Planstrategi for Hurdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016"

Transkript

1 Planstrategi for Hurdal kommune ØSTLANDETS PERLE Den grønne, blå, og hvite bygda! «Hurdal - et sted hvor man kan bo, leve og jobbe.» «Samarbeid skaper utvikling og trivsel» Kommunestyrets vedtak

2 Side 2 av 16 Innhold 1. Formål 2. Bakgrunn Om kommunal planstrategi Lovgrunnlag Planverktøy 3. Rammebetingelser og utviklingstrekk Nasjonale forventninger, regional ramme, befolkningsutvikling, levekår og folkehelse, arealbruk samordning av utbygging og vern miljø, kommunal tjenesteproduksjon og økonomi 4. Visjoner for utviklingen av Hurdal Samfunn Arealbruk Tjenester 5. Virkemidler Planverktøy Samarbeid lokalt (utbyggere, grunneiere, næringsliv, innbyggere, organisasjoner), Samarbeid regionalt 6. Vurdering av planbehov 7. Planstrategi

3 Side 3 av Formål Hurdal kommune ønsker med sin utviklings- og planstrategi å sette fokus på - Utviklingen av Hurdal som samfunn - En langsiktig strategi for utbygging og vern av Hurdals arealer - Utvikling av tjenestene for Hurdals innbyggere - Utviklingen av Hurdal som en integrert del Øvre Romerike og Osloregionen - Utviklingen av kommunens samarbeid med Hurdals nærings- og kulturliv - Visjoner og mål for utviklingen av Hurdal - Kommunens planbehov for å oppnå en ønsket utvikling Med bakgrunn i Hurdals kommuneplan vil utviklings- og planstrategien synliggjøre noen visjoner og langsiktige mål for utviklingen av Hurdal og Hurdal kommune. For utarbeidelse av visjoner er det avholdt eget seminar i juni 2012 (utvidet formannskap, utvalgsledere og rådmannens ledergruppe). Visjoner og mål vil igjen danne grunnlag for å fastsette en strategi for hvilke planer som skal utarbeides de nærmeste årene for å oppnå en ønsket utvikling. Planer i denne sammenhengen gjelder planer på strategisk nivå og som er av prinsipiell politisk karakter og krever vedtak av kommunestyret. Dette vil kunne være planer som avklarer rammebetingelser for arealbruk, infrastruktur, tjenestekvalitet, økonomiske prioriteringer mv. Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal inngå som del av strategien og skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, samt angi langsiktige utviklingsretninger i kommunen og områder for særlig utvikling og vern slik plan- og bygningsloven beskriver. 2. Bakgrunn Om kommunal planstrategi Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven og som er obligatorisk for kommunen. Dette verktøyet avløser det tidligere kravet i plan- og bygningsloven om obligatorisk rullering av kommuneplanen. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Kommunal planstrategi har ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere, men gir føringer for det videre planarbeidet i kommunen. Planstrategien er heller ikke formelt bindende for kommunen og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. Dersom kommunen ønsker å avlyse eller utsette en større planoppgave som inngår i planstrategien, anbefales at dette normalt skjer gjennom endring av planstrategien der de ordinære prosessregler følges. Det er imidlertid ingen plikt til å foreta slik endring og kommunen kan likevel når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien. Kommunal planstrategi som verktøy skal gi en bedre kommunal planlegging:

4 Side 4 av 16 Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver og om det nye kommunestyret mener kommuneplanen bør revideres helt eller delvis Bedre samarbeid om planoppgaver på tvers av kommune- og fylkesgrenser Det kommunale plansystemet skjematisk oversikt: Lovgrunnlaget I følge den nye plan- og bygningsloven iverksatt fra har kommunen følgende planoppgaver og planleggingsmyndighet: 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet. Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse.

5 Side 5 av 16 Når det gjelder kommunal planstrategi er det gitt slik bestemmelse i plan- og bygningsloven: Kommunal planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel Rammebetingelser og utviklingstrekk Nasjonale forventninger Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Kgl. res. av ). De nasjonale forventningene skal sikre en bærekraftig utvikling. Forventningene er utarbeidet av Miljøverndepartementet i samarbeid med de øvrige departementene. Forventningene uttrykker ikke ny politikk, men er en forsterkning av utvalgte politikkområder. Regjeringen har formulert forventninger under følgende temaer: - Klima og energi - By- og tettstedsutvikling - Samferdsel og infrastruktur - Verdiskaping og næringsutvikling - Natur, kulturmiljø og landskap - Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Regional ramme Akershus fylkeskommune har utarbeidet en regional planstrategi, vedtatt i fylkestinget våren Oppdatert planstrategi er ute på høring. Hovedtemaer i den regionale planstrategien er: - Utdanning og næringsutvikling - Bomiljø, inkludering og mangfold - Klima og miljø - Areal og transport

6 Side 6 av 16 Parallelt med det generelle planstrategiarbeidet, er det utarbeidet en egen planstrategi for Oslo og Akershus, begrenset til temaene areal og transport. Dette arbeidet startet i 2009 etter pålegg fra Regjeringen. Arbeidet ble innledningsvis ledet av Miljøverndepartementet. Bakgrunnen var behovet for en bedre koordinering av utviklingen innen areal og transport i Oslo og Akershus. Arbeidet med videre planprosess for en areal- og transportplan for Oslo og Akershus er nå i gang. Hurdal kommune deltar i regional planlegging i regi av Øvre Romerike Utvikling (ØRU). I ØRU er det utarbeidet en egen samferdselsstrategi som skal være ØRU-kommunenes grunnlag for felles innspill til planarbeid og prosesser innenfor samferdsel i Osloregionen, herunder Samferdselsplanen for Akershus, Oslopakker og rulleringen av Nasjonal transportplan. I tillegg skal samferdselsstrategien være retningsgivende for planarbeidet i kommunene. Befolkningsutvikling I kommuneplanen er følgende befolkningsframskriving lagt til grunn som mål for befolkningsutviklingen i Hurdal (tall pr. 1.jan.): År 0-5 år 6-15 år 16 18år år år år 80 år + I alt Årlig vekst % Virkelige tall , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Tall i tabellen for 2009 er virkelig tall, mens de øvrige er framskriving. Virkelig tall pr. 1.januar for 2010, 2011 og 2012 er henholdsvis 2617, 2619 og Veksten i 2011 var dermed 1,5 %.

7 Side 7 av 16 Den reelle veksten i Hurdals befolkning de siste 10 årene har vært svært lav og dersom en kun legger den historiske utviklingen til grunn ville befolkningsframskrivingene vise en lav vekst. Det er imidlertid grunn til å tro at Hurdal i økende grad er i ferd med å bli en del av et felles boligmarked på Øvre Romerike og at den relativt store økningen i 2011 er et signal om dette. Boligbyggingen i nye områder er dessuten i ferd med å starte opp og antall bygde boliger pr. år forventes å øke gradvis. Nye framskrivinger fra SSB viser dessuten alternativer som er mer i samsvar med framskrivingen i kommuneplanen. Befolkningsframskrivingen som er lagt til grunn i kommuneplanen, er basert på prognoser for arbeids- og boligmarkedet i regionen i tillegg til historiske data. Det er stor vekst ellers i regionen og det er grunn til å tro at denne veksten er i ferd med å nå Hurdal. Det legges derfor til grunn at årlig %-vis vekst vil bli som antatt i kommuneplanen, men på grunn av svak vekst så langt vil det bli i en lavere vekstbane de nærmeste årene. Levekår og folkehelse I henhold til ny lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) har kommunene fått et særskilt ansvar som er synliggjort i lovens 4 7. I 5 heter det blant annet at «Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne». Videre heter det i 6 at «Oversikten etter 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven 10-1.» Folkehelseprofilen for Hurdal 2012 (http://www.fhi.no) gir ikke grunnlag for å si at befolkningen i Hurdal skiller seg fra landsgjennomsnittet i vesentlig grad. Hurdal kommune har imidlertid en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet. Hurdals befolkning har dessuten i snitt en relativt høy levealder, spesielt for kvinner. Hurdals befolkning har også et lavt utdanningsnivå ettersom statistikken viser at flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet forøvrig. Tallene for helse og sykdom viser at KOLS og astma hos voksne er mindre utbredt i Hurdal enn ellers i landet. Kommunal tjenesteproduksjon og økonomi Kommunebarometeret Nedenfor gjengis tall og kommentarer fra kommunebarometeret for Hurdal (Kilde: Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport). «Kommunebarometeret utvikles fra år til år. Plasseringene i 2011 og 2010 er korrigert for å være mest mulig sammenlignbare med 2012-barometeret. Korrigert inntekt: Snitt = 100. Korrigert inntekt betyr hvor stor økonomisk handlefrihet kommunen har, gitt utgiftsbehov og ekstrainntekter som eiendomsskatt og utbytte. Analysen er basert på endelige KOSTRA-tall for I de tilfellene kommunen ikke har levert data, eller vi kjenner til at data er rapportert feil, har vi antatt at kommunen er gjennomsnittlig. Rapporten baserer seg i all hovedsak på konserntall. Legg merke til at rangeringen er etter at det

8 Side 8 av 16 er tatt hensyn til inntektsnivå, mens karakteren for hver enkelt sektor er satt uten hensyn til inntektsnivå. Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt Samlet karakter og plassering per sektor Plassering Karakter Grunnskole (20% vektet) ,3 2,4 3,2 Pleie og omsorg (20) ,3 2,9 3,4 Barnevern (10) ,5 5,5 3,7 Barnehage (10) ,8 2,6 3,1 Helse (7,5) ,9 3,9 2,9 Sosialhjelp (5) ,1 1,2 2,7 Kultur (2,5) ,0 1,1 1,4 Nærmiljø og klima (2,5) ,1 2,3 6,0 Vann og avløp (2,5) ,4 1,5 1,6 Saksbehandling (2,5) ,4 1,8 2,2 Brukerperspektiv (2,5) ,6 3,2 2,8 Økonomi (10) ,2 4,7 3,5 Enhetskostnader (5) ,0 4,8 4,3 Kommunebarometeret er en rangering, ikke en vurdering om tjenesten fortjener stempel god nok eller ei. For en vanlig kommune er det helt naturlig å ha omtrent like mange gode som dårlige plasseringer på tabellene. Der man kommer dårlig ut, kan det likevel være naturlig å tenke at det kan være noe å hente. "Karakterboka" til Hurdal er klart bedre enn snittet. I tillegg er det justert for lav korrigert inntekt i totaltabellen, der det blir en god plassering. Økonomi, barnevern og enhetskostnader trekker særlig opp, mens bare 12,5 prosent av barometeret trekker kommunen ned. En så positiv profil (vanligvis vil like mye trekke ned som opp) er en god prestasjon gitt kommunens økonomiske forutsetninger. Det er videre en framgang innen både grunnskole og pleie og omsorg som bidrar til forbedring fra i fjor.» Arealbruk samordning av utbygging og vern I arbeidet med kommuneplanens arealdel har følgende temaer/kriterier (utarbeidet i kommuneplanstrategien) vært styrende for konsekvensutredningen av arealinnspill og for utformingen av arealdelen: Miljøkommune og arealdisponering God infrastruktur, Arealtilrettelegging/arealpolitikk

9 Side 9 av 16 Kulturlandskap og kulturmiljø Renhet vann, luft og natur for øvrig Bokommune og arealdisponering Arealtilrettelegging Boenheter i variable størrelser, spredt bygd og tettbygd Sentrumsutvikling Fysisk tilrettelegging av nærmiljø Oppvekst- og kulturkommune og arealdisponering Struktur og kvalitet/ innhold i skoletilbudet Areal/infrastruktur, inkl. offentlig kommunikasjon Gode arenaer og møteplasser for bygdas befolkning Næringskommune og arealdisponering Infrastruktur bygges ut Utnyttelse og disponering av arealer Felles strategisk næringsplan Opplevelses og aktivitetskommune og arealdisponering Areal/infrastruktur, inkl. offentlig kommunikasjon Friluftsliv På dette grunnlaget er det gjort en grundig vurdering og samordning av utbygging og vern, med følgende hovedstrategi som resultat: - Legge til rette for økt befolkningsvekst, med hovedsatsning på unge familier i arbeidsdyktig alder for å legge grunnlag for et livskraftig lokalsamfunn. De første grep er allerede tatt med satsing på ny barnehage og endring av skolestruktur til en ny 1-10-skole. - Sterk satsing i Hurdal sentrum, i tråd med rikspolitiske føringer om knutepunktsatsing og fortetting av sentrum. Andre byggeformål er planlagt langs de naturlige kollektivaksene mot de store arbeidsmarkedene Gardermoen og Oslo.

10 Side 10 av Visjoner for utviklingen av Hurdal Overordnet visjon: Hurdal et godt sted å bo, leve og jobbe Delvisjoner Hurdal sentrum et levende møtested Skole, kultur, idrett, barnehager, privat og offentlig service, «møteplasser», kaféer, tett med boliger, småforretninger (Brustad-tunet), utbygd næringsområde («Flaen-tomta»), permanent innfartsparkering Østgreina «fritidssenter», turisme Helårs aktivitetstilbud. Hytter og hotell. Kulturlandskap. Boligbygging langs kollektivaksene (Vestsidevegen, Østsidevegen) Fortetting omkring Hurdal sentrum, Prestegardshagan og grendesenter Rustad. Søndre Østsida et framtidig tettsted Næringsaksen på Østsida Hotell, institusjoner, teknologibedrifter (Kjeller-miljøet) Næringsoaser Næringsliv i lokale fellesskap («oaser») med god bredbåndsdekning og andre felles behov. Gamle skolebygg (Kjerkekretsen og Hurdal Ungdomsskole), Hurdal sentrum («E-verksbygget» m.fl.), Rustad grendesenter («Rustad bruk»). God på infrastruktur Gang-/sykkelveg på Østsida Bredbånd for næringslivet Godt busstilbud matebusser til jernbane og Gardermobyen, ringruter rundt Hurdalssjøen Ny veg til Toten Helse og omsorg gode botilbud Omsorgssenter Strømmen Flere boligtun ved Mjølnerhaugen Markedsføring Teaser (blikkfang) som er strategisk plassert Interaktive løsninger på nettet som synliggjør Hurdals muligheter og tilbud for ulike aldersgrupper (bolig, skole, barnehage, kultur, aktiviteter mv.) Nærturisme Utvikle Hurdal som et attraktivt mål for dagsbesøk for folk i Oslo-området

11 Side 11 av 16 «Enkeltmennesket i fokus» Folkehelsetiltak og tilrettelegging for mestring av livssituasjonen og at «enkeltmennesket kan føle seg bedre». Fellesarena for kommune, frivillige organisasjoner og næringsliv. Hurdal god på universell utforming Hurdal en destinasjon for aktiviteter og tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hurdalssjøen «ren, blå og hvit» En kjent og attraktiv perle på Østlandet. En innsjø med svært god miljøtilstand og svært godt egnet til friluftsbad Et samlingspunkt for friluftsliv og aktiviteter både sommer og vinter. 5. Virkemidler Planverktøy Plan- og bygningsloven beskriver følgende system og verktøy som skal følges for den kommunale planleggingen: - Kommuneplan o Samfunnsdel langsiktig o Arealdel langsiktig o Kommunedelplan - for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder o Samfunnsdel 4-årig handlingsplan (rulleres årlig). Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsplanen. - Reguleringsplan brukes der arealdelen setter særskilt krav o Områderegulering o Detaljregulering Alle planer skal vedtas av kommunestyret og planprosessene skal følge plan- og bygningslovens bestemmelser for medvirkning og behandling. Plan- og bygningslovens hensikt er at alt planarbeid som krever medvirkning fra innbyggere, brukergrupper, næringsliv, grunneiere mv. og politisk behandling, skal gjennomføres ved bruk av plan- og bygningslovens planverktøy og i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser for planprosesser. Kommunal planstrategi skal først og fremst avklare kommunens prioriterte planbehov på dette nivået, samt valg av planverktøy.

12 Side 12 av 16 Samarbeid lokalt Et godt samarbeid mellom næringsliv, frivillige organisasjoner og kommune vil være et nødvendig virkemiddel for å oppnå en ønsket utvikling av Hurdalsamfunnet. Det finnes allerede mange gode samarbeidsarenaer, samarbeidsavtaler og fellesprosjekter som gir et godt grunnlag for å utvikle dette videre. Blant mange gode eksempler nevnes: - Spark VM - Skiløypekjøring (Hurdal Hele Året) - Turløyper (Hurdal Turlag) - Besøkstjenesten - Frivillighetsmeldingen Samarbeid regionalt Hurdal og Hurdal kommune legger vekt på å være en synlig og aktiv deltaker i regionen og i regionalt samarbeid. Dette gjelder på alle nivåer Øvre Romerike, Akershus og Osloregionen. De viktigste arenaene regionalt er: - Øvre Romerike Utvikling ØRU (inkludert ØRU Vest) IKT, tjenestesamarbeid, næringsutvikling, samferdsel, areal og transport, helse og omsorg - Akershus samferdsel, areal og transport, klima og miljø, utdanning, næringsutvikling - Osloregionen areal og transport 6. Vurdering av planbehov Kommuneplanen samfunnsdel og arealdel Hurdal kommuneplan vedtatt av kommunestyret er utarbeidet gjennom grundige plan- og medvirkningsprosesser. Arbeidet med kommuneplanen var i stor grad preget av åpenhet og innspill fra innbyggere, næringsliv, organisasjoner mv. Blant annet gjennom åpne folkemøter, eget diskusjonsforum på facebook, tema på de enkelte skolene mv. Satsningsområdene i kommuneplanen har kommet som et resultat av prosessen. Kommuneplanstrategi m/planprogram ble vedtatt av kommunestyret Etter at kommuneplanstrategien ble vedtatt, satte kommunestyret ned ei styringsgruppe bestående av utvidet formannskap (alle de politiske partiene i kommunestyret) og representanter fra hovedutvalg for plan og næring. Styringsgruppa ble ledet av ordfører. Øvre Romerike Prosjektering (ØRP) var engasjert til å bistå med utarbeidelse av kommunens arealdel. Ny planog bygningslov 11 er lagt til grunn for planforslaget. Planforslagets samfunnsdel ble lagt på et overordnet nivå og forutsatte at kommuneplanens handlingsdel ( 11-1) skulle inngå i en utvidet økonomiplan. Kommunen mottok i alt 44 innspill/forslag til arealdelen - i hovedsak fra grunneiere i bygda. Endelig planvedtak ble gjort etter to offisielle høringsrunder.

13 Side 13 av 16 Vurdering Gjeldende kommuneplan har bidratt til å skape fokus omkring utviklingen av Hurdal og avklare hva som er viktige satsingsområder for kommunen. Dette har gitt en tydelig utbyggingsstrategi i arealdelen som ser ut til å skape økt forutsigbarhet og større aktivitet blant grunneiere og utbyggere. Kommunens vedtak om bygging av ny 1-10 skole gir dessuten et viktig signal i denne forbindelsen. Gjeldende arealdel vurderes å være godt egnet til å møte utviklingen i flere år framover forutsatt at den blir fulgt opp med nødvendige kommunedelplaner og områdereguleringer. Det er så langt ikke innkommet særskilte signaler fra utbyggere/grunneiere og andre som skulle tilsi at det er behov for å revidere arealdelen i denne kommunestyreperioden. Det synes mest riktig at kommunen konsentrerer sine ressurser om å gjennomføre planprosesser i forhold til delplaner/områdeplaner. Gjeldende samfunnsdel er tydelig når det gjelder prioriterte satsingsområder, men er kortfattet og på et svært overordnet nivå. Den har forutsatt at kommuneplanens satsingsområder bearbeides videre gjennom særskilte fokusområder med klare mål. Under fokusområdene skal det fremkomme hva som skal være kommunens ambisjonsnivå og resultatmål. I samfunnsdelen er det videre forutsatt at kommunens aktivitet i stor grad skal konsentreres om utvikling/forbedring innenfor de valgte fokusområdene og at dette vil tydeliggjøre de folkevalgtes målsetninger og prioriteringer, samt gjøre det enklere for administrasjonen å gjennomføre de politiske målene. I gjeldende samfunnsdel er det lagt opp til at denne konkretiseringen av satsingsområdene skal skje gjennom kommuneplanens handlingsdel som er tilknyttet den 4-årige økonomiplanen. Dersom kommunestyret ønsker å beholde de overordnede satsingsområdene i kommuneplanen, synes det å være mest hensiktsmessig at kommunens ressurser brukes til å utforme en handlingsplan og at en revidering av samfunnsdelen også avventes til neste kommunestyreperiode. Hvis det derimot er ønskelig å gjøre endringer på overordnet nivå, bør det vurderes om samfunnsdelen skal revideres i inneværende periode. Kommuneplanen handlingsdel med økonomiplan Kommunen har per i dag ingen definert handlingsdel til kommuneplanen slik det er beskrevet i plan- og bygningsloven og som er forutsatt i gjeldende samfunnsdel til kommuneplanen. Det bør derfor være en prioritert oppgave å få på plass et slikt dokument i denne kommunestyreperioden. Det vurderes dessuten som hensiktsmessig at kommuneplanens handlingsdel utformes på en slik måte at behovet for å utforme mer omfattende tema- og sektorplaner reduseres vesentlig. I følge plan- og bygningsloven skal det ved utarbeidelse av handlingsplanen også legges til rette for medvirkning og høring. Vurdering Fra 2011 er det utarbeidet sektorvise målplaner der hovedfokus er sentrale utviklingsoppgaver knyttet til samfunn, tjenesteproduksjon og organisasjon. Status for målplanene har i 2012 vært rapportert til politisk nivå i forbindelse med den kvartalsvise rapporteringen for økonomi og tjenestedata. Målplanene er skjematisk utformet og det er lagt vekt på at de skal være kortfattet og konkrete i forhold til måloppnåelse og gjennomføringstidspunkt. Målplanene har så langt hatt et kortsiktig perspektiv (1 2 år). Bruken av målplanene vurderes å være et vellykket verktøy for å få mer fokus på utviklingsoppgaver, men det vurderes som hensiktsmessig å utvide tidsperspektivet til å omfatte 4 år og med en årlig rullering og politisk vedtak samtidig med behandling av økonomiplanen. På denne måten kan målplanene på en enkel måte omarbeides til

14 Side 14 av 16 å være en 4-årig handlingsdel til kommuneplanen. Det anbefales at et slikt verktøy utformes og tas i bruk fra Kommunedelplaner tema Når det er behov for å utrede og behandle et særskilt tema, fagområde eller tjenesteområde på en mer omfattende og helhetlig måte, samt at det er behov for en bred medvirkning i planprosessen, bør dette skje gjennom en kommunedelplan. Behovet for å utarbeide kommunedelplaner kan i enkelte tilfeller også være utløst gjennom lovkrav eller tilskuddsordninger. Plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning og høring må følges. Kommunedelplaner skal inneholde en 4-årig handlingsplan som skal rullere årlig. Behov for rullering av hele kommunedelplanen avklares gjennom planstrategien. Vurdering Erfaringene med tematiske kommunedelplaner og øvrige tema- og fagplaner varierer. Planene blir ofte raskt utdatert innholdsmessig. Nødvendig forankring av tematiske kommunedelplaner og tilfredsstillende samordning til plansystemet for øvrig kan også være utfordrende. Slike planprosesser er dessuten ressurskrevende. Det anbefales derfor at antall kommunedelplaner begrenses og at planbehovet så langt det er mulig, dekkes gjennom kommuneplanens handlingsdel. Hurdal kommune har i dag følgende kommunedelplaner som krever regelmessig rullering i perioden : - Kommunedelplan for areal og områder til idrett og friluftsliv - Trafikksikkerhetsplan - Klima- og energiplan - Rusmiddelplan Prioriterte behov for tematiske kommunedelplaner i perioden : - Folkehelseplan - Hovedplan vann og avløp Kommunedelplaner / områdeplaner areal Gjennom kommuneplanens arealdel er det forutsatt at følgende arealplaner skal utarbeides før det kan igangsettes detaljregulering og utbygging i aktuelle områder: - Kommunedelplan Østgreina - Områderegulering Hurdal sentrum - Områderegulering Rustad grendesenter - Kommunedelplan Østsida sør Vurdering Utarbeidelse av kommunedelplan Østgreina og områdereguleringene gjennomføres i perioden Eventuelt behov for kommunedelplan Østsida sør avgjøres seinere i kommuneplanperioden.

15 Side 15 av 16 Øvrige tema- og sektor(fag)planer I tillegg kommer særskilte tema- og sektor(fag)planer som ikke krever behandling etter plan- og bygningsloven som en kommunedelplan. Dette vil som regel være planer som følger av krav i særlover eller andre særskilte behov. Følgende temaplaner utarbeides/rulleres i perioden : - Vold i nære relasjoner - handlingsplan - Plan for tilrettelagte botilbud («boligpolitisk plan») - Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)/beredskapsplan (Sivilbeskyttelsesloven) - Kulturminnevernplan - Rammeplan fiskeforvaltning - ØRU-strategi - IKT handlingsplan for ØRU (årlig) Særskilte planer som rulleres/revideres etter behov: - Plan for kriseteam - Sektorvise ROS-analyser/ beredskapsplaner - Internkontroll/kvalitetssystem - Kompetanseplan - Arkivplan

16 Side 16 av 16 7.Planstrategi Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel Gjeldende plan beholdes ingen rullering Kommuneplan 4-årig handlingsplan - fra 2013 gjennom omarbeiding av målplaner for hver sektor, rulleres årlig Økonomiplan 4 år, rulleres årlig Kommunedelplaner - nye Folkehelseplan ( ) Hovedplan vann og avløp ( ) Kommunedelplan Østgreina ( ) Områderegulering Hurdal sentrum ( ) Områdereg. Rustad grendesenter ( ) Andre planer ny/rullering Vold i nære relasjoner, handlingsplan (ny- 2013) Plan for tilrettelagte botilbud (ny-2013) Overordnet ROS-analyse/beredskap (ny-2013) Rammeplan fiskeforvaltning (2014) ØRU-strategi IKT handlingsplan for ØRU (årlig) Kommunedelplaner -rullering Areal og områder til idrett og friluftsliv Trafikksikkerhetsplan Rusmiddelplan Klima- og energiplan Kulturminnevernplan Andre planer etter behov Internkontroll/kvalitetssystem Plan for kriseteam Sektorvise ROS-analyser/beredskapsplaner Kompetanseplan Arkivplan

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 20.08.2012 Innhold: 1. Formålet 2. Det kommunale plansystem 3. Fordeling av myndighet i plansaker 4. Utviklingstrekk og utfordringer 5. Planstrategiens

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Terje Kaldager, Miljøverndepartementet Dialogkonferanse 11.April 2012 Plan-og bygningsloven 86% av landets areal

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNES PLAN- OG STYRINGSSYSTEM

ØSTRE TOTEN KOMMUNES PLAN- OG STYRINGSSYSTEM ØSTRE TOTEN KOMMUNES PLAN- OG STYRINGSSYSTEM Innhold: Forutsetningene Plan- og styringssystemet Plantypene Årshjulet Målstyring Planoversikt 1 1. FORUTSETNINGENE Det er behov for å ha et helhetlig system

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Omsorgsplan som en del kommuneplanenes samfunnsdel Planprosess medvirkning

Detaljer

Planstrategi 2012 2015

Planstrategi 2012 2015 Ski kommune Planstrategi 2012 2015 Forsidefotoer: - Ski kommune, - Magnus Reneflot - Stig Børre Elvegård 1 I N N H O L D 1 PLANSTRATEGIEN SKAL GI POLITISK OVERSIKT OG STYRING TIDLIG I KOMMUNESTYREPERIODEN...

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Arkivsak-dok. 12/00488-10 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Kommunestyret Møtedato KOMMUNAL PLANSTRATEGI Rådmannens innstilling Kommunal Planstrategi for Drangedal 2012 2016 vedtas og legges

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

Jevnaker kommune 05.06.2012

Jevnaker kommune 05.06.2012 - Jevnaker kommune Kommunal planstrategi omtaler kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av

Detaljer

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Fylkesrådmannen Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref.: 201204016-5 Lillehammer, 17. august 2012 Deres ref.: 12/600-24 Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Vi viser til oversendelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Planstrategi Meråker kommune 2012 2015. Planstrategi Meråker kommune 2012-2015

Planstrategi Meråker kommune 2012 2015. Planstrategi Meråker kommune 2012-2015 Planstrategi Meråker kommune 2012-2015 Vedtatt av Meråker kommunestyre 29. april 2013 1 Planstrategi Meråker kommune 2012 2015 Forord Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven.

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet?

Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet? Betraktninger fra en rådmann om kommunale planstrategier Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet? Skaun kommune Katrine Lereggen Rådmann i Skaun kommune Noen fakta om Skaun

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

Utkast til Kommuneplanens samfunnsdel. for Tolga kommune 2015 2027

Utkast til Kommuneplanens samfunnsdel. for Tolga kommune 2015 2027 Utkast til Kommuneplanens samfunnsdel for Tolga kommune 2015 2027 Utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2015 2017 Side 1 Utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2014 2026. Innholdsfortegnelse: Forord Innholdsfortegnelse

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

kommunal planstrategi 2012 2015

kommunal planstrategi 2012 2015 kommunal planstrategi 2012 2015 Nedre Eiker kommune Vedtatt av kommunestyret 26. september 2012 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Formål med planstrategien... 3 3 Kommunens plansystem... 4 4 Overordnede

Detaljer

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020 Kommunedelplan for Næring og miljø 20-2020 Inkludert energi og klima Vedtatt i kommunestyret 18.06.20 I N N H O L D 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

. Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014

. Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014 . Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014 Disposisjon Om planstrategiens plass i kommuneplanlegging Om oversiktsarbeid

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

nærmiljøet - to sider av samme sak

nærmiljøet - to sider av samme sak Stedsutvikling og friluftsliv i nærmiljøet - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Værnes 1.12.2011 Hva dere skal innom Litt om stedsutvikling Litt om friluftsliv Litt

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Kommunale planstrategier hva og hvordan?

Kommunale planstrategier hva og hvordan? Kommunale planstrategier hva og hvordan? Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 4.1.2012 Kommuneplanlegging som samfunnsplanlegging Mange

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Innhold... 2. 1. Kommunal planstrategi et hjelpemiddel i kommuneplanleggingen... 3

Innhold... 2. 1. Kommunal planstrategi et hjelpemiddel i kommuneplanleggingen... 3 Innholdsfortegnelse Innhold... 2 1. Kommunal planstrategi et hjelpemiddel i kommuneplanleggingen... 3 1.1. Generelt om planstrategi... 3 1.2. Virkning av kommunal planstrategi... 3 1.3. Overordet plansituasjon

Detaljer

PLANSTRATEGI 2012-2015 OG PLANPROGRAM for

PLANSTRATEGI 2012-2015 OG PLANPROGRAM for PLANSTRATEGI 2012-2015 OG PLANPROGRAM for Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 Agdenes kommune Side 1 av 13 Side 2 av 13 Innhold 1. Formål... 5 2. Kommunens plansystem... 5 3. Tidligere planlegging planstrategi/planprogram...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2012-2015

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2012-2015 rådhus - Avdeling for Service og utvikling 4534 Telefon 38 28 90 00 E-post service@marnardal..no PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2012-2015 - Best på Agder 2 Planstrategi Innhold Innledning... 3 Prioriterte

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem?

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Grete Sjøholt planrådgiver Kristiansand kommune Tema Vårt plansystem Utviklingsarbeid Hva kan

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

befolkningens helse og påvirkningsfaktorer. Hva skal kommunen egentlig ha på plass? Gjøvik 13.03.2015 Oversikt over

befolkningens helse og påvirkningsfaktorer. Hva skal kommunen egentlig ha på plass? Gjøvik 13.03.2015 Oversikt over Oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer. Hva skal kommunen egentlig ha på plass? Gjøvik 13.03.2015 v/wibeke Børresen Gropen og Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskommune www.oppland.no/folkehelse

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

God planlegging en utfordring

God planlegging en utfordring God planlegging en utfordring Planlegging for vekst. Kvalitet, ansvar og roller i planleggingen. Status for kommuneplanleggingen i Finnmark Egil Hauge, Fylkesmannen -Seksjonsleder Hvordan ligger det an

Detaljer

OVERSIKT OVER VEDTATTE PLANER OG PLANBEHOV ASKIM 24.05.12

OVERSIKT OVER VEDTATTE PLANER OG PLANBEHOV ASKIM 24.05.12 1 OVERSIKT OVER VEDTATTE PLANER OG PLANBEHOV ASKIM 24.05.12 Eksisterende politisk vedtatte og igangsatte planer: Vedtak (saksnr, dato og arkivnr.) 4/06 21.06.06 03/00419 77/07 27.09.07 05/507 11/12 16.02.12

Detaljer

Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2016-2019

Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2016-2019 Kommunal planstrategi for Iveland kommune 216-219 Utkast pr 7. april 216 Vedtatt av kommunestyret xx. xx. 216 1. INNLEDNING OG HISTORIKK Sentrale myndigheter regulerer kommunal virksomhet gjennom en rekke

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Kommunens rolle som arealplanmyndighet DEBATTHEFTE. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Kommunens rolle som arealplanmyndighet DEBATTHEFTE. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Kommunens rolle som arealplanmyndighet DEBATTHEFTE KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommunestyrets ansvar og oppgaver i

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Kl. 18.00: Felles informasjon med hovedutval for helse og velferd

Detaljer

Forslag til planprogram for kommuneplanen

Forslag til planprogram for kommuneplanen Sak 15/153 Arkiv 142 Forslag til planprogram for kommuneplanen 2016 2026 Utkast til offentlig ettersyn «Vi skal gjøre hverdagen bedre for alle!» Vedtatt av Kommunestyret i sak 00/00 den 00.00.0000 1 Forord

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM

GJERDRUM KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode: 4126/2013-G00 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM Bakgrunn for planarbeidet Kommunene har med innføring av Samhandlingsreformen, ny Lov om folkehelse,

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012 Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet Formannskapets behandling 6. mars 2012 Rollefordeling Administrasjon - Politikk Administrasjonen Beskriver utviklingstrekk og utfordringer Politisk prosess

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HADSEL KOMMUNE 2013-2015

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HADSEL KOMMUNE 2013-2015 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HADSEL KOMMUNE 2013-2015 Vedtatt av kommunestyret 13-06-2013 Innhold Innledning... 3 Kort om planstrategi og kommunalt planhierarki... 4 Planhierarkiet... 4 Planprosesser... 5

Detaljer

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Pilotprosjekt Helse i plan Kommunene Malvik, Melhus, Tydal, Orkdal og Trondheim Mål for innlegget Omtale

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

PLANSTRATEGI. Leka kommune Planstrategi for 2012-2015

PLANSTRATEGI. Leka kommune Planstrategi for 2012-2015 PLANSTRATEGI Leka kommune Planstrategi for 2012-2015 Des - 2012 Innhold 1. Innledning om planprosessen side 2 2. Kommunale planer etter PBL side 2 Kommuneplanens samfunnsdel side 2 Kommuneplanens arealdel

Detaljer

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017:

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017: Arkivsaksnr.: 13/754-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet gir følgende signaler i forhold

Detaljer

PLANSTRATEGI. Leka kommune Planstrategi for 2012-2015

PLANSTRATEGI. Leka kommune Planstrategi for 2012-2015 PLANSTRATEGI Leka kommune Planstrategi for 2012-2015 Des - 2012 Innhold 1. Innledning om planprosessen side 2 2. Kommunale planer etter PBL side 2 Kommuneplanens samfunnsdel side 2 Kommuneplanens arealdel

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer