DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE"

Transkript

1 DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE Plankart er datert Reguleringsbestemmelser er datert

2 INNHOLD 1. BAKGRUNN PLANSTATUS BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET ROS-ANALYSE KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

3 1. BAKGRUNN 1.1. Forslagsstiller/oppdragsgiver Planforslaget fremmes av Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av Knut Enger Planlegger/konsulent Planforslaget er utarbeidet av Øvre Romerike Prosjektering AS ved: Plan: Cecilie Klaveness (landsk.ark) Kvalitetssikring plan: Anja Øren (siv.ing/planlegger) Veg: Jon Kvisberg/Kjetil Aarre/Hans David Rognlien Kvalitetssikring veg: Kjetil Aarre 1.3. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny parsell av FV155, slik at svingen ned mot Bindingsvann rettes ut. Svingen kommer brått på, og høydeforskjellen kombinert med nærheten til Bindingsvannet gjør at det ofte er andre kjøreforhold langs vannet enn ellers. Det er også dårlige avkjørselsforhold til den nordre delen av Gran næringsområde og boligene i Andersrudveien. Knut Enger, som har basis for sin transportvirksomhet i dette næringsområdet, ønsker med dette planforslaget å bidra til at denne delen av vegen utbedres, og derved til økt trafikksikkerhet og bedret trafikkflyt. Anlegget skal delvis finansieres ved uttak av steinmasser fra skjæringen. 2. PLANSTATUS 2.1. Kommuneplan Foreslått omlegging av FV 155 er avsatt i både i kommuneplan for Ski og i kommuneplan for Enebakk. 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1. Områdets bruk og forhold til omgivelsene Arealet ligger på grensen mellom Ski og Enebakk. Vegomleggingen vil hovedsakelig skje i Ski kommune, men det søndre krysset (mot vest), busslommer og noe gang- og sykkelveg/fortau vil ligge i Enebakk. Planområdet er foreslått regulert til de samme formålene som det er i dag vegformål og byggeområde for industri/lager. Den store endringen i arealbruk blir at ny vegtrase vil gå gjennom et LNF-område. Denne traseen er imidlertid lagt inn i kommuneplanen for begge kommunene. Planområdet grenser i øst og sydvest mot Gran Næringsområde, mot nord ligger Bindingsvann, og mot øst er det skog. Avgrensningen av forslag til reguleringsplan er identisk med yttergrensene for tilgrensende planer. Markagrensen går i dag helt fram til eksisterende trase for FV 155. Den nye veitraseen er imidlertid tatt inn i kommuneplanen, og både kommunene og fylkesmannen mener derfor at tiltaket ikke berører marka. Arealet som berøres av ny vegtrase er i dag bevokst med blandingsskog Flom, ras og grunnforhold Kart fra NGU (under) viser løsmassene i området. Vi ser at størsteparten av området er fjell med tidvis svært tynt dekke av løsmasser. Ved Bindingsvann er det områder med hav- og fjordavsetning, strandavsetning i tynt dekke. Dette tyder på stabile grunnforhold. Dette bekreftes av kart fra NGU (skrednett.no) som ikke viser risiko for kvikkleire i området. Se kart på neste side. 3

4 Detaljreguleringsplan for FV 155 ved Gran Kvartærgeologisk kart Bergrunnskart 4

5 Planforslaget medfører behov for fjellskjæringer. Det er derfor utarbeidet en geoteknisk rapport for området. Se vedlegg Verneinteresser Det er foretatt arkeologiske registreringer, uten funn. Se vedlegg 4 5

6 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 4.1. Reguleringsformålene i planen Planområdet i Enebakk er regulert til følgende formål: Hovedformål Underformål Benevnelse SOSIkode Areal Bebyggelse og anlegg Næringsbebyggelse N m2 Bebyggelse og anlegg Næringsbebyggelse (midl.anl.b) N m2 Bebyggelse og anlegg Industri/lager I/L m² Samferdelsanl. og t. infrastr. Kjøreveg KV m² Samferdelsanl. og t. infrastr. Gang- og sykkelveg GS m² Samferdelsanl. og t. infrastr. Fortau FO m² Samferdelsanl. og t. infrastr. Kjørbar gang- og sykkelveg KGS m² Samferdelsanl. og t. infrastr. Kollektivholdeplass KH m² Samferdelsanl. og t. infrastr. Annen veggrunn, tek.anl., grøft AV m² Grønnstruktur Friområde (midl. anleggsbelte) F m2 Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm V m2 Landbr.-, natur- og friluftsf. Skogbruk LNF m² Samlet areal m² Planområdet i Ski er regulert til følgende formål: Hovedformål Underformål Benevnelse SOSIkode Areal Samferdelsanl. og t. infrastr. Kjøreveg KV m² Samferdelsanl. og t. infrastr. Gang- og sykkelveg GS m² Samferdelsanl. og t. infrastr. Fortau FO m² Samferdelsanl. og t. infrastr. Kjørbar gang- og sykkelveg KGS m² Samferdelsanl. og t. infrastr. Kollektivholdeplass KH m² Samferdelsanl. og t. infrastr. Annen veggrunn, tek.anl., grøft AV m² Samferdelsanl. og t. infrastr. Annen veggrunn, grøntanlegg AVG m² Landbr.-, natur- og friluftsf. Skogbruk LNF m² Samlet areal m² Totalt regulert areal, begge planer = m2 Avgang av landbruksarealer, skog = m2 Av dette er anslagsvis m2 middels bonitet og 3000m2 lav bonitet (se kart på neste side) 6

7 Kart som viser bonitet av skog. Lys grønt er lav bonitet, mellomgrønt er middels bonitet, og mørk grønt er høy bonitet. Følgende hensynssoner er lagt inn i planene (inngår i andre arealformål) Sone a1) Sikringssone, Frisikt, 140 Sone a1) Fordrøyning av overvann, H190 Sone a3) Faresone, høyspenningsanlegg, 370 Sone c) Bevaring kulturmiljø, 570 Midlertidig anleggsbelte I det midlertidige anleggsbeltet har vi lagt inn de formålene som allerede ligger i gjeldende reguleringsplaner for naboområdene eller i kommuneplanen. Det er ikke utarbeidet reguleringsbestemmelser til formål som ligger i det midlertidige anleggsbeltet Næringsbebyggelse Den gamle skyss-stasjonen er avsatt til næringsformål i kommuneplanen, og det formålet foreslås også i forslaget til reguleringsplan. Bygningen er regulert til bevaring, og skal i hovedsak beholdes uendret. Øvrige næringsformål er omfattet av det midlertidige anleggsbeltet. Området er regulert til næring i gjeldende reguleringsplan Bebyggelse og anlegg, kombinert industri/lager (I/L1) Byggeområdet er lagt inn for at den eksisterende avkjørselen skal omreguleres fra veiformål til byggeformål. I området kan det oppføres næringsbebyggelse innen følgende kategorier: Lett industri Verksted Import/engrosvirksomhet Transport Lager Service- og håndverk Kontor tilknyttet industrivirksomheten 7

8 Det tillates ikke direkte salg innenfor formålet. Bebyggelsen innenfor I/L1 skal plasseres innenfor de byggegrenser som er vist i planen, og største tillatte tomteutnyttelse er BYA = 30 % Bebyggelsen kan oppføres med gesimshøyde inntil 9 m og mønehøyde inntil 12 m over ferdig gjennomsnittlig planert terreng. Ved flatt tak er maksimal høyde 12 meter. Utendørs lagring skal skjermes med gjerder og/eller vegetasjon. Oppføring av gjerder over 2 m skal byggeanmeldes Offentlig veg (o_kv1-2) Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny parsell av FV155, slik at svingen ned mot Bindingsvann rettes ut. Svingen kommer brått på, og høydeforskjellen kombinert med nærheten til Bindingsvannet gjør at det ofte er andre kjøreforhold langs vannet enn ellers. Det er også dårlige avkjørselsforhold til den nordre delen av Gran næringsområde og boligene i Andersrudveien. Knut Enger, som har basis for sin transportvirksomhet i dette næringsområdet, ønsker med dette planforslaget å bidra til at denne delen av vegen utbedres, og derved til økt trafikksikkerhet og bedret trafikkflyt. Anlegget skal delvis finansieres ved uttak av steinmasser fra skjæringen. For ny parsell av V1 FV155 med tilhørende kryss og gangveger skal det utarbeides byggeplan som skal godkjennes av Statens Vegvesen. Byggeplanen skal angi tiltak for å redusere inntrykket av den høye fjellskjæringen og for å hindre avrenning av forurenset overflatevann til de sårbare områdene langs Bindingsvann. Anlegget skal planlegges og gjennomføres med tanke på at det skal være minst mulig ulemper for naboer, næringsdrivende og trafikanter i anleggsperioden. Andersrudvegen (KV2 i begge reguleringsplaner) får ny avkjøring ut på FV 155, og ny trase vest for næringsbygget til Knut Enger. Eksisterende avkjørsel og trase reguleres om til industri/lager (I/L1 i reguleringsplan, Enebakk). For ny parsell av V2 Andersrudveien skal det utarbeides lengde og tverrprofiler samt typisk tverrsnitt. Disse planene skal godkjennes av kommunen Privat veg (p_kv3-4) På vestsiden av riksvegen er det såpass få brukere av vegene at det ikke er hensiktsmessig å regulere til offentlig veg. KV3-4 (i reguleringsplan for Enebakk) skal være felles avkjørsel for de eiendommer som er knyttet til vegen med pil på plankartet (de som bruker vegene) Gang- og sykkelveg, fortau, kjørbar gang-/sykkelveg og kollektivholdeplasser Eksisterende parsell FV 155 langs Bindingsvann gjøres om til kjørbar gang- og sykkelveg fram til boligeiendommene, og gang- og sykkelveg nord for disse. Traseen kobles sammen med den gamle gang- og sykkelvegen, som løper sammen med riksvegen noe lenger nord. Her kan gående og syklende fortsette på Bindingsveien, slik at det sammen med nye gang-sykkelveger og fortau i praksis vil bli en relativt lang parsell med gang- og sykkelveg etter at tiltaket er gjennomført. Det er også lagt inn kollektivholdeplasser i planforslaget. Disse er tilknyttet gang- og sykkelveg. Samlet utgjør planforslaget en forbedring av trafikksikkerheten Friområde (F) og vegetasjonsskjerm (V) Dette er formål i midlertidig anleggsbelte som er lagt inn fra gjeldende reguleringsplaner Landbruksområder, (LNF1-4) Områdene omfatter også det eksisterende steinbruddet. Dette skal tilbakeføres til skog, og fjellskjæringen skal trappes av i paller, som deretter revegeteres. Området skal opparbeides iht intensjonene i illustrasjonsplan datert Det er knyttet en bestemmelse om tilbakeføringsplan til området Hensynssone a1) Frisiktsoner Det er lagt inn frisiktsoner i hele planen 8

9 4.10. Hensynssone a)1 Fordrøyning av overvann Overvann skal fordrøyes i to underjordiske fordrøyningsmagasin. Det er satt av plass til disse Hensynssone a3) Faresone høyspenningsanlegg I dette området tillates det ikke oppført nye bygg. Vegetasjonen skal holdes nede ihht til krav fra netteier. Før sprenging av fjell i nærheten av fundamenter for høyspentmastene skal det kunne dokumenteres at fjellet er solid, slik at man ikke risikerer at fjell og master raser ut Hensynssone c) Bevaring kulturmiljø (B/K1) Området omfatter den gamle skyss-stasjonen. Denne brukes i dag delvis til kontorformål, og denne bruken er tenkt videreført. Bygningen skal i hovedsak beholdes uendret. Se også punkt Midlertidig anleggsbelte Langs forslag til ny trase for riksvegen er det lagt inn et midlertidig anleggsbelte på 10 meter. I området rundt eksisterende steinbrudd og høyspenttraseen er det betydelig større, slik at det skal være mulig å bygge avskjærende grøft, gjerder med mer. Det er lagt inn en bestemmelse om at endelig formålsgrense mellom annet trafikkareal og LNF skal fastsettes etter at veganlegget er avsluttet. Hensikten med dette er at det skal være mulig å la fjellskjæringen få et variert utseende ved at det renskes eller sprenges noe lenger inn der det er sprekker i fjellet. Etter avsluttet anlegg måles gjerdet som skal settes opp på toppen av skjæringen inn, og formålsgrensen legges i dette gjerdet Tekniske anlegg Reguleringsbestemmelsene forutsetter at detaljplaner for teknisk anlegg (veg, vann, avløp og overvann) skal godkjennes i den respektive kommunen før arbeidene igangsettes Videre prosess Parallelt med behandling av reguleringsplanen tas det sikte på inngåelse av nødvendige avtaler om utbygging og utarbeidelse av garantier. Det samme gjelder arbeidet med utarbeidelse av byggeplaner for KV1. 5. ROS-ANALYSE Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget. Denne er utført av Cecilie Klaveness (landskapsarkitekt), Anja Øren (siv.ing.) og Alf Kristian Nyborg (arealplanlegger). Analysen konkluderer med at det ikke er noen risikoforhold som gjør at tiltaket ikke bør iverksettes, men at anbefalinger vedrørende geoteknikk må følges. I forhold til trafikksikkerhet vil planforslaget føre til en vesentlig forbedring, både for kjørende og for myke trafikanter. Se vedlegg 3 9

10 6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 6.1 Metode Det er utført en konsekvensvurdering av planforslaget. Konsekvenser av planforslaget skal vurderes opp mot 0-alternativet. 0-alternativet er definert som forventet utvikling for det aktuelle området dersom forslaget til arealdisponering ikke blir gjennomført. Konsekvensene i de følgende avsnittene oppsummeres med pluss eller minus: Figur 6.1: Vurderingskategorier av konsekvenser (+) 0 Utgjør en meget stor forbedring Utgjør en stor forbedring Utgjør en forbedring Utgjør en liten forbedring Ingen konsekvens (-) 0 Utgjør en meget stor forverring Utgjør en stor forverring Utgjør en forverring Utgjør en liten forverring Ingen konsekvens 6.2 Konsekvenser for trafikk og infrastruktur Etter ferdigstillelse av anlegget vil en vanskelig strekning av FV 155 være utbedret. Nærheten til vann har ofte gjort strekningen glatt. Vegen vil få en bedre linjeføring enn den hadde. Ikke minst vil kryssløsningene bli langt bedre i forhold til sikt, og med romslige venstresvingfelt. Tiltaket vil medføre at trailere ikke lenger vil blokkere vegen mens de venter på å svinge inn til næringsområdet. Vurdering: +++ For beboerne i svingen betyr tiltaket at de ikke lenger får trafikken nært innpå, og beboerne på Andersrudfeltet vil få en langt sikrere vegadkomst med fortau/gangveier og trygg adkomst til bussholdeplass i begge retninger. Vurdering: +++ Separat gang- og sykkelveg på strekningen vil også utgjøre en stor forbedring. I forbindelse med anlegget vil det også være mulig å legge ned ny infrastruktur i traseen, slik som nye VA-ledninger, bredbånd med mer. Vurdering: +++ Figur 6.2: Vurdering av konsekvenser for trafikk og infrastruktur UTREDNINGSTEMA VURDERING 5.2 Trafikk og infrastruktur +++ Kjøreforhold +++ Beboere langs vegen +++ Myke trafikanter +++ Samlet vurdering 6.3 Konsekvenser for friluftsliv Et søk i de digitale kartene som ligger på nettet viser at det ikke er noen viktige turveger/stier gjennom det aktuelle området. Både nord og syd for planområdet går det imidlertid sommerstier, og i nord går det en skiløype inn i marka. Ingen av disse traseene berøres av tiltaket. En må likevel anta at det sommerstid er noen turgåere som til nå har gått ut på åsen for å se på utsikten over Bindingsvannet. For disse vil tiltaket utgjøre en liten forverring, i det de ikke lenger vil komme så langt ut mot vannet som før, og fordi det vil bli et sår til i landskapet der, sett ovenfra. Vurdering: - Det eksisterende steinbruddet danner allerede et sår, men dette vil istandsettes. Dette utgjør en liten forbedring. Kanten av fjellskjæringen forutsettes sikret med et solid gjerde, slik at sikkerheten opprettholdes. Vurdering: (+) 10

11 For den delen av friluftslivet som i dag benytter Bindingsvannet til fisking, kanopadling og evt. bading vil tiltaket utgjøre en liten forbedring, i det trafikken fjernes fra strandsonen. Ny vegtrase vil ligge i en fjellskjæring, noe som vil føre til at det vil blir mindre støy. Vurdering: + Når eksisterende veg gjøres om til gang- og sykkelveg vil dette også være en forbedring for friluftslivet knyttet til vannet; vegen vil ikke lenger ligge som en barriere, og strandsonen vil bli mer tilgjengelig for friluftslivet. Vurdering: + Figur 6.3: Vurdering av konsekvenser for friluftsliv UTREDNINGSTEMA VURDERING 5.3 Friluftsliv - Ferdsel på åsen over Bindingsvann (+) Istandsetting av sår i landskapet + Aktiviteter i og på Bindingsvann + Tilgjengelighet ++ Samlet vurdering 6.4 Konsekvenser for Gran næringsområde For næringsområdet vil tiltaket utgjøre en meget stor forbedring. Adkomsten til næringstomtene vil bli mer oversiktlig og derved tryggere. Med rettere veg og romslige venstresvingfelt vil det også gå raskere å komme seg av og på vegen. Det forutsettes at eksisterende avkjørsler til Thorvaldsen opprettholdes. Dette er kun en videreføring av eksisterende forhold. Det foreligger dessuten en tinglyst avtale om veirett ift disse avkjørslene. Driften av anleggsgartnerfirmaet på begge sider av veien nødvendiggjør kommunikasjon på tvers over veien. I praksis har dette til nå skjedd problemfritt. Dersom utkjørslene stenges og denne trafikken måtte gå via de regulerte kryssene ville det føre til mye saktegående trafikk på FV 155. Dette er vurdert som en større ulempe enn å beholde avkjørslene. Figur 6.4: Vurdering av konsekvenser for Gran næringsområde UTREDNINGSTEMA VURDERING 5.4 Gran næringsområde +++ Atkomst til næringsområdet +++ Samlet vurdering 6.5 Konsekvenser for landskap og fjernvirkning Det vil bli en annen opplevelse å kjøre på den nye vegen i forhold til den gamle. Med det eksisterende steinbruddet som et sår, utendørs lagring, skilting, uoversiktlige avkjøringer og tilfeldig utformet næringsbebyggelse har området til nå vært mindre pent. Med nye avkjørsler, rett linjeføring og brede sidearealer og krav til skjerming av utelagring vil vegen oppleves som ryddig, trygg og tilpasset dagens trafikkforhold. Istandsetting og revegetering av det gamle steinbruddet vil på sikt reparere det såret i landskapet. Disse konsekvensene vurderes som en forbedring. Vurdering: + De nye fjellskjæringene vil, særlig i begynnelsen, syns godt fra vannet og arealet på den andre siden av Bindingsvann. Det skogkledte arealet mellom de to vegtraseene, og det at vegen vil bli liggende i en tosidig skjæring, vil imidlertid gjøre at fjernvirkningen ikke blir mye endret. Sett fra nord eller syd (langs veien og fra Andersrudfeltet) vil inngrepet bli mye mer synlig, og skjæringen vil fremstå som et sår i landskapet. For den vegfarende vil det også bli en annen opplevelse: I stedet for å ligge mer idyllisk langs Bindingsvann vil vegen nå ligge i en dyp fjellskjæring. Uten avbøtende tiltak vil skjæringen på det meste bli ca 24 meter høy. Dersom man kun sprenger ut det nødvendige og lar resten stå vil dette oppleves som høyt. Særlig vil området mellom gammelt brudd og ny vegskjæring stå igjen som en skarp kant. Det at høyspent-traseen går på toppen av fjellskjæringen gjør at det vil oppleves enda mer voldsomt. 11

12 Detaljreguleringsplan for FV 155 ved Gran De visuelle konsekvensene av den store fjellskjæringen vurderes til å utgjøre en forverring i forhold til dagens situasjon, og det vil være nødvendig med avbøtende tiltak. Det er derfor utarbeidet en illustrasjonsplan som viser hvordan fjellskjæringen kan trappes ned. Med en slik trapping vil ny vegetasjon etablere seg, og skjæringen vil etter hvert bli grønn. Etter avbøtende tiltak vil høydeforskjellen på det meste være på 21,5 m. På dette punktet rett ned for høyspentmasten er det heller ikke mulig å trappe fjellskjæringen ut mot veien. Det er imidlertid mulig å trappe ned kammen mellom det eksisterende steinbruddet og veganlegget, og således kamuflere området noe, sett fra Andersrud. Illustrasjonsplanen viser også hvordan det gamle veganlegget kan fylles igjen, med en minimumsfylling. Det er tillatt å fylle helt opp til fjellkanten bak, med naturlig rasvinkel mot ytterkant grøft på tilgrensende veger. Under vises illustrasjonsplan for det gamle masseuttaket: 12

13 Detaljreguleringsplan for FV 155 ved Gran Snitt som viser minimum oppfylling med løsmasser i det eksisterende masseuttaket. 13

14 Avtrapping bør også til en viss grad gjøres med resten av fjellskjæringen. Dette er ikke vist i illustrasjonsplanen, da det er avhengig av sprekker og svakheter i fjellet. I praksis gjøres det ved at man under anlegget leter etter slike sprekker og svakere partier, der man kan sprenge litt lenger inn, avtrappe og legge på jord. Alle muligheter for å få inn jord og revegetere deler av skråningen må utnyttes. Dette må planlegges i detalj ved utarbeidelse av byggeplanene. Detaljplanene for vegtiltaket med tilhørende lengde- og tverrprofiler viser foreløpig bare de arealene som er nødvendige, og ikke noe ekstra. I forslaget til reguleringsplan har vi imidlertid lagt inn vegformål i en sone på 5 meter ekstra langs den høyeste fjellskjæringen, slik at det er rom for at slike terreng tilpasninger gjøres i forbindelse med byggeplanen. I tillegg til dette er det lagt inn minimum 10 meter til et midlertidig anleggsbelte, mer langs fjellskjæringen. Vegvesenet har uttalt at de er positive til at fjellskjæringene gjøres noe mindre bratt. Dette bør vurderes i forbindelse med byggeplanen. For å kunne gjennomføre dette i praksis er det lagt inn en bestemmelse om at endelig formålsgrense mellom annet trafikkareal og LNF skal fastsettes etter at veganlegget er avsluttet. Hensikten med dette er at det skal være mulig å la fjellskjæringen få et variert utseende ved at det renskes eller sprenges noe lenger inn der det er sprekker i fjellet. Etter avsluttet anlegg måles gjerdet som skal settes opp på toppen av skjæringen inn, og formålsgrensen legges i dette gjerdet. Selv etter gjennomføring av avbøtende tiltak vil endringen i landskapsbildet pga. fjellskjæringen utgjøre en forverring sett fra sør og nord. Når ny vegetasjon har etablert seg vil tiltaket være positivt, sett fra Bindingsvann, fordi trafikken ledes vekk fra strandsonen Vurdering: - - Figur 6.5: Vurdering av konsekvenser for landskap og fjernvirkning UTREDNINGSTEMA VURDERING 5.5 Landskap og fjernvirkning + Opprydding langs veien og istandsetting av gammelt brudd - - Fjernvirkning - Samlet vurdering 6.6 Konsekvenser for natur og miljø Det er to områder nær tiltaket som har hhv viktig og lokal verdi ift naturtyper. Det er Skrivermyra i øst, og del av Bindingsvann i vest. Disse kommer fram av kart under. Verdifulle naturtyper 14

15 Avrenning til Skrivermyra er pga de topografiske forholdene ikke aktuelt, og avstanden er for stor til at den vil kunne påvirkes av anleggsarbeidene. Avrenning til Bindingsvann er sannsynlig, men den vil etter all sannsynlighet reduseres ift den avrenningen man har fra veien i dag. Nå renner alt overvann til sidearealene. På grunn av nærheten til Bindingsvann infiltreres antakelig bare en beskjeden andel av dette, og det må derfor antas at mye forurenset overvann nå ender opp i Bindingsvann. Dette skjer antakelig over en ganske stor strekning. Det er først i de siste årene at man har blitt klar over hvor forurenset overvann fra veier er. Ved nyanlegg av store veier har man derfor nå begynt å lage anlegg for infiltrasjon og sedimentering av overvannet. Ved opparbeidelse av ny trase av FV 155 bør dette også gjøres, evt. kan man anlegge en annen form for rensing og fordrøyning av overvannet under bakken. Dette må planlegges som en del av byggeplanen. På den måten kan man sikre at i alle fall den nye strekningen ikke lenger har direkte avrenning til Bindingsvann. Vi anbefaler at dette gjennomføres, og tiltaket vurderes da til å utgjøre en forberding. Vurdering: + Hovedtyngden av anleggsarbeidene vil foregå syd for fjellskjæringen, og det er naturlig at riggen ligger der, for eksempel inne i det gamle steinbruddet. Anlegget vil derfor i liten grad berøre Bindingsvann. Det er bare påkoblingen i nord og transport av masser som kan medføre noen ulemper for de sårbare områdene. Det er lite aktuelt med anleggstrafikk utenfor gammel og ny veitrase, heller ikke ved opprusting av den gamle gangveitraseen. Derfor er det kun spredning av sprengsteins-støv og støy som kan forurense. Dette er ikke i seg selv skadelig for myra, men det kan evt. være skadelig for enkelte av de sårbare øyenstikker-artene som lever der. Dersom det er tilfelle er tiltakshaver innstilt på å ta hensyn til dette, og gjennomføre avbøtende tiltak - som for eksempel at det ikke skal være anleggsvirksomhet der i et visst tidsrom. Etter disse avbøtende tiltakene vil det ikke være noen konsekvens for kantsonen av Bindingsvann. Figur 6.6: Vurdering av konsekvenser for natur og miljø UTREDNINGSTEMA VURDERING 5.6 Natur og miljø + Avrenning 0 Anleggsarbeid + Samlet vurdering Vurdering: Konsekvenser i anleggsfasen I anleggsfasen vil det være noe redusert framkommelighet på riksvegen. Det skal sprenges ut og knuses mye stein, og dette medfører både støy og støv. Mesteparten av knusingen vil foregå inne i selve fjellskjæringen, og det er derfor mulig å skjerme omgivelsene på en god måte. Det er heldigvis ingen bolighus i nærheten av uttaket både Andersrudfeltet og boligene langs nåværende vei vil ligge et godt stykke unna. Steinmassene planlegges solgt for å finansiere deler av anlegget, og tiltaket vil derfor medføre mye lastebiltrafikk ut av området. De næringsdrivende i området vil bli noe mer berørt. Tiltakshaver vil søke å redusere belastningen for naboer, næringsdrivende og trafikanter mest mulig. Avbøtende tiltak vil være god planlegging av anleggsarbeidet, plassering av riggområdet langt vekk fra boliger, plassering av et evt. knuseverk inne i fjellskjæringen og stopp av anleggsarbeidene i helgene og etter en viss tid på ettermiddagen. Høyspentlinjen må sikres spesielt i anleggsfasen. Ved utsprenging av vegtraseen og avskjærende grøfter vil det bli nødvendig med anleggstrafikk på toppen av fjellskjæringen. Dette området er foreslått båndlagt som midlertidig anleggsområde. Det skal tilbakeføres til skog etter at anlegget er ferdigstilt. Selve området rundt høyspentmasten må sperres av i forbindelse med anlegget, og det må gjøres ytterligere geotekniske undersøkelser forut for og parallelt med anleggsarbeidene. 15

16 Figur 6.7: Vurdering av konsekvenser for anleggsfasen UTREDNINGSTEMA VURDERING 5.7 Anleggsfasen - Anleggsfasen - Samlet vurdering 6.8 Oppsummering konsekvenser Alle anleggsarbeider vil medføre støv, støy og ulemper for omgivelsene. Dette pågår imidlertid kun i et begrenset tidsrom, slik at det er ikke en varig negativ konsekvens. Den eneste varige negative konsekvensen ved tiltaket er derfor utseendet av fjellskjæringene langs den nye veien, og at de kan oppleves som høye. Avbøtende tiltak er nødvendige for å redusere de negative konsekvensene. Tiltaket vil imidlertid medføre sterkt positive konsekvenser for trafikk og næringsliv, og positive konsekvenser for friluftslivet. Figur 6.8: Samlet vurdering av konsekvenser I sum vurderes veiomleggingen som positiv:

17 7. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 7.1 Merknader ved varsling av oppstart De krav som følger plan- og bygningsloven vedrørende kunngjøringer og varsling er fulgt. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble sendt offentlige instanser, grunneiere og naboer I tillegg ble det annonsert i avisene samme dato. Frist for uttalelser ble satt til Totalt har vi mottatt 6 merknader, derav 3 fra offentlige instanser og 3 fra private. Offentlige instanser: Statens vegvesen, ved brev datert Pga liten trafikk og lav ulykkesfrekvens vil en omlegging i statlig regi ligge langt fram i tid. SV stiller seg derfor positive til initiativet, men er opptatt av at arbeidene utformes og sikres etter de krav som gjelder. Prosjektering, gjennomføring og finansiering må ordnes på regning og risiko mellom kommunen som grunneier og den private utbyggeren. Det må utarbeides en detaljplan som danner grunnlaget for reguleringsplanen. Etter vedtak av reguleringsplanen må det utarbeides en byggeplan som skal godkjennes av vegvesenet før byggestart. Det vil stilles strenge krav til garantier som sikrer gjennomføring. Dette kan være rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen, utbyggingsavtaler og bankgaranti. Foreløpig kommentar til planskissen: Gang-og sykkelvegen skal følge dagens riksvegtrase langs Bindingsvann. Planavgrensningen må i tillegg til ny vegtrase med tilknytning til eksisterende trase, omfatte eksisterende riksvegtrase og tidligere oppstartet uttak. Vår kommentar: Forslagsstiller er inneforstått med de forpliktelsene det å stå ansvarlig for et offentlig veganlegg medfører. Detaljplan er utarbeidet, og den ligger til grunn for reguleringsplanen. Parallelt med behandling av reguleringsplanen tas det sikte på inngåelse av de nødvendige avtaler og utarbeidelse av garantier. Det samme gjelder arbeidet med byggeplan for vegen. Planen omfatter de områdene som blir beskrevet av vegvesenet, og den eksisterende riksvegtraseen er gjort om til hhv. kjørbar gang/sykkelveg og gang/sykkelveg. I nord er denne koblet inn på gang/sykkelvegtraseen langs Bindingsvann. Denne løper sammen med riksvegen et stykke lenger nord, for å fortsette nordover som Bindingsveien. Noe opprusting av denne traseen vil være nødvendig. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen, ved brev datert Mener at fremtidig trase ligger utenfor virkeområdet for RPB (rikspolitisk bestemmelse om midlertidig markagrense). Det forutsettes at traseen i størst mulig grad følger eksisterende inngrep (tidligere påbegynt veianlegg), og ber om at registerte naturtypelokaliteter i og ved Bindingsvann ikke utsettes for avrenning, slitasje eller annen negativ påvirkning under anleggsperioden. Vannet er en del av det varig vernede Morsavassdraget, med store friluftslivsinteresser. Det anbefales at den gamle veitraseen fjernes etter omleggingen, slik at sonen nær Bindingsvann blir liggende mest mulig inngrepsfri. Fylkesmannen minner om kravet til ROS-analyse og forutsetter at det stilles krav om at veggene i eksisterende steinbrudd blir forsvarlig sikret mot utrasing. Vår kommentar: Årsaken til at det tidligere påbegynte tiltaket ikke ble avsluttet var bl.a. at traseen forutsatte en flytting av høyspentlinjen. Det viste seg at dette ville bli så dyrt at det stoppet anlegget. Ny trase er derfor lagt rett øst for høyspentlinjen, og den sammen faller ikke med det tidligere inngrepet. Vi har imidlertid lagt oss så nær som det er mulig, selv om det ved planleggingen av en riksvei er begrensede muligheter for umotiverte svinger. Det vil legges stor vekt på at anleggsarbeidet ikke skal få noe å si for Bindingsvann. Noe støy i anleggsperioden må likevel forventes. Statens Vegvesen ønsker at eksisterende vei gjøres om til gangog sykkelveg, og det er også lagt inn i reguleringsplanen. Dette vil lette publikums muligheter til å bevege seg i strandsonen, samtidig som det vil åpne opp muligheter for en sammenhengende gang- og sykkelvei over en lengre strekning. 17

18 Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse, og bestemmelsene stiller krav til istandsetting og sikring av det eksisterende steinbruddet. Akershus Fylkeskommune, sentraladministrasjonen, ved brev datert Området har potensial for fornminner uten synlig markering. Det kreves derfor arkeologisk registrering av planområdet. Dette gjøres med prøvestikking etter steinalderbosetning og overflateregistrering etter mulige utmarkskulturminner. Fylkeskommunen ber Ski/Enebakk kommune ta stilling til om tiltaket faller inn under forskriftens krav om konsekvensutredninger. Vår kommentar: Området er registrert sommeren 2008, og det ble ikke gjort funn. Tiltaket er vurdert i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger (FOR nr 276), og det faller inn under forskriftens 3b, planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftens 4 (miljøkriteriene). I forhold til disse kriteriene vil tiltaket komme inn under 4c, tiltak som er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, samt i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål. Vi vurderer det likevel slik at tiltaket ikke nødvendigvis er utredningspliktig. Dette på grunn av følgende forhold: traseen ligger inne i kommuneplanen fylkesmannen uttaler at fremtidig trase ligger utenfor virkeområdet for RPB (rikspolitisk bestemmelse om midlertidig markagrense) skogområdet som veien skal legges er vassdragsnært, men det ligger i praksis både en riksvei og adskillige høydemeter som en barriere mellom det og vannet. I praksis er det lite brukt som friluftsområde. tiltaket fører til at veien kommer til å trekkes lenger vekk fra vannet, og det vil derfor føre til en klar bedring når det gjelder hvilken påvirkning veitrafikken får for friluftslivet knyttet til Bindingsvann. Da veien legges dypt i terrenget vil også veistøyen reduseres. Vi konkluderer derfor med at det vil være tilstrekkelig å gjøre en relativt enkel konsekvensvurdering, der antatte konsekvenser av tiltaket oppsummeres. Det bør legges spesielt vekt på konsekvenser for friluftslivet knyttet til Bindingsvann. Vurderingene finnes i planbeskrivelsen, se vedlegg 2. Private personer og instanser: Knut Otterbeck (nabo, gnr/bnr 91/593), ved brev datert er sterkt uenig i omleggingen av avkjøringen til sitt område. Avkjøringen vil kun betjene Beaver Kano og Otterbeck, og han mener at dagens avkjøring er bra nok. Den inntegnede avkjøringen ødelegger et område som brukes som p-plass for kunder om kvelden og miljøstasjon for Enebakk. Undertegnede er enig i behovet for omlegging av busslommen. Vår kommentar: Flytting av avkjøringen er vurdert, men det vil gi for lite plass til ny busslomme, samtidig som det totalt sett gir et mer omfattende kryss enn det som er nødvendig. Knut Enger er positiv til å bidra til en løsning for bilparkering på kvelden og ny plassering av miljøstasjon. Dette ønskes løst som en privatrettslig avtale, og er derfor ikke lagt inn i reguleringsplanen. Thorvaldsen invest (nabo), ved brev datert har 5 eiendommer i tilknytning til tiltaket, og følgende ønsker/krav knyttet til disse eiendommene: Ønsker at ut/innkjøring til gnr/bnr 91/587, 618, og 600 må opprettholdes. Her foreligger det tinglyst veirettserklæring datert Dersom adkomsten til disse eiendommene i tillegg legges fra nord/vest via nytt kryss må det skje utenfor eiendomsgrensen til eiendommen, d.v.s på areal som for noen år siden ble ervervet av vegvesenet til veiformål. 18

19 For å ivareta disse kravene bør riksveitraseen forskyves mot øst, inn i eiendomsarealet til Enger. Dersom dette gjøres, og gnr/bnr 91/635 (skyss-stasjonen) berøres, stiller undertegnede seg positiv til innløsning av denne eiendommen. Vår kommentar: Eksisterende ut/innkjøring til gnr/bnr 91/587, 618, og 600 er opprettholdt. I tillegg er det vist en adkomst fra nytt kryss. Dette er lagt utenfor eiendomsgrensen til gnr/bnr 91/587 Riksveitraseen er lokalt forskjøvet noe mot øst, slik at deler av Engers areal vil bli berørt. Det er ikke interesse eller behov for å flytte skyss-stasjonen. Et fortau forbi denne er tidligere godkjent av vegvesenet. Romerike avfallsforedling, ved brev datert Forutsetter at anleggsvirksomheten og ny vei ikke vil være til hinder for eksisterende renovasjon i området. Vår kommentar: Veier og anlegg vil selvfølgelig planlegges slik at adkomst til eksisterende boliger og virksomheter opprettholdes. 19

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Nasjonal arealplan-id: 20252012001 BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Detaljreguleringen ble vedtatt av Tana kommune i møte. den 2013. Detaljreguleringen legger til rette for etablering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA

Reguleringsbestemmelser Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA Sør-Varanger kommune Reguleringsbestemmelser Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA PlanID: 20302013019 Dato: 2014-03-06 Revidert: 2015-07-03 Vedtak: 2015-08-26,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Reguleringsformål Planområdet er vist med reguleringsgrense. Innenfor planen er det regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/1869 Arkiv: L12 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

PlanID Plankontoret. Plan datert: 25.04.2013 Bestemmelser datert: 25.04.2013 Sist revidert: 13.11.2015 Sist revidert: 13.11.

PlanID Plankontoret. Plan datert: 25.04.2013 Bestemmelser datert: 25.04.2013 Sist revidert: 13.11.2015 Sist revidert: 13.11. RANA KOMMUNE PlanID Plankontoret 8054 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG BÅSMOEN - LILLEALTEREN Plan vedtatt 18.06.2013 Plan datert: 25.04.2013 Bestemmelser datert: 25.04.2013

Detaljer

NANNESTAD KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR MELLEBERG

NANNESTAD KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR MELLEBERG NANNESTAD KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR MELLEBERG Planen er datert 27.05.2013, rev 01.10.2013 Bestemmelsene er datert 27.05.2013, rev 13.11.2013 Plan med bestemmelser er vedtatt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN E 134 SKJOLDAVIK SOLHEIM, VINDAFJORD KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN E 134 SKJOLDAVIK SOLHEIM, VINDAFJORD KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN E 134 SKJOLDAVIK SOLHEIM, VINDAFJORD KOMMUNE 1 Generelt, reguleringsformål Formålet med reguleringsplanen er å legge gjennomgangstrafikken på E134 utenom bebyggelsen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Damveien 45. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 07.05.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Damveien 45. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 07.05. Nasjonal planid: 0105 22058 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Damveien 45 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 07.05.2014 Datert: 04.12.2013 Revidert: 04.04.2014

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. Reguleringsplan for Rypklubbeidet

HAMMERFEST KOMMUNE. Reguleringsplan for Rypklubbeidet HAMMERFEST KOMMUNE Reguleringsplan for Rypklubbeidet Hammerfest 13.01.12 REGULERINGSBESTEMMELSER 1. Fellesbestemmelser 1.1. Dersom det ved tiltak i marka blir funnet automatisk freda kulturminner, skal

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert).

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 8 Dato for siste revisjon av plankartet : 15.01.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.01.2009 1 Reguleringsformål Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 02.04.2012 Sist revidert dd.mm.åååå Plan

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 PLANID 10372011002 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankart, datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 Bestemmelser datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 og 20.03.13 1.0 Bebyggelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune.

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune. REGULERINGSPLAN Prosjekt: E39 Vinjeøra - Staurset Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEGNINGSHEFTE Hemne kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 2800-6250 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For reguleringsplan Fv 710 Ingdal- Selva, 8 delparseller

REGULERINGSBESTEMMELSER For reguleringsplan Fv 710 Ingdal- Selva, 8 delparseller REGULERINGSBESTEMMELSER For reguleringsplan Fv 710 Ingdal- Selva, 8 delparseller Agdenes kommune Planforslag er datert: 05.10.2011 Dato for siste revisjon av plankartene: 24.10.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Driftsplan for Stokkan steinbrudd

Driftsplan for Stokkan steinbrudd STOKKAN STEIN OG PUKK DA Driftsplan for Stokkan steinbrudd Del av eiendommen Stokkan, gnr. 55, bnr. 2 i Inderøy kommune Utarbeidet 01.12.2011, sist oppdatert 12.02.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Beliggenhet...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1.

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. 83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Asker kommune, teknisk sjef, 1. februar 1999. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/1214-40 Arkiv: 0101 R1104 Dato: 06.03.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Fast

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer