Til beboerne i Søndre Åsen Borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Søndre Åsen Borettslag"

Transkript

1 1 Søndre Åsen Borettslag Til beboerne i Søndre Åsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Søndre Åsen Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Søndre Åsen Borettslag avholdes mandag 27. mai 2013 kl i Cafè Aasen, Hans Nielsen Hauges gate 44 Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 A) Årsberetning og regnskap for 2012 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag om endring av vedtektenes punkt 3-2(2) Forslaget er tatt inn på s. 20 og VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Søndre Åsen Borettslag Emilie Kathinka Telle /s/ Espen Slette /s/ Berit Asphjell /s/ Espen Tronhus Henøen /s/ Helene Welde Mykleby /s/

3 3 Søndre Åsen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Emilie Kathinka Telle Sigurd Lies Gate 19 Nestleder Espen Slette Edvard Griegs AllÉ 8 Styremedlem Berit Asphjell Edvard Griegs AllÉ 10 Styremedlem Espen Tronhus Henøen Edvard Griegs AllÉ 15 B Styremedlem Helene Welde Mykleby Edvard Griegs Alle 3 A Varamedlem Astri Gridseth Flø Edvard Griegs AllÉ 12 Varamedlem Cathrine Ohlgren Edvard Griegs AllÉ 17 Varamedlem Ola Kristiansen Sundli Edvard Griegs AllÉ 1 Varamedlem Jardar Valand Edvard Griegs Alle 3 A Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Bjørg Lohne Edvard Griegs AllÉ 14 Varadelegert Espen Slette Edvard Griegs AllÉ 8 Valgkomiteen Bjørg Lohne Edvard Griegs AllÉ 14 Kirsti Elisabeth Wiik Sigurd Lies Gate 21 Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

4 4 Søndre Åsen Borettslag Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 240 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune og har adresse: Edvard Griegs Alle 1-19 B Edvard Griegs Alle 6-16 Hans Nielsen Hauges Gt 31 Sigurd Lies Gt Roveruds Gt Hans Nielsen Hauges Gt 33 Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: , 351 Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 1 person ansatt. Det er ikke registrert skader eller ulykker i Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 2012 var totalt kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak inntekter ihht. note 3.

5 5 Søndre Åsen Borettslag Kostnader Driftskostnadene i 2012 var totalt kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert, og skyldes i hovedsak regnskapstekniske forhold. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som piperehabilitering, brannsikring med mer. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2013 øker. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har ett lån i Husbanken til fastrente 3,6. Fastrenteperioden løper i 5 år fra Lånet løper ut i år For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr

6 6 Søndre Åsen Borettslag Forretningsførerhonoraret Forretningsførerhonoraret for 2013 øker ikke. Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader Driften i 2013 forutsetter i utgangspunktet verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, men styret mener det er forsvarlig i 2013 for å opprettholde nødvendig standard i borettslaget. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Søndre Åsen Borettslag Emilie Kathinka Telle /s/ Espen Slette /s/ Berit Asphjell /s/ Espen Tronhus Henøen /s/ Helene Welde Mykleby /s/

7 7 Til generalforsamlingen i Søndre Åsen Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Søndre Åsen Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. PricewaterhouseCoopers AS, Org.no.: MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

8 8 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Søndre Åsen Borettslag per 31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 26. april 2013 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor

9 . 9 Søndre Åsen Borettslag 44 SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikkfor små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

10 10 Søndre Åsen Borettslag 44 - SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Vaskeri Parkeringsplasser Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi motorvarmere Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 11 Søndre Åsen Borettslag EIENDELER BALANSE Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank, DnB, 2 kontoer Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 240 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12 12 Søndre Åsen Borettslag Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG EMILIE KATHINKA TELLE /s/ BERIT ASPHJELL /s/ ESPEN TRONHUS HENØEN /s/ HELENE WELDE MYKLEBY /s/ ESPEN SLETTE /s/

13 13 Søndre Åsen Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Tillegg SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Egenandel utbedring bad Salg av ny dør, viderefakturert Egenandel skade oppvaskmaskin, åpen kran etc Utleie lokale Vaktmester Andersen, skur Total Holding, krav ihht, prosjekt avfallsbrønner SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Ordinær lønn, vikarer Overtid Annen lønn, ikke feriepenger Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP - pensjon Yrkesskadeforsikring Refusjon sykepenger Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER

14 14 Søndre Åsen Borettslag Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 7 250,-. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS BA8 Rådgivende Ingeniør AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD OBOS Prosjekt AS, våtrom OBOS Prosjekt AS, søppelanlegg /forprosjekt uterom Armana AS, rehabilitering av piper Bademiljøexperten AS, reparasjon varmekabler Steinbakken Entreprenør AS, gjerde og sykkelparkering SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

15 15 Søndre Åsen Borettslag NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -656 Møter, kurs, oppdateringer mv -650 Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv -400 Vedlikehold biler/maskiner osv Bilgodtgjørelse Reisekostnader -136 Gaver -872 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader -854 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

16 16 Søndre Åsen Borettslag NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter 2 kontoer i DNB 74 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter lån i Husbanken Gebyr lån i Husbanken -60 Andre rentekostnader, leverandør SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Oppskrevet SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.224/bnr.249 og 351 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.

17 17 Søndre Åsen Borettslag NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Feie/sugemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper nr. 1, Kubota frontklipper Tilgang Avskrevet i år (3 mnd) Gressklipper nr. 2 Tilgang Avskrevet tidligere Sandstrøer Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Snøfreser Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Traktor m/utstyr, Kioto kompakt Traktor Tilgang Avskrevet i år (4 mnd) Traktor Tilgang Avskrevet tidligere Avfallsbrønn Tilgang Avskrevet i år (6 mnd) SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

18 18 Søndre Åsen Borettslag NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Depositum Sinsensgarasjene Depositum Sinsensgarasjene tidligere år 800 Sykepenger Andre forskudd, Enquist, leie januar og februar Andre forskudd, Hammersborg forsikring jan-mars SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 16 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Den norske Husbank Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,60%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 17 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 18 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Innskudd lokaler SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 19 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 20 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Fakturagebyr -72 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

19 NOTE: 21 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-. 19 Søndre Åsen Borettslag

20 20 Søndre Åsen Borettslag FORSLAG A FORSLAG FRA STYRET OM ENDRING AV VEDTEKTENE 3-2 (2) Saksframlegget er utarbeidet og godkjent av OBOS, og er sendt til alle tilknyttede borettslag. Bestemmelsen i borettslagets vedtekter 3-2 kommer til anvendelse når en andelseier kjøper en ny andel i Borettslaget gjennom bruk av intern forkjøpsrett, dvs forkjøpsrett i kraft av å være andelseier i borettslaget. Bestemmelsen er i dag som følger: 3-2 Interne forkjøpsberettigede (1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran. (2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Bakgrunn for endring Grunnen til at forslaget fremmes skyldes endring i OBOS sine medlemsregler i forbindelse med mulighet for intern forkjøpsrett ved skilsmisse og samlivsbrudd. For at bestemmelsen skal gjelde i Søndre Åsen Borettslag må den tas inn i vedtektene. Ved skilsmisse og samlivsbrudd ønsker partene i en del tilfelle å fortsette å bo i samme borettslag. Det er ikke uvanlig at den som skal flytte ut av fellesboligen ønsker å benytte intern forkjøpsrett til å skaffe ny bolig i borettslaget, samtidig som den andre ektefelle/samboeren ønsker å overta og bli boende i fellesboligen. Men det er i prinsippet ikke mulig på grunn av bestemmelsen i 3-2 (2). Forslaget til vedtektsendring vil kun gjelde i forbindelse med skilsmisse/samlivsbrudd og vil medføre: at den ene ektefellen/samboeren (forutsatt at han/hun er andelseier i borettslaget) kan benytte intern forkjøpsrett for å skaffe seg en ny bolig i borettslaget, og at den andre ektefellen/samboeren får overført til seg det som har vært deres felles bolig med sikte på bli boende der, uten at denne boligen først må legges ut for salg Styrets innstilling Styret foreslår at forslaget om å endre vedtektene 3-2(2) vedtas. Forslag til vedtak: A) Borettslagets vedtekter 3-2(2) endres slik at de etter endringen får følgende ordlyd: 3-2 Interne forkjøpsberettigede (1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran. (2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen

21 21 Søndre Åsen Borettslag omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres: på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen B) Vedtektsendringen gjelder fra og med dagen etter generalforsamlingens vedtak om å endre vedtektene. Endringen trer i kraft fra og med den

22 22 Søndre Åsen Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 1 år foreslås: Emilie Telle Sigurd Lies gate 19 B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Espen Slette Edvard Griegs allè 8 Ola Sunli Edvard Griegs allè 1 Styremedlemmer som ikke er på valg: Helene Mykleby Edvard Griegs allè 3 Espen Tronhus Henøen Edvard Griegs allè 15 B C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Astrid Gridseth Flø Edvard Griegs allè Cathrine Ohlgren Edvard Griegs allè Jardar Valand Edvard Griegs allè 3 A 4. Som valgkomité for 1 år foreslås: Som delegert til obos generalforsamling foreslås: Som vara for delegert til obos generalforsamling foreslås: Oslo, I valgkomiteen for Søndre Åsen Borettslag Bjørg Lohne Kirsti Elisabeth Wiik

23 23 Søndre Åsen Borettslag Orientering om borettslagets drift. Styrets arbeid Etter ordinær generalforsamling i mai 2012, arbeidet styret i Søndre Åsen Borettslag uten styreleder i 3 måneder. Dette skjedde fordi det ikke hadde vært mulig å finne kandidat(er) til styreledervervet innen årsmøtet. Valgkomiteen fortsatte arbeidet med å finne kandidat(er) til styrevervet etter dette. I perioden fra mai til 23.august, ble styret ledet av Espen Slette og Berit Asphjell. Det ble i denne perioden avholdt 3 styremøter i tillegg til arbeidsmøter. På ekstraordinær generalforsamling 23.august 2012 ble Emilie Telle valgt som styreleder. Høsten 2012 ble det avholdt 7 ordinære styremøter. I tillegg til dette har det vært avholdt egne arbeidsmøter for å besvare henvendelser fra beboere, og for å jobbe med ulike pågående prosjekter, avholde møter med leverandører og prosjektledere. Møter med arkitekter, Plan- & Bygningsetaten og Byantikvaren har vært en del av denne virksomheten. Ny vaktmester tiltrådte stillingen 15.august. Det har vært en prioritert oppgave for styret denne høsten å utvikle vaktmesterstillingen til å bli en bedre ressurs for både beboerne og styret i borettslaget. Våren 2013 ble det avholdt 7 ordinære styremøter. I tillegg ble det avholdt arbeidsmøter for å planlegge vårens generalforsamling. Mellom styremøtene har deler av styret jobbet med definerte prosjekter, laget utlysninger av anbud, innstillinger og avholdt møter med leverandører og samarbeidspartnere. Oppfølging av leverandører som har hatt små og store jobber i borettslaget, har også vært en del av dette arbeidet. Styret ønsker dialog med beboerne og har åpnet for at beboerne kan ta kontakt med styret i forkant av ordinære styremøter. Oppslag om faste styremøter finnes i hver oppgang. Denne ordningen ser ut til å være kjent blandt beboerne da en eller flere stikker innom Felleslokalet i den tiden som er annonsert til å treffe styret. Dugnader Det har vært avholdt to dugnader i denne styreperioden, en høstdugnad og en vårdugnad. På begge arrangementene har det vært stor oppslutning. Dette er den høyeste oppslutningen vi kan huske å ha opplevd. Det er hyggelig å se at så mange bidrar for å ta vare på fellesområdene og utstyr som hører til SÅB. Resultatene av dugnadsånden er også godt synlige. Vi har fått tømt boder og fellesområder som har vært okkupert av gammelt rot. Nå er mange boder frigjort til bruk for beboere og vaktmester. Det er også hyggelig at mange beboerne tar seg tid til kaffe og pølser i Felleslokalet under og etter dugnaden. Oppslutningen tyder på at det ser ut til å være behov for både å treffe naboer og å få kjennskap tillatelse hva som skjer i borettslaget. Nye porter mot Torshovdalen På generalforsamlingen i mai, varslet beboere om behov for å bedre sikringen mot gangog sykkelstien i Torshovdalen etter flere nestenulykker og noen tilfeller av kollisjon med syklister eller skatere. Styret tok tak i denne utfordringen og gjorde flere grep. Dette resulterte i at Bymiljøetaten merket sykkelstien for å få ned farten. I tillegg satte styret i gang en utskifting og utbedring av de 4 portene mot Torshovdalen. Dette arbeidet ble gjennomført og avsluttet i august/september 2012.

24 24 Søndre Åsen Borettslag Sikring av søppelbrønnene Beboerne har også varslet om at de nye søppelbrønnene (for restavfall, plast og matavfall) utgjorde en sikkerhetsrisiko for små barn. Styret vurderte flere løsninger for å fjerne denne risikoen for de aller minste. I august ble det montert låser på alle de nevnte brønnene. Dette tiltaket ser ut til å ha løst utfordringen på en god måte. Vaktmestertjenesten: Før ordinær generalforsamling i 2012 diskuterte styret ulike alternativer med hensyn til å dekke behovet for vaktmestertjenester i Søndre Åsen Borettslag. Styret besluttet at man ønsket å ansette egen vaktmester etter en totalvurdering av flere løsninger. Mens vår egen vaktmester var langtidssykmeldt, hadde borettslaget skaffet seg erfaringer ved bruk av ekstern vaktmestertjeneste. Ved å sammenligne både økonomiske og praktiske forhold rundt de to løsningene, kom man til at beboerne og borettslaget var best tjent med egen vaktmester i borettslaget. Etter ordinær generalforsamling ble stillingen som vaktmester lyst ut. Det var mange søkere til stillingen og intervju og utvelgelse ble gjennomført i mai/juni Espen Ristvedt ble innstilt som nr 1 i ansettelsesprossessen og aksepterte tilbudet fra SÅB om ansettelse. Ny vaktmester ble deretter ansatt med tiltredelse 15.august Styret har hatt et tett samarbeid med vaktmester etter at han ble ansatt. Det har vært lagt mye arbeid i gjennomgang av eksisterende utstyr og maskiner. Det meste av utstyr og maskiner har vist seg å være utrangert og utdatert. Man har også sett at vedlikehold av utstyr har vært fraværende over flere år. Dette har man tatt tak i ved å levere noe av utstyret til service, mens man også har valgt å kjøpe noe nytt utstyr til driften. Multitraktor, liten og stor gressklipper er eksempler på dette. I kjellerbodene har det vært lagret utstyr, verktøy og søppel i skjønn forening. Dette har vaktmester og styret tatt tak i det siste året, både fordi det er viktig å vite hva slags utstyr og lagringsmuligheter som forefinnes. Men også for å kunne oppbevare utstyr i tråd med gjeldene regelverk for HMS. Dette gjelder spesielt maling og løsemidler. Bygningene i borettslaget er gamle og medfører hyppige reparasjoner og forefallende arbeid for vaktmester. Dette gjelder spesielt forhold knyttet til belysning, varme, vaskerom, myntapparat osv. Vaktmester opplever stor pågang av henvendelser fra beboerne. Henvendelser fanges opp både på telefon og vaktmesters e-post: Utomhusplan. I april 2012 ble det arrangert et åpent møte om uteområdene. På dette møtet ble det lagt frem et utkast til uteromsplan fra Villvin Landskapsarkitekter som var innleid til å lage en helhetlig uteromsplan for SÅB. Styret fikk inn mange innspill fra beboere på dette møtet og Uteromsplanen ble revidert, og elementer som sykkelboder, møteplasser for beboerne med sitteplasser og grill, mer synlig grønt, innramming av søppelbrønner, oppgradering av kantstein, hageparseller, m.m. er blitt inkludert. Styret i Borettslaget har jobbet med og levert søknad til Obos Miljøfond om støtte til gjennomføring av planen. Obos Miljøfond har innvilget støtte på kr til borettslaget som er øremerket nyskapende møteplasser i uterommet, sykkelskur og hageparseller. En eventuell oppgradering av uterommet vil komme i etterkant av rehabilitering av bygninger og balkonger.

25 25 Søndre Åsen Borettslag Brannvarslingsanlegg I forrige styreperiode fikk SÅB flere pålegg fra Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) om oppgraderinger av teknisk utstyr og bygninger. Borettslaget ble pålagt å bedre brannsikringen i de to 5-etasjes blokkene ved å innstallere brannsikring. Dette ble løst ved å innhente tilbud på brannvarslingsanlegg som dekker alle oppgangene i Hans Nielsen Hauges gt og Edvard Griegs alle 1-3. Romerike Svakstrøm ble valgt som leverandør og bisto med å søke om tillatelse for installasjon av brannvarslingsanlegg til Plan og Bygningsetaten. I tillegg leverte og installerte firmaet dette anlegget og ga opplæring til styret og vaktmester. Det er gitt skriftlig informasjon til aktuelle beboere om hvordan varslingsanlegget fungerer. OBRE er informert angående manglene som har blitt utbedret. Styret har søkt om tilskudd til brannsikringstiltak i Uni fond, Brannsikring dører kjeller og loft. OBRE har også pålagt SÅB å bedre brannsikkerheten ved å kreve skifte av kjeller- og loftsdører til mer brannsikre dører i de to 5.etasjes blokkene. Styret valgte å skifte kjellerog loftsdører i alle blokkene. I tillegg ble det stilt spesielle krav til leilighetsdørene i de to 5- etasjes blokkene i borettslaget. Standarden på disse dørene har derfor blitt vurdert for å sikre godkjent standard med tanke på brannsikkerhet. Det resulterte i at beboere med leilighetsdører som ikke tilfredsstilte kravene i brannforskriftene, ble pålagt å bytte dører for egen regning. Styret valgte å knytte til seg et eksternt firma for å gjennomføre denne prosessen. Etter å ha innhentet flere tilbud, ble ingeniør Andreas Flaaten fra OBF Teknisk As valgt som prosjektleder. Etter å ha gjennomført en tilbudsinnhenting, ble Hallmaker AS valgt som leverandør på bakgrunn av beste og rimeligste mottatte tilbud. I tillegg er det gitt mulighet for alle beboere i SÅB om å benytte et tilbud fra borettslaget for kjøp og installasjon av brannsikre dører. Dette arbeidet er nå avsluttet. SÅB jobber nå for en godkjenning fra Oslo Brann- og redningsetat om at utført arbeid tilfredsstiller kravene i brannforskriftene. Etter at kjeller- og loftsdører ble montert, mottok styret flere henvendelser på at dørene er tunge å håndtere. Styret har vært i kontakt med OBRE angående dørstoppere og fått tillatelse til å montere disse, forutsatt at dørene ellers er lukket til enhver tid. Strømuttak på loftene (og i noen kjellerrom) Styret i SÅB ønsket å gjennomføre renhold på loft og i kjellere. Støvsuging av disse fellesarealene er nedfelt i kontrakten med vaskebyrået og er en av tjenestene som skal utføres. I denne forbindelse ble det oppdaget at det ikke eksisterte strømuttak på loftene og at det var mangelfull tilgang på strøm i kjellerne. Styret valgte derfor å installere strø på alle loftene. Til denne jobben ble Romerike Svakstrøm valgt til å utføre installasjonsarbeidet etter at det var innhentet tilbud fra flere leverandører. Installasjonene vil nå komme til nytte ved årlig støvsuging av loft og kjellere, men har også vært nødvendig i forbindelse med skifte av dører for loft og kjeller. Vaskerier I 2012 har tørkeskap blitt reparert, myntapparater blitt skiftet og styret har kjøpt nye varmeovner som erstatter de som var ødelagt etter mange års bruk.

26 26 Søndre Åsen Borettslag Utskifting av vinduer i beboernes egen regi. I påvente av felles rehabilitering av bygningene, har flere beboere ønsket å skifte ut vinduer og balkongdører for å bedre innetemperaturen og bokvaliteten. For styret har det vært viktig å kunne sikre lik kvalitet og et mer ensartet uttrykk i fasadene i borettslaget. Etter at Byantikvaren valgte å sette bygningene i Søndre Åsen Borettslag på Gul liste, ble det mer komplisert å skifte ut vinduer i egen leilighet. Vindusutskiftning er nå et søknadspliktig tiltak. Derfor har styret jobbet med å lage spesifikasjoner for vinduer og verandadør som er i tråd med kravene fra Byantikvaren. Styret har vært i dialog med Byantikvaren og prøvd å finne en løsning vi kan enes om, men det har vært tidkrevende og vanskelig. De har skjerpet sin praksis ved rehabilitering, og ser ingen grunn til å gi dispensasjon fra kravet om utskiftning med originale kopier. Borettslaget har nå inne en søknad hos Plan- og bygningsetaten som gjelder vinduer som tilfredsstiller Byantikvarens krav. Dette er utadslående vinduer, som minner om de originale vinduene i uttrykk og funksjon. De innfrir selvfølgelig moderne krav til U-verdi og isolasjon. Vi håper at søknaden er ferdigbehandlet i begynnelsen av mai, og at vi kan formidle et tilbud til beboere om løsning for individuell utskiftning. Beboere kan ved henvendelse til styret få se tegninger som viser vinduer og spesifikasjoner. For ordens skyld venter vi med å legge ut tegningene på hjemmesiden til vi har fått en formell godkjennelse. Vi minner om at Sigurd Lies gate ikke på Byantikvarens gule liste, og er dermed unntatt kravet om tilbakeføring til originalvinduer. Styret vil innhente tilbud og vise til spesifikasjoner for vinduer i Sigurd Lies gate samtidig som vi mottar tilbud til resten av borettslaget. Rehabilitering av bygninger og balkonger. Planene om rehabilitering av blokkene med utvidelse av balkongene ble som kjent stoppet av Byantikvaren høsten Med unntak av Sigurd Lies gt. 17 til 23 som vil få nye og større balkonger. Anbudsprosessen som var igangsatt for rehabiliteringen ble avlyst. Styret anket Byantikvarens avgjørelse til Fylkesmannen. Denne anken ble avvist i svaret til oss, mai Avslagene har blitt grundig vurdert både internt i styret, med SJ Arkitekter, Byantikvaren og Plan- og Bygningsetaten. Styret forespurte beboerne på ekstraordinær generalforsamling om det var vilje til å gjøre ytterligere undersøkelse om muligheter til endringer av balkongstørrelsen innenfor gjeldende regelverk, Byantikvarens tolkning av fredningsbestemmelsen og den såkalte Balkongveilederen. Styret mente at beslutningen om å sette bygningene i SÅB på Gul liste likevel kunne åpne for små endringer i forhold til størrelse. Beboerne ga klart uttrykk for at de ønsket at styret gjorde et siste forsøk for å få større balkonger i borettslaget på nevnte møte. Høsten 2012 arbeidet styret med å finne ut om det var et handlingsrom innenfor fredningsbestemmelsen og Balkongveilederen. Ordlyden i avslaget fra Fylkesmannen, Balkongveilederen og beslutningen fra Byantikvaren kunne tyde på dette. Styret jobbet derfor frem konkrete forslag med eksempler på balkonger med noe økt størrelse, med samme utforming- materiale og form som dagens balkonger. Emilie Telle og Berit Asphjell hadde møte med representanter for Byantikvaren og Plan- og Bygningsetaten i november På møtet ble det diskutert mulige endringer av nåværende balkonger.

27 27 Søndre Åsen Borettslag Begge etater ga oss klare svar på spørsmålene vi stilte. Byantikvaren godtar ikke lenger minimale endringer når det gjelder rehabiliteringen av bygninger eller balkonger. Selv om endringene i utgangspunktet ikke endrer bygningenes uttrykk. Begrunnelsen for dette var erfaringene fra tidligere rehabiliteringer. Ved å gi etter for minimale endringer ved rehabilitering hadde man opplevd at endringene ble større enn forutsatt. Dette har hatt sammenheng med at det ble benyttet nyere materialer, andre metoder osv. Byantikvaren understreket at enhver tydelig endring forringet verneverdien i de aktuelle prosjekter og at man derfor praktiserte en strengere tolkning av Balkongveilederen og fredningsbestemmelsene. Dette ble beboerne informert om på borettslagets hjemmeside og i et informasjonsskriv som ble delt ut i hver postkasse. Etter at styret fikk tilbakemeldingene om manglende handlingsrom ved rehabilitering av fredede bygninger, har styret valgt å sette i gang undersøkelse av blokkene med tanke på rehabilitering av fasadene og balkonger. Firmaet Millab Consult AS er valgt til å utføre tilstandsanalyse av blokkene før videre prosjektering av rehabilitering. Tilstandsanalysen vil kartlegge skadeomfang og behov for rehabilitering. Rapport ventes ferdig i juni måned. Det er tidligere gitt informasjon om rehabiliteringsprosessen til beboerne i eget skriv og på borettslagets hjemmeside. Styret har i vår søkt om midler fra Byantikvaren til rehabilitering av vernede bygningsmasser. Felleslokalet I året som har gått, har det som vanlig vært stor aktivitet på utleiefronten. Det har vært avholdt ca 40 arrangementer i Felleslokalet. Beboerne ser ut til å sette pris på å ha mulighet til å flytte private arrangement til dette lokalet. Selv om vaktmesterkontoret er flyttet til kontoret innenfor Felleslokalet, er ikke dette til hinder for utleievirksomheten. Styret har også fått til en ordning med ukentlig renhold av felleslokalet og tilhørende toalett i kjelleren. Piperehabiliteringen Armana AS er engasjert til å lede piperenoveringen i SÅB. På grunn av stor pågang på denne type rehabilitering har det vært vanskelig å finne entreprenører som kan gjennomføre rehabiliteringen. Styret jobber fortsatt tett med Armana As for å få engasjert en entreprenør som kan reparere pipene før kommende fyringssesong. Støy fra byggeprosjekt i Torshovdalen. Styret har vært i løpende kontakt med byggeledelsen for prosjektet i Torshovdalen. Det har både vært avholdt møter og utvekslet skriftlig informasjon. Innholdet i all kommunikasjon har vært knyttet til avklaringer av støygrenser og rammer for når byggearbeider utføres. Klager fra beboere i SÅB har blitt videreformidlet til utbyggerne. Nabovarsel fra Hans Nielsen Hauges gate 29 Styret i SÅB har mottatt nabovarsel fra gårdeier i Hans Nielsen Hauges gate 29 angående bygging av ventilasjonstårn på taket av bygningen. I svaret til utbyggeren har styret påpekt at man godtar utbygging under forutsetning av at ventilasjonsanlegget ikke påfører naboene støy.

28 28 Søndre Åsen Borettslag Skifte av Forsikringsselskap I løpet av våren har styret valgt å skifte forsikringsselskap for bedre å ivareta forsikring av bygningene. I forbindelse med dette, har man lagt vekt på å styrke borettslagets rettigheter i forbindelse med eventuelle skader på bad. Dette er en endring som er gjort for å ivareta beboernes interesser. Avtalen er fremforhandlet uten økte kostnader for borettslaget Oppgradering av kabel-tv Canal Digital har bytter ut sine gamle kabler med fiber inn til borettslaget, og dette medførte noe graving på borettslagets eiendom i løpet av høsten 2012 Dette har blitt gjort for å øke kapasiteten og bedre stabiliteten av kabel-tv-nettet inn til borettslaget. Oppgraderingen har vært kostnadsfri for borettslaget. Murer ved søppelbrønner Arbeidet som ble gjort med etablering av nye søppelbrønnene etterlot som kjent noen uryddige og mindre pene sår i terreng og asfaltflater. OBOS Prosjekt som hadde ledet arbeidet med nedfelling av søppelbrønnene og Villvin landskapsarkitekter som hadde utarbeidet utomhusplan, ble engasjert til å tegne ut nødvendige detaljer for prosjektering av murer og kantstein rundt søppelbrønnene. Firmaet Tronslien AS ble valg som entreprenør på bakgrunn av pris og beskrivelse av løsningen. Styret valgte å stoppe det videre samarbeidet med OBOS Prosjekt, og selv lede prosjektet i dialog med vaktmester Espen Ristvedt og Tronslien. Dette for å spare penger og ta i bruk de ressursene styret selv sitter med. Arbeidet med murene ble påbegynt i april, og vil ferdigstilles i løpet av våren. Styret Styret har kontor i felleslokalene, Edv. Griegs allé 8. Styret og vaktmester har felles postkasse i Edv. Griegs allé 8. Styrets e-postadresse: Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste Vaktmester Espen Ristvedt ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse Edvard Griegs Allé 8 (Felleslokalet) og vaktmesteren har felles postkasse med styret som er ved inngangen til Edvard Griegs Allé 8. Vaktmester kan lettest kontaktes på mobil , eller på e-post; Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid som er kl Renhold Borettslaget har avtale med Oslo Renhold & Vedlikeholdsservice AS om renhold av Borettslagets fellesarealer. Parkering Borettslaget har 119 nummererte P-PLASSER, hvorav 53 er med motorvarmere. Styret i borettslaget fordeler parkeringsplassene etter lister. All leie og evt. bytte av parkeringsplass i borettslaget meldes til styret på

29 29 Søndre Åsen Borettslag Den månedlige leien for parkeringsplass er kr 250,- uavhengig av om det er motorvarmer eller ikke, i tillegg tilkommer et etableringsgebyr p.t. på kr 445,-. Strømuttaket på parkeringsplassen skal kun brukes til motorvarmer, og er dermed ikke tillatt til kupevarmer. Det er ikke tillatt å videreleie tildelt parkeringsplass i borettslaget. Plassen må sies opp til styret ved flytting. FORVALTNINGSORDNINGEN FOR PARKERINGSPLASSENE Borettslaget etablerte fra årsskiftet 2001/2002 ny parkeringsskilting og kontroll-ordning. Det er innført to typer skilting/parkeringsrestriksjoner i borettslaget: RESERVERT PARKERING (mot fremmedparkering på tildelte P-plasser) På oppmerka, nummererte P-PLASSER i borettslaget har bare den som etter søknad har fått tildelt plassen, tillatelse til å parkere. Bøtelegging og evt. borttauing fra slike plasser må rekvireres av den som disponerer plassen, som må kunne dokumentere sin rett til plassen og være til stede ved ev. borttauing. PARKERING FORBUDT (mot ulovlig parkering på alle andre arealer) Det er ulovlig å parkere i stikkveiene, på snuplassene og ellers på alle andre arealer i borettslaget som ikke er avsatt og oppmerka til parkering. Også vi som beboere/andelseiere risikerer bøtelegging og ev. borttauing dersom vi lar bilen stå mer enn 15 minutter for eksempel i stikkvei. Nøkler/skilt Husnøkler fås kjøpt og må kvitteres ut hos vaktmesteren, tlf I forbindelse med nye ringetablåer og postkasser fra 2005 er det innført ordning med at all bestilling av skilt til disse skal gå gjennom vaktmesteren, eller på Skjema for bestilling av slike skilt fås hos vaktmester, som også monterer skiltene. Dørtelefonanlegg Det ble installert nytt dørtelefonanlegg i borettslaget i 2005, som er levert av Rolf Hemer AS. Anlegget har kamera ved inngangen, slik at beboerne skal kunne se hvem som ringer på via egen skjerm i egen leilighet. De som ikke allerede har fått montert skjerm og som ønsker det må kontakte Rolf Hemer AS, Theresesgate 14B, 0452 Oslo, Tlf: , Fax: , e-post; Det er hver enkelt andelseier som bærer kostnadene for dette selv. Vaskeri Fellesvaskeriene er i Edv. Griegs allé 3, 6, 11 og 14 og i Sigurd Lies gate 19, og de skal brukes i henhold til gjeldende regler (se oppslag). Vaskeriene har kort- og myntautomater. Det er også tørketromler, klesruller og tørkerom der. Vaskemaskinene i Sigurd Lies gate tar mynter, mens de andre maskinene og de nye tørketromlene betjenes med kort, som fås kjøpt av vaktmesteren. Henvendelser om ordningen og ellers om vaskeriene skjer til vaktmester, enten på telefon eller e-post.

30 30 Søndre Åsen Borettslag Det må fremdeles reserveres vasketider. Alle som bruker vaskeriene plikter å holde det rent og ryddig der, jf. oppslag i vaskeriene. Vi må spesielt be folk respektere vasketidene og avvikle reservasjon dersom oppsatt tid ikke benyttes. Markiser Det er adgang til å montere opp markiser i borettslaget, men det er satt visse begrensninger. Det er bare lov å sette opp markiser over egen balkong, altså ikke egne vindusmarkiser. For å få mest mulig helhetlig løsning er det valgt ut tre forskjellig typer stoff avhengig av fasadefargen: * tegelsteinfasadene skal ha H13 * de gule blokkene skal ha H41 * de grønne blokken skal ha H14 Det er prøver av stoffene hos vaktmester. Markisene skal skruboltes opp i gulv på balkong over, rett foran nedløpsrør. I toppetasjen skal markisen monteres i vegg rett over balkong. Det er den enkelte andelseier som selv bærer kostnadene for markisen, bestille denne og monteringen. Det anbefales at ingen setter opp markiser inntil videre på grunn av forestående rehabilitering av balkongene. Felleslokale Borettslaget har et eget lokalet som leies ut til beboerne. Lokalet egner seg til selskaper som barnedåp, bursdagselskaper og andre samlinger inntil mennesker. Lokalet har eget kjøkken som er utstyrt med glass, kopper, tallerkener (kake, middag og dype) og bestikk. Noe serveringsfat og gryter, kaffetrakter, vannkoker, komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Spiseplass til stk. Pris for leie av lokalet er kr 400,-, og bestilling skjer på Merk at for arrangementer i Felleslokalet som er åpent for alle i borettslaget (juletrefester, eventyrstund og lignende) betales det ikke leie. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Maridalsveien 64 Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6-8 Tilstede var 13 andelseiere og 0 med fullmakt

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Vestbysletta Borettslag

Til beboerne i Vestbysletta Borettslag 1 Til beboerne i Vestbysletta Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Tilstede var 54 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 64 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl.18.00, Tåsen idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING Valg

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag Dato 30.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Grorud samfunnshus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag Dato 30.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Grorud samfunnshus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag Dato 30.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Grorud samfunnshus Tilstede var 20 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen23 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Tilstede var 20 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen21 stemmeberettigede.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Myrer Borettslag

Til beboerne i Myrer Borettslag 1 Myrer Borettslag Til beboerne i Myrer Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag Dato 06.06.13 kl 19:00 Møtested: Lysehagan 50 Tilstede var 14 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Tilstede var 21 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 23 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Eufemia Dato 10.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Asylet (Grønland 28).

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Eufemia Dato 10.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Asylet (Grønland 28). Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Eufemia Dato 10.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Asylet (Grønland 28). Tilstede var 15 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede.

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Til beboerne i Normannsgata Borettslag

Til beboerne i Normannsgata Borettslag 1 Normannsgata Borettslag Til beboerne i Normannsgata Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Dato Kl Møtested: Lakkegata skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Dato Kl Møtested: Lakkegata skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00 Møtested: Lakkegata skole. Tilstede var 17 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 18 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Oslo Misjonskirke Betlehem. Tilstede var 78 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 84 stemmeberettigede.

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag Dato 02.05.2013 Kl. 18:00. Møtested: Tonsenhage skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag Dato 02.05.2013 Kl. 18:00. Møtested: Tonsenhage skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag Dato 02.05.2013 Kl. 18:00. Møtested: Tonsenhage skole. Tilstede var 41 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Til andelseierne i Vekten Borettslag

Til andelseierne i Vekten Borettslag 1 Vekten Borettslag Til andelseierne i Vekten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Brannfjellveien Borettslag

Til andelseierne i Brannfjellveien Borettslag 1 Brannfjellveien Borettslag Til andelseierne i Brannfjellveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

Til andelseierne i Christiesgate Borettslag

Til andelseierne i Christiesgate Borettslag 1 Christiesgate Borettslag Til andelseierne i Christiesgate Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudenga Borettslag Dato Kl. 19:00. Møtested: Ammerudhjemmet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudenga Borettslag Dato Kl. 19:00. Møtested: Ammerudhjemmet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudenga Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 19:00. Møtested: Ammerudhjemmet. Tilstede var 35 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer