Prosjektnr.: a Dato: Områderegulering for Holmenga næringsområde Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektnr.: 941.10a Dato: 17.1.2014. Områderegulering for Holmenga næringsområde Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE,"

Transkript

1 Prosjektnr.: a Dato: Områderegulering for Holmenga næringsområde Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, Dato

2 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Beskrivelse av planforslaget Metode Uønskede hendelser og konsekvenser Risiko- og sårbarhetsvurdering Samlet risikovurdering

3 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Planforslaget fremmes av Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av grunneierne Mathiesen Eidsvold Verk og Norce Holding AS. Planen er utarbeidet som reguleringsplan, områderegulering, iht i PBL08. Planen er utarbeidet med den hensikt å tilrettelegge for næringsbebyggelse på Holmenga iht. gjeldende kommunedelplan for Ormlia/Staviåsen-Parisbrenna, vedtatt Det aktuelle området er et ubebygd skogsområde. Terrenget er middels til grovt kupert og ligger øst for Østre Hurdalsveg, fv Beskrivelse av planforslaget Arealformålet i reguleringsplanen er i hovedsak kombinert bebyggelse og anleggsformål for forretning, kontor, industri, lager med tillegg av samferdselsanlegg, og grønnstruktur. Planen viser atkomstveg og byggegrenser. Reguleringsbestemmelsene gir rammer og retningslinjer særlig for de forhold som kan påvirke omkringliggende omgivelser og miljø, som blant annet byggehøyder, utnyttelsesgrad og utforming. Som vedlegg til reguleringsplanen er det en illustrasjonsplan. Denne viser forslag til hvor opparbeidelse av byggeflater på ulike terrenghøyder innenfor planen evt. kan skje. Disse områdene utgjør delområdene i planen, i alt 6 områder for Kombinert Bebyggelse og Anlegg, på plankartet avmerket som KBA5-KBA9. For ytterligere beskrivelse av planområdet og planforslaget vises det til planbeskrivelsen. 2

4 3. Metode Analysen er gjennomført med bruk av egen sjekkliste basert på temaveileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (2010). Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) er foretatt i forbindelse med forslag til områderegulering for Holmenga næringsområde. Kartleggingen av mulige uønskede hendelser er foretatt ut fra generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som kan påvirke omgivelsene (iht konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke aktuelt for planområdet, er kvittert ut som enten uaktuelt eller vurdert, men funnet ubetydelig. For de hendelser som er vurdert til å kunne være aktuelle for området, er risikoen nærmere analysert i eget skjema. Risikoen og sårbarheten uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av uønsket hendelse. Vurdering av årsak For å kunne si noe om sannsynligheten for at en hendelse skal kunne inntreffe, er det nødvendig å vurdere årsakene til at en hendelse kan oppstå. På et generelt nivå kan hendelser utløses av: Menneskelig eller organisatorisk svikt Teknisk svikt Ytre påvirkning Vurdering av sannsynlighet Vurderingen av sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe tar utgangspunkt i kart, eksisterende registreringer, lokal kunnskap, ekspertuttalelser, planfaglige vurderinger, og annen relevant informasjon. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Begrep Ikke sannsynlig Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Frekvens Særdeles liten risiko for at hendelse skal inntreffe Mindre enn en gang i løpet av 50 år En gang i løpet av år En gang i løpet av 1 10 år Mer enn en gang i løpet av ett år 3

5 Vurdering av konsekvenser Det er vurdert hvilke konsekvenser en eventuell hendelse kan få. Hendelsene er vurdert i forhold til: Liv/helse Miljø Materielle verdier/økonomiske verdier/produksjonstap Samfunnsviktige funksjoner. Samfunnsviktige funksjoner (eks kommunikasjon) kan settes ut av drift som følge av hendelse, noe som kan gi indirekte konsekvenser. Begrep Liv/helse Miljø Økonomiske verdier/ produksjonstap Ufarlig En viss fare Alvorlig Katastrofal Ingen personskader Få og små personskader Alvorlige (behandlings -krevende) personskader En eller flere døde Ingen skader Mindre skader, lokale skader. Restitusjonstid <1år Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid >1år Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade Tap lavere enn kr Tap mellom kr og kr Tap mellom kr og 2,5 mill. kr Tap over 2,5 mill. kr. Tap av samfunnsviktige funksjoner Systembrudd er uvesentlig. Midlertidig systembrudd som kan føre til mindre skader på personer/ miljø/ økonomi dersom reservesystem ikke finnes. Driftsstans i flere døgn som kan medføre alvorlig personskade/ miljøskade/ økonomisk tap. System settes varig ut av drift. 4

6 4. Uønskede hendelser og konsekvenser For de uønskede hendelser som i skjemaet under er vurdert til å være aktuelle for området, er disse nærmere utredet i eget skjema (kap.5). Henvisning til skjema nr. står i tabellen under. I tillegg er temaet trafikksikkerhet omtalt i planbeskrivelsen. Hendelse/situasjon er vurdert til tre ulike kategorier (i de tre kolonnene til høyre i tabellen): Nei, uaktuelt pga av planens innhold eller beliggenhet. Nei, vurdert til ubetydelig pga svært liten sannsynlighet og/eller konsekvens. Ikke utredet videre eller evt er løsning beskrevet i annet dokument tilknyttet planen. Risikovurdert Utredet i eget skjema kap. 5 og omtalt i oppsummeringskapittelet. Hendelse/situasjon Nei, uaktue lt Nei, vurdert som ubetydelig eller avbøtende tiltak beskrevet i annet dok. (kort kommentert) Risikovurdert i skjema nr. Ras/skred/utglidninger/grunnforhold Er det fare for is- eller snøskred innenfor planområdet? Hverken topografi eller værforhold tilsier dette Er området utsatt for is- eller snøskred fra utsiden og inn i planområdet? Ikke topografiske eller metrologiske forhold som medfører slik fare Er det fare for jord- eller steinras innenfor planområdet? Helt øst i planområdet er det så bratt at mindre steinras kan forekomme. Området kan ikke bebygges uten vesentlig terrengbearbeiding, og faren for dette forutsettes da å forsvinne Er området utsatt for jord- eller steinras/utglidning fra utsiden og inn i planområdet? Ingen aktiviteter, grunnforhold eller topografi utenfor planområdet som medfører slik fare Er det fare for utglidning som følge av utbygging innenfor området (er området geoteknisk ustabilt)? Det er ikke noe som tilsier at området er geoteknisk ustabilt Er det fare for setningsskader? 1 Er området utsatt for flom i elv/bekk/vann/vassdrag, herunder lukket bekk? Under forutsetning av godt prosjektert drenering av myrområder, utgjør ikke er faren for overvann i området noen risiko av betydning. Er området utsatt for springflo/flom fra sjøvann? X Vær, vindeksponering Er området spesielt vindutsatt? Da det finnes høyere åspartier i de fleste himmelretninger er ikke området særskilt vindutsatt, mot sør finnes ikke slike høyere partier, men det finnes noe skog 5

7 mellom området og de store jordene ned mot Andelva/Trondheimsv. Er området spesielt nedbørsutsatt? Det er ingen geografiske forhold som tilsier at det vil falle særskilt mye nedbør her. Terreng og omgivelser Ligger området i nærheten av: Regulerte vassdrag/vannmagasiner med spesiell fare for usikker is og/eller varierende vannstand i elveløp, vannmagasin eller innsjø? Evt. andre farer knyttet til Vann/vassdrag - Gruver, åpne sjakter, steintipper, eller andre anlegg som kan medføre fare? X X - Er det spesiell klatrefare i forbindelse med el.master? Få barn/unge vil ferdes i planområdet - Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? Er det fare for vindfall som følge av uttak av skog? Vil tiltaket kunne føre til endringer av avrenningsforhold/hastighet til nærliggende bekk/elv? Vil tiltaket kunne påvirke grunnvannstanden, slik at det oppstår setningsskader i nærområdet? Ingen særskilte terrengformasjoner f_gv3 og f_gv4 skal skjøttes på en slik måte at næringomr. ikke medfører unødvendige ulemper (tørke, vindfall på skog i nord) Helt ubetydelig, løsninger jfr. VA-notat, Kan bli noe mer avrenning ned til EVN som følge av masseutskifting av Langmyra, men her forutsettes det at en ved detaljprosjektering av overvannsløsninger finner løsninger som håndterer dette. VAnotat, Natur- og kulturområder Ligger tiltaket i et område hvor det er: - sårbar flora Ikke kjent at det finnes sårbar flora i planområdet, rett nord for planområdet er en lokalitet av rødlistearten veikstarr registrert, jfr. naturbase - sårbar fauna/fisk Ikke kjent at det finnes sårbar fauna i planområdet, nord for planområdet er det registrert 2 rødlistede fuglearter, jfr. naturbase - verneområder Ingen formelt vernede områder - vassdragsområder Se VA-notat - automatisk fredete kulturminner Ikke vurdert som sannsynlig av AFK - nyere tids kulturminner/kulturmiljø S1 i reg.planen sikrer tilstrekkelig buffer til spor av seterdrift nord for området. 6

8 Brannberedskap Er området spesielt utsatt for skogbrann? Omfatter området spesielt farlige anlegg? Har området tilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil/andre utrykningskjøretøy, eller er det vanskelig tilgjengelig av annen grunn? Området ligger inntil et stort skogsområde, og er derfor noe mer utsatt enn vanlig, men det vurderes som lite sannsynlig (akseptabel risiko) Det er ikke satt noen begrensinger på dette i regulerings-bestemmelsene Se VA-notat Området har bare en atkomstveg, det forutsettes at denne kan holdes åpen for utrykningskjøretøy Forurensningskilder Er det mistanke om forurensning i grunnen Påvirkes området av magnetfelt fra el.linjer/kabler? Vil planområdet utsettes for/berøres av: X Det har inntil det siste vært drevet tradisjonelt skogbruk i området og dermed liten fare for kunstig tilført forurensing i grunnen. Siden planen ligger utenfor Oslo-feltet anses det ikke sannsynlig at det finnes alunskifer i området. - Støv/støy fra industri? Det forutsettes i reg. best. for EVN? at det ikke skal være særskilt støyende eller støvende virksomheter innenfor det planområdet, det forutsettes at virksomheter holder seg innenfor gjeldende grenseverdier i begge planområdene - Støv/støy fra trafikk? Ikke over anbefalte grenseverdier - Støv/støy fra andre kilder? Utenfor støysoner fra OSL - Forurensning i sjø X Vil planen/tiltaket medføre: - Støv/støy fra industri? X Det forutsettes i reg. best. at det ikke skal være særskilt støyende eller støvende virksomheter innenfor planområdet. - Støy/støv fra trafikk? Ingen støyømfintlig bebyggelse i nærområdet får noe vesentlig økning av støy fra fremtidige bygg eller anlegg innenfor planområdet, dersom det ikke etableres bygg eller anlegg som har særskilt behov for ferdsel på lokalvegnettet. - Risiko for Industribrann? 2 - Støy/støv fra andre kilder? X 7

9 - Forurensning av sjø? X Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende virksomheter, utgjøre en risiko for området? - Utslipp av giftige gasser/væsker? Lokalisering nært opp mot - Ulykker ved eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker? - Radioaktivt nedfall? X Vil planen/tiltaket medføre risikofylt industri/virksomhet (kjemikalier/eksplosiver)? Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? bensinstasjon gir en «ikke sannsynlig» risiko for slike ulykker, det forutsettes at gjeldende forskrifter for slike anlegg følges ved stasjonen Det er ikke satt noen begrensinger på dette i regulerings-bestemmelsene - Hendelser på veg? Faren knyttet til ulykker med biler som frakter brennbare, eksplosive varer på E-6 eller Østre Hurdalsveg utgjør en «ikke sannsynlig» risiko. - Hendelser på jernbane X - Hendelser på sjø/vann? X - Hendelser i luften? X Er det spesiell fare forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende til nærliggende områder? - Til skole/barnehage? X - Til nærmiljøanlegg/lekeplass? X Ikke relevant - Til forretning etc.? Gangavstand til bensinstasjon og vegkro - Til kollektivholdeplass? Busslommer etablert i umiddelbar nærhet, gsv/fortau til disse i rampene fra E-6. - Internt innenfor planområdet? Hovedveg inn i området planlegges med fortau. Evt. behov for andre gangstier internt i området, og mot vegkro og bensinstasjon avklares ved utarbeidelse av situasjonsplaner for delområdene. Andre særskilte ulykkespunkter? Kan vær/føre begrense tilgjengeligheten til området? Er det fare for ulykker ved anleggsgjennomføring? Skilting av nedsatt hastighet på fylkesveien fra nord forbi området og helt ned til E-6 krysset vil redusere faren for konflikt (ulykker) mellom saktegående lastebiler og personbiler i høy hastighet på fv 180 fra nord. Ubetydelig Risiko En viss fare vil det alltid 8

10 være, særlig knyttet til sprengning. Konsekvensene vil kunne øke i takt med økt utbygging innenfor næringsområdene og stadig flere brukere av vegserviceanlegget. Ved forskriftsmessig utførelse, vil risikoen være ubetydelig. Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? - Elektrisitet? X - Teletjenester? X - Vannforsyning? X - Renovasjon/spillvann X - Transportnett? X Bortfall av slike tjenester vil medføre negative konsekvenser og evt. «mindre materielle tap», men antas å være raskt tilbake slik at noen store negative konsekvenser vil dette neppe medføre Ved evt. institusjon, hotell el.l. forutsettes det at nødløsning vil bli etablert. Sabotasje og terrorhandlinger Er tiltaket i seg selv evt sabotasje/terrormål? Et næringsområde vil kunne være et slikt mål, noe avh. av hvilke virksomheter som etableres i området. Er det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten? Inngjerding/evt. vakthold vil redusere risikoen Innenfor EVN, vurdering som i raden over Kilder: -Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase -Kommunale grunnlagskart -Wikipedia Gjennomføring og kontroll Dato Sign. Vurderinger i skjema utført av: ØRP, v/fredrik Ødemarksbakken, siv.ing Skjema gjennomgått og kontrollert av: ØRP, v/alf Kristian Nyborg, planlegger

11 5. Risiko- og sårbarhetsvurdering 2 tema er identifisert til å være særlig aktuelle for området og er derfor utredet noe grundigere i egne skjema. Dette gjelder følgende temaer: 1) Risiko for setningsskader 2) Risiko for Industribrann Skjemaene følger på de neste sidene. 10

12 1 Årsak: Risiko for setningsskader innenfor planområde, Områdereguleringsplanfor Holmenga,Eidsvoll kommune Flytting av masser/øktrykk påmassene,nyefyllinger erikke opparbeidetsomkvalitetsfylling. Områdetbestårstortsettav et tynt lag skogdekke(tynn morene)overgrunnfjell. Utbyggingvedslike grunnforholdmedfører sjeldenfarefor setningsskaderpåbyggog anleggi etterkant.i østredel avområdet,kba 8- og KBA 9antasnoestørre mektighetav løsmasser. (tykk morene,kilde NGU, løsmassedatabase). Her erdetforutsattengoddel oppfylling av sprengsteinoverdisseløsmassene.dette kanmedføremindrebevegelser,komprimering av utfylling i skråningeni langtid etterat denneer anlagt. OmrådetKBA 7 a og b, østredel beståri storgradav myr. Ogsåhelt i vestkantavområdene,kba5og KBA 6a,nedmot ØstreHurdalsvegfinnesdetnoemyr i tillegg til noenmindreområdermedmyraktigskogbunnfor øvriginnenforkba5 og KBA6. Myr/myrgrunner ikke egnedegrunnmasser for tyngrebebyggelse,daslike massergjernetrekkersegsammensomensvamp nårdeblir tungtbelastetfor deretterevt.å «ese»noeut igjen.derfor nødvendigå sikretilstrekkeligdreneringog/eller fundamenteretil fjell eller stabile masserdermyr skalutnyttelsetil bebyggels eller anlegg. Konsekvensbeskrivelse: Ved komprimeringer/mindrebevegelseri byggegrunnenetterat deteranlagtbyggeller asfalterteflater medførerstor sannsynlighetfor skadersomf.eks.lengresprekkeri bygningenesgulv ogfasade,detsammegjelderfor vegereller asfalterteplasserogeventueltva-anleggunderbakken.dersomdetteoppdagesraskt,vil detmestsannsynligkunne utbedresslik atkonsekvenseneikke blir størreennnoematerielle skader/økonomisktap. Risikovurdering: Tabellenunderer enrisikomatrisehvorhendelse/situasjoner vurderti forhold til følgendetema: 1. Liv/helse(liten farefor at byggkollapsereller at kjøretøymisterkontrollenpga.skaderpåveg.) 2. Miljø (evt.utlekkingavnoegrå-/svartvannfra spillvannsledningervedsprekkeri dissegir ingenvesentlig miljøforringelse.) 3. Materielleverdier/Økonomiskeverdier/produksjonstap. 4. Tapav samfunnsviktigefunksjoner(farefor bruddpålinjer somførerstrøm,tlf, bredbånd-ikke sannsynlig) Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig 2 3 Ikke sannsynlig 4 1 Forslag til mottiltak: Ufarlig En viss fare Alvorlig Katastrofal Det forutsettesat nødvendigfjerning av løsmasserskjerfør oppfylling foretas,særliggjelderdettefor områdenemedsterk hellingøsti planområdet.alle nyeoppfyllingeri områdetsomsenereskalbenyttestil byggog anleggskjersom kvalitetsfyllingerutenfarefor setninger Detforetasutskiftningerog oppfyllingeravmasserdergrunnenbestårav myr i områder somsenereskalbenyttestil bygg og anlegg.eventueltsikretilstrekkeligdrenering,fundamenteretil fjell eller stabilemasser. Ved søknadom tiltak forutsettesdokumentasjonav opparbeidelse/fundamenteringsomhindrerseneresetningsskader innenforområdet,jfr. reguleringsbestemmelse 2.13 Kortfattet konklusjon: Uønskedesetningsskader i områdetunngåsvedå gjennomførenødvendigeutskiftingerav løsmasser/myrmasser, og vedat all oppfylling av områdersomskalbebygge skjersomkvalitetsfylling.( fylling medminst mulig egensetninger) Utført av: FredrikØdemarksbakken, siv.ing. Skjemagjennomgåttog kontrollertav: Alf Kristian Nyborg,arealplanlegger 11

13 2 Risiko for industribrann (brann i næringslokaler) Områdereguleringsplanfor Holmenga,Eidsvoll kommune Årsak: Brann,lekkasjeeller eksplosjonvedeller i lagringsplassfor drivstoff. Kollisjon medtankbilinvolvert,feil påelektrisk anlegg,uansvarligopptredeni nærhetenavlager. Matlagingvedevt.institusjonellerhotel kanforårsakebranni gryter, kjeler eller maskinermedfarefor spredningtil restenav bygget(flere bygg).uforsiktig omgangmedlevendelys eller sigarettrøykingpåsengakanogsåværeårsakentil slik uønskethendelse. Konsekvensbeskrivelse: En storbrannknyttettil bensinstasjon,vedhoteller/overnattingstilbudeller andrestorelager-/industribyggvil utvikle seg raskti detbygget/områdethvor brannenstartet.høyeflammersamtrelativkort avstandmellombyggenevil medføreat brannensprersegraskttil flere byggi nærheten.en eksplosjonsartetbrannvil kunnekommeoverraskendepåmennesker sombefinnersegi områdetå medførefarefor liv/helse.avhengigav bygningsmaterialerog slukkeberedskapvil enslik hendelsemedførekatastrofaleskaderpåmaterielle/økonomiskeverdier.avhengigav hvasombrenner,vil detførstværeen vissfarefor spredningav skadeligrøyk ogderetteravrenningav overvannfra branntomt og evt.brannslukkingsskum. Risikovurdering: Tabellenunderer enrisikomatrisehvorhendelse/situasjoner vurderti forhold til følgendetema: 1. Liv/helse(Industribrannerhvor sværtbrann-/eksplosjonsfa rlige væsker/gasser erinvolvert kangi katastrofalefølgeri flere hundremeterfra ulykkeni strøkhvor mangeoppholderseg) 2. Miljø (spredningav giftige gassereller væskeri naturen) 3. Materielleverdier/Økonomiskeverdier(kanmedførekostbareskaderpåanleggene) 4. Tapav samfunnsviktigefunksjoner(farefor bruddpålinjer somførerstrøm,tlf, bredbånd-ikke sannsynlig) Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Ikke sannsynlig 4 2,3 1 Forslag til mottiltak: Ved prosjektering, anleggsfasen: Ufarlig En viss fare Alvorlig Katastrofal Nært samarbeid med brannteknisk rådgiver og med det interkommunale selskapet Øvre Romerike Brann og Redning ved prosjektering, oppføring og etter at bebyggelsen er tatt i bruk. Byggene må oppfylle gjeldene forskrifter i forhol d til konstruksjon, materialbruk, rømningsveger og brannsikringsutstyr. Etablere sprinkling i de byggene hvor dette er påkrevd, for øvrig sikre at anbefalt avstand til brannkum er oppfylt. I bruksfasen: Forebyggende tiltak er viktig,(h MS, vernerunder ). Organisere en beredskapsordning hvor det sikres at det finnes fagpersonell på brannberedsk ap innenfor ulike virksomheter i planområdet, husbrannvaktordning etableres. Alt avhengig av brannrisikoen på stedet. Utført av: FredrikØdemarksbakken, siv.ing. Kilde: Arbeidsmiljøsenter Skjemagjennomgåttog kontrollertav: Alf Kristian Nyborg,arealplanlegger et (www.arbeidsmiljo.no) 12

14 6. Samlet risikovurdering I forbindelse med utarbeidelse av områdereguleringsplan for Holmenga, er det utarbeidet en risikoog sårbarhetsanalyse. En risiko- og sårbarhetsanalyse skal kartlegge uønskede hendelser knyttet til den foreslåtte arealbruken som kan representere en fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Analysens 1. steg er en systematisk gjennomgang av sjekklisten i kap 4 for å finne frem til mulige uønskede hendelser knyttet til tiltaket. Sjekklisten er basert på temaveileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (2010). Analysen avdekker forhold først og fremst knyttet til områdets beliggenhet/omgivelser som medfører en viss risiko for at uønskede hendelser kan oppstå inne på planområdet. Disse er kartlagt og kort vurdert i tabellen i kapittel 4, de to mest aktuelle er deretter utredet på eget skjema. Fire uønskede hendelser/situasjoner av størst relevans er utredet noe grundigere i egne skjemaer samlet i kapittel 5. På to ulike skjema vurdert slike uønskede hendelser: 1) Risiko for setningsskader 2) Risiko for industribrann Noen hendelser/situasjon er i tabellen, kapittel 4 vurdert til å ha en viss relevans, men er vurdert/begrunnet med noen få setninger i tabellens kolonne 3 til å utgjøre svært liten risiko eller konsekvens og derfor ikke utredet videre. 13