Nummer 3 - Juni God sommer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nummer 3 - Juni 2009. God sommer!"

Transkript

1 Nummer 3 - Juni 2009 God sommer! 1

2 Rådhuspostens nye ansikt RÅDHUSPOSTEN Nr. 151 Utgave 3/09 juni 2009 UTGIVER: Snillfjord kommune REDAKTØR: Åge Røe Redaksjon: Torill Sveen Volden og Tormod Sæthre ADRESSE: Rådhuset, 7257 Snillfjord E-POST: DESIGN: FRIVILLIGSENTRALEN TRYKK: Grytting AS OPPLAG: 700 stk. FORMÅLET MED RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst benyttes til å orientere kommunens befolkning om aktuelle saker i kommunal forvaltning. Denne utgaven av Rådhusposten trykkes i offset. Det håper vi gir den et mer tiltalende uttrykk både med en bedre gjengivelse av bilder og at presentasjonen av stoffet blir bedre. Utgivelsen vil bli begrenset til 16 sider. Det vil medføre at vi må være strengere på å ta inn stoff. Reglementet sier at vi kan ta inn annonser på ½ side fra lag og organisasjoner. Har vi plass vil vi nok ta inn stoff ut over dette. Men vi tror nok at trekninger på lotteri og resultatlister fra konkurranser kan kunngjøres på andre måter enn gjennom det kommunale informasjonsbladet. Vi vil fra neste nr. opprette en spalte med ytringer fra leserne. Dette kan være krevende i et blad som kommer ut med bare 6-7 nr. i året, men vi håper bladet kan bli mer spennende og bidra til større engasjement i kommunalt styre og stell. En elektronisk utgave, et emagasin, av bladet vil også lanseres fra neste utgivelse. Dette gjør at vi må være nøye med å kreve samtykke ved gjengivelse av personbilder (se annen artikkel om dette). Vi vil dele bladet inn i en del med rent kommunalt stoff og en del med stoff fra andre. Disse delene skiller vi med ulik bakgrunnsfarge. Frist for innsending av stoff til neste utgave: 20. september Ny e-postadresse til Rådhusposten: Vi håper å få inn kommentarer på den nye formen om hva dere liker og hva dere mener kan gjøres bedre. Bilder i Rådhusposten er gjengitt med samtykke iflg. Lov om åndsverk 45. Forsidefoto: John Øystein Berg Åge Røe Ansvarlig redaktør 2 Åpningstid bibliotek i sommer:

3 ORDFØREREN INFORMERER Da har vel mange begynt å planlegge ferien som står for døra. Snillfjord vil i en periode mangedoble befolkninga som den store fritidskommunen vi er. Også mange utflyttede har fritidsbolig her og kommer tilbake i ferien. Dette gir ett yrende folkeliv i en kommune som kanskje kan være stille nok om vinteren. Det finnes også mange tilbud å være med på både her og i nabokommunene i hele sommer. Det skulle være noe for enhver smak skulle jeg tro. Torsdag 18. juni var jeg invitert til avslutning for 10. klassen. De hadde laget et fint program for kvelden. Til dere 10. klassinger som nå er ferdig med 10 års grunnskole i Snillfjord vil jeg si at jeg håper dere kommer inn på det dere har søkt på, og at dere vil trives på de skolene dere skal begynne på. Videre så håper jeg at dere etter endt utdanning og med opparbeidet erfaringer kommer tilbake til Snillfjord igjen. Neste kommunestyremøte blir avholdt den 30. juni kl på Ven flerbrukshus. Der skal kommuneplanens arealdel ferdigbehandles slik at Snillfjord får en gyldig arealplan. Dette er etter min mening ingen god plan, men vi har ikke annet å gjøre enn å få den vedtatt, for så å starte rulleringen av den igjen til høsten. Personlig er jeg meget betenkt på hvordan staten gjennom fylkesmannsembedet innskrenker kommunenes selvråderett og da særlig på areal gang på gang. Fra 1. juli kommer ny plan og bygningslov og der skal dispensasjonsretten ytterligere innskjerpes. Jeg sier rett ut at dette er en fare for lokaldemokratiet. Hvem vil bruke av sin fritid på kommunale verv når en til stadighet blir overkjørt. Jaja, det får være dagens utbrudd. Videre vil vi på kommunestyremøtet ha en diskusjon om eierstrategi for Snillfjord Kommune når det gjelder vår eierinteresser i Hemne Kraftlag BA. Vi bør her finne ut hva vi vil og hvor vi vil hen med vårt eierskap i selskapet. En annen spennende sak på dette møtet blir en sak om bompenger på RV 714. Snillfjord kommune har fått Statens vegvesen til å regne på forskjellige alternativer. Vi må i denne saken ta stilling til hva som er et akseptabelt bompengenivå for oss og likedan hvor bommene skal plasseres. Dette er en del av en bompengesøknad som vil bli sendt i høst. Jeg vil til slutt ønske Dere alle en riktig god sommerferie. Med hilsen John Lernes Ordfører Ordførerens måtte skrive denne informasjonen før siste kommunestyremøtet 30. juni. Red.anm. 3 Informasjon fra Snillfjord Legekontor Kommunelege Jimmy Wikell har sommerferie i uke 28, 29 og 30. I disse ukene vil legekontoret være stengt på dagtid. Sentralbordet ved legekontoret er åpent på dagtid og timebestilling og andre henvendelser er som vanlig på telefon I kommunelegens ferie vil dr. Bjørn Hansen være til stede ved Snillfjord legekontor 8. juli, 14. juli og 15. juli, alle dager fra kl For øyeblikkelig hjelp ring 113 (AMK-sentralen). Har du behov for lege på helg, høytidsdager eller utenfor kontortiden ring Legevakten i Orkdalsregionen på telefon NB! Alle kontroller, INR og medisinbestillinger må gjøres før eller etter kommunelegens ferie. KROKSTADØRA TAXI U121 For å bestille transport tlf For å få priser på enkelte turer, tlf Når Telenor sitt nett er nede tlf Hilsen Odd Petter Dyrnes

4 FRA RÅDMANNEN Når vi nå har sett St. Hansbålene er det et sikkert tegn på at vi har lagt bak oss første halvår. I kommunens administrasjon har vi på denne tiden ferdigstilt alle økonomiske regnskaper for fjoråret og har god kontroll med utviklingen for inneværende år. Som kjent er deler av landet fremdeles preget av økonomiske utfordringer. For Snillfjord sin del har vi ikke merket dette i særlig grad og er derfor i en vesentlig bedre situasjon enn andre kommuner som må vurdere å redusere omfanget av sine tjenestetilbud. Men også i vår kommune gjennomfører vi mindre justeringer av tjenestetilbudet uten at det av den grunn vil bli dårligere. Tvert i mot øker vi satsningen på enkelte områder. I løpet av sommeren forventer vi å ha tilsatt en ny medarbeider som skal arbeide med informasjon og næringsutvikling. Med dette ønsker vi å innlede et tettere samarbeid med næringslivet i Snillfjord samt å styrke kommunens omdømme utad gjennom aktivt informasjonsarbeid. Med hilsen Kai Terje Dretvik Rådmann OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING Planutvalget i Snillfjord kommune har i medhold av planog bygningslovens 27-1, 2. ledd vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplaner ut til offentlig ettersyn og høring: Sak 31/09 Reguleringsplan for deler av gnr. 9 bnr. 2 Vågeviken og 11 bnr. 2 Stolpnes Sak 84/09 Reguleringsplan for deler av gnr. 9 bnr. 7 Reitan Sak 85/09 Reguleringsplan for deler gnr. 4 bnr. 12, 13 Vorpbukt Reguleringsplanene med tilhørende dokumenter er utlagt i kommunens servicekontor, samt på kommunens hjemmeside i perioden Innspill og merknader til planforslaget sendes Snillfjord kommune, 7257 SNILLFJORD innen Åpningstid biblioteket på Krokstadøra i sommer: 19. jun aug: Man 9:00-16:00 Hilsen Marc Drees, Biblioteksjef 4 Kommunedelplan for småbåthavner i Snillfjord kommune Det har i det siste vært en økende etterspørsel etter nye båtplasser i Snillfjord og kommunen ser at det er et økt behov for atkomst til og fra sjøen. Gjennom kommunedelplanen ønsker Snillfjord kommune å legge til rette for bruk av fritidsbåter. Dette gjennom å fremskaffe tilstrekkelig med plangrunnlag for å vurdere behov for flere småbåthavner, optimalisere eksisterende småbåthavner og finne de best egnede områdene for eventuelle nye anlegg. Økt behov for småbåthavner vil kunne bety press på attraktive utfartsområder langs kysten. Kommunedelplanen skal derfor være et verktøy for en helhetlig og langsiktig forvaltning av kommunens strand- og kystområder. Planutvalget vedtok i sak 82/09 å legge Forslag til kommunedelplan for småbåthavner i Snillfjord kommune ut til offentlig ettersyn og høring. I denne høringsperioden har alle mulighet til å komme med innspill og synspunkter til planen. Eventuelle merknader sendes skriftlig til: eller til Snillfjord kommune, 7257 SNILLFJORD innen 10. august

5 Informasjon fra valgstyret STORTINGS- OG SAMETINGSVALG september 2009 er det Stortings- og sametingsvalg. Alle personer med stemmerett og som er registrert som bosatt i Norge, føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt på skjæringsdatoen dvs pr. 30. juni Forhåndsstemming: Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Du kan derfor stemme i en annen kommune enn der du bor/er manntallført. Husk å ta med valgkort og legitimasjon! (Valgkortet er ikke legitimasjon) Den ordinære forhåndsstemmegivingen starter 10. august og er åpen frem til fredag 11. september. I Snillfjord kommune kan du forhåndsstemme ved Servicekontoret, Rådhuset, Krokstadøra. Åpningstid: kl , mandag fredag. I tillegg vil det ved samme sted være åpent for forhåndsstemming søndag 6.september kl Det tilbys også forhåndsstemming ved Snillfjord Omsorgsenter. Denne avholdes mandag 7.september, kl Beboere på SOS, i trygdeboliger ved SOS og andre som bor i kommunale leiligheter og er tilknyttet SOS gis anledning til å forhåndsstemme. Ansatte kan også stemme denne dagen på SOS. For andre i kommunen som ikke er i stand til å komme seg til de oppsatte valgstedene, tilbys Hjemmevalg. Valgfunksjonærer kommer da hjem til vedkommende slik at den kan få avlegge sin stemme. For å få stemme ved Hjemmevalg, må det sendes en skriftlig henvendelse til valgstyret. En slik søknad må være valgstyret ihende innen tirsdag 8.september, kl Tidligstemmegiving: Dersom det ikke er mulig å avgi stemme enten innenfor ordinær tid for forhåndsstemmemottak eller på valgdagen, har en ved dette valget anledning til å avgi såkalt tidligstemmegiving fom 1.juli tom 9. august. Det er viktig å være oppmerksom på at en ved tidligstemmegiving ikke får benytte partienes ordinære stemmesedler, da disse ikke er klare på et så tidlig tidspunkt. Stemmer du på denne måten er det departementets generelle stemmesedler som brukes. Kontakt kommunen for informasjon vedr. tidligstemmegiving. 5 Valgdagen Valgkretser, stemmelokaler og åpningstider: I Snillfjord kommune har vi 3 stemmekretser Krets Stemmelokale Åpningstid Ven Ven flerbrukshus kl Krokstadøra, Rådhuset kl Sundlandet, Bjørkly fors.hus.,sunde KROA PÅ RÅDHUSET kl Kroa på Rådhuset stenger fra og med uke 27. Det vil si mandag 29. juni 2009.

6 FRA PSYKISK HELSEARBEID Også i år arrangerer vi Sommer i Snillfjord for barn og unge født Vi har allerede vært i høydeparken i Oppdal, og skal på hesteridning 4. august. Vi har fremdeles ledige plasser. Ta kontakt med Anne Marit S. Røvik på telefon hvis du ønsker å være med. Mer informasjon om dette finnes på kommunens hjemmeside. Hyggekveld Vi har sammen med Snillfjord frivilligsentral invitert alle i Snillfjord av utenlands opprinnelse til en idedugnad. Målet med denne dugnaden var at vi sammen skal arrangere en hyggekveld for alle innbyggerne i Snillfjord. Hyggekvelden blir en gang i høst. Mer informasjon kommer! Hvis det er noen av utenlandsk opprinnelse som ikke har fått invitasjon, så ber vi om unnskyldning for det. Ta gjerne kontakt med Tormod Sæthre på frivillighetssentralen ( ) eller Bente Mostue i Snillfjord kommune ( / ). Tirsdagssvømming Minner om at det ikke blir noe tirsdagssvømming i juli og august. Vi åpner igjen 1. september, og kommer da til å ha åpent hver første tirsdag i måneden fra kl Vi har plass til flere badende! Kanskje vil det også bli enkel servering på bassengkanten! Jeg har fått ansvaret for støttekontakt og avlastningstjenesten. Anne Marit har ferie i uke 29, 30 og 31. Stjerneklubben har stengt hele juli. Kari har ferie i uke 30, 31, 32 og 33. Jeg har ferie i uke 27, 28 og 29. Ellers kan jeg treffes på telefon / hver dag bortsett fra onsdag. God sommer fra Bente Mostue SNILLFJORD OMSORGSSENTER Demensdag Vi vil sende en stor takk til Snillfjord Helselag som arrangerte Demensdag, for de ansatte ved omsorgssenteret den 8. juni. Det var veldig lærerikt og interessant. Flyttesjau Tusen takk til Frivilligsentralen som var her på dugnad og flyttet ved for oss, slik at vi fikk installert vår nye varmepumpe som vi har fått i gave fra en anonym giver. Tusen takk!! Velkommen Nå er det ferietid og vi vil ønske alle våre ferievikarer velkommen til omsorgssenteret. Vi Ønsker alle beboere og ansatte ved Snillfjord omsorgssenter en god ferie. Sykle til jobben aksjonen Hei spreke Snillfjordinger! Det er mye spennende som har skjedd og holder på å skje i Snillfjord denne våren og sommeren. Bare for å nevne noe: Sykle til jobbenaksjonen for de kommuneansatte, Snillfjord kommune er offisielt med i FYSAK-samarbeidet om tilrettelagt aktivitet for folket i kommunene, etc. Dermed ser vi frem til sommeren hvor det videre arbeidet med FYSAK og mye annet skal fortsettes. Fysioterapeuten skal ha ferie de tre siste ukene i juli, dermed er kontoret stengt. Henvendelser til SOS eller i kommuneresepsjonen i mellomtiden. God sommer!! Hilsen, Zhivko (fysio) 6 GUDSTJENESTER Søndag 05. juli kl 11.00: Friluftsgudstjeneste for hele prestegjeldet i gamle Vuttudal og Skårild skole. Sang og musikk ved EOS. Mat og drikke blir å få kjøpt. Søndag 6. september kl : Snillfjord kirke: Festgudstjeneste med 50- årskonfirmantene og presentasjon av årets konfirmanter Gavekonto: Vi minner om muligheten til å gi minnegaver/testamentariske gaver o.l til Gavefond Snillfjord kirke, på konto Ang. ferie på kirkekontoret: Jon Nilsen har ferie ukene 29,30,31,34,42 Anne Marit Slørdal Røvik har ferie ukene 29,30,31,42 Kirketjener Leslie Fielding har ferie ukene 24,25,32,33. Kirkeverge, Anne Marit S. Røvik, kontordag torsdager

7 KULTURMINNEÅRET 2009 Merk deg: Kulturminnedagen 8. oktober 2009 Sted: Aa skole på Krokstadøra Alle skoler, barnehager, lag og foreninger og enkeltpersoner ble tidlig i 2009 oppfordret til å delta i kulturminneåret. Men ettersom det var lite folk på idedugnaden i februar, kommer vi med ei ny oppfordring til folk: Finn fram gjenstander fra din barndom/ungdom fotografer dem og legg dem ut på nett: og ta dem med til utstillingen på KM- dagen. Har du gamle sanger, viser, fortellinger, sagn osv. i dine gjemmer? legg dem ut på nett: ta med på utstillingen på KMdagen. kanskje du vil synge eller lese noe (skolene, barnehagene og koret synger også) Vet du om kulturminneløyper? Har du gått til en kjentmannspost med et kulturminne? Har du ryddet og /eller merket kulturminneløyper? fortell om det på KM- dagen vis kart på veggen. Gamle arbeidsmåter er kulturminner -har dere noe å fortelle om det, gjør det på vis bilder/film på KM-dagen. Gammel mat er kulturminner. Har dere oppskrifter? Da kan dere lage gammel mat til KM-dagen. OG MYE MER.! Ta kontakt med prosjektgruppa slik at vi kan sette opp programmet til kulturminnedagen i oktober. Gå inn på no/ og les mer om dette. Hilsen prosjektgruppa: Åge Røe tlf Idar Klungervik, tlf Vigdis Vuttudal, tlf Åse Aastum, tlf Berit Waldahl, tlf Husbanken fom 1. juli 2009 Hovedpunkt i proposisjonen I St.prp. nr. 11 ( ) "Ei styrkt bustøtte" blir bostøtten styrket med 303 mill. kroner i 2009 og med 1 milliard kroner fra På sikt vil om lag nye husstander kunne få bostøtte. Alle personer over 18 år som er folkeregistrerte i Norge, skal kunne få bostøtte, også studenter med barn. Bostøtte skal ikke kunne gis til studenter uten barn og militære/sivilt tjenestepliktige. Studenter kan likevel få når de deltar som et ledd i arbeidskvalifisering. Finansieringskravet skal fjernes for alle boliger. Det vil si at det ikke er krav til at boligen har finansiering fra Husbanken eller Innovasjon Norge for noen grupper. Ellers skal boligen være godkjent for bruk hele året og være en selvstendig bolig med egen inngang og ha funksjonalitet for hvile og matlaging i tillegg til eget toalett/bad. Når det gjelder formue, vil leietakere få netto liknet formue opp til kr som et fribeløp som blir holdt utenfor ved beregningen av bostøtte. For de som eier boligen de søker bostøtte for, blir likningsverdi opp til kr holdt utenfor. Ut over disse fribeløpene blir 16 % av liknet netto formue lagt til inntekten. Overgangsordning - ingen kutt i utbetalingen Det blir etablert en overgangsordning slik at ingen skal tape på omleggingen. Overgangsordningen innebærer at de som får bostøtte i dag, ikke vil få lavere utbetalinger første året etter omleggingen. De som har fått vesentlig økt formue eller inntekt, eller som har flyttet til ny bolig, blir ikke omfattet av denne garantien. Tidspunkt for innføring av den nye bostøtten Dato for iverksettelse er 1. juli Dette faller sammen med tidspunktet for overgang til bruk av nytt inntektsgrunnlag i bostøtten: De fleste som søker bostøtte, vil fra og med juli 2009 få lagt til grunn likning for 2008 i beregningen av bostøtte. Søknadsfrist for juli måned: 14. juli. Søknad sendes kommunens bostøtte-/service- /NAV-kontor. Skilt fra butikken til Per Aastum på Vågan 7

8 Snillfjord Frivilligsentral Torsdag 18. juni hadde kafeene på Vennastranda og Krokstadøra felles avslutning før sommeren. Vi var over 50 stykker samlet hos Torsdagskafeen på Ven. Damene på kjøkkenet hadde sørget for både masse god mat og underholdning. Til høsten starter henholdsvis onsdagskafé i grendahuset på Krokstadøra og torsdagskafé på Vennastranda 19. og 20. august. Styret i Frivilligsentralen: Bjørn Nilsen Jorun H. Hafsmo Anna Berg Wuttudal Olga Volden May Elise Stolpnes Sekretær er daglig leder Tormod Sæthre KNUBBEN RUNDT - 30 år i km fjelløp. Søndag 26.juli. Ven skole, Ytre Snillfjord. Start trim: Kl Start konkurranseklasse: Kl Fine uttrekkspremier. Salg av lapskaus, kaffe, kaker. Vel møtt! Ysil v/ Marit Myrholt. HEMNSKJEL VEL lørdagskafe 4. juli juli juli bli det arr. "Grautfest" i Øytun med tombola, loppemarked og basar med flotte gevinster. Vi begynner kl juli kl august kl august kl august kl Håper på mange besøkende i hele sommer og at vi får en trivelig sommer i Øytun. Hemnskjel Vel M.v.h. Martha Letnes ER DET DU SOM HAR BRYSTPUMPA VÅR? Vi savner vår elektriske brystpumpe. Har noen lånt den og glemt den igjen i et skap? Skulle så gjerne hatt den igjen. Den står i en rød-brun koffert med harde vegger, ca 40x25 cm stor og 25 cm høy. Ingen i akutt nød nå, men man vet aldri. Hilsen Helsestasjonen v/ jordmor Eli IL FJORDGLIMT - 30 år Dette vil vi markere med en jubileumsfest lørdag 8. august kl. 16 på Vaslag stadion. Det vil bli salg av grillmat, kaffe og kaker. Det arrangeres også en fotballkamp: barn mot voksne. Levende musikk. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til denne feiringen. Sett av datoen nå! Påmeldingsfrist lørdag 25. juli. Ta kontakt med: Lars: tlf May: tlf Nytt styre i KROKSTADØRA GRENDAHUS Konstituert på styremøte Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Tormod Sæthre Målfrid Heggvik Egil Volden Leslie Fielding Styremedlem: Olga Volden Snillfjord Motorklubb Vi minner om at det er trening på motorbanen onsdager fra kl

9 Snillfjord Næringsforum ble stiftet 26/ Styresammensetning: Jan Rune Berdal, leder Jan Egil Stolpnes, nestleder Turid Mjønesaune, styremedlem Toril Snildal, styremedlem Andreas Waaberg, styremedlem Ragnar Volden, 1. varamedlem Torgrim Aalmo, 2. varamedlem Jostein Selnes, 3. varamedlem Snillfjord Næringsforum er et samarbeids-, interesse- og serviceorgan åpent for alle næringsdrivende i Snillfjord kommune. I samarbeid med Snillfjord kommune skal forumet bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet i kommunen. Videre skal Snillfjord profileres og markedsføres som handelssted, reisemål, bosted og etableringssted for næringsvirksomhet. Forumet er partipolitisk uavhengig, men kan ta standpunkt i faglige, nærings- og samfunnsmessige spørsmål. Gledelig at Snillfjord kommune ser ut til å vise interesse for sitt næringsliv etter 10 år uten livstegn. Når det nå kommer på plass en næringsrådgiver i 100 % stilling kan det bare gå en vei, oppover. Viktig at næringslivet nå kjenner sin besøkelsestid og blir medlemmer i Næringsforumet. Ta kontakt på eller mob for innmelding eller om dere har spørsmål eller innspill. Det er viktig at dere medlemmer kommer med innspill til det nye styret om hvilke saker dere ønsker at det jobbes med. Vi ser frem til et fremtidig fruktbart samarbeid i næringslivet. Med vennlig hilsen Jan Rune Berdal, leder. SOMMER I SNILLFJORD I år,som i fjor, skal vi arrangere sommeraktivitet for barn og unge født Tirsdag 4. august - Witsø Hestesportsenter Hemne: Ridning og aktiviteter. Deltakerne må ha klær etter værforholdene, stødige sko, stor matpakke og drikke Bussrute: Fra Sunde kl Krokstadøra kl Til Hemne ca. kl Retur ca. kl Egenandel pr. deltaker: kr.50,- Påmelding innen 10. jul til Anne Marit Slørdal Røvik på tlf Mer opplysninger om opplegget fås når du melder deg på! Vi prøver nå å få til et samarbeid med Snillfjord kommune slik at vi sammen kan arbeide mot et felles mål. Det er mange viktige saker på gang som RV714, vindmølleutbygging, næringsareal, etc. Viktig at alle parter bidrar for en best mulig fremtid for kommunen. Åpningstid: Alle dager 1.juli 2.august kl For øvrig etter avtale. Telefon hjemmeside: 9

10 Snillfjord Ungdomslag RAFTING Lørdag 11. juli arrangerer Snillfjord ungdomslag tur til Oppdal. Her blir det rafting på Driva og en time i høydeparken Vengavollspranget. Avreise fra Krokstadøra blir kl lørdags morgen. Vi starter dagen med rafting på Driva kl Normalturen på Driva før vi har en time i Vengavollspranget. Etter dette tar vi en stopp et sted hvor vi kan få kjøpt oss mat og drikke før vi reiser hjem. Aldersgrense på turen er 16 år. Prisen for skyss, rafting og taubane er avhengig av antall påmeldte: Under 20 personer: 1000,- Over 20 personer 900,- Påmelding skjer innen 25. juni til Birgitte Berg, Betaling skjer på forhånd via nettbank (kontonummer sendes på sms) eller kontant ved avreise. Gi beskjed om betalingsmåte ved påmelding. Rafting: Morsom og variert rafting. Lange og mange stryk på den ca. 13 km lange strekningen. Turen raftes i hele sin naturlige lengde. Turen starter rolig før vi får totalt 11 definerte stryk der Hakka, Ålmadroppet, Gammastryka, Bruhølen, Gydasteinen og Fliphølen er høydepunktene. Mulighet for hopping fra klippe underveis. Ca 13 km, 3 t totaltid. Variert vannføring grad 2 4. Krav til svømmeferdighet og normal god helse. Ingen forkunnskaper kreves. Vengavollspranget: Taubanen/Zip Line VENGAVOLLSPRANGET er oppført i 30 meters høyde over elvejuvet. Her iføres deltakerne klatresele og sendes over en 90 meter lang taubane over til den andre siden. På retur går taubanen diagonalt 130 meter tilbake til utgangspunktet. Anbefales for de som ønsker en aktivitet som er spennende og som alle kan gjøre. Vinterstid er det en flott opplevelse å suse over elva med stjerneklar himmel over seg. Gjennomføres hele året. Varighet ca 1 2 t. GRASROTANDELEN Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte Snillfjord Ungdomslag. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt lag. Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går utover innsatsen eller premien din. Du støtter Snillfjord UL ved å gi beskjed til kommisjonæren neste gang du tipper eller du kan sende gratis SMS med kodeord GRASROTANDELEN til Du kan også skrive ut denne strekkoden og lever den til kommisjonæren. SOMMERFEST 09 Vi arrangerte sommerfest på Krokstadøra den 13. Juni. I den forbindelse ønsker vi å takke alle som deltok samt alle som ga oss en hjelpende hånd før, under og etter arrangementet! Mer informasjon finnes på: snillfjordungdomslag.com Styret i Krokstadøra Grendahus Leder : Tormod Sæthre Nestleder: Målfrid Heggvik Kasserer : Egil Volden Sekretær: Leslie Fielding Styremedlem: Olga Volden Takk! En stor takk til Musebolet Hobbyutsalg for pengegaven vi fikk! Hilsen store og små v/ Vågan Barnehage avd. Helsetun! NAV Snillfjord trygd Kontoret i Rådhuset er stengt ukene 30 og 31, dvs 23. juli og 30. juli. Hemnekontoret har tlf

11 Avslutningsfest på Krokstadøra oppvekstsenter 17 elever ble i år uteksaminert fra grunnskolen i Snillfjord. Krokstadøra oppvekstsenter arrangerte 18. juni avslutningsfest for elevene med deres foreldre og innbudte gjester. Arrangementet ble ledet av Kay Arne Fugløy og Marte Skårild Aune fra 10. klasse. Det ble vist bilder fra aktiviteter elevene hadde deltatt i på ungdomsskolen og spesielt fra avslutnings-turen til York i England. På en slik kveld er det mange taler. Her kan nevnes ordfører John Lernes og kveldens hovedtaler Cindy Selven Røe. Rektor Vigdis Vuttudal delte ut vitnemål sammen med kontaktlærerne Roger Eidsvåg og Anne Forren. Snillfjord kommune vil ønske dere lykke til i det videre utdannings-løp. Vi ønsker dere samtidig velkommen tilbake som fremtidig innbyggere i kommunen. Årets avgangselever er: Sindre Berdal, Stine Fiske, Kay Arne Fugløy, Sissel Hafsmo, Anders Jacobsen, Bjørn Kattem, Ola Kattem, Lars Erik Strøm Oddan, Mari Røvik, Lotte Krokstad Schei, Marte Aune Skårild, Anne Marie Slørdal, Trine Vitsø, Oda Warankov, Øyvind Haugen Wingan, Årstein Wingan, Vegard Berg Vuttudal. Kontaktlærere: Roger Eidsvåg og Anne Forren PLANBEHANDLING I medhold av plan- og bygningslovens bestemmelser orienteres om at planutvalg og kommunestyret har hatt følgende planer til behandling: Egengodkjente planer: K-sak 31/09 Kommuneplanens arealdel K-sak 32/09 Trafikksikkerhetsplan K-sak 33/09 Reguleringsplan for Bystingen, gnr. 50 bnr. 4 Planer utlagt til offentlig. ettersyn og høring: FSK-sak 31/09 Reguleringsplan for deler av gnr. 9 bnr. 2 Vågeviken og 11 bnr. 2 Stolpnes FSK-sak 82/09 Kommundelplan for småbåthavner i Snillfjord kommune FSK-sak 84/09 Reguleringsplan for deler av gnr. 9 bnr. 7 Reitan FSK-sak 85/09 Reguleringsplan for deler gnr. 4 bnr. 12, 13 Vorpbukt FSK-sak 103/09 Reguleringsplan industriområde Snildalssæter, gnr. 83 bnr. 1 - planprogram. For fullstendig kunngjøringstekst med høringsfrister, plandokumenter etc, se kommunens hjemmeside Kommunalsjef oppvekst 11

12 Litt fra oss i barnehagen på Sunde Vi hatt stor fokus på skrukketroll siste del av dette barnehageåret. Vi har laget oss et skrukketrollterrarium. Barna har fått lært mye om skrukketrolla. Hvorfor har de følehorn? Hvor mange føtter teller vi? Kan skrukktrollene se/lukte godt? Liker de seg best lyst eller mørkt? Vått eller tørt? Dette er spørsmål som vi har filosofert over og gitt svar på. De spiser visne blader, eple- og potetskall. Det er noe som barna har gitt de. Barna får se at visne blader og epleskall blir kompostert til jord. Så de får være med på nedbrytningsprosessen. Skrukketroll er enkle dyr, de kan stå i ukevis og år uten tilsyn om de har litt fuktig klima. De er også robuste dyr, så barna kan studere dem uten å skade. Skrukketrolla har også fått besøk av mark, tusenbein, edderkopper og andre dyr. Barna på Sunde er veldig opptatt av krypdyr De liker og undre seg over de små dyrene som er i rundt oss. En liten sommerhilsen fra oss. Ven oppvekstsenter Elevene våre, barna i barnehagen og personalet ønsker alle en trivelig sommer! Vi takker alle som har besøkt arrangementa våre dette skoleåret og dere som bare stakk innom for en prat og en kopp kaffe! Det skal en hel landsby til for å oppdra barn heter det i et ordtak. Vi synes det passer så bra for oppvekstmiljøet på Ven. Hele grenda er med ---- og det setter små og store veldig pris på. Velkommen igjen til høsten. Berit Waldahl,rektor Militærhistorie fra Hemne og Snillfjord Gammel militærhistorie fra Hemne og Snillfjord, bl.a. om sersjanten på Venna og tamburtradisjonene i Snillfjord. Det er Leidulf Hafsmo som har forfattet denne boka og Hemne bygdemuseum står som utgiver. Boka kan du kjøpe ved å henvende deg til servicekontoret på rådhuset i Snillfjord eller i Hemne. Pris: kr

13 Kommunestyremøtet behandlet følgende saker: Sak 25/09 Eierstrategi Hemne kraftlag BA Sak 26/09 Prinsipielle avklaringer for ny Rv714 Sak 27/09 Ny plan-og bygningslov (plandelen) - delegering fra kommunestyret. Sak 28/09 Valg til overformynderiet leder og 2 varamedlemmer. Sak 29/09 Fritak fra kommunale verv medlem i kontrollutvalget fra dd og ut valgperioden (nyvalg av kontrollutvalg). Sak 30/09 Tilsyn campingplasser 2008 Miljørettet helsevern, Skjærbugen camping. Sak 31/09 Revidering av kommuneplanens arealdel, sluttbehandling og endelig vedtak. Sak 32/09 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Snillfjord kommune. Sak 33/09 Reguleringsplan for eiendommen Bystingen gnr.50 bnr.4 Sluttbehandling og endelig vedtak. Sak 34/09 Fjøsgata kro Sak 35/09 Møteplan 2.halvår 2009 Sak 36/09 Nedlegging av Snillfjord folkebibliotek, avd. Vågan. Sak 37/09 Referater til kommunestyremøtet 30 juni Vedtakene fra møtet blir lagt ut på kommunens hjemmeside samt i resepsjonen på Rådhuset. Info fra FELLESTJENESTEN Servicekontoret er bemannet fra kl , mandag til fredag. Bernt Olav Aune har sluttet som personalsjef og begynt som kommunalsjef helse og sosial. Mildrid V. Mæhle har begynt i stillingen som kommunalsjef personal og organisasjon. Egil Selnes er tilsatt som rådgiver med ansvar for næringsliv og informasjon. Han starter hos oss 17. august. Sosiale tiltak for de ansatte i kommunen: Zhivko, kommunens fysioterapeut, har satt i gang en treningskampanje. Han utfordrer alle ansatte til å trene mer i en gitt periode. Selv skal han sykle den store styrkeprøven fra Trondheim til Oslo den 20. juni. Den tiden han skal sykle på blir beregnet ut fra den tiden de ansatte trener i kampanjeperioden. Sykler han fortere må de andre ansatte trene mer. Det har vært et stort engasjement fra de ansattes sin side. 90 av 150 ansatte er med. Det var et stort oppslag i avisa Sør-trøndelag den 6.juni, og øvrig media har signalisert sin interesse for kampanjen. Zhivko kom i mål i Oslo med tiden 22 timer og 40 min. Han hadde hatt en fin tur, men var litt støl. Ønsker alle en solfylt sommer!! Mildrid 13 Når kommer skatteoppgjøret? Skatteoppgjør i juni: De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. Dette er skattytere med forholdsvis enkle skatteforhold. Skatteoppgjøret er klart onsdag 24. juni. Tilgodebeløp blir utbetalt kort tid etter. Første termin restskatt skal betales innen 20. august. Fristen for å klage på likningen er 10. august. De som får skatteoppgjøret til høsten får beskjed om dette i eget brev. Skatteoppgjør til høsten: Næringsdrivende Selskap Lønnstaker og pensjonist som er gift med næringsdrivende får skatteoppgjøret til høsten samtidig med ektefellen. Lønnstakere og pensjonister som skattekontoret trenger mer tid til. Dette gjelder skattytere som f.eks. kan ha formue/inntekt i flere kommuner, mottatt etterbetalt pensjon, næringsvirksomhet/andel i deltakerlignet selskap, søkt om utsettelse med innlevering av selvangivelsen, opplysninger i merknader/vedlegg til selvangivelsen, differanse mellom opplysninger i selvangivelsen og innberettet beløp fra arbeidsgivere, banker mv. Skatteoppgjøret til høsten er klart onsdag 21. oktober. Restskatten for høstoppgjøret forfaller til betaling: Første termin 11. november 2009 Andre termin 16. desember 2009 Les mer på

14 Ny skole og barnehage på Hemnskjela Arbeidet med nytt oppvekstsenter på Hemnskjela er godt i gang. Det har vært en rekke møter med arkitekt Sørli for å komme fram til en løsning som vi mener vil gi oss en god skole og barnehage til en overkommelig kostnad. Planene ble presentert på et åpent møte på Sunde 15. juni. Når dette leses er vi forhåpentlig kommet fram til en endelig skisse som kan være grunnlag for en anbudsrunde. Vi tror dermed at framdriftsplanen vår med byggestart til høsten og bygging ut over vinteren vil gjøre det mulig å komme i gang med skole og barnehage fra høsten Samtidig pågår en innvendig riving av gamle Hemnskjel skole. Vi mener det meste av konstruksjonene her vil være brukbare. Skissen nedenfor viser hvordan tilbygget er tenkt plassert. Ved å plassere barnehagedelen på nordsida vil vi kunne benytte den øvre del av tomta til aktivitet som passer barnehagebarna best mens den nedre del vil kunne gi plass til ballaktivitet 14

15 SISTE NYTT FRA KOMMUNESTYREMØTET Kommunestyret avsluttet vårhalvåret med et maratonmøte som varte fra kl tirsdag 30. juni. Møtet denne gangen ble lagt til Ven oppvekstsenter. Derfor ble ikke dette møtet overført på internett. Rådhusposten gjengir her noen av vedtakene som vi mener er av allmenn interesse. PRINSIPIELLE AVKLARINGER FOR NY RV-714 VEDTAK: 1. Snillfjord kommune sier ja til delfinansiering av Ny Rv 714 gjennom bompengeinnkreving med en bompengeandel på inntil 50 % av kostnadene for vegprosjektet. 2. Snillfjord kommune slutter seg til følgende bompengeopplegg: Samme bompengetakst på Ny Rv 714 som i Hitratunellen justert for konsumpris-indeks og passasjertakst. I 2009-kr tilsvarer det en gjennomsnittstakst på 105 kr for en bomstasjon og 36 kr pr bomstasjon med 3 bomstasjoner. Bompengetaksten fordeles på 3 innkrevingspunkter ved Vaslag, Aamyrene og Våvatnet. Innkrevingsmåte: AutoPass med inntil 50 % rabatt. Parallellinnkreving for å få lavest mulig rentekostnader. 3. Snillfjord kommune er innforstått med at nærmere prioritering av de enkelte delprosjektene vil en komme tilbake til når en vet enda mer om byggekostnadene og bruken av offentlige midler, inkl. rentefrie lån. 4. Snillfjord kommune er innforstått med at berørte kommuner/ Fylkeskommunen må stille lånegaranti fortrinnsvis selvskyldnerkausjon - for å få lavest mulig rentekostnader til nødvendige bompengelån. 5. Før en bompengesøknad kan vedtas og sendes, må en prioritert utbyggingsrekkefølge over etapper i vedtatte trase i prosjektet Ny RV- 714 Stokkhaugen Sunde (jfr. Punkt 3) være godkjent av kommunene Hitra, Frøya, Snillfjord og Sør Trøndelag fylkeskommune. EIERSTRATEGI - HEMNE KRAFTLAG BA Vedtak: Enstemmig: Saken utsettes. Ønsker at en strategidiskusjon kommer opp til høsten, slik at vi vedtar en strategiplan som våre representanter i representantskapet har som grunnlag når Hemne Kraftlag skal ha strategidebatten nå i høst. REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL SLUTTBEHANDLING OG ENDELIG VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-5 vedtar kommunestyret i Snillfjord kommuneplanens arealdel 15 bestående av følgende dokumenter: Planbestemmelser datert , sist revidert Arealplankart- oversiktskart datert , sist revidert kommunedelplan Krokstadøra, datert , sist revidert kommundelplan Sunde/Hemnskjel, datert , sist revidert kommunedelplan Vennastranda, datert , sist revidert Planbeskrivelse datert , sist revidert KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET SNILLFJORD KOMMUNE Vedtak: Enstemmig: Forslag til kommunedelplan for trafikksikkerhet vedtas. Kostnadsramme for tiltakene innarbeides i økonomiplanen. Det foretas en rullering av planen 1. halvår 2010 for å revidere tiltaksdelen i samsvar med forvaltningsreformen. Trafikksikkerhetsutvalget får myndighet til å prioritere aktuelle tiltak i plandelen for fylkesveger og riksveger inntil revidert plan er behandlet. Forts.

16 Følgende bes innarbeidet i Trafikksikkerhetsplana: Formannskap / Administrasjonsutvalg: Tirsdag budsjett) 10. november (Kun Redusert fartsgrense til 60-sone: Ved busstoppen i Vuttudalen På strekningen grustaket på Selnes til 50-sonen ved ungdomshuset. Tirsdag 1. september Torsdag 17. september (Strategidag for budsjett) Onsdag 23. september Tirsdag 13. oktober Tirsdag 17. november Tirsdag 8. Desember Arbeidsmiljøutvalget: Tirsdag 13. oktober FJØSGATA KRO Vedtak: Enstemmig: Snillfjord kommunestyre sender saken tilbake til rådmannen til ny utredning med tanke på videre drift, evt. med mulighet for tilrettelagte arbeidsplasser for ungdom. Tirsdag 8. desember NEDLEGGING AV SNILLFJORD FOLKEBIBLIOTEK, AVD VÅGAN Vedtak: Enstemmig som innstillingen: Snillfjord folkebibliotek, avdeling Vågan legges ned. Utlånstjenesten i kretsen besørges av bokbussen til Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Partier ved Berdalstunellen er en utfordring i trafikksikkerhetsarbeidet. Rådmannen vurderer hva som er aktuelt å ta vare på av samlingen. Resten legges ut for salg eller kasseres. MØTEPLAN - 2. HALVÅR 2009 Veiledende møteplan for 2. halvår 2009 for Kommunestyret: Torsdag Torsdag Torsdag 1. oktober 5. november 17. desember Fra kommunestyrets behandlinger på Ven oppvekstsenter 30. juni. 16

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER 2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER Kommunestyret: Ordfører: John Geir Stølan, Sp Vara: Ola Krokstad, Formannskapet: John Geir Stølan, Sp, Ola Krokstad,, vara Laila Selven, John Lernes,

Detaljer

KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER

KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER 2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER Kommunestyret: Ordfører: Vara: John Geir Stølan, Ola Krokstad, Wenche Snildalsli Vuttudal,, Anders Krokstad, Nina Astrid Mjør, Åshild Berdal, Morten

Detaljer

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Dretvik, Kai Terje Rådmann ktd.@snillfjord.kommune. 91181486 Lian, May Hårstad Kommunalsjef, mhl@snillfjord.kommune. økomi Mæhle, Mildrid V. Kommunalsjef, mvm@snillfjord.kommune.

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Dretvik, Kai Terje Rådmann ktd@snillfjord.kommune. 91181486 Lian, May Hårstad Kommunalsjef, økomi Mæhle, Mildrid Værnes Kommunalsjef, personal og organisasjonsutv. Berg, Solveig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 28.03.2011 Tidspunkt: Kl. 16.00 20.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Andersdal -Kristofferjord utviklingslag Innkaller herved til årsmøte på Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Vi får besøk av varaordfører Annie Skogmann og en representant fra hovedstyret for

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 03.12.2012 kl. 10:00 13:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 19.08.2015 Tid: 14:00 17.05 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn Gudmund

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen 12.04.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 - UTLEGGING AV MANNTALL

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/630-52 Arkiv: 002 SAKSFRAMLEGG Dato: 28.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stoksund og Åfjord kirkelige råd

DEN NORSKE KIRKE Stoksund og Åfjord kirkelige råd DEN NORSKE KIRKE Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 11.09.2013 kl. 19:30 Sted: Rådhuset, Åfjord, Fremmøtte: Einar Lian Tove Mette Guttelvik Egil Nittemark

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 15:20 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.10.2013 kl. 10:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1. april 2005 Jæren og Sandnes Kaninalslag www.josk.no Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1 Vi har satt opp ny halvårsplan for vår/sommer2010: Programmet er slik: 01.mars kl 1900:

Detaljer

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12 1. april 2005 Jæren og Sandnes Kaninalslag www.josk.no Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12 1 Vi har satt opp ny halvårsplan for vår/sommer2012: Programmet er slik: 5.mars kl 1900: Referat

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 12.03.2009 Tid: Kl 18.00-20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Hanne

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

Sekretær for valgstyret Delegasjon av valgstyrets myndighet til leder Utlegging av hovedmanntall og delmanntall for stortingsog

Sekretær for valgstyret Delegasjon av valgstyrets myndighet til leder Utlegging av hovedmanntall og delmanntall for stortingsog Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.01.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Side 1 Møteprotokoll - Formannskapet Torsdag 04.10.2012 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 18.30. Saksdokumenter utsendt til medlemmer, varamedlemmer, rådmann,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2013 Fra kl. 10:00 Til kl. 11.15 Fra saknr.: 49/13 Til saknr.: 58/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Leksvik kommunehus Dato: 29.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Ordfører LE-H

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 24.08.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 24.08.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 24.08.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel Kaja Sillerud

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Onsdag 16.03.2011 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus, fra kl. 13.00 til kl. 16.45. Saksdokumenter utsendt 09.03.2011 til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 27.11.2013 kl. 09:00 14:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Johan G. Foss, leder Jarl Arthur

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2008 Tid : Kl. 10.00 13.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet - Inderøy Rådhus Dato: 23.10.2013 Tidspunkt: 09:00-15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Petter

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret

Utvalg: Kommunestyret OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.09.2015 Tid: Kl. 10.00 Sted: Os kommunehus - Kantina Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Per K. Langøien (møter kl.12.00 deltar på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innledningsvis sa ordfører minneord om Sverre Utne Reitan som døde fredag 27. oktober.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innledningsvis sa ordfører minneord om Sverre Utne Reitan som døde fredag 27. oktober. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.10.06 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 44 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2014 Fra kl. 10:15 Til kl. 13:00 Fra saknr.: 130/14 Til saknr.: 146/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 09.03.2010 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus, fra kl. 17.00 til kl. 18.00 Saksdokumenter utsendt 02.03.10 til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Rissa rådhus, Storsalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 12:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter

Detaljer

Månedsplan for skattkammeret -August 2016

Månedsplan for skattkammeret -August 2016 Avdeling: 51741163 Kontor: 51741160 Månedsplan for skattkammeret -August 2016 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 15. Planleggingsdag. 16. Velkommen til 17. 18. 19. Barnehagen er nytt barnehageår!

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Lena Bratlandsmo Ansvarlig redaktør:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

GRUE. Utvalg: Formannskapet. I)ato: Mandag 10.03.2014. kommune. Møtebok. Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen. Tidspunkt Kl. 17.00-18.30.

GRUE. Utvalg: Formannskapet. I)ato: Mandag 10.03.2014. kommune. Møtebok. Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen. Tidspunkt Kl. 17.00-18.30. GRUE kommune Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen I)ato: Mandag 10.03.2014 Tidspunkt Kl. 17.00-18.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph.Ä.se B. Lilleåsen Per

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.06.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1105 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL Dato: 30.06.2015 Tid: 17:00 19:00 Sted: Tilstede: Fraværende: Terje Olsen Referent: Claude Monéts allé 5, Sandvika Ken Woodward, Svein Joakimsen, Erik Vebner, Erik Simon

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1 2017 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2017 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 05.12.2008 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 05.12.2008 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 05.12.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM!

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! Dette er et tilbud for ungdom fra 8.klasse og oppover. Vi starter aktivitetssommeren 23. juni med St. hans feiring i Storvika. Videre utover sommeren blir det aktiviteter

Detaljer