Planstrategi for Hurdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016"

Transkript

1 Planstrategi for Hurdal kommune ØSTLANDETS PERLE Den grønne, blå, og hvite bygda! «Hurdal - et sted hvor man kan bo, leve og jobbe.» «Samarbeid skaper utvikling og trivsel» Kommunestyrets vedtak

2 Side 2 av 16 Innhold 1. Formål 2. Bakgrunn Om kommunal planstrategi Lovgrunnlag Planverktøy 3. Rammebetingelser og utviklingstrekk Nasjonale forventninger, regional ramme, befolkningsutvikling, levekår og folkehelse, arealbruk samordning av utbygging og vern miljø, kommunal tjenesteproduksjon og økonomi 4. Visjoner for utviklingen av Hurdal Samfunn Arealbruk Tjenester 5. Virkemidler Planverktøy Samarbeid lokalt (utbyggere, grunneiere, næringsliv, innbyggere, organisasjoner), Samarbeid regionalt 6. Vurdering av planbehov 7. Planstrategi

3 Side 3 av Formål Hurdal kommune ønsker med sin utviklings- og planstrategi å sette fokus på - Utviklingen av Hurdal som samfunn - En langsiktig strategi for utbygging og vern av Hurdals arealer - Utvikling av tjenestene for Hurdals innbyggere - Utviklingen av Hurdal som en integrert del Øvre Romerike og Osloregionen - Utviklingen av kommunens samarbeid med Hurdals nærings- og kulturliv - Visjoner og mål for utviklingen av Hurdal - Kommunens planbehov for å oppnå en ønsket utvikling Med bakgrunn i Hurdals kommuneplan vil utviklings- og planstrategien synliggjøre noen visjoner og langsiktige mål for utviklingen av Hurdal og Hurdal kommune. For utarbeidelse av visjoner er det avholdt eget seminar i juni 2012 (utvidet formannskap, utvalgsledere og rådmannens ledergruppe). Visjoner og mål vil igjen danne grunnlag for å fastsette en strategi for hvilke planer som skal utarbeides de nærmeste årene for å oppnå en ønsket utvikling. Planer i denne sammenhengen gjelder planer på strategisk nivå og som er av prinsipiell politisk karakter og krever vedtak av kommunestyret. Dette vil kunne være planer som avklarer rammebetingelser for arealbruk, infrastruktur, tjenestekvalitet, økonomiske prioriteringer mv. Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal inngå som del av strategien og skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, samt angi langsiktige utviklingsretninger i kommunen og områder for særlig utvikling og vern slik plan- og bygningsloven beskriver. 2. Bakgrunn Om kommunal planstrategi Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven og som er obligatorisk for kommunen. Dette verktøyet avløser det tidligere kravet i plan- og bygningsloven om obligatorisk rullering av kommuneplanen. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Kommunal planstrategi har ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere, men gir føringer for det videre planarbeidet i kommunen. Planstrategien er heller ikke formelt bindende for kommunen og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. Dersom kommunen ønsker å avlyse eller utsette en større planoppgave som inngår i planstrategien, anbefales at dette normalt skjer gjennom endring av planstrategien der de ordinære prosessregler følges. Det er imidlertid ingen plikt til å foreta slik endring og kommunen kan likevel når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien. Kommunal planstrategi som verktøy skal gi en bedre kommunal planlegging:

4 Side 4 av 16 Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver og om det nye kommunestyret mener kommuneplanen bør revideres helt eller delvis Bedre samarbeid om planoppgaver på tvers av kommune- og fylkesgrenser Det kommunale plansystemet skjematisk oversikt: Lovgrunnlaget I følge den nye plan- og bygningsloven iverksatt fra har kommunen følgende planoppgaver og planleggingsmyndighet: 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet. Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse.

5 Side 5 av 16 Når det gjelder kommunal planstrategi er det gitt slik bestemmelse i plan- og bygningsloven: Kommunal planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel Rammebetingelser og utviklingstrekk Nasjonale forventninger Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Kgl. res. av ). De nasjonale forventningene skal sikre en bærekraftig utvikling. Forventningene er utarbeidet av Miljøverndepartementet i samarbeid med de øvrige departementene. Forventningene uttrykker ikke ny politikk, men er en forsterkning av utvalgte politikkområder. Regjeringen har formulert forventninger under følgende temaer: - Klima og energi - By- og tettstedsutvikling - Samferdsel og infrastruktur - Verdiskaping og næringsutvikling - Natur, kulturmiljø og landskap - Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Regional ramme Akershus fylkeskommune har utarbeidet en regional planstrategi, vedtatt i fylkestinget våren Oppdatert planstrategi er ute på høring. Hovedtemaer i den regionale planstrategien er: - Utdanning og næringsutvikling - Bomiljø, inkludering og mangfold - Klima og miljø - Areal og transport

6 Side 6 av 16 Parallelt med det generelle planstrategiarbeidet, er det utarbeidet en egen planstrategi for Oslo og Akershus, begrenset til temaene areal og transport. Dette arbeidet startet i 2009 etter pålegg fra Regjeringen. Arbeidet ble innledningsvis ledet av Miljøverndepartementet. Bakgrunnen var behovet for en bedre koordinering av utviklingen innen areal og transport i Oslo og Akershus. Arbeidet med videre planprosess for en areal- og transportplan for Oslo og Akershus er nå i gang. Hurdal kommune deltar i regional planlegging i regi av Øvre Romerike Utvikling (ØRU). I ØRU er det utarbeidet en egen samferdselsstrategi som skal være ØRU-kommunenes grunnlag for felles innspill til planarbeid og prosesser innenfor samferdsel i Osloregionen, herunder Samferdselsplanen for Akershus, Oslopakker og rulleringen av Nasjonal transportplan. I tillegg skal samferdselsstrategien være retningsgivende for planarbeidet i kommunene. Befolkningsutvikling I kommuneplanen er følgende befolkningsframskriving lagt til grunn som mål for befolkningsutviklingen i Hurdal (tall pr. 1.jan.): År 0-5 år 6-15 år 16 18år år år år 80 år + I alt Årlig vekst % Virkelige tall , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Tall i tabellen for 2009 er virkelig tall, mens de øvrige er framskriving. Virkelig tall pr. 1.januar for 2010, 2011 og 2012 er henholdsvis 2617, 2619 og Veksten i 2011 var dermed 1,5 %.

7 Side 7 av 16 Den reelle veksten i Hurdals befolkning de siste 10 årene har vært svært lav og dersom en kun legger den historiske utviklingen til grunn ville befolkningsframskrivingene vise en lav vekst. Det er imidlertid grunn til å tro at Hurdal i økende grad er i ferd med å bli en del av et felles boligmarked på Øvre Romerike og at den relativt store økningen i 2011 er et signal om dette. Boligbyggingen i nye områder er dessuten i ferd med å starte opp og antall bygde boliger pr. år forventes å øke gradvis. Nye framskrivinger fra SSB viser dessuten alternativer som er mer i samsvar med framskrivingen i kommuneplanen. Befolkningsframskrivingen som er lagt til grunn i kommuneplanen, er basert på prognoser for arbeids- og boligmarkedet i regionen i tillegg til historiske data. Det er stor vekst ellers i regionen og det er grunn til å tro at denne veksten er i ferd med å nå Hurdal. Det legges derfor til grunn at årlig %-vis vekst vil bli som antatt i kommuneplanen, men på grunn av svak vekst så langt vil det bli i en lavere vekstbane de nærmeste årene. Levekår og folkehelse I henhold til ny lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) har kommunene fått et særskilt ansvar som er synliggjort i lovens 4 7. I 5 heter det blant annet at «Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne». Videre heter det i 6 at «Oversikten etter 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven 10-1.» Folkehelseprofilen for Hurdal 2012 (http://www.fhi.no) gir ikke grunnlag for å si at befolkningen i Hurdal skiller seg fra landsgjennomsnittet i vesentlig grad. Hurdal kommune har imidlertid en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet. Hurdals befolkning har dessuten i snitt en relativt høy levealder, spesielt for kvinner. Hurdals befolkning har også et lavt utdanningsnivå ettersom statistikken viser at flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet forøvrig. Tallene for helse og sykdom viser at KOLS og astma hos voksne er mindre utbredt i Hurdal enn ellers i landet. Kommunal tjenesteproduksjon og økonomi Kommunebarometeret Nedenfor gjengis tall og kommentarer fra kommunebarometeret for Hurdal (Kilde: Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport). «Kommunebarometeret utvikles fra år til år. Plasseringene i 2011 og 2010 er korrigert for å være mest mulig sammenlignbare med 2012-barometeret. Korrigert inntekt: Snitt = 100. Korrigert inntekt betyr hvor stor økonomisk handlefrihet kommunen har, gitt utgiftsbehov og ekstrainntekter som eiendomsskatt og utbytte. Analysen er basert på endelige KOSTRA-tall for I de tilfellene kommunen ikke har levert data, eller vi kjenner til at data er rapportert feil, har vi antatt at kommunen er gjennomsnittlig. Rapporten baserer seg i all hovedsak på konserntall. Legg merke til at rangeringen er etter at det

8 Side 8 av 16 er tatt hensyn til inntektsnivå, mens karakteren for hver enkelt sektor er satt uten hensyn til inntektsnivå. Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt Samlet karakter og plassering per sektor Plassering Karakter Grunnskole (20% vektet) ,3 2,4 3,2 Pleie og omsorg (20) ,3 2,9 3,4 Barnevern (10) ,5 5,5 3,7 Barnehage (10) ,8 2,6 3,1 Helse (7,5) ,9 3,9 2,9 Sosialhjelp (5) ,1 1,2 2,7 Kultur (2,5) ,0 1,1 1,4 Nærmiljø og klima (2,5) ,1 2,3 6,0 Vann og avløp (2,5) ,4 1,5 1,6 Saksbehandling (2,5) ,4 1,8 2,2 Brukerperspektiv (2,5) ,6 3,2 2,8 Økonomi (10) ,2 4,7 3,5 Enhetskostnader (5) ,0 4,8 4,3 Kommunebarometeret er en rangering, ikke en vurdering om tjenesten fortjener stempel god nok eller ei. For en vanlig kommune er det helt naturlig å ha omtrent like mange gode som dårlige plasseringer på tabellene. Der man kommer dårlig ut, kan det likevel være naturlig å tenke at det kan være noe å hente. "Karakterboka" til Hurdal er klart bedre enn snittet. I tillegg er det justert for lav korrigert inntekt i totaltabellen, der det blir en god plassering. Økonomi, barnevern og enhetskostnader trekker særlig opp, mens bare 12,5 prosent av barometeret trekker kommunen ned. En så positiv profil (vanligvis vil like mye trekke ned som opp) er en god prestasjon gitt kommunens økonomiske forutsetninger. Det er videre en framgang innen både grunnskole og pleie og omsorg som bidrar til forbedring fra i fjor.» Arealbruk samordning av utbygging og vern I arbeidet med kommuneplanens arealdel har følgende temaer/kriterier (utarbeidet i kommuneplanstrategien) vært styrende for konsekvensutredningen av arealinnspill og for utformingen av arealdelen: Miljøkommune og arealdisponering God infrastruktur, Arealtilrettelegging/arealpolitikk

9 Side 9 av 16 Kulturlandskap og kulturmiljø Renhet vann, luft og natur for øvrig Bokommune og arealdisponering Arealtilrettelegging Boenheter i variable størrelser, spredt bygd og tettbygd Sentrumsutvikling Fysisk tilrettelegging av nærmiljø Oppvekst- og kulturkommune og arealdisponering Struktur og kvalitet/ innhold i skoletilbudet Areal/infrastruktur, inkl. offentlig kommunikasjon Gode arenaer og møteplasser for bygdas befolkning Næringskommune og arealdisponering Infrastruktur bygges ut Utnyttelse og disponering av arealer Felles strategisk næringsplan Opplevelses og aktivitetskommune og arealdisponering Areal/infrastruktur, inkl. offentlig kommunikasjon Friluftsliv På dette grunnlaget er det gjort en grundig vurdering og samordning av utbygging og vern, med følgende hovedstrategi som resultat: - Legge til rette for økt befolkningsvekst, med hovedsatsning på unge familier i arbeidsdyktig alder for å legge grunnlag for et livskraftig lokalsamfunn. De første grep er allerede tatt med satsing på ny barnehage og endring av skolestruktur til en ny 1-10-skole. - Sterk satsing i Hurdal sentrum, i tråd med rikspolitiske føringer om knutepunktsatsing og fortetting av sentrum. Andre byggeformål er planlagt langs de naturlige kollektivaksene mot de store arbeidsmarkedene Gardermoen og Oslo.

10 Side 10 av Visjoner for utviklingen av Hurdal Overordnet visjon: Hurdal et godt sted å bo, leve og jobbe Delvisjoner Hurdal sentrum et levende møtested Skole, kultur, idrett, barnehager, privat og offentlig service, «møteplasser», kaféer, tett med boliger, småforretninger (Brustad-tunet), utbygd næringsområde («Flaen-tomta»), permanent innfartsparkering Østgreina «fritidssenter», turisme Helårs aktivitetstilbud. Hytter og hotell. Kulturlandskap. Boligbygging langs kollektivaksene (Vestsidevegen, Østsidevegen) Fortetting omkring Hurdal sentrum, Prestegardshagan og grendesenter Rustad. Søndre Østsida et framtidig tettsted Næringsaksen på Østsida Hotell, institusjoner, teknologibedrifter (Kjeller-miljøet) Næringsoaser Næringsliv i lokale fellesskap («oaser») med god bredbåndsdekning og andre felles behov. Gamle skolebygg (Kjerkekretsen og Hurdal Ungdomsskole), Hurdal sentrum («E-verksbygget» m.fl.), Rustad grendesenter («Rustad bruk»). God på infrastruktur Gang-/sykkelveg på Østsida Bredbånd for næringslivet Godt busstilbud matebusser til jernbane og Gardermobyen, ringruter rundt Hurdalssjøen Ny veg til Toten Helse og omsorg gode botilbud Omsorgssenter Strømmen Flere boligtun ved Mjølnerhaugen Markedsføring Teaser (blikkfang) som er strategisk plassert Interaktive løsninger på nettet som synliggjør Hurdals muligheter og tilbud for ulike aldersgrupper (bolig, skole, barnehage, kultur, aktiviteter mv.) Nærturisme Utvikle Hurdal som et attraktivt mål for dagsbesøk for folk i Oslo-området

11 Side 11 av 16 «Enkeltmennesket i fokus» Folkehelsetiltak og tilrettelegging for mestring av livssituasjonen og at «enkeltmennesket kan føle seg bedre». Fellesarena for kommune, frivillige organisasjoner og næringsliv. Hurdal god på universell utforming Hurdal en destinasjon for aktiviteter og tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hurdalssjøen «ren, blå og hvit» En kjent og attraktiv perle på Østlandet. En innsjø med svært god miljøtilstand og svært godt egnet til friluftsbad Et samlingspunkt for friluftsliv og aktiviteter både sommer og vinter. 5. Virkemidler Planverktøy Plan- og bygningsloven beskriver følgende system og verktøy som skal følges for den kommunale planleggingen: - Kommuneplan o Samfunnsdel langsiktig o Arealdel langsiktig o Kommunedelplan - for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder o Samfunnsdel 4-årig handlingsplan (rulleres årlig). Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsplanen. - Reguleringsplan brukes der arealdelen setter særskilt krav o Områderegulering o Detaljregulering Alle planer skal vedtas av kommunestyret og planprosessene skal følge plan- og bygningslovens bestemmelser for medvirkning og behandling. Plan- og bygningslovens hensikt er at alt planarbeid som krever medvirkning fra innbyggere, brukergrupper, næringsliv, grunneiere mv. og politisk behandling, skal gjennomføres ved bruk av plan- og bygningslovens planverktøy og i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser for planprosesser. Kommunal planstrategi skal først og fremst avklare kommunens prioriterte planbehov på dette nivået, samt valg av planverktøy.

12 Side 12 av 16 Samarbeid lokalt Et godt samarbeid mellom næringsliv, frivillige organisasjoner og kommune vil være et nødvendig virkemiddel for å oppnå en ønsket utvikling av Hurdalsamfunnet. Det finnes allerede mange gode samarbeidsarenaer, samarbeidsavtaler og fellesprosjekter som gir et godt grunnlag for å utvikle dette videre. Blant mange gode eksempler nevnes: - Spark VM - Skiløypekjøring (Hurdal Hele Året) - Turløyper (Hurdal Turlag) - Besøkstjenesten - Frivillighetsmeldingen Samarbeid regionalt Hurdal og Hurdal kommune legger vekt på å være en synlig og aktiv deltaker i regionen og i regionalt samarbeid. Dette gjelder på alle nivåer Øvre Romerike, Akershus og Osloregionen. De viktigste arenaene regionalt er: - Øvre Romerike Utvikling ØRU (inkludert ØRU Vest) IKT, tjenestesamarbeid, næringsutvikling, samferdsel, areal og transport, helse og omsorg - Akershus samferdsel, areal og transport, klima og miljø, utdanning, næringsutvikling - Osloregionen areal og transport 6. Vurdering av planbehov Kommuneplanen samfunnsdel og arealdel Hurdal kommuneplan vedtatt av kommunestyret er utarbeidet gjennom grundige plan- og medvirkningsprosesser. Arbeidet med kommuneplanen var i stor grad preget av åpenhet og innspill fra innbyggere, næringsliv, organisasjoner mv. Blant annet gjennom åpne folkemøter, eget diskusjonsforum på facebook, tema på de enkelte skolene mv. Satsningsområdene i kommuneplanen har kommet som et resultat av prosessen. Kommuneplanstrategi m/planprogram ble vedtatt av kommunestyret Etter at kommuneplanstrategien ble vedtatt, satte kommunestyret ned ei styringsgruppe bestående av utvidet formannskap (alle de politiske partiene i kommunestyret) og representanter fra hovedutvalg for plan og næring. Styringsgruppa ble ledet av ordfører. Øvre Romerike Prosjektering (ØRP) var engasjert til å bistå med utarbeidelse av kommunens arealdel. Ny planog bygningslov 11 er lagt til grunn for planforslaget. Planforslagets samfunnsdel ble lagt på et overordnet nivå og forutsatte at kommuneplanens handlingsdel ( 11-1) skulle inngå i en utvidet økonomiplan. Kommunen mottok i alt 44 innspill/forslag til arealdelen - i hovedsak fra grunneiere i bygda. Endelig planvedtak ble gjort etter to offisielle høringsrunder.

13 Side 13 av 16 Vurdering Gjeldende kommuneplan har bidratt til å skape fokus omkring utviklingen av Hurdal og avklare hva som er viktige satsingsområder for kommunen. Dette har gitt en tydelig utbyggingsstrategi i arealdelen som ser ut til å skape økt forutsigbarhet og større aktivitet blant grunneiere og utbyggere. Kommunens vedtak om bygging av ny 1-10 skole gir dessuten et viktig signal i denne forbindelsen. Gjeldende arealdel vurderes å være godt egnet til å møte utviklingen i flere år framover forutsatt at den blir fulgt opp med nødvendige kommunedelplaner og områdereguleringer. Det er så langt ikke innkommet særskilte signaler fra utbyggere/grunneiere og andre som skulle tilsi at det er behov for å revidere arealdelen i denne kommunestyreperioden. Det synes mest riktig at kommunen konsentrerer sine ressurser om å gjennomføre planprosesser i forhold til delplaner/områdeplaner. Gjeldende samfunnsdel er tydelig når det gjelder prioriterte satsingsområder, men er kortfattet og på et svært overordnet nivå. Den har forutsatt at kommuneplanens satsingsområder bearbeides videre gjennom særskilte fokusområder med klare mål. Under fokusområdene skal det fremkomme hva som skal være kommunens ambisjonsnivå og resultatmål. I samfunnsdelen er det videre forutsatt at kommunens aktivitet i stor grad skal konsentreres om utvikling/forbedring innenfor de valgte fokusområdene og at dette vil tydeliggjøre de folkevalgtes målsetninger og prioriteringer, samt gjøre det enklere for administrasjonen å gjennomføre de politiske målene. I gjeldende samfunnsdel er det lagt opp til at denne konkretiseringen av satsingsområdene skal skje gjennom kommuneplanens handlingsdel som er tilknyttet den 4-årige økonomiplanen. Dersom kommunestyret ønsker å beholde de overordnede satsingsområdene i kommuneplanen, synes det å være mest hensiktsmessig at kommunens ressurser brukes til å utforme en handlingsplan og at en revidering av samfunnsdelen også avventes til neste kommunestyreperiode. Hvis det derimot er ønskelig å gjøre endringer på overordnet nivå, bør det vurderes om samfunnsdelen skal revideres i inneværende periode. Kommuneplanen handlingsdel med økonomiplan Kommunen har per i dag ingen definert handlingsdel til kommuneplanen slik det er beskrevet i plan- og bygningsloven og som er forutsatt i gjeldende samfunnsdel til kommuneplanen. Det bør derfor være en prioritert oppgave å få på plass et slikt dokument i denne kommunestyreperioden. Det vurderes dessuten som hensiktsmessig at kommuneplanens handlingsdel utformes på en slik måte at behovet for å utforme mer omfattende tema- og sektorplaner reduseres vesentlig. I følge plan- og bygningsloven skal det ved utarbeidelse av handlingsplanen også legges til rette for medvirkning og høring. Vurdering Fra 2011 er det utarbeidet sektorvise målplaner der hovedfokus er sentrale utviklingsoppgaver knyttet til samfunn, tjenesteproduksjon og organisasjon. Status for målplanene har i 2012 vært rapportert til politisk nivå i forbindelse med den kvartalsvise rapporteringen for økonomi og tjenestedata. Målplanene er skjematisk utformet og det er lagt vekt på at de skal være kortfattet og konkrete i forhold til måloppnåelse og gjennomføringstidspunkt. Målplanene har så langt hatt et kortsiktig perspektiv (1 2 år). Bruken av målplanene vurderes å være et vellykket verktøy for å få mer fokus på utviklingsoppgaver, men det vurderes som hensiktsmessig å utvide tidsperspektivet til å omfatte 4 år og med en årlig rullering og politisk vedtak samtidig med behandling av økonomiplanen. På denne måten kan målplanene på en enkel måte omarbeides til

14 Side 14 av 16 å være en 4-årig handlingsdel til kommuneplanen. Det anbefales at et slikt verktøy utformes og tas i bruk fra Kommunedelplaner tema Når det er behov for å utrede og behandle et særskilt tema, fagområde eller tjenesteområde på en mer omfattende og helhetlig måte, samt at det er behov for en bred medvirkning i planprosessen, bør dette skje gjennom en kommunedelplan. Behovet for å utarbeide kommunedelplaner kan i enkelte tilfeller også være utløst gjennom lovkrav eller tilskuddsordninger. Plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning og høring må følges. Kommunedelplaner skal inneholde en 4-årig handlingsplan som skal rullere årlig. Behov for rullering av hele kommunedelplanen avklares gjennom planstrategien. Vurdering Erfaringene med tematiske kommunedelplaner og øvrige tema- og fagplaner varierer. Planene blir ofte raskt utdatert innholdsmessig. Nødvendig forankring av tematiske kommunedelplaner og tilfredsstillende samordning til plansystemet for øvrig kan også være utfordrende. Slike planprosesser er dessuten ressurskrevende. Det anbefales derfor at antall kommunedelplaner begrenses og at planbehovet så langt det er mulig, dekkes gjennom kommuneplanens handlingsdel. Hurdal kommune har i dag følgende kommunedelplaner som krever regelmessig rullering i perioden : - Kommunedelplan for areal og områder til idrett og friluftsliv - Trafikksikkerhetsplan - Klima- og energiplan - Rusmiddelplan Prioriterte behov for tematiske kommunedelplaner i perioden : - Folkehelseplan - Hovedplan vann og avløp Kommunedelplaner / områdeplaner areal Gjennom kommuneplanens arealdel er det forutsatt at følgende arealplaner skal utarbeides før det kan igangsettes detaljregulering og utbygging i aktuelle områder: - Kommunedelplan Østgreina - Områderegulering Hurdal sentrum - Områderegulering Rustad grendesenter - Kommunedelplan Østsida sør Vurdering Utarbeidelse av kommunedelplan Østgreina og områdereguleringene gjennomføres i perioden Eventuelt behov for kommunedelplan Østsida sør avgjøres seinere i kommuneplanperioden.

15 Side 15 av 16 Øvrige tema- og sektor(fag)planer I tillegg kommer særskilte tema- og sektor(fag)planer som ikke krever behandling etter plan- og bygningsloven som en kommunedelplan. Dette vil som regel være planer som følger av krav i særlover eller andre særskilte behov. Følgende temaplaner utarbeides/rulleres i perioden : - Vold i nære relasjoner - handlingsplan - Plan for tilrettelagte botilbud («boligpolitisk plan») - Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)/beredskapsplan (Sivilbeskyttelsesloven) - Kulturminnevernplan - Rammeplan fiskeforvaltning - ØRU-strategi - IKT handlingsplan for ØRU (årlig) Særskilte planer som rulleres/revideres etter behov: - Plan for kriseteam - Sektorvise ROS-analyser/ beredskapsplaner - Internkontroll/kvalitetssystem - Kompetanseplan - Arkivplan

16 Side 16 av 16 7.Planstrategi Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel Gjeldende plan beholdes ingen rullering Kommuneplan 4-årig handlingsplan - fra 2013 gjennom omarbeiding av målplaner for hver sektor, rulleres årlig Økonomiplan 4 år, rulleres årlig Kommunedelplaner - nye Folkehelseplan ( ) Hovedplan vann og avløp ( ) Kommunedelplan Østgreina ( ) Områderegulering Hurdal sentrum ( ) Områdereg. Rustad grendesenter ( ) Andre planer ny/rullering Vold i nære relasjoner, handlingsplan (ny- 2013) Plan for tilrettelagte botilbud (ny-2013) Overordnet ROS-analyse/beredskap (ny-2013) Rammeplan fiskeforvaltning (2014) ØRU-strategi IKT handlingsplan for ØRU (årlig) Kommunedelplaner -rullering Areal og områder til idrett og friluftsliv Trafikksikkerhetsplan Rusmiddelplan Klima- og energiplan Kulturminnevernplan Andre planer etter behov Internkontroll/kvalitetssystem Plan for kriseteam Sektorvise ROS-analyser/beredskapsplaner Kompetanseplan Arkivplan