Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag"

Transkript

1 KomRev Trøndelag IKS Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: Møtested: Grand Hotell - Steinkjer Tidspunkt: Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Roger Sæthre, Morten Aakvik, Rolf Bosnes, Nanna Dyrendal, Jørn Ove Heggland, Liv Inger Masdal Næss Fravær: SAKSLISTE: Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling, V; vedtak 15/36 Referat fra ASG /37 Referat fra PSG /38 Revisjonsrapport fra KOMREV Inn-Trøndelgssamarbeid (O) 1.Har INVEST-kommunene nådd målsettingen om økt kvalitet og effektivitet innen IKT, skatteoppkreving og regnskap/lønn? 2.Hva er erfaringene fra disse samarbeidsordningene? Forslag til protokoll: 15/39 Søknad - Etablering av laboratorium for brukbarhetstesting (V) V/Ivar Blikø. Kl Forslag til vedtak: Næringssamarbeidet i Inn-Trøndelag innstiller på tildeling til Arena Smart Grid Clusters (som består av 70 bedrifter) og deres prosjekt "Etablering av laboratorium for brukbarhetstesting". Siden dette er et tiltaksprosjekt gis det 100% støtte på dokumenterte kostnader. 15/40 Status arbeid med landbruk/teknisk og førstelinjetjenestene (D) Forslag til protokoll: 15/41 Etablering av faggrupper (D) Forslag til protokoll: 15/42 Nye samarbeidsområder? (D) Forslag til protokoll: 15/43 Arkivløsning / bruk av saksbehandlerverktøy (D) Innspill fra 1. linjetjenesten v/kari Årnes 15/44 Forberede innspill til kompropkonferansen (D) 15/45 Status kommunereformen (O) 15/46 Stauts Byregionsprogrammet (O) 15/47 Status Regionalt Næringsfond (O) se vedlegg 15/48 Orienteringer/høringer (O) 15/49 Eventuelt MVH Truls Eggen Sign.

2 15/36 Referat fra ASG Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Inderøy Rådhus Liv Inger Masdal Næss Deltagere Forfall Truls Eggen, Snåsa kommune Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Rolf Bosnes, HTV Steinkjer Morten Aakvik, HTV Verran Nanna Dyrendal, HTV Inderøy Jørn Ove Heggland, HTV Snåsa Liv Inger M. Næss Anders H Haraldsen, SP-Inn-Trøndelag Karl-Heinz Cegla orienterte om revidering av gjeldende Regionale planstrategi for Trøndelag. Det vil komme et utkast av revidert planstrategi til kommunene i løpet av juni Sak Frist Ansvar 15/26 Referat fra ASG Protokollen godkjennes (V) Det tilføyes at Rolf Bosnes var tilstede i møtet 23. feb. uten at navnet er med på oversikten over deltakere. 15/27 Referat fra PSG (O) 15/28 Referat fra Inn- Trøndelag Regionalt Fond (O) 15/29 Kommunereform status for kommunenes behandlinger (O) Tas til orientering. Tas til orientering. Orientering om planene i den enkelte kommune. Sekretariatets ressurs blir viktig i arbeidet med fellesutredningen. Grunnet tett involvering av tillitsvalgte i forbindelse med arbeidet med kommunereformen, må økt ressurs til hovedtillitsvalgte vurderes. Frikjøp må avklares i hver kommune, men vurderingene kan gjøres i samråd på tvers av kommunene.

3 Vedtak: Oppsummeringen tas til orientering. Det må utarbeides et budsjett for 2015 for arbeidet med fellesutredningen. 15/30 Avklaring av spørsmål vedr. "fullstendige saksframlegg" til møter (V) Det er et behov for at saker er ferdig saksbehandlet før møter. Vedtak: Sekretariatet lager en sak hvor det synliggjøres hva som trengs av ressurser for å oppnå god saksbehandling. Maimøtet Anders og Liv Inger 15/31 Forslag til vedtekter/retningslinjer for Inn-Trøndelag Regionalt fond (V) Vedtak: Innstiller på forslaget utdelt i møtet inntil felles strategisk næringsplan er vedtatt. Rettingen i pkt. 7 er viktig å ta inn. (Se vedlegg) 15/32 Fordeling av regionale midler 2015 (A) 15/33 Regionalt fond. Næringscampus Nord- Trøndelag (V) 15/34 Høringer på gang gjensidig orientering (O) Vedtak: Forslag utdelt i møtet vedtas. (Se vedlegg) Vedtak: Søknad fra Næringscampus Nord- Trøndelag avslås. Dette med begrunnelse i forskrift for bruk av regionale fond konto 551, paragraf 7, midlene skal være utløsende for prosjektet. Vedtak: Saken utsatt. 15/35 Eventuelt Søknad fra Næringsselskapet om kroner fra Næringsfondet til bedriftsnettverk for produksjonsbedrifter, fase 1. Initiaativet er kommet fra bedriftene selv. Neste møte: på Steinkjer kl. 11 til Vedtak: Positiv innstilling fra adm. styrinsgsgruppe. Ytterligere informasjon og oversiktlig budsjettoppsett må framskaffes før behandling i politisk styringsgruppe 27. mars.

4 15/37 Referat fra PSG Referat fra mail møte i PSG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo, Truls Eggen Anders H Haraldsen Sak Frist Ansvar Sak 15/12 - Referat fra Vedtatt møte i PSG (V) Sak 15/13 - Referat fra Tatt til orientering ASG (O) Sak 15/14 - Referat fra Tatt til orientering ASG Helsesaker (O) Sak 15/15 - Status Gjensidig orientering kommunereform (O) Sak 15/16 - Forslag til Vedtatt i tråd med innstilling fra ASG. Se vedlegg 1 vedtekter/retningslinje r for Inn-Trøndelag Regionalt fond (A) Sak 15/17 - Fordeling Vedtatt i Tråd med Innstilling fra ASG. Se vedlegg 2 av regionale midler 2015 (V) Sak 15/19 - Eventuelt Søknad fra Næringsselskapet om kroner fra Næringsfondet til bedriftsnettverk for produksjonsbedrifter, fase 1. Vedtak: Næringsselskapet tildeles kr fra næringsfondet til bedriftsnettverk for produksjonsbedrifter fase 1.

5 Vedlegg 1. Vedtekter/Retningslinjer for tildeling av støtte fra fondet fra Inn-Trøndelag regionale næringsfond: Formål. Formålet med det regionale næringsfondet er å skape mere næring i etablerte bedrifter, gründere/etablerere og entreprenører. I tillegg skal fondet bidra til å utvikle tilbud og rammebetingelser som styrker næringslivet generelt og det regionale arbeidsmarkedet. Samt tiltak som bidrar til at regionen og lokalsamfunnene blir mer attraktive å bo, flytte til og arbeide i. Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av støttemidler fra Inn-Trøndelag regionalt fond: 1. Tildeling av midler fra fondet skal forankres i den overordnede målsetning og kunne praktiseres slik at hensynet til politiske prioriteringer kan vedtas på en god måte. 2. Vedtatte kommunale strategier i den felles strategiske næringsplanen, skal ligge til grunn for bruken av midlene. Det regionale næringsfondet skal ha en utløsende effekt på tiltakene som får støtte. Markedspotensialet i ideen vil bli prioritert og søkernes kompetanse vil bli vektlagt. (Inntil felles strategisk næringsplan er vedtatt, gjelder de kommunale næringsplanene.) 3. Det forutsettes at ide/prosjekt har innovasjonshøyde, og ikke er konkurransevridende. 4. Søknader hvor ide/prosjekt har innovasjonshøyde, og ikke er konkurransevridende, og har nasjonal-/internasjonalt markedspotensialet sendes til Innovasjon Norge (IN) og vil bli behandlet innenfor IN-virkemidler. 5. Støtteandel pr. bedriftsutvikling eller bedriftsetableringsprosjekt er begrenset til maks. 50 % av totalbudsjettet. 6. Fondet kan gi støtte i kraft av investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og etablerere (jfr. forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 5 pkt. a) 7. Det ytes kun tilskudd. Det gis ikke lån eller eventuelt garantier 8. Fondet kan ikke dekke kostnader spesifisert i KMD sine 551 kriterier 9 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/oppdragsbrev/tilskuddsbrev_fk_2014/vedlegg6_forskrift60og61.p df

6 9. Fullmakts struktur. Alle vedtak med bevilgning fra det regionale næringsfond skal fattes av Politisk styringsgruppe (PSG), etter innstilling fra Administrativ styringsgruppe (ASG). Saksforberedelse skal skje av næringsapparatet. Ved saker som fremmes for behandling, skal det inngå hva saldo på fondet er før og etter bevilgning. 10. Årsrapport på innvilgede saker fra Regional forvaltning med kommentarer fra næringsarbeidene i Inn-Trøndelag oversendes ASG og PSG innen årlig. 11. Vedtak i politisk styringsgruppe kan påklages formannskapene i Inn- Trøndelag eller den kommunestyret har gitt fullmakt til. 12. Rådmannen/det lokale næringsapparatet i hver enkelt kommune har ansvar for saksbehandling til fondet. Koordinering av saksforberedelsene skal skje av den enhet som har det administrative ansvaret for Inn-Trøndelag Næringsfond 13. Det rapporteres til politisk nivå i hver kommune tilsvarende krav til obligatorisk rapport til KMD/Nord-Trøndelag Fylkeskommune. 14. Politisk styringsgruppe i Inn-Trøndelag regionalt fond beslutter hvor ansvaret for felles forvaltningsrutiner registrering av tilsagn, regnskap, samordnet rapportering mv. skal ligge. 15. Utbetaling Anmodning om utbetaling skal skje via For fellesprosjekter mellom kommunene spesifiseres ansvarlig kommune i tilsagnsbrevet. Tilskudd utbetales mot revisorgodkjent regnskap for

7 aksjeselskap eller regnskap attestert av regnskapsfører. Gitte tilsagn faller bort etter 2 år med mindre søknad om forlengelse godkjennes. 16. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelag regionale næringsfond bestående av ordførerne utgjør styret for Inn-Trøndelag regionalt fond. Vedlegg 2 Sak 15/17 Fordeling av regionale utviklingsmidler. Kommune Tildelt fra NTFK Kommunalt fond Regionalt fond Inderøy Mosvik Steinkjer Verran Snåsa Sum

8 15/38 Rev.rapport fra KOMREV Inn- Trøndelgssamarbeid (O) FORVALTNINGSREVISJON [Skriv inn undertittel for dokumentet] Steinkjer kommune

9 forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Steinkjer kommune i perioden oktober 2014 til mai Undersøkelsen er gjennomført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Vi takker alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter fra KomRev Trøndelag IKS finner du på vår hjemmeside Levanger, dato Unni Romstad Oppdragsansvarlig revisor Marthe Leistad Bakken Prosjektleder innholdsfortegnelse 0. Sammendrag Innledning Bestilling Bakgrunn og avgrensning... 10

10 1.3 Problemstillinger Revisjonskriterier Metodisk tilnærming og gjennomføring Har INVEST-kommunene nådd målsettingen om økt kvalitet og effektivitet innen IKT, skatteoppkreving og regnskap/lønn? Skatteoppkreving Vurdering Regnskap/lønn Vurdering IKT Vurdering Konklusjon Hva er erfaringene fra disse samarbeidsordningene? Skatteoppkreving Regnskap/lønn IKT Anbefalinger... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5. Rådmannens kommentarer Liste over figurer og tabeller Skal stå over den aktuelle tabellen/figuren, og lages slik: Referanser Sett inn bildetekst Over merket element Skrifttype Times New Roman Sammendrag Sammendraget bør stå på egen side. Sammendraget bør kort gjøre rede for: Bakgrunn for undersøkelsen Hvilke problemstillinger som belyses Framgangsmåte Oppsummering av resultatene Rapportens hovedkonklusjoner og eventuelle anbefalinger

11 1. Innledning 1.1 Bestilling På bakgrunn av Plan for forvaltningsrevisjon har kontrollutvalget i Steinkjer/Inderøy/Verran kommune bestilt en forvaltningsrevisjon av tema evaluering av INVEST-samarbeidet. Kontrollutvalget i Steinkjer kommune vedtok prosjektplan for prosjektet i sitt møte , sak 022/14. Prosjektet omhandler en evaluering av INVEST-samarbeidet. 1.2 Bakgrunn og avgrensning INVEST-samarbeidet dekker kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer og er basert på en samarbeidsavtale fra Samarbeidet er videre forankret i styringsdokument fra 2008 og i styringsdokument INVEST- samarbeidet har nå skiftet navn til Inn-Trøndelagssamarbeidet, og Snåsa kommune har blitt med i samarbeidet på noen områder. Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for har kontrollutvalgene i henholdsvis Steinkjer kommune, Verran kommune og Inderøy kommune prioritert at det skal igangsettes forvaltningsrevisjonsprosjekt om INVEST-samarbeidet i denne planperioden. 1 Vedtatt i kontrollutvalget sak 018/12 og i kommunestyret sak PS 12/66

12 Revisor la fram et notat om INVEST-samarbeidet i kontrollutvalgsmøtene som var i mai Notatet inneholdt bakgrunnsinformasjon om INVEST og forslag til vinkling av prosjektet. Følgende hovedproblemstilling ble foreslått: «Har kommunene gjennom INVEST-samarbeidet oppnådd bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon på de utvalgte samarbeidsområdene?» Kontrollutvalgene støttet forslaget om at evalueringen burde inkludere områdene: IKT, skatteoppkreverkontor og regnskap og lønn. Evalueringen vil være avgrenset til å vurdere måloppnåelse og erfaringer innen tre samarbeidsområder: IKT, skatteoppkreving og lønn/regnskap. Dette betyr at evalueringen ikke har som formål å vurdere overordnet styringsform eller gi en samlet evaluering av alle samarbeidsordningene. Evalueringen vil kun inkludere kommunene Steinkjer, Inderøy og Verran, selv om Snåsa også deltar i samarbeidet om skatteoppkreving. 1.3 Problemstillinger Følgende problemstillinger er besvart i undersøkelsen: 1. Har INVEST-kommunene nådd målsettingen om økt kvalitet og effektivitet innen IKT, skatteoppkreving og regnskap/lønn? 2. Hva er erfaringene fra disse samarbeidsordningene? 1.4 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger som kommunens praksis vurderes opp mot. En forvaltningsrevisjon skal inneholde revisjonskriterier og i dette prosjektet vil vi evaluere opp mot mål som er satt for INVEST-samarbeidet på områdene skatteoppkreving, regnskap/lønn og IKT. I styringsdokumentet fra 2008 er det satt følgende mål: a) Økt effektivitet og kvalitet b) Utnytte stordriftsfordeler gjennom felles løsninger og konsentrasjon av ressurser c) Øke beredskapen i kommunenes organisasjon (kompensere for sårbare fagmiljø) d) Kompetanseheving gjennom felles kurs og læring av hverandre Det kan argumenteres for at målene b) d) er underkategorier av målet i punkt a), om at samarbeidet skal bidra til økt effektivitet og kvalitet. Vi velger derfor kun punkt a) som revisjonskriterium. Det er imidlertid behov for å operasjonalisere dette kriteriet. Vi har gjennomgått ulike evalueringsrapporter om interkommunalt samarbeid, og kommet fram til en rekke underpunkter som er relevante for å kunne måle kvalitet og effektivitet (se kulepunkter under). Listen er ikke uttømmende. Økt kvalitet i tjenestene

13 Kan måles: Endringer i opplevd tjenestekvalitet for de utvalgte tjenesteområdene Endring i enhetenes kompetanse (relevant kompetanse, bredde i fagmiljø og spesialkompetanse, rekruttering) Endringer i opplevd tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere Endringer i kapasitetsutnyttelse og sårbarhet Endringer i samhandling mellom utvalgt tjenesteområde og andre enheter i kommunene (både vertskommune og samarbeidskommune) Økt effektivitet Mer effektiv tjenesteproduksjon, betyr at en gitt tjeneste med en gitt kvalitet, kan produseres med lavere ressursinnsats enn tidligere, eller alternativt; at man med en gitt ressursinnsats, nå leverer bedre tjenester enn tidligere. Eksempelvis: Dersom utviklingen viser at ressursbruken har gått ned, samtidig som kvaliteten synes å ha økt, er dette en indikasjon på at effektiviteten har økt. Vi la fram disse kriteriene for den administrative styringsgruppen i Inn- Trøndelagssamarbeidet i et møte , og oppnådde her aksept for kriteriene. Dette er spesielt viktig ettersom operasjonaliseringen er basert på kilder med relativt lav rettskildemessig vekt (evalueringsrapportene). 1.5 Metodisk tilnærming og gjennomføring Rapporten bygger på informasjon innhentet gjennom metodene dokumentgjennomgang, intervju og spørreundersøkelse. Dokumentgjennomgang Vi har gjennomgått INVEST-samarbeidets egne dokumenter i dette prosjektet. Referanselista viser hvilke dokumenter som er gjennomgått. Intervju Det er gjennomført flere intervjuer: - Oppstartsmøte med administrativ styringsgruppe - Intervju med sekretær/prosjektleder - Intervju med leder skatteoppkreving - Intervju med leder regnskap/lønn - Intervju med leder IKT - Intervju med tillitsvalgte i Steinkjer, Inderøy og Verran kommune - Spørsmål på epost til tidligere leder regnskap/lønn - Oppsummeringsmøte med administrativ styringsgruppe Totalt er 11 personer intervjuet. Alle referat fra intervju er verifisert av informantene i etterkant for å rette opp eventuelle faktafeil og misforståelser. Spørreundersøkelse I tillegg har vi gjennomført en spørreundersøkelse til ansatte i de tre samarbeidsområdene, samt til administrative ledere og stab/støttefunksjoner i de tre kommunene. Spørreundersøkelsen er gjort fordi vi har et ønske om bredde i vårt

14 datamateriale. Svarprosenten blant de som mottok spørreundersøkelse er på ca 73 %, av 172 respondenter. En del av respondentene i spørreundersøkelsen, samt flere av intervjuobjektene, oppgir at de kun har vært ansatt i perioden etter at samarbeidsordningene er opprettet og har derfor vanskeligheter med å sammenlikne situasjonen før og etter. Dette gir seg utslag i en del svar «midt på treet». På området skatteoppkrever er det få respondenter og vi vil derfor være forsiktige med bruk av disse tallene. Vår samlede vurdering er allikevel at metodebruk og kildetilfang i dette prosjektet gir et tilstrekkelig grunnlag til å svare på problemstillingene. 2. Har INVEST-kommunene nådd målsettingen om økt kvalitet og effektivitet innen IKT, skatteoppkreving og regnskap/lønn? Ordførere og rådmenn i samarbeidskommunene Steinkjer, Inderøy og Verran hadde høsten 2002 samtaler for å vurdere hensiktsmessigheten av samarbeid om kommunal oppgaveløsning. Samtalene konkluderte med et ønske om «å utrede mulige samarbeidsordninger nærmere med sikte på å etablere samarbeid på områder hvor kommunene seg imellom finner det hensiktsmessig» og ordførerne og rådmennene i de tre kommunene undertegnet dokumentet «Samarbeidsordninger mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer» den I dokumentet presenterer kommunene følgende områder de ønsker å utrede interkommunalt samarbeid på: 1. Brannordningen 2. Lønns- og regnskapskontor inkl. fakturering 3. Arbeidsgiverkontroll 4. PPT 5. Jordmortjeneste 6. Legevaktsamarbeid 7. Barnevern inkl. rus og tiltaksarbeid 8. Oppmåling 9. Innkjøp Kommunene hadde som målsetting at hver av kommunene skulle være vertskap for minst én samarbeidsordning. Utredningsarbeidet ble presentert i et fellesdokument, av , utarbeidet av rådmennene i de tre kommunene. De ulike samarbeidsområdene ble utredet av arbeidsgrupper satt sammen av 1 representant fra hver kommune oppnevnt av rådmennene og 2 tillitsvalgte oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene. Forslagene til samarbeid ble så behandlet i de tre kommunestyrene, både gjennom overordnede planer og gjennom behandling av enkeltsaker. De første tre områdene en ønsket å sette i gang et interkommunalt samarbeid på var: 1. Brannordningen 2. Lønns- og regnskapskontor inkl. fakturering 3. Arbeidsgiverkontroll - skatteinnkreving

15 Brannordningen ble vedtatt opprettet som et IKS og blir ikke omtalt i denne rapporten. For de øvrige to samarbeidsområdene, senere tre, ble det vedtatt kommunesamarbeid etter kommunelovens 27 interkommunalt samarbeid med eget administrativt styre; «To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Til slikt styre kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering.» Det administrative styret for alle tre samarbeidsområdene er rådmennene i Steinkjer, Inderøy og Verran kommune. Figur 1: Organisering Inn-Trøndelagssamarbeidet IKT var det siste samarbeidsområdet som ble vedtatt, men allerede i 2005 ble det utarbeidet en felles IKT-plattform for kommunene. Figur XXX Problemstilling Revisjonskriterier Økt kvalitet Endringer i opplevd tjenestekvalitet Endring i enhetenes kompetanse

16 Har INVEST-kommunene nådd målsettingen om økt kvalitet og effektivitet innen IKT, skatteoppkreving og regnskap/lønn? Endringer i opplevd tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere Endringer i kapasitetsutnyttelse og sårbarhet Endringer i samhandling mellom utvalgt tjenesteområde og andre enheter i kommunene Økt effektivitet Mer effektiv tjenesteproduksjon 2.1 Skatteoppkreving Bakgrunn skatteoppkreving Skatteoppkreving var det første av de tre samarbeidsområdene som ble opprettet. I arbeidsgruppas utredning av løsningen om felles skatteoppkreverkontor står det at «et felles skatteoppkreverkontor kan bedre betingelsene for bedre resultater med skatteinnkrevingen og ikke minst på kontrollområdet». Arbeidsgruppa tror videre at sammenslåing til ett skatteoppkreverkontor «kan ha positive effekter i form av et større arbeidsmiljø med gode forutsetninger for kompetanseutvikling og rekruttering». Tilrådingen fra rådmennene i de tre kommunene var å etablere en felles løsning for skatteinnfordring og arbeidsgiverkontroll fra Av flere årsaker ble fellesordningen utsatt; - Flere offentlige utredninger om staten skal overta skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene - Ulike datasystemer i de tre kommunene - Utredning av personalspørsmål i forbindelse med organisasjonsmessige endringer og skifte av arbeidssted som følge av INVEST-samarbeidet Endelig oppstart ble dermed Tjenesten ble lokalisert i Verran kommune fra august 2007 og hadde 6,5 årsverk ved oppstart. Arbeidsgruppa sine utredninger, presentert i fellesdokumentet av , viser at det på det tidspunktet var 8 årsverk til sammen i de tre kommunene. Ressursfordeling Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Ressursfordeling 2014 Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk ved skatteoppkreverfunksjonen som kun er benyttet 5,2 100% til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling årsverk Skatteregnskap 1 19% Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 2 38% Arbeidsgiverkontroll 2 38% Administrasjon 0,2 5% Sum 5,2 100%

17 Det er Skatteetaten som har instruksjonsmyndighet og den faglige oppfølgningen av Skatteoppkreveren, men Skatteoppkreveren er kommunalt ansatt. Lederstillingen ved Skatteoppkreveren ble utlyst ved INVEST-sammenslåingen, og skatteoppkrever ble ansatt Dette betyr det at hun ikke har sammenlikningsgrunnlag til å si noe om situasjonen før sammenslåingen. Økt effektivitet Ifølge prosjektleder i INVEST har Skatteoppkreveren levert en måloppnåelse som har vært bedre enn kravene/målsettingen, med en ressursbruk under det budsjetterte. Enhetens tjenester er for eksempel etterspurt i kommuner i Indre Namdal. Skatteoppkreveren viser til at budsjettet for enheten de første årene var omtrent en sammenstilling av de tidligere budsjettene til Inderøy, Verran og Steinkjer. Det ble ikke lagt inn noen større «gevinst», men de tre enheten var allerede effektivisert før sammenslåingen, da de gikk fra 8 til 6,5 årsverk. Det er et krav om at Skatteoppkreveren skal gjennomføre arbeidsgiverkontroll av minimum 5 % av arbeidsgiverne i kommunene. Ifølge skatteoppkreveren hadde alle INVEST-kommunene anmerkninger på dette området før sammenslåingen. Etter 3 år nådde de kravet, og de har ikke fått noen anmerkninger etter den tid. Arbeidsgiverkontroll gjennomført (prosent) Kommune Steinkjer 2,8% 5,3% Inderøy 1% 5%* Verran 5% 6% *Tall for nye Inderøy kommune etter sammenslåing med Mosvik Skatteoppkreveren blir også målt på innbetalte restanser. Kravet er at de skal få inn minimum 94 % av det totale restskattekravet. Skatteoppkreveren viser til at før sammenslåingen leverte Inderøy på dette punktet, men ikke Verran og Steinkjer. Nå leverer Inderøy et dårligere resultat, og Verran og Steinkjer leverer et bedre resultat. Resultatene er presentert i figur XX. Årsaken kan ifølge leder være at ressursbruken er flyttet fra arbeidskrevende oppgaver (manuell punching) over til datasystem, som for eksempel Alltinn. Dessuten har Skatteoppkreveren nå flere virkemidler å spille på når det trengs i innfordringssammenheng. Skatteoppkreveren bruker i større grad de forskjellige virkemidlene nå enn før og reaksjonsformen vurderes etter varierende betalingsevne fra situasjon til situasjon. Figur XX: Totale restanser Steinkjer, Inderøy og Verran kommune År Sum Steinkjer Sum Inderøy * * Sum Verran *Tall for nye Inderøy kommune etter sammenslåing med Mosvik Ifølge skatteoppkrever holder enheten stort sett sine budsjetter. I 2014 ble det en liten tilbakebetaling til kommunene. Skatteoppkrever sier det er personallønna som er

18 viktigst for resultatet. Figuren under viser kostnadsfordelingen mellom de tre kommunene. Figur XX: Fordeling kostnader pr kommune Fordeling pr. kommune Inderøy kr kr Verran kr kr Steinkjer kr kr Sum

19 KomRev Trøndelag IKS Innfordringens effektivitet Steinkjer i prosent År: Styringsparameter Resultat Landsgj.snitt Resultat Landsgj.snitt Resultat Landsgj.snitt Resultat Landsgj.snitt Forskuddstrekk ,95 99,93 99,94 99,94 99,97 99,94 Forskuddsskatt person 95,7 99,25 98,45 98,89 98,88 99,44 99,20 Forskuddsskatt upersonlige 99,92 99,84 99,86 99,89 99,85 99,93 Arbeidsgiveravgift 99,8 99,9 99,83 99,84 99,80 99,88 99,82 Restskatt person 99,1 92,1 92,1 90,9 93,1 93,3 94,1 Restskatt upersonlige 79,8 99,59 98,93 99,76 98,20 99,82 97,52 Innfordringens effektivitet Inderøy År: * 2014* Styringsparameter Resultat Landsgj.snitt Resultat Landsgj.snitt Resultat Landsgj.snitt Resultat Landsgj.snitt Forskuddstrekk 99, ,93 99,96 99,94 99,74 99,94 Forskuddsskatt person ,9 98,45 99,84 99,17 99,60 99,20 Forskuddsskatt upersonlige 99, , ,93 Arbeidsgiveravgift 99,5 99,8 99,83 99,89 99,81 99,64 99,82 Restskatt person 99,5 94,8 92,1 93,5 94,1 95,7 94,1 Restskatt upersonlige 92,5 98,93 99,99 98, ,52 Innfordringens effektivitet Verran År: Styringsparameter Resultat Landsgj.snitt Resultat Landsgj.snitt Resultat Landsgj.snitt Resultat Landsgj.snitt Forskuddstrekk 84, , ,94 99,91 99,94 Forskuddsskatt person ,46 98,45 97,52 98, ,20 Forskuddsskatt upersonlige , , ,93 Arbeidsgiveravgift ,60 99, ,80 99,67 99,82 Restskatt person ,4 92,1 93,1 93,1 92,4 94,1 Restskatt upersonlige 82, ,93 99,70 98,20 99,96 97,52

20 *Tall for nye Inderøy kommune etter sammenslåing med Mosvik Økt kvalitet Intro Tjenestekvalitet Enheten ble ifølge Skatteoppkreveren samordnet i et felles datasystem (Sofie) ganske umiddelbart etter sammenslåingen. Det betød felles/spesialiserte arbeidsoppgaver, for eksempel innkreving og skatteregnskap, uavhengig av hjemkommune. Dette mener Skatteoppkreveren har vært et suksesskriterium. Ifølge Skatteoppkreveren har enheten har fått positive tilbakemeldinger fra eksterne samarbeidspartnere, som Tingretten og regnskaps-/revisjonsselskaper. Enhetens mangel på mottatte klager mener Skatteoppkreveren kan tolkes som en positiv tilbakemelding fra publikum. Spørreundersøkelsen viser at et stort flertall blant de ansatte mener kvaliteten på tjenestene som leveres er styrket, og samtlige ansatte mener enheten leverer tjenester med samme kvalitet uavhengig av hvilken kommune tjenesten leveres til. Kompetanse Skatteoppkreveren viser til at det i starten av samarbeidet var store utskiftninger av personell og høyt sykefravær, men at de har klart å rekruttere den nødvendige kompetansen til enheten. Skatteoppkreveren mener det kan skyldes et større fagmiljø og stillinger som er attraktive (krever høgskoleutdanning og praksis). Av de sju som var ansatt ved årsskiftet 2006/2007, var det etter Skatteoppkrevers kunnskap kun én som hadde 3-årig høyskoleutdanning eller mer, mens alle de fem som er ansatt ved kontoret i dag har 3-årig høyskoleutdanning eller mer. Gjennom spørreundersøkelsen kommer det fram at alle ansatte mener kompetansen på enheten er styrket og et stort flertall mener at også spisskompetansen er styrket. Et lite flertall mener enhetens evne til å møte nye krav og utfordringer er styrket i stor grad. Tilgjengelighet Skatteoppkrever viser til at enhetens tilgjengelighet geografisk sett er svekket, da det kun er kontor i Malm, men hun mener at tilgjengelighet på tlf/epost og høy fagkompetanse har større betydning for folk nå enn geografisk tilstedeværelse. Kontoret har hele tiden hatt få negative tilbakemeldinger på at tilgjengeligheten er svekket. Med få helt spesielle unntak, vil skatteoppkreverkontoret alltid være bemannet, mens det ifølge skatteoppkrever tidligere kunne være slik at kontoret var ubemannet dersom den eneste ansatte på kontoret var syk eller hadde ferie. Skatteoppkreverkontoret er tilgjengelig på telefon alle hverdager mellom 10 og 14 og ifølge skatteoppkrever er det mange som henvender seg til kontoret på epost. Blant de ansatte i spørreundersøkelsen er det litt over halvparten som mener at tilgjengeligheten for brukere og kunder er styrket. 19

21 Kapasitetsutnyttelse og sårbarhet Med 5 årsverk er enheten, etter skatteoppkrevers mening, fortsatt ganske liten. For Steinkjer har ikke endringen vært så stor, da de var av tilsvarende størrelse før sammenslåingen, men Skatteoppkreveren mener at både Inderøy og Verran har fått et betydelig større fagmiljø og er nå mer robuste. Salg av arbeidsgiverkontroller til Grong og Namsskogan kommune, samt Snåsas innlemming i samarbeidet, utnytter kapasiteten ved enheten. Uten disse hadde mener skatteoppkreveren at enheten har måttet redusere bemanningen. Skatteoppkrever peker på at med fem ansatte begynner enheten å bli små at sårbarhet er et stikkord som blir mer relevant igjen. Det kan i perioder være krevende å ivareta krav til intern funksjonsdeling, f eks. må være minimum tre personer være involvert i utbetalinger, og det er vanskeligere å sikre overlapping av arbeidsoppgaver også for å unngå sårbarhet ved lengre fravær. Spørreundersøkelsen viser at et stort flertall blant de ansatte mener ressursutnyttelsen hos enheten er styrket i stor grad og et flertall mener evnen til å takle svingninger i etterspørsel og behov er styrket ved enheten. Samhandling Samhandling med andre enheter i kommunen har enheten som følge av at den er en del av Verran kommune, men skatteoppkrever viser til at de i liten grad har sammenfallende/beslektede arbeidsoppgaver. Revisjonen vil med bakgrunn i dette ikke vurdere underpunktet samhandling for området skatteoppkreving Vurdering Økt kvalitet Endringer i opplevd tjenestekvalitet Endring i enhetenes kompetanse Endringer i opplevd tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere Endringer i kapasitetsutnyttelse og sårbarhet Endringer i samhandling mellom utvalgt tjenesteområde og andre enheter i kommunene Økt effektivitet Mer effektiv tjenesteproduksjon 2.2 Regnskap/lønn Bakgrunn regnskap/lønn Regnskap/lønn var det andre av de tre samarbeidsområdene som ble opprettet. 20

22 På bakgrunn av arbeidsgruppas anbefalinger og en utredning fra konsulentfirma, valgte styringsgruppen å engasjere en prosjektleder for å følge opp anbefalingene i arbeidsgruppas forslag. Prosjektleders oppsummering sa at «det helt klart er gevinster på sikt i å etablere samarbeid mellom kommuner innenfor lønns- og økonomienheten Den viktigste nøkkelen for å kunne etablere en felles enhet som er samlokalisert vil i så måte være felles dataløsninger. Uten dette vil det være små/ingen effektiviseringsmuligheter.» Tilrådingen fra rådmennene i de tre kommunene var å etablere en felles løsning for fagområdene lønn, regnskap og fakturering fra Samarbeidsområdet regnskap/lønn ble opprettet etter kommunelovens 28b og med Steinkjer som vertskommune. Intensjonen var fra starten av at Inderøy kommune skulle ha vertskommunerollen for ansvarsområdet, og fra ble samarbeidet organisert etter kommunelovens 27 og Inderøy kommune tok over som vertskommune. Enheten ble samlokalisert i et nybygd Inderøy rådhus i april Ved oppstarten av samarbeidet i 2008 var det 17,65 årsverk knyttet til vertskommunefunksjonen. Pr var det 15,5 årsverk knyttet til samarbeidsområdet, hvorav 0,5 er bortfall av tjenester, mens det per dags dato er 17 årsverk ved enheten, etter at Snåsa ble med i samarbeidet. Det ble bestemt at Agresso skulle være felles økonomisystem for alle kommunene fra oppstart, dvs , og at skanning av fakturaer skulle innføres i alle tre kommunene. Verran og Inderøy kommune hadde fra før andre systemer enn Agresso og alt som ble gjort i tilknytning til fellesdatasystem ble håndtert i prosjektet. Enheten er ifølge leder delt opp i 3 team med teamkoordinatorer: regnskap, lønn og fakturering. Teamkoordinatorene har ansvar for fag og daglig drift, mens leder ved enheten har personal og budsjettansvar. Lederstillingen ved regnskap/lønn var fram til november 2010 besatt av tjenesteenhetsleder økonomi i Steinkjer kommune. Nåværende leder tiltrådte i stillingen i november 2010 og kom fra jobb som økonomisjef i Mosvik kommune. Dette betyr at nåværende leder ikke har sammenlikningsgrunnlag til å si noe om situasjonen før sammenslåingen. Økt effektivitet Ifølge leder ved regnskap/lønn har enheten effektivisert med 2 årsverk sammenlignet med situasjonen i Inderøy, Verran og Steinkjer før sammenslåingen. Leder tror innsparingene kan skyldes blant annet elektronisk faktura, elektroniske timelister fra forsystem i bistand/omsorg og skoler, system for innfordring, bedre utnyttelse av ny funksjonalitet i Agresso, forbedret arbeidsfordeling, utvikling av rutiner og bedre kunnskap om Agresso. Figur XX Fordeling av kostnader pr kommune for samarbeidsområdet regnskap/lønn Fordeling pr. kommune * 2014 Inderøy Verran Steinkjer

23 Sum *Ny fordelingsnøkkel mellom kommunene og utgifter til utgående post på 1 mill ble lagt inn i enhetens budsjett. Økt kvalitet Tjenestekvalitet Regnskap/lønn måles ifølge leder blant annet på merknader fra revisor, fristoverholdelse og feil i regnskapene. Det er leders inntrykk at de har blitt bedre og bedre på disse områdene. Prosjektleder i INVEST trekker også fram at det har vært lite klager på tjenestene som regnskap/lønn leverer. Leder viser til at enheten jobber kontinuerlig med å utbedre sine rutiner og bekjentgjøre disse blant medarbeiderne. Enheten har fokus på å levere «likt» til de forskjellige kommunene og leder sier målet er at kommunene skal få den samme kvalitet på tjenesten. Hun viser samtidig til at kommunene er forskjellige av natur, Steinkjer kommune har for eksempel flere egne økonomimedarbeidere ansatt i kommunen. I spørreundersøkelsen kommer det ikke fram et entydig svar blant de ansatte ved enheten på om kvaliteten i tjenestene er styrket eller svekket. Figuren under viser svarene fra andre ansatte i kommunene. Figur XX Kvalitet i tjenestene Regnskapsrevisjon mener avlagte årsregnskap har vært av god kvalitet. Det har sjelden vært nødvendig å returnere regnskap på grunn av for dårlig kvalitet. Dette mener regnskapsrevisjonen kan ha sammenheng med at regnskapsansvarlige på enheten har lang og god erfaring. Fra lønnsavdelingen har det ifølge revisjonen vært noe dårlig kvalitet når det gjelder avstemminger i forbindelse med årsoppgjøret. Regnskapsrevisjonen opplever at det på lønningsområdet tidligere har vært noe dårlig samarbeid mellom kommunene i Invest. Regnskapsrevisjonen har fått inntrykk at de på dette området fortsatt har vært tre forskjellige kommuner. Regnskapsrevisor viser til at regnskap/lønn har overholdt tidsfrister i forhold til regnskapet og avlagt regnskap i rett tid. Kompetanse I følge leder har enheten veldig bra kompetanse på regnskapsfaget, med mange erfarne medarbeidere. Kompetansen på Agresso har vært mer varierende, men leder mener kompetansen har blitt bedre de siste årene, da de har hatt stort fokus på å lære seg dette systemet bedre. I spørreundersøkelsen kommer det fram at et stort? flertall av de ansatte på enheten mener vertskommunesamarbeidet har styrket både enhetens samlede kompetanse og spisskompetanse. 22

24 Leder sier nyrekruttering til enheten har vært vellykket. Det har vært mange kvalifiserte søkere de siste gangene regnskap/lønn har lyst ut stillinger. Grunnet lav turnover er det ganske sjelden at det blir utlyst stillinger på dette fagområdet i kommunene, og stillingene er tilsynelatende attraktive. Leder mener det kan skyldes at Inderøy kommune har et bra omdømme og enheten kan friste med et stort fagmiljø. Tilgjengelighet Leder sier at ansatte på Steinkjer rådhus i starten følte at enheten ble mindre tilgjengelig. Det var ikke lenger mulig «å stikke innom kontoret» som før. Men det meste av kontakten skjer pr epost og telefon da har ikke kontorplassering noen betydning. Leder viser til at avstanden til kommunene er ikke lengre enn at de har møter ved behov og at de ikke har fått noen tilbakemeldinger på at de er mindre tilgjengelig enn før. Det viktigste for enhetens brukere og kunder er at de får tak i de ansatte på enheten og at enheten får løst de utfordringer/problemer som oppstår. Spørreundersøkelsen viser at av de ansatte Figuren under viser svarene fra andre ansatte i kommunen. Figur XX Tilgjengelighet Kapasitetsutnyttelse og sårbarhet Etter samlokaliseringen i Inderøy kommune i april 2011, satt medarbeiderne på samme plass, men ifølge leder var ikke samarbeidet nødvendigvis godt utviklet på alle områder. De ansatte jobbet med de samme oppgavene som før sammenslåingen. Leder ved enheten sier det er arbeidet mye med å endre dette, og at kapasitetsutnyttelsen er mye bedre i dag. Resultatet er mer spesialisering og at enheten er mindre sårbar ved fravær, da en kan dra veksler på hverandre. I spørreundersøkelsen blant de ansatte ved enheten svarer XXX at de mener enhetens evne til å møte nye krav og utfordringer er XX og XXX mener enhetens evne til å takle svingninger i etterspørsel/behov er XXX. Samhandling Det er ifølge prosjektleder i INVEST bra samhold mellom økonomimedarbeiderne i kommunene og regnskap/lønn. Leder ved enheten mener samhandlingen med andre enheter i kommunene fungerer bra. Det er hovedsakelig på områdene fakturering og lønn at ansatte ved enheten har mye kontakt med de andre enhetene i kommunene. Leder sier enkelte enheter på Steinkjer rådhus nok følte på avstanden i starten, etter flyttingen til Inderøy, men mener dette nå har gått seg til. Siden oppstarten av INVEST Økonomi i 2008, har én fra økonomitjenesten i hver kommune deltatt i felles møter for å få samarbeidet til å fungere. Ettersom samarbeidet utviklet seg og enheten ble samlokalisert i Inderøy kommune, ble det behov for en mer formell gruppe hvor en kan diskutere saker som gjelder økonomisystemet og økonomifunksjonene regnskap/lønn/fakturering/innfordring for alle tre kommuner. 23

25 I 2013 ble «Faggruppe økonomi» etablert og det ble utarbeidet et eget mandat for gruppen. Av mandatet fremgår det at gruppen skal ha minimum 2 møter i året og skal bestå av representanter fra økonomitjenesten i hver kommune, samt leder av INVEST regnskap/lønn. Ifølge leder regnskap/lønn har gruppen 4 møter i året. Målet er at en slik organisering vil bidra til å sikre en ønsket utvikling for alle kommunene på dette området. Revisjon har opplevd at det har vært vanskelig å få til møter med lønnsansvarlige i forbindelse med internkontrollen som ble gjennomført i fjor høst for områdene lønn og salg. I spørreundersøkelsen blant andre ansatte i de tre kommunene, mener ca. XXX at samhandlingen med egen enhet er uendret. Figur Vurdering Økt kvalitet Endringer i opplevd tjenestekvalitet Endring i enhetenes kompetanse Endringer i opplevd tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere Endringer i kapasitetsutnyttelse og sårbarhet Endringer i samhandling mellom utvalgt tjenesteområde og andre enheter i kommunene Økt effektivitet Mer effektiv tjenesteproduksjon 2.3 IKT Bakgrunn IKT IKT Inn-Trøndelag er det siste av de tre områdene som ble opprettet, den En avtale vedtatt i kommunestyrene i Verran, Inderøy og Steinkjer ligger til grunn for samarbeidet. Et viktig insitament for etablering av en felles IKT-enhet i INVEST var å få samlet et IKTfaglig miljø med ansatte med utdanning og bakgrunn innenfor de ulike områdene som skulle betjenes. Dette, kombinert med god kjennskap til drift av IKT i kommunene, ville gi et kvalitetsløft. Det var også tidligere samarbeidet på IKT-området, blant annet gjennom en felles IKTstrategi for INVEST-kommunene fra Allerede i 2005 ble det utarbeidet felles IKTplattform for kommunene. En arbeidsgruppe med representanter fra de tre kommunene utarbeidet i november 2011 em rapport angående felles IKT-enhet for INVEST-kommunene. Arbeidsgruppen forutsatte ikke i sitt forslag at en felles IKT-enhet skulle gi økonomiske konsekvenser i form av redusert driftsbudsjett totalt sett for de tre kommunene, men la til grunn at det skulle kunne tas ut gevinster i form av økt aktivitet og kvalitet, samt redusert sårbarhet gjennom de ressursene som allerede benyttes i kommunene i dag. 24

26 Samarbeid er organisert etter kommunelovens 27, med Steinkjer kommune som vertskommune. Enheten hadde ved sammenslåingen ca 7 årsverk, hvorav 1,6 årsverk ble overført fra Inderøy kommune og 1 årsverk fra Verran kommune. I dag har enheten 8 årsverk. Leder ved IKT-enheten ble ansatt i oktober 2012 og gikk da rett inn i sammenslåingsprosessen. IKT leverer driftsoppgaver til INVEST-kommunene og har oppgaver knyttet til driften døgnet rundt. IKT har også store oppgaver knyttet til innkjøp, det er for eksempel PCer i omløp som skal fornyes med jevne mellomrom. Økt effektivitet Det var 1,6 årsverk som kom over til IKT Inn-Trøndelag fra Inderøy, samt 1 årsverk fra Verran. Nå er IKT 1 årsverk mer enn det var i Inderøy, Verran og Steinkjer sammenlagt før sammenslåingen. Per i dag har enheten tilstrekkelig ressurser ifølge leder, men det varierer naturligvis litt etter tekniske utfordringer. Leder ved enheten mener effektiviseringen var tatt ut allerede i 2010, før samarbeidet tok form som vertskommunesamarbeid, da Steinkjer kommune inngikk driftsavtaler med de øvrige to kommunene på de tyngre løsningene. Leder mener en ikke kunne forvente å oppnå flere ressursbesparelser ved sammenslåing, men at man derimot kan oppnå bedre kvalitet på tjenesten, eksempelvis ved en mer lik tjeneste til de ulike kommunene. Prosjektleder i INVEST sier det i utgangspunktet var det en målsetting i INVEST om at man skulle kunne ta ut en gevinst på 1 mill. kr på IKT-området. Men ifølge prosjektleder er det kvaliteten på tjenesten som kan forbedres og det er vanskelig å ta ut noen økonomiske effekter ved samarbeidet på IKT. Ifølge leder ved IKT-enheten ligger gevinstene i stordriftsfordelene. IKT har en samarbeidsgruppe med Værnesregionen og Innherred samkommune, men leder mener at det nok kunne vært bare én IT-tjeneste i fylket, med spesialistoppgaver fordelt på ulike kommuner. Figur XX Fordeling av kostnader pr kommune for samarbeidsområdet IKT Fordeling pr. kommune Inderøy , ,48 Verran , ,27 Steinkjer , ,78 Sum , ,52 Økt kvalitet Tjenestekvalitet Leder ved IKT-enheten tror tjenestekvaliteten er blitt noe bedre over tid ved at de samlet har vært i stand til å etablere en felles driftsavtale som dekker døgnet bedre på tjenesteleveranse. 25

27 Hver for seg måtte de ha begrenset kjøpet av slike tjenester. Leder tror også at de som samlet intern bemanning er noe bedre i stand til å møte fagmiljøene i kommunene som spisset på tematikk relatert til det enkelte fagmiljø. I følge leder ved IKT-enheten styrer ikke IKT etter måleparameter, kun etter formulering om «bedre effektivitet og kvalitet» fra stiftelsesdokumentene. Enheten har allikevel et mål om å gi en tilbakemelding samme virkedag på innmeldte saker. Dette klarer de ifølge leder 100%, da saksbehandlingssystemet umiddelbart sender kvittering med saksnummer på innmeldt sak. Enheten opererer også med et mål på 70-80% saksbehandling i første linje. Dette oppnår de ifølge leder ikke i dag, da de ser at et større volum saker viderefordeles til behandling i 2.linje. Leder viser til at de det siste året har forsøkt å styrke dialogen med brukerne ved å tilkjennegi navn på saksbehandler og å gi et estimat på behandlingstid ved svar på sakene som kommer til helpdesk. Leder sier de ikke har gjort brukerundersøkelser, men kan hente brukernes synspunkter fra helpdesk. De vet meget godt at det er veldig mange områder å forbedre seg på, blant annet er det enda mer å hente på standardisering. I spørreundersøkelsen ble andre ansatte ved enheter i de tre kommunene spurt om deres oppfatning av kvaliteten i tjenestene som leveres fra IKT. Figuren under viser svarene. Figur XX: Kvalitet i tjenestene Kompetanse Leder ved IKT-enheten mener kompetansen på enheten er bra per i dag. Enheten mister snart 1 stilling som er viktig, den må erstattes i Kompetanseprofilen er ifølge leder litt tilfeldig sammensatt som følge av sammenslåinga. Kompetansen ved IKT utgjør fortsatt en utfordring, det er lite formalkompetanse i enheten. Stor bruk av eksterne konsulenter. Leder har ansatt 2,5 stilling/årsverk. Ansettelsene har vært vellykket med mange godt kvalifiserte søkere. IKT har på den måten klart å forbedre kompetanseprofilen. 26

28 Leder mener det er lettere å rekruttere i Steinkjer enn for eksempel Trondheim, da det i Trondheim er flere store fagmiljøer som konkurrerer om fagpersonene. INVEST har etter leders oppfatning helt klart gjort rekrutteringen lettere, da arbeidet nå er mer spennende for en med faginteresse. Tilgjengelighet Prosjektleder i INVEST viser til at da IKT-medarbeiderne ble flyttet til Steinkjer, oppstod det ikke uventet misnøye i Inderøy og Verran, da IKT-hjelpen ble mindre tilgjengelig. Leder ved IKT-enheten mener tilgjengeligheten i realiteten er uendret eller bedre, men er klar over at det er ikke sikkert alle brukerne opplever det slik. Med en større grad av lokal tilstedeværelse vil det alltid være enklere for noen brukere å oppsøke IKT-kontoret lokalt for å få den bistanden de trenger. Leder viser til at nå henvender alle seg til ett kontaktpunkt og håndteres etter samme prioriteringer og i samme kø. I følge leder har noen av de ansatte kontordag ute i Inderøy og Verran kommune 1 dag i uka. Figuren under viser andre ansatte i kommunen sin oppfatning av tilgjengeligheten på IKTtjenestene. Figur XX: Tilgjengelighet Kapasitetsutnyttelse og sårbarhet Leder ved IKT-enheten mener en felles enhet har gitt noe gevinst på kapasitetsutnyttelse, da personalmessig. Alle som jobber i 2. linjetjenesten har ett eller flere fokusområder og ser på kommunene samlet når de jobber med sitt fagområde. Samhandling Leder ved IKT-enheten sier de til daglig kjenner på at de skulle hatt mer ressurser til å være "der ute" i dialog med enhetene. Han tror er mulig at de gjennom sammenslåingen har tapt noe terreng i slike samarbeid fordi de legger vekt på gevinstene av å tenke og jobbe mot fellesløsninger. 27

29 Leder tror også at IKT-enheten kanskje hadde blitt oppfattet som mer nøytral dersom de ikke hadde sittet i et av rådhusene. Figuren under viser andre ansatte i kommunene sin oppfatning av samhandlingen mellom IKT og deres egen enhet. Figur XX: Samhandling Vurdering Økt kvalitet Endringer i opplevd tjenestekvalitet Endring i enhetenes kompetanse Endringer i opplevd tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere Endringer i kapasitetsutnyttelse og sårbarhet Endringer i samhandling mellom utvalgt tjenesteområde og andre enheter i kommunene Økt effektivitet Mer effektiv tjenesteproduksjon 2.4 Konklusjon 3. Hva er erfaringene fra disse samarbeidsordningene? 3.1 Skatteoppkreving Prosjektleder 28

30 Prosjektleder i INVEST viser til at enheten siden oppstarten har skiftet ut nesten alt personell. Enheten har hatt utfordringer, både med arbeidsmiljøet og sykemeldinger. Leder for enheten skatteoppkrever sier bestillingen fra styret i INVEST var klar ved sammenslåingen, det var tre forskjellige kommune/kontor/kulturer som skulle sys sammen til en enhet. Leder har hele tiden hatt et mål om at enheten skal opptre «enhetlig utad», og en forutsetning for å klare det er samlokalisering. Skatteoppkreverne i de tre kommunene hadde ifølge leder vært ganske selvgående, da kan det være tøft å innordne seg i et nytt og felles system, både for medarbeiderne og for innbyggerne i kommunene. Bemanningen var tidvis krevende, medarbeiderne fra Steinkjer ble for eksempel ikke med over til INVEST. Av dagens medarbeidere er det bare 1 som (delvis) var med før sammenslåingen. Leder ved enheten mener innbyggerne blir behandlet mer likt i de tre kommunene nå enn før. Det bedrer rettssikkerheten. Leder er klar på at enheten fortsatt er forholdsvis liten og mener det på sikt kunne det vært nyttig å være enda større. Det er leders oppfatning at enhetens innkrevingsfaglige kompetanse også kunne vært benyttet til innkreving av kommunale krav. Viktigste erfaringene fra samarbeidet fra spørreundersøkelsen Kontoret leverer tjenester til høyere kvalitet for en lavere kostnad Bedre fagmiljø og lik behandling av sakene Alle behandles likt Spørreundersøkelsen: Alle ansatte uttrykker at de foretrekker interkommunalt samarbeid framfor at kommunene hver for seg skulle hatt tjenesten og alle ansatte mener samarbeidet om skatteoppkreving samlet sett har gitt større fordeler enn ulemper for kommunene. Referat tillitsvalgte 3.2 Regnskap/lønn Leder ved regnskap/lønn forteller at det i starten var litt usikkerhet omkring hvem som ble med over til Inderøy kommune som arbeidsgiver, og 2 ansatte ble igjen på Steinkjer. De arbeidet med fakturering og regnskap, og noe av dette var oppgaver som kommunen selv skulle håndtere. Leders generelle erfaringer er at større fagmiljø gir bedre faglig resultat, man blir mindre sårbar og det er positivt for arbeidsmiljøet. Viktigste erfaringene Steinkjer kommune har «tapt» på at regnskap lønn ble flyttet til Inderøy. Det er flere ansatte som jobber med samme fagfelt, dette gir bedre fagkompetanse. Forbedret fleksibilitet ved fordeling av arbeidsoppgaver, spesielt ved arbeidstopper med økt arbeidsmengde og tidsfrister. Ikke så mange forskjellige oppgaver lenger, kan konsentrere seg om det som er «sitt område». Samlet kompetanse fagfelt. 29

31 Steinkjer kommune oppleves som en drivkraft i videreutviklinga og det er utviklende også for ITRL som blir med på nye moduler / system i Agresso. Prosjektleder i INVEST viser til at samarbeidet regnskap/lønn har en lang historie. I starten var det en del skepsis, blant annet knyttet til flyttingen til Inderøy. Overgangen ble også tøff, først og fremst pga. en del IKT-problemer. Nå opplever prosjektleder at de ansatte er fornøyd med flyttingen og det fagmiljøet som er samlet på Inderøy. Figur XX: Foretrekker interkommunalt samarbeid Referat tillitsvalgte 3.3 IKT Hva har man overført av ansatte hvor mange «ble med over». (Intervju tillitsvalgte) Belys fordelingsnøkkel. Gevinst hvorfor/hvorfor ikke? Potensielle gevinster ikke realisert Prosjektleder IKT er området som har hatt størst utfordringer. Prosjektleder tror det handler om to ting: 1. det gamle IKT-systemet var utdatert og dårlig, 2. budsjettet for IKT ble satt for lavt, den beregnede gevinsten av sammenslåingen ble vurdert for høyt (1 mill. kr). Prosjektleder viser til at det var noen utfordringer ved IKT på Steinkjer allerede forut for sammenslåingen. De var ikke synliggjort, og det kan ifølge prosjektleder ha bidratt til oppstartsproblemene ved INVEST IKT. IKT er det nyeste området i INVEST. Uroen har begynt å lagt seg nå, det er bedre i dag enn for bare ¾ år siden. Viktigste erfaringene (fra spørreundersøkelsen) Kompetanse på ansatte på IKT er for svak. Tar for lett på integrasjon av andre kommuners arbeidsform/metodikk Jeg ser at samarbeidet ble igangsatt med for lite fokus på den organisasjonsendringen 30

32 som fulgte med omstillingen. Enheten har slitt med å tilpasse kompetanseprofilen mot oppgavene som skal løses. Gevinstene ble realisert før sammenslåingen, da Inderøy og Verran hadde en driftsavtale med Steinkjer om felles datasenter. Alle involverte parter MÅ vite hva det innebærer med et slikt samarbeid, og være villige til å jobbe for å få samarbeidet til å fungere. Å få helhet over infrastruktur. Bedre spisskompetanse og raskere løsning av driftsproblemer. Bedre struktur på innkjøp. Leder ved IKT-enheten viser til at prosessen var tøff, selv om det hadde vært samarbeid mellom kommunene lenge før sammenslåingen. Det var mindre vilje til å være med på sammenslåing enn det leder hadde regnet med. Enheten har hatt utfordringer med arbeidsmiljøet knyttet til sammenslåingsprosessen. De har hentet erfaringer fra dette. Leder viser til at skatteoppkrever og regnskap/lønn hadde samme erfaringer med ansattegruppen under sin sammenslåingsprosess, og leder mener IKT med fordel kunne fått flere tilbakemeldinger fra dette arbeidet for å være bedre forberedt på hvilke problemer som ville oppstå. 3 år med IKT-enheten er kort tid, det er fortsatt mange gevinster som kan hentes ut. Det blir spennende å se hvordan ny kommunestruktur blir, det er ikke sikkert IKT INVEST er den beste/siste løsningen. Det er stor forskjell på hva som kreves i de forskjellige kommunene, eksempelvis har Oppvekst på Steinkjer egne ressurser som bygger opp under IKT. En felles administrativ styringsgruppe mener leder gir muligheter til å lage større felles løsninger. Interkommunalt samarbeid eller løsninger hver for seg (figur) 4. Oppsummering I enda større grad dele på og bruke erfaringene fra prosessene ved evt nye samarbeidsområder. 31

33 Ser ut til at flertallet foretrekker interkommunalt samarbeid fremfor at kommunene skal ha tjenestene hver for seg. 5. Rådmannens kommentarer En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i x kommune dato. KomRev Trøndelag IKS mottok svar fra rådmannen dato. Høringsbrevet er vedlagt rapporten (vedlegg x). Revisor har korrigert faktafeil i tråd med tilbakemeldingene fra rådmannen. Høringssvaret har ut over dette ikke medført endringer i rapporten. 32

34 kilder Kommuneloven Notat samarbeidsordninger Fellesdokument Styringsdokument 2008 Styringsdokument Grunnlagsdokument for INVEST-samarbeidet Avtale Skatt Avtale Lønn Avtale IKT vedlegg Postadresse: Postboks 2565, 7735 Steinkjer Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer Tlf

35 Tilsagnsbrev 15/39 Søknad Etabl. av laboratorium for brukbarhetstesting (V) Søknadsår 2014 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Etablering av laboratorium for brukbarhetstesting Søker Smart Grid Services Cluster Gyldig til dato Arkivsak Tilsagnsnr Status Under behandling Saksbehandler gunn.tangstad (Gunn Tangstad) E-post Mobil Ved presentasjon og eventuell profilering av det støttede prosjektet i media, ønskes det at eventuell veiledning fra ditt næringsapparat og den økonomiske støttens medvirkning i prosjektet blir nevnt. Vurdering Behovet for et laboratorium for brukbarhetstester i forbindelse med produkter og tjenester til smarte nett, bygningsautomasjonsystemer og systemer for mikroproduksjon av energi har oppstått i klyngen Smart Grid Services Cluster. Dette prosjektet skal avklare behovet, krav til metodikk / kompetanse og potensielle samarbeidaktører, herunder andre bedrifter og bransjer som kan forbedre sine produkter og tjenester basert på et slikt laboratorium. Prosjektet er nå i en fase hvor de skal koble på næringsmiljøene i Inn-Trøndelag tetter inn i arbeidet, for å fremskaffe et beslutningsgrunnlag for formalisert etablering av et Laboratorium for brukbarhetstester. Dette er et tiltaksprosjekt, et samarbeide mellom bedrifter tilknyttet Arena Smart Grid Clusters. Næringssjefene i Inn-Trøndelag støtter prosjektet, og ser et tydelig behov for etableringen. Prosjektet understøtter næringsutvikling i regionene, og mener også at det er en åpen posisjon for denne etableringen nasjonalt sett. Det finnes etableringer allerede, men ingen har gjort suksess så langt. Det kan også nevnes at det innenfor næringssamarbeidet finnes betydelig kompetanse på området, som kan bidra godt inn i prosjektet. Forslag til vedtak Næringssamarbeidet i Inn-Trøndelag innstiller på tildeling til Arena Smart Grid Clusters (som består av 70 bedrifter) og deres prosjekt "Etablering av laboratorium for brukbarhetstesting". Siden dette er et tiltaksprosjekt gis det 100% støtte på dokumenterte kostnader. 34

36 Finansieringskilder Innvilgetbeløp Søknadsbeløp Finansieringskilde År Ramme/budsjettomr. Beløp Tilskudd Tilbakeført 2014 Intr Reg Intr Reg Sum finansieringskilder Prosjektbeskrivelse Kort beskrivelse Behovet for et laboratorium for brukbarhetstester i forbindelse med produkter og tjenester til smarte nett, bygningsautomasjonsystemer og systemer for mikroproduksjon av energi har oppstått i klyngen Smart Grid Services Cluster. Dette prosjektet skal avklare behovet, krav til metodikk / kompetanse og potensielle samarbeidaktører, herunder andre bedrifter og bransjer som kan forbedre sine produkter og tjenester basert på et slikt laboratorium. Prosjektbeskrivelse Dette er et prosjekt for framskaffelse av beslutningsunderlag for formalisert etablering av et Laboratorium for brukbarhetstester samt finne potensielle samarbeidspartnere og allianser i regionen som kan bidra til både etablering og styrke driften av et slikt tilbud. Det har en tid vært jobbet med ulike aktører på Steinkjer for å se på om det er personer eller miljøer som er interessert å se nærmere på grunnlaget for å etablere et brukbarhetslaboratorium på Steinkjer i tilknytning til Demo Steinkjer og prosjektet Arena Smartgrid Services. Man har man ikke lyktes med, så klynge-foreningen Smart Grid Services Cluster vil nå ta på seg rollen å sjekke grunnlaget for å starte en virksomhet på området og framskaffe nødvendig beslutningsunderlag. Vi ser for oss følgende hovedaktiviteter: - kort "state of the art" på brukbarhetstesting. Kartlegging av metodikk, aktører i Norge / internasjonalt og erfaringer fra slik testing. - erfaringsinnsamling fra identifiserte miljø basert på semistrukturert intervju på telefon / videomøte. - utsjekk av potensielle samarbeidspartnere i Midt-Norge og hva slags posisjon og rolle de vil ta i en eventuell etablering / som samarbeidspartner på kompetanse og evt. kapasitetstilbyder (underleverandør). Møter / workshops / telefonintervju. - kartlegging av interesse og samarbeidsmuligheter innenfor regionalt samarbeidsområde (Inderøy, Verran, Snåsa, Steinkjer) - utarbeide en beskrivelse av konseptet og tjenestene fra et Laboratorium for Brukbarhetstester. 35

37 - markedsundersøkelse basert på Smart Grid Services medlemsmasse og bedrifter innen regionalt samarbeidsområde, for interesse i deltakelse i å investere i infrastruktur / selskap for slike tjenester samt bruk av tjenestene. Workshops, møter, intervju. - skisse på forslag til organisering og finansiering av en eventuell etablering. - samle alt underlag i et notat / prospekt på mulig etablering av at Laboratorium for Brukbarhetstester. - arrangere et beslutningsmøte / stiftelsesmøte for interesserte aktører. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier Smart Grid Services Cluster Jakob Weidemannsg t. 9 Kontaktperson Ivar Blikø Jakob Weidemannsg t. 9 Prosjektleder Ivar Blikø Jakob Weidemannsg t STEINKJER STEINKJER STEINKJER Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Behovet for et laboratorium for brukbarhetstester i forbindelse med produkter og tjenester til smarte nett, bygningsautomasjonssystemer og systemer for mikropoduksjon av energi har oppstått i klyngen Smart Grid Services Cluster. Dette prosjektet skal avklare behovet, krav til metodikk / kompetanse og potensielle samarbeidsaktører. Prosjektmål Prosjekt for framskaffelse av beslutningsunderlag for formalisert etablering av et Laboratorium for brukbarhetstester. Hovedmål: - utarbeide beslutningsunderlag for eventuell etablering av et Laboratorium for brukbarhetstester - arrangere et beslutningsmøte / stiftelsesmøte for interesserte aktører basert på utarbeidet beslutningsunderlag. Delmål / delleveranser: 36

38 - kort "state of the art" på brukbarhetstesting. - notat på efaringsinnsamling fra identifiserte / kartlagte miljø. - notat over potensielle samarbeidspartnere i Midt-Norge / regional samarbeidsregion og hva slags posisjon og rolle de vil ta i en eventuell etablering og som samarbeidspartner på kompetanse og evt. kapasitetstilbyder (underleverandør). - beskrivelse av konseptet og tjenestene fra et Laboratorium for Brukbarhetstester. - markedsundersøkelse lokalt og regionalt - skisse på forslag til organisering og finansiering av en eventuell etablering. Forankring Vi er i dialog med følgende miljøer lokalt: - TFoU, Øyvind Skogvold - HINT, Robin Munkvoll - Kunnskapsparken, Håvard Belbo. - Næringsselskapet og Steinkjer kommune ved Bodil Vekset - Demo Steinkjer / NTE ved Therese Troset Engan I forbindelse med undersøkelsen så vil vi ta kontakt med næringssjefene / førstelinjetjenesten i Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer for både å orientere om prosjektet, samt identifisere grunnlag for samarbeid. Her vil det også utarbeides liste over virksomheter som er potensielle samarbeidspartnere (underleverandører) og bedrifter som kan ha nytte av å benytte seg av tjenesten (kunder). Prosjektorganisering Prosjektledelse ved Smart Grid Services Cluster, Ivar Blikø og Gunnar Vist. Rapportering til styringsgruppen for Arena prosjektet / foreningen Smart Grid Services Cluster Bidragsytere / referansegruppe: Kunnskapsparken, TFoU, HINT Samarbeidspartnere Prosjektet er i dialog med: - TFoU, Øyvind Skogvold / Morten Stene - HINT, Robin Munkvoll - Kunnskapsparken, Håvard Belbo. - Næringsselskapet og Steinkjer kommune ved Bodil Vekset 37

39 - Demo Steinkjer / NTE ved Therese Troset Engan Prosjektet vil ved oppstart innlede samarbeid med. - Næringssjefer i kommunene Inderøy, Verran, Snåsa - NTNU - Identifiserte miljø som driver med brukbarhetstester av produkter, tjenester og arbeidsprosesser Aktiviteter Vi ser for oss følgende hovedaktiviteter: - kort "state of the art" på brukbarhetstesting. Kartlegging av metodikk, aktører i Norge / internasjonalt og erfaringer fra slik testing. - erfaringsinnsamling fra identifiserte miljø basert på semistrukturert intervju på telefon / videomøte. - utsjekk av potensielle samarbeidspartnere i Midt-Norge og hva slags posisjon og rolle de vil ta i en eventuell etablering / som samarbeidspartner på kompetanse og evt. kapasitetstilbyder (underleverandør). Møter / workshops / telefonintervju. - kartlegging av interesse og samarbeidsmuligheter innenfor regionalt samarbeidsområde (Inderøy, Verran, Snåsa, Steinkjer) - utarbeide en beskrivelse av konseptet og tjenestene fra et Laboratorium for Brukbarhetstester. - markedsundersøkelse basert på Smart Grid Services medlemsmasse og bedrifter innen regionalt samarbeidsområde, for interesse i deltakelse i å investere i infrastruktur / selskap for slike tjenester samt bruk av tjenestene. Workshops, møter, intervju. - skisse på forslag til organisering og finansiering av en eventuell etablering. - samle alt underlag i et notat / prospekt på mulig etablering av at Laboratorium for Brukbarhetstester. - arrangere et beslutningsmøte / stiftelsesmøte for interesserte aktører. Målgrupper Medlemmer i Smart Grid Services Cluster og relatert nettverk, samt bedrifter i Midt-Norge. Involvering gjennom Intervjuer, møter og workshops. Målet er å framskaffe underlag på behov og ønsker og evt. volum på tjenester fra et laboratorium for brukbarhetstester. Resultat Etablering av et laboratorium for brukbarhetstester. Effekter Arbeidsplasser, oppdrag til regionen, understøtte andre aktører og synergi/oppdrag til Demo Steinkjer, Smart Grid Services Clusters medlemmer, TFoU og nye satsninger / samspill med 38

40 undervisning IT/Spillteknologi ved HINT. Mulig kandidat for samlokalisering i evt. NæringslivsCampus / Innovasjonssenter ved HINT. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Hovedaktiviteter: Ultimo oktober: - kort "state of the art" på brukbarhetstesting. Kartlegging av metodikk, aktører i Norge / internasjonalt og erfaringer fra slik testing. Ultimo november: - erfaringsinnsamling fra identifiserte miljø basert på semistrukturert intervju på telefon / videomøte. Ultimo November: - utsjekk av potensielle samarbeidspartnere i Midt-Norge og hva slags posisjon og rolle de vil ta i en eventuell etablering / som samarbeidspartner på kompetanse og evt. kapasitetstilbyder (underleverandør). Møter / workshops / telefonintervju. Slutt medio desember: - utarbeide en beskrivelse av konseptet og tjenestene fra et Laboratorium for Brukbarhetstester. Slutt medio desember: - markedsundersøkelse basert på Smart Grid Services Cluster medlemsmasse og tilknyttede nettverk, og evt. interesse i deltakelse i å investere i infrastruktur / selskap for slike tjenester. Workshops, møter, intervju. Medio desember: - skisse på forslag til organisering og finansiering av en eventuell etablering. Medio desember: - samle alt underlag i et notat / prospekt på mulig etablering av at Laboratorium for Brukbarhetstester. Medio desember: - arrangere et beslutningsmøte / stiftelsesmøte for interesserte aktører. Godkjent kostnadsplan Tittel SUM Direkteutgifter / reise Innleid assistanse Prosjektarbeid Sum kostnad Godkjent finansieringsplan Tittel SUM Steinkjer Næringsselskap AS Sum finansiering Geografi 1700-Nord-Trøndelag, 1702-Steinkjer, 1724-Verran, 1729-Inderøy, 1736-Snåsa 39

41 Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato 15/40 Status arbeid med landbruk/teknisk og1.linjetjenestene (O) Når det gjelder status for prosjekt samarbeid landbruk/teknisk, har jeg satt i sving Siv Merethe Gederaas Belbo og (med Torunns velsignelse) Per Morten Bjørgum til å arbeide videre med en nærmere detaljering på aksen nærhet/distanse for de ulike elementene i (noen av) tjenestene. De har frist for rapportering slik at vi kan behandle saken i juni slik PSG anmodet om («tidligst juni») Når det gjelder førstelinjetjenester, har jeg gitt ansvar lokalt for å «komme etter» med informasjon og involvering lokalt her i Snåsa. I og med at jeg har lovet at vi også skal ha fokus på arkiv, vil det nok også kreve litt tilleggsvurderinger fra den enkelte kommune før vi har et samlet bilde. Særlig viktig er det å avklare de formelle forholdene vedr. arkiv, samt spørsmålet om dette drar med seg nye investeringskostnader, lisenser etc. slik en kan ha fått inntrykk av. Her må arkivfagfolka bidra med sitt. Når det gjelder kostnader (investering og drift) for de løsninger som foreslås, kan vi ha behov for bidrag fra økonomene. Økonomiprognoser for tiltakene er en klar bestilling fra PSG. Vi håper at dette lar seg gjøre slik at vi også kan få gitt vårt bidrag til junimøtet. 15/41 Etablering av faggrupper (D) Her har jeg sendt over noe materiale som ble lagt til grunn ved tilsvarende etablering i Indre Namdal. Dette har vært vellykket for disse kommunene. Min innstilling i saken er at vi tar sikte på å etablere tilsvarende fagmiljøer også i Inn-Trøndelag for de fagområder vi finner hensiktsmessige. Merk at når vi har etablert fagnettverkene, og de har fått på plass sitt rullerende lederskap, har vi også en adresse for faglige bidrag, utredninger etc. til ASG. I tillegg fagmiljøer som har som en av sine oppgaver å oppspore mulighetene for hensiktsmessige samarbeidsløsninger for sine fagfelt. Reglement for fagnettverk (Fagnettvekets navn) Deltakere i nettverket (kun funksjoner, ikke navn) 1) Formålet med nettverket er å skape en felles faglig arena for fagstillinger i Indre Namdal med sikte på felles fagutvikling, kursing, erfaringsutveksling og saksbehandling. 2) Medlemmer av nettverket har vanlig møteplikt når møter sammenkalles etter fastsatt møteplan. 40

42 3) Nettverket har innenfor sitt fagområde - og i forståelse med rådmannsgruppen i Indre Namdal - særlig ansvar for relevante samarbeidsinitiativer og utredninger, felles saksframlegg, utredninger, høringsutkast og felles kompetanseplaner. Slike oppdrag skal tildeles av leder for rådmannsgruppen i Indre Namdal 4) Nettverkets medlemmer rapporterer til stedlig rådmann eller som bestemt av stedlig rådmann. 5) Nettverkets dokumenter skrives i K2000, som internt notat, og skal påføres unntatt offentlighet i samsvar med dette. Inntil felles løsning for K2000 gjør det mulig, skal dokumentene lagres på felles område J i egen mappe for nettverket med nødvendige undermapper. 6) Nettverket møtes etter fastsatt møteplan for året, og ellers når det er behov. Nettverkets leder bestemmer om møtet skal avholdes som fjernmøte eller som fysisk møte. 7) Til alle møter skal det foreligge skriftlig innkalling med sakliste, og det skal skrives referat fra møtene. Nettverkets leder kan, når det er hensiktsmessig, delegere oppgaver - herunder møteledelse - til andre i nettverket, for eksempel stedlig representant for møteavviklingen. 8) Innkalling med sakliste og referat skal distribueres til nettverkets deltakere, rådmannsgruppen i Indre Namdal og ellers andre som det er naturlig å informere internt. 9) Nettverket skal ha en leder, som skal være valgt for en nærmere bestemt periode. Lederen har ansvar for innkalling, sakliste og for at det blir tatt referat fra møtene. 10) Lederen er også ansvarlig for at det skrives en kort årsmelding om nettverkets aktiviteter. Som minimum i en slik melding skal framgå antall møter, antall saker, kort omtale av de viktigste sakene og en egenvurdering av nettverkets funksjon i meldingsperioden. 41

43 INNKALLING til møte i (FAGNETTVERKETS NAVN) Unntatt offentlighet, jfr. offl. 5 Sted: Dato: Tid: Sakliste Sak nr. Sakstittel Vedlegg/beslutningsgrunnlag../07 Møteformalia, herunder godkjenning Protokoll fra møte den av siste protokoll../07 Referater, gjensidig presentasjon og informasjon../07 Gjennomgang av reglement for fagnettverk i Indre Namdal - Muntlig presentasjon/gjennomgang - Reglement godkjent i rådmannsforum 11. september /07 Eventuelt Innspill sendes undertegnede innen Møteservering: VELKOMMEN! Underskrift Kopi til: Rådmannsforum 42

44 PROTOKOLL MØTE NR. 02/06 Dato/sted : Deltakere Forfall: Vara: Andre: SAK NR. BEHANDLING VEDTAK X/06 Møteformalia Y/06 Godkjenning av protokoll fra møte den Unntatt offentlighet, jfr. offl. 5 Innkalling og sakliste godkjent med følgende merknader Som referent ble valgt: 09/06 Referater og gjensidige orienteringer 10/06 Årsmelding Per orienterte om Kari orienterte om Pål refererte fra Det ble vist til følgende dokumenter: - Årsmelding E-post av. Kari legger fram sak vedr. sin orientering til neste møte. For øvrig tas saken til orientering Underskrifter Protokollen godkjent: 43

45 Kopier til: 15/42 Nye samarbeidsområder? (D) Jeg har fått konkrete innspill på samarbeid om / harmonisering av retningslinjer for tildeling av Startlån, på samarbeid om deler av flyktningtjenesten etc. Påstanden min er at slike samarbeidstemaer kommer av seg selv dersom vi har virksomme faggrupper, men samarbeidsbehov innen flyktningtjenesten er i ferd med å bli nærmere avdekket av Ragnheid Ona-Hauffen. Hvis vi får frem noen konkret ut av hennes kontakt med fagfeller i de andre kommunene, har vi en sak vi kan drøfte. I motsatt fall tror jeg saken kan utgå. 15/43 Arkivløsning / bruk av saksbehandlerverktøy (D) Post/ arkivsamarbeid i Inn-Trøndelagsamarbeidet Skisse til videre løsninger Valgalternativ Fortsette som i dag med klar målsetting om flere felles rutiner og felles oppdatering av fagsystem som ligger i hver kommune sin base. I tillegg til daglig arbeid rydder den enkelte kommune sine papirarkiver. De fleste som jobber med post og arkiv har også andre oppgaver i sin stillingsbeskrivelse. Flytter ansatte og postmottak til en kommune Konsekvens Legger til rette for fells rutiner og arbeid gjennom oppdatering i ephorte som foregår nå i mars og april Inn-Trøndelag samarbeidet har felles fagapplikasjonsansvarlig for ephorte, men hver kommune har egen systemansvarlig som utarbeider maler m.v. Alle kommunene forbereder avslutning på papirarkivperiode som følge av endring. (Endring kan skje enten ved innføring av felles base eller ved kommunesammenslåing. Inderøy har avsatt ca 2 mill til dette. Steinkjer og Verran gjør i vesentlig grad arbeidet selv. For Steinkjers del forutsetter ferdigstilling med eget mannskap at vi har tiden fram til 2020.) Et skifte av arbeidssted er en 44

46 som kan jobbe i alle kommunens baser motiveringsprosess. I en kommune med rundt innbyggere (Kristiansund, Ullensaker) jobber rundt 4 årsverk med post og sentralarkiv. Øvrige ansatte på kontorteknisk side varierer fra kommune til kommune. Kommuner på denne størrelse har stort sett skolesekretærer og delvis sekretariatsbistand på enhetene i tillegg. Arkivansatte som vil tilhøre et sentralarkiv vil være lenger unna arbeid som må gjøres med gjenfinning av saker og avslutning av papirarkivperiode. Arbeidsoppgaver utover postmottak og journalføring i den rette kommunes base må besluttes ut fra hva som er praktisk mulig. Flytter ansatte og postmottak til en kommune og lager felles base i Inn-Trøndelagsamarbeidet Før ny base opprettes må papirarkivperiode avsluttes. Har kommunene liten tid på seg, må kanskje alle kjøpe tjenester for å bli ferdig. Hvis en av kommunene går ut av samarbeidet er det komplisert å trekke ut denne kommunens post/ arkiverte dokumenter fra den elektroniske basen (vi har erfaring med at Mosvik hadde felles base med Rissa) De anslagsvis 4 årsverk som post og sentralarkiv vil utgjøre om alle kommunene i Inn- Trøndelagssamarbeidet inngår, må få definert arbeidsoppgaver utover postmottak og journalføring ut fra hva som er praktisk mulig. Gjenfinning av saker i papirarkiv som ikke er sendt til IKA må foretas av ansatte i den kommunen der papirene foreløpig er deponert. Blir en kommune med felles postmottak/ sentralarkiv, men med desentralisert arkivtjeneste Dette er en modell som nå planlegges i Trondheim, da arkivansatte har så mange andre oppgaver i enhetene at de bør sitte nært saksbehandlerne. Blir en kommune med felles postmottak og arkiv plassert der styre bestemmer Tidligere arkiv må før dette tidspunkt være ordnet deponert, og fortrinnsvis befinne seg et sted som er bemannet og som bistår med søk (IKA Trøndelag) Antallet ansatte i post og sentralarkiv kan muligens være som for en sammenlignbar kommune på innbyggere. Hvor desentraliserte sekretariatstjenester skal være for øvrig, må muligens bestemmes av 45

47 fagenhetene. Hver kommune betaler i dag medlemskontingent til IKA basert på antall innbyggere. Denne modellen for betaling gjør at kontingenten ikke reduseres selv om INN-Trøndelagsamarbeidet blir en kommune. Hver kommune betaler i dag IKA for det antall hyllemeter de benytter. Det er en fastsatt pris pr hyllemeter som ikke reduseres selv om vi blir en kommune. Depotmengden fremover kan kun reduseres ved grundig forarbeid med avslutning av papirarkivet. Fremtidige kostnader for å få et egnet elektronisk arkiv er ukjent. Større arkivsystem som ephorte har i utgangspunktet solgt oss en fagapplikasjon som skal kunne overføre data til et arkivdepot uten ekstrakostnader. Men langt fra alle fagområder har så langt fullelektroniske fagapplikasjoner. (Eksempelvis betaler Steinkjer i dag årlig kr i medlemsutgift og kr for leie av depot.) 15/44 Forberede innspill til kompropkonferansen (D) 15/45 Status kommunereformen (O) Gjensidig informasjon om prosess i egen kommune 15/46 Stauts Byregionsprogrammet (O) Anders HH 15/47 Status Regionalt Næringsfond (O) 15/48 Orienteringer/høringer (O) Høring Utgiver Saksbeh. Frist Endringer i reglene om sentral godkjenning, plan og bygningsloven KMD

48 Høring forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker Forslag til endring i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven. Endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser Kulturdept Helse og omsorgsdep. 8.6 DSS dep /49 Eventuelt 47

EVALUERING INVEST- SAMARBEIDET FORVALTNINGSREVISJON INDERØY KOMMUNE VERRAN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE MAI 2015. KomRev Trøndelag IKS

EVALUERING INVEST- SAMARBEIDET FORVALTNINGSREVISJON INDERØY KOMMUNE VERRAN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE MAI 2015. KomRev Trøndelag IKS FORVALTNINGSREVISJON EVALUERING INVEST- SAMARBEIDET INDERØY KOMMUNE VERRAN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE MAI 2015 Evaluering INVEST 0 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag

Detaljer

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent 24.06.2015 Steinkjer Hilmar Aleksandersen Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Truls Eggen, Rådmann Snåsa Jacob Almlid, Rådmann Verran Jon

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Snåsa Tidspunkt: Kl. 10.00 13.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo,

Detaljer

EVAL UERING INVEST- SAMARBEIDET FORVAL TNI NGSREVI SJON INDERØY KOMMUNE VERRAN KOM MUNE STEINKJE R KOMMUNE MAI KomRevTrøndelagIKS

EVAL UERING INVEST- SAMARBEIDET FORVAL TNI NGSREVI SJON INDERØY KOMMUNE VERRAN KOM MUNE STEINKJE R KOMMUNE MAI KomRevTrøndelagIKS KomRevTrøndelagIKS FORVAL TNI NGSREVI SJON EVAL UERING INVEST- SAMARBEIDET INDERØY KOMMUNE VERRAN KOM MUNE STEINKJE R KOMMUNE MAI 2015 EvalueringINVEST 0 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 27.05.13 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 02.96.2015 Møtested: Snåsa Samstadgården (Snåsaprodukter) Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 10.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen i 3.etg. Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 30.09.2015 Møtested: Verran Rådhus møterom Fosdalen Tidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram,

Detaljer

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Deltagere Møtedato Sted Referent 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2017 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Inderøy, Skarnsundet Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid Torunn Austheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 02.05.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 9. juni 2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Setra, 2.et. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen 3. etg Tidspunkt: Kl. 11.15 13.15 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 12.05.2017 Tidspunkt: 11:00-14:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Anders Lindstrøm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 27.06.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling, 4.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe INVEST

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe INVEST Innkalling møte i Adm. styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.02.13 Møtested: Verran Servicekontor Tidspunkt: Kl. 09.00 13.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.05.14 Møtested: Snåsa - Samstadbua Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 08.04.2016 Tidspunkt: 12:00-15:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr.

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.09.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Henry Skevik Jon Arve Hollekim, Mari Holien

Detaljer

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: 2016/1812-2 Saksbehandler: Renate Trøan Bjørshol Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/17 08.03.2017 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Kommuneadvokat - interkommunalt

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

SAMARBEIDSORDNINGER MELLOM KOMMUNENE INDERØY, VERRAN OG STEINKJER

SAMARBEIDSORDNINGER MELLOM KOMMUNENE INDERØY, VERRAN OG STEINKJER SAMARBEIDSORDNINGER MELLOM KOMMUNENE INDERØY, VERRAN OG STEINKJER 1. BAKGRUNN. Ordførere og rådmenn i samarbeidskommunene har fra høsten 2002 hatt samtaler for å vurdere om det vil være hensiktsmessig

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/935-5 Saksbehandler: Lisbeth Ystmark Ansvarlig leder: Lisbeth Ystmark, Driftsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 10.00 13.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen Arkivsak. Nr.: 2013/1065-60 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen 2017-2019 Rådmannens forslag til

Detaljer

INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy. Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås

INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy. Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås Organisering og tillitsvalgtes rolle Oppfølging av samarbeidsdokumentet

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 1. mars 2016 Møtetid: Kl. 08.30 Møtested: Rådhuset, møterom Børgin De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Arkivsak. Nr.: 2012/624-11 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Kommunestyret Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Rådmannens forslag

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 17. mars 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Glassburet (3.et.) (Annet møterom enn sist) De faste medlemmene innkalles

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 15. mars 2016 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 10.30 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen Saker: 005/13 010/13 Av 5 medlemmer møtte 5. Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Jøa/Grong, 18. september Eva W. Tranås leder. Per Morten Bjørgum kontrollsekretær

Jøa/Grong, 18. september Eva W. Tranås leder. Per Morten Bjørgum kontrollsekretær FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag den 27.09.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 16. mars 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 16. mars 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 16. mars 2011 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon

Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon Vedrørende intensjonsavtalen mellom Steinkjer, Verran og Snåsa Forhandlingsutvalgene i de tre kommunene med politisk og administrativ

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune.

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune. MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 28.11.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer, Hilmar Aleksandersen Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.14 Møtested: Steinkjer Rådhus møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 08.00 10.30 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 28.09.2015 Møtested: Verran Møterom Fosdalen Tidspunkt: 12.00 15.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Randi Tessem, Truls Eggen,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 21. mars 2012 Møtetid: Kl. 18.30 21.50 Møtested: Møterom Herredshuset Saker: 006/12 012/12

SNÅSA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 21. mars 2012 Møtetid: Kl. 18.30 21.50 Møtested: Møterom Herredshuset Saker: 006/12 012/12 SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 21. mars 2012 Møtetid: Kl. 18.30 21.50 Møtested: Møterom Herredshuset Saker: 006/12 012/12 Av 5 medlemmer møtte 4. Følgende medlemmer møtte Eivin

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg.

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10.

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 11. september 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Torsdag 18. mars Klokken: Møtested: Ringebu rådhus, Vaala.

RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Torsdag 18. mars Klokken: Møtested: Ringebu rådhus, Vaala. INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Torsdag 18. mars 2010. Klokken: 09.00. Møtested: Ringebu rådhus, Vaala. SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TYPE Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll fra møtet 28.01.10.

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Inn- Trøndelagssamarbeidet SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Prosjektbeskrivelse pr 23.10.14 Per Morten Bjørgum Plan- og utredningstjenesten Steinkjer kommune Innledning

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 25. februar 2013 Tid: Kl. 10.00 Sted: Verran servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 02.07.2009 Møtested: Kirknesvågen, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jon Arve Hollekim, Mari

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 12. februar 2008 Møtetid: 0900-1145 Møtested: Fylkets Hus, møterom BU 00 Saker: 001/08 006/08 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.06.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 21.06.2012 Tid: 17.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 19.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtebok Sted: Hurdal Rådhus, møterom i 2 etg. Tid: Fredag 11.9.2015, kl. 08:00 10:40. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 27. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 1130 Møtested: Kommunestyresalen Saker: 007 012/12 Av 3 medlemmer møtte 2 Følgende medlemmer møtte Ann Gregersen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

Detaljer

TID: Onsdag kl NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset

TID: Onsdag kl NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Onsdag 14.03. 2007 kl. 09.00 NB! Merk Møtedag STED: Møterom 2, Kommunehuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Onsdag 20. april 2016 Møtetid: Kl. 09:00 STED: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Samarbeidet i Inn-Trøndelag. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer: Når starter dette og hvordan håndteres vekslingsfeltet mellom politikk og rådmann?

Samarbeidet i Inn-Trøndelag. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer: Når starter dette og hvordan håndteres vekslingsfeltet mellom politikk og rådmann? Samarbeidet i Inn-Trøndelag. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer: Når starter dette og hvordan håndteres vekslingsfeltet mellom politikk og rådmann? v/torunn Austheim Rådmann i Steinkjer kommune Nord-Trøndelag

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 23. november 2010 TID: Kl 11.30 (Mrk. tida!) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL Side 1 av 5 Tid: 26.05.2014 kl 1000-1445. Sted: Hattfjelldal rådhus, møterom «Unkervatn» Tilstede: Jo Sjåvik (leder) Siv Marit Stormo (medlem), f.o.m. sak 020/14 Siri Kobberød (medlem) Bjørn Rasmussen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Møtebok Sted: Formannskapssalen Tid: 21.10.14 kl. 08.15 12-10 Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Lars Erik Aas Nygård leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset

Møteinnkalling. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24. mars 2010 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Kemneren i Bodø Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2015 2602/2015 2014/7452 200 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Formannskapet 28.01.2015 15/4 Bystyret 12.02.2015 Høringssvar statliggjøring

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Vedlagte melding til fylkesmannen om status i arbeidet med kommunereformen godkjennes.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Vedlagte melding til fylkesmannen om status i arbeidet med kommunereformen godkjennes. Arkivsak. Nr.: 2014/1411-13 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.02.2015 Arbeidet med kommunereformen Inderøy kommune. Melding til fylkesmannen Rådmannens

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 28. april 2015 Møtetid: Kl 12.00 13.00 Møtested: Formannskapssalen Saker: 011/15 013/15

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 28. april 2015 Møtetid: Kl 12.00 13.00 Møtested: Formannskapssalen Saker: 011/15 013/15 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2015 Møtetid: Kl 12.00 13.00 Møtested: Formannskapssalen Saker: 011/15 013/15 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte Tore Sørhaug

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29.04. 2015 Møtetid: 09.00-17.00 Kontrollutvalgsmøte: 14.00-17.00 Besøk ved Stortangen skole: 09.00 (10.00) 13.00 Møtested: Lierne, kommune sal

Detaljer

018/08 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Evaluering av kommunen som IA-bedrift med fokus på sykefravær

018/08 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Evaluering av kommunen som IA-bedrift med fokus på sykefravær FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saknr. Sakstittel Tid Type

Saknr. Sakstittel Tid Type INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 14. mars 2014. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Tid Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer