Nummer 3 - Juni God sommer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nummer 3 - Juni 2009. God sommer!"

Transkript

1 Nummer 3 - Juni 2009 God sommer! 1

2 Rådhuspostens nye ansikt RÅDHUSPOSTEN Nr. 151 Utgave 3/09 juni 2009 UTGIVER: Snillfjord kommune REDAKTØR: Åge Røe Redaksjon: Torill Sveen Volden og Tormod Sæthre ADRESSE: Rådhuset, 7257 Snillfjord E-POST: DESIGN: FRIVILLIGSENTRALEN TRYKK: Grytting AS OPPLAG: 700 stk. FORMÅLET MED RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst benyttes til å orientere kommunens befolkning om aktuelle saker i kommunal forvaltning. Denne utgaven av Rådhusposten trykkes i offset. Det håper vi gir den et mer tiltalende uttrykk både med en bedre gjengivelse av bilder og at presentasjonen av stoffet blir bedre. Utgivelsen vil bli begrenset til 16 sider. Det vil medføre at vi må være strengere på å ta inn stoff. Reglementet sier at vi kan ta inn annonser på ½ side fra lag og organisasjoner. Har vi plass vil vi nok ta inn stoff ut over dette. Men vi tror nok at trekninger på lotteri og resultatlister fra konkurranser kan kunngjøres på andre måter enn gjennom det kommunale informasjonsbladet. Vi vil fra neste nr. opprette en spalte med ytringer fra leserne. Dette kan være krevende i et blad som kommer ut med bare 6-7 nr. i året, men vi håper bladet kan bli mer spennende og bidra til større engasjement i kommunalt styre og stell. En elektronisk utgave, et emagasin, av bladet vil også lanseres fra neste utgivelse. Dette gjør at vi må være nøye med å kreve samtykke ved gjengivelse av personbilder (se annen artikkel om dette). Vi vil dele bladet inn i en del med rent kommunalt stoff og en del med stoff fra andre. Disse delene skiller vi med ulik bakgrunnsfarge. Frist for innsending av stoff til neste utgave: 20. september Ny e-postadresse til Rådhusposten: Vi håper å få inn kommentarer på den nye formen om hva dere liker og hva dere mener kan gjøres bedre. Bilder i Rådhusposten er gjengitt med samtykke iflg. Lov om åndsverk 45. Forsidefoto: John Øystein Berg Åge Røe Ansvarlig redaktør 2 Åpningstid bibliotek i sommer:

3 ORDFØREREN INFORMERER Da har vel mange begynt å planlegge ferien som står for døra. Snillfjord vil i en periode mangedoble befolkninga som den store fritidskommunen vi er. Også mange utflyttede har fritidsbolig her og kommer tilbake i ferien. Dette gir ett yrende folkeliv i en kommune som kanskje kan være stille nok om vinteren. Det finnes også mange tilbud å være med på både her og i nabokommunene i hele sommer. Det skulle være noe for enhver smak skulle jeg tro. Torsdag 18. juni var jeg invitert til avslutning for 10. klassen. De hadde laget et fint program for kvelden. Til dere 10. klassinger som nå er ferdig med 10 års grunnskole i Snillfjord vil jeg si at jeg håper dere kommer inn på det dere har søkt på, og at dere vil trives på de skolene dere skal begynne på. Videre så håper jeg at dere etter endt utdanning og med opparbeidet erfaringer kommer tilbake til Snillfjord igjen. Neste kommunestyremøte blir avholdt den 30. juni kl på Ven flerbrukshus. Der skal kommuneplanens arealdel ferdigbehandles slik at Snillfjord får en gyldig arealplan. Dette er etter min mening ingen god plan, men vi har ikke annet å gjøre enn å få den vedtatt, for så å starte rulleringen av den igjen til høsten. Personlig er jeg meget betenkt på hvordan staten gjennom fylkesmannsembedet innskrenker kommunenes selvråderett og da særlig på areal gang på gang. Fra 1. juli kommer ny plan og bygningslov og der skal dispensasjonsretten ytterligere innskjerpes. Jeg sier rett ut at dette er en fare for lokaldemokratiet. Hvem vil bruke av sin fritid på kommunale verv når en til stadighet blir overkjørt. Jaja, det får være dagens utbrudd. Videre vil vi på kommunestyremøtet ha en diskusjon om eierstrategi for Snillfjord Kommune når det gjelder vår eierinteresser i Hemne Kraftlag BA. Vi bør her finne ut hva vi vil og hvor vi vil hen med vårt eierskap i selskapet. En annen spennende sak på dette møtet blir en sak om bompenger på RV 714. Snillfjord kommune har fått Statens vegvesen til å regne på forskjellige alternativer. Vi må i denne saken ta stilling til hva som er et akseptabelt bompengenivå for oss og likedan hvor bommene skal plasseres. Dette er en del av en bompengesøknad som vil bli sendt i høst. Jeg vil til slutt ønske Dere alle en riktig god sommerferie. Med hilsen John Lernes Ordfører Ordførerens måtte skrive denne informasjonen før siste kommunestyremøtet 30. juni. Red.anm. 3 Informasjon fra Snillfjord Legekontor Kommunelege Jimmy Wikell har sommerferie i uke 28, 29 og 30. I disse ukene vil legekontoret være stengt på dagtid. Sentralbordet ved legekontoret er åpent på dagtid og timebestilling og andre henvendelser er som vanlig på telefon I kommunelegens ferie vil dr. Bjørn Hansen være til stede ved Snillfjord legekontor 8. juli, 14. juli og 15. juli, alle dager fra kl For øyeblikkelig hjelp ring 113 (AMK-sentralen). Har du behov for lege på helg, høytidsdager eller utenfor kontortiden ring Legevakten i Orkdalsregionen på telefon NB! Alle kontroller, INR og medisinbestillinger må gjøres før eller etter kommunelegens ferie. KROKSTADØRA TAXI U121 For å bestille transport tlf For å få priser på enkelte turer, tlf Når Telenor sitt nett er nede tlf Hilsen Odd Petter Dyrnes

4 FRA RÅDMANNEN Når vi nå har sett St. Hansbålene er det et sikkert tegn på at vi har lagt bak oss første halvår. I kommunens administrasjon har vi på denne tiden ferdigstilt alle økonomiske regnskaper for fjoråret og har god kontroll med utviklingen for inneværende år. Som kjent er deler av landet fremdeles preget av økonomiske utfordringer. For Snillfjord sin del har vi ikke merket dette i særlig grad og er derfor i en vesentlig bedre situasjon enn andre kommuner som må vurdere å redusere omfanget av sine tjenestetilbud. Men også i vår kommune gjennomfører vi mindre justeringer av tjenestetilbudet uten at det av den grunn vil bli dårligere. Tvert i mot øker vi satsningen på enkelte områder. I løpet av sommeren forventer vi å ha tilsatt en ny medarbeider som skal arbeide med informasjon og næringsutvikling. Med dette ønsker vi å innlede et tettere samarbeid med næringslivet i Snillfjord samt å styrke kommunens omdømme utad gjennom aktivt informasjonsarbeid. Med hilsen Kai Terje Dretvik Rådmann OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING Planutvalget i Snillfjord kommune har i medhold av planog bygningslovens 27-1, 2. ledd vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplaner ut til offentlig ettersyn og høring: Sak 31/09 Reguleringsplan for deler av gnr. 9 bnr. 2 Vågeviken og 11 bnr. 2 Stolpnes Sak 84/09 Reguleringsplan for deler av gnr. 9 bnr. 7 Reitan Sak 85/09 Reguleringsplan for deler gnr. 4 bnr. 12, 13 Vorpbukt Reguleringsplanene med tilhørende dokumenter er utlagt i kommunens servicekontor, samt på kommunens hjemmeside i perioden Innspill og merknader til planforslaget sendes Snillfjord kommune, 7257 SNILLFJORD innen Åpningstid biblioteket på Krokstadøra i sommer: 19. jun aug: Man 9:00-16:00 Hilsen Marc Drees, Biblioteksjef 4 Kommunedelplan for småbåthavner i Snillfjord kommune Det har i det siste vært en økende etterspørsel etter nye båtplasser i Snillfjord og kommunen ser at det er et økt behov for atkomst til og fra sjøen. Gjennom kommunedelplanen ønsker Snillfjord kommune å legge til rette for bruk av fritidsbåter. Dette gjennom å fremskaffe tilstrekkelig med plangrunnlag for å vurdere behov for flere småbåthavner, optimalisere eksisterende småbåthavner og finne de best egnede områdene for eventuelle nye anlegg. Økt behov for småbåthavner vil kunne bety press på attraktive utfartsområder langs kysten. Kommunedelplanen skal derfor være et verktøy for en helhetlig og langsiktig forvaltning av kommunens strand- og kystområder. Planutvalget vedtok i sak 82/09 å legge Forslag til kommunedelplan for småbåthavner i Snillfjord kommune ut til offentlig ettersyn og høring. I denne høringsperioden har alle mulighet til å komme med innspill og synspunkter til planen. Eventuelle merknader sendes skriftlig til: eller til Snillfjord kommune, 7257 SNILLFJORD innen 10. august

5 Informasjon fra valgstyret STORTINGS- OG SAMETINGSVALG september 2009 er det Stortings- og sametingsvalg. Alle personer med stemmerett og som er registrert som bosatt i Norge, føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt på skjæringsdatoen dvs pr. 30. juni Forhåndsstemming: Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Du kan derfor stemme i en annen kommune enn der du bor/er manntallført. Husk å ta med valgkort og legitimasjon! (Valgkortet er ikke legitimasjon) Den ordinære forhåndsstemmegivingen starter 10. august og er åpen frem til fredag 11. september. I Snillfjord kommune kan du forhåndsstemme ved Servicekontoret, Rådhuset, Krokstadøra. Åpningstid: kl , mandag fredag. I tillegg vil det ved samme sted være åpent for forhåndsstemming søndag 6.september kl Det tilbys også forhåndsstemming ved Snillfjord Omsorgsenter. Denne avholdes mandag 7.september, kl Beboere på SOS, i trygdeboliger ved SOS og andre som bor i kommunale leiligheter og er tilknyttet SOS gis anledning til å forhåndsstemme. Ansatte kan også stemme denne dagen på SOS. For andre i kommunen som ikke er i stand til å komme seg til de oppsatte valgstedene, tilbys Hjemmevalg. Valgfunksjonærer kommer da hjem til vedkommende slik at den kan få avlegge sin stemme. For å få stemme ved Hjemmevalg, må det sendes en skriftlig henvendelse til valgstyret. En slik søknad må være valgstyret ihende innen tirsdag 8.september, kl Tidligstemmegiving: Dersom det ikke er mulig å avgi stemme enten innenfor ordinær tid for forhåndsstemmemottak eller på valgdagen, har en ved dette valget anledning til å avgi såkalt tidligstemmegiving fom 1.juli tom 9. august. Det er viktig å være oppmerksom på at en ved tidligstemmegiving ikke får benytte partienes ordinære stemmesedler, da disse ikke er klare på et så tidlig tidspunkt. Stemmer du på denne måten er det departementets generelle stemmesedler som brukes. Kontakt kommunen for informasjon vedr. tidligstemmegiving. 5 Valgdagen Valgkretser, stemmelokaler og åpningstider: I Snillfjord kommune har vi 3 stemmekretser Krets Stemmelokale Åpningstid Ven Ven flerbrukshus kl Krokstadøra, Rådhuset kl Sundlandet, Bjørkly fors.hus.,sunde KROA PÅ RÅDHUSET kl Kroa på Rådhuset stenger fra og med uke 27. Det vil si mandag 29. juni 2009.

6 FRA PSYKISK HELSEARBEID Også i år arrangerer vi Sommer i Snillfjord for barn og unge født Vi har allerede vært i høydeparken i Oppdal, og skal på hesteridning 4. august. Vi har fremdeles ledige plasser. Ta kontakt med Anne Marit S. Røvik på telefon hvis du ønsker å være med. Mer informasjon om dette finnes på kommunens hjemmeside. Hyggekveld Vi har sammen med Snillfjord frivilligsentral invitert alle i Snillfjord av utenlands opprinnelse til en idedugnad. Målet med denne dugnaden var at vi sammen skal arrangere en hyggekveld for alle innbyggerne i Snillfjord. Hyggekvelden blir en gang i høst. Mer informasjon kommer! Hvis det er noen av utenlandsk opprinnelse som ikke har fått invitasjon, så ber vi om unnskyldning for det. Ta gjerne kontakt med Tormod Sæthre på frivillighetssentralen ( ) eller Bente Mostue i Snillfjord kommune ( / ). Tirsdagssvømming Minner om at det ikke blir noe tirsdagssvømming i juli og august. Vi åpner igjen 1. september, og kommer da til å ha åpent hver første tirsdag i måneden fra kl Vi har plass til flere badende! Kanskje vil det også bli enkel servering på bassengkanten! Jeg har fått ansvaret for støttekontakt og avlastningstjenesten. Anne Marit har ferie i uke 29, 30 og 31. Stjerneklubben har stengt hele juli. Kari har ferie i uke 30, 31, 32 og 33. Jeg har ferie i uke 27, 28 og 29. Ellers kan jeg treffes på telefon / hver dag bortsett fra onsdag. God sommer fra Bente Mostue SNILLFJORD OMSORGSSENTER Demensdag Vi vil sende en stor takk til Snillfjord Helselag som arrangerte Demensdag, for de ansatte ved omsorgssenteret den 8. juni. Det var veldig lærerikt og interessant. Flyttesjau Tusen takk til Frivilligsentralen som var her på dugnad og flyttet ved for oss, slik at vi fikk installert vår nye varmepumpe som vi har fått i gave fra en anonym giver. Tusen takk!! Velkommen Nå er det ferietid og vi vil ønske alle våre ferievikarer velkommen til omsorgssenteret. Vi Ønsker alle beboere og ansatte ved Snillfjord omsorgssenter en god ferie. Sykle til jobben aksjonen Hei spreke Snillfjordinger! Det er mye spennende som har skjedd og holder på å skje i Snillfjord denne våren og sommeren. Bare for å nevne noe: Sykle til jobbenaksjonen for de kommuneansatte, Snillfjord kommune er offisielt med i FYSAK-samarbeidet om tilrettelagt aktivitet for folket i kommunene, etc. Dermed ser vi frem til sommeren hvor det videre arbeidet med FYSAK og mye annet skal fortsettes. Fysioterapeuten skal ha ferie de tre siste ukene i juli, dermed er kontoret stengt. Henvendelser til SOS eller i kommuneresepsjonen i mellomtiden. God sommer!! Hilsen, Zhivko (fysio) 6 GUDSTJENESTER Søndag 05. juli kl 11.00: Friluftsgudstjeneste for hele prestegjeldet i gamle Vuttudal og Skårild skole. Sang og musikk ved EOS. Mat og drikke blir å få kjøpt. Søndag 6. september kl : Snillfjord kirke: Festgudstjeneste med 50- årskonfirmantene og presentasjon av årets konfirmanter Gavekonto: Vi minner om muligheten til å gi minnegaver/testamentariske gaver o.l til Gavefond Snillfjord kirke, på konto Ang. ferie på kirkekontoret: Jon Nilsen har ferie ukene 29,30,31,34,42 Anne Marit Slørdal Røvik har ferie ukene 29,30,31,42 Kirketjener Leslie Fielding har ferie ukene 24,25,32,33. Kirkeverge, Anne Marit S. Røvik, kontordag torsdager

7 KULTURMINNEÅRET 2009 Merk deg: Kulturminnedagen 8. oktober 2009 Sted: Aa skole på Krokstadøra Alle skoler, barnehager, lag og foreninger og enkeltpersoner ble tidlig i 2009 oppfordret til å delta i kulturminneåret. Men ettersom det var lite folk på idedugnaden i februar, kommer vi med ei ny oppfordring til folk: Finn fram gjenstander fra din barndom/ungdom fotografer dem og legg dem ut på nett: og ta dem med til utstillingen på KM- dagen. Har du gamle sanger, viser, fortellinger, sagn osv. i dine gjemmer? legg dem ut på nett: ta med på utstillingen på KMdagen. kanskje du vil synge eller lese noe (skolene, barnehagene og koret synger også) Vet du om kulturminneløyper? Har du gått til en kjentmannspost med et kulturminne? Har du ryddet og /eller merket kulturminneløyper? fortell om det på KM- dagen vis kart på veggen. Gamle arbeidsmåter er kulturminner -har dere noe å fortelle om det, gjør det på vis bilder/film på KM-dagen. Gammel mat er kulturminner. Har dere oppskrifter? Da kan dere lage gammel mat til KM-dagen. OG MYE MER.! Ta kontakt med prosjektgruppa slik at vi kan sette opp programmet til kulturminnedagen i oktober. Gå inn på no/ og les mer om dette. Hilsen prosjektgruppa: Åge Røe tlf Idar Klungervik, tlf Vigdis Vuttudal, tlf Åse Aastum, tlf Berit Waldahl, tlf Husbanken fom 1. juli 2009 Hovedpunkt i proposisjonen I St.prp. nr. 11 ( ) "Ei styrkt bustøtte" blir bostøtten styrket med 303 mill. kroner i 2009 og med 1 milliard kroner fra På sikt vil om lag nye husstander kunne få bostøtte. Alle personer over 18 år som er folkeregistrerte i Norge, skal kunne få bostøtte, også studenter med barn. Bostøtte skal ikke kunne gis til studenter uten barn og militære/sivilt tjenestepliktige. Studenter kan likevel få når de deltar som et ledd i arbeidskvalifisering. Finansieringskravet skal fjernes for alle boliger. Det vil si at det ikke er krav til at boligen har finansiering fra Husbanken eller Innovasjon Norge for noen grupper. Ellers skal boligen være godkjent for bruk hele året og være en selvstendig bolig med egen inngang og ha funksjonalitet for hvile og matlaging i tillegg til eget toalett/bad. Når det gjelder formue, vil leietakere få netto liknet formue opp til kr som et fribeløp som blir holdt utenfor ved beregningen av bostøtte. For de som eier boligen de søker bostøtte for, blir likningsverdi opp til kr holdt utenfor. Ut over disse fribeløpene blir 16 % av liknet netto formue lagt til inntekten. Overgangsordning - ingen kutt i utbetalingen Det blir etablert en overgangsordning slik at ingen skal tape på omleggingen. Overgangsordningen innebærer at de som får bostøtte i dag, ikke vil få lavere utbetalinger første året etter omleggingen. De som har fått vesentlig økt formue eller inntekt, eller som har flyttet til ny bolig, blir ikke omfattet av denne garantien. Tidspunkt for innføring av den nye bostøtten Dato for iverksettelse er 1. juli Dette faller sammen med tidspunktet for overgang til bruk av nytt inntektsgrunnlag i bostøtten: De fleste som søker bostøtte, vil fra og med juli 2009 få lagt til grunn likning for 2008 i beregningen av bostøtte. Søknadsfrist for juli måned: 14. juli. Søknad sendes kommunens bostøtte-/service- /NAV-kontor. Skilt fra butikken til Per Aastum på Vågan 7

8 Snillfjord Frivilligsentral Torsdag 18. juni hadde kafeene på Vennastranda og Krokstadøra felles avslutning før sommeren. Vi var over 50 stykker samlet hos Torsdagskafeen på Ven. Damene på kjøkkenet hadde sørget for både masse god mat og underholdning. Til høsten starter henholdsvis onsdagskafé i grendahuset på Krokstadøra og torsdagskafé på Vennastranda 19. og 20. august. Styret i Frivilligsentralen: Bjørn Nilsen Jorun H. Hafsmo Anna Berg Wuttudal Olga Volden May Elise Stolpnes Sekretær er daglig leder Tormod Sæthre KNUBBEN RUNDT - 30 år i km fjelløp. Søndag 26.juli. Ven skole, Ytre Snillfjord. Start trim: Kl Start konkurranseklasse: Kl Fine uttrekkspremier. Salg av lapskaus, kaffe, kaker. Vel møtt! Ysil v/ Marit Myrholt. HEMNSKJEL VEL lørdagskafe 4. juli juli juli bli det arr. "Grautfest" i Øytun med tombola, loppemarked og basar med flotte gevinster. Vi begynner kl juli kl august kl august kl august kl Håper på mange besøkende i hele sommer og at vi får en trivelig sommer i Øytun. Hemnskjel Vel M.v.h. Martha Letnes ER DET DU SOM HAR BRYSTPUMPA VÅR? Vi savner vår elektriske brystpumpe. Har noen lånt den og glemt den igjen i et skap? Skulle så gjerne hatt den igjen. Den står i en rød-brun koffert med harde vegger, ca 40x25 cm stor og 25 cm høy. Ingen i akutt nød nå, men man vet aldri. Hilsen Helsestasjonen v/ jordmor Eli IL FJORDGLIMT - 30 år Dette vil vi markere med en jubileumsfest lørdag 8. august kl. 16 på Vaslag stadion. Det vil bli salg av grillmat, kaffe og kaker. Det arrangeres også en fotballkamp: barn mot voksne. Levende musikk. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til denne feiringen. Sett av datoen nå! Påmeldingsfrist lørdag 25. juli. Ta kontakt med: Lars: tlf May: tlf Nytt styre i KROKSTADØRA GRENDAHUS Konstituert på styremøte Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Tormod Sæthre Målfrid Heggvik Egil Volden Leslie Fielding Styremedlem: Olga Volden Snillfjord Motorklubb Vi minner om at det er trening på motorbanen onsdager fra kl

9 Snillfjord Næringsforum ble stiftet 26/ Styresammensetning: Jan Rune Berdal, leder Jan Egil Stolpnes, nestleder Turid Mjønesaune, styremedlem Toril Snildal, styremedlem Andreas Waaberg, styremedlem Ragnar Volden, 1. varamedlem Torgrim Aalmo, 2. varamedlem Jostein Selnes, 3. varamedlem Snillfjord Næringsforum er et samarbeids-, interesse- og serviceorgan åpent for alle næringsdrivende i Snillfjord kommune. I samarbeid med Snillfjord kommune skal forumet bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet i kommunen. Videre skal Snillfjord profileres og markedsføres som handelssted, reisemål, bosted og etableringssted for næringsvirksomhet. Forumet er partipolitisk uavhengig, men kan ta standpunkt i faglige, nærings- og samfunnsmessige spørsmål. Gledelig at Snillfjord kommune ser ut til å vise interesse for sitt næringsliv etter 10 år uten livstegn. Når det nå kommer på plass en næringsrådgiver i 100 % stilling kan det bare gå en vei, oppover. Viktig at næringslivet nå kjenner sin besøkelsestid og blir medlemmer i Næringsforumet. Ta kontakt på eller mob for innmelding eller om dere har spørsmål eller innspill. Det er viktig at dere medlemmer kommer med innspill til det nye styret om hvilke saker dere ønsker at det jobbes med. Vi ser frem til et fremtidig fruktbart samarbeid i næringslivet. Med vennlig hilsen Jan Rune Berdal, leder. SOMMER I SNILLFJORD I år,som i fjor, skal vi arrangere sommeraktivitet for barn og unge født Tirsdag 4. august - Witsø Hestesportsenter Hemne: Ridning og aktiviteter. Deltakerne må ha klær etter værforholdene, stødige sko, stor matpakke og drikke Bussrute: Fra Sunde kl Krokstadøra kl Til Hemne ca. kl Retur ca. kl Egenandel pr. deltaker: kr.50,- Påmelding innen 10. jul til Anne Marit Slørdal Røvik på tlf Mer opplysninger om opplegget fås når du melder deg på! Vi prøver nå å få til et samarbeid med Snillfjord kommune slik at vi sammen kan arbeide mot et felles mål. Det er mange viktige saker på gang som RV714, vindmølleutbygging, næringsareal, etc. Viktig at alle parter bidrar for en best mulig fremtid for kommunen. Åpningstid: Alle dager 1.juli 2.august kl For øvrig etter avtale. Telefon hjemmeside: 9

10 Snillfjord Ungdomslag RAFTING Lørdag 11. juli arrangerer Snillfjord ungdomslag tur til Oppdal. Her blir det rafting på Driva og en time i høydeparken Vengavollspranget. Avreise fra Krokstadøra blir kl lørdags morgen. Vi starter dagen med rafting på Driva kl Normalturen på Driva før vi har en time i Vengavollspranget. Etter dette tar vi en stopp et sted hvor vi kan få kjøpt oss mat og drikke før vi reiser hjem. Aldersgrense på turen er 16 år. Prisen for skyss, rafting og taubane er avhengig av antall påmeldte: Under 20 personer: 1000,- Over 20 personer 900,- Påmelding skjer innen 25. juni til Birgitte Berg, Betaling skjer på forhånd via nettbank (kontonummer sendes på sms) eller kontant ved avreise. Gi beskjed om betalingsmåte ved påmelding. Rafting: Morsom og variert rafting. Lange og mange stryk på den ca. 13 km lange strekningen. Turen raftes i hele sin naturlige lengde. Turen starter rolig før vi får totalt 11 definerte stryk der Hakka, Ålmadroppet, Gammastryka, Bruhølen, Gydasteinen og Fliphølen er høydepunktene. Mulighet for hopping fra klippe underveis. Ca 13 km, 3 t totaltid. Variert vannføring grad 2 4. Krav til svømmeferdighet og normal god helse. Ingen forkunnskaper kreves. Vengavollspranget: Taubanen/Zip Line VENGAVOLLSPRANGET er oppført i 30 meters høyde over elvejuvet. Her iføres deltakerne klatresele og sendes over en 90 meter lang taubane over til den andre siden. På retur går taubanen diagonalt 130 meter tilbake til utgangspunktet. Anbefales for de som ønsker en aktivitet som er spennende og som alle kan gjøre. Vinterstid er det en flott opplevelse å suse over elva med stjerneklar himmel over seg. Gjennomføres hele året. Varighet ca 1 2 t. GRASROTANDELEN Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte Snillfjord Ungdomslag. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt lag. Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går utover innsatsen eller premien din. Du støtter Snillfjord UL ved å gi beskjed til kommisjonæren neste gang du tipper eller du kan sende gratis SMS med kodeord GRASROTANDELEN til Du kan også skrive ut denne strekkoden og lever den til kommisjonæren. SOMMERFEST 09 Vi arrangerte sommerfest på Krokstadøra den 13. Juni. I den forbindelse ønsker vi å takke alle som deltok samt alle som ga oss en hjelpende hånd før, under og etter arrangementet! Mer informasjon finnes på: snillfjordungdomslag.com Styret i Krokstadøra Grendahus Leder : Tormod Sæthre Nestleder: Målfrid Heggvik Kasserer : Egil Volden Sekretær: Leslie Fielding Styremedlem: Olga Volden Takk! En stor takk til Musebolet Hobbyutsalg for pengegaven vi fikk! Hilsen store og små v/ Vågan Barnehage avd. Helsetun! NAV Snillfjord trygd Kontoret i Rådhuset er stengt ukene 30 og 31, dvs 23. juli og 30. juli. Hemnekontoret har tlf

11 Avslutningsfest på Krokstadøra oppvekstsenter 17 elever ble i år uteksaminert fra grunnskolen i Snillfjord. Krokstadøra oppvekstsenter arrangerte 18. juni avslutningsfest for elevene med deres foreldre og innbudte gjester. Arrangementet ble ledet av Kay Arne Fugløy og Marte Skårild Aune fra 10. klasse. Det ble vist bilder fra aktiviteter elevene hadde deltatt i på ungdomsskolen og spesielt fra avslutnings-turen til York i England. På en slik kveld er det mange taler. Her kan nevnes ordfører John Lernes og kveldens hovedtaler Cindy Selven Røe. Rektor Vigdis Vuttudal delte ut vitnemål sammen med kontaktlærerne Roger Eidsvåg og Anne Forren. Snillfjord kommune vil ønske dere lykke til i det videre utdannings-løp. Vi ønsker dere samtidig velkommen tilbake som fremtidig innbyggere i kommunen. Årets avgangselever er: Sindre Berdal, Stine Fiske, Kay Arne Fugløy, Sissel Hafsmo, Anders Jacobsen, Bjørn Kattem, Ola Kattem, Lars Erik Strøm Oddan, Mari Røvik, Lotte Krokstad Schei, Marte Aune Skårild, Anne Marie Slørdal, Trine Vitsø, Oda Warankov, Øyvind Haugen Wingan, Årstein Wingan, Vegard Berg Vuttudal. Kontaktlærere: Roger Eidsvåg og Anne Forren PLANBEHANDLING I medhold av plan- og bygningslovens bestemmelser orienteres om at planutvalg og kommunestyret har hatt følgende planer til behandling: Egengodkjente planer: K-sak 31/09 Kommuneplanens arealdel K-sak 32/09 Trafikksikkerhetsplan K-sak 33/09 Reguleringsplan for Bystingen, gnr. 50 bnr. 4 Planer utlagt til offentlig. ettersyn og høring: FSK-sak 31/09 Reguleringsplan for deler av gnr. 9 bnr. 2 Vågeviken og 11 bnr. 2 Stolpnes FSK-sak 82/09 Kommundelplan for småbåthavner i Snillfjord kommune FSK-sak 84/09 Reguleringsplan for deler av gnr. 9 bnr. 7 Reitan FSK-sak 85/09 Reguleringsplan for deler gnr. 4 bnr. 12, 13 Vorpbukt FSK-sak 103/09 Reguleringsplan industriområde Snildalssæter, gnr. 83 bnr. 1 - planprogram. For fullstendig kunngjøringstekst med høringsfrister, plandokumenter etc, se kommunens hjemmeside Kommunalsjef oppvekst 11

12 Litt fra oss i barnehagen på Sunde Vi hatt stor fokus på skrukketroll siste del av dette barnehageåret. Vi har laget oss et skrukketrollterrarium. Barna har fått lært mye om skrukketrolla. Hvorfor har de følehorn? Hvor mange føtter teller vi? Kan skrukktrollene se/lukte godt? Liker de seg best lyst eller mørkt? Vått eller tørt? Dette er spørsmål som vi har filosofert over og gitt svar på. De spiser visne blader, eple- og potetskall. Det er noe som barna har gitt de. Barna får se at visne blader og epleskall blir kompostert til jord. Så de får være med på nedbrytningsprosessen. Skrukketroll er enkle dyr, de kan stå i ukevis og år uten tilsyn om de har litt fuktig klima. De er også robuste dyr, så barna kan studere dem uten å skade. Skrukketrolla har også fått besøk av mark, tusenbein, edderkopper og andre dyr. Barna på Sunde er veldig opptatt av krypdyr De liker og undre seg over de små dyrene som er i rundt oss. En liten sommerhilsen fra oss. Ven oppvekstsenter Elevene våre, barna i barnehagen og personalet ønsker alle en trivelig sommer! Vi takker alle som har besøkt arrangementa våre dette skoleåret og dere som bare stakk innom for en prat og en kopp kaffe! Det skal en hel landsby til for å oppdra barn heter det i et ordtak. Vi synes det passer så bra for oppvekstmiljøet på Ven. Hele grenda er med ---- og det setter små og store veldig pris på. Velkommen igjen til høsten. Berit Waldahl,rektor Militærhistorie fra Hemne og Snillfjord Gammel militærhistorie fra Hemne og Snillfjord, bl.a. om sersjanten på Venna og tamburtradisjonene i Snillfjord. Det er Leidulf Hafsmo som har forfattet denne boka og Hemne bygdemuseum står som utgiver. Boka kan du kjøpe ved å henvende deg til servicekontoret på rådhuset i Snillfjord eller i Hemne. Pris: kr

13 Kommunestyremøtet behandlet følgende saker: Sak 25/09 Eierstrategi Hemne kraftlag BA Sak 26/09 Prinsipielle avklaringer for ny Rv714 Sak 27/09 Ny plan-og bygningslov (plandelen) - delegering fra kommunestyret. Sak 28/09 Valg til overformynderiet leder og 2 varamedlemmer. Sak 29/09 Fritak fra kommunale verv medlem i kontrollutvalget fra dd og ut valgperioden (nyvalg av kontrollutvalg). Sak 30/09 Tilsyn campingplasser 2008 Miljørettet helsevern, Skjærbugen camping. Sak 31/09 Revidering av kommuneplanens arealdel, sluttbehandling og endelig vedtak. Sak 32/09 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Snillfjord kommune. Sak 33/09 Reguleringsplan for eiendommen Bystingen gnr.50 bnr.4 Sluttbehandling og endelig vedtak. Sak 34/09 Fjøsgata kro Sak 35/09 Møteplan 2.halvår 2009 Sak 36/09 Nedlegging av Snillfjord folkebibliotek, avd. Vågan. Sak 37/09 Referater til kommunestyremøtet 30 juni Vedtakene fra møtet blir lagt ut på kommunens hjemmeside samt i resepsjonen på Rådhuset. Info fra FELLESTJENESTEN Servicekontoret er bemannet fra kl , mandag til fredag. Bernt Olav Aune har sluttet som personalsjef og begynt som kommunalsjef helse og sosial. Mildrid V. Mæhle har begynt i stillingen som kommunalsjef personal og organisasjon. Egil Selnes er tilsatt som rådgiver med ansvar for næringsliv og informasjon. Han starter hos oss 17. august. Sosiale tiltak for de ansatte i kommunen: Zhivko, kommunens fysioterapeut, har satt i gang en treningskampanje. Han utfordrer alle ansatte til å trene mer i en gitt periode. Selv skal han sykle den store styrkeprøven fra Trondheim til Oslo den 20. juni. Den tiden han skal sykle på blir beregnet ut fra den tiden de ansatte trener i kampanjeperioden. Sykler han fortere må de andre ansatte trene mer. Det har vært et stort engasjement fra de ansattes sin side. 90 av 150 ansatte er med. Det var et stort oppslag i avisa Sør-trøndelag den 6.juni, og øvrig media har signalisert sin interesse for kampanjen. Zhivko kom i mål i Oslo med tiden 22 timer og 40 min. Han hadde hatt en fin tur, men var litt støl. Ønsker alle en solfylt sommer!! Mildrid 13 Når kommer skatteoppgjøret? Skatteoppgjør i juni: De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. Dette er skattytere med forholdsvis enkle skatteforhold. Skatteoppgjøret er klart onsdag 24. juni. Tilgodebeløp blir utbetalt kort tid etter. Første termin restskatt skal betales innen 20. august. Fristen for å klage på likningen er 10. august. De som får skatteoppgjøret til høsten får beskjed om dette i eget brev. Skatteoppgjør til høsten: Næringsdrivende Selskap Lønnstaker og pensjonist som er gift med næringsdrivende får skatteoppgjøret til høsten samtidig med ektefellen. Lønnstakere og pensjonister som skattekontoret trenger mer tid til. Dette gjelder skattytere som f.eks. kan ha formue/inntekt i flere kommuner, mottatt etterbetalt pensjon, næringsvirksomhet/andel i deltakerlignet selskap, søkt om utsettelse med innlevering av selvangivelsen, opplysninger i merknader/vedlegg til selvangivelsen, differanse mellom opplysninger i selvangivelsen og innberettet beløp fra arbeidsgivere, banker mv. Skatteoppgjøret til høsten er klart onsdag 21. oktober. Restskatten for høstoppgjøret forfaller til betaling: Første termin 11. november 2009 Andre termin 16. desember 2009 Les mer på

14 Ny skole og barnehage på Hemnskjela Arbeidet med nytt oppvekstsenter på Hemnskjela er godt i gang. Det har vært en rekke møter med arkitekt Sørli for å komme fram til en løsning som vi mener vil gi oss en god skole og barnehage til en overkommelig kostnad. Planene ble presentert på et åpent møte på Sunde 15. juni. Når dette leses er vi forhåpentlig kommet fram til en endelig skisse som kan være grunnlag for en anbudsrunde. Vi tror dermed at framdriftsplanen vår med byggestart til høsten og bygging ut over vinteren vil gjøre det mulig å komme i gang med skole og barnehage fra høsten Samtidig pågår en innvendig riving av gamle Hemnskjel skole. Vi mener det meste av konstruksjonene her vil være brukbare. Skissen nedenfor viser hvordan tilbygget er tenkt plassert. Ved å plassere barnehagedelen på nordsida vil vi kunne benytte den øvre del av tomta til aktivitet som passer barnehagebarna best mens den nedre del vil kunne gi plass til ballaktivitet 14

15 SISTE NYTT FRA KOMMUNESTYREMØTET Kommunestyret avsluttet vårhalvåret med et maratonmøte som varte fra kl tirsdag 30. juni. Møtet denne gangen ble lagt til Ven oppvekstsenter. Derfor ble ikke dette møtet overført på internett. Rådhusposten gjengir her noen av vedtakene som vi mener er av allmenn interesse. PRINSIPIELLE AVKLARINGER FOR NY RV-714 VEDTAK: 1. Snillfjord kommune sier ja til delfinansiering av Ny Rv 714 gjennom bompengeinnkreving med en bompengeandel på inntil 50 % av kostnadene for vegprosjektet. 2. Snillfjord kommune slutter seg til følgende bompengeopplegg: Samme bompengetakst på Ny Rv 714 som i Hitratunellen justert for konsumpris-indeks og passasjertakst. I 2009-kr tilsvarer det en gjennomsnittstakst på 105 kr for en bomstasjon og 36 kr pr bomstasjon med 3 bomstasjoner. Bompengetaksten fordeles på 3 innkrevingspunkter ved Vaslag, Aamyrene og Våvatnet. Innkrevingsmåte: AutoPass med inntil 50 % rabatt. Parallellinnkreving for å få lavest mulig rentekostnader. 3. Snillfjord kommune er innforstått med at nærmere prioritering av de enkelte delprosjektene vil en komme tilbake til når en vet enda mer om byggekostnadene og bruken av offentlige midler, inkl. rentefrie lån. 4. Snillfjord kommune er innforstått med at berørte kommuner/ Fylkeskommunen må stille lånegaranti fortrinnsvis selvskyldnerkausjon - for å få lavest mulig rentekostnader til nødvendige bompengelån. 5. Før en bompengesøknad kan vedtas og sendes, må en prioritert utbyggingsrekkefølge over etapper i vedtatte trase i prosjektet Ny RV- 714 Stokkhaugen Sunde (jfr. Punkt 3) være godkjent av kommunene Hitra, Frøya, Snillfjord og Sør Trøndelag fylkeskommune. EIERSTRATEGI - HEMNE KRAFTLAG BA Vedtak: Enstemmig: Saken utsettes. Ønsker at en strategidiskusjon kommer opp til høsten, slik at vi vedtar en strategiplan som våre representanter i representantskapet har som grunnlag når Hemne Kraftlag skal ha strategidebatten nå i høst. REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL SLUTTBEHANDLING OG ENDELIG VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-5 vedtar kommunestyret i Snillfjord kommuneplanens arealdel 15 bestående av følgende dokumenter: Planbestemmelser datert , sist revidert Arealplankart- oversiktskart datert , sist revidert kommunedelplan Krokstadøra, datert , sist revidert kommundelplan Sunde/Hemnskjel, datert , sist revidert kommunedelplan Vennastranda, datert , sist revidert Planbeskrivelse datert , sist revidert KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET SNILLFJORD KOMMUNE Vedtak: Enstemmig: Forslag til kommunedelplan for trafikksikkerhet vedtas. Kostnadsramme for tiltakene innarbeides i økonomiplanen. Det foretas en rullering av planen 1. halvår 2010 for å revidere tiltaksdelen i samsvar med forvaltningsreformen. Trafikksikkerhetsutvalget får myndighet til å prioritere aktuelle tiltak i plandelen for fylkesveger og riksveger inntil revidert plan er behandlet. Forts.

16 Følgende bes innarbeidet i Trafikksikkerhetsplana: Formannskap / Administrasjonsutvalg: Tirsdag budsjett) 10. november (Kun Redusert fartsgrense til 60-sone: Ved busstoppen i Vuttudalen På strekningen grustaket på Selnes til 50-sonen ved ungdomshuset. Tirsdag 1. september Torsdag 17. september (Strategidag for budsjett) Onsdag 23. september Tirsdag 13. oktober Tirsdag 17. november Tirsdag 8. Desember Arbeidsmiljøutvalget: Tirsdag 13. oktober FJØSGATA KRO Vedtak: Enstemmig: Snillfjord kommunestyre sender saken tilbake til rådmannen til ny utredning med tanke på videre drift, evt. med mulighet for tilrettelagte arbeidsplasser for ungdom. Tirsdag 8. desember NEDLEGGING AV SNILLFJORD FOLKEBIBLIOTEK, AVD VÅGAN Vedtak: Enstemmig som innstillingen: Snillfjord folkebibliotek, avdeling Vågan legges ned. Utlånstjenesten i kretsen besørges av bokbussen til Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Partier ved Berdalstunellen er en utfordring i trafikksikkerhetsarbeidet. Rådmannen vurderer hva som er aktuelt å ta vare på av samlingen. Resten legges ut for salg eller kasseres. MØTEPLAN - 2. HALVÅR 2009 Veiledende møteplan for 2. halvår 2009 for Kommunestyret: Torsdag Torsdag Torsdag 1. oktober 5. november 17. desember Fra kommunestyrets behandlinger på Ven oppvekstsenter 30. juni. 16

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 149 febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 149 febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 149 febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009 Silje Ramvik Stolpnes på mammas arm (f 03.02.08) er vårt nyttårsbarn. Tvillingene Frida og Eirin Eldevik Drees på

Detaljer

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere Formålet med RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst

Detaljer

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 146 sept. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 04/2008. 50 års konfirmantene 2008 i Snillfjord kirke

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 146 sept. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 04/2008. 50 års konfirmantene 2008 i Snillfjord kirke 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 146 sept. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 04/2008 50 års konfirmantene 2008 i Snillfjord kirke Bakerst f v: Egil Volden, Kollbjørn Hafsmo, Alma (Volden) Skjølberg og

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013 Hva skjer i Kvænangen i sommer? BADDERTREFFET 2013 Foreløpig program Torsdag 11. juli Sangkafé Fredag 12.juli Grill og underholdning på fotballbanen Lørdag 13.juli Grill, stand og aktiviteter v/ fotballbanen

Detaljer

Budsjettets vinnere INFORMASJON

Budsjettets vinnere INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 1/2014 16. januar Årg. 37 Budsjettets vinnere Kulturenheten i Rennebu kommune går inn i et nytt år som kommunebudsjettets vinnere! Les enhetsleder Astri

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Folkehelse - Trygge lokalsamfunn Klima- og energiplan Kulturprisen 2011 Kommune-

Detaljer

Nr. Nr 1. - 20 2 1 0 4 1

Nr. Nr 1. - 20 2 1 0 4 1 AGDENES POSTEN Nr. 1-2014 NAV Agdenes, tlf: 55 55 33 33 - endret åpningstid i uke 16: Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72 49 22 22 Åpningstider: Mandag - fredag: 08.00-15.30

Detaljer

Flå kommune, 3539 Flå

Flå kommune, 3539 Flå Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 39 September 2015 Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Informasjon for Flå kommune

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2012 21. jumi Årg. 35

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2012 21. jumi Årg. 35 INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2012 21. jumi Årg. 35 - så bjart mot Trollheims tind 35 årg a n g Det var et mektig syn da 280 syklister i fellesstart kom susende over demninga til Granasjøen

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i vinter? Nyttårsaften. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 2-Desember 2013

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i vinter? Nyttårsaften. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 2-Desember 2013 Hva skjer i Kvænangen i vinter? Onsdag 11.12 kl. 17.30 Fredag 13.12 kl. 18.00 Søndag 15.12 kl. 18.00 Onsdag 18.12 kl. 18.00 Tirsdag 24.12 kl. 14.30 Tirsdag 24.12 kl. 16.00 1. juledag kl. 11.00 2. juledag

Detaljer

Snora er klipt... INFORMASJON

Snora er klipt... INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2011 23. juni Årg. 34 Snora er klipt... Kjillarstuggu ved Vonheim barnehage er nyåpnet etter en solid oppussing. Emma Aasbakk Engen klipper snora som

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember 2009. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember 2009. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 2 Årgang 16 Desember 2009 www.lardal.kommune.no Ordføreren har ordet Valget er over og resultatet ble at den rød/grønne regjeringen fikk flertall. Det sikrer

Detaljer

AGDENES POSTEN Nr. Nr 1. - 2013

AGDENES POSTEN Nr. Nr 1. - 2013 AGDENES POSTEN Nr. 11-- 2013 Hedret for lang og tro tjeneste 4 ansatte i Agdenes kommune ble i 2012 tildelt gullklokke for 25 års tjeneste. Hilde Larsen Meland, Eva Selnes Selbekk, Bente Bjørgan Ølstøren

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold.

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2012 10. mai Årg. 35 Kalvemønstring 35 årg a n g Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold 1 rådmannens

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 12.04.10.

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 12.04.10. De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her. I tillegg kan det være sendt inn spørsmål til Spørretimen som vanlig epost- eller brev. de er ikke med her. Spørsmål fra innbyggerne til

Detaljer

Ja, vi elsker... INFORMASJON

Ja, vi elsker... INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 9/2011 26. mai Årg. 34 Ja, vi elsker... Thea Pedersen Havdal spiller fløyte i Rennebu skolekorps, og var med og gledet mange på arrangementet ved Rennebu

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med en orientering om Region Namdal sitt infrastrukturprosjekt

Detaljer

Bæringen. Fredag 28. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 19

Bæringen. Fredag 28. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 19 Bæringen INFORMASJON Fredag 28. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 19 Nytt kommunestyre Se side 3 Høst i Bærum Se side 9 Bli bøssebærer TV-aksjonen søndag 21.

Detaljer

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1 AGDENES POSTEN Nr. 4-2014 Åpningstider i jule- og nyttårshelga Rådhuset, jule - og nyttårsaften Stengt 29. og 30. desember kl. 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72

Detaljer

Parkinson. bladet. God påske. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 1. april 2011 årgang 11

Parkinson. bladet. God påske. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 1. april 2011 årgang 11 Parkinson Nr. 1. april 2011 årgang 11 bladet Det nye styret i fylkesforeninga MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God påske Side 2 Parkinsonbladet Nr. 1. april

Detaljer