OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Utvalg for miljø, plan- og byggesaker Møtedato: fra kl til kl Møtested: "Fraunar", rådhuset Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Møtesekretær: Skriftlig den 27. mai 2011, annonsert i Akershus Amtstidende den Fra Arbeiderpartiet: Rita Hirsum Lystad, Hege Solberg Fra Venstre: Jorunn Holter, Erik Lundeby Fra Kristelig folkeparti: Leif Ansgar Andersen Fra Sosialistisk venstreparti: Brit Østby Fredriksen Fra Høyre: Dagfinn Danielsen, Trine Tomter (fratrådte møtet under behandlingen av sak 72), Kristin Raanaas Reklev (fratrådte møtet under behandlingen av sak 66) Fra Pensjonistpartiet: Rolf B. Vedal Fra Fremskrittspartiet: Martin Schancke Ingen Ingen Rådmann Harald K. Hermansen Line Hagen, Enhet for borgerkontakt og tjenester ÅPEN HALVTIME: Det var ingen spørsmål eller innspill til åpen halvtime. ORIENTERINGER: Orientering nr. 1: Kommuneplan for Frogn videre arbeid. Utvalget tok notat fra rådmannen, datert , til orientering. Orientering nr. 2: Energi- og klimaplan. Justering av plan for ny behandling. Av 11 møtte 11 representanter ved opprop. Kristin Raanaas Reklev fratrådte møtet under behandlingen av sak 66. Trine Tomter fratrådte møtet under behandling av sak 72 Merknader til innkalling og sakliste: Merknad til innkallingen: Erik Lundeby hadde følgende merknad til innkallingen: Rutinen for saksbehandling innebærer at sakene skal sendes ut fredag før gruppemøtene. Venstre mener det er for mange avvik fra denne rutinen. Det er dessuten ofte saker med betydelig dokumentasjon som utsendes på denne måten, slik vi denne gangen får oss forelagt både en av de viktigste reguleringssakene i Drøbak sentrum i perioden, og arbeidskrevende saker som tertialrapport og regnskap. For at partiene skal kunne forberede sakene ordentlig, må sakene foreligge så tidlig at representantene kan

2 2 av 26 Merknader til forrige protokoll: Se sak 64/11 lese dem før gruppemøtene. Denne gangen var det for mange umulig, ettersom gruppemøtene måtte avvikles tidligere på grunn av Himmelfartsdagen. Man bør legge til grunn at mange kommunestyrerepresentanter er i full jobb, og dessuten har andre ting på agendaen, og for mange vil helgen være den tiden det er mulig å bruke på møtedokumenter. Vi opplever det som uforsvarlig saksbehandling å behandle disse tunge sakene som vi til dels har måttet lese etter gruppebehandlingen, og vil derfor be om utvalgets tilslutning til følgende forslag. 1. Fristen for utsendelse av saksdokumenter innskjerpes. Saker som ikke kan sendes ut fredag før gruppemøter skal normalt utsettes til neste møte. 2. Sakene som ble utsendt samme dag som partienes gruppemøter utsettes til utvalgets neste møte. Begrunnelsen for forslagene (her) bes inntatt i protokollen. Det ble ikke votert over forslag nr. 1 Forslag nr. 2: Utvalget voterte over utsettelse av sak 86-91: Sak 86: 3 av 11 stemte for utsettelse forslaget falt (3 = 2 V, 1 SV) Sak 87: 3 av 11 stemte for utsettelse forslaget falt (3 = 2 V, 1 SV) Sak 88: 2 av 11 stemte for utsettelse forslaget falt (2 = 2 V) Sak 89: 2 av 11 stemte for utsettelse forslaget falt (2 = 2 V) Sak 90: 3 av 11 stemte for utsettelse forslaget falt (3 = 2 V, 1 SV) Sak 91: 3 av 11 stemte for utsettelse forslaget falt (3 = 2 V, 1 SV) Brit Østby Fredriksen meldte to saker til eventuelt. Jorunn Holter meldte en sak til eventuelt. Utvalgsleder foreslo å endre rekkefølgen på sakene slik: Sak 81 og 75 flyttes opp mellom sak 67 og 68. Sak 86 behandles rett etter sak 70. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Med denne endringen ble sakslisten godkjent.

3 3 av 26 Merknader til ref.saker: Se sak 65/11 Til å underskrive protokollen sammen med lederen ble Trine Tomter og Hege Solberg oppnevnt Trine Tomter Rita Hirsum Lystad Hege Solberg Til behandling forelå: 64/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL- UTVALGET FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 2. MAI /11 REFERATSAKER - UTVALGET FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 6. JUNI /11 GNR 71 BNR 130 BRÅTANVEIEN 2 - NYBYGG BOLIG SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM REGULERING 67/11 GNR 86 BNR 564 FURUVEIEN 1. NYBYGG - TREMANNSBOLIG SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM REGULERING OG FRA GRAD AV UTNYTTELSE 68/11 GNR 86 BNR 175 OG 449 BADEHUSGATEN 14 - BEBYGGELSESPLAN KLAGESAK 69/11 GNR 86 BNR 18, STORGATA 18. DETALJREGULERING DETALJREGULERING 70/11 PLANOVERSIKT FORESPØRSEL OM VEDTAK AV PLANOVERSIKT 71/11 GNR 9 BNR 6 HAVERÅSEN. REGULERINGSPLAN. FORNYET 1. GANGS BEHANDLING 72/11 GNR 22 BNR 149 VANNVERKSVEIEN NORDRE DEL - FORSLAG TIL UTBYGGINGSAVTALE 73/11 GNR.59 BNR 6 BJELLEGRUNNA 11 - DELING AV GRUNNEIENDOM KLAGE PÅ VILKÅR

4 4 av 26 74/11 UTKAST TIL REGIONAL PLANSTRATEGI OG REGIONALT PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS HØRINGSUTTALELSE FRA FROGN KOMMUNE 75/11 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING 76/11 GNR 69 BNR 38, 102 OREVEIEN. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FØRSTE GANGS BEHANDLING 77/11 GNR 77 BNR 67 ASPOND - TILBYGG FRITIDSBOLIG KLAGE PÅ VEDTAK 78/11 GNR 69 BNR 106 SKOGROVEIEN 2 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN. FØRSTE GANGS BEHANDLING 79/11 GNR 71 BNR 66 SOGSTIVEIEN REGULERING 1. GANGS BEHANDLING 80/11 GNR 51 BNR 95 KJØYAKOLLVEIEN 16 - TILBYGG HYTTE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 100-METERSBELTET OG FRA KRAV TIL REGULERING FOR BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL BOLIG 81/11 GNR 71 BNR 413 SELJEVEIEN 4 - NY BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 82/11 GNR 68 BNR 74, 106 DYRLØKKEVEIEN 6 - LEILIGHETSBYGG SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BEBYGGELSESPLAN 83/11 GNR 86 BNR 308 OG 398 HOLMÅSEN 5 - DELING AV EIENDOM 84/11 GNR 71 BNR 62 SOGSTIVEIEN FRADELING AV GRUNNEIENDOMMER MINDRE ENDRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN 85/11 HELHETLIG OPPGRADERING AV TORKILDSTRANDA VALG AV PARKERINGSLØSNING 86/11 GNR 86 BNR OG LEHMANNSBRYGGA REVIDERT REGULERINGSPLAN ANNEN GANGS BEHANDLING

5 5 av 26 87/11 GNR 51 BNR 228 GLENNEVEIEN DELING AV GRUNNEIENDOM FULLMAKT TIL DELEGERT AVGJØRELSE 88/11 FOLLO REN - KRETSLØP FOLLO - NY RENOVASJONSFORSKRIFT 89/11 ENDRING AV LOKAL FORSKRIFTEN OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG 90/11 TERTIALRAPPORT NR /11 REGNSKAPS OG ÅRSMELDING 2010

6 6 av 26 64/11 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV PROTOKOLL- UTVALGET FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 2. MAI 2011 Protokollen fra møtet den 2. mai 2011 i Utvalget for miljø-, plan- og byggesaker godkjennes. 65/11 SAKSPROTOKOLL: REFERATSAKER - UTVALGET FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 6. JUNI 2011 Utvalget for miljø-, plan- og byggesaker tar følgende referatsak til orientering: - Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert /11 SAKSPROTOKOLL: GNR 71 BNR 130 BRÅTANVEIEN 2 - NYBYGG BOLIG SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM REGULERING Det ble gjennomført befaring på eiendommen før møtet. Kristin Raanaas Reklev tok opp spørsmålet om egen habilitet. Reklevs nære familie har som grunneiere i området økonomiske interesser i utfallet av saken. Reklev fratrådte mens utvalget diskuterte habilitetsspørsmålet. Et enstemmig utvalg fant at Reklev er inhabil etter forvaltningsloven 6., 1. ledd, bokstav a. Begrunnelse: Kristin Raanaas Reklev er å anses som part i saken.

7 7 av 26 Votering (10 representanter til stede): Kristin Raanaas Reklev tiltrådte deretter møtet. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse II for oppføring av ny bolig på gnr. 71, bnr Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Før byggesaken behandles skal prosjektet være tilfredsstillende bearbeidet med hensyn til arkitektonisk utforming, adkomst og stigningsforhold. Det må foreligge bekreftelse på at adkomst er sikret frem til offentlig vei. 67/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 86 BNR 564 FURUVEIEN 1. NYBYGG - TREMANNSBOLIG SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM REGULERING OG FRA GRAD AV UTNYTTELSE Forslag: På vegne av Pensjonistpartiet fremmet Rolf Vedal følgende forslag: Saken utsettes Pensjonistpartiets utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. 68/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 86 BNR 175 OG 449 BADEHUSGATEN 14 - BEBYGGELSESPLAN KLAGESAK

8 8 av 26 Utvalg for miljø, plan- og byggesaker viser til klager fra Berit Stadsvik, Annie Sørlie Haregg, Hanne Anett Steen og Finn Melsom, May Holås, Badehusgata Vel og Verneforeningen Gamle Drøbak. Utvalget finner at klagene inneholder momenter som gir grunn til å ta del av klagene til følge. Dette gjelder punkter om geotekniske undersøkelser og involvering av Akershus fylkeskommune i en fremtidig byggesak, samt endring av ordlyd/benevnelser i plankart og bestemmelser slik at de er sammenfallende med ordlyd bruk i MD s Veileder, Reguleringsplan Bebyggelsesplan, revidert utgave pr. 01/11/01. Utvalg for miljø, plan- og byggesaker vedtar følgende nye tillegg i bestemmelsene: Nytt tillegg i bestemmelsenes 4: Før rammetillatelse gis skal det foretas geotekniske undersøkelser innenfor planområdet. Ny 5: Ved søknad om rammetillatelse skal Akershus fylkeskommune varsles særskilt, og nærmere detaljering av materialbruk og arkitektonisk uttrykk skal skje i samråd med denne instans. Både plankart og bestemmelser justeres i samsvar med MD s Veileder, Reguleringsplan Bebyggelsesplan, revidert utgave pr. 01/11/01, slik at det blir samsvar med plan- og bygningsloven av Endringene er å anse som mindre vesentlige. Utvalg for miljø, plan- og byggesaker finner ut over dette ikke at det er innkommet nye momenter i saken som gir grunnlag for å ta de øvrige klagene til følge. For de øvrige klagene oversendes derfor klagesaken til Fylkesmannen for endelig sluttbehandling, jf. plan- og bygningsloven av I henhold til forvaltningslovens 42 vedtas det å gi oppsettende virkning på utvalg for miljø, plan- og byggesakers vedtak i sak 33/11. 69/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 86 BNR 18, STORGATA 18. DETALJREGULERING DETALJREGULERING Forslag: På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende forslag: Utvalget vedtar saksfremleggets alternativ 4: I medhold av plan- og bygningsloven finner utvalg for miljø, plan og byggesaker ikke grunn til å fremme forslag til detaljregulering for Storgata 18, slik forslaget er vist på plankart datert og i bestemmelser datert Venstre ba om at begrunnelsen for forslaget følger som protokolltilførsel: Venstre mener at for å sikre flere arbeidsplasser i Frogn kommune, bør det ikke aksepteres at næringsbygg i sentrum og andre sentrale områder i kommunen konverteres til bolig. Et

9 9 av 26 godt sentrum krever både boliger og næring, men en forrykket balanse i retning av boliger i tidligere næringslokaler vil kunne være selvforsterkende. I lys av at bolig kan gi høyere inntekt enn næringsbygg, er det nødvendig med konsekvent politikk på dette området for å stimulere gårdeiere til å satse på næringslokaler, heller enn å vente på at de blir tillatt omgjort til bolig. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag ble Venstres forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer (5 = 1 PP, 3 H, 1 Frp). I medhold av plan- og bygningsloven finner utvalg for miljø, plan og byggesaker ikke grunn til å fremme forslag til detaljregulering for Storgata 18, slik forslaget er vist på plankart datert og i bestemmelser datert /11 SAKSPROTOKOLL: PLANOVERSIKT FORESPØRSEL OM VEDTAK AV PLANOVERSIKT Utvalg for miljø, plan- og byggesaker vedtar Planoversikt for Frogn kommune sist revidert , som et styringsverktøy for prioritering av plansaker. Planoversikten skal revideres årlig, dette i sammenheng med vedtak av Handlingsprogram for Frogn kommune. 71/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 9 BNR 6 HAVERÅSEN. REGULERINGSPLAN. FORNYET 1. GANGS BEHANDLING

10 10 av 26 I forslag til reguleringsplan for gnr. 9, bnr. 6 Haveråsen, vist på plankart dat , og i bestemmelser dat , sist rev , gjøres følgende endringer og tilføyelser: Parsell av gnr. 9, bnr. 3 som delvis inngår i reguleringsforslaget, legges i sin helhet inn i planforslaget, og reguleres til to boligtomter, friluftsformål og til felles lekeplass til erstatning for lek 1. Lek 1 på tomt gnr. 9, bnr. 14 tas ut av planforslaget. Formålsgrense mellom boligformål gnr. 9, bnr. 14 og veiformål skal følge eiendomsgrensen for gnr. 9, bnr. 14. Plankartet skal vise todeling av eiendommene gnr. 9, bnr. 10 og gnr. 9, bnr. 14, slik dette er vist i merknad nr. 10 dat. 19. mai 2011 fra Follo Prosjekt. Skrivefeil i bestemmelsene som påpekt i merknad nr. 6 fra Anne Bøe Lund og Steinar Lund, dat rettes. Det sikres areal for fellesanlegg for vann- og avløpsløsninger. Endringene er så store og medfører konsekvenser av en slik betydning at det er påkrevd med fornyet ettersyn. Når planforslaget er rettet, sendes det på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens Merknader gir ikke grunnlag for reforhandling av utbyggingsavtalen. Denne legges fram for kommunestyret til endelig godkjenning når reguleringsforslaget er endelig vedtatt. 72/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 22 BNR 149 VANNVERKSVEIEN NORDRE DEL - FORSLAG TIL UTBYGGINGSAVTALE Trine Tomter tok opp spørsmålet om egen habilitet. Hun er grunneier. Tomter fratrådte mens utvalget diskuterte habilitetsspørsmålet. Et enstemmig utvalg fant at Tomter er inhabil etter forvaltningsloven 6., 1. ledd, bokstav a. Begrunnelse: Trine Tomter er å anses som part i saken. Votering (10 representanter til stede): Trine Tomter tiltrådte deretter møtet. Forslag til utbyggingsavtale dat , sist rev mellom Vannverksveien Vann- og Avløpslag SA og Frogn kommune, godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens 17-4.

11 11 av 26 Bindende avtale er knyttet til reguleringsplan for Vannverksveien Nordre del, vedtatt /11 SAKSPROTOKOLL: GNR.59 BNR 6 BJELLEGRUNNA 11 - DELING AV GRUNNEIENDOM KLAGE PÅ VILKÅR Klage dat fra adv. Kari Tveter Iversen på vilkår for fradeling av festet areal av gnr. 59, bnr. 6, som fastsatt i sak 50/10 i utvalg for miljø, plan- og byggesaker , tas ikke til følge. Omsøkte fradelingen vil være i strid med grunnlaget for fradelingen. Denne er en ulovsfestet regel om rett til fradelingen til uendret bruk av festet areal slik dette framgår av festeavtalen. Omsøkte fradeling og festet areal er forskjellig. Utvalget opprettholder sitt vedtak i sak 50/10, herunder også vilkår knyttet til dette. 74/11 SAKSPROTOKOLL: UTKAST TIL REGIONAL PLANSTRATEGI OG REGIONALT PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS HØRINGSUTTALELSE FRA FROGN KOMMUNE Forslag: På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende forslag: Innstillingen vedtas med følgende endringer: Pkt. 3 strykes vi bør ikke gå imot jordvern. I pkt. 4 strykes følgende setninger: Setning 1: Det forutsettes imidlertid at prinsippene i RPR ATP videreføres, dvs at en slik grense fastsettes gjennom kommunens arealplan, og ikke i form av en regional planbestemmelse eller som eget lovvedtak, jfr. markaloven. Setning 2: Videreføring av langsiktig byggegrense/grønn strek bør koples til utvikling av avtalefestede transport- og arealpakker, jfr. vedtakspunkt 2. Det videre planarbeidet må sikre

12 12 av 26 kommunal innflytelse og handlingsrom. I stedet settes inn følgende tillegg: Det bør tas initiativ til å utvide markaloven til flere Akershus-kommuner, slik at flere frilufts- og naturområder kan få et varig vern. I pkt. 6 legges det til følgende setning: Det bør også vurderes en vesentlig oppgradert forbindelse mellom Follo og Romerike utenom Oslo, særlig slik at reisetiden til Ahus fra Follo blir mindre. Det ble votert over innstillingen punktvis: Punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Punkt 3: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag ble innstillingen vedtatt med 7 mot 4 stemmer (4 = 2 V, 1 SV, 1Krf). Punkt 4: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag ble innstillingen vedtatt med 7 mot 4 stemmer (4= 2 V, 1 SV, 1 Krf) Punkt 5 ble enstemmig vedtatt. Punkt 6: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag ble innstillingen vedtatt med 8 mot 3 stemmer (3= 2 V, 1 SV). Punkt 7 ble enstemmig vedtatt. Følgende høringsuttalelse oversendes Akershus fylkeskommune; 1. Frogn kommune slutter seg til mål og hovedprinsipper for samordnet areal og transportplanlegging i Oslo og Akershus slik de fremkommer i planstrategien og planprogrammet. Frogn kommune er tilfreds med at mål og strategier i Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) legges til grunn for planarbeidet. 2. Sett fra kommunens side, er forpliktende samordning av virkemiddelbruken på tvers av forvaltningsnivåene ett av de viktigste resultatkravene til plansamarbeidet. I det videre planarbeidet må det settes fokus på forpliktelser og handling. Det bør utvikles modeller for avtalefestede transport- og arealpakker mellom statlige transportetater, fylkeskommune og kommunene. I dette arbeidet forutsettes det en samfunnsøkonomisk kopling mellom arealutviklingen og midler til samferdsel, både statlige/regionale samferdselsinvesteringer og midler til kollektivtransport. Det er viktig at fremtidige prioriteringer i Oslopakke 3 og Samferdselsplan Akershus understøtter ønsket arealutvikling, og at regjeringen ved behandling av planstrategien legger rammer for en styrket innsats for fremtidsrettede transportløsninger i hovedstadsregionen. 3. Tettstedsutvikling rommer arealkonflikter. Planarbeidet må innbefatte en gjennomgang av hvordan ulike hensyn skal vektes som grunnlag for justeringer i

13 13 av 26 statlig og fylkeskommunal forvaltning av innsigelsesmyndigheten. Frogn kommune er bekymret for statlige signaler i planstrategien om å gi jordvern forrang, ikke bare utenfor, men også innenfor definert langsiktig utbyggingsgrense i tettstedene, jfr. side 32, nest siste kulepunkt under Forventninger fra regjeringen. Det forutsettes at avveiningen mellom utbygging og vern gjøres innenfor de rammene som er fastsatt i Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transport (RPR ATP, 1993), der det heter at Innenfor gangavstand fra stasjoner/knutepunkter på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern, under forutsetning av at det planlegges en konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturmiljøer og grøntstruktur. 4. Frogn kommune kan godta en langsiktig grense mellom utbyggingsområder og de store sammenhengende landbruksområdene. Grønn strek utgjør allerede en slik grense i gjeldende kommuneplan for Frogn. Det forutsettes imidlertid at prinsippene i RPR ATP videreføres, dvs at en slik grense fastsettes gjennom kommunens arealplan, og ikke i form av en regional planbestemmelse eller som eget lovvedtak, jfr markaloven. Videreføring av langsiktig byggegrense/ Grønn strek bør koples til utvikling av avtalefestede transport- og arealpakker, jfr. vedtakspunkt 2. Det videre planarbeidet må sikre kommunal innflytelse og handlingsrom. Samspillet mellom regionale føringer og kommunale planer må avklares, både prosessuelt og organisatorisk. Avveining av lokale/delregionale opp mot regionale/nasjonale hensyn må sikres. 5. Det vises for øvrig til Follorådets uttalelse fra ordførermøte til utfordringsnotat om areal og transport. 6. Frogn kommune peker på nødvendigheten av en god samferdselsstruktur med tilstrekkelig kapasitet også mellom delregionene. En styrket øst/vest-forbindelse mellom Drammen og Ski bør vurderes som et ledd i å knytte regionsentrene og tettstedene mellom dem tettere sammen. Med referanse til Strategi for Gods og logistikk i Osloregionen bør dette utredes med tanke på å lette presset på transportsystemet inn og ut av Oslo, samt bidra til en ønsket flerkjerneutvikling. 7. I konsekvensutredningen av de alternative knutepunktmønstre bør også det kommuneøkonomiske perspektivet synliggjøres. Hvilke knutepunktmønstre som understøtter god kommuneøkonomi og miljøvennlig drift (energibruk i offentlige virksomheter og bygningsmasse, nærhet til tjenestebrukerne, utnyttelse av kommunale bygg som skoler etc.), bør også fremkomme i analysene. Dagens tettsteder/kommunesentre som har kapasitet, potensiale og nærhet til eksisterende handel-, tjenestefunksjoner og aktivitetstilbud vil ha betydning for innbyggernes transportbehov. Dette bør belyses i utredningen. 75/11 SAKSPROTOKOLL: GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING

14 14 av 26 I) Frogn kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12, områdeplan for Kai/Slottet, som vist på kart datert , sist revidert , med tilhørende bestemmelser revidert II) Frogn kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12, detaljplan for Kai/Slottet, som vist på kart datert , sist revidert , med følgende tillegg i bestemmelsene: I hensynssone faresone (høyspenningsanlegg) tillates det ikke etablert ny bebyggelse, eller andre tiltak, jf. plan- og bygningslovens kap. 20. Tillegget i bestemmelsene er å anse som en mindre endring. 76/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 69 BNR 38, 102 OREVEIEN. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FØRSTE GANGS BEHANDLING Forslag: På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende forslag: Utvalget vedtar saksfremleggets alternativ 3: I medhold av plan- og bygningslovens finner ikke utvalget grunn til å fremme forslaget. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag ble innstillingen vedtatt med 8 mot 3 stemmer (3= 2 V, 1 SV). I forslag til reguleringsplan for Oreveien, gnr. 69, bnr. 38 og 102 vist på plankart og i bestemmelse dat , gjøres følgende endringer og tilføyelser: 1. Antall boliger innenfor reguleringsområdet skal totalt være 10 stk. 2. Bestemmelse om krav til uteoppholdsareal tilsvarende kommuneplanens bestemmelse:

15 15 av 26 Det skal avsettes et tilfredsstillende uteoppholdsareal på minst 300m² pr. enebolig. 3. Bestemmelse om krav til universell utforming: Ved utforming av utomhusarealer og ved prosjektering av innvendige planløsninger for nye boliger i planområdet, skal Miljøverndepartementets til en hver tid gjeldende rundskriv for universell utforming gjelde. 4. Bestemmelse som sikrer behandling av støy i planområdet: Miljøverndepartementets rundskriv T-1442 skal legges til grunn for behandling av støy i planområdet. Dersom måleverdiene tilsier det skal det foretas avbøtende tiltak mot støy jf. T Bestemmelsenes pkt. 2 om fartsbegrensning er ikke et reguleringsformål, og sløyfes. 6. Bestemmelse om avtale: Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet før det foreligger avtale om omlegging av og rettigheter for drift av eksisterende kommunalt ledningsnett over området. Med slike endringer, og i medhold av plan- og bygningslovens 12-11, jfr , sendes planforslaget ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 77/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 77 BNR 67 ASPOND - TILBYGG FRITIDSBOLIG KLAGE PÅ VEDTAK Forslag: På vegne av Fremsrittspartiet fremmet Martin Schancke følgende forslag: Utvalget saksfremleggets alternativ 2: Utvalget for miljø-, plan- og byggesaker finner ikke at klagen bør tillegges vekt. Klagen tas ikke til følge og oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Behandlingen av byggesøknaden avventes til klagesaken er avgjort. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Fremskrittspartiets forslag ble Fremskrittspartiets forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer (5= 2 V, 1 SV, 2 AP). Utvalget for miljø-, plan- og byggesaker finner ikke at klagen bør tillegges vekt. Klagen tas ikke til følge og oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Behandlingen av byggesøknaden avventes til klagesaken er avgjort. 78/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 69 BNR 106 SKOGROVEIEN 2 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN. FØRSTE GANGS BEHANDLING

16 16 av 26 Forslag: På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende forslag: Kulepunkt 5 (Det tillates ikke flate tak) strykes Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag ble innstillingen vedtatt med 10 mot 1 stemme (1 = 1V). Forslag til reguleringsplan for gnr. 69, bnr. 106 Skogroveien 2. vist på plankart dat og tilhørende bestemmelser dat gjøres følgende endringer og tilføyelser i bestemmelsene: Ved utforming av utomhusarealer og ved prosjektering av innvendige planløsninger for nye boliger i planområdet, skal Miljøverndepartementets til en hver tid gjeldende rundskriv for universell utforming gjelde. Miljøverndepartementets rundskriv T-1442 skal legges til grunn for behandling av støy i planområdet. Dersom måleverdiene tilsier det, skal det foretas avbøtende tiltak mot støy jf. T Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet før det foreligger avtale om omlegging av og rettigheter for drift av eksisterende, kommunalt ledningsnett over området. Bestemmelsens pkt. 2 om fartsbegrensning er ikke et reguleringsformål, og sløyfes. Det tillates ikke flate tak. Uteoppholdsareal skal være 150m²/enebolig, og 50m²/sekundærleilighet Med slike endringer og tilføyelser, og i medhold av plan- og bygningslovens 12-11, jjfr , sendes planforslaget ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. ROS-analysen suppleres med vurderinger av tilgrensende nettstasjon/kablers betydning for reguleringsfeltet. 79/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 71 BNR 66 SOGSTIVEIEN REGULERING 1. GANGS BEHANDLING Forslag: På vegne av Venstre fremmet Jorunn Holter følgende forslag:

17 17 av 26 Utvalget vedtar saksfremleggets alternativ 5: Utvalg for miljø-, plan- og byggesaker avslår med hjemmel i plan- og bygningslovens å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Planspørsmål kan tidligst tas opp til behandling etter ny kommuneplan for Frogn kommune er vedtatt. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag ble innstillingen vedtatt med 8 mot 3 stemmer (3= 2 V, 1 SV). I) Utvalg for miljø, plan- og byggesaker vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens og å legge forslag til detaljplan for Sogstiveien 111 datert , med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn, med følgende krav til endring i reguleringsbestemmelsene: Ordet bileilighet endres til sekundærleilighet i alle bestemmelsenes punkter. Følgende setning føyes til pkt. 1 b: Takterrasser tillates ikke innenfor planområdet Ø Ordlyden i pkt. 5 b endres til: Før det gis igangsettingstillatelse for boliger i planområdet skal gang- og sykkelvei være ferdig opparbeidet. II) Forslag til utbyggingsavtale mellom Bonor AS og Frogn kommune, udatert, legges ut til offentlig ettersyn. Utvalg for miljø, plan- og byggesaker vil ikke ta endelig stilling til avtalens innhold før planforslaget tas opp til 2.gangs behandling, men har på det nåværende følgende krav til endringer: I pkt. 2 legges følgende setninger til: Ved behov for eventuell omlegging av eksisterende private og kommunale ledninger som berøres av utbyggingen, skal utbygger prosjektere og bekoste dette. Planer for dette skal godkjennes av kommunen. Eventuelle tiltak på eksisterende eller nye offentlige anlegg og infrastruktur som blir berørt, og som fortsatt skal driftes av kommunen, skal være ferdig opparbeidet og godkjent, før kommunen overtar ansvar for offentlig drift og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig for bygging og finansiering av offentlig gang-/sykkelveiinnenfor planområdet, jf. reguleringsbestemmelsenes 3.2 Pkt. 3 endres til: Utvendig anleggsvirksomhet og boligbygging som innebærer sjenerende støy- og støvbelastning, skal ikke utføres på søndager og helligdager, men begrenses til hverdager mellom klokken og 18.00, og lørdager og I avtalens pkt. 4 justerer tidspunkt for brukstillatelse til tidligst 2013.

18 18 av 26 80/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 51 BNR 95 KJØYAKOLLVEIEN 16 - TILBYGG HYTTE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 100-METERSBELTET OG FRA KRAV TIL REGULERING FOR BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL BOLIG Forslag: På vegne av Venstre og Arbeiderpartiet fremmet Jorunn Holter og Rita Hirsum Lystad følgende fellesforslag: I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon for fra kommuneplanens X (byggeforbud i 100-metersbeltet mot sjøen) samt kommuneplanbestemmelse II for bruksendring (ny bolig). I praksis er det både hytter og boliger i området. Tiltaket er ikke eksponert mot sjøen. Tiltaket ligger i 2. byggerekke og er derfor ikke til hinder for fri ferdsel. Ved alternativ votering mellom innstillingen og fellesforslaget fra Venstre og Arbeiderpartiet ble fellesforslaget enstemmig vedtatt.. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon for fra kommuneplanens X (byggeforbud i 100-metersbeltet mot sjøen) samt kommuneplanbestemmelse II for bruksendring (ny bolig). I praksis er det både hytter og boliger i området. Tiltaket er ikke eksponert mot sjøen. Tiltaket ligger i 2. byggerekke og er derfor ikke til hinder for fri ferdsel. 81/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 71 BNR 413 SELJEVEIEN 4 - NY BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Utvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Utvalget finner at det foreligger en overvekt av grunner etter plan og bygningslovens 19-2 til å gi dispensasjon fra reguleringsplan Dyrløkke-Skiphelle B-2 vedrørende krav til saltak og dispensasjon fra etasjeantall. Søknad om dispensasjon til å bygge nytt hus vist på tegninger datert innvilges.

19 19 av 26 82/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 68 BNR 74, 106 DYRLØKKEVEIEN 6 - LEILIGHETSBYGG SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BEBYGGELSESPLAN Forslag: På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende forslag: Utvalget vedtar saksfremleggets alternativ 2: Utvalget finner ikke at det foreligger en overvekt av grunner som tilsier at dispensasjon fra krav om bebyggelsesplan kan innvilges. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag ble innstillingen vedtatt med 8 mot 3 stemmer (3= 2 V, 1 SV). Utvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelse 0.3 (krav om bebyggelsesplan) i reguleringsplan for Dyrløkkeåsen, Felt N2. 83/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 86 BNR 308 OG 398 HOLMÅSEN 5 - DELING AV EIENDOM I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra plankravet i reguleringsplan for Antikvarisk spesialområde, slik at det kan fradeles og etableres en boligparsell i samsvar med søknad datert Follo Prosjekt AS Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 1. Det kan ikke oppføres ny(e) bolig(er) på verken den nye eller gamle boligparsellen. 2. En ytterligere utvidelse av bygningene på eiendommene tillates ikke uten godkjent detaljplan. 3. Før fradeling kan finne sted skal alle eiendommens grenser være fastlagt og innmålt gjennom en oppmålingsforretning.

20 20 av Tomtedeling skal skje i samsvar med kart datert , vedlegg 3 i denne sak. 5. Eksisterende atkomst skal benyttes til både ny og gammel boligparsell. 84/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 71 BNR 62 SOGSTIVEIEN FRADELING AV GRUNNEIENDOMMER MINDRE ENDRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN I reguleringsplan for Sogstiveien 119, vedtatt gjøres følgende endringer: Tomtegrenser skal være som vist på kart rev Reguleringsbestemmelsenes pkt endres slik: Tillatt grad av utnytting må ikke overstige BYA: = 17% for tomt A og tomt B = 22,9% for tomt C1 = 18% for tomt C2 = 17,5% for tomt D1 = 20% for tomt D2 Endringene vedtas i samsvar med plan- og bygningslovens Fradeling i samsvar med søknad dat og kart rev godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens 20-1 m). 85/11 SAKSPROTOKOLL: HELHETLIG OPPGRADERING AV TORKILDSTRANDA VALG AV PARKERINGSLØSNING Følgende dokument ble delt ut i møtet: Saksprotokoll Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Forslag: På vegne av Venstre fremmet Jorunn Holter følgende tilleggsforslag: Det settes av plasser til faste grillplasser.

21 21 av 26 Det ble ikke votert over Venstres tilleggsforslag. Forslaget følger saken. Plantegning TS-1, tegning nr TS-1-1, datert legges til grunn for opparbeiding av parkeringsarealer på Torkildstranda, i forbindelse med oppgradering av bryggeanlegg mv. med følgende endring; flere parkeringsplasser enn angitt på tegningen avsettes som HCplasser. 86/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 86 BNR OG LEHMANNSBRYGGA REVIDERT REGULERINGSPLAN ANNEN GANGS BEHANDLING Rådmannen har i notat, datert , endret innstillingen. Den nye innstillingen lyder slik: I forslag til privat detaljreguleringsplan for gnr. 86, bnr. 215, 581, 418, 7, 3 og 180 Lehmannsbrygga, vist på plankart og i bestemmelser datert , sist revidert , gjøres følgende endringer: Pkt. 1 Endring i bestemmelser Lekeplass kan flyttes til planområdets sydøstre del. Arealets størrelse opprettholdes. Område B1 og B2 skal ha maksimal mønehøyde på c + 13,9 m på de to nordre mønene i hvert felt og c + 12,7 m på det søndre mønet i hvert felt, og en maks gesimshøyde på c + 10,9 m på nordre gesims i hvert felt og c + 9,2 m på søndre gesims i hvert felt. Alle samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal være ferdig opparbeidet og godkjent før det kan gis midlertidig/permanent brukstillatelse. Friområde F1 i Bebyggelsesplan for Lehmanns brygge datert skal være ferdig opparbeidet og godkjent før det kan gis midlertidig/permanent brukstillatelse. Endringene anses som mindre vesentlige. Det er ikke behov for ny høring av planforslaget som følge av endringene. Med slike endringer og i medhold av plan- og bygningslovens vedtas planforslaget Følgende dokument ble delt ut i møtet: Brev fra advokatfirmaet Haavind, datert

22 22 av 26 Forslag: På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende forslag: Primært forslag: Saken utsettes. Subsidiært forslag: Forslag til privat detaljreguleringsplan for gnr. 86, bnr. 215, 581, 418, 7, 3 og 180 Lehmannsbrygga, vist på plankart og i bestemmelser datert , sist revidert , avvises. På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Rita Hirsum Lystad følgende forslag: Rådmannens justerte innstilling vedtas med tillegg av et nytt punkt 2: Rådmannen tar initiativ til å reforhandle utbyggingsavtale for realisering av F1 i gjeldende bebyggelsesplan vedtatt , sak 12/10 for Lehmannsbrygga. Dette for å sikre allmennhetens tilgang til friarealer og stranda. Votering nr. 1: Venstres primære forslag (utsettelsesforslaget) falt med 7 mot 4 stemmer (4= 2 V, 1 SV, 1 Krf) Votering nr. 2: Ved alternativ votering mellom Venstres subsidiære forslag og Arbeiderpartiets forslag ble Arbeiderpartiets forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer (4 = 2 V, 1 SV, 1 Krf). I forslag til privat detaljreguleringsplan for gnr. 86, bnr. 215, 581, 418, 7, 3 og 180 Lehmannsbrygga, vist på plankart og i bestemmelser datert , sist revidert , gjøres følgende endringer: Pkt. 1 Endring i bestemmelser Lekeplass kan flyttes til planområdets sydøstre del. Arealets størrelse opprettholdes. Område B1 og B2 skal ha maksimal mønehøyde på c + 13,9 m på de to nordre mønene i hvert felt og c + 12,7 m på det søndre mønet i hvert felt, og en maks gesimshøyde på c + 10,9 m på nordre gesims i hvert felt og c + 9,2 m på søndre gesims i hvert felt. Alle samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal være ferdig opparbeidet og godkjent før det kan gis midlertidig/permanent brukstillatelse. Friområde F1 i Bebyggelsesplan for Lehmanns brygge datert skal være ferdig opparbeidet og godkjent før det kan gis midlertidig/permanent brukstillatelse. Endringene anses som mindre vesentlige. Det er ikke behov for ny høring av planforslaget som følge av endringene. Med slike endringer og i medhold av plan- og bygningslovens vedtas planforslaget. Pkt. 2

23 23 av 26 Rådmannen tar initiativ til å reforhandle utbyggingsavtale for realisering av F1 i gjeldende bebyggelsesplan vedtatt , sak 12/10 for Lehmannsbrygga. Dette for å sikre allmennhetens tilgang til friarealer og stranda. 87/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 51 BNR 228 GLENNEVEIEN DELING AV GRUNNEIENDOM FULLMAKT TIL DELEGERT AVGJØRELSE I samsvar med Frogn kommunes delegasjonsreglement pkt Delegering til administrasjonen v/rådmannen - delegeres myndighet til å fatte vedtak i foreliggende dispensasjonssøknad/delesøknad dat om fradeling av parsell fra gnr. 51, bnr. 228 til rådmannen. 88/11 SAKSPROTOKOLL: FOLLO REN - KRETSLØP FOLLO - NY RENOVASJONSFORSKRIFT 1.Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til ny renovasjonsforskrift med følgende endring i forskriften: 4 Definisjoner 4.avsnitt, farlig avfall rettes og lyder som følgende: Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning, brann eller fare for skade på mennesker eller dyr. 8 Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard. tillegges nytt punkt 4 og ny setning etter siste avsnitt og lyder som følgende:

24 24 av 26 Beholderne må trilles frem til veikant på tømmedag og plasseres slik at gangavstand for renovatør fra veiskulder til beholder blir maksimalt 7 meter. Beholdere på faste etablerte plasser i en avstand av maksimum 7 meter fra veiskulder, blir hentet og satt på plass av renovatør. I de tilfeller der det er gang/sykkelvei mellom veiskulder og eiendommen, regnes maksimumsavstand 7 meter fra gang/sykkelveiens veiskulder. Plassering må skje på plant underlag, lett tilgjengelig for renovatør og slik at den ikke hindrer alminnelig trafikksikkerhet. Oppsamlingsenheter for fellesløsninger i blokker, rekkehus m.v plasseres i samråd med kommunen. Følgende betingelser må være oppfylt: 1. Veien må være kjørbar hele året med de biltyper som benyttes til renovasjon. Follo Ren IKS etter samråd med kommunen avgjør dette. Sjåfør avgjør til enhver tid om en vei er sikkerhetsmessig forsvarlig å kjøre. 2. Det må være tilfredsstillende snuplass i nærheten av siste abonnent på veien. 3. Veier skal være ryddet, vedlikeholdt, brøytet og strødd ved behov. Brøyting må skje så tidlig at veien er klar til renovatøren kommer. 4. Plassering av oppsamlingsenheter skal ikke bidra til eventuell spredning av brann. Kommunen kan samtykke i annen plassering på tømmedag enn det som er beskrevet ovenfor, mot et servicegebyr som avregnes etter antall meter gangavstand for renovatør ved tømming av oppsamlingsenhet. Abonnenter med dokumentert behov, gis rett til å søke fritak for gangtillegget etter gitte kriterier utarbeidet av rådmannen etter samråd med Follo Ren. 2.I forbindelse med innføring av veileder for lokale renovasjonsløsninger anbefales det at Follo Ren foretar en gjennomgang av tømmeordningen. Forslag med vurderinger og løsninger i lokale områder i Drøbak sentrum, med begrenset adkomst vurderes spesielt. 89/11 SAKSPROTOKOLL: ENDRING AV LOKAL FORSKRIFTEN OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG Frogn kommune vedtar ny lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg som gjengitt i vedlegg 1 til denne sak. Forskriften er likelydende med forslaget som har vært til høring, med unntak av følgende mindre endring basert på høringsuttalelser.

25 25 av Definisjoner tilføyes et nytt ledd lydende Med ADK-1 kurs menes kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp, iht. NORVAR rapport nr Krav til søker og utførende tilføyes nytt ledd lydende Praktisk utførende personell skal minimum ha ADK-1 godkjenning, og kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet. 7. Krav til restutslipp, 1. ledd, endres til: For å dokumentere at maksimum utløpskonsentrasjon ikke overstiges, må det etableres en prøvetagningskum der representative prøver av det rensede avløpsvannet kan tas ut. I tillegg skal det være mulig å måle utslippsmengden. Unntatt er infiltrasjonsanlegg der kravet om prøvetakingssted avgjøres i hvert enkelt tilfelle av forurensningsmyndighet. 7. Krav til restutslipp, 3. ledd, endres til: Kommune kan sette nærmere krav til hygienisering eller nekte etablering av utslipp ved store naturverdier eller brukerinteresser som for eksempel bading og drikkevann. Bruk av UV eller kjemisk behandling er ikke godkjent hygienisering i Frogn kommune 90/11 SAKSPROTOKOLL: TERTIALRAPPORT NR Tertialrapporten nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det framgår i del 5.3 i rapporten 3. Gebyrsatsene innenfor byggesak, oppmåling og plan økes med 10 prosent fra 1. juli Det tas opp lån på 6 mill. kroner til kjøp av prestesbolig.

26 26 av Det tas opp lån på 0,76 mill. kroner til kjøp av investeringsmodul Agresso 91/11 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPS OG ÅRSMELDING 2010 Følgende dokument ble delt ut i møtet: Saksprotokoll Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, den Årsmeldingen tas til orientering EVENTUELT: Brit Østby Fredriksen tok opp følgende: I sak 126/10 Gnr. 41 Bnr. 1. Nesoddveien 2 midlertidig plassering av husbåt innvilget i MPB en midlertidig dispensasjon fram til 1. mai Frogn SV ønsker å få svar på hva skjer i saken Rådmannens svar: Rådmannen har mottatt søknad om forlengelse av midlertidig dispensasjon fram til 1. september 2011, i brev datert 6. april Det har dessverre ikke vært mulig å behandle saken innen utløpet av den midlertidige dispensasjonen. Rådmannen har med hjemmel i delegasjonsreglementet pkt vedtatt å innvilge søknaden om forlenget dispensasjon fram til 1. september Brit Østby Fredriksen tok opp følgende: På Skorkeberg er det dårlig bredbånd- og teleforbindelse. Østby Fredriksen ønsker å få vite om kommunen kan gjøre noe med dette. Rådmannens svar: Dette er en sak mellom bredbånd/teleleverandøren og kundene, og ligger utenfor kommunens ansvarsområde. Jorunn Holter tok opp følgende: Holter vil gi Enhetsleder for Teknisk drift og forvaltning honnør for å ha sørget for at det blir installert betalingsautomater for kort på Sjøtorget allerede før St. Hans. Drøbak, den 6. juni 2011 Line Hagen Enhet for borgerkontakt og tjenester

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 15:45 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11 representanter ved opprop. Leif Tomter tiltrådte møtet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 30.05.2016 kl. 17:00 18:30. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Trond Finstad (Ap), Thor Einar Ombustvedt

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 25.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 FRA SAKSNR: 038/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 048/07 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR PLANUTVALGET Møtedato: 20.10.2009 Møtetid: 12:00 15:00 Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Andre: Fra

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45. Møtested:

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45. Møtested: 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk Dato: 23.08.2007 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset

Detaljer

Møteprotokoll. Fra administrasjonen møtte Edina, fagsjef for regulering og Magne Wold, fagsjef for byggesak.

Møteprotokoll. Fra administrasjonen møtte Edina, fagsjef for regulering og Magne Wold, fagsjef for byggesak. LØRENSKOG KOMMUNE Møteprotokoll For: Planutvalget Møtested: Rådhuset, rom 230 Møtedato: 28.03.2011 Fra kl. 18:00 til kl. 19:00 Fra sak nr./til sak nr. 007/11-012/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

1.2 Boligtomter innenfor området tillates delt. Minimum tomtestørrelse er 1000 m².

1.2 Boligtomter innenfor området tillates delt. Minimum tomtestørrelse er 1000 m². REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR KORNVEIEN GNR 51 BNR 118, 261, 307, 317, 376, 378, 379, 431, 443, 454, 470, 475 OG 505 I FROGN KOMMUNE Plan nr. 051-0400 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 28.01.2010 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl.

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2008/1550-18106/2011 Saksbehandler: Stig Erik Ørum Dato: 14.06.2011 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Utv.saksnr

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: Tid: 17:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: Tid: 17:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Enebakk Dato: 19.04.2010 Tid: 17:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Bjerke ORD FRP

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 044/13-051/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 05.03.2009 Tid: 19:00 herredshus Befaring Flateby kl. 1730 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011 PBU-30/11 REGULERINGSPLAN FOR VARDÅSVEIEN 8 Sakliste PBU-31/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SNIPETJERNVEIEN 7-8, REGNBUEN NÆRINGSOMRÅDE PBU-32/11 FORSLAG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 23.01.2014 kl. 18:00 kl. 21.40 Sted: Lille sal, kulturhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ola Nordal (A) Kristin Ohnstad (A) Jan

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 Fra HTM-sak: 68/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 76/10 Til kl.: 21.50

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/4280 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Jan Hornung Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/41 26.03.2015 Teknisk utvalg 15/53 30.04.2015 Søknad om mindre reguleringsendring

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Befaring på Gran kl. 18:00 Formannskapssalen, Enebakk Dato: 29.03.2012 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem Otto Strand Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen

MØTEBOK. Ikke møtt Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem Otto Strand Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 16.01.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.20 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 23.10.2014. Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 27.02.2014 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 012/14-018/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10. Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 24.05.2017 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og miljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2014 Tid: 17:00 21:30. Av 7 medlemmer var 7 tilstede. Til stede: Medlemmer: Pål Engeseth (H), Bodil Holter

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: 03.02.2011 Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: 03.02.2011 Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 03.02.2011 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bent Aasli

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Innkalling og sakliste utsendt 12.08.2015 ble godkjent. Etter sak 58 ble sak 60/15 og 63/15 behandlet. Sak 53/15 Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Meldingene tas til orientering.

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010 Fra HTM-sak: 87/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 93/10 Til kl.: 20.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 15.09.2009 Møtetidspunkt: 19.30 20.40. Følgende representanter

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 11.11.2008 Tidspunkt: 18:00-19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 11.11.2008 Tidspunkt: 18:00-19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 11.11.2008 Tidspunkt: 18:00-19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for: Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 21.09.2016 Tid 10:05 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække FO Varaordfører

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Rådhuset Møtetid: 06.12.2017 Kl. 12:00-15:00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 23.08.2006 Tid: 14:00-16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksutskrift. Klagebehandling - Detaljregulering Haneborgenga

Saksutskrift. Klagebehandling - Detaljregulering Haneborgenga Saksutskrift Klagebehandling - Detaljregulering Haneborgenga Arkivsak-dok. 14/03126-56 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19 30.01.2017

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen 2.etg., Herredshuset Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 10:00 13:10 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.03.2012 Tid: Kl. 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Medlem Ann Kristin

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk herredshus Dato: 06.03.2008 Tid: 20.00 Folkevalgtopplæring 1800-2000 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 13.04.2010 Møtetidspunkt: 19.00-20.15 Følgende representanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00 13: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 FRA SAKSNR: 01/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 04/08 TIL KL: 22.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø Møtetid: 21.08.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: Kulturhuset, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ola Nordal

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 16.05.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 16.05.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 16.05.2013 Fra HTM-sak: 41/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 50/13 Til kl.: 20:45 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011 Sakliste PBU-1/11 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING - ENDRET ILLUSTRASJONSPLAN TILKNYTTET REGULERINGSPLAN FOR SKORHAUGÅSEN 8 M.FL. PBU-2/11 UTVIDELSE AV KJØKKEN

Detaljer

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Innkalling og sakliste utsendt 12.08.2015 ble godkjent. Sak 53/15 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Meldingene tas til orientering. Utvalget ønsket at melding 1, 2 og 3 ble nærmere referert.

Detaljer

ORIENTERING: Ansvarsområder og oppgaver ved Driftskontoret v/ Ole Martin Føll

ORIENTERING: Ansvarsområder og oppgaver ved Driftskontoret v/ Ole Martin Føll Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 10.11.2015. Turid Blækkan tiltrådte møtet under orienteringen. ORIENTERING: Ansvarsområder og oppgaver ved Driftskontoret v/ Ole Martin Føll Før saksbehandlingen

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 07.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12 - tillatelse til oppføring av tilbygg på hytte - oppheving av vedtak av i sak 44/16

Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12 - tillatelse til oppføring av tilbygg på hytte - oppheving av vedtak av i sak 44/16 Vår dato: 08.08.2016 Vår referanse: 2016/4714 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Nes kommune Innvalgstelefon: 32266670 3540 Nesbyen Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING 265/1 REGULERINGSPLAN FOR SAMA HYTTEFELT, HÅEN, ENDELIG VEDTAK PS sak: Utvalg Møtedato 104/05 Formannskapet 28.06.2005 39/06 Formannskapet 14.03.2006 44/08 Kommunestyret

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 10.03.2011 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommuneplanens arealdel

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommuneplanens arealdel ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2013/905 Arkivkode: 141 Saksbehandler: Jens Langkaas Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet 06.06.2016 49/16 Kommunestyret 20.06.2016 Kommuneplanens

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 FRA SAKSNR: 108/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 115/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Ås rådhus

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Ås rådhus ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Ås rådhus 17.01.2013 Fra HTM-sak: 1/13 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 9/13 Til kl.: 20.54 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 17.09.2009 1.etg, møterom 1-3 FRA SAKSNR: 82/09 FRA KL: 18:00 TIL SAKSNR: 85/09 TIL KL: 21:50 Av

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hope skole Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 20:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer