HÅNDBOK. Tidlig intervensjon. unge og rus i Ringsaker RINGSAKER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK. Tidlig intervensjon. unge og rus i Ringsaker RINGSAKER KOMMUNE"

Transkript

1 HÅNDBOK Tidlig intervensjon unge og rus i Ringsaker RINGSAKER KOMMUNE

2 Utgitt av: Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern, Kompetansesenter rus region øst Postboks 104, 2381 Brumunddal E-post: Internett: Design/førtrykk: Sykehuset Innlandet Foto: Ungdomskontakten i Ringsaker og Dreamstime.com Trykk: Wittusen & Jensen Opplag: utgave, august 2015 ISBN: TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS

3 Forord Ringsaker kommune satser offensivt på rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom SLT-modellen. Satsingen er i tråd med kommunens visjon om vekst og utvikling og kommuneplanens føringer for å sikre trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Tidlig intervensjon unge og rus (TIUR) i Ringsaker er et produkt av SLTsamarbeidet mellom kommune og politi. Etter en treårig prosjektperiode ble TIUR implementert som modell i ordinær drift fra Håndbok Tidlig intervensjon unge og rus er utarbeidet for å sikre videreføring av prosjektets metodiske tilnærming i det rusforebyggende arbeidet i Ringsaker. Erfaringene som beskrives vil også kunne være til nytte for andre kommuner i deres forebyggende arbeid. Det rettes en stor takk til ansatte som har bidratt til å utvikle en modell vi er stolte av og til KoRus-Øst og fylkesmannen i Hedmark for et godt samarbeid i prosjekt- og implementeringsarbeidet. Ringsaker, august 2015 Jørn Strand rådmann Anne Kari Thorsrud kommunalsjef TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS 3

4

5 Innhold 1.0 Innledning og bakgrunn Grunnleggende forutsetninger Avdekkingskompetanse Kompetansehevende tiltak Tverretatlig samarbeid Politiets rolle og virkemidler Samarbeidet med skolene Kontaktmøtet Samtykke og kontrakt for oppfølging Fra bekymring til handling: TIUR-KJEDEN Tiltak i TIUR Obligatoriske tiltak Kartleggingssamtaler Bevisstgjøringssamtaler Avtaler om urinprøvekontroll Avslutningssamtale Individtilpassede tiltak Individuelt hasjavvenningsprogram IHAP Gruppebasert hasjavvenningsprogram Kortprogram Familiearbeid Ansvarsgruppe Jobb eller dagaktivitet Fritidsaktiviteter Bo- og hybelveiledning Sommerjobb Oppsummering Vedlegg... 26

6 1.0 Innledning og bakgrunn Det ligger store besparelser i å forebygge og begrense marginalisering blant ungdom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2010 Tidlig intervensjon har siden opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) vært et prioritert satsingsområde fra regjerningen. I rundskriv Q-16/2007 Forebyggende innsats for barn og unge framheves viktigheten av gode oppvekstmiljø og at det gripes tidlig inn i en problemutvikling. Helsedirektoratet ga i 2009 ut veilederen Fra bekymring til handling (IS-1742), som ga kunnskap om hvordan en kan identifisere et rusrelatert problem og hvordan en kan gå fra bekymring til handling. Denne veilederen ble førende for Lokal handlingsveileder for ansatte i barnehager i Ringsaker ( ) og for prosjektet «Tidlig intervensjon- unge og rus» ( ). Ringsaker kommune etablerte allerede i 2006 SLT modellen ( Samordning av lokale rusog kriminalitetsforebyggende tiltak ). Formålet med modellen er å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid mellom kommune og politi både på strategisk og operativt nivå. Kommune og politi har sammenfallende mål om å sikre trygge oppvekstsvilkår og lokalsamfunn gjennom å forebygge negativ utvikling av rusproblematikk og kriminalitet. Problemer må identifiseres, tas på alvor og få en adekvat oppfølging Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, Gjennom SLT-samarbeidet, først og fremst gjennom politiets statistikk og erfaringer, framkom det opplysninger som indikerte en bekymringsfull utvikling knyttet til ungdom og bruk av narkotika. Samtidig så man behov for å styrke kommunale tjenesters kunnskap og avdekkingskompetanse knyttet til ungdom og narkotika. Med dette som bakgrunn tok kommunen initiativ til å opprette prosjekt «Tidlig intervensjon - unge og rus» (TIUR). I 2010 søkte og mottok kommunen tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet via fylkesmannen i Hedmark og Kompetansesenter rus- region øst (KoRus-Øst). TIUR ble etablert som et treårig prosjekt med egen styringsgruppe og øvrig prosjektorganisering forankret i SLTmodellen. Prosjektet la til grunn en helhetlig samhandling mellom sosialfaglige og politifaglige virkemidler i det rusforebyggende arbeidet. Prosjektet hadde følgende hovedmål: Forebygge at ungdom i alder opp mot 24 år, som har debutert med narkotika, opprettholder sitt bruk med fare for å utvikle avhengighet og varige problemer knyttet til rus og kriminalitet. Virkemidler skal blant annet bestå av tidlig intervensjon, tverrprofesjonelt samarbeid og individtilpassede tiltak. Hovedmålet ble videre splittet opp i to delmål: 1) avdekking og oppfølging av enkeltungdommer 6 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS

7 2) utvikle kompetanse og metoder for tverrfaglig samarbeid og oppfølging av ungdom med rusproblematikk Som et resultat av TIUR-prosjektet fikk i alt 81 ungdommer oppfølging i prosjektperioden, herav 59 gutter og 22 jenter. Av disse var 45 under 18 år og 22 i ungdomsskolealder. Prosjektet utviklet en vifte med tiltak som ungdommene fikk tilbud om. Etter fullført prosjektperiode ble prosjektet besluttet videreført i ordinær drift. Koordinerende ansvar ble tillagt Ungdomskontakten, som ble styrket med en stilling som rusforebyggende miljøterapeut. For å sikre kvalitet i videreføringen ble denne TIUR-håndboka utarbeidet. Her gis beskrivelse av metodisk tilnærming, prosedyrer, samarbeidsarenaer, tiltak og erfaringer. Målgruppen for håndboka er ansatte som gjennom sitt arbeid møter ungdom. TIURhåndboka skal være et hjelpemiddel for å håndtere bekymring knyttet til ungdom som prøver ut narkotika og/eller er i risiko for å utvikle avhengighet. Samarbeidsmetodikken som skisseres har også overføringsverdi til andre områder innen rusog kriminalitetsforebyggende arbeid. I tillegg er det utviklet en metodeperm som skal fungere som et oppslagsverk med maler for arbeidet med ungdom som er i risikofylte situasjoner knyttet til rus. Formålet er å beskrive nødvendig faktakunnskap om cannabis og stoffets virkninger, samt kvalitetsrutiner knyttet til oppfølging og tiltak. Informasjon om TIUR kan fås ved henvendelse til SLT-koordinator eller Ungdomskontakten i Ringsaker. TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS 7

8 2.0 Grunnleggende forutsetninger 2.1 Avdekkingskompetanse Tradisjonelt har det vært politiet som har avdekket bruk av narkotika blant de yngste i Ringsaker. TIUR satte derfor tidlig som mål at alle tjenester som arbeider med ungdom i prosjektets målgruppe skal ha ansatte med kompetanse på dette området. Dette har bidratt til at ansatte i skoler og andre tjenester nå i større grad enn tidligere avdekker rus og narkotikabruk blant ungdom. Avdekking i TIUR-sammenheng handler om å komme i posisjon til ungdom som er i fare for å utvikle rusproblemer, gi ungdom kunnskap om valgmuligheter og konsekvenser av valg - og skape et gjensidig tillitsforhold. For å kunne avdekke ungdom som bruker narkotika er det nødvendig å kjenne til tegn og symptomer på rusmiddelbruk, slik at man vet hva man skal se etter. God kunnskap om rusmidler og deres virkning gjør at man har bedre forutsetninger for å stille de riktige spørsmålene i samtale med ungdom. Det har derfor vært en bevisst satsning på kompetanseutvikling for å tilføre flere tjenester nødvendig kunnskap. 2.2 Kompetansehevende tiltak Tidlig i prosjektet ble det definert et mål om å styrke kunnskap og kompetanse når det gjaldt å oppdage bruk av narkotika, med hovedvekt på cannabis. Det var nødvendig med god faktakunnskap om stoffet, samt kunnskap om virkningsfulle metoder i forhold til forebygging og behandling. Det var også avgjørende å sikre en bred tverrfaglig kunnskapsplattform og involvere mange tjenester. Målgruppen har bestått av ansatte i ungdomskoler, videregående skole, barnevern, Ungdomskontakt, ungdomshelsetjenesten, NAV, psykisk helse- og rustjenester, fritidsklubber og politi. Det ble gjennomført flere opplæringstiltak, slik som: To dagers fagseminar med kursholdere fra Hasjavvenning Kristiansand Link: hasjnettverk/kristiansand/ Studiet Cannabis forebygging og behandling ved universitetet i Agder Link: Ut av tåka - årlige nettverkskonferanser i Kristiansand. Link til konferansen 2013: html/ut-av-taaka-2013.html I tillegg ble det i prosjektperioden avholdt flere lokale fagøkter og foredrag om narkotika for ansatte i kommune og politi. 2.3 Tverretatlig samarbeid I det rusforebyggende arbeidet må flere tjenester samarbeide om avdekking og oppfølging av ungdom. Dette samarbeidet har vært og er en av de viktigste suksessfaktorene i TIUR. 8 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS

9 For å lykkes i det forebyggende arbeidet er forpliktende og omforent samarbeid på tvers av ulike samfunnssektorer nødvendig Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, Kommunen legger opp til god samordning av sine tjenester. For at det tverretatlige samarbeidet skal fungere godt, er en avhengig av en omforent forståelse av de ulike tjenesteområdenes lovverk. Når det gjelder lovverk knyttet til taushetsplikt vil en god praktisering av dette lovverket også skape tillit i samarbeidet med brukerne. Lovverket knyttet til taushetsplikt kan i noen sammenhenger oppleves å være til hinder for samarbeid. I TIUR-prosjektet ble det tidlig viktig å tilrettelegge for god informasjonsdeling. Dette ble ivaretatt gjennom lovverkets muligheter knyttet til opplysningsplikten, opplysningsretten, anonymisert drøftinger og først og fremst ved bruk av samtykke. Når den eller de som har krav på personvern samtykker, vil alle instanser i det tverrfaglige samarbeidet kunne formidle informasjon om deres sak. Barn under 18 år (16 år innenfor helselovgivningen) er ikke samtykkekompetente og en må innhente samtykke fra foreldre/foresatte. Erfaringer fra TIUR viste at en god utforming og forklaring av formålet med samtykkeerklæringer, gjorde at man så godt som alltid oppnådde å få samtykke. Dersom en i prosjektet ikke oppnådde å få samtykke, eller var i en så tidlig fase at en ikke hadde startet dialog med ungdommen, ble det allikevel arbeidet tverrfaglig, blant annet med hjemmel i forvaltningslovens 13b punkt 5 og 6: Forvaltningsloven 13b Taushetsplikt er ikke til hinder for: 5. at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag. 6. at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jfr. Også nr. 5) om lovbrudd til påtalemyndigheten eller vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn eller forfølging av lovbruddet har naturlig sammenheng med avgiverorganets oppgaver. For mer informasjon om taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn, ungdom og familier: Innovasjon-og-forskning1/Forskning-og- utredning/kortversjoner-og-hefter/veileder- Taushetsplikt-og-samhandling-i-kommunaltarbeid-for-barn-ungdom-og-familier-/ 2.4 Politiets rolle og virkemidler Samarbeidet mellom kommune og politi samt politiets rolle og forankring i TIUR har vært av uvurderlig betydning. Lensmannen har del- TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS 9

10 tatt i prosjektets styringsgruppe. Prosjektleder ble rekruttert fra politiet samtidig som han i prosjektperioden har vært ansatt hos lensmannen. Politiet i Ringsaker har ungdom og narkotika som prioritert satsningsområde, og deres innsats har vært avgjørende for å rekruttere ungdom til prosjektet. Politiet har anledning til å bruke tvangsmidler i form av pågripelse og ransaking i saker hvor kriteriene for dette er oppfylt. Disse virkemidlene skal være forholdsmessige og blir sjelden brukt mot den yngste aldersgruppen. Videre kan påtalemyndigheten beslutte kroppslig undersøkelse i form av urinprøve for å avdekke rusbruk. I flere av sakene har politiets tvangsmidler vært starten på en tverrfaglig oppfølging av ungdommen gjennom bruk av alternative straffereaksjoner. Sammen med andre statlige myndigheter, kommunale myndigheter og frivillige aktører skal politiet bidra til å oppdage barn og unge som eksperimenterer med rusmidler i tidlig alder eller i en begynnende fase Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, Som nevnt innledningsvis var det en grunnleggende forutsetning å skape en helhetlig samhandling mellom sosialfaglig og politifaglig virkemidler i det rusforebyggende arbeidet. I det følgende beskrives noen av politiets virkemidler som har vært av stor betydning i TIUR-arbeidet. Bekymringssamtale hos politiet Politiet kan gjennomføre bekymringssamtaler med ungdom og foresatte når det foreligger en bekymring knyttet til rus eller kriminalitet. Samtalen kan gjennomføres etter initiativ fra politiet, men også etter anmodning fra foresatte eller andre. Politiet kan pålegge ungdom under 18 år å møte til bekymringssamtale, jf. Politilovens 13. Politiet har en egen veileder for gjennomføring av bekymringssamtalen. Politiet kan også gjennomføre bekymringssamtaler med grupper av ungdom og foresatte, såkalte stormøter. Informasjon til andre offentlige organer Politiet har gjennom sitt lovverk anledning til å informere skole og andre offentlige etater om ellers taushetsbelagt informasjon når hensikten er å forebygge kriminalitet. I TIUR har eksempelvis politiet informert skolen når det er kjent at en elev bruker narkotika og/ eller det er risiko for at narkotika vil kunne bli omsatt på skolen. Alternative straffereaksjoner påtaleunnlatelse med vilkår Politi og påtalemyndighet kan som sanksjonsmulighet ta i bruk det strafferettslige virkemiddelet påtaleunnlatelse med vilkår, som et alternativ til ordinære straffereaksjonsformer, slik som forelegg. Dette innebærer å kunne tilpasse reaksjonsform i forhold til den enkelte ungdoms situasjon, gjerne i samarbeid med foreldre og andre offentlige etater. I TIUR har de fleste 10 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS

11 Straffeprosesslovens 69 Selv om straffeskyld anses bevist, kan påtale unnlates såfremt slike særlige forhold er til stede at påtalemyndigheten etter en samlet vurdering finner at overveiende grunner taler for ikke å påtale handlingen. Unnlatelse av påtale etter første ledd kan gjøres betinget av at siktede i prøvetiden ikke gjør seg skyldig i noen ny straffbar handling. Prøvetiden er to år fra den dag det blir besluttet å unnlate påtale, men ikke lenger enn foreldelsesfristen for adgangen til å reise straffesak for handlingen. For siktede som var under 18 år på handlingstidspunktet, kan prøvetiden settes ti 6, 12, 18 eller 24 måneder. Unnlatelse av påtale kan også gjøres betinget av slike vilkår som er nevnt i str.l. 53, nr. 2.2, nr. 3 a i, nr. 4 og nr. 5. Den siktede skal på forhånd få adgang til å uttale seg om vilkårene. Når den siktedes forhold gir grunn til det, kan påtalemyndigheten i prøvetiden oppheve eller endre vilkår som er fastsatt og sette nye vilkår. ungdommene blitt tilbudt påtaleunnlatelse med vilkår urinprøvekontroll og gjennomføring av bevisstgjøringssamtaler, se punkt Noen har også fått andre tilleggsvilkår, slik som krav til oppmøte på skole og arbeid. Erfaringer fra TIUR har vist at bruk av urinprøvekontroll har hatt god effekt. Kontrollformen har både gitt foresatte trygghet om at ungdommen holder seg rusfri, og ungdommen selv et argument for å avstå fra narkotikabruk. Påtaleunnlatelse med vilkår er et frivillig tilbud. Dersom vilkårene brytes, kan saken omgjøres til ordinær straffereaksjon. Bekymring for barn som oppholder seg i tilknytning til rusmiljøer skal meldes til barnevernet slik at nødvendige tiltak kan vurderes Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS 11

12 2.5 Samarbeidet med skolene Alle ungdomsskolene og videregående skole i Ringsaker har sitt eget SLT oppvekstteam. Teamene har tverrfaglig sammensetning og møtes en gang pr. måned. Oppvekstteamene er en viktig arena for deling av ruskunnskap, drøfting av konkrete rusbekymringer og informasjon om tiltak. Det skjer også mye samarbeid i tillegg til disse faste møtepunktene. Når en rådgiver eller sosiallærer på en skole får kjennskap til at en elev enten bruker, eller er i et risikomiljø for bruk av narkotika, skal foresatte varsles og informeres om tilbudet som kan gis gjennom TIUR. Skolene kan også drøfte saker anonymt med ungdomskontakten eller politiet der det er mistanke om narkotikabruk, og få råd og veiledning for videre framgangsmåte. Skolen kan tilrettelegge for samarbeidsmøter mellom ungdom, foresatte og instanser som følger opp eleven gjennom TIUR. For enkelte elever har det blitt gjennomført bevisstgjøringssamtaler i skoletiden. Det tilbys og avholdes foreldremøter på ungdomsskoler, der ansatte med god kunnskap om narkotika deltar og informerer. Hensikten er å gi foreldre kunnskap om cannabis, råd om hvordan de kan oppdage bruk av narkotika og hvordan de kan håndtere dette. 2.6 Kontaktmøtet Rammen for arbeidet i Ringsaker er ukentlige kontaktmøter mellom samarbeidsinstansene. Kontaktmøtet består av få instanser som har et tydelig delegert ansvar og mandat. Her deltar leder, samt rusforebyggende miljøterapeut hos Ungdomskontakten, leder av ungdomsteamet i barnevernet, leder av ungdomshelsetjenesten, leder av avsnittet med ansvar for narkotikasaker på ungdom hos politiet og leder av ungdomsteamet i NAV. Sistnevnte har eget ungdomsmottak hvor de tar i mot og følger opp ungdom under 25 år. Teamet er samlokalisert og samarbeider tett med oppfølgingstjenesten (OT), som følger opp ungdom som faller ut fra videregående opplæring. Ungdomskontakten koordinerer og leder kontaktmøtet. Antall deltakere vurderes å ha innvirkning på hvor effektivt arenaen kan brukes og hvor god kjennskap deltakerne får til hverandres fagområde og virkemidler. Derfor ble denne gruppestørrelse og sammensetning valgt. På kontaktmøtene drøftes og koordineres tiltak og oppfølging av den enkelte ungdom. Møtet kan også foreslå tiltak som kan integreres i politiets påtaleunnlatelse med vilkår, se pkt Møtene bidrar til nyttig informasjonsdeling i det tverrfaglige samarbeidet i tillegg til å gi god oversikt over ungdomsmiljøer i kommunen. 2.7 Samtykke og kontrakt for oppfølging Det er laget en egen mal for kontrakt som inneholder både samtykkeerklæring og plan for tiltak knyttet til oppfølging, se vedlegg Fra bekymring til handling: TIUR-KJEDEN Kontaktmøtet er et viktig ledd i det systematiske arbeidet som går fra bekymring til handling. Strukturen og prosessene i dette arbeidet beskrives gjennom TIUR-kjeden. 12 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS

13 TIUR KJEDEN To alternative innganger: NARKOTIKASAK HOS POLITIET som følge av straffesak som følge av bekymringssamtale BEKYMRING KNYTTET TIL NARKOTIKABRUK fra skole eller andre tjenester fra foresatte eller ungdom selv Vurderer: Påtaleunnlatelse med vilkår Bekymringsmelding til barnevernet Kontakt med Ungdomskontakten Anonym drøfting eller etter samtykke Samtykke til kartlegging og drøfting i kontaktmøte Kartlegging Samtykke til drøfting i kontaktmøte KONTAKTMØTE ukentlig (Ungdomskontakten, barnevernet, ungdomshelsetjenesten, NAV og politiet) Drøfter ungdom som blir meldt inn Vurderer behov for oppfølgingstiltak, evt. bekymringsmelding til barnevernet Gir tilbud om oppfølgingstiltak utformer TIUR- kontrakt og innhenter samtykke Fordeler oppgaver og ansvar i forhold til gjennomføring og koordinering av tiltak Gir råd i saker som omhandler påtaleunnlatelse med vilkår Drøfter status i oppfølging av ungdom Obligatoriske tiltak (for alle) Kartleggingssamtale med ungdom og foreldre*, jf. vedl. 2 og 3 Kontrakt om urinprøvekontroll i 6 måneder eller mer, jf. vedl. 5 Bevisstgjøringssamtale med ungdom og egne samtaler med foreldre til ungdom under 18 år*, jf. vedl. Avslutningssamtale med ungdom og foreldre til ungdom under 18 år*, jf. vedl. 6 *etter samtykke gjennomføres tilsvarende samtaler med foreldre til ungdom over 18 år Individtilpassede tiltak (ved behov utover obligatoriske tiltak), eksempler: Samarbeid med skole Jobb/ aktivitet på dagtid Fritidsaktiviteter Hasjavvenningsprogram (HAP) Familiesamtaler/veiledning til foresatte TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS 13

14 3.0 Tiltak i TIUR Å komme i posisjon så tidlig som mulig er en viktig suksessfaktor for å hindre negativ utvikling. For noen ungdommer har det vist seg at veien fra eksperimentering til avhengighet har vært kort, for andre har det tatt lengre tid. Erfaringer fra TIUR har vist at jo mer langvarig og befestet rusbruken er, desto mer krevende har det vært å skape endring. Det tar imidlertid ofte lang tid før ungdommene selv innser at de har mistet kontrollen og enda lenger tid før de ønsker hjelp til endring. Grad av avhengighet, tilknytning til rusmiljøer og ungdommens livssituasjon har vist seg å påvirke motivasjon for endring. Det er viktig å huske at motivasjon ikke er en egenskap hos ungdom, men en prosess som flere parter kan bidra til. Gjennom TIUR har en sett betydningen av dedikerte ansatte som gjennom relasjon til ungdom har bidratt til å motivere de unge til og ta i mot hjelp. I tillegg er vår erfaring at bruk av påtaleunnlatelse med vilkår har vært en viktig faktor for å komme i posisjon og motivere til endring. 3.1 Obligatoriske tiltak Tiur har utviklet en tiltaksvifte knyttet til arbeidet i prosjektet. Flere av tiltakene er videreføring av allerede etablerte tiltak i kommune og politi, mens andre er nye. Enkelte tiltak er obligatoriske for alle ungdommer som får oppfølging gjennom TIUR. De obligatoriske tiltakene er: kartleggingssamtaler bevisstgjøringssamtaler kontrakt om urinprøvekontroll hos politi eller urinprøveavtale hos helsesøster avslutningssamtale Kartleggingssamtaler Med ungdom: Hensikten er å kartlegge omfanget av rusbruk, eventuelt misbruk og hvor motivert den enkelte er for endring. Et viktig spørsmål er om motivasjonen for endring er iboende eller om det er ytre press som skaper denne. For å kunne gi riktig hjelp er det nødvendig å kjenne til den enkeltes rushistorie, hvor god kunnskap ungdommen har om rus, omfang av bruk og hvilke rusopplevelser en erfarer av positiv og negativ karakter. I tillegg kartlegges familie og vennenettverk, forhold til skole og jobb og eventuelt kontakt med annet hjelpeapparat. Av hensyn til videre oppfølging er det viktig å kartlegge hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer ungdommen har i seg selv og i sitt nettverk. Mal for kartleggingssamtale, se vedlegg 2. Med foreldre: Foreldre og foresatte er ofte de som kjenner barna best, og foreldremedvirkning står sentralt i TIUR. Det er utarbeidet en egen mal for kartlegging til bruk i samtale med foreldre, der dette er hensiktsmessig, se vedlegg 3. I TIUR gjennomfører Ungdomskontakten, barnevernet og NAV kartleggingssamtaler Bevisstgjøringssamtaler Bevisstgjøringssamtaler skal gis til ungdom som trenger å øke sin bevissthet og kunnskap rundt cannabis og andre rusmidler. Dette tilbys ungdom som har ruset seg, men som ennå ikke har utviklet et problematisk bruk eller avhengighet. Hensikten er å forebygge 14 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS

15 videre bruk ved å utfordre holdninger, gi ungdommene faktakunnskap om fysiske, psykiske og kognitive skadevirkninger samt sosiale konsekvenser. TIUR gjennomfører minimum fire samtaler med den enkelte ungdom og det tilbys minimum en samtale til foreldre. For å framstå som troverdig i formidlingen, er det en forutsetning at den som skal lede samtalene har nødvendig kompetanse om cannabis og andre rusmidler. Mal for gjennomføring av bevisstgjøringssamtale, se vedlegg Avtaler om urinprøvekontroll Tidligere har det vært politiet som har stått for urinprøvekontroll, både i straffesaker og i saker med frivillig oppfølging av ungdom. Gjennom TIUR har helsestasjon for ungdom gjennomført urinprøvetesting av ungdom som er på frivillige avtaler. Det blir gjort en individuell vurdering i hver enkelt sak om det er politi eller helsesøster som skal foreta urinprøvekontrollen. Dette avgjøres i kontaktmøtet. Helsesøster gjennomfører urinprøvetesting på helsestasjon for ungdom, samt på skolen i de sakene hvor det er mer hensiktsmessig. Helsesøster har anledning til å sende inn urinprøver for analyse ved laboratorium, slik at man kan fastslå verdier av rusmidler i kroppen. Dette har vært nyttig i saker hvor ungdom har brukt lang tid på å avslutte sitt rusbruk og hvor det har vært behov for å fastslå mengde virkestoff i kroppen. Når det blir avdekket at ungdomsskoleelever bruker narkotika eller har tilknytning til et Gutt 16 år ved oppstart Bor hjemme hos foreldrene og går på videregående skole. Hans interesser er musikk og venner. Han har debutert med alkohol, men drikker ikke ofte. Han forteller selv at han har røyket cannabis 2-3 ganger sammen med kamerater. Han tenker at cannabis ikke er farlig, og han har vært nysgjerrig på hvordan det virker. På grunn av noe endret atferd, ble foreldrene mistenksomme. De valgte å se gjennom rommet hans og fant en hasjpipe. Foreldrene konfronterte gutten med funnet og han innrømmet litt cannabisrøyking. Mor tok kontakt med TIUR gjennom politiet og ba om hjelp. Hun hadde hørt om TIUR fra andre foreldre. Bekymringssamtalen ble gjennomført dagen etter at mor tok kontakt med politiet. Tilstede var gutten, foreldrene, politiet og Ungdomskontakten. Samtykke og kontrakt for frivillige urinprøver og bevisstgjøringssamtaler ble skrevet i møtet. Tiltak: n Bekymringssamtale med gutt og foreldre n Foreldreveiledning n Kartleggingssamtale hos Ungdomskontakten n Urinprøveavtale hos helsesøster n Bevisstgjøringssamtaler hos Ungdomskontakten Resultat: n Leverte negative urinprøver n Gutten sier at konsekvensene cannabis røykingen fikk, gjør at han ikke vil ruse seg igjen TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS 15

16 16 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS

17 rusmiljø, kan det være nyttig å etablere et tett samarbeid mellom skole, Ungdomskontakt og helsesøster. Tilsvarende kan også gjelde elever i videregående skole. Gjennom et slikt samarbeid kan oppfølging skje på skolen, uten at politiet blir involvert. Dette kan bidra til at det blir en lavere terskel for å søke hjelp. Rusprøve hos helsesøster, etter anmodning fra politiet, er hjemlet i helsepersonelloven 12. Avtale om urinprøvetesting hos helsesøster, se vedlegg 5. Urinprøvene som i kontraktsperioden blir gjennomført i regi av politiet blir tatt på lensmannskontoret etter innkalling eller som stikkprøver Avslutningssamtale Når oppfølgingsperioden for ungdom i TIUR er fullført, gjennomføres det en obligatorisk avslutningssamtale. Tilsvarende gjennomføres en samtale med foresatte dersom ungdom er under 18 år eller over 18 år dersom det er gitt samtykke til dette. Formålet med samtalen er å oppsummere erfaringer og resultater fra oppfølgingsperioden og konkludere i forhold til nå-situasjonen. Konklusjonen kan enten bli at det ikke er behov for videre oppfølging, eller at oppfølging gjennom TIUR ikke har resultert i positiv endring. Da er det nødvendig med nye tiltak og henvisning videre i hjelpeapparat og eventuelt spesialisthelsetjenesten. Det er utarbeidet en egen mal for avslutningssamtale med ungdom, se vedlegg Individtilpassede tiltak For mange ungdommer vil de obligatoriske tiltakene være tilstrekkelig, mens andre kan ha behov for mer omfattende hjelp til å slutte med bruk og misbruk av narkotika. TIUR har utviklet en verktøykasse med tiltak, og i det følgende beskrives noen av dem Individuelt hasjavvenningsprogram IHAP IHAP er et tilbud til personer som har utviklet et misbruk når det gjelder cannabis, og som er motivert for å slutte. Programmet bygger på professorene T. Lundqvist og D. Ericssons behandlingsmodell, og består av 15 individuelle samtaler. Programmet er delt inn i tre faser: 1. Det biologiske fokus - frem til 12 dager etter røykeslutt 2. Det psykologiske fokus - frem til 21 dager etter røykeslutt 3. Det psykososiale fokus - frem til ungdommen kan klare seg selv Begrunnelsen for inndeling av fasene er at jo lavere nivået av virkestoffet THC er i kroppen, jo mer kan en øke den psykososiale tilnærmingen. Man starter derfor med å gi faktakunnskap om cannabis og informere om hvordan kroppen fysisk og psykisk reagerer når man slutter. Gradvis forflytter en seg fra ren faktakunnskap via det følelsesmessige aspektet og frem til det psykososiale fokuset som omhandler hvordan ungdommen skal leve videre i en hverdag og et samfunn uten å misbruke cannabis. I TIUR tilbyr Ungdomskontakten dette tilbudet. TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS 17

18 3.2.2 Gruppebasert hasjavvenningsprogram Dette er et tilbud til personer som har utviklet et misbruk når det gjelder cannabis, og som er motivert for å slutte, men her jobber man med en gruppeorientert tilnærming. Programmet bygger ellers på de samme prinsippene som ved individuelt hasjavvenningsprogram. Gruppebasert hasjavvenningsprogram egner seg ikke for ungdom under 18 år. Programmet ble prøvd ut i et samarbeid mellom Ungdomskontakten og enhet for psykisk helse og rustjenester. Da det viste seg både å være vanskelig og rekruttere deltakere til tiltaket samtidig som de som deltok viste lav gjennomføringsevne, ble dette tilbudet foreløpig avsluttet Kortprogram Kortprogram retter seg i hovedsak mot ungdom under 18 år og foreldrene deres. Målgruppen er ungdom som røyker cannabis eller ungdom som har tett tilknytning til et ungdoms-/vennemiljø der det brukes cannabis. Målsetting med kortprogrammet er å forbygge bruk av cannabis ved å gi faktakunnskap samt og bevisstgjøre deltakerne og foreldrene når det gjelder holdninger og valg i forhold til bruk av stoffet. Deltakerne blir valgt ut på følgende måter: n Ungdom som skole eller foreldre er bekymret for i forhold til cannabisrøyking. n Ungdommer som blir tatt av politiet og innrømmer bruk av cannabis. Programmet er gruppebasert med deltakelse fra en mindre gruppe ungdommer og deres foresatte. Det gjennomføres to ettermiddagssamlinger, hver på ca. 2 timer. Samling 1 - for både ungdom og foreldre. Innhold: Faktakunnskap om cannabis, identitet, virkninger, helseskader, hva som skjer når man slutter, samt hvilke øvrige konsekvenser man kan få av bruk. Samling 2 - kun for foreldre. Innhold: Foreldrene gis mer utfyllende kunnskap om narkotika og spesielt cannabis, hvor de blant annet får se fysiske eksempler på narkotika og utstyr som ofte benyttes i forbindelse med bruk. Det fokuseres på foreldrerollen og betydningen av samarbeid med andre foreldre/foreldrenettverk. Avslutningsvis gis det informasjon om ulike hjelpetiltak som finnes for ungdom i kommunen og hvordan de kan komme i kontakt med disse Familiearbeid Noen ganger er det viktig å samle foreldre og ungdom for å snakke om situasjonen i familien, sette ord på det som har skjedd og hvordan de ønsker å ha det framover. En eller flere av tjenestene som er med i TIUR-samarbeidet kan ta initiativ til dette. Når det er et konfliktfylt forhold mellom ungdom og foreldre kan det være hensiktsmessig å få hjelp av en utenforstående til å bistå med synspunkter, råd og veiledning. Den som ser familien litt utenfra kan bidra til å sette ord på ting familien ikke selv klarer. Det kan også gis bistand til å lage avtaler i forhold til oppgaver, grenser og regler som både foreldre og ungdom kan godta og forholde seg til. Mange foreldre blir redde, sinte og fortvilte når de oppdager at ungdommen deres har begynt å røyke cannabis. Gjennom foreldreveiledning gis foreldre kunnskap om cannabis, både når 18 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS

19 det gjelder utseende, tegn og symptomer og virkning. De får veiledning på hvordan de bør reagere og hvordan de både må være tydelige i forhold til grensesetting, men samtidig støttende for å bygge opp igjen gjensidig tillit. Noen foreldre trenger kun bekreftelse på at det de gjør er riktig, mens andre trenger mye støtte og veiledning Ansvarsgruppe For ungdom som sliter med sammensatte og/ eller alvorlige utfordringer, er det nødvendig med tett oppfølging. Det kan da være hensiktsmessig å danne en ansvarsgruppe hvor ungdom, eventuelt foresatte og andre instanser som er i kontakt med ungdommen møtes. Samarbeid om felles mål, samt tydelig ansvarsfordeling Gutt 20 år ved oppstart Foreldrene kontaktet NAV og politiet for å be om et møte da de var bekymret for cannabisbruk hos sønnen. Det ble avtalt et møte, men foreldrene fikk ikke med seg sønnen. Noe senere ble gutten pågrepet av politiet og anmeldt for bruk av cannabis. Han fikk tilbud om påtaleunnlatelse med vilkår om urinprøver og oppfølging av NAV og Ungdomskontakten. Kartleggingssamtale ble gjennomført av NAV og Ungdomskontakten sammen. Gutten fortalte at han hadde sluttet på videregående skole. Han bodde hjemme hos foreldrene og sa at han hadde et greit forhold til mor, men at forholdet til far var anstrengt. Han sa selv at han ikke hadde røykt cannabis mer enn et par ganger. Han ønsket å slutte å komme seg ut i jobb. Gutten fikk tilbud om bevisstgjøringssamtaler og det ble gitt informasjon om arbeidspraksis gjennom NAV. Han ble utfordret til å kontakte praksissteder selv. Etter en tid uten at gutten fant noe praksisplass fikk han tilbud om en praksisplass gjennom NAV. Han takket nei til dette tilbudet. Han fikk senere tilbud om sommerjobb gjennom TIUR, noe han takket ja til. Han møtte på sommerjobben hver dag og viste stor arbeidslyst. Han fikk svært gode tilbakemeldinger fra arbeidsleder. Senere kom gutten i kontakt med et firma der han fikk ordinær praksisplass. Firmaet sa at hvis de er fornøyd med den jobben han gjør, og han ønsker det, er det mulighet for å få fast jobb etterhvert. Tiltak: n Kartleggingssamtale med NAV / Ungdomskontakten n Påtaleunnlatelse og urinprøver hos politiet n Bevisstgjøringssamtaler med NAV og Ungdomskontakten. Politiet deltok på to samtaler. n Sommerjobb gjennom TIUR n Praksisplass gjennom NAV Resultat: n Gutten fulgte opp urinprøvene og de var negative n Han sier selv at hvis han ikke hadde blitt tatt av poilitiet, ville han ha fortsatt med å ruse seg og ikke hatt noe jobb eller arbeidspraksis n Gutten fikk tilbud om fort satt oppfølging fra NAV iforbindelse med arbeidspraksis og videre arbeid TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS 19

20 20 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS

21 kan bidra til å gjøre situasjonen mer forutsigbar for alle parter. Møtehyppighet må avklares i hver enkelt situasjon. Arbeidet i ansvarsgruppen må kontinuerlig evalueres og de ulike oppgavene må justeres etter behov. Samtykkeskjemaet som danner grunnlaget for ansvarsgruppen vil være styrende for hvor lenge arbeidet skal vare og hvilke tema som skal drøftes. Det er viktig at ansvarsgruppen blir en arena der ungdommen føler seg trygg. Gutt 19 år ved oppstart Gutten har vokst opp med to søsken og foreldre som har et turbulent forhold. Far har fast jobb, men drikker mye alkohol i perioder. Mor sliter fysisk og psykisk. Sønnen opplever at far har en aggressiv væremåte og mest fokus på seg selv. Han opplever mor mer forståelsesfull og ivaretakende. Gutten har ADHD og blir medisinert for dette. Han har hatt jevnlig kontakt med Ungdomskontakten fra han var 13 år. Det var jevnlige ansvarsgruppemøter før gutten begynte å ruse seg. Medarbeider på Ungdomskontakten hadde det koordinerende ansvaret. Gutten startet med å sniffe i 12-årsalderen, samtidig som han prøvde cannabis. Da han startet på ungdomsskolen skiftet han miljø og kuttet ut rusingen. Han begynte imidlertid å ruse seg igjen i 17-årsalderen etter nok en gang å ha skiftet miljø. Han flyttet sammen med en annen gutt som var en etablert rusmisbruker. Gutten startet med å røyke cannabis og bruke amfetamin jevnlig. Etter hvert gikk han over til amfetamin i sprøyteform, sniffet kokain og brukte rivotril. Gutten ruset seg jevnlig i to år. Det siste halvåret brukte han kun amfetamin. Medarbeidere på Ungdomskontakten og BUP så et fall i skoleoppmøte, endring av utseende og manglende oppmøte til samtaler. De konfronterte han med rusbekymringen ved flere anledninger. Gutten blånektet. Forandringen kom etter at familien sa til gutten at de ikke kunne ha kontakt med han fordi vennen hans ruset seg for mye. De kommenterte også sønnens ustabilitet i forhold til avtaler og at det var mye rot og søppel i leiligheten. Gutten sluttet da brått med å ruse seg. Han fortalte om rusingen til familien og Ungdomskontakten. Tiltak: n Ansvarsgruppa møttes raskt og sydde sammen et «sikkerhetsnett» n Ukentlige samtaler hos Ungdomskontakten n Jevnlige urinprøver hos politiet n Månedlige ansvarsgruppemøter n Økonomisk støtte fra Nav n Lærer på videregående skole fikk vite om rusing og kunne følge ekstra tett opp n Mor skulle være omsorgsfull og sørge for vekking og struktur n BUP skulle være i beredskap ved behov Resultat: n Rusfri i snart to år n Avsluttet videregående skole med svært gode karakterer n Kom inn på ønskestudiet sitt på høgskole n Godt forhold til mor og søsken, fortsatt anstrengt forhold til far TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS 21

22 Jobb eller dagaktivitet Ungdom som ikke går på skole eller har jobb, trenger et dagtilbud. Ungdom skal gis bistand til å ta kontakt med NAV, og de skal prioriteres i forhold til ulike kurs eller praksisplasser ut fra individuelle vurderinger. Ungdom skal få hjelp til å skrive jobbsøknader. De skal få råd og veiledning i hvordan de leverer denne og hvordan de bør framstå i et jobbintervju Fritidsaktiviteter Ungdom som bruker rusmidler trenger ofte hjelp til å finne tilbake til tidligere aktiviteter som har gitt dem glede, mestring og sosial tilhørighet. Noen ungdommer ønsker hjelp til for eksempel å ta kontakt med en teatergruppe eller et fotballag, mens andre trenger økonomisk hjelp til å dekke treningsavgift på treningssenter. Enhet for kultur og fritid kan være behjelpelig med en del utstyr. Alle ungdommer som har urinprøver uten spor av narkotika kan få tilbud om å delta på ferieaktiviteter på Ungdomskontakten. Det lages program for sommerferie, høstferie og vinterferie. Dette er aktiviteter som for eksempel klatring, fisking, ballspill, hundekjøring, matlaging, baking, spillkveld, bowling, kino- og filmkveld. Hensikten med aktivitetene er at ungdom som av ulike grunner ikke har mulighet til å reise på ferie eller delta på andre aktiviteter, kan få tilbud om dette. Målet er gode opplevelser, mestring, sosial trening og glede Bo- og hybelveiledning Noen ungdommer bor alene på hybel. Enkelte har lite familie- og vennenettverk i området, og noen har hatt en oppvekst som ikke har gjort dem godt nok rustet til å mestre voksentilværelsen i tilstrekkelig grad. Flere har behov for opplæring og veiledning i hvordan de skal holde hybelen ryddig og ren, hvordan de skal betale husleie og forvalte penger slik at de har råd til mat hver dag. I en slik situasjon trenger noen ungdommer å være tilknyttet NAV og få oppfølging derfra. I tillegg blir det vurdert om de trenger oppfølging av Ungdomskontakten, som kan tilby samtaleveiledning, gruppetilbud og praktisk bistand i forhold til å mestre sin hybeltilværelse Sommerjobb Hver sommer samarbeider enhet for kultur og fritid, Ungdomskontakt, NAV, barnevernstjenesten og politiet om å arrangere et sommerjobbprosjekt. Kommunen legger til rette for at 5-8 ungdommer, under kyndig veiledning og oppfølging, får jobbe tre uker i skoleferien. Formålet med sommerjobbprosjektene er å gi ungdom mestringsopplevelser og positive aktiviteter i sommerferien, som for mange er en utsatt tid. Arbeidet har blant annet bestått i snekring, maling og vedlikeholdsoppgaver. Sommerjobbtilbudet inkluderer også andre aktiviteter og opplæringstiltak, slik som førstehjelpskurs, demonstrasjon og deltakelse i brannslukkingsarbeid i samarbeid med brannvesenet samt gjennomføring av ulike friluftsaktiviteter. Utvelgelse skjer ved at utvalgte ungdom blir oppfordret til å levere en skriftlig søknad på sommerjobben, for deretter å bli innkalt til intervju. 22 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS

23 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS 23

24 4.0 Oppsummering I TIUR har vi sett at følgende faktorer har vært spesielt viktige: n God forankring av mål, gjennomføring og tiltak i kommune og politi n Et godt tverrfaglig samarbeid for å realisere prosjektets mål n Kompetanseheving blant kommunalt ansatte i forhold til narkotika generelt og cannabis spesielt n Et sterkt tverretatlig fokus på å avdekke unge brukere og misbrukere av narkotika, samt god person- og miljøkunnskap n Ukentlige kontaktmøter n Rask reaksjon og tidlig innsats etter avdekking n Involvering av foresatte også når ungdom er over 18 år n Kartlegging av omfang av narkotikabruk og andre risikofaktorer n Tett og koordinert oppfølging hvor flere tjenester samarbeider n Utvikling av nye tiltak og metoder i forhold til oppfølging og tverretatlig samarbeid Nyttige lenker: forebygging.no tidligintervensjon.no snakkomrus.no rustelefonen.no nnpf.no wikiprevent.no sirus.no 24 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS

25 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS 25

26 5.0 Vedlegg Kontrakt for oppfølging i TIUR...Vedlegg 1 Kartleggingsskjema ungdom... Vedlegg 2 Kartleggingsskjema foreldre... Vedlegg 3 Bevisstgjøringssamtaler...Vedlegg 4 Urinprøveavtale med helsesøster...vedlegg 5 Avslutningssamtale...Vedlegg 6 26 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS

27 Vedlegg 1: Kontrakt for oppfølging i TIUR Kontrakt for oppfølging i TIUR (Tidlig intervensjon unge og rus) Navn: Adresse: Verge: Fnr: Tlf: Tlf: Bakgrunn for oppfølging er en avgjørelse fattet av påtalemyndighet eller av domstolen, og/eller med samtykke fra angjeldende ungdom og evt. foresatte. TIUR er en samarbeidsmodell i Ringsaker kommune med formål å forebygge utvikling av rusavhengighet og kriminalitet. Modellen bygger på tverrfaglig samarbeid og det gjennomføres Kontaktmøte hver uke hvor representanter fra politi, ungdomskontakt, barneverntjeneste, NAV og helsestasjonen deltar. Jeg samtykker i at følgende instanser er kjent med at jeg får oppfølging gjennom TIUR og at saken blir drøftet i Kontaktmøtet: Politiet, Ungdomskontakten, Barneverntjenesten, NAV, Helsesøster, Skole, evt. andre... Hovedmål: Oppfølging består av: Tiltak 1: Tiltak 2: Tiltak 3: osv.: Ansvar: Ansvar: Ansvar: Kontrakten gjelder fram til (dato): Sted: Dato: Underskrift:.. Ungdom Foresatt Ansvarlig for oppfølgingen Hvis foreldre ikke bor sammen, er det tilstrekkelig med underskrift av den av foreldrene som har daglige omsorg. TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS 27

28 Vedlegg 2: Kartleggingsskjema ungdom Tidlig intervensjon unge og rus KARTLEGGINGSSKJEMA - ungdom Intervjudato: Intervjuer: Personalia Navn: Adresse: Mobilnr.: Fødselsdato: Jobb/fritid Jobb/skole: Arbeidstid: Kontaktperson: Skolehistorie: Fravær: Framtidig ønske om skole / utdanning: Fritidssysler: Hvilke interesser har du: Nettverk Bor sammen med: Forhold til nære familiemedlemmer: Familie / utvidet nettverk: Venner: Rusfrie venner: Noen du stoler på/støttespiller: Kontakt med annet hjelpeapparat: Fastlege: Rushistorie: Når brukte du cannabis første gang? Hvor mye cannabis bruker du nå? Har du narkogjeld? Kjenner du til andre stoffer og har du brukt noen av disse? Kjenner du til leagal high/syntetisk cannabis? Nåsituasjonen? 28 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS

29 Alkoholbruk? (Debutalder, mengde og (på)virkning) Har du opplevd at noen i nær familie har misbrukt alkohol eller andre rusmidler? I tilfelle hvem og hvordan? Motivasjon til å slutte Hvilke positive sider har cannabis for deg? Når røyker du? Må du røyke når du gjør spesielle ting? (eks se film, høre musikk ) Røyker du alene eller sammen med andre? Hvilke negative sider har cannabis for deg Hvorfor vil du slutte nå? Har du prøvd å slutte før? Hvilke erfaringer har du gjort fra det? Hva gjorde at du valgte å begynne og ruse deg igjen? Hva skal til for at du skal klare det denne gangen? Hvem eller hva motiverer deg til å slutte? Hva skal til for at du skal klare å følge opp tiltaket? TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS 29

30 Vedlegg 3: Kartleggingsskjema foreldre Intervjudato: Personalia Navn: Adresse: Mobilnr.: Fødselsdato: Tidlig intervensjon unge og rus KARTLEGGINGSSKJEMA - foreldre Intervjuer: Jobb/fritid Jobb: Arbeidstid: Fritidssysler / hobbyer: Om ungdommen: Beskriv personlighet: Interesser og hobbyer: Skolefungering: Venner: Kjenner dere venners foreldre? Forholdet mellom ungdommen og dere foreldre: Viktige relasjoner til familie / nettverk: Kontakt med annet hjelpeapparat: Rushistorie: Når oppdaget du/dere at ungdommen hadde prøvd hasj? Hva gjorde at dere oppdaget dette? Hvordan reagerte dere? Kjenner dere til bruk eller misbruk av alkohol og/eller røyk? Hvordan reagerte dere på dette? Hvordan har ungdommen reagert overfor dere? Hva slags oppdragerstil gjennomfører dere? Er dere enige? Hvem har dere tatt opp bekymringene med? Hva nå? Trenger dere hjelp eller bistand videre? 30 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS

31 Foreldre informeres i tillegg om: TYPISKE KJENNETEGN: Atferdsendring sinne, irritert, sløvhet, rastløs Økt pengebruk Nye, ukjente venner Holder ikke avtaler, glemmer tiden, bryter grenser Synkende skoleprestasjoner, skoleskulk Lyving Positive holdninger til hasj cannabismerker Svarte sakser, istykkerrevet riszla-papir, vannpipe, tobakk, røkelse på rommet Røde øyne, tørst, matkick SJEKK-LISTA Kjenner du igjen flere av disse signalene hos barnet ditt, kan det være grunn til å reagere: Skulker skolen og får dårligere karakterer. Aggressiv og ustabil oppførsel. Sløv, innadvendt og deprimert. Nye og ukjente venner. Klarer ikke å utføre kompliserte oppgaver uten å bli frustrert og aggressiv. Ikke så opptatt av personlig hygiene lenger. Har unormal appetitt på søtsaker og er ofte tørst. Penger og verdigjenstander forsvinner hjemmefra. Pupillene blir større (amfetamin og ecstasy) eller mindre (heroin) enn normalt og de reagerer tregt på endringer i lysforholdene. Pulsen er over eller under det normale. Unormal kjeveaktivitet, skjærer tenner og slikker seg stadig om munnen. Ukontrollerte kroppsbevegelser og dårlig motorikk. Mister mye vekt. Svetter mer enn vanlig. Hyperaktiv oppførsel, er ute eller oppe hele natta. kilde: Landsforeningen mot stoffmisbruk TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS 31

32 Vedlegg 4: Bevisstgjøringssamtaler BEVISSTGJØRINGSSAMTALER. Målsetting Hindre videre cannabisbruk/rusmisbruk Gi økt kunnskap om cannabis og dens skadevirkninger. Gjøre ungdom bevisst på egne valg i forhold til cannabisbruk. Inkludere og involvere foreldre. Tilbys til: Ungdom og unge voksne som av ulike årsaker trenger kunnskapsheving og bevisstgjøring Som en del av en påtaleunnlatelse i tillegg til urinprøvekontrakt Som et tiltak i barneverntjenesten Foreldresamtale Det gjøres individuelle vurderinger om når det er hensiktsmessig å gjennomføre foreldresamtalen. Det skal alltid gjennomføres samtale med foreldre når ungdom er under 18 år. Det skal vurderes og motiveres for å gjennomføre hos ungdom over 18 år. Kartlegging av hjemmesituasjonen (Her kan egen mal brukes). Info om: Akutt og kronisk rus De kognitive funksjonene (bilkjøring/øvelseskjøring) Positive og negative sider ved cannabis Tegn og symptomer Grensesetting Samarbeid videre? 1. Samtale Gjennomføres innen 1 uke etter henvendelse Fortelle om oss selv, hva vi jobber med og hvorfor vi har denne samtalen Kartlegging bruk egen mal Ha fokus på positive og negative sider ved cannabis Kontraktskriving Oppsummering og videre avtale 2. samtale Gjennomføres 1-3 uker etter 1. samtalen. Hvordan opplevde du å være her sist? Hvordan har du hatt det siden sist? Har det skjedd noe spesielt siden sist? 32 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS

33 Har du brukt cannabis eller andre rusmidler siden sist? Har du startet med urinprøver? Hvordan har det i tilfelle vært? Ta utgangspunkt i ungdommens uttalelser om positive og negative sider ved cannabisrøyking fra kartleggingssamtalen og ha fokus på: Faktakunnskap om cannabis Akutt og kronisk rus Kognitiv påvirkning Helseskader Konsekvenser for Skole/jobbmuligheter, bilkjøring, reiser til visse land Oppsummering. 3. samtale Gjennomføres 2-3 uker etter 2. samtalen. Hvordan opplevde du å være her sist? Hvordan har du hatt det siden sist? Har det skjedd noe spesielt siden sist? Har du brukt cannabis eller andre rusmidler siden sist? Hvordan går det å følge opp urinprøvene? Hva husker du av det vi snakket om sist? Hva ønsker du for deg selv nå? - Hvordan ønsker du å bli oppfattet? - Har du fått tilbakemelding fra noen om hvordan de oppfatter deg? Drømmer for framtiden? - Hvordan skal du nå disse drømmene? - Hvordan vil evt. videre cannabisrøyking kunne påvirke dette? Har du behov for mer hjelp? Vi kan skissere aktuelle tilbud og evt. formidle kontakt. 4. Avslutningssamtale ved endt kontrakt Det gjøres en individuell vurdering om foreldre og evt. andre samarbeidsparter skal delta på denne samtalen. Hvordan har du hatt det siden sist? Har det skjedd noe spesielt siden sist? Hvordan er nåsituasjonen i forhold til ved oppstart når det gjelder jobb/skole, fritid, familie, venner, helse, rus, alkohol og annen kriminalitet? Bruk mal på avslutningssamtale. Hvordan har det vært å følge opp kontrakten med urinprøver og samtaler? - Hva har vært nyttig? - Er det noe som kunne eller burde vært annerledes? Veien videre, med eller uten videre oppfølging? TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS 33

34 Vedlegg 5: Urinprøveavtale med helsesøster Tidlig intervensjon Unge og rus Avtale om frivillig urinprøvetesting hos helsesøster Avtalen er frivillig og inngås mellom ungdommen, foresatte og helsesøster. Prøvene gjennomføres hos helsesøster. Prøvene skal være en motivasjon for ungdommen til å avstå fra rusbruk og en kontroll på at ungdommen ikke bruker narkotika. Avtalen kan også brukes av ungdommen som et argument for å avstå fra bruk av narkotika i en pressituasjon. Navn: bor: Foresatte: født: tlf: tlf: Kontrakten inngås for perioden (min. 6 mnd): 1. Det skal avlegges jevnlige prøver etter innkalling fra helsesøster. 2. Stikkprøver skal i tillegg forekomme. Ungdommen plikter å møte til kontroll innen 24 timer. 3. Helsesøster skal være tilstede og se på at urinprøven avlegges. 4. Foresatte gir informasjon til helsesøster hvis ungdommen får medisiner av lege. 5. Prøveresultatene formidles til foresatte av helsesøster. 6. Ved en evt positiv prøve vil helsesøster vurdere å varsle barnevernet. Tidlig Intervensjon Unge og Rus er en samarbeidsmodell i Ringsaker kommune med formål å forebygge utvikling av rusavhengighet og kriminalitet. Modellen bygger på tverrfaglig samarbeid og det gjennomføres Kontaktmøte hver uke hvor representanter fra politi, ungdomskontakt, barneverntjeneste, NAV og helsestasjonen deltar. Jeg samtykker i at følgende instanser er kjent med at jeg får oppfølging gjennom TIUR og at saken blir drøftet i Kontaktmøtet; Politi, Ungdomskontakten, Barneverntjenesten, NAV, Helsesøster, Skole og evt. andre Samtykket kan helt eller delvis trekkes tilbake når som helst. Sted:.. Dato: Underskrift:. Foresatte, verge Ungdom Helsesøster 34 TIDLIG INTERVENSJON UNGE OG RUS