Jotunheimen nasjonalpark, erfaringar. FMOP utarbeidde forslag til besøksstrategi for Jotunheimen v/marit Vorkinn Arbeidsseminar med presentasjon

Detaljer

Kvænnes friluftsområde barnas naturpark. Sluttrapport for tilretteleggingstiltak 2009-2010. Januar 2011.

Kvænnes friluftsområde barnas naturpark. Sluttrapport for tilretteleggingstiltak 2009-2010. Januar 2011. Kvænnes friluftsområde barnas naturpark Sluttrapport for tilretteleggingstiltak 2009-2010. Januar 2011. 11 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Samarbeidspartnere og organisering... 4 2 Tiltakene på Kvænnes...

Detaljer

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Foto: Kjetil Letto. Måling av istykkelse på Åndervatn. 1. OPPSYN OG SKJØTSEL. Feltarbeidet i Ånderdalen Nasjonalpark er utført av Fjelltjenesten. På oppdrag

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Tiltaksplan 2015. Lyngsalpan landskapsverneområde/ittugáissáid suodjemeahcci. Januar 2015 BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ

Tiltaksplan 2015. Lyngsalpan landskapsverneområde/ittugáissáid suodjemeahcci. Januar 2015 BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ Tiltaksplan 2015 Lyngsalpan landskapsverneområde/ittugáissáid suodjemeahcci Januar 2015 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ BESØKSADRESSE: TELEFON: DIREKTENUMMER: E-POST: WEB: ORG.NR: 1. Om tiltaksplanen

Detaljer

Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel. Therese Ruud

Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel. Therese Ruud Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel Therese Ruud 03.2.2014 Forvaltning av verneområder Utøving av forvaltningsmyndighet Saksbehandling etter verneforskrifter Forvaltings-/skjøtselsplanlegging

Detaljer

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Tiltaksplan Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Januar 2014 1. Om tiltaksplanen Tiltaksplanen er et viktig verktøy for å komme i dialog med ulike brukerinteresser og skal ha et 4- årig perspektiv,

Detaljer

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde Prosjektplan Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 1. Bakgrunn Regjeringen la 26. juni 1992 frem Stortingsmelding nr. 62 (1991-92), Ny landsplan for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rohkunborri nasjonalparkstyre Loftet i fjøsen, Luneng. (Sørdalen mot Sørmo - 950 meter sør fra Øvre Bardu kapell) Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 10.00 13.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Alta Dato: 06.03.2017 Tidspunkt: 14:00 Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Viser til tidligere sendt varsel om styremøte i Alta 6-7.3.2017. Eventuelt forfall må

Detaljer

Forvaltningsplaner utarbeidelse, innhold og bruk. Hanne Etnestad, Bodø 31.oktober 2012

Forvaltningsplaner utarbeidelse, innhold og bruk. Hanne Etnestad, Bodø 31.oktober 2012 Forvaltningsplaner utarbeidelse, innhold og bruk Hanne Etnestad, Bodø 31.oktober 2012 Disposisjon: Status forvaltningsplaner i Nordland Hva er en forvaltningsplan og rammer Formål med en forvaltningsplan

Detaljer

Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker

Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker Prosessbeskrivelse Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker 1. Begrepsavklaringer Besøksforvaltning er ikke et innarbeidet begrep i norsk naturforvaltning og innledende er

Detaljer

Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat

Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat Dato Versjon Godkjent av 11.04.2016 1 1. Mål og forventning til arbeidet med

Detaljer

Utarbeidelse/revidering av forvaltningsplan for Lyngsalpan landskapsvernområde i Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Tromsø kommuner.

Utarbeidelse/revidering av forvaltningsplan for Lyngsalpan landskapsvernområde i Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Tromsø kommuner. Mottakere i henhold til vedlagte adresselister. Oppstarts melding og prosjektplan Utarbeidelse/revidering av forvaltningsplan for Lyngsalpan landskapsvernområde i Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Tromsø

Detaljer

01/12/2016 Rapport. Prosjektplan besøksforvaltning Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugáissáid suodjemeahcci

01/12/2016 Rapport. Prosjektplan besøksforvaltning Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugáissáid suodjemeahcci 01/12/2016 Rapport Prosjektplan besøksforvaltning Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugáissáid suodjemeahcci 01/12/2016 2 Forsidebilde: Sjollihytta i Kvalvikdalen, Foto: Oddrun Skjemstad 01/12/2016 3 Innhold

Detaljer

TILTAKSPROGRAM. Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner. Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg

TILTAKSPROGRAM. Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner. Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg TILTAKSPROGRAM Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg MÅL FOR FYLKESDELPLANEN Målet for arbeidet med fylkesdelplanen er

Detaljer

Prosjektplan for utarbeidelse av besøksforvaltningsplan for Børgefjell nasjonalpark

Prosjektplan for utarbeidelse av besøksforvaltningsplan for Børgefjell nasjonalpark Prosjektplan for utarbeidelse av besøksforvaltningsplan for Børgefjell nasjonalpark Revisjonshistorikk Dato Versjon Beskrivelse av endring Godkjent av 24.10.16 1.0 Ingen endring, behandlet i nasjonalparkstyret.

Detaljer

Tiltaksplan for 2017 Varangerhalvøya Nasjonalpark Várnjárgga álbmotmeahcci

Tiltaksplan for 2017 Varangerhalvøya Nasjonalpark Várnjárgga álbmotmeahcci Tiltaksplan for Varangerhalvøya Nasjonalpark Várnjárgga álbmotmeahcci Bakgrunn Denne planen omfatter tiltak for verneområdene som Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre forvalter: Varangerhalvøya Nasjonalpark

Detaljer

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteprotokoll. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteprotokoll Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Dato: 28.10.2014 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Jørstad Leder Sametinget

Detaljer

Merkevarestrategi og besøksforvaltning - nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle

Merkevarestrategi og besøksforvaltning - nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle Merkevarestrategi og besøksforvaltning - nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle Samling for nasjonalpark- og verneområdeforvaltere, 06.11.2013 Nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle Nasjonalparkstyrene får ansvar

Detaljer

Høringsuttalelse på kommunal forskrift for nye snøscooterløyper i Bardu kommune

Høringsuttalelse på kommunal forskrift for nye snøscooterløyper i Bardu kommune Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 Postadresse Postboks 137 Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Bardu kommune Postboks 401 Saksbehandler

Detaljer

Mulig sammenslåing av verneområdestyrene i Nordreisa og Kvænangen. Presentasjon av saken

Mulig sammenslåing av verneområdestyrene i Nordreisa og Kvænangen. Presentasjon av saken Mulig sammenslåing av verneområdestyrene i Nordreisa og Kvænangen Presentasjon av saken Kontor Sørstraumen Kontor Storslett Kvænangsbotn Landskapsvernområde 104km2 Navitdalen Landskapsvernområde 187km2

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Haltibygget Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder

Detaljer

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon av...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE Jan Nordhus Nordhusveien 9360 BARDU Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg Blixgård Arkivkode: 2014/583-432.3 Dato: 14.03.2014 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften

Detaljer

Møte med faglig rådgivende utvalg

Møte med faglig rådgivende utvalg Møte med faglig rådgivende utvalg 20.12.2016 Plan for møtet: 1. Presentasjon rundt bordet 2. Gjennomgang av juridisk bakgrunn og formålet med møtet 3. Overordnede føringer 4. Styrets aktivitet og gjennomgang

Detaljer

Innkalling til Styremøte i «Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde»

Innkalling til Styremøte i «Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde» Innkalling til Styremøte i «Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde» 21.03.14 Sted: Kommunehuset, Moen i Målselv Bevertning: Enkel lunsj og kaffe Kl: 10.00 Styrerepresentanter som ikke

Detaljer

Stabbursdalen nasjonalpark

Stabbursdalen nasjonalpark Stabbursdalen nasjonalpark Positive og negative erfaringer forvaltninga har med lokale forhold. av nasjonalparkforvalter Karoline Salmila Stabbursdalen nasjonalpark Vernet første gang i 1970 98 km² Nasjonalpark

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

reisa Mektig vassdragsnatur med vidder og høgfjell

reisa Mektig vassdragsnatur med vidder og høgfjell reisa Mektig vassdragsnatur med vidder og høgfjell 2 3 Molliselva (HNP) Som et øksehogg i vidda I løpet av årtusener har Reisaelva skåret seg ned i fjellvidda og dannet den langstrakte Reisadalen som er

Detaljer

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Saker sendt ut og behandlet av styret på e-post.

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Saker sendt ut og behandlet av styret på e-post. Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Saker sendt ut og behandlet av styret på e-post. Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST ST Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark

Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark Mål: Utarbeide en skilt- og informasjonsplan for innfallsporter Skiltplanen skal beskrive behovene for skilting i og omkring nasjonalparken. Skilt og informasjonstavler

Detaljer

Prosjektplan: Besøksstrategi for Lomsdal-Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernområde

Prosjektplan: Besøksstrategi for Lomsdal-Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernområde Prosjektplan: Besøksstrategi for Lomsdal-Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernområde Uberørt villmark en grunn til å besøke Lomsdal-Visten? Foto: Carl Norberg. 1. Mål

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Strandli gård - Fiplingdal Dato: 05.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Arbeidsutvalgsmøte ifb med bestillingsdialogmøte 1 hvor SNO,

Detaljer