Planstrategi for Hurdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016"

Transkript

1 Planstrategi for Hurdal kommune ØSTLANDETS PERLE Den grønne, blå, og hvite bygda! «Hurdal - et sted hvor man kan bo, leve og jobbe.» «Samarbeid skaper utvikling og trivsel» Kommunestyrets vedtak

2 Side 2 av 16 Innhold 1. Formål 2. Bakgrunn Om kommunal planstrategi Lovgrunnlag Planverktøy 3. Rammebetingelser og utviklingstrekk Nasjonale forventninger, regional ramme, befolkningsutvikling, levekår og folkehelse, arealbruk samordning av utbygging og vern miljø, kommunal tjenesteproduksjon og økonomi 4. Visjoner for utviklingen av Hurdal Samfunn Arealbruk Tjenester 5. Virkemidler Planverktøy Samarbeid lokalt (utbyggere, grunneiere, næringsliv, innbyggere, organisasjoner), Samarbeid regionalt 6. Vurdering av planbehov 7. Planstrategi

3 Side 3 av Formål Hurdal kommune ønsker med sin utviklings- og planstrategi å sette fokus på - Utviklingen av Hurdal som samfunn - En langsiktig strategi for utbygging og vern av Hurdals arealer - Utvikling av tjenestene for Hurdals innbyggere - Utviklingen av Hurdal som en integrert del Øvre Romerike og Osloregionen - Utviklingen av kommunens samarbeid med Hurdals nærings- og kulturliv - Visjoner og mål for utviklingen av Hurdal - Kommunens planbehov for å oppnå en ønsket utvikling Med bakgrunn i Hurdals kommuneplan vil utviklings- og planstrategien synliggjøre noen visjoner og langsiktige mål for utviklingen av Hurdal og Hurdal kommune. For utarbeidelse av visjoner er det avholdt eget seminar i juni 2012 (utvidet formannskap, utvalgsledere og rådmannens ledergruppe). Visjoner og mål vil igjen danne grunnlag for å fastsette en strategi for hvilke planer som skal utarbeides de nærmeste årene for å oppnå en ønsket utvikling. Planer i denne sammenhengen gjelder planer på strategisk nivå og som er av prinsipiell politisk karakter og krever vedtak av kommunestyret. Dette vil kunne være planer som avklarer rammebetingelser for arealbruk, infrastruktur, tjenestekvalitet, økonomiske prioriteringer mv. Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal inngå som del av strategien og skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, samt angi langsiktige utviklingsretninger i kommunen og områder for særlig utvikling og vern slik plan- og bygningsloven beskriver. 2. Bakgrunn Om kommunal planstrategi Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven og som er obligatorisk for kommunen. Dette verktøyet avløser det tidligere kravet i plan- og bygningsloven om obligatorisk rullering av kommuneplanen. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Kommunal planstrategi har ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere, men gir føringer for det videre planarbeidet i kommunen. Planstrategien er heller ikke formelt bindende for kommunen og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. Dersom kommunen ønsker å avlyse eller utsette en større planoppgave som inngår i planstrategien, anbefales at dette normalt skjer gjennom endring av planstrategien der de ordinære prosessregler følges. Det er imidlertid ingen plikt til å foreta slik endring og kommunen kan likevel når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien. Kommunal planstrategi som verktøy skal gi en bedre kommunal planlegging:

4 Side 4 av 16 Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver og om det nye kommunestyret mener kommuneplanen bør revideres helt eller delvis Bedre samarbeid om planoppgaver på tvers av kommune- og fylkesgrenser Det kommunale plansystemet skjematisk oversikt: Lovgrunnlaget I følge den nye plan- og bygningsloven iverksatt fra har kommunen følgende planoppgaver og planleggingsmyndighet: 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet. Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse.

5 Side 5 av 16 Når det gjelder kommunal planstrategi er det gitt slik bestemmelse i plan- og bygningsloven: Kommunal planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel Rammebetingelser og utviklingstrekk Nasjonale forventninger Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Kgl. res. av ). De nasjonale forventningene skal sikre en bærekraftig utvikling. Forventningene er utarbeidet av Miljøverndepartementet i samarbeid med de øvrige departementene. Forventningene uttrykker ikke ny politikk, men er en forsterkning av utvalgte politikkområder. Regjeringen har formulert forventninger under følgende temaer: - Klima og energi - By- og tettstedsutvikling - Samferdsel og infrastruktur - Verdiskaping og næringsutvikling - Natur, kulturmiljø og landskap - Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Regional ramme Akershus fylkeskommune har utarbeidet en regional planstrategi, vedtatt i fylkestinget våren Oppdatert planstrategi er ute på høring. Hovedtemaer i den regionale planstrategien er: - Utdanning og næringsutvikling - Bomiljø, inkludering og mangfold - Klima og miljø - Areal og transport

6 Side 6 av 16 Parallelt med det generelle planstrategiarbeidet, er det utarbeidet en egen planstrategi for Oslo og Akershus, begrenset til temaene areal og transport. Dette arbeidet startet i 2009 etter pålegg fra Regjeringen. Arbeidet ble innledningsvis ledet av Miljøverndepartementet. Bakgrunnen var behovet for en bedre koordinering av utviklingen innen areal og transport i Oslo og Akershus. Arbeidet med videre planprosess for en areal- og transportplan for Oslo og Akershus er nå i gang. Hurdal kommune deltar i regional planlegging i regi av Øvre Romerike Utvikling (ØRU). I ØRU er det utarbeidet en egen samferdselsstrategi som skal være ØRU-kommunenes grunnlag for felles innspill til planarbeid og prosesser innenfor samferdsel i Osloregionen, herunder Samferdselsplanen for Akershus, Oslopakker og rulleringen av Nasjonal transportplan. I tillegg skal samferdselsstrategien være retningsgivende for planarbeidet i kommunene. Befolkningsutvikling I kommuneplanen er følgende befolkningsframskriving lagt til grunn som mål for befolkningsutviklingen i Hurdal (tall pr. 1.jan.): År 0-5 år 6-15 år 16 18år år år år 80 år + I alt Årlig vekst % Virkelige tall , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Tall i tabellen for 2009 er virkelig tall, mens de øvrige er framskriving. Virkelig tall pr. 1.januar for 2010, 2011 og 2012 er henholdsvis 2617, 2619 og Veksten i 2011 var dermed 1,5 %.

7 Side 7 av 16 Den reelle veksten i Hurdals befolkning de siste 10 årene har vært svært lav og dersom en kun legger den historiske utviklingen til grunn ville befolkningsframskrivingene vise en lav vekst. Det er imidlertid grunn til å tro at Hurdal i økende grad er i ferd med å bli en del av et felles boligmarked på Øvre Romerike og at den relativt store økningen i 2011 er et signal om dette. Boligbyggingen i nye områder er dessuten i ferd med å starte opp og antall bygde boliger pr. år forventes å øke gradvis. Nye framskrivinger fra SSB viser dessuten alternativer som er mer i samsvar med framskrivingen i kommuneplanen. Befolkningsframskrivingen som er lagt til grunn i kommuneplanen, er basert på prognoser for arbeids- og boligmarkedet i regionen i tillegg til historiske data. Det er stor vekst ellers i regionen og det er grunn til å tro at denne veksten er i ferd med å nå Hurdal. Det legges derfor til grunn at årlig %-vis vekst vil bli som antatt i kommuneplanen, men på grunn av svak vekst så langt vil det bli i en lavere vekstbane de nærmeste årene. Levekår og folkehelse I henhold til ny lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) har kommunene fått et særskilt ansvar som er synliggjort i lovens 4 7. I 5 heter det blant annet at «Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne». Videre heter det i 6 at «Oversikten etter 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven 10-1.» Folkehelseprofilen for Hurdal 2012 (http://www.fhi.no) gir ikke grunnlag for å si at befolkningen i Hurdal skiller seg fra landsgjennomsnittet i vesentlig grad. Hurdal kommune har imidlertid en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet. Hurdals befolkning har dessuten i snitt en relativt høy levealder, spesielt for kvinner. Hurdals befolkning har også et lavt utdanningsnivå ettersom statistikken viser at flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet forøvrig. Tallene for helse og sykdom viser at KOLS og astma hos voksne er mindre utbredt i Hurdal enn ellers i landet. Kommunal tjenesteproduksjon og økonomi Kommunebarometeret Nedenfor gjengis tall og kommentarer fra kommunebarometeret for Hurdal (Kilde: Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport). «Kommunebarometeret utvikles fra år til år. Plasseringene i 2011 og 2010 er korrigert for å være mest mulig sammenlignbare med 2012-barometeret. Korrigert inntekt: Snitt = 100. Korrigert inntekt betyr hvor stor økonomisk handlefrihet kommunen har, gitt utgiftsbehov og ekstrainntekter som eiendomsskatt og utbytte. Analysen er basert på endelige KOSTRA-tall for I de tilfellene kommunen ikke har levert data, eller vi kjenner til at data er rapportert feil, har vi antatt at kommunen er gjennomsnittlig. Rapporten baserer seg i all hovedsak på konserntall. Legg merke til at rangeringen er etter at det

8 Side 8 av 16 er tatt hensyn til inntektsnivå, mens karakteren for hver enkelt sektor er satt uten hensyn til inntektsnivå. Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt Samlet karakter og plassering per sektor Plassering Karakter Grunnskole (20% vektet) ,3 2,4 3,2 Pleie og omsorg (20) ,3 2,9 3,4 Barnevern (10) ,5 5,5 3,7 Barnehage (10) ,8 2,6 3,1 Helse (7,5) ,9 3,9 2,9 Sosialhjelp (5) ,1 1,2 2,7 Kultur (2,5) ,0 1,1 1,4 Nærmiljø og klima (2,5) ,1 2,3 6,0 Vann og avløp (2,5) ,4 1,5 1,6 Saksbehandling (2,5) ,4 1,8 2,2 Brukerperspektiv (2,5) ,6 3,2 2,8 Økonomi (10) ,2 4,7 3,5 Enhetskostnader (5) ,0 4,8 4,3 Kommunebarometeret er en rangering, ikke en vurdering om tjenesten fortjener stempel god nok eller ei. For en vanlig kommune er det helt naturlig å ha omtrent like mange gode som dårlige plasseringer på tabellene. Der man kommer dårlig ut, kan det likevel være naturlig å tenke at det kan være noe å hente. "Karakterboka" til Hurdal er klart bedre enn snittet. I tillegg er det justert for lav korrigert inntekt i totaltabellen, der det blir en god plassering. Økonomi, barnevern og enhetskostnader trekker særlig opp, mens bare 12,5 prosent av barometeret trekker kommunen ned. En så positiv profil (vanligvis vil like mye trekke ned som opp) er en god prestasjon gitt kommunens økonomiske forutsetninger. Det er videre en framgang innen både grunnskole og pleie og omsorg som bidrar til forbedring fra i fjor.» Arealbruk samordning av utbygging og vern I arbeidet med kommuneplanens arealdel har følgende temaer/kriterier (utarbeidet i kommuneplanstrategien) vært styrende for konsekvensutredningen av arealinnspill og for utformingen av arealdelen: Miljøkommune og arealdisponering God infrastruktur, Arealtilrettelegging/arealpolitikk

9 Side 9 av 16 Kulturlandskap og kulturmiljø Renhet vann, luft og natur for øvrig Bokommune og arealdisponering Arealtilrettelegging Boenheter i variable størrelser, spredt bygd og tettbygd Sentrumsutvikling Fysisk tilrettelegging av nærmiljø Oppvekst- og kulturkommune og arealdisponering Struktur og kvalitet/ innhold i skoletilbudet Areal/infrastruktur, inkl. offentlig kommunikasjon Gode arenaer og møteplasser for bygdas befolkning Næringskommune og arealdisponering Infrastruktur bygges ut Utnyttelse og disponering av arealer Felles strategisk næringsplan Opplevelses og aktivitetskommune og arealdisponering Areal/infrastruktur, inkl. offentlig kommunikasjon Friluftsliv På dette grunnlaget er det gjort en grundig vurdering og samordning av utbygging og vern, med følgende hovedstrategi som resultat: - Legge til rette for økt befolkningsvekst, med hovedsatsning på unge familier i arbeidsdyktig alder for å legge grunnlag for et livskraftig lokalsamfunn. De første grep er allerede tatt med satsing på ny barnehage og endring av skolestruktur til en ny 1-10-skole. - Sterk satsing i Hurdal sentrum, i tråd med rikspolitiske føringer om knutepunktsatsing og fortetting av sentrum. Andre byggeformål er planlagt langs de naturlige kollektivaksene mot de store arbeidsmarkedene Gardermoen og Oslo.

10 Side 10 av Visjoner for utviklingen av Hurdal Overordnet visjon: Hurdal et godt sted å bo, leve og jobbe Delvisjoner Hurdal sentrum et levende møtested Skole, kultur, idrett, barnehager, privat og offentlig service, «møteplasser», kaféer, tett med boliger, småforretninger (Brustad-tunet), utbygd næringsområde («Flaen-tomta»), permanent innfartsparkering Østgreina «fritidssenter», turisme Helårs aktivitetstilbud. Hytter og hotell. Kulturlandskap. Boligbygging langs kollektivaksene (Vestsidevegen, Østsidevegen) Fortetting omkring Hurdal sentrum, Prestegardshagan og grendesenter Rustad. Søndre Østsida et framtidig tettsted Næringsaksen på Østsida Hotell, institusjoner, teknologibedrifter (Kjeller-miljøet) Næringsoaser Næringsliv i lokale fellesskap («oaser») med god bredbåndsdekning og andre felles behov. Gamle skolebygg (Kjerkekretsen og Hurdal Ungdomsskole), Hurdal sentrum («E-verksbygget» m.fl.), Rustad grendesenter («Rustad bruk»). God på infrastruktur Gang-/sykkelveg på Østsida Bredbånd for næringslivet Godt busstilbud matebusser til jernbane og Gardermobyen, ringruter rundt Hurdalssjøen Ny veg til Toten Helse og omsorg gode botilbud Omsorgssenter Strømmen Flere boligtun ved Mjølnerhaugen Markedsføring Teaser (blikkfang) som er strategisk plassert Interaktive løsninger på nettet som synliggjør Hurdals muligheter og tilbud for ulike aldersgrupper (bolig, skole, barnehage, kultur, aktiviteter mv.) Nærturisme Utvikle Hurdal som et attraktivt mål for dagsbesøk for folk i Oslo-området

11 Side 11 av 16 «Enkeltmennesket i fokus» Folkehelsetiltak og tilrettelegging for mestring av livssituasjonen og at «enkeltmennesket kan føle seg bedre». Fellesarena for kommune, frivillige organisasjoner og næringsliv. Hurdal god på universell utforming Hurdal en destinasjon for aktiviteter og tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hurdalssjøen «ren, blå og hvit» En kjent og attraktiv perle på Østlandet. En innsjø med svært god miljøtilstand og svært godt egnet til friluftsbad Et samlingspunkt for friluftsliv og aktiviteter både sommer og vinter. 5. Virkemidler Planverktøy Plan- og bygningsloven beskriver følgende system og verktøy som skal følges for den kommunale planleggingen: - Kommuneplan o Samfunnsdel langsiktig o Arealdel langsiktig o Kommunedelplan - for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder o Samfunnsdel 4-årig handlingsplan (rulleres årlig). Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsplanen. - Reguleringsplan brukes der arealdelen setter særskilt krav o Områderegulering o Detaljregulering Alle planer skal vedtas av kommunestyret og planprosessene skal følge plan- og bygningslovens bestemmelser for medvirkning og behandling. Plan- og bygningslovens hensikt er at alt planarbeid som krever medvirkning fra innbyggere, brukergrupper, næringsliv, grunneiere mv. og politisk behandling, skal gjennomføres ved bruk av plan- og bygningslovens planverktøy og i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser for planprosesser. Kommunal planstrategi skal først og fremst avklare kommunens prioriterte planbehov på dette nivået, samt valg av planverktøy.

12 Side 12 av 16 Samarbeid lokalt Et godt samarbeid mellom næringsliv, frivillige organisasjoner og kommune vil være et nødvendig virkemiddel for å oppnå en ønsket utvikling av Hurdalsamfunnet. Det finnes allerede mange gode samarbeidsarenaer, samarbeidsavtaler og fellesprosjekter som gir et godt grunnlag for å utvikle dette videre. Blant mange gode eksempler nevnes: - Spark VM - Skiløypekjøring (Hurdal Hele Året) - Turløyper (Hurdal Turlag) - Besøkstjenesten - Frivillighetsmeldingen Samarbeid regionalt Hurdal og Hurdal kommune legger vekt på å være en synlig og aktiv deltaker i regionen og i regionalt samarbeid. Dette gjelder på alle nivåer Øvre Romerike, Akershus og Osloregionen. De viktigste arenaene regionalt er: - Øvre Romerike Utvikling ØRU (inkludert ØRU Vest) IKT, tjenestesamarbeid, næringsutvikling, samferdsel, areal og transport, helse og omsorg - Akershus samferdsel, areal og transport, klima og miljø, utdanning, næringsutvikling - Osloregionen areal og transport 6. Vurdering av planbehov Kommuneplanen samfunnsdel og arealdel Hurdal kommuneplan vedtatt av kommunestyret er utarbeidet gjennom grundige plan- og medvirkningsprosesser. Arbeidet med kommuneplanen var i stor grad preget av åpenhet og innspill fra innbyggere, næringsliv, organisasjoner mv. Blant annet gjennom åpne folkemøter, eget diskusjonsforum på facebook, tema på de enkelte skolene mv. Satsningsområdene i kommuneplanen har kommet som et resultat av prosessen. Kommuneplanstrategi m/planprogram ble vedtatt av kommunestyret Etter at kommuneplanstrategien ble vedtatt, satte kommunestyret ned ei styringsgruppe bestående av utvidet formannskap (alle de politiske partiene i kommunestyret) og representanter fra hovedutvalg for plan og næring. Styringsgruppa ble ledet av ordfører. Øvre Romerike Prosjektering (ØRP) var engasjert til å bistå med utarbeidelse av kommunens arealdel. Ny planog bygningslov 11 er lagt til grunn for planforslaget. Planforslagets samfunnsdel ble lagt på et overordnet nivå og forutsatte at kommuneplanens handlingsdel ( 11-1) skulle inngå i en utvidet økonomiplan. Kommunen mottok i alt 44 innspill/forslag til arealdelen - i hovedsak fra grunneiere i bygda. Endelig planvedtak ble gjort etter to offisielle høringsrunder.

13 Side 13 av 16 Vurdering Gjeldende kommuneplan har bidratt til å skape fokus omkring utviklingen av Hurdal og avklare hva som er viktige satsingsområder for kommunen. Dette har gitt en tydelig utbyggingsstrategi i arealdelen som ser ut til å skape økt forutsigbarhet og større aktivitet blant grunneiere og utbyggere. Kommunens vedtak om bygging av ny 1-10 skole gir dessuten et viktig signal i denne forbindelsen. Gjeldende arealdel vurderes å være godt egnet til å møte utviklingen i flere år framover forutsatt at den blir fulgt opp med nødvendige kommunedelplaner og områdereguleringer. Det er så langt ikke innkommet særskilte signaler fra utbyggere/grunneiere og andre som skulle tilsi at det er behov for å revidere arealdelen i denne kommunestyreperioden. Det synes mest riktig at kommunen konsentrerer sine ressurser om å gjennomføre planprosesser i forhold til delplaner/områdeplaner. Gjeldende samfunnsdel er tydelig når det gjelder prioriterte satsingsområder, men er kortfattet og på et svært overordnet nivå. Den har forutsatt at kommuneplanens satsingsområder bearbeides videre gjennom særskilte fokusområder med klare mål. Under fokusområdene skal det fremkomme hva som skal være kommunens ambisjonsnivå og resultatmål. I samfunnsdelen er det videre forutsatt at kommunens aktivitet i stor grad skal konsentreres om utvikling/forbedring innenfor de valgte fokusområdene og at dette vil tydeliggjøre de folkevalgtes målsetninger og prioriteringer, samt gjøre det enklere for administrasjonen å gjennomføre de politiske målene. I gjeldende samfunnsdel er det lagt opp til at denne konkretiseringen av satsingsområdene skal skje gjennom kommuneplanens handlingsdel som er tilknyttet den 4-årige økonomiplanen. Dersom kommunestyret ønsker å beholde de overordnede satsingsområdene i kommuneplanen, synes det å være mest hensiktsmessig at kommunens ressurser brukes til å utforme en handlingsplan og at en revidering av samfunnsdelen også avventes til neste kommunestyreperiode. Hvis det derimot er ønskelig å gjøre endringer på overordnet nivå, bør det vurderes om samfunnsdelen skal revideres i inneværende periode. Kommuneplanen handlingsdel med økonomiplan Kommunen har per i dag ingen definert handlingsdel til kommuneplanen slik det er beskrevet i plan- og bygningsloven og som er forutsatt i gjeldende samfunnsdel til kommuneplanen. Det bør derfor være en prioritert oppgave å få på plass et slikt dokument i denne kommunestyreperioden. Det vurderes dessuten som hensiktsmessig at kommuneplanens handlingsdel utformes på en slik måte at behovet for å utforme mer omfattende tema- og sektorplaner reduseres vesentlig. I følge plan- og bygningsloven skal det ved utarbeidelse av handlingsplanen også legges til rette for medvirkning og høring. Vurdering Fra 2011 er det utarbeidet sektorvise målplaner der hovedfokus er sentrale utviklingsoppgaver knyttet til samfunn, tjenesteproduksjon og organisasjon. Status for målplanene har i 2012 vært rapportert til politisk nivå i forbindelse med den kvartalsvise rapporteringen for økonomi og tjenestedata. Målplanene er skjematisk utformet og det er lagt vekt på at de skal være kortfattet og konkrete i forhold til måloppnåelse og gjennomføringstidspunkt. Målplanene har så langt hatt et kortsiktig perspektiv (1 2 år). Bruken av målplanene vurderes å være et vellykket verktøy for å få mer fokus på utviklingsoppgaver, men det vurderes som hensiktsmessig å utvide tidsperspektivet til å omfatte 4 år og med en årlig rullering og politisk vedtak samtidig med behandling av økonomiplanen. På denne måten kan målplanene på en enkel måte omarbeides til

14 Side 14 av 16 å være en 4-årig handlingsdel til kommuneplanen. Det anbefales at et slikt verktøy utformes og tas i bruk fra Kommunedelplaner tema Når det er behov for å utrede og behandle et særskilt tema, fagområde eller tjenesteområde på en mer omfattende og helhetlig måte, samt at det er behov for en bred medvirkning i planprosessen, bør dette skje gjennom en kommunedelplan. Behovet for å utarbeide kommunedelplaner kan i enkelte tilfeller også være utløst gjennom lovkrav eller tilskuddsordninger. Plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning og høring må følges. Kommunedelplaner skal inneholde en 4-årig handlingsplan som skal rullere årlig. Behov for rullering av hele kommunedelplanen avklares gjennom planstrategien. Vurdering Erfaringene med tematiske kommunedelplaner og øvrige tema- og fagplaner varierer. Planene blir ofte raskt utdatert innholdsmessig. Nødvendig forankring av tematiske kommunedelplaner og tilfredsstillende samordning til plansystemet for øvrig kan også være utfordrende. Slike planprosesser er dessuten ressurskrevende. Det anbefales derfor at antall kommunedelplaner begrenses og at planbehovet så langt det er mulig, dekkes gjennom kommuneplanens handlingsdel. Hurdal kommune har i dag følgende kommunedelplaner som krever regelmessig rullering i perioden : - Kommunedelplan for areal og områder til idrett og friluftsliv - Trafikksikkerhetsplan - Klima- og energiplan - Rusmiddelplan Prioriterte behov for tematiske kommunedelplaner i perioden : - Folkehelseplan - Hovedplan vann og avløp Kommunedelplaner / områdeplaner areal Gjennom kommuneplanens arealdel er det forutsatt at følgende arealplaner skal utarbeides før det kan igangsettes detaljregulering og utbygging i aktuelle områder: - Kommunedelplan Østgreina - Områderegulering Hurdal sentrum - Områderegulering Rustad grendesenter - Kommunedelplan Østsida sør Vurdering Utarbeidelse av kommunedelplan Østgreina og områdereguleringene gjennomføres i perioden Eventuelt behov for kommunedelplan Østsida sør avgjøres seinere i kommuneplanperioden.

15 Side 15 av 16 Øvrige tema- og sektor(fag)planer I tillegg kommer særskilte tema- og sektor(fag)planer som ikke krever behandling etter plan- og bygningsloven som en kommunedelplan. Dette vil som regel være planer som følger av krav i særlover eller andre særskilte behov. Følgende temaplaner utarbeides/rulleres i perioden : - Vold i nære relasjoner - handlingsplan - Plan for tilrettelagte botilbud («boligpolitisk plan») - Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)/beredskapsplan (Sivilbeskyttelsesloven) - Kulturminnevernplan - Rammeplan fiskeforvaltning - ØRU-strategi - IKT handlingsplan for ØRU (årlig) Særskilte planer som rulleres/revideres etter behov: - Plan for kriseteam - Sektorvise ROS-analyser/ beredskapsplaner - Internkontroll/kvalitetssystem - Kompetanseplan - Arkivplan

16 Side 16 av 16 7.Planstrategi Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel Gjeldende plan beholdes ingen rullering Kommuneplan 4-årig handlingsplan - fra 2013 gjennom omarbeiding av målplaner for hver sektor, rulleres årlig Økonomiplan 4 år, rulleres årlig Kommunedelplaner - nye Folkehelseplan ( ) Hovedplan vann og avløp ( ) Kommunedelplan Østgreina ( ) Områderegulering Hurdal sentrum ( ) Områdereg. Rustad grendesenter ( ) Andre planer ny/rullering Vold i nære relasjoner, handlingsplan (ny- 2013) Plan for tilrettelagte botilbud (ny-2013) Overordnet ROS-analyse/beredskap (ny-2013) Rammeplan fiskeforvaltning (2014) ØRU-strategi IKT handlingsplan for ØRU (årlig) Kommunedelplaner -rullering Areal og områder til idrett og friluftsliv Trafikksikkerhetsplan Rusmiddelplan Klima- og energiplan Kulturminnevernplan Andre planer etter behov Internkontroll/kvalitetssystem Plan for kriseteam Sektorvise ROS-analyser/beredskapsplaner Kompetanseplan Arkivplan

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI Saksfremlegg Saksnr.: 11/1844-7 Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI - 2015 Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Innstilling: Iht. plan- og bygningslovens 10-1

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 2.12.2010 Mange utfordringer

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI side 1 ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI 2012-2015 Bakgrunn Ny plan- og bygningslov (MD 2008) har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi Fylkeskommunens rolle Rådgiver Britt Kjensli, Sortland 4. april 2011 03.04.11 1 Planhierarkiet Nasjonale forventninger til regional/kommunal planlegging Nasjonalt nivå

Detaljer

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011 Praktisk arbeid med kommunal planstrategi Plankonferanse Bodø, 28-29 april 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR HURDAL KOMMUNE

PLANSTRATEGI FOR HURDAL KOMMUNE Forslag vedtatt av kommunestyret 16.12.2015 PLANSTRATEGI FOR HURDAL KOMMUNE 2016-2019 Innhold Formål med planstrategien Kommunens plansystem Rammebetingelser og overordnede føringer Bærekraftig samfunns-

Detaljer

Planstrategi for Gjerdrum kommune

Planstrategi for Gjerdrum kommune Planstrategi for Gjerdrum kommune 2016-2020 Utkast for offentlig ettersyn, 26. september 2016 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Status og målsetninger... 3 2 Plantyper og hierarki... 4 2.1 Særlig viktige planoppgaver...

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov - 2012-2015 Det kommunal plansystemet Kommunal planstrategi Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplaner Kommunedelplaner Områderegulering

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Samplan 2017 Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Plan- og bygningsloven er en «demokratilov» og må sees i sammenheng med økonomiplanleggingen etter kommuneloven

Detaljer

Planstrategi Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Planstrategi Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Planstrategi 2016-2020 Planstrategi 2016-2020 Hva er planstrategi Planstrategi og plansystemet Innhold i planstrategi Prosess og fremdrift Status gjeldende planstrategi Litt om tidsaspektet ved arealplanlegging

Detaljer

Planstrategi

Planstrategi Planstrategi 2012-2015 Vedtatt 06.09.12 Innhold 1. FORMÅLET MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI 3 2. KOMMUNENS PLANSYSTEM 4 2.1 PLANSYSTEMET I KOMMUNEN 4 2.2 PROSESSKRAV FOR ULIKE PLANTYPER 5 3. GJELDENDE KOMMUNEPLAN

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2016-2019 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre XXXXXXXX Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Planstrategi for Nesna kommune

Planstrategi for Nesna kommune Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1 av 8 Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1. Innledning 2. Definisjoner - Kommuneplan - Kommunedelplan - Handlingsdel - Planhierarkiet 3. Utviklingstrekk

Detaljer

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011 Kommunal planstrategi Planforum Nordland 24 mars 2011 Planstrategi som verktøy forskjellene mellom regional og kommunal planstrategi Eksempler - dybde Vurdering av planbehovet i den gamle loven (PBL 1985)

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen Det kommunale plansystemet i praksis Samplan Bergen 17.11. 2015 Tema Plansystemet som verktøy for samordning, samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi Periode 2016 2019 Vedtatt 13.10 2016 Side 1 av 9 1. Formålet med kommunal planstrategi Kommunal planstrategi skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Forslag til planstrategi for Leksvik, Rissa og Indre Fosen. Høringsutkast,

Forslag til planstrategi for Leksvik, Rissa og Indre Fosen. Høringsutkast, 1. Planstrategi 1.1. Hva er planstrategi? Kommunal planstrategi er innført som verktøy i Plan og bygningslovens kapittel 10:. Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år

Detaljer

Kommunal planstrategi (og planleggingen) - i en valgperiode med ny kommunestruktur

Kommunal planstrategi (og planleggingen) - i en valgperiode med ny kommunestruktur Kommunal planstrategi (og planleggingen) - i en valgperiode med ny kommunestruktur Kommuneplankonferansen 2015 Seniorplanlegger Erik Plathe Asplan Viak AS Kommuneplanlegging etter PBL 2008 høy samfunnsnytte,

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi Periode 2016 2019 Vedtatt 00.00 2016 Side 1 av 9 1. Formålet med kommunal planstrategi Kommunal planstrategi skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/8443-18 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Kommuneplan - planstrategi 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GAUSDAL 2016-2019 Vedlegg: 1: Planstrategi for Gausdal kommune 2012 2015, vedtatt 21. juni

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling.

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling. Kommunal Planstrategi for Nome kommune 2017-2020 - første gangs behandling. Arkivsaknr: 16/1355 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014141 K1-140 Bjørn Erik Lona Forvaltningsorgan Dato Sak nr Formannskapet

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede!

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede! Øystre Slidre rein naturglede! 2016-2020 Kommunal planstrategi Tilrådd av formannskapet den 27/10-2016, sak 97/16 Høyringsframlegg kommunal planstrategi 2016-2020 Side 1 av 22 Innhald 1. SAMANDRAG... 3

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Kommunal planstrategi. Mosjøen 30. mars 2011 Sigrid Stokke Asplan Viak as

Kommunal planstrategi. Mosjøen 30. mars 2011 Sigrid Stokke Asplan Viak as Kommunal planstrategi Mosjøen 30. mars 2011 Sigrid Stokke Asplan Viak as Vurdering av planbehovet i den gamle loven (PBL 1985) 20-1 Kommuneplanlegging (siste ledd) Minst en gang i løpet av hver valgperiode

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regional planlegging Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regionalt utviklingsarbeid er: Å forbedre forholdene for næringsliv og befolkning Å se sammenhenger Fremme brei deltakelse

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune Kommunal planstrategi - et prosjekt i Vest-Agder. v/bjørg Hellem PBL 10-1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune

Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune Kvinesdal kommune Vakker vennlig vågal Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune Desember 2011 Justert 04.01.2012 1.0 Mål og rammer Plan- og bygningsloven (PBL) pålegger kommunen minst en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2016-2019 Innholdsfortegnelse Planstrategi... 2 Det kommunale plansystemet... 2 Nåværende planhierarki... 4 Planhierarkiet i Marnardal 1.1.2016:... 5 Kommunedelplan Øyslebø

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 26. mai 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen Planstrategi og planprogram for kommuneplanen Plan- og bygningslov 2008:» Kommunen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi Målselv mulighetslandet Kommunal planstrategi 2012-2015 Vedtatt KSsak 77/2012, den 20.09.2012 Innledning Kommunal planstrategien er verken ein plan eller ein strategi, men eit verktøy for å vurdere kommunen

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 20.08.2012 Innhold: 1. Formålet 2. Det kommunale plansystem 3. Fordeling av myndighet i plansaker 4. Utviklingstrekk og utfordringer 5. Planstrategiens

Detaljer

Plankonferanse Planstrategier viktigste grep i pbl? Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, planavdelingen, MD

Plankonferanse Planstrategier viktigste grep i pbl? Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, planavdelingen, MD Plankonferanse 11.-12.11.2010 Planstrategier viktigste grep i pbl? Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, planavdelingen, MD Pbl-konferanse 11.-12.11.2010 Strategi Framgangsmåte for å nå et mål Kommer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

Saksnr: 10/766-2 Arkiv: 140. for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg

Saksnr: 10/766-2 Arkiv: 140. for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg KOMMUNEPLANMELDING 2010 for Kommuneplanens samfunnsdel 2007 2019 Informasjon og arbeidsopplegg GRAN KOMMUNE 1 KOMMUNEPLANMELDING (SF) 2010 Innhold 1.0 Kommuneplanens samfunnsdel... 3 2.0 Tema som bør drøftes

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvitsøy

Kommunal planstrategi for Kvitsøy Kommunal planstrategi for Kvitsøy 2016-2020 KVITSØY KOMMUNE KOMMUNEPLAN AREALDEL MED KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE 27. APRIL 2011 Kommunal planstrategi 2016-2020 Forslag 07.06.2016 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 Rådmannens forslag 3.mai 2012 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 2 Innhold BAKGRUNN... 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 3 FAKTAGRUNNLAG

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TBWE-11/11795-33 27660/12 30.04.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalutvalget 22.05.2012 Kommunalstyret

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2012-2015 Fauske 4.9.2012 1 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1. INNLEDNING Plandelen i den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Med

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

Soria Moria-erklæringen

Soria Moria-erklæringen Tryggere lokalsamfunn bedre planlegging, færre farer 1 Soria Moria-erklæringen Kap. 16 Kriminalpolitikk Forebygging: endre plan- og bygningsloven slik at kommunene forpliktes til å ta kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Regional planstrategi. Ole Helge Haugen, fylkesplansjef

Regional planstrategi. Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Regional planstrategi Ole Helge Haugen, fylkesplansjef PLAN- OG ANALYSEAVDELINGA Etablert 1.1.2010 OPPGÅVER: Planlaging Planbehandling Statistikk Analyse GIS/kart Prosjekt UU Endres i topp-/bunntekst 22.02.2011

Detaljer

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Regionale og kommunale planstrategier Hva er regional planstrategi og hvordan ta regional planstrategi

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling»

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunekonferansen politikk og plan, Oppdal 29.-30. Januar 2015 Seniorplanlegger Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold «Effektivisering

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Magnus Thomassen

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Magnus Thomassen Plansystemet etter plan- og bygningsloven Magnus Thomassen Plan- og bygningsloven legger til rette for godt begrunnede og demokratiske beslutninger Lovens formål 1-1 Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

LOVGIVNING. Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Kommuneloven. Planstrategi Kommuneplan(er)

LOVGIVNING. Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Kommuneloven. Planstrategi Kommuneplan(er) LOVGIVNING Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Planstrategi Kommuneplan(er) Kommuneloven Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap/årsberetning Plansløyfen PBL lovens formål

Detaljer

Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17.

Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17. Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17.oktober 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PLANSTRATEGI , VESTRE TOTEN KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG PLANSTRATEGI , VESTRE TOTEN KOMMUNE Vestre Toten kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirik Røstadsand Arkiv: 502 Arkivsaksnr.: PLANSTRATEGI 2016-2019, VESTRE TOTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011

Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011 Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011 Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Jeg vil si noe om: Hva som er plan- og bygningslovens

Detaljer

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune Z; Porsanger kommune Kystverket Serviceboks 2 6025 ÅLESUND Vår ref 2011/2626-2/140 Deres ref: SaksbehandlerDato Idar Langmyr13.03.2012 78460475-91722583 idar.langmyr@porsanger.kommune.no Melding om oppstart

Detaljer

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 15953/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Kommuneplanen. Rådmannens prosedyre i fremtidig planstrategiarbeid for vurdering av kommuneplanens rulleringsbehov

Kommuneplanen. Rådmannens prosedyre i fremtidig planstrategiarbeid for vurdering av kommuneplanens rulleringsbehov Vedlegg 2 Kommuneplanen Rådmannens prosedyre i fremtidig planstrategiarbeid for vurdering av kommuneplanens rulleringsbehov INNHOLD 1. Visjonen 30 40 år frem i tid...2 2. Langsiktig og overordna utviklingsstrategi

Detaljer

Kommunal planstrategi 10 i PBL

Kommunal planstrategi 10 i PBL Kommunal planstrategi 10 i PBL Kommunens situasjon og utfordringer Nye nasjonale og regionale føringer Hvilken politikk ønsker det nye kommunestyret å føre Skal kommuneplanen revideres helt eller delvis?

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR HEMNES KOMMUNE FORSLAG FSK 1

PLANSTRATEGI FOR HEMNES KOMMUNE FORSLAG FSK 1 2 016-201 9 PLANSTRATEGI FOR HEMNES KOMMUNE FORSLAG FSK 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Begrepsavklaringer... 2 2.1 Planhierarkiet i Hemnes... 3 3 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter...

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Nye planstrategier. Marit Aune, Hitra kommune (Foto: Stein Olav Sivertsen)

Nye planstrategier. Marit Aune, Hitra kommune (Foto: Stein Olav Sivertsen) Nye planstrategier Marit Aune, Hitra kommune (Foto: Stein Olav Sivertsen) Kommunal planstrategi 10 i PBL Skal vedtas innen et år etter kommunestyrets konstituering Kommunens situasjon og utfordringer Skal

Detaljer