Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2012"

Transkript

1 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2012 Sørum Kommunalteknikk KF Vektergården, Sørumsandvegen 77 Driftsavdelingen, Industrivegen 30 B Renseanlegget, Vestbyvegen 5. på Sørumsand Anleggvirksomhet i hele kommunen Styrets forslag av

2 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 2 av 42

3 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5 B.1.1 Innledning... 5 B.1.2 Forholdet til kommuneplanen for Sørum kommune... 7 B.1.3 Forholdet til økonomiplanen for Sørum Kommunalteknikk KF... 7 B.1.4 Endringer i forhold til vedtatte Økonomiplan for SKT KF... 7 B.1.5 Tilskudd Fra Sørum kommune... 8 B.1.6 Aksjon Skoleveg... 8 B.1.7 Sørum Kommunalteknikks fokusområder for B.1.8 Kvalitet og HMS B.1.9 Kvalitet B.1.10 HMS Kapitel C Virksomhetene C.1.1 Organisering og bemanning C.1.2 Organisering av foretaket C.1.3 Staben C.1.4 Driftsavdelingen C.1.5 Prosessteknikere C.1.6 Driftsrammer C.1.7 Forutsetninger for budsjetteringen Kapitel D Fagområdene D.1.1 Avløp D.1.2 Vann D.1.3 Veg og veglys D.1.4 Kabelnett og Fiber Kapitel E Driftsbudsjettene Kapitel F Investeringsbudsjettet Kapitel G Gebyrutviklingen G.1 Endringer i vanngebyrene G.2 Endring i avløpsgebyrene G.3 Endring i septikgebyrene G.4 Endring i renovasjonsavgiften G.5 Endring i feieavgiften G.6 Samlet gebyrutvikling Gebyrregulativ G.6.1 Vann, avløp og septik G.6.2 Renovasjon G.6.3 Feiing og tilsyn Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 3 av 42

4 Kapitel A Vedtak Styret i Sørum Kommunalteknikk KF behandlet dette dokumentet i sitt møte 19. oktober 2011, sak 12/11, og fattet følgende vedtak: Forslag til Årsbudsjett med virksomhetsplan og gebyrregulativ 2012 med endringer vedtas styrets innstilling til kommunestyret. Sørum kommunestyre behandlet dette dokumentet i sitt møte XX.XX.2011 sak XX/11, og fattet følgende vedtak: Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 4 av 42

5 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF B.1.1 Innledning Daglig leder legger med dette fram forslag til budsjett 2012 med virksomhetsplan og gebyrregulativ. Dokumentet inneholder drifts og investeringsbudsjettet for 2012 samt en mer verbal forklaring av tallbudsjettene. Budsjettet er utarbeidet innenfor rammene av Handlingsprogram med økonomiplan , vedtatt av kommunestyret Foretaket merker de varslede klimaendringene godt. Vi opplever stadig oftere perioder med ekstremnedbør og flommer. Dette setter infrastrukturen på store prøvelser og vi må i all planlegging fremover ta høyde for et villere og våtere klima. For driften av våre anlegg gir dette seg utslag i økte kostnader til veivedlikehold, pumping av overvann med mer. Det er nylig fattet et etterlengtet prinsippvedtak i Fet, Gjerdrum og Sørum kommuner som innebærer at det skal etableres en felles avløpsrenseløsning for de tre kommunene. I skrivende stund arbeides det videre med regulering, skisser til organisering og avtaleverk kommunene i mellom. Foretaket har vært en pådriver for å få til et slikt samarbeid og det er derfor svært gledelig å se at dette nå nærmer seg realisering. Vårt håp er at dette vil gi grobunn for økt grad av samarbeid innenfor flere av våre tjenesteområder. Som en følge av at det blir samarbeid om avløpsrensingen, vil vår rensevirksomhet bli overført til det fremtidige IKS et. Øvrige deler av foretaket har siden etableringen i 2004 hatt den samme organiseringen. Det er derfor på tide å vurdere om dagens interne organisering er hensiktsmessig og se på hvilke konsekvenser bortfallet av rensevirksomheten vil ha for den totale tjenesteproduksjonen. Sentrale temaer vil være beredskap og drift av pumpestasjoner som i utgangspunktet ikke skal være en del av IKS et. I begynnelsen av 2012 vil vi også implementere Visma-applikasjonen DV-pro i foretaket. Dette systemet vil stå for timefangst, ressursplanlegging og gi en vesentlig bedret oversikt over prosjekter som utføres i egen regi. Systemet implementeres i første omgang på Driftsavdelingen, men det tas også sikte på at andre virksomheter etter hvert tar i bruk dette systemet. I dag benyttes andre systemer som ikke er tilknyttet regnskapssystemet samt egenutviklede regneark, noe som har medført en til tider dårlig økonomioppfølging. Vi forventer at det nye systemet vil forenkle foretakets økonomistyring og bli et viktig styringsredskap. Foretaket vil i 2012 ha spesielt fokus på å fortsette arbeidet med viktige rolleavklaringer i forhold til øvrige deler av Sørum kommunes administrasjon. Det ble gjennomført en del arbeid vår/sommer 2011 som endte opp med enkelte vedtektsendringer, men det blir viktig å fortsette dette arbeidet slik at samarbeidet kan styrkes og videreutvikles. Innenfor vann og avløp vil det i løpet av 2012 bli igangsatt store og viktige investeringer. Nytt høydebasseng på Sørumsand vil bedre leveringssikkerheten for drikke- og brannvann betydelig. Det er også et håp om at første spadestikk for nytt avløpsrenseanlegg, enten på Sørumsand eller Fetsund, gjøres i løpet av kommende år. Med de store investeringene som skal gjennomføres de kommende år er det ikke til å unngå at vann- og avløpsgebyrene vil fortsette å øke. Foretaket har utarbeidet en prognose over gebyrutviklingen frem mot 2023 og bruker den aktivt for å få en mest mulig jevn gebyrutvikling. Dette medfører at vi både i 2010 og 2011 vil avsette et lite overskudd, som igjen skal benyttes til gebyrutjevning etter at investeringene er gjennomført. Dette er mitt siste budsjettdokument som daglig leder i Sørum Kommunalteknikk KF og jeg vil derfor benytte anledningen til å takke alle ansatte, styret og politikere i Sørum for de mulighetene jeg har fått Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 5 av 42

6 som daglig leder i foretaket. Det har vært til sammen 12 begivenhetsrike, lærerike og spennende år som jeg kommer til å se tilbake på med stor glede. Tusen takk! Sørumsand Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 6 av 42

7 B.1.2 Forholdet til kommuneplanen for Sørum kommune Kommuneplanen skal angi kommunens visjon, mål og satsingsområder. Gjennom kommuneplanen legges lokalpolitiske føringer for hele samfunnsutviklingen, også for politikkområder utenfor kommunal virksomhet. Kommuneplanens langsiktige del revideres hvert 4. år og skal ha et 12-årsperspektiv. Sørum kommunalteknikk KFs økonomiplan er utarbeidet i tråd med de føringer som er gitt i kommuneplanen, herunder er også befolkningsutviklingen som er angitt i kommuneplanen lagt til grunn. Disse forutsetninger og føringer er videreført i arbeidet med Årsbudsjett med virksomhetsplan B.1.3 Forholdet til økonomiplanen for Sørum Kommunalteknikk KF Virksomhetsplanen for Sørum kommunalteknikk KF tar utgangspunkt i, og bygger videre på, vedtatt økonomiplan for Det er i virksomhetsplanen konkretisert hvordan foretaket vil oppnå de mål som er satt i økonomiplanen, samt konkrete tiltak innenfor de vedtatte fokusområdene. B.1.4 Endringer i forhold til vedtatte Økonomiplan for SKT KF Det er noen mindre endringer i forhold til økonomiplanen for Disse endringene er omtalt i nedenfor. B Endringer i Investeringsbudsjettet På bakgrunn av utarbeidede forprosjekter, og økt detaljering av kostnadsoverslag, er det gjennomført noen mindre omdisponeringer innen Investeringsbudsjettet. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 7 av 42

8 B.1.5 Tilskudd Fra Sørum kommune Sørum kommune har i sin Økonomiplan lagt inn følgende utvikling i sitt tilskudd til Sørum kommunalteknikk KF Tilskudd fra Sørum kommune R 2010 B 2011 ØP 2012 ØP 2013 ØP 2014 ØP * *Ved behandlingen av årsbudsjett for 2011 fattet kommunestyret et intensjonsvedtak om å overføre kr 20 mill fra eiendomsforetakets overskudd i 2010 til vegvedlikehold. Dette ble endelig vedtatt ved behandling av regnskapet for Disse midlene er forutsatt benyttet til drift og vedlikehold av de kommunale vegene. Tilskuddet har en årlig økning på ca 3 %. Sørum kommune yter et årlig tilskudd til Sørum kommunalteknikk KF, og dette tilskuddet er ment å dekke drift og vedlikehold av de kommunale vegene i tillegg til kapitalkostnader som følge av investeringer. De siste årene har det blitt gjennomført betydelige investeringer innenfor vegsektoren, hvilket har medført at spesielt kapitalkostnadene i vegbudsjettet har fått en betydelig økning, samtidig som antall meter veg foretaket drifter er økt betydelig de siste år. I løpet av de senere årene har Sørum kommunalteknikk egenfinansiert en relativt stor andel av kostnadene knyttet til veg. Foretaket legger opp til en egenfinansiering på om lag kr i 2011 og øker denne til kr 2 mill i B.1.6 Aksjon Skoleveg Aksjon skoleveg er et spleiselag mellom kommune og fylkeskommunen for å bedre trafikksikkerheten. Fylkeskommunens andel er på opptil 80 prosent, mens resten dekkes av den enkelte kommune. Statens vegvesen administrerer og samordner tilskuddsøknadene og godkjenner ferdige prosjekter, mens kommunene står for planlegging og gjennomføring. Pengene fra Aksjon skoleveg kan gå til en rekke tiltak, som for eksempel opphøyde gangfelt, trafikksaneringer, trafikkøyer ved gangfelt, snuplasser, frisiktsutbedringer og veglys. Det er nå også åpnet for at det kan gis tilskudd til lokale informasjonskampanjer og revisjon av kommunale trafikksikkerhetsplaner Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 8 av 42

9 B.1.7 Sørum Kommunalteknikks fokusområder for Rolleavklaringer Våren og sommeren 2011 ble det arbeidet med å klarlegge ansvars- og rollefordelingen mellom rådmannskommunen og SKT KF. Arbeidet munnet ut i en kommunestyresak som ble vedtatt 7. september. Denne saken klargjør en del forhold, men fortsatt vil det være saker hvor grenseskillet er uklart. Det er viktig at det arbeides videre med ytterligere klargjøring av foretakets handlingsrom. Det er også avdekket behov for å klarlegge ansvarsforholdene mellom virksomhetene internt i foretaket for å sikre at ressursene brukes på en best mulig måte. I løpet av 2012 skal rolle- og ansvarsfordelingen sees på og klarlegges. 2. Søke samarbeid med nabokommuner Det skal jobbes aktivt med å finne kortsiktige og langsiktige samarbeidsarenaer med kommuner og foretak i området. Dette for å sikre bedre ressursutnyttelse både på utstyrs og kompetansesiden. Ved å samarbeide med andre vil man kunne tilegne seg og utnytte spisskompetanse i en større grad en ellers. Det samme vil gjelde spesialutstyr. Samlet sett vil dette medføre økt effektivitet og bedret kvalitet på de tjenester foretaket kan tilby. 3. Organisasjonsutvikling SKT KF er i utgangspunktet ikke en del av Sørum kommunes prosjekt Organisasjon for fremtiden og organiseringen har i store trekk vært uendret siden oppstarten i Det er nå vedtatt en prinsippsak som innebærer interkommunalt samarbeid innenfor avløpsrensing og dette medfører at en av våre virksomheter vil bli overført til et nytt IKS. Dette i seg selv gir grunnlag for å se på resterende del av organisasjonen med fokus på hvordan foretakets resterende tjenesteproduksjon bør organiseres. 4. DV-pro Høsten 2011 igangsettes prøveprosjekt med bruk av Visma-applikasjonen DV-pro for timefangst i Driftsavdelingen. Etter planen skal resten av foretaket implementere dette verktøyet i første halvdel av Dette verktøyet blir i stor grad bærebjelken for økonomistyringen i Driftsavdelingen og en viktig bidragsyter for økonomistyringen i foretaket for øvrig. Det er derfor svært viktig at dette arbeidet prioriteres og gis tilstrekkelig ressurser. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 9 av 42

10 B.1.8 Kvalitet og HMS B.1.9 Kvalitet SKT KF har et implementert kvalitetssystem bygget opp for å imøtekomme kravene i NS-EN ISO 9001:2008 og foretaket sertifisert av akkreditert virksomhet innen virksomhetsområdene Forvaltning og tjenesteproduksjon. Som en del av kvalitetssystemet er det utarbeidet og implementert beredskapshåndbøker, rutinehåndbøker og planer innen foretakets ansvarsområder. B.1.10 HMS Etter Forskrift om virksomheter som skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste, FOR: , omfattes alle ansatte i SKT KF av kravet om en bedriftshelsetjeneste. SKT KF har avtale med Romerike HMS om bedriftshelsetjeneste. SKT KF deltar i den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen organisert av Sørum kommune. Rutiner i forhold til HMS aktiviteter er i øvrig innarbeidet som en del av kvalitetssystemet, herunder årlige vernerunder og handlingsplaner i forhold til HMS-tiltak. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 10 av 42

11 Kapitel C Virksomhetene C.1.1 Organisering og bemanning C.1.2 Organisering av foretaket Sørum Kommunalteknikk KF Daglig leder Staben Virksomhetsleder Driftsavdelingen Virksomhetsleder Prosessteknikere Virksomhetsleder 11.2 Årsverk Virksomhet Budsjett 2012 Driftsavdelingen Prosessteknikere Staben inkl. daglig leder SUM Inklusiv en trainee Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 11 av 42

12 C.1.3 Staben Organisering og bemanning Staben har gjort en endring i organiseringen av vann og avløp. En fagleder vann og avløp har nå ansvaret for begge fagområdene. Sammen med fagleder vann og avløp arbeider to avdelingsingeniører innenfor fagområdet VA. Virksomhetsleder Fagleder veg Fagleder vann og avløp Fagleder plan og prosjekt Økonom/Controller Merkantil og gebyrforvaltning Avløpsingeniør Prosjektleder VA-ingeniør Prosjektleder Prosjektleder Ansvars - og forretningsområder Staben skal inneha bestillerfunksjonen, og være premissgiver for foretakets fagområder. Staben har i dag en fagleder vann og avløp, en fagleder veg og en fagleder plan og prosjekt. Faglederne har det faglige og økonomiske ansvaret for sine respektive områder, og har ansvaret for at aktivitetene ivaretas på en best mulig måte innenfor de budsjetter som er til rådighet. Staben har også ansvaret for oppfølging av de private utbyggingsprosjektene i kommunen, der det skal følges opp byggingen av teknisk infrastruktur, som skal overtas av Sørum Kommunalteknikk KF. I tillegg innehar staben byggherrerollen for Sørum Kommunalteknikk KF, der Sørum Kommunalteknikk KF er tiltakshaver. For 2012 er det avsatt drøyt kr 39 mill på investeringsbudsjettet innenfor foretakets ansvarsområder. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 12 av 42

13 Mål 2012 Staben skal i samarbeid med de ytre virksomhetene styrke rutinene for samhandling og kommunikasjon internt i foretaket, og sørge for optimal utnyttelse av drifts- og vedlikeholdsbudsjettene innenfor de ulike fagområdene. Staben skal sørge for god tilbakemelding på publikumshenvendelser, samt gi tilstrekkelig informasjon vedrørende foretakets tjenester. Investeringsprosjektene skal planlegges og gjennomføres i henhold til vedtatt investeringsplan for Staben vil gjennom virksomhetens kvalitetssystem tydeliggjøre prosessene/rutinene innenfor de ulike tjenesteområdene Kompetansetiltak skal gjennomføres for de ansatte i henhold til utarbeidet kompetanseplan. Strategier for utvikling Staben har i de siste år utviklet seg i ønsket retning. Staben har nå oppnådd bra kapasitet i forhold til de oppgaver som skal håndteres. Ved kapasitetsbehov utover den kapasitet vi besitter vil dette dekkes inn ved innkjøp av tjenester. For en videreutvikling av Staben er kompetansetiltak en viktig faktor. Staben besitter mye, og riktig kapasitet, og kompetanseoverføring mellom de ansatte er et satsningsområde, som både vil utvikle staben og den enkelte, både faglig og med hensyn på arbeidsmiljøet. Staben er nå samlokalisert med Plan og utbyggingsseksjonen i Sørum kommune. Dette er noe det vil arbeides med å utnytte på en best mulig måte, og herunder vil samhandling være et viktig moment. Økonomiske rammer 2901 Styring og ledelse: Regnskap 10 Budsjett - 11 Budsjett 12 Brutto utgift Brutto inntekt Netto Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 13 av 42

14 C.1.4 Driftsavdelingen Organisering og bemanning Virksomheten er organisert med virksomhetsleder med stedfortreder, en vedlikeholdsleder, 10 fagarbeidere, samt ett anleggslag bestående av en anleggsleder og en fagarbeider. Det er en lærling i virksomheten. Anleggsleder og vedlikeholdsleder rapporterer direkte til virksomhetsleder som igjen rapporterer til daglig leder. Virksomhetsleder Drift- og vedlikeholdsleder Anleggsleder 10 fagarbeidere 1 fagarbeider Ansvars- og forretningsområder Driftsavdelingen utfører drift- og vedlikeholdsoppgaver innen områdene vei, vannforsyning, avløpsnett og fibernett på løpende bestillinger fra Staben. Avdelingen utfører også noen mindre drift- og vedlikeholdsoppdrag for private, i hovedsak oppdrag relatert til rydding av snø og strøing. Driftsavdelingen har beredskap innen områdene vei, vannforsyning, avløpsnett og fibernett. Beredskapen omfatter 8 ansatte ved avdelingen og dekker 24 timer i døgnet alle årets dager. Responstiden er 0,5 time. Den største enkeltaktiviteten som utføres som en del av beredskapen er rydding av snø og strøing om vinteren. Entreprenørvirksomheten utfører sanerings- og investeringsprosjekter innen områdene vei, vannforsyning, avløpsnett og fibernett på bestilling fra Staben. I tillegg utføres det oppdrag for andre aktører, så som andre kommunale foretak, andre kommuner og private. Mål 2012 Virksomheten arbeider for å understøtte og bidra til å nå målene for de virksomhetsområdene vi utfører oppdrag for. Det er et mål at anleggslaget skal arbeide kontinuerlig med investeringsprosjekter hele Virksomhetenes egne mål er knyttet opp mot økonomi og gjenspeiles i resultatkravene i de økonomiske rammene. Garderobefasilitetene ved Driftssentralen er for små og uhensiktmessige. Ventilasjonsanlegget er for dårlig ift inneklima, samtidig er det uøkonomisk. Det er også klare krav fra Arbeidstilsynet Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 14 av 42

15 for ansatte som arbeider med avløp, at det skal være et skarpt skille mellom ren og uren sone ift garderobe/dusj og fellesarealer og spsierom. Bygningsmassen tilfredsstiller ikke disse kravene, som avdekket ved utført tilsyn. En del av det elektriske anlegget trenger å bli oppgradert. Det gjennomføres i løpet av året et forprosjekt som skal avdekke omfang og kostnader for en oppgradering og utvidelse av deler av bygningsmassen. Hovedprosjekt planlegges gjennomført i Driftsavdelingen skal søke å ansette en lærling til i løpet av våren Virksomheten skal i løpet av året fortsette å vedlikeholde kjernekompetanse, samt opparbeide kompetanse og anskaffe en del materiell for å selv kunne; Lekkasjesøke og analysere vannledningsnett med dataloggere Utføre maskinell vegetasjonsrydding langs kommunale veier Strategier for utvikling Som et ledd i å kunne møte økt etterspørsel av tjenester fra fagområdene er bemanningen økt fra 7 til 10 fagarbeidere ved Driftsavdelingen fra inneværende år. I økonomiplanen for inneværende periode er det innarbeidet årlige investeringer for utskifting av maskiner. Deler av maskinparken er gammel og utslitt. Erstatning av veihøvel var innarbeidet i 2012, men måtte fremskyndes til 2011 på grunn av flere uønskede hendelser og store kostnader. En gravemaskin er foreslått skiftet og en skal anskaffes ny ut i 2013, men allerede i 2011 har det vært mye nedetid og reparasjonsutgiftene har vært høye på 2 gravemaskiner. Konsekvensene av dette er svekket evne til å levere på tid og unødvendig store kostnader. Det foreslås derfor å fremskynde en anskaffelse fra 2013 til Økonomiske rammer Driftsavdelingen Budsjett -09 Budsjett -10 Budsjett -11 Budsjett -12 Brutto utgift Brutto inntekt Resultat Økonomiske rammer Entreprenørvirksomhet Budsjett -09 Budsjett - 10 Budsjett -11 Budsjett -12 Brutto utgift Brutto inntekt Resultat Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 15 av 42

16 C.1.5 Prosessteknikere Organisering og bemanning Virksomheten er organisert med virksomhetsleder og 4 fagarbeidere. Fagarbeiderne rapporterer direkte til virksomhetsleder som igjen rapporterer til daglig leder. To medarbeider er nytilsatte i Kompetanseplan for er utarbeidet. 2 driftsoperatører mangler driftoperatørskolen, dette er første prioritet. For øvrig har personellet en bred faglig kompetanse. Faglig oppdatering skjer jevnlig hovedsakelig gjennom driftsassistansen i tillegg til andre kurs og seminarer. Samtlige driftsoperatører er ansatt etter 2006 og dette gir noe mindre kunnskap om anleggenes historie. I forhold til krav om akkreditert prøvetaking er det gitt dispensasjon, i denne er det imidlertid satt krav om at prøver skal tas på en best mulig måte, vi har derfor gjennomført kurs for prøvetaking og tar sikte på å innføre riktige rutiner og anskaffe prøvetakingsutstyr slik at det utføres forskriftsmessig. Ansvars- og forretningsområder Virksomheten har ansvaret for teknisk og prosessmessig drift, utvikling og forvaltning av foretakets renseanlegg, pumpestasjoner og tilhørende arealer. De er ansvarlige for den operative driften av disse, renseresultater, prøvetaking og rapportering. Vedlikehold av bygninger utstyr og utearealer. Virksomheten har beredskap på renseanleggene, pumpestasjonene og driftskontrollanlegget, samt deltar i driftsavdelingens vintervedlikehold og beredskap på kommunale veger. Utover dette utfører virksomheten arbeid på anleggene etter premisser gitt fra Staben. Virksomheten er også aktiv i forhold til å feilsøke lekkasjer på ledningsnettet. Beredskapen er en del av kravene i utslippstillatelsen og skal forhindre driftsavbrudd og utslipp av urenset avløpsvann. Beredskapen omfatter fem ansatte og dekker 24 timer i døgnet alle årets dager. Responstiden er 0,5 time. Av beredskapsmessige oppgaver utgjør driftsproblemer på renseanlegg og pumpestasjoner mesteparten av aktiviteten. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 16 av 42

17 Mål 2012 Ha en organisasjon for å ivareta driften i forhold til nye planer, økt belastning på anleggene, nye rutiner og forskrifter, avvikling av ferie og vaktplaner. Minimalisere utslipp for å bygge opp under hovedplanens mål for vannkvalitet i resipientene. Utføre prøvetakingen i henhold til kravene for akkreditert prøvetaking Ha fokus på tilrenning og melde tilbake, som innspill for utbedringer bedre vedlikehold på ledningsnettet Strategier for utvikling Arbeid med planlegging av nytt renseanlegg i forhold til funksjonalitet. utføring, tilførsels nett og samhandling vil gi stort resursbehov fra personell ved renseanlegget. Så langt er det en positiv holdning til IKS som nytt selskap og samarbeids arena, men det er nå viktig at medarbeiderne blir tatt med på banen raskt for å starte samarbeid med kollegaer i de andre kommunene. Det er viktig å bringe inn informasjon om selskapsform, og fra andre som arbeider i IKS. Ved å etablere en form for samarbeidsforum vil det også bygges kollegiale bånd Det er samlet mye erfaring og kompetanse blant medarbeiderne, som det er viktig for kommunene at blir brukt til å planlegge et funksjonelt og effektivt anlegg med et godt fysisk arbeidsmiljø. Økonomiske rammer 2966 Prosessteknikere Regnskap - Budsjett Budsjett Brutto utgift Brutto inntekt Netto Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 17 av 42

18 C.1.6 Driftsrammer 2012 Økonomiske rammer for Foretaket: KONTO- TEKST REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT GRUPPE Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Interkommunale selskaper Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, matriell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeførte tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 18 av 42

19 KONTO- TEKST REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT GRUPPE Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære innt./kostnader 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraord. innt./kostnader ÅRSRESULTAT C.1.7 Forutsetninger for budsjetteringen Det er lagt tilgrunn en rentesats på 5 % 3 % i generell prisvekst For interne tjenestekjøp samt tilskudd til drift av vei er det lagt til grunn en deflator på 3,0 %. Avskrivninger er beregnet ut fra kommunale regnskapsforskrifter Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 19 av 42

20 Kapitel D Fagområdene D.1.1 Avløp 2012 Kvalitetsvurdering: Abonnenter og klager: Det er få klager på avløpsnettet fra abonnentene, noe som tyder på at få er utsatt for problemer på sitt stikkledningsnett. I snitt er det ca. 1-3 regresskrav fra abonnenter som har fått tilbakeslagskader fra spillvannsnettet. Avløpsrensing: Ved normal tilrenning renser avløpsrenseanleggene tilfredsstillende i forhold til rensekravene. Når vi får store og kraftige nedbørsmengder som tilfellet har vært i år, ser man at anleggene sliter i forhold til kravene, og da spesielt i forhold til fosforkravene. Anleggene har høy tilknytning i forhold til dimensjonerende belastning, og det er derfor viktig å bli kvitt fremmedvann på spillvannsnettet. Sørumsand RA er spesielt belastet samtidig som det er veldig nedslitt både bygningsmessig og utstyrsmessig. SKT KF får en utfordring i å holde anlegget i drift frem til ny avløpsløsning og renseanlegg er på plass. Avløpstransport: Avløpstjenesten har store utfordringer i årene fremover. Revidering av Hovedplan avløp fra 2002 startet opp i 2010 og skal sluttføres i Dette er forskjøvet i forhold til opprinnelig plan pga. stillingsendringer, og at ansatte har sluttet og nye har begynt. Hovedplan avløp vil gi føringer for avløpstjenesten i perioden , og vil fokusere på tiltak for avløp (spillvann og overvann) med hensyn til kvaliteten og dimensjoneringen på ledningsnettet opp mot økte nedbørsmengder ved de forespeilede klimaendringene. Satsningsområder for avløp for 2012 vil være fremmedvannsinnlekking/spillvannsutlekking, vedlikehold, sanering av gamle dårlige avløpsledninger og sanering av septiktanker for å redusere utslipp til vassdrag. Selv om Sørum har et ungt ledningsnett avdekker rapporter der det er gjennomført TVinspeksjoner av eldre og antatt dårlige ledninger store feil. Dette skaper innlekking av bl.a. grunnvann og overflatevann i store mengder transporteres til renseanleggene. Ved store nedbørsmengder kan en også få utlekking av spillvann som skaper lokal forurensning. Avløp i spredt bebyggelse: Det systematiske arbeidet med å kartlegge avløp i spredt bebyggelse videreføres, dvs i de områdene der det ikke er planlagt kommunal kloakkledning ut fra handlingsplanen. Utfallet av dette arbeidet vil være at septiktanker saneres og avløpsløsningen oppgraderes til et godkjent utslipp. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 20 av 42

21 Nøkkeltall fra KOSTRA 2010 Tekst Sørum Akershus Gruppe 07 Landet kommune Andel driftsutgifter av gebyrgrunnlaget 67,6 76,8 69,5 67,4 Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget 32,4 26,0 33,0 34,0 Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr avløp - en sats (gjelder rapporteringsåret+1) Antall kommunale avløpsanlegg Beregnet gjennomsnittsalder spillvannsnettet Nøkkeltallene fra KOSTRA viser at Sørum kommune ligger noe høyere hva gjelder årsavgifter. Disse må forventes å stige en del i årene fremover pga. store investeringer på avløpsområdet. Ellers viser de andre tallene at en ligger omtrent som de andre gruppene en sammenlikner seg med. Mål for fagområdet: Ferdigstille og følge opp Hovedplan avløp. Opprettholde renseanleggenes standard slik at de fortsatt tilfredsstiller dagens krav til kapasitet og resultat. Redusere fremmedvanninnlekkingen. Økonomiske rammer: Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Avløp Brutto utgift Brutto inntekt Bruk av fond* Netto Endringer i aktiviteten: Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett vil ved foreliggende plan utløse konsekvenser for driften av avløpstjenesten, og omfanget av disse konsekvensene må derfor utredes i en konsekvensvurdering. En konsekvens som da må innarbeides i driftsbudsjettet, kan være at driftsrammene må økes gradvis. Videre må Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett kvalitetssikres mht kostnader. Bemanningen på renseanlegget merker i dag en økt belastning av slambehandlingen. Det må utløse en vurdering av ressursene i forhold til denne aktiviteten inntil det nye slambehandlingsanlegget på Krogstad står ferdig. I tillegg må det innarbeides rutiner for å vurdere kapasiteten til ledningsnett og pumpestasjoner før områder kobles til det kommunale ledningsnettet, og dette må ses i lys av befolkningsveksten. D.1.2 Vann 2012 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 21 av 42

22 Kvalitetsvurdering: Abonnenter og klager: Det har kommet noen klager i forhold til forsyning og kvalitet. Hovedsakelig dreier dette seg om smak og farge på vannet. Årsakene varierer, men hovedtyngden kommer fra abonnenter på lange stikkledninger som i tillegg er endeledninger. Klagene som er kommet er behandlet, og tiltak er iverksatt for å utbedre problemene. Vannforsyning: Sørum Kommunalteknikk KF leverer en god og sikker vannforsyning. Dette fordi NRV har en robust og sikker vannbehandling og SKT KF har en god beredskap på eget forsyningsnett. På tross av dette er det også svakheter ved beredskap/reservevannsløsning dersom den ordinære vannleveransen skulle falle bort. I hovedplan vann for Sørum kommune (sluttbehandles 2011) er spørsmål, løsninger og avtaler vedrørende reservevannsforsyning omtalt. Sørum kommune har i dag mulighet for reservevannsforsyning fra Fet kommune (NRV), Blaker vannverk og Årnes vannverk (ferdigstilles i disse dager). Innen utgangen 2016 skal sammenkoblingen mellom NRV og Aurskog-Høland kommune via Sørumsand være ferdigstilt. Dette vil sikre kommunen på en veldig god måte. Et annet viktig tiltak innen vannforsyningen er etableringen av nytt høydebasseng på Sørumsand, noe som vil styrke leveringssikkerhet og brannvannsdekning. Bassenget er planlagt ferdigstilt i løpet av Dette er knapp tid og krever et stramt program. Lekkasjeprosenten ble beregnet til 22% for Det jobbes aktivt med å redusere denne. I 2011 har man hatt få store, men en del mindre lekkasjer. For å få bedre kontroll, er det behov for god oversikt over målesoner ved hjelp av vannmålere. Her er det fortsatt noen mangler. Et samarbeid med NRV om utveksling av data fra eksisterende vannmålere vil føre til at man får kontroll med alle målesonene. Målesoner er omtalt i hovedplanen. Vannkvalitet: Også i 2011 ser man en tendens til økt kimtall i ledningsnett. Årsakene kan være delte, men man tror at aktiviteten på ledningsnettet de siste årene med stadig endringer i vannstrømmer kan være en delårsak. Det er også noen år siden det ble gjennomført systematisk spyling av nettet. Dette ønsket man å gjennomføre i 2011, men mange andre prioriterte oppgaver har ført til at en må utsette dette til Da vil man også ha en spyleplan klar. Vardefjellet høydebasseng har også i 2011 hatt kimtallsproblemer. En rapport med mulige årsaker og tiltak er utarbeidet. Noen tiltak er utført. SKT KF har også inngått serviceavtale med Ancistrus vedrørende periodisk vedlikehold. Også andre NRV-kommuner sliter med kimtall i bassenger i samme tidsrom som SKT KF. NRV har derfor startet opp et prosjekt for å prøve å finne ut av problemene. Foreløpig rapport er ventet i løpet av høsten Prøvetaking vil imidlertid fortsette i Nøkkeltall fra KOSTRA 2011 Tekst Sørum Akershus Gruppe 07 Landet kommune Andel driftsutgifter av gebyrgrunnlaget 75,0 78,9 72,1 68,4 Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget 25,0 23,1 30,8 33,3 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr - en sats Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 0,709 0,889 0,673 0,711 Beregnet gjennomsnittsalder vannledningsnettet med kjent alder Av nøkkeltallene fra KOSTRA ser man at Sørum kommune ikke fraviker vesentlig fra Akershus, Gruppe 07 og landet under ett. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 22 av 42

23 Mål for fagområdet: Sikre kommunens abonnenter et godt, trygt og sikkert drikkevann. Få på plass en forutsigbar gebyrutvikling gjennom et handlingsprogram for vannforsyningen (ref. hovedplan vann ). Sikre at NRV overholder sine leveringsforpliktelser overfor kommunen. Etablere gode vannmålersoner og redusere vannlekkasjer. Jobbe aktivt med å bli kvitt kimtallsproblemene som har oppstått de siste årene. Styrke leveringssikkerhet og brannvannsdekning. Økonomiske rammer: Regnskap 10 Budsjett 11 Budsjett 12 VANN Brutto utgift Brutto inntekt Bruk av fond Netto Endringer i aktiviteten: Det har også siste år vært fokus på å finne og utbedre vannlekkasjer, og gjøre enkle tiltak i form av punktutbedringer på nettet. Eksempler på punktutbedringer er utbedring/utskifting av kummer, med enkle grep utfasing og nedleggelse av unødvendige og dårlige ledninger. I forhold til bemanning har driftsavdelingen endret organiseringen slik at enkelte nesten utelukkende arbeider med drift av vannforsyningen. Dette er veldig viktig for å få en god forståelse av hvordan et vannforsyningssystem henger sammen og virker. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 23 av 42

24 D.1.3 Veg og veglys Kvalitetsvurdering: Kvalitetsvurderingene på kommunalt veinett er utarbeidet av Sørum kommunalteknikk. Det er gjennomført en tilstandsvurdering. Tilstandsrapporten er lagt til grunn i det videre arbeidet gjennom 2012, og standard på tiltak vurderes i hvert prosjekt frem til ny hovedplan er utarbeidet. Arbeidet med denne skal fullføres i løpet av Nøkkeltall fra KOSTRA 2010 Tekst Sørum kommune Akershus Gruppe 07 Landet Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger Enhet : Kilometer 6,9 4,5 7,4 7,9 Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr innb. Enhet : Kilometer Antall km kommunale veier og gater med belysning pr innb. Enhet : Kilometer Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Enhet : Kroner Kommentar til kostratallene: Sørum ligger noe lavere enn gjennomsnittet for Akershus kommunene samt landet for øvrig på bruttodriftsutgifter pr år. Det er noe usikkerhet knyttet til disse tallene da det er veldig ulikt om kommunene medtar kapitalutgifter ved innrapportering av disse tallene. I tallene for Sørum er kapitalkostnader medtatt, hvilket betyr at vi ligger ytterligere lavere enn disse kommunene dersom kapitalkostnader ikke er medtatt for kommunene vi sammenligner oss med. Mål for fagområdet: Hovedmål er å få opp standarden til ett akseptabelt nivå, det vil si ett nivå der vi har fornøyde brukere og lavest mulig vedlikeholdskostnader. Derfor har asfaltering / reasfaltering og økt bæreevne vært prioritert høyt. Ved økte rammer på vei er grusvegene prioritert gjennom standardhevning. Arbeidet med standardheving på veilys videreføres. Daglig og løpende oppfølging av tjenesten Mitt nabolag prioriteres høyt. Her ser vi økte kostnader som følge klimaendringer. Store nedbørsmengder oversvømmer våre ledningsanlegg og forårsaker store skader på veinettet. Økonomiske rammer: Regnskap 10 Budsjett 11 Budsjett 12 Veg Brutto utgift Brutto inntekt Egenfinansiering Netto Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 24 av 42

25 Regnskap 10 Budsjett 11 Budsjett 12 Veglys Brutto utgift Brutto inntekt Egenfinansiering Netto Endringer i aktiviteten: Hovedfokus er å få utført de tiltakene innen Tiltakspakke vei som er prioritert der for 2012, samtidig som vi prøver ut nye metoder med gjenbruksasfalt tilsatt nytt bindemiddel. Dette for å få fast dekke på grusveier til en rimeligere pris. Denne type asfalt ser ut til å være tilstrekkelig på våre lavtrafikkerte veier. Vi har spesielt fokus på bratte grusveier og tiltak for å hindre utvasking i veibanen. Et annet område det satses målrettet på er veglysforvaltningen og ombygging til målte anlegg. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 25 av 42

26 D.1.4 Kabelnett og Fiber Ansvars- og forretningsområder Foretaket eier, utvikler og drifter ledningsnett med mørk fiberkabel. Ledningsnettet har sitt knutepunkt i Sørum Rådhus og strekker seg til samtlige kommunale bygg med virksomhet i Sørum kommune, unntatt kommunale bygg lokalisert i Blaker. 17 kommunale bygg er tilknyttet Sørum Kommunes IKT løsninger via fibernettet. Strategier for utvikling Helt fra etableringen ble det planlagt og etablert betydelig overkapasitet i forhold til kommunens eget behov. Tanken var å undersøke hvordan denne restkapasiteten best mulig kunne utnyttes av innbyggere og næringsliv i kommunen. Det er utredet flere alternativer for utnyttelse av denne kapasiteten. Det er konkludert med at det er forbundet med for stor risiko å gå inn i dette markedet, og den videre strategien for utbygging av fibernettet er at Sørum kommunalteknikk KF etablerer trekkerør for hovedtraseer i forbindelse med andre prosjekter, men at spredenett etableres hvis det blir etterspørsel. Sørum Kommunalteknikk KF vil kun leie ut trekkerør. Der det er behov for etablering av fiber for den kommunale infrastrukturen vil det imidlertid trekkes kabler med en overkapasitet slik at vi også kan tilby mørk fiber. I og med at Sørum Kommunalteknikk KF i de kommende årene skal gjennomføre mye gravearbeider bl.a. gjennom Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett, bør det sikres at det tas med trekkerør i hovedtraseer for fremtidig bredbåndsnett. Mange av områdene som skal avkloakkeres ligger i områder hvor de tradisjonelle telekom-operatørene har dårlig utbygd nett, og i mange tilfeller vil det også ta lang tid før områdene ansees som attraktive for utbygging av bredbånd. Mål 2012 Etablere et nett med kabelrør for utleie til etablering av fibernett i forbindelse med etableringen av vann og avløpsanlegg. Økonomiske rammer Regnskap 10 Budsjett 11 Budsjett 12 Brutto utgift Brutto inntekt Netto Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 26 av 42

27 Kapitel E Driftsbudsjettene BUDSJETT BUDSJETT Ksted: 2901 Styring og ledelse 3971 Inntekt fra egne prosjekter Internsalg - styring og ledelse Honorar til folkevalgte Fast lønn og faste tillegg Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Forsikringer, avgiftspliktige Andre pensjonalkostnader Yrkesskadeforsikring Husleie private utleiere Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Advokatbistand Leasingbiler Leasing av kopimaskin Leasing av serveringsautomat Administrasjonskostnader Sørum kommune Bank- og betalingsomkostninger Kontorrekvisita Trykksaker, informasjon Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Linjeleie Porto Transportmidler - drivstoff og olje Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer - biler og maskiner Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler, lisenser m.v. tekniske program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 2901 Styring og ledelse 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 27 av 42

28 Budsjett Budsjett Ksted: 2902 Finansielle inntekter og kostnader 8041 Bankrenter Renteutgifter Kalkulatoriske renter Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ksted: 2902 Finansielle inntekter og kostnader 0 0 Budsjett Budsjett Ksted: 2911 Driftsavdelingen Husleie kontorlokaler Internsalg - verkstedet Internsalg - entreprenørvirksomheten Annet internsalg Internkjøp - maskinforvaltningen Fast lønn og faste tillegg Ekstrahjelp Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Avskrivning bygninger og anlegg Kommunale avgifter Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Inventar og utstyr Bygninger - planlagt vedlikehold Vedlikehold grøntarealer Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Leasingbiler Levering av avfall Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Linjeleie Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter oppg.pl Forsikringer - bygg og anlegg Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2911 Driftsavdelingen Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 28 av 42

29 Budsjett Budsjett Ksted: 2912 Entreprenørvirksomhet 3031 Arbeid for private (avg.pl.) Inntekt fra egne prosjekter Internkjøp - Maskinforvaltningen Internkjøp - entreprenørtjenester Fast lønn og faste tillegg Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Kontorrekvisita Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ksted: 2912 Entreprenørvirksomhet 0 0 Budsjett Budsjett Ksted: 2913 Maskinforvaltningen Internsalg- Maskinforvaltningen Avskrivninger maskiner og inventar Vedlikehold Maskiner/utstyr Transportmidler - årsavgifter Transportmidler - drivstoff og olje Transportmidler - rep. og vedlikehold Forsikringer - biler og maskiner Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2913 Maskinforvaltningen 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 29 av 42

30 Budsjett Budsjett Ksted: 2921 Kommunale veier, drift og vedlikehold Tilskudd fra Sørum kommune Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - verkstedtjenester Avskrivning bygninger og anlegg Administrasjon Støvbinding med klorkalsium Oppgrusing Lapping av faste dekker Grøfterensk Tømming av sluk Forberedelse til asfaltering Asfaltering Skiltarbeider Trafikksikkerhetstiltak Kantklipping Snøbrøyting Strøing med salt Strøing med grus Oppsetting av brøytestikk Konsulenttjenester Annonser Kontingenter Kalkulatoriske renter Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader 0 Sum ksted: 2921 Kommunale veier 0 0 Ksted: 2924 Veglys Budsjett Budsjett Tilskudd fra Sørum kommune Elektrisitet Veilys Telefonutgifter Sum ksted: 2924 Veglys 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 30 av 42

31 Budsjett Budsjett Ksted: 2931 Forebygging av brann og ulykker 3016 Feieavgift Internkjøp - styring og ledelse Feiing Kontorrekvisita Kontingenter Inntektsført fra bundne driftsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum ksted: 2931 Forebygging av brann og ulykker 0 0 Budsjett Budsjett Ksted: 2941 Distribusjon av vann 3011 Vannavgift Abonnementsgebyr Tilknytning vann (avg.pl.) Tilknytning vann ikke avg.pl.) Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - verkstedtjenester NRV Avskrivning bygninger og anlegg Elektrisitet Forsikringsskader Inventar og utstyr Bygninger- planlagt vedlikehold Lekkasjesøking Utbedring av kummer Utbedring av lekkasjer Spyling av ledninger Vedlikehold ledningsnett Vedlikehold maskiner/utstyr Driftsovervåking IKT, avtale Driftsovervåking IKT, tilleggsytelser Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Advokatbistand Driftsassistanse Laboritorieanalyser Trykksaker, informasjon Annonser Annet forbruksmateriell Porto Kontigenter Forsikringer - bygg og anlegg Driftsavtaler, lisenser m.v. tekniske program Kalkulatoriske renter Inntektsført fra bundne driftsfond Avsatt til bundne driftsfond 0 0 Sum ksted: 2941 Distribusjon av vann 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 31 av 42

32 Budsjett Budsjett Ksted: 2951 Innsamling av avfall 3015 Renovasjonsavgift Internkjøp - styring og ledelse ROAF Inntektsført fra bundne driftsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum ksted: 2951 Innsamling av avfall 0 0 Budsjett Budsjett Ksted: 2961 Septiktanker 3013 Slamtømmingsavgift Kontroll- og behandlingsgebyr Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - Avløpsrensing Septiktanktømming Inntektsført fra bundne drifstfond Avsatt til bundne driftsfond Sum ksted: 2961 Septiktanker 0 0 Budsjett Budsjett Ksted: 2962 Avløp 3012 Kloakkavgift Abonnementsgebyr Tilknytning kloakk (avg.pl.) Tilknytning kloakk (ikke avg.pl.) Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - overføring til avløp Avskrivning bygninger og anlegg Konsulenttjenester Advokatbistand Vassdragsovervåking Driftsassistanse Driftsavtaler, lisenser m.v. tekniske program Kalkulatoriske renter Inntektsført fra bundne driftsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum ksted: 2962 Avløp 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 32 av 42

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2013

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2013 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2013 Sørum Kommunalteknikk KF Kommunestyrets vedtak 12.12.2012 Sak 108/12 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 3 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2009. Kommunestyrets vedtak av 17.12.08

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2009. Kommunestyrets vedtak av 17.12.08 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2009 Kommunestyrets vedtak av 17.12.08 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak...3 Enstemmig vedtak i styremøte 16.10.2008...3 Innledning...3 Foretakets

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Sørum Kommunalteknikk KF Styrets reviderte forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2014 Styrets forslag av 25.09.13 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

Budsjett 2010 Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2010

Budsjett 2010 Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2010 Budsjett 2010 Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2010 Sørum kommunalteknikk KF Sørum kommunalteknikk KF holder til i Kuskerudgården på Sørumsand, samt på driftssentralen og renseanlegget. Kommunestyrets

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012 Sak 107/12 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2010 Styrets forslag av 29.10.09 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2012. Styrets forslag av 22.09.11

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2012. Styrets forslag av 22.09.11 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2012 Styrets forslag av 22.09.11 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 5 Kommunens bygningsmasse... 5 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER TJENESTENE: VANN, AVLØP, SAMFERDSEL, BYGGESAKSBEHANDLING, PLAN OG REGULERING, KART OG MATRIKKEL OG EIENDOM Rådhus Plan, byggesak, geodata Kommunalteknikk

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2013 B 2013 Rådm B 2013 Kst

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Styrets forslag av 20. april 2010 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2011-2014... 4 Fokus

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Behandles av: Møtedato:

Behandles av: Møtedato: Arkivsak-dok. 27-17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 07.03.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. januar 2017 Bakgrunn for saken: Styret har uttrykt et ønske om at

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Sak 4/09 Saksfremlegg Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013

Detaljer

Benchmarking i Norge med

Benchmarking i Norge med Benchmarking i Norge med 1 Av Ole Lien, Norsk Vann Hva er? (1) BedreVA er kommunenes og Norsk Vanns system for å dokumentere tilstand og kostnader på VAtjenestene et verktøy for målrettet utvikling BedreVA

Detaljer

Handlingsprogram med Økonomiplan 2009-2012

Handlingsprogram med Økonomiplan 2009-2012 Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2009-2012 Styrets forslag av 16.04.08 Side 2 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 1 Innhold 1 INNHOLD 3 2 FORORD 5 3 PLANSTRUKTUR

Detaljer

Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF

Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Sørum i hjertet av Romerike Høy befolkningsvekst - Rundt 3 % årlig siste 5 år Sørum Kommunalteknikk

Detaljer

Kommunalteknisk avdeling

Kommunalteknisk avdeling Kommunalteknisk avdeling Avdelingsleder Arild Christiansen Fagansvarlig avløp Endre Larsen Fagansvarlig vannforsyning og avløpsnett Tor Ivar Paulsen Fagansvarlig vei - og felles maskinpark Arild Christiansen

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14 Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

215 Teknisk enhet selvkostområder

215 Teknisk enhet selvkostområder GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Hvorfor sanere vann og avløpsnett?

Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Ambisjonsnivå for Ullensaker kommune Info om planer for nytt vannverk Hvilke besparelser kan oppnås ved økt sanering? Hvor ligger utfordringene i fremtiden? v/ Eivind

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2014 - (tall i 1000 kr) Bud. 2016 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 340 Produksjon av vann

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2011/785 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram FOR HOVEDPLAN VANN, VANNMILJØ OG AVLØP FLAKSTAD KOMMUNE 2018-2028 Forslag til planprogram for Hovedplan Vann, Vannmiljø og Avløp Flakstad kommune 2018-2028 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

Handlingsprogram med Økonomiplan 2012-2015

Handlingsprogram med Økonomiplan 2012-2015 Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2012-2015 Daglig leders forslag 6. April 2011 Side 2 av 36 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2012-2015 1 Innhold

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF. Rapportering fra Sørum Kommunalteknikk KF til Økonomi- og Administrasjonsutvalget Juni 2010

Sørum Kommunalteknikk KF. Rapportering fra Sørum Kommunalteknikk KF til Økonomi- og Administrasjonsutvalget Juni 2010 Sørum Kommunalteknikk KF Rapportering fra Sørum Kommunalteknikk KF til Økonomi- og Administrasjonsutvalget Juni 2010 Rapportering til økonomi og administrasjonsutvalget Side 2 av 10 1) VA-Sollia Prosjekt

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES

BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES Agenda Info om Vannbransjen Investeringer fra 2017-220 Vann og avløp Lengden på de norske vann- og avløpsledningene er 280.000 km. Det tilsvarer 7 ganger rundt jorden ved

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Styrets forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4 Fokus

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2010-2013... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Vedtatt av Tromsø kommunestyre 29. mai 1996 Gyldig fra og med 1. juni 1996 TIL DET STORE SEG KOBLE Å SYSTEMET Tromsø kommune, Vann- og avløp Innholdsfortegnelse: side

Detaljer

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 19.12.07, sak 83, 84, 85 og 86/07 0 Side 0 av 29 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013

Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013 Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013 1. HOVEDTALL DRIFT UTGIFTER Beløp i hele 1000 kr B2013 R2013 Vannforsyning 3508 3201 Avløpssektoren + septik 6554 5935 Renovasjon 5075 5926 Veger og gatelys m.m 5086

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2808 Saksbehandler: K-kode: 030 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/231-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2012

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret forventer et besøkstall på 370 000 for 2011, som er meget bra. Styret mener

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan for

Økonomi- og handlingsplan for Økonomi- og handlingsplan 2017 styrets innstilling 27.05.2016 - Side 1 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2017 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /09 EFFEKTIVITETSMÅLING OG BENCHMARKING I VA -SEKTOREN 2008

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /09 EFFEKTIVITETSMÅLING OG BENCHMARKING I VA -SEKTOREN 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906367 : E: M00 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 14.10.2009 67/09 EFFEKTIVITETSMÅLING

Detaljer

MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS

MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS Nytt opprettet et IKS Ny driftsorganisasjon Utbyggingsorganisasjon 25.5.2016 Adel Al-Jumaily Opprettelse av MIRA Fet, Gjerdrum og Sørum kommuner har gamle, nedslitte avløpsanlegg

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/1868

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/1868 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/1868 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2016 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

Budsjett 2014 Investeringsplan

Budsjett 2014 Investeringsplan Budsjett 2014 Investeringsplan 2014-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 22.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2014... 4 3. Investeringsplan 2014-2018... 9 3.1 Kirkebygg

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8394-5 Saksbehandler: Martin Lysberg Saksframlegg Ny tiltaksplan for vann og avløp 2016-2019 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene Byrådssak 337/12 2 Gebyrregulativ for 2013: Vann, avløp og tømming av slamavskillere MHN ESARK-12-201200170-10 Hva saken gjelder: Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder: Vann (produksjon

Detaljer

ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST

ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST Sammendrag: Forslag til forskrift har ligget ute til høring

Detaljer

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten Forventninger.. overordnet helhetlig Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset).

Detaljer

Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016

Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016 Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016 Kommunestyrets vedtak av 20.06.2012 Innhold KOMMUNESTYRETS VEDTAK 4 1 FORORD 5 2 PLANSTRUKTUR FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

STYREMØTE NR. 5/ 2014

STYREMØTE NR. 5/ 2014 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 1407 Vinterbro STYREMØTE NR. 5/ 2014 Herved innkalles det til styremøte nr. 6/ 14 TIRSDAG 23 September 2014 Kl. 18.00 Møte holdes i adm.bygget på Nordre

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - 2016 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 15-16 0,00 2,74 0,00 9,75 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2016 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.523.000

Detaljer